Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Årsrapport 2009"

Transkript

1 Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. CVR nr Årsrapport 2009 (106. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 22/ Dirigent

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Hoved- og nøgletal 8 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Noter til årsregnskabet 14

3 3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2009 for Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A.. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt af resultatet. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Gjøl, den 11. marts 2010 Direktion Uddeler Flemming Andersen Bestyrelse Eva Nielsen formand Jesper Hjort Svensson Flemming Anker Christensen Leif Maarslet Lisbet Heinkendorff Emmery

4 4 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Vi har revideret årsregnskabet og ledelsesberetningen for Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

5 5 Den uafhængige revisors påtegning Aalborg, den 11. marts 2010 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Claus Thomsen Statsautoriseret revisor

6 6 Foreningsoplysninger Foreningen Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. Limfjordsgade 53. Gjøl 9440 Aabybro Telefon: Hjemmeside: CVR nr.: Regnskabsår: 1. januar december Kommune: Jammerbugt Bogføring COOP Regnskabscenter, Vejen Bestyrelse Eva Nielsen, formand Jesper Hjort Svensson Flemming Anker Christensen Leif Maarslet Lisbet Heinkendorff Emmery Direktion Uddeler Flemming Andersen Revision RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Sofiendalsvej Aalborg SV Pengeinstitut Nørresundby Bank Limfjordsgade 53, Gjøl 9440 Aabybro

7 7 Ledelsesberetning Hovedaktivitet Gjøl Brugsforening driver Dagli Brugsen på Gjøl. Foreningen har drevet dagligvare virksomhed på Gjøl i 106 år - og trods trange tider, er det vor hensigt at fortsætte mange år endnu. Dagli Brugsen Gjøl drives i dag under en franchiseaftale med Coop Danmark og har derfor som sin hovedaktivitet at drive dagligvarehandel samt handel med Coop Nettorvet s store sortiment af varer og produkter til hus, have, fritid og husholdning. Med GLS-pakkeposthus og håndkøbsudsalg fra Aabybro Apotek forsøger vi at have paletten af servicetilbud fuld. Dagli Brugsen forestår desuden salg af diesel på havnen i Gjøl, driver Havnegrillen samt udlejer to lejligheder. Dagli Brugsen er som byens butik også en central medspiller i det lokale liv og støtter lokale intiativer og foreninger. Udvikling i året Den allestedsnærværende finanskrise og den deraf afledte uro og usikkerhed, har været smertelig mærkbar på driften af Dagli Brugsen. Lokale virksomheder har haft det svært og byens borgere har også mærket krisens og ledighedens kolde ånde i nakken. Da budgettet for 2009 blev lagt i 2008, var der endnu optimisme i samfundet og derfor også troen på et godt år for Dagli Brugsen- men sådan skulle det ikke gå. Omsætningen faldt med en 1/2 million og årets resultat blev et underskud på ca. kr Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling Det ringe resultat har naturligvis haft konsekvenser for de tiltag vi havde sat i udsigt for I 2008 lovede bestyrelsen, at uddeleren kunne disponere over overskudet for tiltag til fornyelse og renovering af butik og indretning - dengang budgetterede vi med kroner i overskud, men da det endte med et minus på godt kroner, bliver det desværre ikke i år vi kan rykke butikken op i et mere tidssvarende niveau. I 2009 blev det til et farvel til vor lokale bank, hvilket i sig selv var et tab for byen, men så meget desto mere er vi glade for, at det lykkedes - med meget fin opbakning fra Nørresundby Bank - at få pengeautomaten flyttet til Dagli Brugsen s bygning. Fint for Brugsen og fint for borgerne. Kapitalberedskabet Med en egenkapital pr. 31. december 2009 på mere end kroner, samt en fornuftig likviditet, er Dagli Brugsen endnu i stand til at manøvrere nogenlunde frit - der er ikke optaget lån til dækning af den daglige drift og vi kan betale vore leverandører uden at belaste kassekreditten. Strategi og målsætninger Strategi 2010 bliver et stille år for Dagli Brugsen Gjøl. Vi vil følge anbefalingerne fra Coop Danmark og holde lav profil med hensyn til sponsering og annoncering. Det er her og nu vigtigere, at beholde pengene til at arbejde med i butikken. En butik af vores størrelse med faciliteter og stand som vores, har ikke blot et behov for strøm og varme for at kunne fungere. Der er til stadighed et massivt behov for nødvendig vedligeholdelse og reparationer. Det er dyrt ikke at have råd til nyanskaffelser - for samtidig med, at en butik der ser træt ud, har ekstra svært ved at tiltrække og fastholde kunder, bliver det også ekstra svært at leve op til vor strategi om at være den foretrukne daglivare leverandør for byens borgere. Målsætninger og forventninger for det kommende år Finanskrisen og dens lange skygger, tror vi desværre ikke at vi har set det sidste til endnu - og da det ulykkeligvis påvirker kundernes indkøbsmønstre som noget af det første, vil vi også i 2010 skulle kæmpe for kundernes gunst. Det er en alvorlig situation og butikkens fortsatte eksistens kan hurtigt blive truet hvis ikke byens borgere vender tilbage til butikken i fuld målestok.

8 8 Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan foreningens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Hovedtal Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Nøgletal i % Årets resultat i % af nettoomsætning -0,4% 1,0 % 0,9 % 0,1 % -0,8% Egenkapital i % af balancesum 24,6 % 25,0 % 23,2 % 21,4 % 20,5% Forrentning af egenkapital -4,0% 11,5 % 10,9 % 1,7 % -9,8%

9 9 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Dagli Brugsen Gjøl A.M.B.A. for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag rabatter i forbindelse med salget. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, salg, reklame og administration. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Skat af årets resultat Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Under henvisning til 3 i bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. er opskrivninger af ejendomme ikke tilbageført. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier: Brugstid Restværdi Bygninger år 33 % Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år 0 %

10 10 Anvendt regnskabspraksis Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Finansielle anlægsaktiver Indestående i hovedforeninger måles til en værdi der tilnærmelsesvis svarer til amortiseret kostpris. Varebeholdninger Varebeholdninger, som omfatter handelsvarer, måles til en værdi som tilnærmelsesvis svarer til kostprisen opgjort efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

11 11 Resultatopgørelse 1. januar december 2009 Note 2009 kr kr. Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Overført resultat

12 12 Balance pr. 31. december 2009 Note 2009 kr kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Materielle anlægsaktiver 5 Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle anlægsaktiver Indestående i hovedforeninger Andre værdipapirer og kapitalandele Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger Færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

13 13 Balance pr. 31. december 2009 Note 2009 kr kr. PASSIVER EGENKAPITAL 6 Reserve for opskrivninger Overført resultat Egenkapital i alt HENSATTE FORPLIGTELSER Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser 7 Gæld til realkreditinstitutter Byfornyelseslån med 100% offentlig støtte Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Eventualposter m.v. 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9

14 14 Noter til årsregnskabet 2009 kr kr. 1 Personaleomkostninger Lønninger og vederlag Pensionsforsikringer Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Finansielle indtægter Indtægter af finansielle anlægsaktiver Andre finansielle indtægter Finansielle omkostninger Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver Andre finansielle omkostninger

15 15 Noter til årsregnskabet 5 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

16 16 Noter til årsregnskabet 6 Egenkapital Reserve for opskrivninger Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Egenkapital 31. december Gæld Gæld 1. januar december 2009 Afdrag næste år Restgæld efter 5 år Gæld til realkreditinstitutter Byfornyelseslån med 100% offentlig støtte Eventualposter m.v. Eventualforpligtelser Foreningen er fællesregistreret med øvrige brugsforeninger vedrørende moms, energiafgifter og kildeskat. Foreningen hæfter sammen med øvrige fællesregistrerede foreninger solidarisk for de indgåede forpligtelser Foreningen er medlem af Brugsforeningernes Låneforening og hæfter for låneforeningens forpligtelser proratorisk i forhold til omsætningen. Den maksimale hæftelse udgør kr Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr , er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør kr Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er indlagt ejerpantebrev, kr , med pant i ejendommen, hvis regnskabsmæssige værdi pr udgør kr Til sikkerhed for mellemværende med COOP Danmark A/S har foreningen givet transport i det indestående, foreningen til enhver tid måtte have hos FDB i form af ansvarlig lånekapital og andelskapital med tillæg af renter, i alt kr Der er stillet bankgaranti for overfor Saltum Apotek.

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Årsrapport for 2010/2011

Årsrapport for 2010/2011 Årsrapport for 2010/2011 Menighedsfakultetet i Danmark Katrinebjergvej 75 8200 Århus N Indholdsfortegnelse Side Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4

any.cloud A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Noter til

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere