Rregnskab taloversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020"

Transkript

1 h e l h e d s p l a n Rregnskab taloversigt

2

3 Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget...74 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

4 3 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 10 Byudvikling 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret Byudvikling Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Byfornyelse Fælles ramme Udgifter til byfornyelse Støtte fra indsatspuljen Naturbeskyttelse Sandflugt Kystplanlægning Fælles ramme Kystplanlægning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Udenfor rammen Skimmelsvampbekæmpelse Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Vedrørende hovedkonto Udenfor rammen Landsvæsennævnet Hegnsyn Bygningsforbedringsudvalget Udenfor rammen Støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger Veje og grønne områder Veje og stier Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Grafisk informationssystem Fælles ramme Omkostninger gis Vejvæsen, drift Egen ramme Værksted Drift og vedligeholdelse af materiel Nyindkøb af materiel og redskaber Leasingafgift materiel Radiotelefonanlæg Beklædning og udrustning Indtægter

5 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 4 3 Udenfor rammen Vægtafgift og syn Personale Egen ramme Personale Ledelse og administration Andre personaleomkostninger Egen ramme Tjenestekørsel Andre udgifter Arbejder for fremmed regning Egen ramme Veje Øvrige arbejder Driftsbygninger og -pladser Egne Materielgården Egen ramme Personale Administration / kontorhold Andre udgifter Vedligehold Forsyning Fælles drift Udenfor rammen Renhold Skatter Afgifter Forsikringer Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Egen ramme Budgetreguleringskonto Reparationsarbejder Reparation af vejafvanding Broer og tunneler Offentlige vejbrønde Private vejbrønde Renholdelse i øvrigt Pumpestation, kong georgsvej Vejtræer og beplantning Skiltning, afmærkning mm Sikkerhedskampagne Signalanlæg Hørsholm cykelby Matrikulære berigtigelser Handicapforanstaltninger Udenfor rammen Belysning Vejafvandingsbidrag - tilskud til kloakforsyninger Støjvold Fælles ramme Projektering Belægninger m.v Egen ramme Belægningsarbejder

6 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 5 14 Vintertjeneste Udenfor rammen Glatførebekæmpelsesmidler Snerydning Fællesudgifter og administration mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Udenfor rammen Stadeplads Trafik Drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Egen ramme Overførsel fra sidste regnskabsår Trafiktælling og vsp-netværk Egen ramme Trafiktælling og vsp-netværk Driftsbygninger og -pladser Egen ramme Egne buslæskure Udenfor rammen Reklamefinansierede buslæskure Huslejeindtægter beredskabet Udenfor rammen Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Kollektiv trafik Busdrift Udenfor rammen Trafiktilskud Grønne områder, fritidsaktiviteter Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Egne Toiletbygningen rungsted havn Egen ramme Vedligehold Forsyning Renhold Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Større planlagte driftsopgaver Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Juletræer på offentlig plads

7 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 11 Veje og grønne områder 6 1 Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Egne Fællesudgifter og indtægter Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Indtægter Forsikringer Nyttehaver Egen ramme Indtægter Udenfor rammen Afgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Egne Hørsholm idrætspark Hallen og stadion Udenfor rammen Vedligehold Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Egne Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Skove Egne Skove og enge Egen ramme Aktivitetsrelaterede udgifter Sandflugt Egen ramme Kystsikring Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Egne Egen ramme Bekæmpelse af bjørneklo Projekt interreg iv a Fælles ramme Andre udgifter Indtægter Vandløbsvæsen Fælles formål Egen ramme Aktivitetsrelaterede

8 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 12 Miljø Drift af materiel Forsikringer Vedligeholdelse af vandløb Nyt regulativ og model for usserød å Fælles ramme Usserød å Revision af vandløbsregulativ (budgetaftale ) Fælles ramme Usserød å Drift: eu-life projekt vedr. klimaog miljøtilpasningsstrategi for usserød å Fælles ramme Personale Usserød å B2 common technical climate adaptation tollkit B3 demonstation projects Bolbrorenden Egen ramme Oprensning Gedevadrenden Egen ramme Oprensning Flakvadrenden Egen ramme Oprensning Usserød å Egen ramme Oprensning Åmåleprogram Egen ramme Andre udgifter Slusen Egen ramme Andre udgifter Andre vandløb Egen ramme Oprensning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Egen ramme Tjenestekørsel Batteriordning Natur - pleje og information Andre udgifter Fælles ramme Klima og grundvandskortlægning Miljøværn mv Egen ramme Miljøforanstaltninger Administration Nordisk miljøsamarbejde Indtægter Forsikringer

9 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 12 Miljø 8 2 Fælles ramme Kvalitetsstyring Bærbare batterier Egen ramme Batteriordning Miljøtilsyn - virksomheder Egen ramme Badevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Egen ramme Danmarks miljøportal Andre udgifter Sektorplanlægning Berørte borgere gøres bekendt med, at der er registreret ulovlige olietanke på deres ejendom Overførsel fra sidste regnskabsår Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Egen ramme Rotteudrydelse Indfangning af herreløse katte Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise Regulering af fugle- og dyrevildt Skorstensfejerarbejde Egen ramme Skorstensfejerarbejde Bygningsvedligeholdelse Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Egne Salgsareal kokkedal matr.nr. 3 a, vallerød m.fl Udenfor rammen Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Salgsareal mortenstrupgård matr.nr hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Golfhuset, kokkedal all Udenfor rammen Vedligehold Forsyning

10 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Kokkedal avlsgård, kokkedal all Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Lågehuset, rungsted strandvej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Ubestemte formål Egne Rungsted strandvej 280, matr.nr. 2bm, mikkelborg Udenfor rammen Vedligehold Gasbetonhuset, enghave Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Forsikringer Rungsted strandvej 318 d matr.nr. 2 bq, mikkelborg Udenfor rammen Vedligehold Dronningevej 2 matr.nr. 3 n, hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Skatter Kokkedal alle 1, matr. 3a Udenfor rammen Landbrugsstøtte (eu) Askehavegård matr.nr. 145, usserød by Udenfor rammen Forsyning Skatter Afgifter Faste ejendomme Fælles formål Egne Toiletbygningen rungsted havn Udenfor rammen Vedligehold Beboelse

11 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Forsikringer - bygningsarbejder over alt Udenfor rammen Forsikringer Egne Puljebeløb Udenfor rammen Tilgængelighedshjemmesiden godadgang.dk Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Miljø Energibesparende foranstaltning Udenfor rammen Miljø Analyse af ejendomsportefølje Fælles ramme Ejendomsportefølje Hækkevej 1a1th. amsterdamgården Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Moldrupvej Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1 b Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Selmersvej 1b, st. th Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej 18 og Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Lundevej Udenfor rammen Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge Bloustrødvej 1-15a, 19-29, moldrupvej 13, stampevej 5 og Udenfor rammen Vedligehold

12 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Forsyning Fælles drift Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af 645 Administration af ejendomme af eksterne Gutfeldshave Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af 645 Administration af ejendomme af eksterne Stampevej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Erhvervsejendomme Egne Hovedgaden 31 matr. nr. 46 a, hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Skatter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Rungstedvej 1-3 samt hovedgaden Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Skatter Afgifter Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Kammerrådensvej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Skatter Afgifter

13 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Forsikringer Andre faste ejendomme Rungstedvej Udenfor rammen Fælles drift Egne Louis petersensvej 11, rungsted kyst Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Hørsholm mølle matr. nr. 93, hørsholm Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Forsikringer Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Egne Hørsholm idrætspark Hallen og stadion Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Skøjtehal og idrætshus Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Svømmehallen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Rådhushallen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Egne Materielgården Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Egne Hørsholm skole

14 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Hørsholm skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Usserød skole Usserød skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Rungsted skole Rungsted skole Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Vallerød skolen Vallerød-skolen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Skolefritidsordninger Egne Hørsholm skole Hørsholm skole sfo, andre omkostning Udenfor rammen Renhold Kommunale specialskoler jf. folkeskoleloven 20,stk. 2 og Egne Adhd klasser Udenfor rammen Undervising i kommunens egne specialskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Egne Sprogets hus Udenfor rammen Vedligehold Folkebiblioteker Folkebiblioteker Egne Biblioteket Udenfor rammen Vedligehold Renhold Fælles drift Administration af ejendomme af eksterne Kulturel virksomhed Museer Hørsholm egns museum Udenfor rammen Vedligehold

15 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Administration af ejendomme af eksterne Egnsmuseum bunker ved møllen Udenfor rammen Fælles drift Fuglsangshus Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Musikarrangementer Musikskolen Udenfor rammen Fælles drift Andre kulturelle opgaver Egne Trommen Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål Egne Rungstedvej Uden for rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Foreningshus på gutfeldtsvej Uden for rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Skatter Forsikringer Fritidshuset Uden for rammen Vedligehold Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter- og indtægter Undervisning af to-sprogede - lundevej Udenfor rammen

16 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Vedligehold Renhold Dagpleje Område nord dagplejen Udenfor rammen Vedligehold Integrerede daginstitutioner Egne Område nord integr. institutioner Område nord integr. institutioner Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Område syd Område syd Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Selvejende/private Lions børnehuse Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Miljø Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Børnehuset i vallerød Børnehuset i vallerød Udenfor rammen Fælles drift Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Egne Område nord klubber Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Selvejende/private Usserød vuggestue Udenfor rammen Vedligehold Ahornhuset Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Usserødhave Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift

17 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Egne Familiehuset Udenfor rammen Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje, rungstedvej Udenfor rammen Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (serviceloven 83 og 94) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Egne Selmersbo aktivitetscenter Udenfor rammen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Aktivitetscenter sophielund Udenfor rammen Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 84) Plejehjem og beskyttede boliger Egne Plejehjemmet hannebjerg Udenfor rammen Vedligehold Fælles drift Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven 108) Egne Bolero Undefor rammen Længerevarende botilbud for sindslidende (sl 108) Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) Egne Beskyttet beskæftigelse Udenfor rammen Fælles drift Lejemål (ejendomme, lokaler og grundarealer) Fællesudgifter og administration mv

18 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 13 Bygningsvedligeholdelse Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Fælles drift Forsikringer Kokkedal stationsvej Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Fælles drift Forsikringer Lejemål (ejendomme, lokaler oggrundarealer) Hjemmehjælpslokale v.stationsvej Udenfor rammen Renhold Sophielund 82 a - sophies hus lokaler for hjemmehjælpere Udenfor rammen Vedligehold Forsyning Renhold Forsikringer Anlæg Veje og grønne områder Veje og stier Anlæg Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vej og stibelysning Budgetaftalen Vejanlæg Egne Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer samt flere p-pladser ved rungsted og kokkedal station Projektering Cykelhandlingsplan samt trafiksikkerhedspulje Andet Infrastruktur - lågegyde, kokkedal vest og idrætsparken Projektering Entrepriser Andet Nye veje, reguleringer Egne

19 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder Mpu-anlægspulje inkl. energirenoveringer Projektering Opdatering af trafiksikkerhedsplan Projektering Eget regi Andet Ombygning af fodgængerfelt på usserød kongevej v. lyngsø Projektering Entrepriser Etablering af krydsningshelle på rungsted strandvej Projektering Entrepriser Andet Lys på sti fra hørsholm kongevej ved skoven til kirkegården Entrepriser Trafiksanering af lokalområde - forundersøgelse Projektering Andet Trafiksanering af lokalområde - mortenstrupvej Andet Stampevej/bloustrødvej, hævet flade og variable tavler Entrepriser Kokkedal alle, sikring af stiens krydsning Entrepriser Folehavevej, etablering af kantsten Entrepriser Forskønnelse af beplantningsbede Eget regi Standardforbedringer af færdselsarealer Egne Signalanlæg højmosen/usserød kongevej & rungstedvej/ørbæksvej Projektering Andet Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti Projektering Entrepriser Renovering af hovedgaden i hørsholm bymidte Projektering Entrepriser Andet Regulering af helleanlæg på ådalsvej og signalanlæg/rundkørsel ved kokkedal industrivej Projektering Entrepriser

20 001 Miljø- og planlægningsudvalget skattefinansieret 20 Anlæg 11 Veje og grønne områder Andet Ændring af eksisterende bump på bolbrovej Projektering Entrepriser Andet Forbedring og renovering af stoppesteder Projektering Eget regi Forbedring af cyklistforholdene ved usserød skole Projektering Entrepriser Helleanlæg til fodgængerkrydsninger på usserød kongevej og breeltevej Projektering Entrepriser Midlertidig p-plads kokkedal station Projektering Andet Træplantning hørsholm all Eget regi Forskønnelser rundt omkring i kommunen Projektering Eget regi Idrætsparken, overdækket cykelparkering Projektering Eget regi Lys på skolesti, vallerødgade til solvænget og sømandshvilevej til kystbanestien Projektering Entrepriser Lundevej, asfaltering Projektering Entrepriser Holmevej, asfaltering Projektering Entrepriser Nye veje, reguleringer Byudvikling, bymidten Projektering Egne Trafiksaneringer Projektering Entrepriser Grønne områder, fritidsaktiviteter Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2013

1 6-by Nøgletal 2013 1 6-by Nøgletal 2013 2 6-by Nøgletal 2013 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 8 Socioøkonomiske nøgletal 13 De kommunale regnskaber og budgetter 19 Natur og miljø 21 Vejområdet 23 Kollektiv trafik 27 Skoleområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015

1 6-by Nøgletal 2015. Revideret 8. juni 2015 1 6-by Nøgletal 2015 Revideret 8. juni 2015 2 6-by Nøgletal 2015 Indholdsfortegnelse 4 Sammendrag 5 Socioøkonomiske nøgletal 10 De kommunale regnskaber og budgetter 16 Vejområdet 18 Kollektiv trafik 22

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere