Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Ømer Kuscu, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fravær med afbud: Benthe Viola Holm, Gert Krogstad-Nielsen Bemærkninger: Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) i Hvidovre Fremtidig anvendelse af Enghøjskolen Deltagelse i en fælles spildevandskoncern Revisionsberetning til regnskab Hvidovre Kommunes halvårsregnskab Økonomirapportering pr. 30. juni Retningslinjer for sponsorater til amatørforeninger i Hvidovre Kommune Forudbetaling af driftstilskud til Teater Vestvolden Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Håndbold Vennerne Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Biavlerforening Søvangsgården - låneomlægning Frihedens Boligselskab - afd- Langhusene - godkendelse af skema C Kommunal garanti Forlængelse af aftale om beboermaksimum Ny kommunikationsaftale i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser Rammeaftale 2013: styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Afrapportering vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Projekt "Brug for alle" Nyt samlet tilbud til børn og unge i socio- emotionelle vanskeligheder Forslag til ny driftsoverenskomst for Danalund Ungdomshus Status på udmøntning af Budget 2012 SSU Vedtægtsændringer Hvidovre Erhvervskontaktudvalg Projekt nr. 6188, Arkiv på Rådhuset - Ansøgning om anlægsbevilling Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2173 INDSTILLING - 2

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2196 INDSTILLING - Klage over Avedøre Stationsby afd. Nord. BILAG: 1 Åben Opsummering på klage /12 2 Åben Klage af anonymiseret /12 3

5 3. Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) i Hvidovre J.nr.: G01 Sagsnr.: 10/56591 BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN at: H og O stillede ændringsforslag om at følge Frivillighedsrådets forslag til kriterium. For stemte H og O og imod stemte A, F, V og T, som ønskede at følge forvaltningens indstilling. H begærede sagen i. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at udvalget følger forvaltningens anbefaling om, at der ikke kan ansøges 18 midler til dækning af frivilliges egne transportudgifter, dog kan der i særlige tilfælde søges til dækning af transport af materiel. SAGSFREMSTILLING Ifølge Lov om Social Service 18 skal kommunen afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Hovedbetingelsen for støtte er, at den frivillige sociale indsats er kernen i aktiviteten. Kriterier der skal opfyldes for at kunne ansøge puljen vedtages lokalt. Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet d. 6. november 2006 vedtaget gældende kriterier, der kan læses i bilaget side 1. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 6.februar 2012 vedtog udvalget, at foreninger ikke fremadrettet kan påregne dækning af transportudgifter til de frivillige. Ifølge Frivillighedsrådets vedtægter 3 stk. 4 skal Frivillighedsrådets medlemmer høres ved ændringsforslag til kriterierne. Frivillighedsrådet har på deres indstillingsmøde d. 12. juli 2012 drøftet beslutningen og finder, at der kan være projekter, der er afhængig af at få transporteret materiel. Derudover finder Frivillighedsrådet, at kørselsudgifter til uddannelse/kompetenceudvikling bør dækkes af 18 midler. Frivillighedsrådet forslår, at følgende tekst indskrives i kriterierne for 18 puljen Den frivilliges egne transportudgifter kan ikke dækkes af 18 midler, medmindre der er tale om opgradering/uddannelse af frivilliges kompetencer samt transport af materiel til aktiviteter. En undtagelse er kørselsudgifter til eksempelvis besøgsvenner til hospitalsbesøg udenfor kommunen. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at Frivillighedsrådets forslag ikke er i overensstemmelse med udvalgets beslutning af 6. februar Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan opstå aktiviteter, hvor kørsel af materiel er en forudsætning for gennemførelse af aktiviteten, hvorfor der bør være mulighed for i 4

6 særlige tilfælde at ansøge herom. Kompetenceudvikling /uddannelse af frivillige bør så vidt det er muligt ske indenfor kommunens grænser. Hvis kurser afholdes udenfor kommunen, bør foreningen selv dække kørselsudgifter for den frivillige. Derudover vurderes det, at besøgsvenners kørselsudgifter til sygehusbesøg ikke bør dækkes, idet det forudsættes, at brugeren selv dækker udgifterne for ledsageren/den frivillige på lige fod med borgere, der er tilknyttet kommunens ledsageordning. Forvaltningen foreslår følgende tekst Der kan ikke ansøges 18 midler til dækning af frivilliges egne transportudgifter. Dog kan der i særlige tilfælde søges til dækning af transport af materiel. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I 2012 er der afsat kr. til puljeuddeling. Den af forvaltningen anbefalede formulering har ikke budgetmæssige konsekvenser. BILAG: 1 Åben Folder om 18 puljen - med gældende kriterier 89839/12 5

7 4. Fremtidig anvendelse af Enghøjskolen J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/58052 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Gruppe A og F godkendt. Liste H stemmer imod, og begærer sagen i. Gruppe V og O afventer INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget 1. at godkende oplægget i sagsfremstillingen til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen og den hermed beskrevne rokade 2. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Bødkerporten 6A (Enghøjskolen) samt tillæg til kommuneplanen 3. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) 4. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Næsborgvej 90 (Ungdomsskolen) samt tillæg til kommuneplanen 5. at lejemålet Kettegård Allé 14 opsiges 6. at der igangsættes en proces med henblik på salg af ejendommen Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) 7. at ejendommen Byvej 98 (Sporet) nedrives SAGSFREMSTILLING På Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012, godkendte udvalget den foreslåede proces i relation til afklaring af fremtidig anvendelse af Enghøjskolen og Sønderkærskolen. I den forbindelse er Teknisk Forvaltning blevet anmodet om at fremlægge et konkret oplæg til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen. Teknisk Forvaltning foreslår, at Enghøjskolen fremover anvendes til to hovedformål: 1. Kulturelle aktiviteter, hvor en del af bygningen omdannes til kulturformål for området, jf. det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur. 2. Ungdoms- og uddannelsestilbud. Det foreslås desuden at indrette et mindre område i bygningen til kontorfællesskab for Hjemmeplejen Distrikt Vest, gadeplansmedarbejdere og Vagt- og Sikring. Ad. 1: I det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur er der peget på, at Enghøjskolen kunne omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre Bibliotek over på skolen som et kulturelt omdrejningspunkt for samling af andre kulturtilbud. Herudover kunne andre tilbud inden for kulturområdet eksempelvis være et lokalt 6

8 kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Der indrettes kontorarbejdspladser til Kultur- og Fritidsafdelingen. Herudover tænkes udendørsarealet og den nuværende skolegård inddraget. Der lægges vægt på at skabe et så bredt udbud af kulturelle aktivteter. Således vil et nyt kulturcenter ikke blot understøtte lokalområdets eksisterende kulturtilbud, men vil også danne ramme om helt nye aktiviteter. Dette vil både øge centrets generelle attraktionsværdi, og være med til at løfte de varierende behov fra områdets brede beboersammensætning bedre. I den nuværende skolegård og på de øvrige udearealer, der hører til bygningen, er der mulighed for at etablere forskellige faciliteter af aktivitets- og sportsmæssig karakter særligt rettet mod børn og unge. Intentionen er at aktiviteterne skal have en variation, der sikrer at vidt forskellige brugere kan få forskellige behov opfyldt. Ad. 2: Det foreslås, at der etableres et ungdomscenter på Enghøjskolen. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne, for eksempel Ungdomsskolen, særtilbud som Springet og Sporet, samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også Ungdomsvejledningen Hvidovre under UUCenter Syd kan blive en del af et sådant center, ligesom Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre, kan indgå i centret. Formålet er at samle kræfterne i kommunen rettet mod at hjælpe de unge på vej, afhængig af målgruppe, til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført ungdomsuddannelse. Denne indsats ville også kunne samle de reformer op, der er på vej rettet mod de unges vej til arbejdsmarkedet. Det foreslås derfor, at der gennemføres følgende rokade: Avedøre Bibliotek flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen Hjulmagerporten 1 foreslås solgt. I den forbindelse vil der være behov for udarbejdelse af ny lokalplan for Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) og for Bødkerporten 6A (Enghøjskolen). I forbindelse med Bødkerporten 6A, vil det desuden være nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen. Selskabslokalerne på Avedøre Skole, flyttes til Enghøjskolen. Kultur- og Fritidsafdelingen flyttes til Enghøjskolen. Det nuværende lejemål på Hvidovrevej er opsagt pr Ungdomsskolen flyttes fra Næsborgvej 90 til Enghøjskolen. Sporet flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen Byvej 98 foreslås nedrevet med henblik på at realisere sammenknytningen mellem den yderste del af den grønne kile med den inderste del øst for Byvej, jf. Kommuneplanens rammeområder 4F6 og 4F9. Lærerforeningen flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen på Idrætsvej 73 kan sælges eller udlejes. Ungdomsvejledningen Hvidovre under UUCenter Syd flyttes til Enghøjskolen fra Strandmarkens Fritidscenter. Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre flyttes til Enghøjskolen fra Hvidovrevej 510. Hjemmeplejen Distrikt Vest flyttes fra Avedøre Skole til Enghøjskolen. Distriktspsykiatrien flyttes fra Kettegård Allé 14 til Næsborgvej 90. I den forbindelse vil der være behov for udarbejdelse af ny lokalplan for Næsborgvej 90. Tillige vil det være nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen. Lejemålet på Kettegård Allé 14 foreslås opsagt. 7

9 Det skal bemærkes, at Enghøjskolen henstår med det tilbageværende inventar indtil beslutning om fremtidig anvendelse foreligger. For så vidt angår den videre proces med at realisere den fremtidige anvendelse af Enghøjskolen, så vil der efter Økonomiudvalgets principielle beslutning blive igangsat et videre forløb i tæt dialog med de forskellige enheder, inddragelse af MED-udvalg i forhold til den nærmere programmering, den konkrete projektering og nærmere kalkulation af den tilhørende anlægs- og driftsøkonomi som grundlag for egentlige bevillingsansøgninger. BILAG: 1 Åben Enghøjskolen - Stue, Plan, Dispositionsforslag, dateret 3. august Åben Enghøjskolen - 1. sal, Plan, Dispositionsforslag, dateret 3. august / /12 8

10 5. Deltagelse i en fælles spildevandskoncern J.nr.: A23 Sagsnr.: 12/4651 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til af Gruppe A, F og V. Imod Gruppe O. Liste H afventer. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og 1. at der træffes endelig beslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles spildevandkoncern, jf. s principbeslutning af 29. maj 2012, punkt 17 Deltagelse i en fælles spildevandskoncern, og at kommunen i den forbindelse tiltræder den vedlagte ejeraftale, 2. at indstiller et medlem af bestyrelsen for holdingselskabet i den nye spildevandkoncern og får mandat til at repræsentere kommunen i forbindelse med stiftelsen af holdingselskabet i overensstemmelse med denne beslutning og de vedlagte bilag, herunder de vedlagte udkast til vedtægter, 3. at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Hvidovre Spildevand A/S i den nye koncern, herunder ved at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen for Hvidovre Forsyning A/S, og 4. at udgifter til at indgå ejeraftalen mv. afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter. SAGSFREMSTILLING Oversvømmelser som følge af større regnmængder kender ikke kommunegrænser. Kommuner og spildevandsselskaber i hovedstadsområdet er afhængige af hinanden for at løse udfordringerne på området. Samarbejdet skal blandt andet ske i forbindelse med udarbejdelse og implementering af klimahandlingsplaner. Herved kan de miljø- og samfundsmæssige påvirkninger begrænses. Udfordringerne stiller krav til selskaberne om omfattende investeringer og koordinering af tiltagene på spildevandsområdet samt behov for specialiseret viden og kompetenceudvikling. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om effektiviseringer. Det har herudover vist sig endog ganske vanskeligt at få godkendt de omkostninger, der medgår til at opnå miljø- og servicemål. Samlet set medfører dette, at mange spildevandsselskabers takster er under pres, og at flere selskabers takster vil komme det. Etableringen af en spildevandkoncern vil herudover give den fornødne politiske vægt til 9

11 at kunne påvirke lovgivningen, herunder mulighed for at skabe hensigtsmæssige rammer for at få finansieret klimaindsatsen. LØSNING traf på denne baggrund den 29. maj 2012 principbeslutning om at indgå i en spildevandkoncern i Hovedstadsområdet. Dagsordenspunkt og beslutning er vedlagt som bilag. 5 andre kommuner har truffet samme beslutning (Albertslund Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Københavns Kommune og Rødovre Kommune. Disse kommuner har tilkendegivet et ønske om, at flere spildevandsselskaber på Sjælland på sigt indtræder i den nye spildevandkoncern. I forlængelse af kommunernes principbeslutninger om at deltage i spildevandssamarbejdet har et forhandlingsudvalg og en arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunerne forhandlet det nærmere aftalegrundlag for en ny spildevandkoncern. Aftalegrundlaget består af udkast til vedtægter for de selskaber, der kommer til at indgå i vandkoncernen samt den ejeraftale, der vil blive indgået mellem de kommuner, der bliver direkte eller indirekte ejere af koncernen. Dokumenterne er vedlagt som bilag. Hvis tiltræder indstillingen, vil Hvidovre Vand A/S blive en del af den nye fælles spildevandkoncern. Selskabet vil som hidtil have sit eget forsyningsområde og egne takster, og taksterne vil i henhold til lovgivningen fortsat skulle godkendes af. De spildevandsselskaber, der indgår i koncernen, vil få udført administrations- og serviceopgaver af det fælles serviceselskab i den vandkoncern, der blev etableret i juli d.å. FORVALTNINGENS VURDERING Forvaltningen vurderer, at etableringen af en ny spildevandkoncern er en afgørende forudsætning for at løfte de udfordringer, som spildevandsselskaberne står over for. Ved at skabe en stor og slagkraftig enhed vil spildevandkoncernen kunne løfte disse udfordringer, idet der herved opnås en række synergier og etableres mulighed for at sikre en hensigtsmæssig koordinering af tiltag i forhold til klimatilpasning m.v. BESKRIVELSE AF DEN NYE KONCERN Etablering og ejerfordeling Den nye spildevandkoncern vil blive etableret ved, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres eksisterende spildevandsselskaber i et nyt holdingselskab. De nuværende spildevandsselskaber, herunder Hvidovre Spildevand A/S, består efter etableringen af koncernen og bevarer egne prislofter og egne takster. En detaljeret oversigt over strukturen er vedlagt som bilag. Ved at indskyde deres respektive selskaber bliver kommunerne direkte eller indirekte 10

12 ejere af alle de spildevandsselskaber, der indgår i koncernen. Ejerandelene fordeles i forhold til værdien af det enkelte indskud. Fastlæggelsen af ejerandelene er i lighed med fordelingen af ejerandelene i den fælles vandkoncern sket ud fra en helhedsvurdering af, hvilke elementer der skaber og afspejler værdi for spildevandsselskaberne. Da grundlaget for vand- og spildevandsselskabers værdier er væsensforskellig, savner det mening at anvende modellen fra vandkoncernen til fordelingen af ejerandele til spildevandskoncernen. Beregningen er derfor baseret på de reguleringsmæssige anlægsaktiver m.v. fratrukket rentebærende gæld (vægtes 40 %), samme værdier med en korrektion for længere levetid for ledninger (vægtes 40 %) samt debiteret vandmængde for 2010 (vægtes 20 %). Hvidovre Kommune får 12,0 % af aktiekapitalen, der fordeles således: Albertslund Kommune 8,4 % Dragør Kommune 4,0 % Herlev Kommune 5,6 % Hvidovre Kommune 12,0 % Københavns Kommune 65,3 % Rødovre Kommune 4,7 % I alt 100 % Ejerandelene er drøftet med Forsyningssekretariatet, der den 28. juni 2012 skriftligt har tilkendegivet, at den aftalte ejerfordeling ikke umiddelbart giver anledning til at antage, at der sker overførsel af værdier mellem kommunerne. Dette svarer til tilbagemeldingen for så vidt angår ejerfordelingen i forbindelse med etableringen af den fælles vandkoncern. Samarbejdet indebærer, at KE Afløb A/S særlige gældsforpligtelse over for KommuneKredit opretholdes. De øvrige kommuner og deres spildevandsselskaber belastes ikke af denne gældsforpligtelse. BESLUTNINGSKOMPETENCE OG BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER Holdingselskabets bestyrelse Ejerkommunernes indflydelse i spildevandkoncernen sikres navnlig på generalforsamlingen og de af ejerne valgte bestyrelsesmedlemmer i koncernens holdingselskab. Hver ejerkommune besætter én plads i bestyrelsen. Af hensyn til at sikre viden om samarbejdet mellem vand- og spildevandskoncernerne og forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem koncernernes forhold, vil det være hensigtsmæssigt, hvis de samme personer, som sidder i bestyrelsen i vandkoncernens holdingselskab, vælges til bestyrelsen for spildevandskoncernens holdingselskab. Der er ikke knyttet et vederlag til 11

13 bestyrelseshvervet i spildevandskoncernens holdingselskab. De kommuner, som er medejere af vandkoncernen, men ikke af spildevandkoncernen, har ret til at lade sig repræsentere med en observatør i spildevandskoncernens holdingbestyrelse. Det samme gælder de kommuner, der har en observatør i holdingbestyrelsen i vandkoncernen. Medarbejderrepræsentanterne fra vandkoncernen kan ligeledes deltage som observatører i spildevandskoncernen. Ejerkommunernes kompetence På generalforsamlingen træffer ejerkommunerne beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for spildevandkoncernen, for eksempel spørgsmål om optagelse af nye aktionærer, udlodning af udbytte og opløsning af holdingselskabet. Vedtagelse af sådanne beslutninger kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Derudover kræves, at mindst 3 ejerkommuner stemmer for forslaget. Det kræver dog enstemmighed, hvis andre end holdingselskabet skal være medejere af spildevandsselskaberne. Det samme gælder, hvis der træffes beslutninger, som kan medføre modregning i ejerkommunernes bloktilskud, eller beslutninger som kan påvirke ejerkommunernes lånerammer. Spildevandsselskaberne Bestyrelsen i det enkelte datterselskab træffer beslutninger om selskabets forhold. For at sikre koordination mellem spildevandkoncernens selskaber skal en række væsentlige beslutninger vedrørende spildevandsselskaberne forelægges det enkelte selskabs generalforsamling det vil sige bestyrelsen i holdingselskabet. Det gælder blandt andet følgende beslutninger: Beslutninger, der kan medføre modregning i ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer Større investeringer Optagelse af lån Indstilling eller fastsættelse af spildevandstakster m.v. Godkendelse af selskabets budgetter Fusion og spaltning af selskabet Kommunernes myndighedsopgaver Ejerkommunerne bevarer deres myndighedsbeføjelser på spildevandsområdet, herunder særligt kompetencen til at godkende det lokale spildevandsselskabs takster m.v. samt muligheden for at styre gennem planlægning. Spildevandsselskabernes vedtægter indeholder en bestemmelse om, at de er forpligtede til at følge de lokale spildevandsplaner, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i taksterne. Beslutningsproces Sagen forelægges herved til endelig beslutning. 12

14 Gennemførelse af beslutningen er betinget af, at der opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret i december ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til at forberede og gennemføre etableringen af koncernen vil i videst muligt omfang blive afholdt af de involverede selskaber, herunder Hvidovre Spildevand A/S. Udgifter til opgaver, der varetages alene for ejerne, herunder særligt udarbejdelsen af ejeraftalen, skal afholdes af kommunerne. For Hvidovre Kommune forventes dette beløb at udgøre kr., som finansieres indenfor rammerne af de eksisterende budgetter. BILAG: 1 Åben s beslutning af 29. maj 2012, punkt 17, /12 "Deltagelse i en fælles spildevandskoncern" 2 Åben Ejeraftale /12 3 Åben Vision - Hvorfor et samarbejde om spildevandshåndtering? /12 (Bilag til Ejeraftalen) 4 Åben Udkast til vedtægter for holdingselskabet (bilag til Ejeraftalen) /12 5 Åben Udkast til standardvedtægter for spildevandsselskabet (bilag til /12 Ejeraftalen) 6 Åben Ejerfordeling (bilag til Ejeraftalen) /12 7 Åben Oversigt over de samlede bestyrelseshonorarer i vand- og /12 spildevandskoncernerne (bilag til Ejeraftalen) 8 Åben Københavns Kommunes forpligtelse vedrørende KE Afløb A/S /12 (bilag til Ejeraftalen) 9 Åben Notat om en fælles spildevandskoncern /12 13

15 6. Revisionsberetning til regnskab 2011 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 11/54216 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2011 godkendes. SAGSFREMSTILLING s godkendelse af revisionsberetningen for 2011 besluttede på mødet i april at oversende kommunens regnskab for 2011 til revisionsmæssig gennemgang. har desuden tidligere på mødet i 28. februar 2012, punkt 6, behandlet delberetning nr. 4 om revisionsarbejder vedrørende 2011, der var udført indtil december Kommunens revision, BDO Kommunernes Revision, har den 6. august 2012 afsluttet revisionen af Hvidovre Kommunes regnskab for 2012, og fremsendt endelig revisionsberetning for regnskabet Herefter kan endeligt godkende kommunens årsregnskab for Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til den 13. august 2012, og vedlægges som bilag. Forvaltningen finder det dog relevant at fremhæve følgende uddrag fra revisionsberetningen: Revisionspåtegning Det fremgår af afsnit 1,4, revisionspåtegning konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Revisionens bemærkninger I afsnittet om revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2011 (2.1.1) bemærker revisionen: Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: Kortfristet gæld Hvidovre Kommune er i 2011 overgået til OPUS-lønberegner. Det nye lønsystem har 14

16 bogført en feriepengeforpligtelse ind i kommunens regnskab Forpligtelsen udgør kr. Konklusion På baggrund af ændring i regnskabsreglerne fra regnskab 2010 fravalgte Hvidovre Kommune at indregne feriepengeforpligtigelsen, idet indregning blev gjort frivilligt. Implementeringen af nyt økonomisystem medførte nu en utilsigtet indregning af feriepengeforpligtigelse. Som følge heraf har kommunen ændret regnskabspraksis på området. Ændringen er beskrevet i regnskabet på side 16, hvoraf det fremgår at feriepengeforpligtigelse løbende og automatisk beregnes. Forholdet har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Vi henleder opmærksomheden på, at den indregnede forpligtigelse ikke udgør kommunens reelle feriepengeforpligtigelse som vurderes at være væsentligt større. (Vi kan supplerende oplyse, at den feriepengeforpligtigelse som blev indregnet i årsregnskabet for 2009 på baggrund af de daværende budget- og regnskabsregler udgjorde ca. 177 mio.kr.) Vi anbefaler, at feriepengeforpligtigelsen ikke indregnes delvist såfremt det besluttes at indregne den i fremtidige regnskabsaflæggelser. Revisionens vurdering af kommunens økonomi I afsnit 3 bemærker revisionen: Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. Hvidovre Kommune har ultimo 2011 en gennemsnitlig kassebeholdning på 272,1 mio. kr., hvilket således er en lille forøgelse i forhold til regnskabsåret 2010, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo udgjorde 271,3 mio. kr. Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret Det er vores samlede vurdering at Hvidovre Kommunes har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion I afsnittet om regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion (7.3.1), konkluderer revisionen: På baggrund af den udførte revision er der foretaget mindre korrektioner på de endelige restafregninger. Det er herefter vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen. 15

17 De sociale regnskaber udgør et meget stort område i kommunen. I regnskabet for 2010 konstaterede revisionen en række fejl i sagsbehandlingen, som revisionen følger op på i afsnit 7.3.2, opfølgning på decisionsskrivelser fra 2010 og evt. tidligere år. Det fremgår revisionens opfølgning, at forholdene i ministeriets decisionsskrivelse for 2010 er bragt i orden. I bilag 1 til revisionsberetningen indeholder en tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision Det fremgår af oversigten, at der kun er konstateret ganske få væsentlige fejl med revisionsmæssig betydning, i forhold til den gennemgåede sagsmængde. Forvaltningsrevision på Børne- og Familieområdet I afsnit 9 redegør revisionen for den udførte forvaltningsrevision på Børne- og familieområdet. Den samlede konklusion lyder: Det er vores opfattelse, at Børne- og Familieområdet har en hensigtsmæssig disponering, der gør området i stand til at have en god styring i forhold til prognoser af budgettet. Ligeledes vurderer vi, at området har en hensigtsmæssig opfølgning af budgettet løbende med fokus på efterfølgende prioriteringer af indsatser for at imødekomme budgettet. På anbringelsesområdet arbejdes der hensigtsmæssigt med opfølgning på måltal, og der sker efter vores vurdering en styring efter defineret økonomisk ledelsesinformation. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er betryggende processer for budgetopfølgning med nedskrevne arbejdsgange. Vi har dog foreslået administrationen, at det fastlægges, hvilke mål der skal styres efter, og der bør efter vores opfattelse sættes fokus på handlemuligheder og mindre fokus på historiske data. Dette kan blandt andet opnås gennem en højere grad af aktivitetsbudgetter og større brug af måltal og faglig ledelsesinformation, eks målgrupper, funktionsevne og progressionsmåling. Forvaltningens bemærkninger til revisionsberetningen Samlet set er det forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen for 2011, jf. bl.a. det ovenstående, er tilfredsstillende. I forhold til revisionens bemærkning om den bogførte feriepengeforpligtigelse, er forholdet som revisionen også nævner beskrevet i regnskabet, og forholdet har ingen betydning for kommunens udgiftsbaserede regnskab. Forvaltningen er i dialog med KMD om, hvorledes der kan undgås en automatisk bogføring i systemet, således af forholdet kan bringes i orden for indeværende regnskabsårs vedkommende. Antallet af væsentlige fejl og mangler på de sociale området er reduceret markant og forholdene fra 2010 er bragt i orden. Den udførte forvaltningsrevision på det omfattende Børne- og Familieområde vidner om god styring, og revisionens anbefalinger vil indgå i forvaltningens løbende arbejde med målfastsættelse og styring. 16

18 BILAG: 1 Åben Hvidovre Kommune årsberetning august 2012.pdf /12 2 Åben Hvidovre Kommune underskrift Hvidovre Kommune (6. august 2012.pdf /12 17

19 7. Hvidovre Kommunes halvårsregnskab 2012 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 12/26838 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende kommunens halvårsregnskab for SAGSFREMSTILLING Indledning I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for det samlede regnskabsresultat. Intentionen med halvårsregnskaber er at understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, ligesom halvårsregnskabet kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL. Det er i bekendtgørelse til kommunernes budget- og regnskabsvæsen fastsat, at Økonomiudvalget aflægger halvårsregnskabet til, inden udvalget udarbejder forslag til næste års budget til. Det er endvidere fastlagt, at senest på sit 1. møde i september, eller inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget, skal godkende halvårsregnskabet. Det vil dog være hensigtsmæssigt med sigte på kommunens egen nytte af budgetopfølgningen at den politiske behandling af halvårsregnskabet sker på et tidligere tidspunkt. Halvårsregnskabet og kommunernes skøn over det forventede regnskab skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal endvidere offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. Derfor har forvaltningen udarbejdet vedlagte hovedoversigt og regnskabsoversigt, som viser forbruget pr. 30. juni 2012, og det forventede regnskab for Nærværende sag om godkendelse af kommunens halvårsregnskab skal ses i sammenhæng med sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012, hvortil der vil være visse over-lap, og hvortil der også henvises. 18

20 Forbruget pr. 30. juni 2012 Halvårsregnskabet består af to elementer, nemlig det regnskabsmæssige/bogførte forbrug pr. 30. juni 2012 samt det forventede årsregnskab for hele året. Kommunens halvårsregnskab udviser et forbrug pr. 30. juni 2012 på driften på mio. kr., svarende til en samlet forbrugsprocent på 47,5 i forhold til korrigeret budget (oprindeligt budget + rul fra øvrige tillægsbevillinger). I forhold til oprindeligt budget udgør forbrugsprocenten 48. Vurdering af forventet regnskab for 2012 I forbindelse med halvårsregnskabet har Økonomisk Afdeling anmodet fagforvaltningerne om at følge op på økonomien og vurdere det forventede årsregnskab på de respektive områder. Forvaltningernes vurderinger er herefter samlet i vedlagte hovedoversigt, og vil blive indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet i det af ministeriet udsendte indberetningsskema. Fagforvaltningernes vurderinger af det forventede regnskabsresultat for 2011 på driften, resulterer i nettoudgifter på i alt 3.208,8 mio. kr. Der vurderes at være et samlet merforbrug på driften i forhold til det vedtagne budget på i alt 23,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til dagpenge, kontanthjælp mv. altså områder udenfor servicerammen. Som det vil fremgå af sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012, forventes der et merforbrug inden for servicerammen på ca. 9 mio. kr. Forvaltningen har i sagen beskrevet forskellige tiltag der vil blive iværksat med henblik på at reducere dette merforbrug. I nærværende sagsfremstilling om godkendelse af kommunens halvårsregnskab, og den efterfølgende indberetning til ministeriet, vil forvaltningen derfor forudsætte, at kommunens serviceramme i 2012 kan overholdes. Forvaltningens tiltag til håndtering af de forventede merforbrug Som bekendt er det meget vigtigt, at kommunen overholder servicerammen og dermed ikke bliver omfattet af sanktionslovgivningen. Derfor vil forvaltningen som også nævnt i sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012 foreslå, at der udsendes et borgmesterbrev til de budgetansvarlige enheder med anmodning om at udvise økonomisk tilbageholdenhed i den resterende del af året, og herunder sikrer, at der rulles tilsvarende midler til 2013, som der blev overført fra 2011 til Forvaltningen vil i forlængelse heraf følge udgiftsudviklingen tæt i de resterende måneder for at sikre at der udvises tilbageholdenhed. Forvaltningen vil desuden skabe overblik over, om der påtænkes anvendt rullemidler fra 2011 til større investeringer i 2012, som har karakter af anlægsudgifter, og søge om anlægsbevilling hertil. Derved kan presset på servicerammen også lettes. Det er erfaringen fra tidligere år, at et borgmesterbrev har stor effekt i organisationen. 19

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE

DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS KOMMUNE OG RØDOVRE KOMMUNE Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST 29 06 12 EJERAFTALE MELLEM ALBERTSLUND KOMMUNE, DRAGØR KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE, HVIDOVRE KOMMUNE, KØBENHAVNS

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014

Faktisk forbrug 1. halvår. Forventet forbrug 2. halvår. Halvårsregnskab pr. 30.06.2014. Økonomi August 2014 - Halvårsregnskab pr. 30.06. Faktisk forbrug 1. halvår Forventet forbrug 2. halvår Indholdsfortegnelse Indledning 2 Økonomisk politik 3 Regnskabsopgørelse med bemærkninger 4 Regnskabsoversigt med bemærkninger

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion.

Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Forretningsgang omkring interne kontroller og ledelsestilsyn i forbindelse med hjemtagelse af statsrefusion. Økonomistaben SBSYS j.nr. 00.01.00-Ø36-1-11 Udarbejdet af Per Sørensen 20. december 2010 Indledning

Læs mere