Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3"

Transkript

1 Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 3 Baggrund for kommuneplantillægget... 3 Kommuneplan Kommunal sektorplanlægning... 4 Lokalplan nr LOVGIVNING... 5 Planloven - Zonestatus... 5 Lov om miljøvurdering... 5 VVM... 5 Forslag til nye retningslinjer for støj... 6 FORSLAG TIL NYE RAMMEBESTEMMELSE 8.V VEDTAGELSESPÅTEGNING... 9

3 INDLEDNING Med forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan gives der mulighed for at etablere 2 vindmøller med en maks. højde på 125 m (vingespids) i kommuneplanens rammeområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem Kommuneplan og lokalplanforslag nr. 8008, hvad angår møllernes antal, beliggenhed og udformning. Med udgangspunkt i støjreglerne for vindmøller udlægges en støjkonsekvenszone A, hvor der ikke må etableres ny beboelse og en støjkonsekvenszone B, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Odder Kommune er udarbejdet af Odder Kommune, Plan. 1

4 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED Før kommuneplantillægget for rammeområde 8.V.3 vedtages af Byrådet, har du mulighed for at gøre din indflydelse gældende. I henhold til 24 i lov om planlægning blev tillægget offentliggjort den med frist for indsigelser, bemærkninger m.m. den I offentlighedsperioden er alle velkommen til at komme med bemærkninger, ændringsforslag m.m. til forslaget. Bemærkninger skal sendes elektronisk pr. mail til så de er kommunen i hænde senest De kan også afleveres eller sendes til Plan, Rådhusgade 3, 8300 Odder. Når offentlighedsfasen er udløbet, vil Byrådet behandle alle indkomne bemærkninger og vurdere, om der på baggrund af dem skal foretages ændringer i forslaget, før det vedtages. Offentlighedsfasen for tillægget er sammenfaldende med offentlighedsfasen for lokalplanforslag nr for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark. Derudover er der udarbejdet en VVM-redegørelse (VVM) og en miljøvurdering (MV) af lokalplanen og kommuneplantillægget. Både VVM og MV er indarbejdet i en samlet miljørapport. Miljørapporten er i offentlig høring samtidig med forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan og lokalplanforslag Indsigelser til lokalplanforslaget, som også berører tillægget, betragtes tillige som indsigelser mod kommuneplantillæg nr. 9. Retsvirkninger I henhold til Planlovens 24 skal Odder Kommune i forbindelse med offentliggørelse af planforslaget oplyse om reglerne i planlovens 12 stk. 2 og 3. I henhold til stk. 2 kan Byrådet modsætte sig udstykning og bebyggelse inden for byzoner, som er i strik med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. I henhold til stk. 3 kan Byrådet inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt. 2

5 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Baggrund for kommuneplantillægget Tillæg nr. 9 til Kommuneplan er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag nr for vindmølleområde 8.V.3 ved Tendrup Vestermark med baggrund i et konkret ønske om at opstille 2 vindmøller med en maks. højde på 125 m (højde til vingespids). Planprocessen for det konkrete projekt blev igangsat med udsendelse af debatoplæg i sommeren 2014, hvor borgere og interesseorganisationer over en 6 ugers periode fra den 2. juli til 13. august 2014 kunne komme med forslag, idéer og kommentarer til opstilling af vindmøller ved Tendrup Vestermark. Resultatet af den foroffentlige høring var 3 svar fra borgere samt ét svar fra Horsens Kommune. Med baggrund i de relevante høringssvar besluttede Miljø- og Teknikudvalget på møde den 28. oktober 2014 at videreføre planlægningen for vindmølleområdet. Nærværende kommuneplantillæg er ét af tre plandokumenter, der belyser projektet, herunder de miljømæssige konsekvenser samt skaber grundlaget for realisering af projektet. Plandokumenterne er: Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan Lokalplan nr for vindmølleområde ved Tendrup Vestermark. Miljørapport bestående VVM-redegørelse og miljøvurdering samt et ikke teknisk resumé (resuméet er et selvstændig dokument). Kommuneplan Området er omfattet af retningslinjer for vindmøller samt bestemmelserne for rammeområde 8.V.3 Rammeområde 8.V.3 3

6 Med tillæg nr. 9 til Kommuneplan foretages følgende ændringer: Retningslinje for støj Der fastlægges en støjkonsekvenszone A, hvor der ikke må etableres ny beboelse og en støjkonsekvenszone B, hvor der ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Støjkonsekvenszonen er fastlagt ud fra bekendtgørelse om støj fra vindmøller og under hensyntagen til, at der ikke kan etableres boliger inden for 4 gange vindmøllehøjden. Støjkonsekvenszonen indtegnes på kort over støjbelastede arealer. Kommuneplanramme 8.V.3 Rammeområdets afgrænsning revideres, så der fremover er overensstemmelse mellem rammeområde 8.V.3 og lokalplanområde Under rammebestemmelsens afsnit om Miljøforhold tilføjes bestemmelse om støjkonsekvenszone A og B. Kommunal sektorplanlægning Planlægning for vindenergi er i overensstemmelse med Odder Kommunes mål om at være CO 2 -neutral kommune i Derudover har Byrådet i marts 2012 indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Lokalplan nr I henhold til planlovens bestemmelser skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større byggearbejder herunder nedrivninger af bebyggelse. Der er udarbejdet en lokalplan nr for del af mar. nr. 2e, 3, 4a og 7000b Trustrup By, Hundslund og del af matr. nr. 1a Tendrup Gde, Hundslund. 4

7 LOVGIVNING Planloven - Zonestatus Området er beliggende i landzone og forbliver i landzone. Lov om miljøvurdering Planlægning for store vindmøller er omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til Lov om Miljøvurdering, lovbekendtgørelse nr. 939 af bilag 4 pkt. 3i. Der er udarbejdet en samlet miljørapport, som indeholder såvel VVM-redegørelse som miljøvurdering. VVM Projektet er omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK nr af bilag 1 pkt. 38. Der er udarbejdet en samlet miljørapport, som indeholder såvel VVM-redegørelse som miljøvurdering. 5

8 Forslag til nye retningslinjer for støj Den foreslåede ændring af retningslinjen er markeret med kursiv fed Retningslinjer Støjniveauet for vej- og jernbanetrafikken i forhold til forskellige former for anvendelse som bolig-, sommerhus- og hotelformål må så vidt muligt ikke overstige de grænser, der er fastlagt i de til enhver tid gældende vejledninger fra miljøstyrelsen. Inden for eksisterende, støjbelastede områder i byzone kan der kun opføres nye boliger, hvis de er støjisolerede, så miljøstyrelsens grænseværdier for støjniveau målt indendørs i sove- og opholdsrum er overholdt. Ved udlæg af areal til håndværks- og industrivirksomheder eller anden støjende virksomhed eller aktiviteter skal det sikres, at det udendørs støjniveau, som påføres eksisterende eller planlagt sammenhængende støjfølsom bebyggelse, normalt ikke overskrider de værdier, der fremgår af de til enhver tid gældende vejledninger om virksomhedsstøj. Ved byomdannelse af støjbelastede områder til støjfølsom anvendelse, skal der foreligge sikkerhed for, at støjbelastningen er bragt til ophør inden for en periode på 8 år. Inden for støjbelastede områder i landzone kan der ikke udlægges areal til støjfølsomme formål som boliger, rekreative formål og lignende, medmindre der sikres et tilfredsstillende støjniveau. Samme hensyn skal varetages i forbindelse med enkelttilladelser til bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål. Områder nær planlagte vindmøller skal friholdes for placering af ny beboelse og/eller støjfølsom arealanvendelse Grænsen for vibrationer fra togtrafik er Law 75 db (KB-vægtet accelerationsniveau). Det indebærer, at der skal holdes en minimumsafstand på 25 m fra spormidte af jernbane til ny bebyggelse. Til redegørelsen tilføjes nedenstående afsnit Støjkonsekvenszoner for planlagte vindmøller For at sikre grundlaget for etablering af store vindmøller skal der udlægges støjkonsekvenszoner omkring arealreservationer til store vindmøller ved vedtagelse af kommuneplantillæg for konkrete vindmølleområder. Støjkonsekvenszonernes udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag og under hensyntagen til, at der ikke kan etableres boliger inden for 4 gange vindmøllehøjden. Støjkonsekvenszonerne skal fastlægges i forbindelse med planlægningen for det enkelte område, når det endelige opstillingsmønster og vindmøllernes støjbidrag er kendt. Inden for støjkonsekvenszone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse. Inden for støjkonsekvenszone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. 6

9 Kort med nyt rammeområde 8.V.3 og støjkonsekvenszoner A og B 7

10 FORSLAG TIL NYE RAMMEBESTEMMELSE 8.V.3 Forslag til nye bestemmelser De foreslåede ændringer af rammebestemmelsen er markeret med kursiv fed: Kommuneplanrammens nummer 8 V 3 Status Forslag Generel anvendelse Tekniske anlæg Specifik anvendelse Vindmølleanlæg Fremtidig zonestatus Landzone Zonestatus Landzone Dato for ikrafttrædelse xx. xxxx 201X Plandistrikt Hundslund nødvendigt for jordbrugserhvervene, ikke etableres ny beboelse. Inden for støjkonsekvenszone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for jordbrugserhvervene og beboelse ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Infrastruktur Der kan i området etableres de nødvendige veje med henblik på at sikre adgangen til vindmøllerne i forbindelse med service og vedligeholdelse. El ledninger mellem de enkelte vindmøller og transformere skal udføres som jordkabler. Forbindelsen til elnettet skal ligeledes udføres som jordkabler. Generelle anvendelsesbestemmelser Områdets anvendelse fastlægges til vindmøller. Områderne mellem vindmøller skal fortsat kunne anvendes til jordbrugsformål. De arealer vindmøllerne opstilles på skal retableres, hvis vindmøllerne ikke længere bruges. I den forbindelse skal alle fundamenter fjernes til mindst 1 m under terræn Kort med nyt rammeområde 8.V.3. Bebyggelsens omfang og udformning Inden for området kan der etableres vindmøller med en maks. højde på 125 m. Miljøforhold Der må ikke etableres boliger inden for 4 gange vindmøllens højde. Der udlægges støjkonsekvenszoner omkring vindmøllerne som vist på kort: Inden for støjkonsekvenszone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er erhvervsmæssigt 8

11 VEDTAGELSESPÅTEGNING I henhold til planlovens 24 er forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for rammeområde 8.V.3 vedtaget af Odder Byråd På Byrådets vegne Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den til Byrådet har herefter den XX.XX.201X vedtaget kommuneplantillægget endeligt i henhold til planlovens 27. På Byrådets vegne Uffe Jensen Borgmester / Henning Haahr Kommunaldirektør Retsvirkningerne for det endeligt vedtagne kommuneplantillæg indtræder ved tillæggets offentlige bekendtgørelse XX.XX.201X. 9

12 Plan Rådhusgade 3, 8300 Odder

13 Vindmøller på Tendrup Vestermark Odder Kommune Ikke teknisk resume af Miljørapport VVM-redegørelse og miljøvurdering september 2015

14 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække og vurdere miljøkonsekvenserne ved opstilling af vindmøller på Tendrup Vestermark i Odder Kommune. Ejeren af Oddervej 37 (Kronholm) har ansøgt om opstilling af to vindmøller med en totalhøjde på op til 125 meter. Foruden det anmeldte projektforslag belyses på baggrund af høringssvar i debatfasen et andet forslag, hvor begge møller har en nordligere placering. Det to projektforslag (betegnet forslag-syd og forslag-nord ) behandles som ligeværdige alternativer. Desuden vurderes konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet - det såkaldte 0-alternativ. Vindmøllernes maksimale totalhøjde betyder, at projektet er VVM-pligtigt. VVM er en forkortelse af Vurdering af Virkninger på Miljøet. Virkningerne på miljøet skal vurderes for vindmølleprojekter med møller, der har en totalhøjde på mere end 80 meter eller for vindmøllegrupper, hvor der opstilles mere end tre møller. Formålet med VVM-redegørelsen er at påvise, beskrive og vurdere - og om muligt undgå, mindske eller kompensere for - miljømæssige konsekvenser ved projektet. Projektets miljøkonsekvenser kan være af landskabelig og visuel karakter, ligesom der kan være nabopåvirkninger samt påvirkninger af natur og miljø. Redegørelsen skal desuden bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen. VVM-redegørelsen er udvidet, så den endvidere udgør en miljøvurdering af lokalplan 8008 og tillæg nr. 9 til Odder Kommuneplan og dermed samtidig opfylder lovgivningen om miljøvurdering af planer og programmer. Miljørapporten skal ud over de emner som behandles i VVM-redegørelsen gøre rede for påvirkningen af menneskers sundhed, de relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og den sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres. Endvidere skal miljørapporten gøre rede for, hvordan kommunen overvåger, at hensynet til miljøet bliver varetaget. Nærværende miljørapport dækker både VVM-redegørelsen og Miljøvurderingen for vindmøller på Tendrup Vestermark og det ikke-tekniske resumé, hvori miljøvurderingens væsentligste pointer er gengivet. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmølleprojektet er udarbejdet og offentliggjort samtidig med denne VVM-redegørelse og miljørapport. Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Omfatter påvisningen, beskrivelsen og vurderingen af et anlægs direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder, kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen. Miljøvurdering (MV) Omfatter vurderingen af planers og programmers sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem samtlige disse faktorer.

15 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt Tendrup Vestermark 2015 Ikke teknisk resumé Ikke-teknisk resumé Det følgende kapitel indeholder et resumé af den samlede miljørapport. Tekniske beskrivelser er udeladt og udelukkende rapportens væsentligste fakta, vurderinger og konklusioner er medtaget. Indledning Odder Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af to stk. op til 125 meter høje vindmøller på Tendrup Vestermark nord for rute 451, Oddervej mellem Søvind og Hundslund. Projektområdet ligger umiddelbart øst for kommunegrænsen mellem Horsens og Odder Kommuner. 2 km Vindmøllerne opstilles i område 8.V.3 Tendrup Vestermark, der er markeret med rødt midt på kortet. Grænsen mellem Odder og Horsens Kommuner er markeret vest for projektområdet. Der har i perioden 2. juli august 2014 været udsendt et debatoplæg og foretaget en scoping for vindmølleprojektet. Efter den indledende offentlige høring er der udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport, hvor anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv samt samspillet mellem disse faktorer er undersøgt og vurderet. Projektforslag og 0-alternativ Projektet vedrører etablering af to vindmøller med en totalhøjde på op til 125 meter målt fra bunden af mølletårnet til vingespids i øverste position, samt tilhørende adgangsvej, teknikbygninger og arbejdsareal. Miljørapporten belyser to alternativer, hvor møllerne i begge tilfælde er opstillet på en øst-vestgående linje, men hvor der skelnes imellem et oprindeligt forslagsyd og et tilkommet forslag-nord, hvor møllerækken er forskudt ca. 70 meter i nordlig retning. For begge projektforslag findes flere mulige mølletyper, men det gælder samlet, at møllerne har et traditionelt dansk mølledesign med tre vinger, en nacelle (møllehus) og et rørtårn samt et harmoniforhold (forhold mellem navhøjde og rotordiameter), der ligger mellem ca. 1:1,125 og 1:1,39. Farven på alle vindmøllernes dele er lys grå, og vingerne er overfladebehandlet til et glanstal på maksimalt 30, så de fremstår med en mat overflade, der reducerer vingernes reflektion. Glanstallet på 30 er fastlagt som standard i forhold til den tekniske optimering af rotorens vindmodstand. Desuden behandles et 0-alternativ, som svarer til en videreførelse af eksisterende forhold, hvor der ikke opstilles vindmøller i området. Projektbeskrivelse Møllernes forventede produktion Projektområdet på Tendrup Vestermark har middelgode vindressourcer med en beregnet middelvindhastighed i rotorhøjde på ca. 7 m/s. Valget af mølletype er ikke lagt fast, men der er lavet beregninger med mulige mølletyper som V90-2,0 MW og V100-2,0 MW for begge mølleplaceringer. Dette svarer til 4,0 MW installeret effekt. Der kan dukke nye og bedre vindmøllevarianter op på markedet, inden projektudviklingsfasen er overstået. Den tilhørende lokalplan fastsætter betingelser for opstillingen af vindmøller, som sikrer, at der ikke vil være afvigelser af betydning i forhold til vurderingerne i denne redegørelse - uanset valg af mølletype. Produktionen fra de to nye vindmøller er uanset mølleplaceringen beregnet til ca. 12 millioner kwh årligt med mølletypen V90 og ca. 13 millioner kwh årligt med mølletypen V100. Dette svarer til, at møllernes elproduktion vil kunne dække ca husstandes årlige elforbrug når det antages, at det årlige elforbrug for en husstand er kwh. De to møller på Tendrup Vestermark vil i deres tekniske levetid på 20 år producere ca mio. kwh. Alle beregninger er baseret på vindmøllernes produktionspotentiale på den pågældende lokalitet, angivet som værdien P50. Anlægsfasen Hele anlægsfasen formodes at strække sig over 3-4 måneder, før alle aktiviteter er tilendebragt, dvs. til vindmøllerne er stillet op, tilsluttet elnettet og sat i drift. Arbejdet omfatter følgende aktiviteter: 3

16 Ikke teknisk resumé VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt Tendrup Vestermark 2015 Forslag-syd Forslag-nord Forventet nettilslutning Forventet nettilslutning Registreret placering af fortidsminde (vildtbanesten) Reel placering af fortidsminde (vildtbanesten) 200 m Placering af forslag-syd og forslag-nord på samme kort. Placeringerne ses i forhold til det udlagte vindmølleområde, som er markeret med lyseblå farve. 200 m Placering af vindmøller, permanente arbejdsarealer og adgangsvej ved forslag-syd. Forventet nettilslutning er skitseret. Byggefelter, arbejdsområder og intern adgangsvej vil, som det fremgår at kortet, ligge tæt på men ikke berøre beskyttede diger, fredede fortidsminder og beskyttet natur. 200 m Placering af vindmøller, permanente arbejdsarealer og adgangsvej ved forslag-nord. Forventet nettilslutning er skitseret. Byggefelter, arbejdsområder og intern adgangsvej vil, som det fremgår at kortet, ligge tæt på men ikke berøre beskyttede diger, fredede fortidsminder og beskyttet natur. 4

17 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt Tendrup Vestermark 2015 Ikke teknisk resumé Arbejdsveje, pladser, fundamenter og vindmølledele Serviceveje til vindmøllerne bliver anlagt fra rute 451, Oddervej via den eksisterende indkørsel til Oddervej 37. Servicevejene bliver etableret i op til fem meters bredde med stabilt vejmateriale. I anlægsfasen bliver der ved hver mølleplads etableret et arbejdsareal på ca m 2, som evt. reduceres til ca m 2, når møllerne er stillet op. Fundamentet bliver opført ca. 1 måned før vindmøllerne stilles op, og der bliver en del transporter med beton samt øvrige fundamentsdele. Opstilling af to vindmøller på Tendrup Vestermark omfatter levering af vindmølledele transporteret på cirka 40 lastvogne eller specialtransporter. Opstilling af en enkelt vindmølle strækker sig normalt over 4-5 dage og indebærer anvendelse af to kraner. Tilslutning til el-nettet For at forbinde vindmøllerne med elnettet bliver der fra vindmøllerne fremført jordkabler til et af forsyningsselskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunktet bliver endeligt præciseret, når elforsyningsselskabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning. Der kan i tilknytning til vindmøllerne være behov for op til to teknikbygninger til koblingsstation og overvågning med et samlet areal på op til ca. 20 m 2. Driftsfasen Den til enhver tid værende ejer af vindmøllerne har ansvaret for driften og sikkerheden på anlægget, herunder at de gældende støjkrav er overholdt. Driftsaktiviteter Aktiviteterne i driftsperioden omfatter normalt to serviceeftersyn om året ved hver vindmølle. Derudover kan det i ekstraordinære tilfælde være nødvendigt at foretage justeringer, målinger og/eller test på vindmøllerne. Det daglige tilsyn på vindmøllerne bliver udført via fjernovervågning, og det er vurderet, at ovenstående aktiviteter i driftsfasen er så få, at de kun i meget begrænset omfang vil påvirke miljøet. Sikkerhedsforhold Trafik I driftsfasen er den normale til- og frakørsel vurderet at være så lille, at den ikke udgør nogen væsentlig sikkerhedsrisiko. Såfremt det er nødvendigt med ekstraordinær kørsel med blandt andet mobilkraner eller blokvogne, vil trafiksikkerheden blive tilrettelagt i samarbejde med færdselspolititet. Det er vurderet, at projektet i såvel anlægs-, drifts og nedtagningsfasen kan gennemføres uden trafiksikkerhedsmæssige problemer. Det vurderes, at vindmølleanlægget kan opleves visuelt dominerende for trafikanter på mindre lokale veje samt på den overordnede vej rute 451 mellem Søvind og Hundslund. På den næmeste strækning kan vejene i en kort periode berøres af skyggekast. Vindmøllerne vil være punktvist synlige men ikke dominerende set over større afstande fra rute 451 mod vest og øst. Afstanden mellem rute 451 og projektområdet respekterer Transportministeriets afstandsanbefalinger med stor margin, og der vurderes ikke at være problemer i forhold til sikkerhed. Det vurderes samlet, at mølleanlægget vil påvirke trafikanter på rute 451 over en betydelig strækning, men at påvirkningen ikke er betænkelig i forhold til trafiksikkerhed. Flytrafik Trafikstyrelsen har på baggrund af generelle retningslinjer vurderet, at vindmøllerne skal mærkes med et fast rødt lys på minimum 10 candela. Lyset kan ses af flytrafikken, men vurderes ikke at genere omgivelserne på jorden. Ledningsanlæg mv. Det nærmeste større højspændingsanlæg er en 60 kv-forbindelse ca. 1 km nord for projektområdet. Afstanden til højspændingsledningerne er så stor, at de ikke vil medføre problemer for driften af møllerne. Reetablering Ophører brugen af vindmøllerne, skal vindmøllerne inklusiv fundamenterne og tekniske installationer fjernes af mølleejer inden ét år efter, at driften er ophørt. Det er vurderet, at fjernelsen af henholdsvis vinger, nacelle, tårn, fundament og veje ikke udgør nogen sikkerhedsrisiko eller væsentlig miljøbelastning. Nabobeboelser Projektområdet på Tendrup Vestermark ligger i det åbne land, godt 1 km fra nærmeste samlede bebyggelse, Aggestrup. De nærmeste boligområder findes i Elbæk, Hundslund og Søvind. Der ligger 16 beboelser indenfor en radius af 1 km fra nærmeste vindmølle ved forslag-syd og 17 beboelser indenfor en radius af 1 km fra nærmeste vindmølle ved forslagnord. De nærmeste omgivelser til vindmølleanlægget kan påvirkes visuelt samt med støj og skyggekast. Nabobeboelser vil påvirkes forskelligt, alt efter deres retning og afstand til møllerne samt udsigtsforholdene omkring den enkelte ejendom. 5

18 entuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af DECIBEL - Kort 6,0 m/s l eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes svarlig Beregning: for fejlagtigel4resultater, V100 normal som følge støjaf unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl e anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne nsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne løbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat Brugerlicens: eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af Brugerlicens: DECIBEL - Kort 8,0 m/s Projekt: Beskrivelse: Brugerlicens: EMD International A/S fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes EMD International A/S EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Tendrup Vestermark EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 ansvarlig Beregning: for fejlagtige L4 LFresultater, støj som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl Niels Jernes Vej 10 eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø DK-9220 Aalborg Ø leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som konsulentopgave, Støj [db(a)] vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne Støj [db(a)] DK-9220 Aalborg Ø Thomas Sørensen / Beregnet: rådgiverforsikring med 37 udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Thomas Sørensen / Beregnet: uanset form, højst 17kunne db(a) beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. Thomas Sørensen / En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt :38/ Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :19/ Omkostningerne 20 for db(a) en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregnet: :11/ følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved Ikke teknisk resumé beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat VVM-redegørelse eventuelle og krav, miljøvurdering som følge af denne konsulentopgave, af Vindmølleprojekt vil EMD s ansvar for eventuelle skader, Tendrup Vestermark giverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. kostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. /s l støj Forslag-syd DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L4 LF støj Støj [db(a)] Forslag-syd SHADOW - Kort Beregning: L4 V100 udendørsareal Støj [db(a)] 17 db(a) 20 db(a) Forslag-syd Timer per år, reelt tilfælde Timer per år, reelt tilfælde WindPRO version Sep 2014 WindPRO version Sep 2014 WindPRO version Projekt: Beskrivelse: Udskrevet/Side Projekt: Beskrivelse: Udskrevet/Side Projekt: Beskrivelse: Udskrevet/Side Tendrup Vestermark EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for :40 / 4 Tendrup Vestermark EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for :40 / 4 eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af Tendrup Vestermark EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for :4 Brugerlicens: eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af Brugerlicens: Projekt: Beskrivelse: Brugerlicens: fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af Brugerlicens: EMD International A/S fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes EMD International A/S ansvarlig for fejlagtige resultater, WindPRO som følge af version unøjagtigheder, begrænsninger Sep eller fejl 2014 EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kanfejl ikke eller holdes mangler ansvarlig i det leverede for eventuelle datagrundlag. fejl Ligeledes, Tendrup Vestermark EMD International kan EMD ikke holdes A/S EMD Internation Niels Jernes Vej 10 ansvarlig for fejlagtige resultater, WindPRO som følge af version unøjagtigheder, begrænsninger Sep eller fejl 2014Niels Jernes eller mangler Vej 10 i det leverede konsulentmateriales resultater, ansvarlig somforfølge fejlagtige af fejl resultater, eller mangler som følge i det af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl Projekt: Beskrivelse: i de anvendte modeller og software. Ved eventuelleudskrevet/side krav, som følge Projekt: af denne Beskrivelse: i de anvendte modeller og software. Ved eventuelleudskrevet/side krav, som følge af denne Niels Jernes Vej 10 Niels Jernes Vej DK-9220 Aalborg Ø DK-9220 leverede Aalborg datagrundlag. Ø Ligeledes, kan EMD ikke holdes i deansvarlig anvendtefor modeller fejlagtige og software. resultater, Ved someventuelle krav, som følge af denne Tendrup Vestermark EMD International A/S (EMD) garanterer ikke konsulentopgave, og kan ikke holdes vil EMD s ansvarlig ansvar for for eventuelle skader, uanset form, 14:40 højst / 4kunne Tendrup Vestermark DK-9220 Aalborg Ø DK-9220 Aalborg EMD 4444 International A/S (EMD) garanterer ikke konsulentopgave, og kan ikke holdes vil EMD s ansvarlig ansvar for for eventuelle skader, uanset form, 14:15 højst / 5kunne følge 4444 af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i dekonsulentopgave, anvendte modeller vilog EMD s software. ansvar Ved for eventuelle skader, uanset form, højst kunne eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales beløbe sig til størrelsen resultater, af det aftalte somhonorar følge afor konsulentopgaven. En separat Brugerlicens: eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, beløbe vil EMD s sig til ansvar størrelsen for af eventuelle det aftalteskader, honorar for konsulentopgaven En separat fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. rådgiverforsikring Ligeledes, kan EMD med udvidet ikke holdes forsikringsdækning kan aftales særskilt. Thomas Sørensen eventuelle / fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales beløbe sig til størrelsen resultater, af det aftalte somhonorar følge afor konsulentopgaven. En separat Brugerlicens: Beregnet: EMD International A/S fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. rådgiverforsikring Ligeledes, kan EMD med udvidet ikke holdes forsikringsdækning kan aftales særskilt. Thomas Sørensen / Beregnet: uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det rådgiverforsikring aftalte honorar med for udvidet konsulentopgaven. forsikringsdækning Thomas kan aftales Sørensen særskilt. Thomas Sørense Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. / Beregnet: ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl :39/ Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes EMDaf International kunden. A/S Niels Jernes Vej 10 ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl :39/ Niels Jernes Vej 10 Beregnet: En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning Omkostningerne kan aftales for ensærskilt. sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :3 i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne DECIBEL - Kort 6,0 m/s DK-9220 Aalborg Ø DECIBEL - Kort 6,0 m/s DK-9220 Aalborg Ø Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :30/ konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne DECIBEL - Kort 6,0 m/s beløbe sig til størrelsen Beregning: af det aftalte L5 V100 WindPRO honorar normal for konsulentopgaven. støj version En separat Sep SHADOW - Kort Beregning: L5 V100 normal støj rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Thomas 2014 beløbe sig til størrelsen Beregning: af det aftalte L5 V100 honorar normal WindPRO for konsulentopgaven. støj version En separat Sep 2014 Sørensen / krivelse: Udskrevet/Side Beregnet: rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Thomas Sørensen / Projekt: Beskrivelse: Udskrevet/Side Beregnet: Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Beregning: L5 V100 udendørsareal D International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for :39/ Omkostningerne Støj [db(a)] for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :38 / :29/ Støj [db(a)] Tendrup Vestermark EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for :12 / 5 S entuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af Brugerlicens: Brugerlicens: DECIBEL - Kort 6,0 m/s Timer per år, 37 Projekt: Beskrivelse: Brugerlicens: l eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes EMD International A/S fejl DECIBEL eller mangler i-det Kort leverede 8,0datagrundlag. m/s Ligeledes, kan EMD ikke holdes 37 EMD International A/S reelt tilfælde Beregning: L5 V100 normal støj 42 EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl svarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl ansvarlig Beregning: for fejlagtige L5 V90 resultater, LF støj som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl Tendrup Vestermark 42 EMD International A/S Niels Jernes Vej 10 Niels Jernes Vej 10 eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det e anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne Niels Jernes Vej 10 DK-9220 Aalborg Ø DK-9220 Aalborg Ø leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som 0 nsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne konsulentopgave, Støj [db(a)] vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne DK-9220 Aalborg Ø følge Støj [db(a)] af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved løbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat 5 eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, giverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Thomas Sørensen / rådgiverforsikring med 37 udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Thomas Sørensen / uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. Thomas Sørensen / Beregnet: Beregnet: 17 db(a) 10 Beregnet: kostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt :38/ :19/ Omkostningerne20 fordb(a) en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden :11/ m 25 Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: 6.1 SHADOW - Kort Ny mølle Støjfølsomt område Maksimalt beregnet støjkonsekvensområde DECIBEL i - forslag-syd. Kort 8,0 m/s Maksimalt beregnet lavfrekvent støjområde i forslag-syd. Maksimalt beregnet skyggeområde Støjberegningsmetode: i forslag-syd. Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Beregning: L4 LF støj Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt /s l støj Forslag-nord Støj [db(a)] Forslag-nord Beregning: L4 V100 udendørsareal Forslag-nord WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , db(a) db(a) m m Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: m 10 Ny mølle Støjfølsomt område Ny mølle Støjfølsomt område Kort: Kort _6200_ _540, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Ny vindmølle Skyggemodtager Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) Støj [db(a)] Timer per år, reelt tilfælde WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , windpro af EMD International A/S, Tlf , :48 / 8 windpro m m, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Kort: Nord: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: jfølsomt område Ny mølle Støjfølsomt område m Kort: Kort _6200_ _540, Udskriftsmålestok 1:30.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Ny vindmølle Skyggemodtager Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , m Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Maksimalt beregnet støjkonsekvensområde i forslag-nord. windpro af EMD International A/S, Tlf , m Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Maksimalt beregnet lavfrekvent støjområde i forslag-nord :40 / 16 windpro m Kort: WindPRO map, Udskriftsmålestok 1:25.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: 6.1 Ny mølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt Maksimalt beregnet skyggeområde i forslag-nord. WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , m m

19 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt Tendrup Vestermark 2015 Ikke teknisk resumé Afstande til naboer Afstandskravet på 500 meter er overholdt til alle nabobeboelser, idet Oddervej 37 skal nedlægges som beboelse eller bebos af mølleejeren selv. Ved begge projektforslag er det beboelserne på Tendrup Vestermark 11, Elbækvej 73 og Oddervej 35 (bolig C, L og M på de viste kort), der ligger tættest på en af de nye møller. I forhold til afstandskravet er der færre beboelser tæt på grænseværdien ved forslag-nord end forslag-syd. Visuel påvirkning Visuelt vil de nye vindmøller fremstå markant og dominerende set fra områder på de nærmeste veje og opholdsarealer herunder fra beboelser, der har udsyn over opstillingsområdet. De beboelser indenfor 1 km radius af mølleanlægget, der vurderes at få den største visuelle påvirkning, er Tendrup Vestermark 9, Tendrupvej 27, Tendrupvej 26, Oddervej 35, Oddervej 31, Oddervej 33 og Oddervej 15 (bolig B, G, H, M, N, O og P på de viste kort). Fra øvrige nabobeboelser er afstanden større end 1 km, eller udsigten til vindmølleområdet vurderes at være helt eller delvist afgrænset af mellemliggende bygninger og træer. De vurderes, at forslag-syd vil fremstå mest dominerende for bolig M, N, O og P på Oddervej, mens forslag-nord vil fremstå mest dominerende for bolig G og H på Tendrupvej. Beboelserne på Oddervej ligger tættest på projektområdet, og det vurderes derfor, at forslag-syd samlet set vil have den største visuelle påvirkning af nabobeboelser. Det skal understreges, at vurderingen af visuelle forhold ved naboer er foreløbig og vil blive underbygget med visualiseringer fra individuelt aftalte udsigtspunkter, såfremt der efter vedtagelse af projektet bliver ansøgt om en vurdering efter VE-lovens værditabsordning. Det vurderes ud fra erfaring med eksisterende vindmøller, at lyset på toppen af nacellen ikke vil være væsentligt generende for de omkringboende. Støjpåvirkning Vindmøllebekendtgørelsens støjgrænser for støj og lavfrekvent støj er overholdt for alle naboboliger i det åbne land og i samlet bebyggelse med støjfølsom arealanvendelse. Ved begge projektforslag er det beboelserne på Tendrup Vestermark 11, Elbækvej 73 og Oddervej 35 (bolig C, L og M på de viste kort), der vil få den største støjpåvirkning. Støjpåvirkningen varierer lidt mellem de undersøgte mølletyper men ligger for alle beboelser et stykke under grænseværdien. Elbæk og Aggestrup er det område til støjfølsom arealanvendelse, der vil få den største støjpåvirkning, dog med en betydelig margin til grænseværdien. Ved Hundslund og Søvind ligger støjpåvirkningen langt under grænseværdien. Ved forslag-nord reduceres støjpåvirkningen ved nabobeboelserne mod syd, og færre naboer får en støjpåvirkning i nærheden af grænseværdien. Skyggekast Skyggekast kan forekomme om morgenen ved boliger vest for møllerne og om aftenen ved boliger øst for møllerne. Ved forslag-syd kan fire naboboliger (Oddervej 39, Tendrup Vestermark 11, Elbækvej 52 og Elbækvej 69; nabo A, C, I og J på de viste kort) få mere end 10 timers årligt skyggekast på udendørs opholdsareal, reel værdi. Ved forslag-nord gælder det tre naboboliger (Oddervej 39, Tendrup Vestermark 11, Elbækvej 52; nabo A, C og I). Påvirkningen med skyggekast reguleres ved installering af automatisk skyggestop, hvorved ingen naboer vil opleve mere end 10 timers skyggekast om året. Forslag-syd vil give marginalt mere skyggekast på den overordnede vej, rute 451 sydvest for Hundslund. Sundhed Vindmøllers helbredspåvirkninger kan betragtes som direkte helbredspåvirkninger, forårsaget af lydens, vibrationernes eller skyggekastets direkte effekt på kroppen, eller som indirekte helbredspåvirkninger, forårsaget af en oplevet gene af møllerne. Vindmøllestøjens frekvenser og lydtrykniveau adskiller sig ikke væsentligt fra andre støjkilder i vores dagligdag, og der er ikke dokumentation eller sandsynlighed for, at lydens direkte fysiske virkning skulle kunne forårsage helbredseffekter. Det samme gælder vibrationer og skyggekast, når afstandskravet er overholdt. Støjgene rapporteres som den væsentligste effekt af støj fra vindmøller. Oplevelsen af støjgene er en følelsesmæssig og holdningsmæssig reaktion, som afhænger af personen, konteksten og styrken/karakteren af den uønskede lyd. Der er ikke nogen simpel sammenhæng mellem støjen og den oplevede gene, og kombinationen af f.eks. støj og skyggekast eller visuelle gener kan forstærke den oplevede støjgene, mens økonomisk interesse i vindmøllernes drift modsat kan mindske den oplevede gene. Det kan ikke afvises, at enkeltpersoner kan føle sig generet ved naboskabet til vindmøller, blandt andet fordi støjgene opleves meget individuelt. Men der er ikke belæg for at hævde, at vindmøller som overholder den danske lovgivnings krav og anbefalinger, har direkte helbredsmæssige følgevirkninger for hverken 7

20 Ikke teknisk resumé VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt Tendrup Vestermark 2015 mennesker eller dyr. Projektet reducerer udledningen af luftforurende stoffer og vil dermed bidrage positivt til menneskers sundhed. Landskabelige forhold Landskabets karakter, skala og sårbarhed Landskabet omkring projektområdet er præget af flere landskabsdannende processer og derfor meget varieret med hensyn til fremtoning og følsomhed for visuel påvirkning fra tekniske anlæg som vindmøller. Selve projektområdet ligger på en jævnt skrånende terrænflade, der hælder mod syd. Syd, øst og vest for projektområdet er landskabet præget af en mere kuperet randmoræne, der ca. 2,5 km syd for projektområdet overgår til et lavtliggende kystlandskab ved Horsens Fjord. Ca. 3 km nord for projektområdet er landskabet præget af en småbakket højderyg med dødissrelief. Projektområdet er naturgeografisk afgrænset af højderyggen med dødisrelief mod nord, randmorænebakkerne ved Hundslund mod øst og Tvingstrup mod vest samt overgangen fra morænelandskabet til kystlandskabet mod syd. Det vurderes, at landskabet er særlig følsomt i nærzonen 1), i forhold til randmorænelandskabet og fra områder med udsigt over Horsens Fjord, hvor der er udsigt til projektområdet i en større landskabssammenhæng. De mere bakkede områder med dødisrelief og tunneldale danner ofte mindre, lukkede landskabsrum, der ikke påvirkes visuelt af anlæg udenfor et begrænset område. Der vurderes ikke at være mange relevante udsigtspunkter fra mellem- og fjernzonen 1) i nordlig retning. 1) Rapportens visuelle zoneinddeling: Nærzone < ca. 3,9 km, Mellemzone ca. 3,9-8,3 km, Fjernzone > ca. 8,3 km Projektområdets nærmeste omgivelser er præget af markdrift og mindre skov- og naturområder. På lidt større afstand findes større skovbevoksninger, der udgør markante elementer og har betydning for udsigtsforholdene i landskabet. Bebyggelsen omkring projektområdet består af spredt bebyggelse, mindre samlede bebyggelser og landsbyer, herunder i Trustrup, Aggestrup, Elbæk og Gangsted. De nærmeste byer er Hundslund og Søvind. Fra nærliggende veje kan vindmølleanlægget opleves at fremstå markant og dominerende. Søvind og Hundslund ligger begge ved rute 451, Oddervej, som er en overordnet vej, mens øvrige bebyggelser i nærområdet er forbundet af mindre lokale veje. Rute 451 vurderes at være den eneste overordnede vej, hvor mange trafikanter både fra tæt hold og fra afstand kan få væsentlig udsigt til de ansøgte vindmøller. Trafikanter på rute 451 vil få udsigt til møllerne fra både syd, vest og øst. Omgivelserne til projektområdet rummer værdifulde kulturmiljøer fra forskellige historiske perioder, herunder fra oldtiden (gravhøje), middelalderen (kirker), storlandbruget og landboreformerne (gods, torp-landsby, husmandsbrug) samt industrialiseringen (jernbane Odder-Hundslund). Store dele af landskabet langs Horsens Fjord syd for Søvind og Hundslund er omfattet af fredning. Friluftsaktiviteter i det åbne land og på/ved Horsens Fjord er vurderet at udgøre de væsentligste rekreative interesser, der kan påvirkes af udsigt til de ansøgte møller. Landskabets skala er en afgørende faktor for en harmonisk indpasning af store anlæg som vindmøller. Jo større skala, des bedre indpasning. Landskabsfladen omkring projektområdet har en relativt stor skala, som lokalt dog varierer afhængig af mellemliggende bevoksning og terrænvariation. Overordnet vurderes, at møllerne vil fremstå mest synligt i de åbne landskaber, hvor skalaen er relativt stor. I de kuperede landskaber, hvor skalaen er mindre, vil møllerne ofte være skjult bag mellemliggende terræn og bevoksning. Der findes dog også punkter, hvor møllerne vil være synlige i begrænset omfang, hvor f.eks. kun møllevingerne er synlige over en mellemliggende bakke. Landskabets sårbarhed afhænger af landskabets skala og mængden af synlige historiske, geologiske og naturmæssigt værdifulde elementer. På baggrund af landskabsanalysen er det vurderet, at det primært er oplevelsen af det relativt åbne, storbakkede landskab i nærzonen, som kan blive visuelt påvirket af det planlagte vindmølleprojekt. Sårbare elementer i dette område er de kulturhistoriske elementer som kirkerne, torp-landsbyen Aggestrup og det rekreative område langs den tidligere jernbaneforbindelse. De udpegede værdifulde landskaber langs kysten vurderes i sig selv mindre sårbare, da de primært vender mod syd, men de kan fra fjordsiden opleves i samspil med de ansøgte møller. Forstyrrende samspil mellem tekniske anlæg som vindmøller og højspændingsanlæg kan øge landskabets sårbarhed. Rute 451, der passerer igennem nærzonen med kørselsretning mod projektområdet fra både vest og øst, kan betegnes som sårbar, fordi den benyttes af mange færdene. 8

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport

Vindmøller på Tendrup Vestermark. Odder Kommune. Ikke teknisk resume af Miljørapport Vindmøller på Tendrup Vestermark Odder Kommune Ikke teknisk resume af Miljørapport VVM-redegørelse og miljøvurdering september 2015 Forord Nærværende VVM-redegørelse og miljørapport har som formål at afdække

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods

9.15.T3. Forslag til kommuneplantillæg nr. 12. til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods 9.15.T3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Vindmøller ved Skaføgård Gods HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Udviklingsafdelingens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1

Vindmøller ved Lindum Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Lindum DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V1 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8

DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 DEBATOPLÆG Vindmøller ved Knuthenborg/Hunseby Lokalitet 360-T8 November 2010 Baggrund Lolland Kommune vedtog den 23. september 2010 Temakommuneplan for vindmøller. Temakommuneplanen vil blive en del af

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen

Debatoplæg. VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune. Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Naturstyrelsen Debatoplæg VVM-redegørelse for testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Debatoplæg Testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans

Debatoplæg om Vindmøller ved Blans Debatoplæg om Vindmøller ved Blans - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Blans Visualiseringen på forsiden viser 3 stk. V112 vindmøller

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl

Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl Debatoplæg Vindmøller ved Nybøl INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 6. MARTS 2013 TIL DEN 3. APRIL 2013 Vindmøller ved Nybøl Baggrund Danmarks nationale energipolitiske målsætning er, at

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge

Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge Debatoplæg Vindmøller i Kastrup Enge INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG I PERIODEN FRA DEN 3. APRIL 2013 TIL DEN 1. MAJ 2013 Vindmøller i Kastrup Enge Baggrund Danmarks nationale energipoltitiske målsætning

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 2 5. Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 2 5 for et teknisk område, Solvarmeanlæg ved Mangehøje i Jelling Hører til lokalplan nr. 1196 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

Læs mere

Vindmøllerne set fra Sandager Næs. Forslag til. Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til vindmøller ved Sandager. Forslag til. Kommuneplantillæg nr.

Vindmøllerne set fra Sandager Næs. Forslag til. Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til vindmøller ved Sandager. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. Vindmøllerne set fra Sandager Næs Forslag til Lokalplan nr. 1.2-4 for et område til vindmøller ved Sandager Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?............................................................

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere