Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Ømer Kuscu, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fravær med afbud: Benthe Viola Holm, Gert Krogstad-Nielsen Bemærkninger: Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) i Hvidovre Fremtidig anvendelse af Enghøjskolen Deltagelse i en fælles spildevandskoncern Revisionsberetning til regnskab Hvidovre Kommunes halvårsregnskab Økonomirapportering pr. 30. juni Retningslinjer for sponsorater til amatørforeninger i Hvidovre Kommune Forudbetaling af driftstilskud til Teater Vestvolden Forpagtningsaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF Håndbold Vennerne Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Biavlerforening Søvangsgården - låneomlægning Frihedens Boligselskab - afd- Langhusene - godkendelse af skema C Kommunal garanti Forlængelse af aftale om beboermaksimum Ny kommunikationsaftale i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser Rammeaftale 2013: styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Afrapportering vedr. det specialiserede socialområde 2. kvartal Projekt "Brug for alle" Nyt samlet tilbud til børn og unge i socio- emotionelle vanskeligheder Forslag til ny driftsoverenskomst for Danalund Ungdomshus Status på udmøntning af Budget 2012 SSU Vedtægtsændringer Hvidovre Erhvervskontaktudvalg Projekt nr. 6188, Arkiv på Rådhuset - Ansøgning om anlægsbevilling Bygningsforbedringsudvalgets årsberetning og regnskab for Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2173 INDSTILLING - 2

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2196 INDSTILLING - Klage over Avedøre Stationsby afd. Nord. BILAG: 1 Åben Opsummering på klage /12 2 Åben Klage af anonymiseret /12 3

5 3. Kriterier for støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) i Hvidovre J.nr.: G01 Sagsnr.: 10/56591 BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN at: H og O stillede ændringsforslag om at følge Frivillighedsrådets forslag til kriterium. For stemte H og O og imod stemte A, F, V og T, som ønskede at følge forvaltningens indstilling. H begærede sagen i. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget 1. at udvalget følger forvaltningens anbefaling om, at der ikke kan ansøges 18 midler til dækning af frivilliges egne transportudgifter, dog kan der i særlige tilfælde søges til dækning af transport af materiel. SAGSFREMSTILLING Ifølge Lov om Social Service 18 skal kommunen afsætte et årligt beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Hovedbetingelsen for støtte er, at den frivillige sociale indsats er kernen i aktiviteten. Kriterier der skal opfyldes for at kunne ansøge puljen vedtages lokalt. Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet d. 6. november 2006 vedtaget gældende kriterier, der kan læses i bilaget side 1. På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 6.februar 2012 vedtog udvalget, at foreninger ikke fremadrettet kan påregne dækning af transportudgifter til de frivillige. Ifølge Frivillighedsrådets vedtægter 3 stk. 4 skal Frivillighedsrådets medlemmer høres ved ændringsforslag til kriterierne. Frivillighedsrådet har på deres indstillingsmøde d. 12. juli 2012 drøftet beslutningen og finder, at der kan være projekter, der er afhængig af at få transporteret materiel. Derudover finder Frivillighedsrådet, at kørselsudgifter til uddannelse/kompetenceudvikling bør dækkes af 18 midler. Frivillighedsrådet forslår, at følgende tekst indskrives i kriterierne for 18 puljen Den frivilliges egne transportudgifter kan ikke dækkes af 18 midler, medmindre der er tale om opgradering/uddannelse af frivilliges kompetencer samt transport af materiel til aktiviteter. En undtagelse er kørselsudgifter til eksempelvis besøgsvenner til hospitalsbesøg udenfor kommunen. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vurderer, at Frivillighedsrådets forslag ikke er i overensstemmelse med udvalgets beslutning af 6. februar Det er dog forvaltningens vurdering, at der kan opstå aktiviteter, hvor kørsel af materiel er en forudsætning for gennemførelse af aktiviteten, hvorfor der bør være mulighed for i 4

6 særlige tilfælde at ansøge herom. Kompetenceudvikling /uddannelse af frivillige bør så vidt det er muligt ske indenfor kommunens grænser. Hvis kurser afholdes udenfor kommunen, bør foreningen selv dække kørselsudgifter for den frivillige. Derudover vurderes det, at besøgsvenners kørselsudgifter til sygehusbesøg ikke bør dækkes, idet det forudsættes, at brugeren selv dækker udgifterne for ledsageren/den frivillige på lige fod med borgere, der er tilknyttet kommunens ledsageordning. Forvaltningen foreslår følgende tekst Der kan ikke ansøges 18 midler til dækning af frivilliges egne transportudgifter. Dog kan der i særlige tilfælde søges til dækning af transport af materiel. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I 2012 er der afsat kr. til puljeuddeling. Den af forvaltningen anbefalede formulering har ikke budgetmæssige konsekvenser. BILAG: 1 Åben Folder om 18 puljen - med gældende kriterier 89839/12 5

7 4. Fremtidig anvendelse af Enghøjskolen J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/58052 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Gruppe A og F godkendt. Liste H stemmer imod, og begærer sagen i. Gruppe V og O afventer INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget 1. at godkende oplægget i sagsfremstillingen til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen og den hermed beskrevne rokade 2. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Bødkerporten 6A (Enghøjskolen) samt tillæg til kommuneplanen 3. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) 4. at der igangsættes udarbejdelse af ny lokalplan for Næsborgvej 90 (Ungdomsskolen) samt tillæg til kommuneplanen 5. at lejemålet Kettegård Allé 14 opsiges 6. at der igangsættes en proces med henblik på salg af ejendommen Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) 7. at ejendommen Byvej 98 (Sporet) nedrives SAGSFREMSTILLING På Økonomiudvalgets møde den 23. marts 2012, godkendte udvalget den foreslåede proces i relation til afklaring af fremtidig anvendelse af Enghøjskolen og Sønderkærskolen. I den forbindelse er Teknisk Forvaltning blevet anmodet om at fremlægge et konkret oplæg til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen. Teknisk Forvaltning foreslår, at Enghøjskolen fremover anvendes til to hovedformål: 1. Kulturelle aktiviteter, hvor en del af bygningen omdannes til kulturformål for området, jf. det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur. 2. Ungdoms- og uddannelsestilbud. Det foreslås desuden at indrette et mindre område i bygningen til kontorfællesskab for Hjemmeplejen Distrikt Vest, gadeplansmedarbejdere og Vagt- og Sikring. Ad. 1: I det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur er der peget på, at Enghøjskolen kunne omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre Bibliotek over på skolen som et kulturelt omdrejningspunkt for samling af andre kulturtilbud. Herudover kunne andre tilbud inden for kulturområdet eksempelvis være et lokalt 6

8 kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Der indrettes kontorarbejdspladser til Kultur- og Fritidsafdelingen. Herudover tænkes udendørsarealet og den nuværende skolegård inddraget. Der lægges vægt på at skabe et så bredt udbud af kulturelle aktivteter. Således vil et nyt kulturcenter ikke blot understøtte lokalområdets eksisterende kulturtilbud, men vil også danne ramme om helt nye aktiviteter. Dette vil både øge centrets generelle attraktionsværdi, og være med til at løfte de varierende behov fra områdets brede beboersammensætning bedre. I den nuværende skolegård og på de øvrige udearealer, der hører til bygningen, er der mulighed for at etablere forskellige faciliteter af aktivitets- og sportsmæssig karakter særligt rettet mod børn og unge. Intentionen er at aktiviteterne skal have en variation, der sikrer at vidt forskellige brugere kan få forskellige behov opfyldt. Ad. 2: Det foreslås, at der etableres et ungdomscenter på Enghøjskolen. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne, for eksempel Ungdomsskolen, særtilbud som Springet og Sporet, samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også Ungdomsvejledningen Hvidovre under UUCenter Syd kan blive en del af et sådant center, ligesom Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre, kan indgå i centret. Formålet er at samle kræfterne i kommunen rettet mod at hjælpe de unge på vej, afhængig af målgruppe, til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført ungdomsuddannelse. Denne indsats ville også kunne samle de reformer op, der er på vej rettet mod de unges vej til arbejdsmarkedet. Det foreslås derfor, at der gennemføres følgende rokade: Avedøre Bibliotek flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen Hjulmagerporten 1 foreslås solgt. I den forbindelse vil der være behov for udarbejdelse af ny lokalplan for Hjulmagerporten 1 (Avedøre Bibliotek) og for Bødkerporten 6A (Enghøjskolen). I forbindelse med Bødkerporten 6A, vil det desuden være nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen. Selskabslokalerne på Avedøre Skole, flyttes til Enghøjskolen. Kultur- og Fritidsafdelingen flyttes til Enghøjskolen. Det nuværende lejemål på Hvidovrevej er opsagt pr Ungdomsskolen flyttes fra Næsborgvej 90 til Enghøjskolen. Sporet flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen Byvej 98 foreslås nedrevet med henblik på at realisere sammenknytningen mellem den yderste del af den grønne kile med den inderste del øst for Byvej, jf. Kommuneplanens rammeområder 4F6 og 4F9. Lærerforeningen flyttes til Enghøjskolen. Ejendommen på Idrætsvej 73 kan sælges eller udlejes. Ungdomsvejledningen Hvidovre under UUCenter Syd flyttes til Enghøjskolen fra Strandmarkens Fritidscenter. Ungeindsatsen under Jobcenter Hvidovre flyttes til Enghøjskolen fra Hvidovrevej 510. Hjemmeplejen Distrikt Vest flyttes fra Avedøre Skole til Enghøjskolen. Distriktspsykiatrien flyttes fra Kettegård Allé 14 til Næsborgvej 90. I den forbindelse vil der være behov for udarbejdelse af ny lokalplan for Næsborgvej 90. Tillige vil det være nødvendigt at udarbejde tillæg til kommuneplanen. Lejemålet på Kettegård Allé 14 foreslås opsagt. 7

9 Det skal bemærkes, at Enghøjskolen henstår med det tilbageværende inventar indtil beslutning om fremtidig anvendelse foreligger. For så vidt angår den videre proces med at realisere den fremtidige anvendelse af Enghøjskolen, så vil der efter Økonomiudvalgets principielle beslutning blive igangsat et videre forløb i tæt dialog med de forskellige enheder, inddragelse af MED-udvalg i forhold til den nærmere programmering, den konkrete projektering og nærmere kalkulation af den tilhørende anlægs- og driftsøkonomi som grundlag for egentlige bevillingsansøgninger. BILAG: 1 Åben Enghøjskolen - Stue, Plan, Dispositionsforslag, dateret 3. august Åben Enghøjskolen - 1. sal, Plan, Dispositionsforslag, dateret 3. august / /12 8

10 5. Deltagelse i en fælles spildevandskoncern J.nr.: A23 Sagsnr.: 12/4651 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Teknisk Forvaltnings indstilling anbefales til af Gruppe A, F og V. Imod Gruppe O. Liste H afventer. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget og 1. at der træffes endelig beslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles spildevandkoncern, jf. s principbeslutning af 29. maj 2012, punkt 17 Deltagelse i en fælles spildevandskoncern, og at kommunen i den forbindelse tiltræder den vedlagte ejeraftale, 2. at indstiller et medlem af bestyrelsen for holdingselskabet i den nye spildevandkoncern og får mandat til at repræsentere kommunen i forbindelse med stiftelsen af holdingselskabet i overensstemmelse med denne beslutning og de vedlagte bilag, herunder de vedlagte udkast til vedtægter, 3. at Forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Hvidovre Spildevand A/S i den nye koncern, herunder ved at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen for Hvidovre Forsyning A/S, og 4. at udgifter til at indgå ejeraftalen mv. afholdes indenfor rammerne af de eksisterende budgetter. SAGSFREMSTILLING Oversvømmelser som følge af større regnmængder kender ikke kommunegrænser. Kommuner og spildevandsselskaber i hovedstadsområdet er afhængige af hinanden for at løse udfordringerne på området. Samarbejdet skal blandt andet ske i forbindelse med udarbejdelse og implementering af klimahandlingsplaner. Herved kan de miljø- og samfundsmæssige påvirkninger begrænses. Udfordringerne stiller krav til selskaberne om omfattende investeringer og koordinering af tiltagene på spildevandsområdet samt behov for specialiseret viden og kompetenceudvikling. Vandsektorlovens prisloftregulering betyder endvidere, at der stilles krav til spildevandsselskaberne om effektiviseringer. Det har herudover vist sig endog ganske vanskeligt at få godkendt de omkostninger, der medgår til at opnå miljø- og servicemål. Samlet set medfører dette, at mange spildevandsselskabers takster er under pres, og at flere selskabers takster vil komme det. Etableringen af en spildevandkoncern vil herudover give den fornødne politiske vægt til 9

11 at kunne påvirke lovgivningen, herunder mulighed for at skabe hensigtsmæssige rammer for at få finansieret klimaindsatsen. LØSNING traf på denne baggrund den 29. maj 2012 principbeslutning om at indgå i en spildevandkoncern i Hovedstadsområdet. Dagsordenspunkt og beslutning er vedlagt som bilag. 5 andre kommuner har truffet samme beslutning (Albertslund Kommune, Dragør Kommune, Herlev Kommune, Københavns Kommune og Rødovre Kommune. Disse kommuner har tilkendegivet et ønske om, at flere spildevandsselskaber på Sjælland på sigt indtræder i den nye spildevandkoncern. I forlængelse af kommunernes principbeslutninger om at deltage i spildevandssamarbejdet har et forhandlingsudvalg og en arbejdsgruppe med repræsentanter for kommunerne forhandlet det nærmere aftalegrundlag for en ny spildevandkoncern. Aftalegrundlaget består af udkast til vedtægter for de selskaber, der kommer til at indgå i vandkoncernen samt den ejeraftale, der vil blive indgået mellem de kommuner, der bliver direkte eller indirekte ejere af koncernen. Dokumenterne er vedlagt som bilag. Hvis tiltræder indstillingen, vil Hvidovre Vand A/S blive en del af den nye fælles spildevandkoncern. Selskabet vil som hidtil have sit eget forsyningsområde og egne takster, og taksterne vil i henhold til lovgivningen fortsat skulle godkendes af. De spildevandsselskaber, der indgår i koncernen, vil få udført administrations- og serviceopgaver af det fælles serviceselskab i den vandkoncern, der blev etableret i juli d.å. FORVALTNINGENS VURDERING Forvaltningen vurderer, at etableringen af en ny spildevandkoncern er en afgørende forudsætning for at løfte de udfordringer, som spildevandsselskaberne står over for. Ved at skabe en stor og slagkraftig enhed vil spildevandkoncernen kunne løfte disse udfordringer, idet der herved opnås en række synergier og etableres mulighed for at sikre en hensigtsmæssig koordinering af tiltag i forhold til klimatilpasning m.v. BESKRIVELSE AF DEN NYE KONCERN Etablering og ejerfordeling Den nye spildevandkoncern vil blive etableret ved, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres eksisterende spildevandsselskaber i et nyt holdingselskab. De nuværende spildevandsselskaber, herunder Hvidovre Spildevand A/S, består efter etableringen af koncernen og bevarer egne prislofter og egne takster. En detaljeret oversigt over strukturen er vedlagt som bilag. Ved at indskyde deres respektive selskaber bliver kommunerne direkte eller indirekte 10

12 ejere af alle de spildevandsselskaber, der indgår i koncernen. Ejerandelene fordeles i forhold til værdien af det enkelte indskud. Fastlæggelsen af ejerandelene er i lighed med fordelingen af ejerandelene i den fælles vandkoncern sket ud fra en helhedsvurdering af, hvilke elementer der skaber og afspejler værdi for spildevandsselskaberne. Da grundlaget for vand- og spildevandsselskabers værdier er væsensforskellig, savner det mening at anvende modellen fra vandkoncernen til fordelingen af ejerandele til spildevandskoncernen. Beregningen er derfor baseret på de reguleringsmæssige anlægsaktiver m.v. fratrukket rentebærende gæld (vægtes 40 %), samme værdier med en korrektion for længere levetid for ledninger (vægtes 40 %) samt debiteret vandmængde for 2010 (vægtes 20 %). Hvidovre Kommune får 12,0 % af aktiekapitalen, der fordeles således: Albertslund Kommune 8,4 % Dragør Kommune 4,0 % Herlev Kommune 5,6 % Hvidovre Kommune 12,0 % Københavns Kommune 65,3 % Rødovre Kommune 4,7 % I alt 100 % Ejerandelene er drøftet med Forsyningssekretariatet, der den 28. juni 2012 skriftligt har tilkendegivet, at den aftalte ejerfordeling ikke umiddelbart giver anledning til at antage, at der sker overførsel af værdier mellem kommunerne. Dette svarer til tilbagemeldingen for så vidt angår ejerfordelingen i forbindelse med etableringen af den fælles vandkoncern. Samarbejdet indebærer, at KE Afløb A/S særlige gældsforpligtelse over for KommuneKredit opretholdes. De øvrige kommuner og deres spildevandsselskaber belastes ikke af denne gældsforpligtelse. BESLUTNINGSKOMPETENCE OG BESTYRELSENS ANSVARSOMRÅDER Holdingselskabets bestyrelse Ejerkommunernes indflydelse i spildevandkoncernen sikres navnlig på generalforsamlingen og de af ejerne valgte bestyrelsesmedlemmer i koncernens holdingselskab. Hver ejerkommune besætter én plads i bestyrelsen. Af hensyn til at sikre viden om samarbejdet mellem vand- og spildevandskoncernerne og forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem koncernernes forhold, vil det være hensigtsmæssigt, hvis de samme personer, som sidder i bestyrelsen i vandkoncernens holdingselskab, vælges til bestyrelsen for spildevandskoncernens holdingselskab. Der er ikke knyttet et vederlag til 11

13 bestyrelseshvervet i spildevandskoncernens holdingselskab. De kommuner, som er medejere af vandkoncernen, men ikke af spildevandkoncernen, har ret til at lade sig repræsentere med en observatør i spildevandskoncernens holdingbestyrelse. Det samme gælder de kommuner, der har en observatør i holdingbestyrelsen i vandkoncernen. Medarbejderrepræsentanterne fra vandkoncernen kan ligeledes deltage som observatører i spildevandskoncernen. Ejerkommunernes kompetence På generalforsamlingen træffer ejerkommunerne beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for spildevandkoncernen, for eksempel spørgsmål om optagelse af nye aktionærer, udlodning af udbytte og opløsning af holdingselskabet. Vedtagelse af sådanne beslutninger kræver tiltrædelse af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Derudover kræves, at mindst 3 ejerkommuner stemmer for forslaget. Det kræver dog enstemmighed, hvis andre end holdingselskabet skal være medejere af spildevandsselskaberne. Det samme gælder, hvis der træffes beslutninger, som kan medføre modregning i ejerkommunernes bloktilskud, eller beslutninger som kan påvirke ejerkommunernes lånerammer. Spildevandsselskaberne Bestyrelsen i det enkelte datterselskab træffer beslutninger om selskabets forhold. For at sikre koordination mellem spildevandkoncernens selskaber skal en række væsentlige beslutninger vedrørende spildevandsselskaberne forelægges det enkelte selskabs generalforsamling det vil sige bestyrelsen i holdingselskabet. Det gælder blandt andet følgende beslutninger: Beslutninger, der kan medføre modregning i ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer Større investeringer Optagelse af lån Indstilling eller fastsættelse af spildevandstakster m.v. Godkendelse af selskabets budgetter Fusion og spaltning af selskabet Kommunernes myndighedsopgaver Ejerkommunerne bevarer deres myndighedsbeføjelser på spildevandsområdet, herunder særligt kompetencen til at godkende det lokale spildevandsselskabs takster m.v. samt muligheden for at styre gennem planlægning. Spildevandsselskabernes vedtægter indeholder en bestemmelse om, at de er forpligtede til at følge de lokale spildevandsplaner, under forudsætning af at udgifterne hertil kan indregnes i taksterne. Beslutningsproces Sagen forelægges herved til endelig beslutning. 12

14 Gennemførelse af beslutningen er betinget af, at der opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret i december ØKONOMISKE KONSEKVENSER Udgifterne til at forberede og gennemføre etableringen af koncernen vil i videst muligt omfang blive afholdt af de involverede selskaber, herunder Hvidovre Spildevand A/S. Udgifter til opgaver, der varetages alene for ejerne, herunder særligt udarbejdelsen af ejeraftalen, skal afholdes af kommunerne. For Hvidovre Kommune forventes dette beløb at udgøre kr., som finansieres indenfor rammerne af de eksisterende budgetter. BILAG: 1 Åben s beslutning af 29. maj 2012, punkt 17, /12 "Deltagelse i en fælles spildevandskoncern" 2 Åben Ejeraftale /12 3 Åben Vision - Hvorfor et samarbejde om spildevandshåndtering? /12 (Bilag til Ejeraftalen) 4 Åben Udkast til vedtægter for holdingselskabet (bilag til Ejeraftalen) /12 5 Åben Udkast til standardvedtægter for spildevandsselskabet (bilag til /12 Ejeraftalen) 6 Åben Ejerfordeling (bilag til Ejeraftalen) /12 7 Åben Oversigt over de samlede bestyrelseshonorarer i vand- og /12 spildevandskoncernerne (bilag til Ejeraftalen) 8 Åben Københavns Kommunes forpligtelse vedrørende KE Afløb A/S /12 (bilag til Ejeraftalen) 9 Åben Notat om en fælles spildevandskoncern /12 13

15 6. Revisionsberetning til regnskab 2011 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 11/54216 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at Hvidovre Kommunes årsregnskab for 2011 godkendes. SAGSFREMSTILLING s godkendelse af revisionsberetningen for 2011 besluttede på mødet i april at oversende kommunens regnskab for 2011 til revisionsmæssig gennemgang. har desuden tidligere på mødet i 28. februar 2012, punkt 6, behandlet delberetning nr. 4 om revisionsarbejder vedrørende 2011, der var udført indtil december Kommunens revision, BDO Kommunernes Revision, har den 6. august 2012 afsluttet revisionen af Hvidovre Kommunes regnskab for 2012, og fremsendt endelig revisionsberetning for regnskabet Herefter kan endeligt godkende kommunens årsregnskab for Revisionsberetningen, hvortil der henvises, er udsendt til den 13. august 2012, og vedlægges som bilag. Forvaltningen finder det dog relevant at fremhæve følgende uddrag fra revisionsberetningen: Revisionspåtegning Det fremgår af afsnit 1,4, revisionspåtegning konklusion på den udførte revision, at revisionen har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Revisionens bemærkninger I afsnittet om revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2011 (2.1.1) bemærker revisionen: Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger: Kortfristet gæld Hvidovre Kommune er i 2011 overgået til OPUS-lønberegner. Det nye lønsystem har 14

16 bogført en feriepengeforpligtelse ind i kommunens regnskab Forpligtelsen udgør kr. Konklusion På baggrund af ændring i regnskabsreglerne fra regnskab 2010 fravalgte Hvidovre Kommune at indregne feriepengeforpligtigelsen, idet indregning blev gjort frivilligt. Implementeringen af nyt økonomisystem medførte nu en utilsigtet indregning af feriepengeforpligtigelse. Som følge heraf har kommunen ændret regnskabspraksis på området. Ændringen er beskrevet i regnskabet på side 16, hvoraf det fremgår at feriepengeforpligtigelse løbende og automatisk beregnes. Forholdet har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Vi henleder opmærksomheden på, at den indregnede forpligtigelse ikke udgør kommunens reelle feriepengeforpligtigelse som vurderes at være væsentligt større. (Vi kan supplerende oplyse, at den feriepengeforpligtigelse som blev indregnet i årsregnskabet for 2009 på baggrund af de daværende budget- og regnskabsregler udgjorde ca. 177 mio.kr.) Vi anbefaler, at feriepengeforpligtigelsen ikke indregnes delvist såfremt det besluttes at indregne den i fremtidige regnskabsaflæggelser. Revisionens vurdering af kommunens økonomi I afsnit 3 bemærker revisionen: Kommunen skal overholde lånebekendtgørelsens bestemmelser, således at kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen altid skal være positiv. Det betyder, at kommunens gennemsnitlige daglige kassebeholdning, beregnet for de sidste 365 dage, ikke må være negativ. Hvidovre Kommune har ultimo 2011 en gennemsnitlig kassebeholdning på 272,1 mio. kr., hvilket således er en lille forøgelse i forhold til regnskabsåret 2010, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo udgjorde 271,3 mio. kr. Kassekreditreglen er således overholdt i regnskabsåret Efter de foreliggende budgetoplysninger forventes denne ligeledes overholdt i regnskabsåret Det er vores samlede vurdering at Hvidovre Kommunes har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et fornuftigt likvidt beredskab. Revision af de sociale regnskaber områder med statsrefusion I afsnittet om regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion (7.3.1), konkluderer revisionen: På baggrund af den udførte revision er der foretaget mindre korrektioner på de endelige restafregninger. Det er herefter vores opfattelse, at restafregningsskemaerne er aflagt i overensstemmelse med fagministeriernes regler for området, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen. 15

17 De sociale regnskaber udgør et meget stort område i kommunen. I regnskabet for 2010 konstaterede revisionen en række fejl i sagsbehandlingen, som revisionen følger op på i afsnit 7.3.2, opfølgning på decisionsskrivelser fra 2010 og evt. tidligere år. Det fremgår revisionens opfølgning, at forholdene i ministeriets decisionsskrivelse for 2010 er bragt i orden. I bilag 1 til revisionsberetningen indeholder en tværministeriel oversigt over konstaterede fejl og mangler ved den sociale revision Det fremgår af oversigten, at der kun er konstateret ganske få væsentlige fejl med revisionsmæssig betydning, i forhold til den gennemgåede sagsmængde. Forvaltningsrevision på Børne- og Familieområdet I afsnit 9 redegør revisionen for den udførte forvaltningsrevision på Børne- og familieområdet. Den samlede konklusion lyder: Det er vores opfattelse, at Børne- og Familieområdet har en hensigtsmæssig disponering, der gør området i stand til at have en god styring i forhold til prognoser af budgettet. Ligeledes vurderer vi, at området har en hensigtsmæssig opfølgning af budgettet løbende med fokus på efterfølgende prioriteringer af indsatser for at imødekomme budgettet. På anbringelsesområdet arbejdes der hensigtsmæssigt med opfølgning på måltal, og der sker efter vores vurdering en styring efter defineret økonomisk ledelsesinformation. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er betryggende processer for budgetopfølgning med nedskrevne arbejdsgange. Vi har dog foreslået administrationen, at det fastlægges, hvilke mål der skal styres efter, og der bør efter vores opfattelse sættes fokus på handlemuligheder og mindre fokus på historiske data. Dette kan blandt andet opnås gennem en højere grad af aktivitetsbudgetter og større brug af måltal og faglig ledelsesinformation, eks målgrupper, funktionsevne og progressionsmåling. Forvaltningens bemærkninger til revisionsberetningen Samlet set er det forvaltningens vurdering, at revisionsberetningen for 2011, jf. bl.a. det ovenstående, er tilfredsstillende. I forhold til revisionens bemærkning om den bogførte feriepengeforpligtigelse, er forholdet som revisionen også nævner beskrevet i regnskabet, og forholdet har ingen betydning for kommunens udgiftsbaserede regnskab. Forvaltningen er i dialog med KMD om, hvorledes der kan undgås en automatisk bogføring i systemet, således af forholdet kan bringes i orden for indeværende regnskabsårs vedkommende. Antallet af væsentlige fejl og mangler på de sociale området er reduceret markant og forholdene fra 2010 er bragt i orden. Den udførte forvaltningsrevision på det omfattende Børne- og Familieområde vidner om god styring, og revisionens anbefalinger vil indgå i forvaltningens løbende arbejde med målfastsættelse og styring. 16

18 BILAG: 1 Åben Hvidovre Kommune årsberetning august 2012.pdf /12 2 Åben Hvidovre Kommune underskrift Hvidovre Kommune (6. august 2012.pdf /12 17

19 7. Hvidovre Kommunes halvårsregnskab 2012 J.nr.: Ø00 Sagsnr.: 12/26838 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales til. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende kommunens halvårsregnskab for SAGSFREMSTILLING Indledning I forbindelse med den kommunale økonomiaftale for 2011 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der skal ske en styrket lokal økonomiopfølgning i kommunerne. Kommunerne skal således udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidig giver en prognose for det samlede regnskabsresultat. Intentionen med halvårsregnskaber er at understøtte en stærkere dialog mellem kommunerne med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne, ligesom halvårsregnskabet kan indgå i drøftelser mellem regeringen og KL. Det er i bekendtgørelse til kommunernes budget- og regnskabsvæsen fastsat, at Økonomiudvalget aflægger halvårsregnskabet til, inden udvalget udarbejder forslag til næste års budget til. Det er endvidere fastlagt, at senest på sit 1. møde i september, eller inden 1. behandlingen af forslag til næste års budget, skal godkende halvårsregnskabet. Det vil dog være hensigtsmæssigt med sigte på kommunens egen nytte af budgetopfølgningen at den politiske behandling af halvårsregnskabet sker på et tidligere tidspunkt. Halvårsregnskabet og kommunernes skøn over det forventede regnskab skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest den 1. september Det endeligt godkendte halvårsregnskab skal endvidere offentliggøres, så det er tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter. Derfor har forvaltningen udarbejdet vedlagte hovedoversigt og regnskabsoversigt, som viser forbruget pr. 30. juni 2012, og det forventede regnskab for Nærværende sag om godkendelse af kommunens halvårsregnskab skal ses i sammenhæng med sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012, hvortil der vil være visse over-lap, og hvortil der også henvises. 18

20 Forbruget pr. 30. juni 2012 Halvårsregnskabet består af to elementer, nemlig det regnskabsmæssige/bogførte forbrug pr. 30. juni 2012 samt det forventede årsregnskab for hele året. Kommunens halvårsregnskab udviser et forbrug pr. 30. juni 2012 på driften på mio. kr., svarende til en samlet forbrugsprocent på 47,5 i forhold til korrigeret budget (oprindeligt budget + rul fra øvrige tillægsbevillinger). I forhold til oprindeligt budget udgør forbrugsprocenten 48. Vurdering af forventet regnskab for 2012 I forbindelse med halvårsregnskabet har Økonomisk Afdeling anmodet fagforvaltningerne om at følge op på økonomien og vurdere det forventede årsregnskab på de respektive områder. Forvaltningernes vurderinger er herefter samlet i vedlagte hovedoversigt, og vil blive indberettet til Økonomi- og Indenrigsministeriet i det af ministeriet udsendte indberetningsskema. Fagforvaltningernes vurderinger af det forventede regnskabsresultat for 2011 på driften, resulterer i nettoudgifter på i alt 3.208,8 mio. kr. Der vurderes at være et samlet merforbrug på driften i forhold til det vedtagne budget på i alt 23,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til dagpenge, kontanthjælp mv. altså områder udenfor servicerammen. Som det vil fremgå af sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012, forventes der et merforbrug inden for servicerammen på ca. 9 mio. kr. Forvaltningen har i sagen beskrevet forskellige tiltag der vil blive iværksat med henblik på at reducere dette merforbrug. I nærværende sagsfremstilling om godkendelse af kommunens halvårsregnskab, og den efterfølgende indberetning til ministeriet, vil forvaltningen derfor forudsætte, at kommunens serviceramme i 2012 kan overholdes. Forvaltningens tiltag til håndtering af de forventede merforbrug Som bekendt er det meget vigtigt, at kommunen overholder servicerammen og dermed ikke bliver omfattet af sanktionslovgivningen. Derfor vil forvaltningen som også nævnt i sagen om økonomirapporteringen pr. 30. juni 2012 foreslå, at der udsendes et borgmesterbrev til de budgetansvarlige enheder med anmodning om at udvise økonomisk tilbageholdenhed i den resterende del af året, og herunder sikrer, at der rulles tilsvarende midler til 2013, som der blev overført fra 2011 til Forvaltningen vil i forlængelse heraf følge udgiftsudviklingen tæt i de resterende måneder for at sikre at der udvises tilbageholdenhed. Forvaltningen vil desuden skabe overblik over, om der påtænkes anvendt rullemidler fra 2011 til større investeringer i 2012, som har karakter af anlægsudgifter, og søge om anlægsbevilling hertil. Derved kan presset på servicerammen også lettes. Det er erfaringen fra tidligere år, at et borgmesterbrev har stor effekt i organisationen. 19

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON- CERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 151286 [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM AT DELTAGE I EN FÆLLES SPILDEVANDSKON-

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN

EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155078 UDKAST af 29 06 12 EN FÆLLES SPILDEVANDSKONCERN STRUKTUR, MODREGNING I BLOKTILSKUD, BESTYRELSENS FOR- HOLD OG

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016) Regnskab for perioden 1. januar 2016 30. juni 2016. (Halvårsregnskab 2016) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016 samt forventet

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN

INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 INDSTILLING PRINCIPBESLUTNING OM ETABLERING AF EN FÆLLES RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Klima og Miljøudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 28. august 2014 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:07 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Ivan Fogtmann, Benthe Viola Holm, Ømer Kuscu, Mikail Erman, Mogens Leo Hansen Bemærkninger:

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Onsdag den 23. november 2016 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om

Læs mere

Vi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet.

Vi har nedenfor beskrevet, hvorledes den aftalte ejerfordelingsmodel konkret er beregnet. Bilag 5.2.D Notat om kalkulation af ejerfordeling i HOFOR Spildevand Holding A/S efter tilgang af Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S samt aktier i BIOFOS Holding A/S Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten:

Nedenstående retningslinier omfatter selskaber, hvor Københavns Kommune enten: 7.5.1. Indledning Københavns Kommune er repræsenteret i en lang række selskaber af vidt forskellig art både størrelsesmæssigt, opgavemæssigt og selskabsretligt. Nedenstående retningslinier omfatter selskaber,

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6

Notat vedrørende Revisionsberetning nr. 6 Central Økonomi Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Dorrit Mejlholm Direkte 7257 7525 11-08-2016

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud

Læs mere