ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk."

Transkript

1 ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen m.m. Læs borgmesterens forord til årsberetning Borgerne har taget godt imod DIGITAL POST TOUREN PÅ TOUR I SOLSKIN VIRKSOMHEDSrettede INDSATS Regnskab 2014 (i 1000 kr. ) Regnskab 2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til oprindeligt budget Indtægter i alt Drifts udgifter i alt Renter Resultat ordinær drift Anlægsudgifter (inkl. jordforsyning) Resultat skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Optagne lån Afdrag på lån - langfristet gæld Øvrige finansforskydninger Ændringer af likvide aktiver minus = overskud

2 VELKOMST af borgmester Søren Steen Andersen På tilsvarende vis som i 2013, har året 2014 været præget af stor kommunal anlægsaktivitet. 123 mio. kr. er brugt på vedligeholdelse, renovering og nybygning i Assens Kommune. Det er andet år i træk, at vi har præsteret et så højt anlægsniveau. Det giver udvikling og ikke mindst vækst til de af vore lokale håndværkere, som har været med i udførelsen af opgaverne. Når vi har kunnet fastholde et så højt anlægsniveau, skyldes det blandt andet den robuste økonomi, som vi har opbygget gennem de senere år. Vi har stadig en stor likvid beholdning, og det har været fundamentet for, at det er lykkedes. Resultatet af den ordinære drift ligger på samme niveau som i Vi kommer ud af 2014 med et overskud på 142 mio. kr. Det er et flot resultat, som jeg igen i år må give fortjenesten af videre til vore dygtige ledere og medarbejdere i hele den kommunale organisation, som hver dag udfører deres opgaver på bedste vis og til gavn for borgerne. Det er ligeledes med stor tilfredshed, at vi i 2014 kan se, at der er flere, der flytter til end fra Assens Kommune det er vi stolte af. Det er en positiv udvikling, som vi vil arbejde for at styrke i Vi har i årsberetningen optrykt de 11 overordnede politiske mål suppleret med en status, der beskriver hvor stor målopfyldelse, der har været. Det er med til at beskrive, hvad pengene er brugt til. Med et godt regnskabsresultat, en stadig stabil økonomi og et byråd der står sammen, og som kender opgavernes omfang, er grundlaget til stede for en fortsat god udvikling i Assens Kommune til gavn for borgerne.

3 Regnskab 2014 I STORE TRÆK Assens kommune kom ud af 2014 med et fornuftigt regnskabsresultat. Den offensive økonomiske politik i Assens Kommune har haft en medvirkende årsag til, at regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat. Regnskabet er med til at understøtte en fortsat sund økonomi i Assens Kommune. I det følgende vil de økonomiske resultater i regnskabet blive gennemgået i store træk. Regnskab 2014 (i 1000 kr. ) Regnskab 2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til oprindeligt budget Indtægter i alt Drifts udgifter i alt Renter Resultat ordinær drift Anlægsudgifter (inkl. jordforsyning) Resultat skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Optagne lån Afdrag på lån - langfristet gæld Øvrige finansforskydninger Ændringer af likvide aktiver minus = overskud Ordinær drift Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 142,5 mio. kr. Der var budgetlagt med et overskud på 98,4 mio. kr., så det svarer til et forbedret resultat på 44,1 mio. kr. Driftsudgifter består af kommunens udgifter til drift af skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje m.v. Kommunens indtægter består overordnet set af skatteindtægter, tilskud og udligning fra staten. i forhold til det oprindelige budget primært renter af lån på ældreboliger samt indfrielse af swap*. Renteudgiften på ældreboliger dækkes ind via huslejeindtægten på driften. Indfrielsen af swap* dækkes af lånoptagelse på tilsvarende beløb, som udgør 5,5 mio. kr. Denne indfrielse medfører lavere renteudgifter i de kommende år. Afvigelserne i den ordinære drift er beskrevet under de enkelte udvalg. For så vidt angår renterne, skyldes afvigelsen *Swap: En swap er en rente der pålægges et variabelt forrentet lån, således at den betegnes som fastforrentet.

4 Regnskab 2014 I STORE TRÆK Serviceramme Af det oprindelige budget til driftsudgifter på 2.406,1 mio. kr. var der til Assens Kommune udmeldt en ramme til serviceudgifter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 1.687,1 mio. kr. Assens kommunes samlede forbrug på serviceudgifter for regnskab 2014 var på 1.661,9 mio. kr., hvilket er 25,2 mio. kr. under servicerammen. Opgørelse af serviceudgifter (i kr.) Assens Kommunes serviceramme udmeldt af IM Regnskab Afvigelse (minus = mindreforbrug) Anlægsinvesteringer En del af overskuddet på den ordinære drift bruges på anlægsprojekter. Anlægsudgifter er engangsudgifter til større afgrænsede projekter som f.eks. nybyggeri eller større moderniseringer/renoveringer. På anlægssiden er der forbrugt 123,1 mio. kr. Det er 32,8 mio. kr. mere end der oprindeligt var budgetlagt med. Merforbruget i 2014 skyldes, at der har været overført anlægsprojekter fra tidligere år. Der er fortsat anlægsprojekter under udførelse, som vil blive overført til Det skattefinansierede område Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 19,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 11,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Lån og afdrag Der er optaget lån på 5,5 mio. kr. i Samtidig er der afdraget 46,3 mio. kr. på kommunens gæld, hvilket er 14,9 mio. kr. mere end budgetlagt. Afvigelsen skyldes ændret periodisering af afdrag på ældreboliger. Afdrag på ældreboliger finansieres af beboernes husleje. Samlet set viser regnskabet et kassetræk på 19,1 mio. kr., heraf udgør regulering af værdipapirer 4,9 mio. kr. Kassetrækket er 8,9 mio. kr. mindre end budgetlagt. Kassebeholdning Det samlede afkast af den gennemsnitlige kassebeholdning for 2014 udgjorde 8.8 mio. kr. eller 2,1 pct. Til sammenligning udgjorde afkastet 1,4 pct. i Det forbedrede afkast skyldes en ændring i den finansielle strategi med en større andel af aktier og lange obligationer. Kassebeholdningen udgør 311 mio. kr. pr

5 De økonomiske måltal De økonomiske MÅL Assens Kommune har vedtaget en række måltal for økonomien. Formålet med måltallene er at sikre en robust økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg og langsigtet udvikling af kommunen. Måltallene er som følger: Assens Resultat Kommune af har ordinær vedtaget drift en skal række som måltal minimum for økonomien. Formålet mio. med kr. måltallene er at sikre en robust økono- for budgettet. I forbindelse med regnskabet følges der op på udgøre 100 mio. Som kr., udgangspunkt under forudsætning benyttes måltallene af et årligt som anlægsbehov pejlemærker på ca. mi, som Resultatet giver mulighed af det for skattefinansierede nye anlæg område og langsigtet udvikling forudsætning af kommunen. af et tilsvarende årligt afdrag på lån (langfristet gæld). skal minimum måltallene. vise et positivt resultat på mellem mio. kr., under Den langfristede skattefinansierede gæld skal udvise en Skemaet faldende viser profil de økonomiske måltal sammenlignet med Måltallene Kommunens er som følger: kassebeholdning skal som minimum være 50 regnskabet, mio. kr., og korrigeret skal til enhver budget tid og kunne oprindeligt dække budget de løbende for Resultat betalinger. af ordinær drift skal som minimum udgøre mio. kr., under forudsætning af et årligt anlægsbehov på Det kan ses, at de økonomiske måltal er overholdt, på nær Den gennemsnitlige kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen bør være på minimum 100 mio. kr. ca mio. kr. resultat af det skattefinansierede område, som dog er forbedret budgettet. med 11 I forbindelse mio. kr. i forhold med regnskabet til oprindeligt følges budget. der Resul- op på Som Resultatet udgangspunkt af det skattefinansierede benyttes måltallene område som skal pejlemærker minimum vise et positivt resultat på mellem mio. kr., tatet af det skattefinansierede område er påvirket af Assens for måltallene. under forudsætning af et tilsvarende årligt afdrag på lån Kommunes store anlægsprogram i (langfristet gæld). Langfristet gæld ultimo 2013 var 519 mio. kr., så der har i Skemaet Den langfristede viser de skattefinansierede økonomiske måltal gæld sammenlignet skal udvise en med regnskabet, 2014 været korrigeret et fald budget på 28. mio. og oprindeligt kr., det er mindre budget end for budgetlagt, af men det skattefinansierede måltallet er stadig overholdt. område, som dog er Det faldende kan ses, profil at de økonomiske måltal er overholdt, på nær resultat forbedret Kommunens med kassebeholdning 11 mio. kr. i forhold skal som til oprindeligt minimum være budget. Resultatet af det skattefinansierede område er påvirket af Assens 50 mio. Kommunes kr., og skal til store enhver anlægsprogram tid kunne dække i de løbende RØD farve angiver de områder, hvor der ikke leves op til den Langfristet betalinger. gæld ultimo 2013 var 519 mio. kr., så der har i 2014 økonomiske været et politik. fald på GUL 28. angiver mio. kr., områder, det mindre hvor opmærksomheden bør skærpes, og GRØN angiver områder, hvor der end budgetlagt, Den gennemsnitlige men måltallet kassebeholdning er stadig overholdt. i henhold til kassekreditreglen bør være på minimum 100 mio. kr. leves op til den økonomiske politik. RØD farve angiver de områder, hvor der ikke leves op til den økonomiske politik. GUL angiver områder, hvor opmærksomheden bør skærpes, og GRØN angiver områder, hvor der leves op til den økonomiske politik. Budgetoversigt og økonomiske måltal (i mio. kr.) Måltal 2014 Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Opr. Budget 2014 Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område -30 til Kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen Langfristet gæld ultimo * Fald *ekskl. gæld til ældreboliger og finansiel leasing

6 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 16. marts 2015 aflagt årsregnskabet for 2014 for Assens Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Når revisionsberetningen foreligger, vil byrådet i august kunne tage endelig stilling til regnskabet og godkende dette. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Assens Kommune, den 16. marts 2015

7 Regnskabsoversigter Her på siden finder du alle de økonomiske oversigter for regnskab 2014 På bevillingsniveau Anlægsopgørelse Finansieringsoversigt Afvigelser finansiering Regnskabspraksis Balance Anlægsoversigt Egenkapital Hoved og nøgletal Personaleoversigt Politiske mål Gæld Regnskabsopgørelse Ejendomsværdi og Landsbyggefonden Garanti og Kaution Overførsler

8 Anvendt REGNSKABSPRAKSIS Generelt Assens Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år De forskellige opgørelser til regnskabet er udarbejdet uden oprindelig budget. I forbindelse med implementering af Proff på tværs blev bevillingsniveauet ændret fra politikområder til udvalgsniveau. Ændringen skete pr. 1. april 2014, med virkning fra 1. januar Det har derfor ikke været mulig at genskabe det oprindelige budget på de enkelte delniveauer. Der er kompenseret for dette, ved at beskrive hvad der er givet af tillægsbevillinger indenfor det nye bevillingsniveau. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, Personaleoversigt Personaleoversigten er omregnet til fuldtidsstillinger. På grund af ændret bevillingsniveau, har det ikke været muligt at sammenligne med sidste års personaleforbrug.

9 ret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Da der er tale om en fremadrettet ændring, er der ikke foretaget korrektion af sammenlignings- og nøgletal. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Bunkning af aktiver: Der foretages ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. Aktiverne har tidligere været aktive- Grunde og bygninger Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdisat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Levetider er fastlagt til følgende Bygninger til administration 50 år. Skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, tekniske bygninger 30 år. Kommunale kiosker eller pavilloner m.v. 15 år. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/ nybygning eller om en væsentlig mo-

10 dernisering eller udvidelse. Levetider er fastlagt til følgende Aktivtype Tekniske anlæg, maskiner og andet driftsmateriel 10 år. Tekniske anlæg, transportmidler m.v. 5 år. Inventar, it-udstyr m.v. 3 år. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Assens Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Assens Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Assens Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Assens Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter senest foreliggende årsregnskab. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Varelagre over 1. mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse registreres fra år til år. Varelagre mellem kr. og 1. mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

11 Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ISM. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. ISM har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Det er pligtigt, at registrere kommunens forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, social lovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Donationer modtaget i regnskabsåret Modtagne donationer, tilskud og gaver som kommunens skoler, institutioner m.fl. har modtaget i regnskabsåret indtægtsføres på særlige artskonti i regnskabet, således der i regnskabsåret løbende afregnes den korrekte moms til udligningsordningen. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. De kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ISM har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

12 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Regnskab 2013 Assens Regnskab 2014 Assens Resultat af ordinær driftsvirksomhed -143,1-142,5 Resultat af det skattefinansierede område -7,6-19,4 Aktiver Anlægsaktiver i alt 916,4 926,7 Finansielle anlægsaktiver 1.562, ,7 Omsætningsaktiver i alt 156,8 163,2 Likvide beholdninger 325,3 311,2 Passiver Egenkapital ,1-1490,5 Hensatte forpligtigelser 337,0 312,3 Langfristet gæld 1.106, ,5 Anden gæld -11,8-12,2 Kortfristet gæld -154,1-192,3 Minus = overskud. Assens Kommune Kommuneskat: 26,10 % Grundskyldspromille: 22,120 Indbyggertal: Gns. likviditet pr. indb.: Likvide aktiver pr. indb.: Langfristet gæld pr. indb.: Udskrivningsgrundlag pr. indb.: kr kr kr kr. Landsgennemsnit Kommuneskat: 24,90 % Grundskyldspromille: Indbyggertal: - Gns. likviditet pr. indb.: kr. Likvide aktiver pr. indb.: kr. Langfristet gæld pr. indb.: kr. Udskrivningsgrundlag pr. indb.: kr.

13 Regnskabsopgørelse Regnskab Korrigeret Afvigelse budget (i kr.) Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud Refusion købsmoms Indtægter i alt Driftsudgifter udvalg Økonomiudvalget Innovations- og medborgerskabsudvalget Miljø- og teknikudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Driftsudgifter i alt Renter ialt Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Jordforsyning Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Optagne lån Afdrag på lån - langfristet gæld Øvrige finansforskydninger Ændring af likvide aktiver

14 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau DRIFT Korrigeret Regnskab (i kr.) budget Afvigelse Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beredskabskommisionen Driftsudgifter i alt ANLÆG Korrigeret Regnskab (i kr.) budget Afvigelse Salg af "Arvesølvet" Renovering af skorsten ved Rådhuset Vissenbjerg Rådhus Udv. vedligeh. og renovering Jobcenterbygning Ungeenhed Glamsbjerg, ombygn. lejede lokaler Ombygning Assens Rådhus Risikostyring IT-Fællesadministration Digitaliseringspulje - Fællesadministration IT infrastruktur Pulje til velfærdsteknologi Vandløbsområdet Vand og naturplaner

15 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ANLÆG Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Bassinarealer ved Assens Natur og Friluftsstrategi Oprensning af bundsediment Assens Marina Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs Skovrejsning / Grundvandssikring LIFE 70 EU-tilskud (Vand & Naturplaner) Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmaturer Opdatering bymidter Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Samling af entreprenørgården Havnenære arealer, CampOne Assens Strand&Entrepr Renovering og udskiftning af broer Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens Cykelstier på jernbanen - projektundersøgelse Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed P-pladser ved skoler og haller grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania Etab. højresvingsbane - Aarupvej Renovering af vestre læmole, Assens Havn Asfalt, efterslæb og opgradering Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Planlagt bygningsvedligeholdelse Energimærkning af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse

16 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ANLÆG Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Indsatspuljen 2011-Nedriv. af faldefærdige ejendom Fortsat områdefornyelse Landsbypulje Opdatering kommunale udlejningsejend./tomme byg Byfornyelse Børnenes Hus, renovering omklædningsrum Jordforsyning - salg af øvrige ejendomme Bygningsvedligehold. - efterslæb indv. vedligehold Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport og fritid Terrariet i Vissenbjerg, Velkomstcenter Pulje forsamlings- og klubhuse Kunstpulje Danskernes digitale bibliotek (DDB) Tilbygning Glamsbjerghallen, halstrategi Aarup Fritidscenter - halgulv (fra drift) Den grønne platform (Skole+) Pilehaveskolen udbygning Minibus - Specialgruppen Solsikken (fra drift) Minibus - Specialgruppen Valmuerne (fra drift) Udskiftning af tandlægestol (fra drift) Ny institution Haarby Børnehave Vuggestuegruppe v/børnehaven Skovbrynet Renovering Overmarksgården/Solbakken Digitalisering iht. strategi - Dagtilbud

17 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ANLÆG Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Uglebo pavillon og udbygning Overmarksgården - Udearealer Uglebo - renovering legeplads + indv. (fra drift) Børnehusene Aarup (fra drift) Områdeinst. Tommerup (fra drift) Landsbyord. Salbrovad Børneh.(fra drift) Digitalisering iht. strategi - Skoler Ud- og ombygning Gummerup Skole Personalearbejdspladser skoler Tommerup Skole - Legeplads, IT, renovering, invent Dreslette Landsbyordning - Personalefaciliteter Vissenbjerg Skole-Personalefaciliteter & ænd. Bygn Vissenbjerg Skole, IT, inventar og legeplads Glamsbjerg Skole - multibane Assensskolen IT Ebberup Skole, It, inventar og lærerarb Glamsbjerg Skole, It, inventar og lærerarb Salbrovadskolen, It, inv.og lærerarb Tallerupskolen It, inventar og lærerarb Verninge Skole, It, inventar og lærerarb Vissenbjerg Skole, It, inventar og lærerarb Aarupskolen, It, inventar og lærerarb Træningsredskaber Træningsredskaber - Hjælpemiddeldepotet Flytning af Erhvervs- og Aktivitetscenteret Pilebakken - udbedr. ifm. om/tilbygn. (fra drift) Handicapbil-Bostedet Stærevænget (fra drift)

18 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ANLÆG Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Handicapbil+IT- Bostedet Østerbo (fra drift) Madservice (fra drift) Flisebelægning m.m. v/flemløse Plejehjem Plejecentre - APV hjælpemidler (fra drift) Kildebakken - kapitaltilførsel Anlæg i alt Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål I alt jordforsyning, anlæg Anlægsudgifter i alt Renter Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån - langfristet gæld Finansiering 0 Optagne lån Generelle tilskud Refusion købsmoms Skatter Finansiering i alt Ændring likvide aktiver

19 Balance Mio. kr AKTIVER Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger 851,4 902,8 Tekniske anlæg mv. 16,1 18,6 Inventar 3,7 3,8 Anlæg under udførelse 45,1 1,5 Materielle anlægsaktiviteter i alt 916,3 926,7 Immaterielle anlægsaktiviter 0 0 Finansielle anlægsaktiver: Langfristede tilgodehavender 1.562, ,7 Finansielle anlægsaktiviteter i alt 1.562, ,7 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 0 0 Omsætningsaktivier - fysiske anlæg til salg 156,8 163,2 Omsætningsaktiver - tilgodehavender 55,2 111,9 Omsætningsaktiver ialt 212,0 275,1 Likvide beholdninger 325,4 311,2 AKTIVER I ALT 3.016, ,7 PASSIVER Egenkapital: Modpost for takstfinansierede aktiver -19,3-17,1 Modpost for selvejende institutioners aktiver -11,1-10 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,4 Reserve for opskrivninger 34,3 32,5 Balancekonto -314,0-400,7 Egenkapital i alt , ,7 Hensatte forpligtelser -337,0-312,3 Langfristede gældsforpligtelser , ,6 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -12,3-11,8 Kortfristede gældsforpligtelser -154,1-192,3 PASSIVER I ALT , ,7

20 Personaleoversigt 2014 Personale ialt 2.870,42 Økonomiudvalg 334,11 Politisk Organisation 0,42 Administrativ Organisation 333,69 Innovations- og medborgerskabsudvalg 5,33 Innovation og medborgerskab Miljø og teknik udvalg 5,33 120,63 Miljø og Natur 5,34 Veje og grønne områder og koll. trafik 68,48 Vedligeholdelse kommunale bygninger Børne- og undervisningsudvalg Familie unge og uddannelse 46, ,24 93,54 Dagtilbud og Skole 1.012,71 Kultur- og fritidsudvalg Kultur- og fritid Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg 41,83 41,83 150,79 Arbejdsmarked 149,23 Erhvervsfremme, boligpol. og bosætning 1,56 Social- og sundhedsudvalg Sundhed 1.105,56 532,13 Plejecentre, Bosteder og Aktivitet 558,29 Myndighed SSU 15,13 Beredskabskommission Beredskab 2,12 2,12 Anlæg 3,81 Økonomiudvalg 0,84 Miljø og teknik udvalg 2,66 Børne- og uddannelsesudvalg 0,30 Note Det samlede personaleforbrug for 2014 udgør 2.870,42 fuldtidsstillinger. I forhold til 2013 er der en samlet stigning på godt 47 stillinger. Stigningen skyldes primært ekstraordinære ansatte (løntilskud m.v.) På grund af skiftet til andet bevillingsniveau er det først muligt at sammenligne de enkelte områder fra og med regnskab 2015

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport

Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Regnskab 2011 Bilag til årsrapport Værebro Å Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabspraksis... 3 Målopfølgning... 9 Miljøcenteret... 11 Bygge- og plancenteret... 13 Center for Borgerservice...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk

Telefon: 33 11 20 80 Fax: 33 11 74 02 Hjemmeside: www.frederiksbergboligfond.dk Årsberetning 2010 Fokus 2 Årsberetning Frederiksberg Boligfond Fokus Ledelsesberetning Årsregnskab Forord 3 Hoved og nøgletal 4 5 stk. 2 En paragraf for bedre boliger 5 Årets byggeprojekter 6 Samfundsansvar

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017

Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 UDKAST Økonomiudvalgets Budgetforslag 2014-2017 Udgives af: Odense Kommune Politisk Økonomisk Stab Tlf. 65 51 11 13 www.odense.dk Budgetforslag 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere