ODDER KOMMUNE BUDGET Budgetaftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen"

Transkript

1 ODDER KOMMUNE BUDGET Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være bilagt overslag for de følgende 3 år. Byrådet har den 12 september og 10. oktober 2007 behandlet og godkendt budgettet for 2008, samt overslag for årene 2009 til Budgettet angiver i den form, det er godkendt af byrådet, den bindende regel for næste års skatteudskrivning samt bindende regel for det kommende års forvaltning. Budgetaftale for 2008: Budgettet for 2007 blev den 10. oktober 2007 vedtaget af 15 ud af byrådets 19 medlemmer. Aftalen betyder en forhøjelse af indkomstskatteprocenten med 0,78 procent og en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4,0. Skatteprocenten og grundskyldspromillen udgør herefter fra 2008 henholdsvis 24,9 procent og 27,5 promille. Vandafledningsbidraget til spildevandsområdet er forhøjet med 3,12 kr. til 23,60 kr. pr. afledt kubikmeter spildevand. Endvidere betyder aftalen, at der til anlægsinvesteringer afsættes 118,8 mio.kr., til serviceforbedringer afsættes 7,5 mio.kr., tilskud til Odder Museum, Lokalhistorisk Arkiv, idrætsforeninger, turistforeningen og andre tilskud forhøjes med 4,1 procent fra Aftalen om anlægsarbejder: Her handler det om, at Odder Kommune fortsat er i vækst og en god bokommune, derfor afsættes der i 2008: 62,2 mio. kr. til færdiggørelse af nyt plejecenter på Rude Havvej. 21,0 mio. kr. til skolerenovering og skoleudbygning. 13,8 mio.kr. til byggemodning og udstykning af nye byggegrunde. 8,0 mio. kr. til veje, fortove p-pladser og trafiksikkerhed. 8,0 mio. kr. til renovering af kloakledninger og kloakering af mindre bysamfund. 1,2 mio.kr. til større bygningsvedligeholdelser af kommunens ejendomme. 1,4 mio.kr. til kultur og fritid. 1,1 mio.kr. til investeringer i IT. 1,0 mio. kr. til brandstige. 0,7 mio. kr. nye toiletbygninger ved strande. 0,4 mio. kr. til revision af spildevandsplan. Aftalen om driftsbudgettet: Budgetaftalen indeholder serviceforbedringer for 8,2 mio. kr. som omfatter: 1,4 mio. kr. til kultur og fritid. 0,3 mio. kr. til børnepasning. 1,3 mio. kr. til undervisning i folkeskolen. 1,6 mio. kr. til Vanskeligt stillede børn og unge samt handicappede. 1,4 mio.kr. til service på Rådhuset. 1,2 mio. kr. til kompetenceudvikling. 0,9 mio. kr. til ældreområdet.

2 19 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret (Dokumentnr ) I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet som Byrådet skal tage stilling til. Bevillingsniveau for driftsbevillinger på hovedkonto 0-6. For 2008 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger. 1. Gennem bemærkningerne til budgettet kan der være knyttet særlige bindinger til et budgetbeløb, således at beløbet ikke uden byrådets/økonomiudvalgets godkendelse kan anvendes til andre formål end de i bemærkningerne anførte. 2. Der kan ikke foretages omplaceringer af budgetbeløb fra overførselsindkomster til serviceudgifter eller omvendt. 3. Udvalgene skal respektere eventuelle dispositionsrammer, som byrådet har udlagt til institutioner/forvaltning via kontrakter. 4. Merindtægter som bevillingsindehaveren er uden indflydelse på, må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. 5. Udvalgene må ikke foretage væsentlige ændringer i serviceniveauet, og demografibeløb må kun anvendes til det formål de er afsat til. Med bevillingsbinding på udvalgsniveau er kompetence og ansvar for bevillingens anvendelse og overholdelse overladt til udvalgene. Udvalgene kan herefter beslutte at delegere dispositionskompetance og ansvar videre til forvaltningen, institutionsleder m.fl. Princippet om bruttoposteringer er uforandret. D.v.s at der fortsat altid skal foretages særskilt kontering af indtægter og udgifter i budget og regnskab. Anlæg: For anlægsarbejder er bevillingsbindingen bundet til det enkelte anlægsprojekt. De på budgettet opførte rådighedsbeløb kan først anvendes efter byrådets meddelelse af anlægsbevilling.

3 20 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Generelle regler for Odder kommunes budget for Bevillingsmyndighed 1.0 Generelt Som det fremgår af styrelsesvedtægten for Odder kommune, er Byrådet eneste bevillingsmyndighed. Dette betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets forudgående godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller lignende, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre bevillinger, har de stående udvalg og Økonomiudvalget inden for de respektive områder ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene og forvaltningerne må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer. Byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at meddele bevillingsændringer i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Bemyndigelsen omfatter således omdisponeringer mellem bevillinger på hovedkonto 0-6. Bevillingsændringer på de finansielle konti herunder låneoptagelse, skal fortsat godkendes af Byrådet. 1.1 Bevillingskontrol. Der skal løbende foretages kontrol med, at de givne bevillinger overholdes. 1.2 Leasingaftaler Indgåelse af leasingaftaler er en økonomisk forpligtelse og budgetmæssig binding for de efterfølgende år, derfor er der fastlagt følgende retningslinier for godkendelse af leasingaftaler: Forvaltningen er bemyndiget til at godkende leasingaftaler op til kr. Borgmesteren er bemyndiget til at godkende leasingaftaler indenfor en beløbsramme på kr. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler med løbetid på mere end 5 år. Økonomiudvalget skal godkende alle leasingaftaler, hvor beløbet overstiger kr.

4 2. Bevillingsoversigt 21 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Som det fremgår af budgettets bevillingsoversigt er bevillinger givet som nettobevillinger pr. udvalg. Med vedtagelse af budgettet har byrådet givet bevilling til de driftsposter, der er opført i bevillingsoversigten. Gennem bemærkningerne til driftsposterne kan der til en bevilling være knyttet særlige bindinger, jf. punkt 2. bevillingsbinding, drift, jfr. omstående side. Budgettet består et driftsbudget opdelt i serviceudgifter, overførsler, og spildevandsanlæg, et anlægsbudget, budget for renter, afdrag og finansiering. Det fremgår af budgettet hvorledes bevillingerne er sammensat, og beløbene her må således ses som en specifikation til bevillingsbeløbene. 3. Drifts- og anlægsposter Der sondres mellem 2 forskellige former for bevillinger: a) driftsbevillinger og b) anlægsbevillinger Til driftsbevillinger henregnes: 1. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 0 til Statsrefusion på hovedkontiene 0 til Renter, generelle tilskud, faste bidrag til regionen og skatter på hovedkonto Afdrag på lån på hovedkonto 8. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder således ved regnskabsårets udgang. Til anlægsbevillinger henregnes: 1. Anlægsudgifter og -indtægter på hovedkonto 0 til Udlån og låneoptagelse. Anlægsbevillinger omfatter samtlige udgifter til et anlægsarbejde i hele anlægsperioden, og kan således løbe over flere år. De beløb byrådet har vedtaget at stille til rådighed for anlægsarbejdet i budgetåret, er opført i bevillingsoversigten og benævnes rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbene kan alene frigives af Byrådet ved særlig anlægsbevilling for hvert enkelt arbejde efter anmodning fra vedkommende udvalg.

5 22 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring I bevillingsansøgningen skal det bl.a. anføres, hvilket rådighedsbeløb ansøgningen vedrører. Endvidere skal den budgetterede anlægsudgift opgøres i overensstemmelse med de autoriserede grupperinger for anlægsarbejder, således at der ved regnskabsaflæggelsen kan foretages en sammenligning mellem de budgetterede og de endeligt afholdte udgifter En ansøgning om anlægsbevilling omfatter alle udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet. Såfremt anlægsarbejdet strækker sig over flere regnskabsår, må det samlede beløb, der ønskes til rådighed i hvert enkelt år, fremgå af bevillingsansøgningen. I forbindelse med ansøgning om en anlægsbevilling skal der tillige fremsendes specificeret overslag over de driftsindtægter og driftsudgifter, herunder evt. besparelse, som ibrugtagelsen af det pågældende anlæg vil medføre. Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsarbejder såfremt bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

6 23 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Selvforvaltningsvilkår for institutioner med kontrakt. Overførselsadgang Over- eller underskud indenfor den enkelte institutions budget, herunder lønkonti, ind- og udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af grønne områder, overføres til efterfølgende år. Institutionerne får således en samlet pose penge, som de kan anvende som de anser for mest hensigtsmæssigt mhp. opfyldelse af de opstillede mål. Institutionen kan anvende de opsparede midler uden hensyn til, hvilke konti opsparingen er sket på. Institutionerne kan også låne af efterfølgende års driftsbudget med henblik på at kunne fremrykke en disposition, der først er forudsat i næste års budget, hvis det skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt for institutionens drift. Institutionen har fortsat adgang til at ansøge om tillægsbevilling. Forudsættes dog kun at finde sted undtagelsesvis. Behandlingen af ansøgninger sker uafhængig af institutionens eventuelle opsparing. Hvis institutionen er blevet tildelt en tillægsbevilling til et særligt formål, opgøres et evt. mindreforbrug særskilt og overføres til efterfølgende år, såfremt aktiviteten endnu ikke er afsluttet. Overførsel af såvel opsparede beløb som merforbrug/mindreindtægter sker via proceduren for tillægsbevillinger. Der kan maksimalt overføres: Budget Overskud Underskud 0-4 mio.kr mio.kr min kr over 40 mio.kr Børne- og Familiecentret I forbindelse med regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen en opstilling over besparelser/merforbrug. Nettooverskuddet/-underskuddet opgøres i forhold til årets korrigerede budget. Opgørelsen sendes til økonomisk forvaltning, som foranlediger, at beløbet genbevilges på det efterfølgende års budget. Tillægsbevillingen optages på særlig konto. - tilladelse til at anvende merindtægter uden byrådets forudgående godkendelse. Institutionerne har adgang til alternative indtægtskilder, når disse er i overensstemmelse med den kommunale fuldmagt. Anvendelsen af merindtægter og de øvrige budgetmidler skal i øvrigt være i overensstemmelse med de retningslinier og mål, som er fastlagt i budgettet, og dermed af Byrådet.

7 24 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring udover de budgetterede tilfalder institutionen fuldt ud. Dette gælder dog ikke indtægter, som institutionen er uden indflydelse på. Disse indtægter må ikke anvendes til finansiering af udgifter uden særskilt bevilling fra byrådet. Merindtægter må heller ikke anvendes til merudgifter på konti, som ikke indgår i kontrakten. Bygningsvedligeholdelse. Pengene til indvendig bygningsvedligeholdelsen er udlagt til institutionerne. Pengene til udvendig bygningsvedligeholdelse administreres fra centralt hold og er derfor ikke udlagt til institutionerne ved budgetvedtagelsen. Vedligeholdelse af grønne områder. Pengene til vedligeholdelsen af de grønne områder er udlagt til institutionerne. Institutionerne kan vælge, om man ønsker at indgå aftale med Driftscentret eller en privat leverandør om løsning af vedligeholdelsesopgaven, eller om man ønsker selv at ansætte personale til løsning af opgaven. Personaleadministration. Lønsummen er udlagt til institutionerne som et samlet beløb, hvilket indebærer, at institutionerne har frihed til: 1. fastlæggelse af normeringer, herunder oprette og nedlægge faste stillinger 2. frihed i forhold til personalesammensætning 3. ansættelses- og afskedigelseskompetence, idet institutionslederen foretager indstilling om eventuelle uansøgte afskedigelser til nærmeste foresatte 4. forhandlingsret indenfor grænserne af centralt fastsatte overenskomster og kommunalt besluttede regler i forhold med de faglige organisationer, når det drejer sig om personaleforhold, der udelukkende angår den enkelte institution Institutionslederen er forpligtet til at indhente de fornødne faglige vurderinger og rådgivning fra Institutionsservice, ligesom dette altid skal inddrages ved påbegyndelse af disciplinærsager.

8 25 ODDER KOMMUNE BUDGET Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Retningslinjer for lønsumsbudgettering/lønsumsstyring i Odder Kommune Lønsumsstyring. Lønsumsstyring er indført i Odder Kommune fra Lønsumsstyringen er en del af aftalen om kontraktstyring og selvforvaltningsvilkår i Odder, således, at lønsumsbudgettet udlægges til institutionerne som et samlet beløb. Lønsumsstyring i Odder - frihedsgrader. Se punktet personaleadministration under selvforvaltningsvilkår for institutioner med kontrakt. Undtagelser til personaleadministration. Ændringer i den overordnede ledelsesstruktur på den enkelte institution eller en flerhed af institutioner sker under forudsætning af økonomiudvalgets godkendelse. Herudover er der på flere områder overordnede kommunalt besluttede regler der p.t. fortsat er gældende for institutionsområderne. Her kan blandt andet nævnes ressourcetildelingen indenfor folkeskoleområdet og vippenormeringen på daginstitutionsområdet. Pensionsbidrag vedr. tjenestemænd. Pensionsbidraget vedr. tjenestemænd konteret på særskilte konti - som ikke indgår i selvforvaltningsvilkår og overførselsadgang.

9 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 5 Opdeling af nettobudget 2008 i skattebetalt budget og brugerbetalt budget. Det brugerbetalte budget omfatter spildevandsområdet. (netto) Skatte- Bruger- ( + ) ( - ) betalt betalt Driftsvirksomhed +893,8-7,9 Anlægsvirksomhed +94,8 +8,0 Byggemodning og køb af jord Salg af byggegrunde +13,8-15,3 Renter +3,8 Afdrag på lån +9,8 Udligning og tilskud fra staten -175,9 Bidrag til Region Midtjylland +27,0 Andel af Århus Amts nettoformue -3,0 Låneoptagelse -89,1 Skatter -788,1 Finansforskydninger 28,4 Underskud/overskud 0,0 +0,1 Balance 0,0 0,0 Den kommunale skatteudskrivning i 2008 : Kommunal indkomstskat 24,9 pct. Skatteprocent forhøjes fra 2008 med 0,78 % Kommunal grundskyld 27,5 prom. Grundskyldspromille forhøjes fra 2008 med 4,0 Kommunal grundskyld for 12,3 Grundskyldspromille er fastlagt ved lov. landbrugsjord og skovbrug Kirkeskat 1,0 pct. uændret i forhold til 2007 Den landsgennemsnitlige udskrivningsprocent udgør 24,8 Den landsgennemsnitlige grundskyldspromille udgør 25,53 Der budgetteres med et kasseforbrug i 2008 på kr. kr. Det skattefinansierede budget Underskud på spildevandsområdet Kasseforbrug i kr kr kr. I budgetoverslagsårene er forudsat følgende kasseforbrug: 2009: 22,3 mio. kr. 2010: 14,6 mio. kr. 2011: 16,5 mio. kr.

10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 6 Nedenstående tabel viser den strukturelle balance som udtrykker bl.a. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægterne og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifterne på de skattefinansierede områder Den strukturelle balance udtrykker bla. over/-underskud på de skattefinansierede områder. Det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud fuldt ud kan finansiere nettoudgifter på de skattefinansierede områder. Mio.kr. (negative beløb angiver indtægter/overskud) (positive beløb angiver udgift/underskud) Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Det skattefinansierede område: Skatter -788,1-827,8-886,8-911,7 Generelle tilskud m.v. -175,9-183,9-175,0-198,6 Faste bidrag i regionen 27,0 27,6 28,9 30,3 Serviceudgifter 744,6 753,3 760,6 769,1 Overførsler 149,3 154,3 160,2 165,6 PL-stigninger 34,8 67,3 102,0 Renter og indskud i landsbyggefonden 3,8 3,8 3,5 3,1 I alt skattefinansierede driftsudgifter -39,4-37,9-41,3-40,3 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter 94,7 61,1 57,4 57,0 I alt drifts- og anlægsudgifter 55,3 23,2 16,0 16,7 Nettooverskud på jordforsyning (ydelser på lån) -1,5-1,5-1,5-1,5 Afdrag på lån 9,8 10,4 10,6 10,0 Låneoptagelse (forudsætter at der kan optages lån til spildevand) -89,1-10,4-10,6-10,0 Kassekredit og beboerindskud 28,4 Kompensationsbeløb fra staten vedr. Århus Amt -3,0 Skattefinansieret underskud 0, 21,7 14,5 15,2 Spildevandsområdet 0,1 0,5 0,1 1,3 Styrkelse/forbrug af kassebeholdningen 0,1 22,3 14,6 16,5 Låneoptagelse i I 2008 optages lån på 89,1 mio.kr. 7,4 mio.kr. anvendes til generel finansiering af anlægsinvesteringer og 81,7 mio.kr. til finansiering af nyt plejecenter på Rude Havvej. I budgetoverslagsårene optages lån på 31 mio. kr. svarende til afdrag på lån i samme periode.

11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 7 Nøgletal Skatteprocenter: Kommunen 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 Kirken 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Amtet 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 0 0 Staten (bundskat) Sundhedsskat 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 8,0 5,5 8,0 Grundskyldspromille Kommunen 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 23,5 27,5 Amtet 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 0 Befolkningstal pr (08 = prognose) Indvandrere og efterkommere pr Dagplejebørn (0-2 årige) Integrerede pladser og vuggestue(0-5 årige) Børnehavepladser (3-5 årige) Puljeordninger (privat pasning) Skolefritidsordningspladser (6-10 årige) Fritidscenterpladser og klubpladser for årige Plejehjemspladser Plejeboliger Aflastnings- og genoptræningspladser Daghjemspladser Hospicepladser på plejehjem Skoler Skoleelever i kommunale skoler (excl. elever i heldagsskole og centerklasser) Låneoptagelse mio. kr. 20,4 10,0 11,9 13,5 11,3 21,1 89,1

12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 8 Befolkningsprognose (udarbejdet i foråret 2007) Alder og Hele befolk Årlig befolkningstilvækst Boligbyggeprogram Antal boliger sum Odder Saksild Boulstrup Hov Gylling Ørting Hundslund Ialt

13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger 9 Hovedoversigt (netto) ( + ) ( - ) mio. kr. mio. kr. Driftsvirksomhed 824,0 885,9 Anlægsvirksomhed 40,5 101,2 Renter 3,5 3,7 Afdrag på lån 8,7 9,8 Låneoptagelse -3,5-89,1 Ændringer i kommunens mellemværende med andre 0,8 25,4 Udligningsordninger og tilskud fra staten -149,2-148,7 Skatter -716,0-788,1 Kasseforbrug -8,8-0,1 Balance mio.kr. mio.kr. Driftsudgifter 1.119, ,2 Anlægsudgifter 60,6 118,8 Renteudgifter 4,6 5,7 Finansforskydninger (pensioner m.v.) 383,3 454,0 Afdrag på lån 8,7 9,8 Udligningsordninger 37,0 39,6 Skatter 0,0 1,2 Styrkelse af kassebeholdningen 0,0 0 i alt 1.614, , mio. kr. mio. kr. Drifts- og anlægsindtægter 170,1 169,1 Renteindtægter 1,1 1,9 Generelle tilskud 186,2 188,3 Låneoptagelse 3,5 89,1 Refusioner 528,2 591,5 Skatter 716,0 789,3 Kasseforbrug 0,1 i alt 1.605, ,3

14 10 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Skatter. 64 % af kommunens indtægter kommer fra skat, når der ses bort fra statsrefusioner. Skatteindtægterne består af personskatter, ejendomsskatter og selskabsskatter Den kommunale indkomstskat er langt den vigtigste af kommunens finansieringskilder. Den skønnede udvikling i indkomstprovenuet samt beskatningsprocenterne for perioden fremgår af følgende opstilling: Budgetteret indkomstskat (beløb i kr.) Udskrivningsgrundlag Kommunal indkomstskat Antal skatteydere Selskabsskat I forbindelse med kommunalreformen blev amterne nedlagt pr , og kommunerne overtog den amtskommunale skatteprocent, fratrukket en sundhedsskat på 8,0 pct. Odder Kommune har overtager 3,72 pct. af amtsskatten i Århus Amt. Odder Kommunes skatteprocent i 2007 var herefter 24,12 (20,4 + 3,72). Byrådet har vedtaget en skatteforhøjelse fra 2008 på 0,78 % således at den kommunale skatteprocent udgør 24,9 fra Udskrivningsprocent 20,4 20,4 24,12 24,9 Kirkeskatteprocent 1,0 1,0 1,0 1,0 Skønnet over udskrivningsgrundlaget er baseret på de seneste slutligningsstatistikker vedrørende indkomståret 2005 og på de af Kommunernes Landsforening udarbejdede skøn over indkomstudviklingen fra 2005 til Endvidere er indregnet en forventet vækst i antallet af skatteydere på baggrund af befolkningsprognosen. Udvikling i skatteprocent Odder Kommune 19,2 19,2 19,2 19,2 19,7 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,4 20,4 24,12 24,9 Hele landet 19,6 19,6 19,7 19,8 19,9 20,2 20,4 20,5 20,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,8 20,8 24,58 24,8

15 11 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Grundskyld og dækningsafgift. Den kommunale grundskyld og dækningsafgift udskrives på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier. Udviklingen i grundskyldsprovenu, dækningsafgift og grundskyldspromille fremgår af følgende opstilling: Grundskyldspromillen er fastsat til 27,5 promille. Grundskyldspromillen er fra forhøjet med 10, idet Odder Kommune som følge af kommunalreformen har overtaget den amtskommunale grundskyldspromille i forbindelse med nedlæggelse af amterne. Fra 2008 har Byrådet vedtaget en forhøjelse af grundskyldspromillen med 4 til 27,5 promille. Grundskyldspromille for produktionsjord er fastsat ved lov, og kan højst udgøre 12,3 promille. Budgetteret Ejendomsskat (1.000 kr.) Grundværdier parcelhuse mm. Grundværdier produktionsjord (landbrug) Grundskyld parcelhuse mm. Grundskyld produktionsjord (landbrug mm) Dækningsafgift på statslige og amtskom munale/regionens ejendomme Grundskyldspromille parcelhuse mm. Grundskyldspromille - produktionsjord 13,5 12,0 13,5 12,0 23,5 12,3 27,5 12,3 Dækningsafgiften af grundværdierne er fastsat til 13,75 promille, og dækningsafgiften af forskelsværdien til 8,75 promille.

16 12 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Tilskud og udligningsordninger. Tilskuds- og udligningssystemet består af et bloktilskud samt en landsudligning, en hovedstadsudligning og en tilskudsordning for særligt ugunstigt stillede kommuner. Herudover er der en række særlige tilskuds- og udligningsordninger af mindre omfang. Udligningssystemet er baseret på den såkaldte nettoudligningsmetode. Det betyder, at udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Hovedparten at udgifterne til ordningen betales af staten via bloktilskuddet. En del af bloktilskuddet går til finansiering af landsudligningen samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner. Den resterende del fordeles til kommuner i forhold til deres indbyggertal. Det samlede statstilskud til kommunerne udgør 49,4 mia. kr. og fordeles således: Statstilskud efter befolkningstal... 17,3 mia. kr. Udligningstilskud (nettoudligning)... 33,6 mia. kr. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner... 2,7 mia. kr. I alt... 53,6 mia. kr. Odder Kommune modtager 175,3 mio.kr. i tilskud fra staten og fra diverse udligningsordninger kommunerne imellem, hvilket fremgår nedenstående tabel. Tilskud og udligning Mio.kr. - = indtægt Budget 2008 Bloktilskud fra staten på grundlag af Odder Kommunes indbyggertal -68,9 0,3972 % af 17,3 mia. kr. Nettoudligningen, objektiv udgiftsbehov fratrukket skattegrundlag 0,2982 % af 33,6 mia. kr. -100,3 Udgift til landsudligning af udgifter til flygtninge og indvandrere idet Odder Kommunes udgifter til flygtninge er lavere end landsgennemsnittet. 7,6 Udligning vedr. selskabsskat -8,4 Tilskud til kommuner med mindre øer (afløser driftstilskud fra stat og amt) -1,8 Statstilskud vedr. ældreområdet fra 2002 (tilskuddet er indarbejdet i ældreområdets driftsbudget bl.a. i forbindelse med fritvalgsordningen) -2,3 Særligt tilskud til løft af ældreplejen (nye pulje fra 2007 på 441 mio.kr.) -1,8 I alt -175,9 Statstilskuddet:

17 13 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Odder Kommunes andel af statstilskuddet efter befolkningstal udgør 0,3972 %, idet Odder Kommunes indbyggertal skønnes til pr og befolkningstallet i hele landet er skønnet til Statstilskud = x 100 / = 0,3972 x = kr. Udligningstilskuddet (nettoudligningen): Den landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgift pr. indbygger i 2008 udgør kr. I Odder Kommune er udgiftsbehovet beregnet til kr. pr. indbygger på grundlag af en række objektive kriterier. Fra udgiftsbehovet trækkes en skatteindtægt beregnet på grundlag af en landsgennemsnitlig skatteprocent og Odder Kommunes beskatningsgrundlag. Skatteindtægten pr. indbygger i Odder Kommune udgør kr. Udligningstilskud. Udgiftsbehov pr. indbygger i Odder Kommune... Skatteindtægt pr. indbygger... Underskud... Underskud i alt = kr. x indbyggere... Udligningsprocent... Udligningstilskud til Odder Kommune... ( x 58 %) kr kr kr kr. 58 pct kr. Udligning af selskabsskat. Det kommunale provenu af selskabsskat har ikke hidtil indgået i udligningen, Men udligningsreformen indebærer, at der indføres en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 % af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 % af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Landsgennemsnitlig selskabsskatteprovenu = / = Odder Kommunes selskabsskat pr. indbygger = / =... Forskel pr. indbygger... Tilskud til Odder Kommune: 771 x x 50 % kr. 292 kr. 771 kr kr. Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen

18 14 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Art fra 2007 til 2008 fra 2008 til 2009 fra 2009 til 2010 fra 2010 til Lønninger 3,3 4,7 3,7 3,7 2.2 Fødevarer 1,7 1,7 1,7 1,7 2.3 Brændsel og drivmidler -0,2-0,2-0,2-0,2 2.6 Køb af jord og bygninger 1,7 1,7 1,7 1,7 2.7 Anskaffelser 1,7 1,7 1,7 1,7 2.9 Øvrige varekøb 1,2 1,7 1,7 1,7 4.0 Tjenesteydelser uden moms 3,6 4,1 4,1 4,1 4.5 Entreprenør og håndværkerydelser 3,1 3,6 3,6 3,6 4.6 Betalinger til staten 3,3 4,2 3,6 3,6 4.7 Betalinger til andre kommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 4.8 Betalinger til amtskommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 4.9 Øvrige tjenesteydelser 3,6 4,1 3,7 3,7 5.1 Tjenestemandspensioner 3,3 4,7 3,7 3,7 5.2 Overførsler til personer 2,3 2,3 2,3 2,3 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 4,1 4,1 4,1 4,1 7.1 Egne huslejeindtægter 3,3 4,2 3,6 3,6 7.2 Salg af produkter og ydelser 3,3 4,2 3,6 3,6 7.6 Betalinger fra staten 3,3 4,2 3,6 3,6 7.7 Betalinger fra andre kommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 7.8 Betalinger fra amtskommuner 3,3 4,2 3,6 3,6 7.9 Øvrige indtægter 3,3 4,2 3,6 3,6 8.4 Refusioner 2,3 2,1 2,1 2,1 pct. 12 Kommunal pris- og lønstigninger

19 15 ODDER KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger Finansiel status Anskaffelser af materielle aktiver såsom faste ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar e ikke medtaget - = gæld + = formue/tilgodeh. mio.kr Kassebeholdning primo 73,5 85,6 85,5 63,2 48,6 Forventet forbrug af kassebeholdningen (- fortegn) 12,1-0,1-22,3-14,6-16,5 Likvide aktiver ultimo (- = negativ kassebehold.) 85,6 85,5 63,2 48,6 32,1 Kortfristet gæld/tilgodeh. -14,1-14,1-14,1-14,1-14,1 Mellemværende med forsyningsvirks. 1,4 1,8 2,3 2,4 3,7 Langfristet gæld/tilgodeh. -84,0-265,0-265,0-265,0-265,0 Finansiel egenkapital -11,1-191,8-213,6-228,1-243,3 Materielle aktiver 903, , , , ,0 Værdipapirer Pensionsforpligtigelser mm Fonde, legater mm 26,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 14,9-105,5-0,8 Egenkapital ultimo 812,5 836,8 815,0 800,5 785,3 Langfristet gæld mio.kr *) Gæld pr ,5 84,5 90,2 106,9 114,0 115,1 123,9 130,9 142,2 Afdrag -16,6-9,9-3,7-9,1-10,8-7,6-7,5-8,7-10,4 Låneoptagelse Låneoptagelse til jordkøb Netto leasing 18,0 15,9 20,4 10,0 11,9 13,5 2,9 11,3 20,2 89,0 99,0 Gæld pr ,5 90,2 106,9 107,8 115,1 123,9 127,7 142,4 319,6 *) fra 2004 medtages leasinggæld under langfristet gæld. Det forudsættes at afdrag på leasinggæld og nye leasingforpligtigelser er af samme størrelse i 2006 og Låneoptagelse i 2008 Der optages lån på 7,5 mio. kr. til finansiering af skolerenovering og udbygning, 81,7 mio.kr. til finansiering af nyt plejecenter på Rude Havvej og 99,0 mio.kr. til køb af jord, er ikke budgetteret, da beslutningen først er truffet efter budgetvedtagelsen.

20 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Trafik og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sygehusvæsen Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen Social- og sundhedsvæsen Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Udligning af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1

Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 Budget- og regnskabssystem Dato: 1. april 1990 Ikrafttrædelsesår: Budget 1991 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere