Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Ømer Kuscu, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fravær med afbud: Benthe Viola Holm, Gert Krogstad-Nielsen Bemærkninger: Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) i Hvidovre Fremtidig anvendelse af Enghøjskolen Deltagelse i en fælles spildevandskoncern Revisionsberetning til regnskab Hvidovre Kommunes halvårsregnskab Økonomirapportering pr. 30. juni Retningslinjer for sponsorater til amatørforeninger i Hvidovre Kommune Forudbetaling af driftstilskud til Teater Vestvolden Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Håndbold Vennerne Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Biavlerforening Søvangsgården - låneomlægning Frihedens Boligselskab - afd- Langhusene - godkendelse af skema C Kommunal garanti Forlængelse af aftale om beboermaksimum Ny kommunikationsaftale i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser Rammeaftale 2013: styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Afrapportering vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Projekt "Brug for alle" Nyt samlet tilbud til børn og unge i socio- emotionelle vanskeligheder Forslag til ny driftsoverenskomst for Danalund Ungdomshus Status på udmøntning af Budget 2012 SSU Vedtægtsændringer Hvidovre Erhvervskontaktudvalg Projekt nr. 6188, Arkiv på Rådhuset - Ansøgning om anlægsbevilling Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2173 INDSTILLING - 2

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2196 INDSTILLING - Klage over Avedøre Stationsby afd. Nord. BILAG: 1 Åben Opsummering på klage /12 2 Åben Klage af anonymiseret /12 3

5 3. Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) i Hvidovre J.nr.: G01 Sagsnr.: 10/56591 BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN at: H og O stillede ændringsforslag om at følge Frivillighedsrådets forslag til kriterium. For stemte H og O og imod stemte A, F, V og T, som ønskede at følge forvaltningens indstilling. H begærede sagen i. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at udvalget følger forvaltningens anbefaling om, at der ikke kan ansøges 18 midler til dækning af frivilliges egne transportudgifter, dog kan der i særlige tilfælde søges til dækning af transport af materiel. SAGSFREMSTILLING Ifølge Lov om Social Service 18 skal kommunen afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Hovedbetingelsen for støtte er, at den frivillige sociale indsats er kernen i aktiviteten. Kriterier der skal opfyldes for at kunne ansøge puljen vedtages lokalt. Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet d. 6. november 2006 vedtaget gældende kriterier, der kan læses i bilaget side 1. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 6.februar 2012 vedtog udvalget, at foreninger ikke fremadrettet kan påregne dækning af transportudgifter til de frivillige. Ifølge Frivillighedsrådets vedtægter 3 stk. 4 skal Frivillighedsrådets medlemmer høres ved ændringsforslag til kriterierne. Frivillighedsrådet har på deres indstillingsmøde d. 12. juli 2012 drøftet beslutningen og finder, at der kan være projekter, der er afhængig af at få transporteret materiel. Derudover finder Frivillighedsrådet, at kørselsudgifter til uddannelse/kompetenceudvikling bør dækkes af 18 midler. Frivillighedsrådet forslår, at følgende tekst indskrives i kriterierne for 18 puljen Den frivilliges egne transportudgifter kan ikke dækkes af 18 midler, medmindre der er tale om opgradering/uddannelse af frivilliges kompetencer samt transport af materiel til aktiviteter. En undtagelse er kørselsudgifter til eksempelvis besøgsvenner til hospitalsbesøg udenfor kommunen. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at Frivillighedsrådets forslag ikke er i overensstemmelse med udvalgets beslutning af 6. februar Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan opstå aktiviteter, hvor kørsel af materiel er en forudsætning for gennemførelse af aktiviteten, hvorfor der bør være mulighed for i 4

6 særlige tilfælde at ansøge herom. Kompetenceudvikling /uddannelse af frivillige bør så vidt det er muligt ske indenfor kommunens grænser. Hvis kurser afholdes udenfor kommunen, bør foreningen selv dække kørselsudgifter for den frivillige. Derudover vurderes det, at besøgsvenners kørselsudgifter til sygehusbesøg ikke bør dækkes, idet det forudsættes, at brugeren selv dækker udgifterne for ledsageren/den frivillige på lige fod med borgere, der er tilknyttet kommunens ledsageordning. Forvaltningen foreslår følgende tekst Der kan ikke ansøges 18 midler til dækning af frivilliges egne transportudgifter. Dog kan der i særlige tilfælde søges til dækning af transport af materiel. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I 2012 er der afsat kr. til puljeuddeling. Den af forvaltningen anbefalede formulering har ikke budgetmæssige konsekvenser. BILAG: 1 Åben Folder om 18 puljen - med gældende kriterier 89839/12 5

7 4. Fremtidig anvendelse af Enghøjskolen J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/58052 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Gruppe A og F godkendt. Liste H stemmer imod, og begærer sagen i. Gruppe V og O afventer INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget 1. at godkende oplægget i sagsfremstillingen til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen og den hermed beskrevne rokade 2. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Bødkerporten 6A (Enghøjskolen) samt tillæg til kommuneplanen 3. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) 4. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Næsborgvej 90 (Ungdomsskolen) samt tillæg til kommuneplanen 5. at lejemålet Kettegård Allé 14 opsiges 6. at der igangsættes en proces med henblik på salg af ejendommen Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) 7. at ejendommen Byvej 98 (Sporet) nedrives SAGSFREMSTILLING På Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012, godkendte udvalget den foreslåede proces i relation til afklaring af fremtidig anvendelse af Enghøjskolen og Sønderkærskolen. I den forbindelse er Teknisk Forvaltning blevet anmodet om at fremlægge et konkret oplæg til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen. Teknisk Forvaltning foreslår, at Enghøjskolen fremover anvendes til to hovedformål: 1. Kulturelle aktiviteter, hvor en del af bygningen omdannes til kulturformål for området, jf. det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur. 2. Ungdoms- og uddannelsestilbud. Det foreslås desuden at indrette et mindre område i bygningen til kontorfællesskab for Hjemmeplejen Distrikt Vest, gadeplansmedarbejdere og Vagt- og Sikring. Ad. 1: I det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur er der peget på, at Enghøjskolen kunne omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre Bibliotek over på skolen som et kulturelt omdrejningspunkt for samling af andre kulturtilbud. Herudover kunne andre tilbud inden for kulturområdet eksempelvis være et lokalt 6

8 kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Der indrettes kontorarbejdspladser til Kultur- og Fritidsafdelingen. Herudover tænkes udendørsarealet og den nuværende skolegård inddraget. Der lægges vægt på at skabe et så bredt udbud af kulturelle aktivteter. Således vil et nyt kulturcenter ikke blot understøtte lokalområdets eksisterende kulturtilbud, men vil også danne ramme om helt nye aktiviteter. Dette vil både øge centrets generelle attraktionsværdi, og være med til at løfte de varierende behov fra områdets brede beboersammensætning bedre. I den nuværende skolegård og på de øvrige udearealer, der hører til bygningen, er der mulighed for at etablere forskellige faciliteter af aktivitets- og sportsmæssig karakter særligt rettet mod børn og unge. Intentionen er at aktiviteterne skal have en variation, der sikrer at vidt forskellige brugere kan få forskellige behov opfyldt. Ad. 2: Det foreslås, at der etableres et ungdomscenter på Enghøjskolen. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne, for eksempel Ungdomsskolen, særtilbud som Springet og Sporet, samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også Ungdomsvejledningen Hvidovre under UUCenter Syd kan blive en del af et sådant center, ligesom Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre, kan indgå i centret. Formålet er at samle kræfterne i kommunen rettet mod at hjælpe de unge på vej, afhængig af målgruppe, til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført ungdomsuddannelse. Denne indsats ville også kunne samle de reformer op, der er på vej rettet mod de unges vej til arbejdsmarkedet. Det foreslås derfor, at der gennemføres følgende rokade: Avedøre Bibliotek flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen Hjulmagerporten 1 foreslås solgt. I den forbindelse vil der være behov for udarbejdelse af ny lokalplan for Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) og for Bødkerporten 6A (Enghøjskolen). I forbindelse med Bødkerporten 6A, vil det desuden være nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen. Selskabslokalerne på Avedøre Skole, flyttes til Enghøjskolen. Kultur- og Fritidsafdelingen flyttes til Enghøjskolen. Det nuværende lejemål på Hvidovrevej er opsagt pr Ungdomsskolen flyttes fra Næsborgvej 90 til Enghøjskolen. Sporet flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen Byvej 98 foreslås nedrevet med henblik på at realisere sammenknytningen mellem den yderste del af den grønne kile med den inderste del øst for Byvej, jf. Kommuneplanens rammeområder 4F6 og 4F9. Lærerforeningen flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen på Idrætsvej 73 kan sælges eller udlejes. Ungdomsvejledningen Hvidovre under UUCenter Syd flyttes til Enghøjskolen fra Strandmarkens Fritidscenter. Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre flyttes til Enghøjskolen fra Hvidovrevej 510. Hjemmeplejen Distrikt Vest flyttes fra Avedøre Skole til Enghøjskolen. Distriktspsykiatrien flyttes fra Kettegård Allé 14 til Næsborgvej 90. I den forbindelse vil der være behov for udarbejdelse af ny lokalplan for Næsborgvej 90. Tillige vil det være nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen. Lejemålet på Kettegård Allé 14 foreslås opsagt. 7

9 Det skal bemærkes, at Enghøjskolen henstår med det tilbageværende inventar indtil beslutning om fremtidig anvendelse foreligger. For så vidt angår den videre proces med at realisere den fremtidige anvendelse af Enghøjskolen, så vil der efter Økonomiudvalgets principielle beslutning blive igangsat et videre forløb i tæt dialog med de forskellige enheder, inddragelse af MED-udvalg i forhold til den nærmere programmering, den konkrete projektering og nærmere kalkulation af den tilhørende anlægs- og driftsøkonomi som grundlag for egentlige bevillingsansøgninger. BILAG: 1 Åben Enghøjskolen - Stue, Plan, Dispositionsforslag, dateret 3. august Åben Enghøjskolen - 1. sal, Plan, Dispositionsforslag, dateret 3. august / /12 8

10 5. Deltagelse i en fælles spildevandskoncern J.nr.: A23 Sagsnr.: 12/4651 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til af Gruppe A, F og V. Imod Gruppe O. Liste H afventer. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og 1. at der træffes endelig beslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles spildevandkoncern, jf. s principbeslutning af 29. maj 2012, punkt 17 Deltagelse i en fælles spildevandskoncern, og at kommunen i den forbindelse tiltræder den vedlagte ejeraftale, 2. at indstiller et medlem af bestyrelsen for holdingselskabet i den nye spildevandkoncern og får mandat til at repræsentere kommunen i forbindelse med stiftelsen af holdingselskabet i overensstemmelse med denne beslutning og de vedlagte bilag, herunder de vedlagte udkast til vedtægter, 3. at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Hvidovre Spildevand A/S i den nye koncern, herunder ved at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen for Hvidovre Forsyning A/S, og 4. at udgifter til at indgå ejeraftalen mv. afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter. SAGSFREMSTILLING Oversvømmelser som følge af større regnmængder kender ikke kommunegrænser. Kommuner og spildevandsselskaber i hovedstadsområdet er afhængige af hinanden for at løse udfordringerne på området. Samarbejdet skal blandt andet ske i forbindelse med udarbejdelse og implementering af klimahandlingsplaner. Herved kan de miljø- og samfundsmæssige påvirkninger begrænses. Udfordringerne stiller krav til selskaberne om omfattende investeringer og koordinering af tiltagene på spildevandsområdet samt behov for specialiseret viden og kompetenceudvikling. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om effektiviseringer. Det har herudover vist sig endog ganske vanskeligt at få godkendt de omkostninger, der medgår til at opnå miljø- og servicemål. Samlet set medfører dette, at mange spildevandsselskabers takster er under pres, og at flere selskabers takster vil komme det. Etableringen af en spildevandkoncern vil herudover give den fornødne politiske vægt til 9

11 at kunne påvirke lovgivningen, herunder mulighed for at skabe hensigtsmæssige rammer for at få finansieret klimaindsatsen. LØSNING traf på denne baggrund den 29. maj 2012 principbeslutning om at indgå i en spildevandkoncern i Hovedstadsområdet. Dagsordenspunkt og beslutning er vedlagt som bilag. 5 andre kommuner har truffet samme beslutning (Albertslund Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Københavns Kommune og Rødovre Kommune. Disse kommuner har tilkendegivet et ønske om, at flere spildevandsselskaber på Sjælland på sigt indtræder i den nye spildevandkoncern. I forlængelse af kommunernes principbeslutninger om at deltage i spildevandssamarbejdet har et forhandlingsudvalg og en arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunerne forhandlet det nærmere aftalegrundlag for en ny spildevandkoncern. Aftalegrundlaget består af udkast til vedtægter for de selskaber, der kommer til at indgå i vandkoncernen samt den ejeraftale, der vil blive indgået mellem de kommuner, der bliver direkte eller indirekte ejere af koncernen. Dokumenterne er vedlagt som bilag. Hvis tiltræder indstillingen, vil Hvidovre Vand A/S blive en del af den nye fælles spildevandkoncern. Selskabet vil som hidtil have sit eget forsyningsområde og egne takster, og taksterne vil i henhold til lovgivningen fortsat skulle godkendes af. De spildevandsselskaber, der indgår i koncernen, vil få udført administrations- og serviceopgaver af det fælles serviceselskab i den vandkoncern, der blev etableret i juli d.å. FORVALTNINGENS VURDERING Forvaltningen vurderer, at etableringen af en ny spildevandkoncern er en afgørende forudsætning for at løfte de udfordringer, som spildevandsselskaberne står over for. Ved at skabe en stor og slagkraftig enhed vil spildevandkoncernen kunne løfte disse udfordringer, idet der herved opnås en række synergier og etableres mulighed for at sikre en hensigtsmæssig koordinering af tiltag i forhold til klimatilpasning m.v. BESKRIVELSE AF DEN NYE KONCERN Etablering og ejerfordeling Den nye spildevandkoncern vil blive etableret ved, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres eksisterende spildevandsselskaber i et nyt holdingselskab. De nuværende spildevandsselskaber, herunder Hvidovre Spildevand A/S, består efter etableringen af koncernen og bevarer egne prislofter og egne takster. En detaljeret oversigt over strukturen er vedlagt som bilag. Ved at indskyde deres respektive selskaber bliver kommunerne direkte eller indirekte 10

12 ejere af alle de spildevandsselskaber, der indgår i koncernen. Ejerandelene fordeles i forhold til værdien af det enkelte indskud. Fastlæggelsen af ejerandelene er i lighed med fordelingen af ejerandelene i den fælles vandkoncern sket ud fra en helhedsvurdering af, hvilke elementer der skaber og afspejler værdi for spildevandsselskaberne. Da grundlaget for vand- og spildevandsselskabers værdier er væsensforskellig, savner det mening at anvende modellen fra vandkoncernen til fordelingen af ejerandele til spildevandskoncernen. Beregningen er derfor baseret på de reguleringsmæssige anlægsaktiver m.v. fratrukket rentebærende gæld (vægtes 40 %), samme værdier med en korrektion for længere levetid for ledninger (vægtes 40 %) samt debiteret vandmængde for 2010 (vægtes 20 %). Hvidovre Kommune får 12,0 % af aktiekapitalen, der fordeles således: Albertslund Kommune 8,4 % Dragør Kommune 4,0 % Herlev Kommune 5,6 % Hvidovre Kommune 12,0 % Københavns Kommune 65,3 % Rødovre Kommune 4,7 % I alt 100 % Ejerandelene er drøftet med Forsyningssekretariatet, der den 28. juni 2012 skriftligt har tilkendegivet, at den aftalte ejerfordeling ikke umiddelbart giver anledning til at antage, at der sker overførsel af værdier mellem kommunerne. Dette svarer til tilbagemeldingen for så vidt angår ejerfordelingen i forbindelse med etableringen af den fælles vandkoncern. Samarbejdet indebærer, at KE Afløb A/S særlige gældsforpligtelse over for KommuneKredit opretholdes. De øvrige kommuner og deres spildevandsselskaber belastes ikke af denne gældsforpligtelse. BESLUTNINGSKOMPETENCE OG BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER Holdingselskabets bestyrelse Ejerkommunernes indflydelse i spildevandkoncernen sikres navnlig på generalforsamlingen og de af ejerne valgte bestyrelsesmedlemmer i koncernens holdingselskab. Hver ejerkommune besætter én plads i bestyrelsen. Af hensyn til at sikre viden om samarbejdet mellem vand- og spildevandskoncernerne og forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem koncernernes forhold, vil det være hensigtsmæssigt, hvis de samme personer, som sidder i bestyrelsen i vandkoncernens holdingselskab, vælges til bestyrelsen for spildevandskoncernens holdingselskab. Der er ikke knyttet et vederlag til 11

13 bestyrelseshvervet i spildevandskoncernens holdingselskab. De kommuner, som er medejere af vandkoncernen, men ikke af spildevandkoncernen, har ret til at lade sig repræsentere med en observatør i spildevandskoncernens holdingbestyrelse. Det samme gælder de kommuner, der har en observatør i holdingbestyrelsen i vandkoncernen. Medarbejderrepræsentanterne fra vandkoncernen kan ligeledes deltage som observatører i spildevandskoncernen. Ejerkommunernes kompetence På generalforsamlingen træffer ejerkommunerne beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for spildevandkoncernen, for eksempel spørgsmål om optagelse af nye aktionærer, udlodning af udbytte og opløsning af holdingselskabet. Vedtagelse af sådanne beslutninger kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Derudover kræves, at mindst 3 ejerkommuner stemmer for forslaget. Det kræver dog enstemmighed, hvis andre end holdingselskabet skal være medejere af spildevandsselskaberne. Det samme gælder, hvis der træffes beslutninger, som kan medføre modregning i ejerkommunernes bloktilskud, eller beslutninger som kan påvirke ejerkommunernes lånerammer. Spildevandsselskaberne Bestyrelsen i det enkelte datterselskab træffer beslutninger om selskabets forhold. For at sikre koordination mellem spildevandkoncernens selskaber skal en række væsentlige beslutninger vedrørende spildevandsselskaberne forelægges det enkelte selskabs generalforsamling det vil sige bestyrelsen i holdingselskabet. Det gælder blandt andet følgende beslutninger: Beslutninger, der kan medføre modregning i ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer Større investeringer Optagelse af lån Indstilling eller fastsættelse af spildevandstakster m.v. Godkendelse af selskabets budgetter Fusion og spaltning af selskabet Kommunernes myndighedsopgaver Ejerkommunerne bevarer deres myndighedsbeføjelser på spildevandsområdet, herunder særligt kompetencen til at godkende det lokale spildevandsselskabs takster m.v. samt muligheden for at styre gennem planlægning. Spildevandsselskabernes vedtægter indeholder en bestemmelse om, at de er forpligtede til at følge de lokale spildevandsplaner, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i taksterne. Beslutningsproces Sagen forelægges herved til endelig beslutning. 12

14 Gennemførelse af beslutningen er betinget af, at der opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret i december ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til at forberede og gennemføre etableringen af koncernen vil i videst muligt omfang blive afholdt af de involverede selskaber, herunder Hvidovre Spildevand A/S. Udgifter til opgaver, der varetages alene for ejerne, herunder særligt udarbejdelsen af ejeraftalen, skal afholdes af kommunerne. For Hvidovre Kommune forventes dette beløb at udgøre kr., som finansieres indenfor rammerne af de eksisterende budgetter. BILAG: 1 Åben s beslutning af 29. maj 2012, punkt 17, /12 "Deltagelse i en fælles spildevandskoncern" 2 Åben Ejeraftale /12 3 Åben Vision - Hvorfor et samarbejde om spildevandshåndtering? /12 (Bilag til Ejeraftalen) 4 Åben Udkast til vedtægter for holdingselskabet (bilag til Ejeraftalen) /12 5 Åben Udkast til standardvedtægter for spildevandsselskabet (bilag til /12 Ejeraftalen) 6 Åben Ejerfordeling (bilag til Ejeraftalen) /12 7 Åben Oversigt over de samlede bestyrelseshonorarer i vand- og /12 spildevandskoncernerne (bilag til Ejeraftalen) 8 Åben Københavns Kommunes forpligtelse vedrørende KE Afløb A/S /12 (bilag til Ejeraftalen) 9 Åben Notat om en fælles spildevandskoncern /12 13

15 6. Revisionsberetning til regnskab 2011 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 11/54216 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2011 godkendes. SAGSFREMSTILLING s godkendelse af revisionsberetningen for 2011 besluttede på mødet i april at oversende kommunens regnskab for 2011 til revisionsmæssig gennemgang. har desuden tidligere på mødet i 28. februar 2012, punkt 6, behandlet delberetning nr. 4 om revisionsarbejder vedrørende 2011, der var udført indtil december Kommunens revision, BDO Kommunernes Revision, har den 6. august 2012 afsluttet revisionen af Hvidovre Kommunes regnskab for 2012, og fremsendt endelig revisionsberetning for regnskabet Herefter kan endeligt godkende kommunens årsregnskab for Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til den 13. august 2012, og vedlægges som bilag. Forvaltningen finder det dog relevant at fremhæve følgende uddrag fra revisionsberetningen: Revisionspåtegning Det fremgår af afsnit 1,4, revisionspåtegning konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Revisionens bemærkninger I afsnittet om revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2011 (2.1.1) bemærker revisionen: Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: Kortfristet gæld Hvidovre Kommune er i 2011 overgået til OPUS-lønberegner. Det nye lønsystem har 14

16 bogført en feriepengeforpligtelse ind i kommunens regnskab Forpligtelsen udgør kr. Konklusion På baggrund af ændring i regnskabsreglerne fra regnskab 2010 fravalgte Hvidovre Kommune at indregne feriepengeforpligtigelsen, idet indregning blev gjort frivilligt. Implementeringen af nyt økonomisystem medførte nu en utilsigtet indregning af feriepengeforpligtigelse. Som følge heraf har kommunen ændret regnskabspraksis på området. Ændringen er beskrevet i regnskabet på side 16, hvoraf det fremgår at feriepengeforpligtigelse løbende og automatisk beregnes. Forholdet har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Vi henleder opmærksomheden på, at den indregnede forpligtigelse ikke udgør kommunens reelle feriepengeforpligtigelse som vurderes at være væsentligt større. (Vi kan supplerende oplyse, at den feriepengeforpligtigelse som blev indregnet i årsregnskabet for 2009 på baggrund af de daværende budget- og regnskabsregler udgjorde ca. 177 mio.kr.) Vi anbefaler, at feriepengeforpligtigelsen ikke indregnes delvist såfremt det besluttes at indregne den i fremtidige regnskabsaflæggelser. Revisionens vurdering af kommunens økonomi I afsnit 3 bemærker revisionen: Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. Hvidovre Kommune har ultimo 2011 en gennemsnitlig kassebeholdning på 272,1 mio. kr., hvilket således er en lille forøgelse i forhold til regnskabsåret 2010, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo udgjorde 271,3 mio. kr. Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret Det er vores samlede vurdering at Hvidovre Kommunes har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion I afsnittet om regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion (7.3.1), konkluderer revisionen: På baggrund af den udførte revision er der foretaget mindre korrektioner på de endelige restafregninger. Det er herefter vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen. 15

17 De sociale regnskaber udgør et meget stort område i kommunen. I regnskabet for 2010 konstaterede revisionen en række fejl i sagsbehandlingen, som revisionen følger op på i afsnit 7.3.2, opfølgning på decisionsskrivelser fra 2010 og evt. tidligere år. Det fremgår revisionens opfølgning, at forholdene i ministeriets decisionsskrivelse for 2010 er bragt i orden. I bilag 1 til revisionsberetningen indeholder en tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision Det fremgår af oversigten, at der kun er konstateret ganske få væsentlige fejl med revisionsmæssig betydning, i forhold til den gennemgåede sagsmængde. Forvaltningsrevision på Børne- og Familieområdet I afsnit 9 redegør revisionen for den udførte forvaltningsrevision på Børne- og familieområdet. Den samlede konklusion lyder: Det er vores opfattelse, at Børne- og Familieområdet har en hensigtsmæssig disponering, der gør området i stand til at have en god styring i forhold til prognoser af budgettet. Ligeledes vurderer vi, at området har en hensigtsmæssig opfølgning af budgettet løbende med fokus på efterfølgende prioriteringer af indsatser for at imødekomme budgettet. På anbringelsesområdet arbejdes der hensigtsmæssigt med opfølgning på måltal, og der sker efter vores vurdering en styring efter defineret økonomisk ledelsesinformation. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er betryggende processer for budgetopfølgning med nedskrevne arbejdsgange. Vi har dog foreslået administrationen, at det fastlægges, hvilke mål der skal styres efter, og der bør efter vores opfattelse sættes fokus på handlemuligheder og mindre fokus på historiske data. Dette kan blandt andet opnås gennem en højere grad af aktivitetsbudgetter og større brug af måltal og faglig ledelsesinformation, eks målgrupper, funktionsevne og progressionsmåling. Forvaltningens bemærkninger til revisionsberetningen Samlet set er det forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen for 2011, jf. bl.a. det ovenstående, er tilfredsstillende. I forhold til revisionens bemærkning om den bogførte feriepengeforpligtigelse, er forholdet som revisionen også nævner beskrevet i regnskabet, og forholdet har ingen betydning for kommunens udgiftsbaserede regnskab. Forvaltningen er i dialog med KMD om, hvorledes der kan undgås en automatisk bogføring i systemet, således af forholdet kan bringes i orden for indeværende regnskabsårs vedkommende. Antallet af væsentlige fejl og mangler på de sociale området er reduceret markant og forholdene fra 2010 er bragt i orden. Den udførte forvaltningsrevision på det omfattende Børne- og Familieområde vidner om god styring, og revisionens anbefalinger vil indgå i forvaltningens løbende arbejde med målfastsættelse og styring. 16

18 BILAG: 1 Åben Hvidovre Kommune årsberetning august 2012.pdf /12 2 Åben Hvidovre Kommune underskrift Hvidovre Kommune (6. august 2012.pdf /12 17

19 7. Hvidovre Kommunes halvårsregnskab 2012 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 12/26838 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende kommunens halvårsregnskab for SAGSFREMSTILLING Indledning I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for det samlede regnskabsresultat. Intentionen med halvårsregnskaber er at understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, ligesom halvårsregnskabet kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL. Det er i bekendtgørelse til kommunernes budget- og regnskabsvæsen fastsat, at Økonomiudvalget aflægger halvårsregnskabet til, inden udvalget udarbejder forslag til næste års budget til. Det er endvidere fastlagt, at senest på sit 1. møde i september, eller inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget, skal godkende halvårsregnskabet. Det vil dog være hensigtsmæssigt med sigte på kommunens egen nytte af budgetopfølgningen at den politiske behandling af halvårsregnskabet sker på et tidligere tidspunkt. Halvårsregnskabet og kommunernes skøn over det forventede regnskab skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal endvidere offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. Derfor har forvaltningen udarbejdet vedlagte hovedoversigt og regnskabsoversigt, som viser forbruget pr. 30. juni 2012, og det forventede regnskab for Nærværende sag om godkendelse af kommunens halvårsregnskab skal ses i sammenhæng med sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012, hvortil der vil være visse over-lap, og hvortil der også henvises. 18

20 Forbruget pr. 30. juni 2012 Halvårsregnskabet består af to elementer, nemlig det regnskabsmæssige/bogførte forbrug pr. 30. juni 2012 samt det forventede årsregnskab for hele året. Kommunens halvårsregnskab udviser et forbrug pr. 30. juni 2012 på driften på mio. kr., svarende til en samlet forbrugsprocent på 47,5 i forhold til korrigeret budget (oprindeligt budget + rul fra øvrige tillægsbevillinger). I forhold til oprindeligt budget udgør forbrugsprocenten 48. Vurdering af forventet regnskab for 2012 I forbindelse med halvårsregnskabet har Økonomisk Afdeling anmodet fagforvaltningerne om at følge op på økonomien og vurdere det forventede årsregnskab på de respektive områder. Forvaltningernes vurderinger er herefter samlet i vedlagte hovedoversigt, og vil blive indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet i det af ministeriet udsendte indberetningsskema. Fagforvaltningernes vurderinger af det forventede regnskabsresultat for 2011 på driften, resulterer i nettoudgifter på i alt 3.208,8 mio. kr. Der vurderes at være et samlet merforbrug på driften i forhold til det vedtagne budget på i alt 23,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til dagpenge, kontanthjælp mv. altså områder udenfor servicerammen. Som det vil fremgå af sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012, forventes der et merforbrug inden for servicerammen på ca. 9 mio. kr. Forvaltningen har i sagen beskrevet forskellige tiltag der vil blive iværksat med henblik på at reducere dette merforbrug. I nærværende sagsfremstilling om godkendelse af kommunens halvårsregnskab, og den efterfølgende indberetning til ministeriet, vil forvaltningen derfor forudsætte, at kommunens serviceramme i 2012 kan overholdes. Forvaltningens tiltag til håndtering af de forventede merforbrug Som bekendt er det meget vigtigt, at kommunen overholder servicerammen og dermed ikke bliver omfattet af sanktionslovgivningen. Derfor vil forvaltningen som også nævnt i sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012 foreslå, at der udsendes et borgmesterbrev til de budgetansvarlige enheder med anmodning om at udvise økonomisk tilbageholdenhed i den resterende del af året, og herunder sikrer, at der rulles tilsvarende midler til 2013, som der blev overført fra 2011 til Forvaltningen vil i forlængelse heraf følge udgiftsudviklingen tæt i de resterende måneder for at sikre at der udvises tilbageholdenhed. Forvaltningen vil desuden skabe overblik over, om der påtænkes anvendt rullemidler fra 2011 til større investeringer i 2012, som har karakter af anlægsudgifter, og søge om anlægsbevilling hertil. Derved kan presset på servicerammen også lettes. Det er erfaringen fra tidligere år, at et borgmesterbrev har stor effekt i organisationen. 19

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG S MØDE Tirsdag den 5. december 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:30 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Jette Kirkeby

Læs mere