ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk."

Transkript

1 ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen m.m. Læs borgmesterens forord til årsberetning Borgerne har taget godt imod DIGITAL POST TOUREN PÅ TOUR I SOLSKIN VIRKSOMHEDSrettede INDSATS Regnskab 2014 (i 1000 kr. ) Regnskab 2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til oprindeligt budget Indtægter i alt Drifts udgifter i alt Renter Resultat ordinær drift Anlægsudgifter (inkl. jordforsyning) Resultat skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Optagne lån Afdrag på lån - langfristet gæld Øvrige finansforskydninger Ændringer af likvide aktiver minus = overskud

2 VELKOMST af borgmester Søren Steen Andersen På tilsvarende vis som i 2013, har året 2014 været præget af stor kommunal anlægsaktivitet. 123 mio. kr. er brugt på vedligeholdelse, renovering og nybygning i Assens Kommune. Det er andet år i træk, at vi har præsteret et så højt anlægsniveau. Det giver udvikling og ikke mindst vækst til de af vore lokale håndværkere, som har været med i udførelsen af opgaverne. Når vi har kunnet fastholde et så højt anlægsniveau, skyldes det blandt andet den robuste økonomi, som vi har opbygget gennem de senere år. Vi har stadig en stor likvid beholdning, og det har været fundamentet for, at det er lykkedes. Resultatet af den ordinære drift ligger på samme niveau som i Vi kommer ud af 2014 med et overskud på 142 mio. kr. Det er et flot resultat, som jeg igen i år må give fortjenesten af videre til vore dygtige ledere og medarbejdere i hele den kommunale organisation, som hver dag udfører deres opgaver på bedste vis og til gavn for borgerne. Det er ligeledes med stor tilfredshed, at vi i 2014 kan se, at der er flere, der flytter til end fra Assens Kommune det er vi stolte af. Det er en positiv udvikling, som vi vil arbejde for at styrke i Vi har i årsberetningen optrykt de 11 overordnede politiske mål suppleret med en status, der beskriver hvor stor målopfyldelse, der har været. Det er med til at beskrive, hvad pengene er brugt til. Med et godt regnskabsresultat, en stadig stabil økonomi og et byråd der står sammen, og som kender opgavernes omfang, er grundlaget til stede for en fortsat god udvikling i Assens Kommune til gavn for borgerne.

3 Regnskab 2014 I STORE TRÆK Assens kommune kom ud af 2014 med et fornuftigt regnskabsresultat. Den offensive økonomiske politik i Assens Kommune har haft en medvirkende årsag til, at regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat. Regnskabet er med til at understøtte en fortsat sund økonomi i Assens Kommune. I det følgende vil de økonomiske resultater i regnskabet blive gennemgået i store træk. Regnskab 2014 (i 1000 kr. ) Regnskab 2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Afvigelse til oprindeligt budget Indtægter i alt Drifts udgifter i alt Renter Resultat ordinær drift Anlægsudgifter (inkl. jordforsyning) Resultat skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Optagne lån Afdrag på lån - langfristet gæld Øvrige finansforskydninger Ændringer af likvide aktiver minus = overskud Ordinær drift Resultatet af ordinær drift viser et overskud på 142,5 mio. kr. Der var budgetlagt med et overskud på 98,4 mio. kr., så det svarer til et forbedret resultat på 44,1 mio. kr. Driftsudgifter består af kommunens udgifter til drift af skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje m.v. Kommunens indtægter består overordnet set af skatteindtægter, tilskud og udligning fra staten. i forhold til det oprindelige budget primært renter af lån på ældreboliger samt indfrielse af swap*. Renteudgiften på ældreboliger dækkes ind via huslejeindtægten på driften. Indfrielsen af swap* dækkes af lånoptagelse på tilsvarende beløb, som udgør 5,5 mio. kr. Denne indfrielse medfører lavere renteudgifter i de kommende år. Afvigelserne i den ordinære drift er beskrevet under de enkelte udvalg. For så vidt angår renterne, skyldes afvigelsen *Swap: En swap er en rente der pålægges et variabelt forrentet lån, således at den betegnes som fastforrentet.

4 Regnskab 2014 I STORE TRÆK Serviceramme Af det oprindelige budget til driftsudgifter på 2.406,1 mio. kr. var der til Assens Kommune udmeldt en ramme til serviceudgifter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på 1.687,1 mio. kr. Assens kommunes samlede forbrug på serviceudgifter for regnskab 2014 var på 1.661,9 mio. kr., hvilket er 25,2 mio. kr. under servicerammen. Opgørelse af serviceudgifter (i kr.) Assens Kommunes serviceramme udmeldt af IM Regnskab Afvigelse (minus = mindreforbrug) Anlægsinvesteringer En del af overskuddet på den ordinære drift bruges på anlægsprojekter. Anlægsudgifter er engangsudgifter til større afgrænsede projekter som f.eks. nybyggeri eller større moderniseringer/renoveringer. På anlægssiden er der forbrugt 123,1 mio. kr. Det er 32,8 mio. kr. mere end der oprindeligt var budgetlagt med. Merforbruget i 2014 skyldes, at der har været overført anlægsprojekter fra tidligere år. Der er fortsat anlægsprojekter under udførelse, som vil blive overført til Det skattefinansierede område Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 19,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 11,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Lån og afdrag Der er optaget lån på 5,5 mio. kr. i Samtidig er der afdraget 46,3 mio. kr. på kommunens gæld, hvilket er 14,9 mio. kr. mere end budgetlagt. Afvigelsen skyldes ændret periodisering af afdrag på ældreboliger. Afdrag på ældreboliger finansieres af beboernes husleje. Samlet set viser regnskabet et kassetræk på 19,1 mio. kr., heraf udgør regulering af værdipapirer 4,9 mio. kr. Kassetrækket er 8,9 mio. kr. mindre end budgetlagt. Kassebeholdning Det samlede afkast af den gennemsnitlige kassebeholdning for 2014 udgjorde 8.8 mio. kr. eller 2,1 pct. Til sammenligning udgjorde afkastet 1,4 pct. i Det forbedrede afkast skyldes en ændring i den finansielle strategi med en større andel af aktier og lange obligationer. Kassebeholdningen udgør 311 mio. kr. pr

5 De økonomiske måltal De økonomiske MÅL Assens Kommune har vedtaget en række måltal for økonomien. Formålet med måltallene er at sikre en robust økonomi, som giver mulighed for at finansiere nye anlæg og langsigtet udvikling af kommunen. Måltallene er som følger: Assens Resultat Kommune af har ordinær vedtaget drift en skal række som måltal minimum for økonomien. Formålet mio. med kr. måltallene er at sikre en robust økono- for budgettet. I forbindelse med regnskabet følges der op på udgøre 100 mio. Som kr., udgangspunkt under forudsætning benyttes måltallene af et årligt som anlægsbehov pejlemærker på ca. mi, som Resultatet giver mulighed af det for skattefinansierede nye anlæg område og langsigtet udvikling forudsætning af kommunen. af et tilsvarende årligt afdrag på lån (langfristet gæld). skal minimum måltallene. vise et positivt resultat på mellem mio. kr., under Den langfristede skattefinansierede gæld skal udvise en Skemaet faldende viser profil de økonomiske måltal sammenlignet med Måltallene Kommunens er som følger: kassebeholdning skal som minimum være 50 regnskabet, mio. kr., og korrigeret skal til enhver budget tid og kunne oprindeligt dække budget de løbende for Resultat betalinger. af ordinær drift skal som minimum udgøre mio. kr., under forudsætning af et årligt anlægsbehov på Det kan ses, at de økonomiske måltal er overholdt, på nær Den gennemsnitlige kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen bør være på minimum 100 mio. kr. ca mio. kr. resultat af det skattefinansierede område, som dog er forbedret budgettet. med 11 I forbindelse mio. kr. i forhold med regnskabet til oprindeligt følges budget. der Resul- op på Som Resultatet udgangspunkt af det skattefinansierede benyttes måltallene område som skal pejlemærker minimum vise et positivt resultat på mellem mio. kr., tatet af det skattefinansierede område er påvirket af Assens for måltallene. under forudsætning af et tilsvarende årligt afdrag på lån Kommunes store anlægsprogram i (langfristet gæld). Langfristet gæld ultimo 2013 var 519 mio. kr., så der har i Skemaet Den langfristede viser de skattefinansierede økonomiske måltal gæld sammenlignet skal udvise en med regnskabet, 2014 været korrigeret et fald budget på 28. mio. og oprindeligt kr., det er mindre budget end for budgetlagt, af men det skattefinansierede måltallet er stadig overholdt. område, som dog er Det faldende kan ses, profil at de økonomiske måltal er overholdt, på nær resultat forbedret Kommunens med kassebeholdning 11 mio. kr. i forhold skal som til oprindeligt minimum være budget. Resultatet af det skattefinansierede område er påvirket af Assens 50 mio. Kommunes kr., og skal til store enhver anlægsprogram tid kunne dække i de løbende RØD farve angiver de områder, hvor der ikke leves op til den Langfristet betalinger. gæld ultimo 2013 var 519 mio. kr., så der har i 2014 økonomiske været et politik. fald på GUL 28. angiver mio. kr., områder, det mindre hvor opmærksomheden bør skærpes, og GRØN angiver områder, hvor der end budgetlagt, Den gennemsnitlige men måltallet kassebeholdning er stadig overholdt. i henhold til kassekreditreglen bør være på minimum 100 mio. kr. leves op til den økonomiske politik. RØD farve angiver de områder, hvor der ikke leves op til den økonomiske politik. GUL angiver områder, hvor opmærksomheden bør skærpes, og GRØN angiver områder, hvor der leves op til den økonomiske politik. Budgetoversigt og økonomiske måltal (i mio. kr.) Måltal 2014 Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Opr. Budget 2014 Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område -30 til Kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen Langfristet gæld ultimo * Fald *ekskl. gæld til ældreboliger og finansiel leasing

6 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 16. marts 2015 aflagt årsregnskabet for 2014 for Assens Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Når revisionsberetningen foreligger, vil byrådet i august kunne tage endelig stilling til regnskabet og godkende dette. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Assens Kommune, den 16. marts 2015

7 Regnskabsoversigter Her på siden finder du alle de økonomiske oversigter for regnskab 2014 På bevillingsniveau Anlægsopgørelse Finansieringsoversigt Afvigelser finansiering Regnskabspraksis Balance Anlægsoversigt Egenkapital Hoved og nøgletal Personaleoversigt Politiske mål Gæld Regnskabsopgørelse Ejendomsværdi og Landsbyggefonden Garanti og Kaution Overførsler

8 Anvendt REGNSKABSPRAKSIS Generelt Assens Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til kasse- og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år De forskellige opgørelser til regnskabet er udarbejdet uden oprindelig budget. I forbindelse med implementering af Proff på tværs blev bevillingsniveauet ændret fra politikområder til udvalgsniveau. Ændringen skete pr. 1. april 2014, med virkning fra 1. januar Det har derfor ikke været mulig at genskabe det oprindelige budget på de enkelte delniveauer. Der er kompenseret for dette, ved at beskrive hvad der er givet af tillægsbevillinger indenfor det nye bevillingsniveau. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, Personaleoversigt Personaleoversigten er omregnet til fuldtidsstillinger. På grund af ændret bevillingsniveau, har det ikke været muligt at sammenligne med sidste års personaleforbrug.

9 ret som bunkning ud fra, om det var indkøbt til samme formål og når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Tidligere bunkede aktiver er fortsat indregnet og udgår i takt med afskrivning. Da der er tale om en fremadrettet ændring, er der ikke foretaget korrektion af sammenlignings- og nøgletal. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Bunkning af aktiver: Der foretages ikke bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen på kr. Aktiverne har tidligere været aktive- Grunde og bygninger Ejendom anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdisat til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Levetider er fastlagt til følgende Bygninger til administration 50 år. Skoler, daginstitutioner, ældreinstitutioner, tekniske bygninger 30 år. Kommunale kiosker eller pavilloner m.v. 15 år. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/ nybygning eller om en væsentlig mo-

10 dernisering eller udvidelse. Levetider er fastlagt til følgende Aktivtype Tekniske anlæg, maskiner og andet driftsmateriel 10 år. Tekniske anlæg, transportmidler m.v. 5 år. Inventar, it-udstyr m.v. 3 år. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Assens Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Assens Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Assens Kommunes alternative lånerente. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Assens Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen efter senest foreliggende årsregnskab. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Varelagre over 1. mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse registreres fra år til år. Varelagre mellem kr. og 1. mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

11 Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Hensatte forpligtelser Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ISM. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. ISM har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Det er pligtigt, at registrere kommunens forpligtelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, social lovgivning, retssager og erstatningskrav på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Donationer modtaget i regnskabsåret Modtagne donationer, tilskud og gaver som kommunens skoler, institutioner m.fl. har modtaget i regnskabsåret indtægtsføres på særlige artskonti i regnskabet, således der i regnskabsåret løbende afregnes den korrekte moms til udligningsordningen. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. De kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ISM har stillet krav om noteoplysning/regnskabsbemærkning.

12 Hoved- og nøgletal Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Regnskab 2013 Assens Regnskab 2014 Assens Resultat af ordinær driftsvirksomhed -143,1-142,5 Resultat af det skattefinansierede område -7,6-19,4 Aktiver Anlægsaktiver i alt 916,4 926,7 Finansielle anlægsaktiver 1.562, ,7 Omsætningsaktiver i alt 156,8 163,2 Likvide beholdninger 325,3 311,2 Passiver Egenkapital ,1-1490,5 Hensatte forpligtigelser 337,0 312,3 Langfristet gæld 1.106, ,5 Anden gæld -11,8-12,2 Kortfristet gæld -154,1-192,3 Minus = overskud. Assens Kommune Kommuneskat: 26,10 % Grundskyldspromille: 22,120 Indbyggertal: Gns. likviditet pr. indb.: Likvide aktiver pr. indb.: Langfristet gæld pr. indb.: Udskrivningsgrundlag pr. indb.: kr kr kr kr. Landsgennemsnit Kommuneskat: 24,90 % Grundskyldspromille: Indbyggertal: - Gns. likviditet pr. indb.: kr. Likvide aktiver pr. indb.: kr. Langfristet gæld pr. indb.: kr. Udskrivningsgrundlag pr. indb.: kr.

13 Regnskabsopgørelse Regnskab Korrigeret Afvigelse budget (i kr.) Det skattefinansierede område Skatter Generelle tilskud Refusion købsmoms Indtægter i alt Driftsudgifter udvalg Økonomiudvalget Innovations- og medborgerskabsudvalget Miljø- og teknikudvalget Børne- og uddannelsesudvalget Kultur- og fritidsudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Social- og sundhedsudvalget Beredskabskommissionen Driftsudgifter i alt Renter ialt Resultat af ordinær drift Anlægsudgifter Jordforsyning Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område Drift forsyningsvirksomheder Optagne lån Afdrag på lån - langfristet gæld Øvrige finansforskydninger Ændring af likvide aktiver

14 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau DRIFT Korrigeret Regnskab (i kr.) budget Afvigelse Driftsudgifter - udvalg Økonomiudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beredskabskommisionen Driftsudgifter i alt ANLÆG Korrigeret Regnskab (i kr.) budget Afvigelse Salg af "Arvesølvet" Renovering af skorsten ved Rådhuset Vissenbjerg Rådhus Udv. vedligeh. og renovering Jobcenterbygning Ungeenhed Glamsbjerg, ombygn. lejede lokaler Ombygning Assens Rådhus Risikostyring IT-Fællesadministration Digitaliseringspulje - Fællesadministration IT infrastruktur Pulje til velfærdsteknologi Vandløbsområdet Vand og naturplaner

15 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ANLÆG Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Bassinarealer ved Assens Natur og Friluftsstrategi Oprensning af bundsediment Assens Marina Særlig indsats for lystfiskeri - Helnæs Skovrejsning / Grundvandssikring LIFE 70 EU-tilskud (Vand & Naturplaner) Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmaturer Opdatering bymidter Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Samling af entreprenørgården Havnenære arealer, CampOne Assens Strand&Entrepr Renovering og udskiftning af broer Ny adgangsvej til genbrugspladsen i Assens Cykelstier på jernbanen - projektundersøgelse Cykelstier og kantbaner Forbedret fremkommelighed P-pladser ved skoler og haller grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania Etab. højresvingsbane - Aarupvej Renovering af vestre læmole, Assens Havn Asfalt, efterslæb og opgradering Havnenære arealer, ny vejadgang Næs, Assens Planlagt bygningsvedligeholdelse Energimærkning af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse

16 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ANLÆG Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Indsatspuljen 2011-Nedriv. af faldefærdige ejendom Fortsat områdefornyelse Landsbypulje Opdatering kommunale udlejningsejend./tomme byg Byfornyelse Børnenes Hus, renovering omklædningsrum Jordforsyning - salg af øvrige ejendomme Bygningsvedligehold. - efterslæb indv. vedligehold Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til udendørsarealer sport og fritid Terrariet i Vissenbjerg, Velkomstcenter Pulje forsamlings- og klubhuse Kunstpulje Danskernes digitale bibliotek (DDB) Tilbygning Glamsbjerghallen, halstrategi Aarup Fritidscenter - halgulv (fra drift) Den grønne platform (Skole+) Pilehaveskolen udbygning Minibus - Specialgruppen Solsikken (fra drift) Minibus - Specialgruppen Valmuerne (fra drift) Udskiftning af tandlægestol (fra drift) Ny institution Haarby Børnehave Vuggestuegruppe v/børnehaven Skovbrynet Renovering Overmarksgården/Solbakken Digitalisering iht. strategi - Dagtilbud

17 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ANLÆG Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Uglebo pavillon og udbygning Overmarksgården - Udearealer Uglebo - renovering legeplads + indv. (fra drift) Børnehusene Aarup (fra drift) Områdeinst. Tommerup (fra drift) Landsbyord. Salbrovad Børneh.(fra drift) Digitalisering iht. strategi - Skoler Ud- og ombygning Gummerup Skole Personalearbejdspladser skoler Tommerup Skole - Legeplads, IT, renovering, invent Dreslette Landsbyordning - Personalefaciliteter Vissenbjerg Skole-Personalefaciliteter & ænd. Bygn Vissenbjerg Skole, IT, inventar og legeplads Glamsbjerg Skole - multibane Assensskolen IT Ebberup Skole, It, inventar og lærerarb Glamsbjerg Skole, It, inventar og lærerarb Salbrovadskolen, It, inv.og lærerarb Tallerupskolen It, inventar og lærerarb Verninge Skole, It, inventar og lærerarb Vissenbjerg Skole, It, inventar og lærerarb Aarupskolen, It, inventar og lærerarb Træningsredskaber Træningsredskaber - Hjælpemiddeldepotet Flytning af Erhvervs- og Aktivitetscenteret Pilebakken - udbedr. ifm. om/tilbygn. (fra drift) Handicapbil-Bostedet Stærevænget (fra drift)

18 Regnskabsoversigt på bevillingsniveau ANLÆG Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Handicapbil+IT- Bostedet Østerbo (fra drift) Madservice (fra drift) Flisebelægning m.m. v/flemløse Plejehjem Plejecentre - APV hjælpemidler (fra drift) Kildebakken - kapitaltilførsel Anlæg i alt Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål I alt jordforsyning, anlæg Anlægsudgifter i alt Renter Øvrige finansforskydninger Afdrag på lån - langfristet gæld Finansiering 0 Optagne lån Generelle tilskud Refusion købsmoms Skatter Finansiering i alt Ændring likvide aktiver

19 Balance Mio. kr AKTIVER Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger 851,4 902,8 Tekniske anlæg mv. 16,1 18,6 Inventar 3,7 3,8 Anlæg under udførelse 45,1 1,5 Materielle anlægsaktiviteter i alt 916,3 926,7 Immaterielle anlægsaktiviter 0 0 Finansielle anlægsaktiver: Langfristede tilgodehavender 1.562, ,7 Finansielle anlægsaktiviteter i alt 1.562, ,7 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 0 0 Omsætningsaktivier - fysiske anlæg til salg 156,8 163,2 Omsætningsaktiver - tilgodehavender 55,2 111,9 Omsætningsaktiver ialt 212,0 275,1 Likvide beholdninger 325,4 311,2 AKTIVER I ALT 3.016, ,7 PASSIVER Egenkapital: Modpost for takstfinansierede aktiver -19,3-17,1 Modpost for selvejende institutioners aktiver -11,1-10 Modpost for skattefinansierede aktiver , ,4 Reserve for opskrivninger 34,3 32,5 Balancekonto -314,0-400,7 Egenkapital i alt , ,7 Hensatte forpligtelser -337,0-312,3 Langfristede gældsforpligtelser , ,6 Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -12,3-11,8 Kortfristede gældsforpligtelser -154,1-192,3 PASSIVER I ALT , ,7

20 Personaleoversigt 2014 Personale ialt 2.870,42 Økonomiudvalg 334,11 Politisk Organisation 0,42 Administrativ Organisation 333,69 Innovations- og medborgerskabsudvalg 5,33 Innovation og medborgerskab Miljø og teknik udvalg 5,33 120,63 Miljø og Natur 5,34 Veje og grønne områder og koll. trafik 68,48 Vedligeholdelse kommunale bygninger Børne- og undervisningsudvalg Familie unge og uddannelse 46, ,24 93,54 Dagtilbud og Skole 1.012,71 Kultur- og fritidsudvalg Kultur- og fritid Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg 41,83 41,83 150,79 Arbejdsmarked 149,23 Erhvervsfremme, boligpol. og bosætning 1,56 Social- og sundhedsudvalg Sundhed 1.105,56 532,13 Plejecentre, Bosteder og Aktivitet 558,29 Myndighed SSU 15,13 Beredskabskommission Beredskab 2,12 2,12 Anlæg 3,81 Økonomiudvalg 0,84 Miljø og teknik udvalg 2,66 Børne- og uddannelsesudvalg 0,30 Note Det samlede personaleforbrug for 2014 udgør 2.870,42 fuldtidsstillinger. I forhold til 2013 er der en samlet stigning på godt 47 stillinger. Stigningen skyldes primært ekstraordinære ansatte (løntilskud m.v.) På grund af skiftet til andet bevillingsniveau er det først muligt at sammenligne de enkelte områder fra og med regnskab 2015

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Årsberetning bliver elektronisk. For første gang udkommer Assens Kommunes årsberetning elektronisk og ikke som trykt udgave.

Årsberetning bliver elektronisk. For første gang udkommer Assens Kommunes årsberetning elektronisk og ikke som trykt udgave. Års bliver elektronisk For første gang udkommer Assens Kommunes års elektronisk og ikke som trykt udgave. Årsen kan du hurtigt og let navigere rundt i, og den åbner samtidig mulighed for at nærstudere

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2016 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2016 Christian Petri

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLBO HERREDS KULTURHISTORISKE CENTRE VESTREBROGADE 56, GILLELEJE ÅRSREGNSKAB 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om museet Oplysninger om museet... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere