INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE ... Kommuneoplysninger... Borgmesterens forord... Kommunens årsberetning... HOVED- OG NØGLETAL..."

Transkript

1 Årsberetning Vordingborg Kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab Balance Noter til driftsregnskab og balance PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 52

3 Kommuneoplysninger Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Vordingborg Regnskabsår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Direktion Revision Knud Larsen (V), borgmester Heino Hahn (O), 1. viceborgmester Asger Diness Andersen (V) Birgitte Steen Jørgensen (B) Bo Manderup (V) Brit Skovgaard (A) Carsten Olsen (A) Else-Marie L. Sørensen (F) Eva Sommer-Madsen (V) Helle Mandrup Tønnesen (Ø) John Pawlik (O) Jørn Elo Hansen (V) Kim Petersen (V) Kirsten Overgaard (V) Kurt Johansen (A) Laura Sø (V) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Larsen (A) Michael Seiding Larsen (V) Michael Smed (A) Nina Møhler (V) Per Stig Sørensen (O) Peter Jonassen (F) Poul A. Larsen (A) Tage Vestergaard (Ø) Thomas Christfort (C) Thorbjørn Kolbo (A) Vibe Bøgvad (A) Kim Errebo (O) Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør og udviklingsdirektør Lisbeth Mogensen, børne- og kulturdirektør Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør Jan Michelsen, udviklingsdirektør Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-nr Side 3

4 Borgmesterens forord Regnskabet for 2014 viser, at der fortsat er god balance i kommunens samlede økonomi. Vi kom godt ud af 2014 med et driftsresultat på 85,3 mio. kr. Det er 32,3 mio. kr. bedre end forventet i det korrigerede budget. Vi har haft anlægsinvesteringer for i alt 123,3 mio. kr. Det høje anlægsniveau skal bidrage til at fremme udviklingen i kommunen. Samlet viser regnskabet et underskud på 40,3 mio. kr. Dertil kommer låneoptagelse og afdrag på lån samt finansielle forskydninger, hvorefter den samlede påvirkning giver et forbrug af kassebeholdningen på 27,6 mio. kr. På nær nogle mindre afvigelser overholder alle udvalg budgettet. Det gode driftsresultat skyldes den gode økonomistyring, som både udvalg, ledelse og medarbejdere er en del af. Hver især har de bidraget til at sikre budgetoverholdelsen. Panteren blev indviet i september Den tomme fabrikshal ligger ikke længere øde hen, men vil i fremtiden ose af aktivitet. Det skal være det nye regionale oplevelsessted for kultur, idræt, uddannelse og erhverv. Der er i 2014 investeret for ca. 8 mio. kr. i projektet, som skal udvikle sig over årene blandt andet med et nyt vandhus. Der er endvidere investeret i Multicenter Præstø, som blev taget i brug i Et unikt byggeri, der rummer sportshal, sundhedspleje, træningsenhed samt Distrikt Præstøs plejecenter med boliger. Der er også investeret ca. 19 mio. kr. i skolerenoveringer på henholdsvis Gåsetårnsskolen og Kulsbjergskolen samt udbygning af Præstø skole og en ny daginstitution i Kastrup. Kommunalbestyrelsen har i 2014 godkendt en ny vision for kommunen. Den overordnede ambition er, at Vordingborg Kommune i 2030 skal være storbyens sundeste og smukke- ste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Vi skal opfylde visionen ved at skabe nogle gode rammer for, at vores borgere kan leve et godt og sundt liv, og vi skal arbejde for at give de travle familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen. Visionen er også en fortælling om en kommune, som har forstået at udnytte, at vi med den kommende Femern-forbindelse rykker tættere på stor- byerne København, Hamborg og Berlin. Sammen med vores placering tæt ved motorvejen og de hurtigere togforbindelser til København, giver det os mulighed for at udnytte storbyens vækst og tiltrække investeringer og flere arbejdspladser til vores område. Skal vi udnytte de nye transportmuligheder optimalt, skal det ske gennem en øget satsning på erhvervsudvikling, hvor den netop vedtagne erhvervspolitik og handleplan skal ud og arbejde. Vi skal ikke være bange for at tænke stort og skabe nye erhvervsmuligheder for vores virksomheder. Her er etableringen af vores nye erhvervsområde 41 og udviklingen af Klintholm Havn og vores erhvervshavn tre konkrete indsatsområder. Vi skal, med vores sunde driftsøkonomi og fornuftige likviditet i bagagen, fortsætte udviklingen og fo- kusere på mulighederne frem for begrænsningerne. Jeg vil gerne takke alle, både medarbejdere og kolleger i kommunalbestyrelsen, for en god indsats i Borgmester Knud Larsen Side 4

5 Kommunens årsberetning Regnskabsresultat Regnskabet for 2014 viser et samlet underskud på 40,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 143,7 mio. kr. i korrigeret budget. Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, et forbrug af kommunekassen med 27,6 mio. kr. Den forholdsvis store afvigelse på 103,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på grund af forsinket igangsætning og manglende færdiggørelse af anlægsprojekter. Det er et tilfredsstillende regnskab, hvor der har været stor fokus at investere i rammerne for den kommunale velfærd. Samtidig er der arbejdet med en stram økonomistyring, og et overskud på driften således der er et økonomisk råderum til afdrag på lån og investerin- ger. Efter afdrag på lån udgør det økonomiske råderum til investeringer inger i alt 45,8 mio. kr. Det forholdsvis høje investeringsniveau på 123,3 mio. kr. betyder dog at der er fundet finansiering ved låneoptagelse og kasseforbrug. Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2014 Aftalen blev indgået i lyset af vækstplan DK, som blandt andet har til formål at imødegå den vedvarende økonomiske krise, gældskrise og finanskrise, som har ramt hele Europa. Regeringen fulgte således EU s henstilling om at nedbringe underskuddet på de offentlige finanser, hvilket betød at den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2014, tog ud- gangspunkt i uændrede service- og anlægsudgifter. De kommende års begrænsede muligheder for vækst i de offentlige udgifter betyder, at udviklingen af den kommunale service skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev fastlagt til 1.797,4 mio. kr., og regnskabet viser et samlet forbrug på 1.801,6 mio. kr. eller 4,2 mio. kr. over den fastlagte ramme. Den forholdsvis lille overskridelse af serviceudgifterne 2014 forventes ikke at føre til en økonomisk sanktion, da det forventes at landets kommuner under et ligger under den samlede ramme i Side 5

6 Ordinær driftsvirksomhed Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 85,3 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 110,2 mio. kr. i oprindeligt budget 2014, svarende til et merforbrug på 24,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget for 2014 er der tale om et mindreforbrug på 32,3 mio. kr. ammenfatning af Regnskabsresultatet Regnskab Budget Korr. Budget Regnskab i mio. kr. Det skattefinansierede område Indtægter , , , ,1 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) 2.622, , , ,4 Renter mv. 17,4 30,9 30,0 32,4 Resultat af ordinær drift -153,0-110,2-53,0-85,3 Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning Anlægsudgifter 220,6 88,7 194,1 123,3 blev 26,1 mio. kr. lavere Forsyningsvirksomhed -1,3 2,5 2,6 2,3 end det oprindelige budget, Resultat 66,3-19,0 143,7 40,3 og 1,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Hvilket hovedsageligt skyl- Lånoptagelse -85,5-18,0-18,0-36,7 des at der er opkrævet ca. Afdrag på lån 36,7 38,2 38,2 39,5 16 mio. kr. mindre end bud- Finansforskydninger 71,1 3,6 1,3-15,5 getteret vedrørende grund- Samlet påvirkning af skyld og dækningsafgift, gift, da kassebeholdningen 88,6 4,8 165,2 27,6 ejendomsvurderingerne er Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud væsentlig nedsat ved vurde- ringen i Derudover er der merudgifter på tilskud og udligning, hvilket skyldes en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2013, samt midtvejsregulering for 2014 i alt 11,2 mio. kr. Driftsudgifterne blev 2,7 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret og 33 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. På områderne under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er der et mindreskyldes merforbrug på nogle afdelinger og mindreforbrug på en del områder herunder udgifter til tjenestemandspensioner,udvikling og markedsføring samt budgetreserven på 10 mio. kr. som ikke er anvendt. Erhvervsudvalgets område udviser et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvilket hovedsagelig kan henføres til etablering af Vordingborg Erhverv A/S først er sket medio 2014, og således udviser projektpuljen hertil et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Derudover skal min- dreforbruget findes på den afsatte pulje til projekter i regi af Vordingborg Destinationsud- vikling samt på øvrige projekter hvor udgifterne først afholdes i Merforbruget på 1,5 mio. kr. på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget fordeler sig med et mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 0,2 mio. kr. og merforbrug på pensi- on og boligstøtte med 1,7 mio. kr. og kan henføres til større andel af pensionister, og dermed en stigning i udgifterne. Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug forbrug på 3,2 mio. kr. som på 3,3 mio. kr., hvilket vedrører en række projekter og virksomheder som hver har små mindreforbrug. Derudover er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 6

7 Socialudvalget har et samlet merforbrug på 6 mio.kr. Det fordeler sig med mindreforbrug til virksomhederne på 3,4 mio.kr. og merforbrug på øvrige områder med 9,4 mio.kr., hvil- ket hovedsageligt skyldes merforbrug på mellemkommunale afregninger på 5,8 mio.kr. Sundheds- og Psykiatriudvalget har et samlet mindreforbrug på 4,7 mio. kr., som vedrører Psykiatri- og Handicapområdet, i det Sundhedsområdet stort set er i balance. Af de 4,7 mio.kr. kan de 2,5 mio. kr. i mindreforbrug henføres til virksomhederne og de 2,2 mio.kr. til øvrige områder under området. Teknik- og Miljøudvalget har et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. på det skattefinansierede område, som fordeler sig med 1,6 mio. kr. på Trafik og Park, 0,4 mio. kr. på Vej, Park og Havneservice, 1,7 mio. kr. på Land og Miljø, Byfornyelse med 0,1 mio. kr. og Bygningsvedligeholdelse med 0,6 mio. kr. Det forholdsvis store mindreforbrug på Land og Miljø skyldes blandt andet der har været udvist stor tilbageholdenhed grundet organisationsæn- dringerne pr. 1. januar 2014 og heraf udredning af budgetter. Børne-, Unge og Familieudvalget har et mindreforbrug på 22,3 mio. kr. fordelt på de tre politikområder, Børn og Familie med merbrug på 4,5 mio. kr. Dagtilbud med mindre- forbrug på 7,7 mio. kr. samt Skoler med mindreforbrug på 19,1 mio. kr. På Børne- og Familieområdet vedrører merforbruget hovedsageligt forebyggende foranstforbrug på 1,8 mio. kr., som fordeler sig med merforbrug på virksomhederne med 0,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på den øvrige udvalgsramme, som hovedsa- latninger. På Dagtilbudsområdet kan mindreforbruget primært henbeslutningen om at omdanne ni dagtilbud til 0-6 føres til års institutioner, og en samtidig nedjustering af antallet af dagplejere. På Skoleområdet skyldes mindreforbruget flere forskellige faktorer. De primære årsager er uforbrugte puljemidler, ubrugte kompetencemidler, ubrugte midler til IT, færre udgifter til pensioner, forskydninger i betalingen for unandre kommuner samt merindtæg- dervisning af elever i ter vedr. inkluderede elever fra andre kommuner. På Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget er der et mindregeligt vedrører Kulturaftale Storstrøm samt øvrige projekter. Der er som altid afvigelser med både merforbrug og mindre indtægter samt mindreforbrug og merindtægter. Der henvises til sektorbemærkningerne på side 12 til 36 i denne beret- ning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser. Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto -11,4 mio. kr. og ifølge gældende bevillingsregler overføres 39,7 mio. kr. af de uforbrugte driftsbevillinmio. kr. vedrører de 14,2 de decentrale ger til 2014 og er genbevilget i Af de 39,7 virksomheder. Investeringer Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 123,3 mio. kr. i 2014 mod budgetteret 88,7 mio. kr., eller 34,6 mio. kr. mere. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 105,4 mio. kr. heraf er 93,1 mio. kr. genbevillinger fra De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanog der overføres 74,6 mio. kr. til ligvis genbevilget i 2015 færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i Side 7

8 De største projekter i 2014 var: Renovering af Gåsetårnskolen, Marienberg afdeling Renovering Kulsbjerg skole, Stensved afdeling Udbygning af Præstø skole Multicenter i Præstø Autismeboliger Kullekærvej Ny daginstitution i Kastrup Fehmern-Bælt (Næstvedvej) Energirenovering af kommunale bygninger Istandsættelse af broer og tuneller Byggeprogram på Solbakken Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet - affaldshåndtering viser et samlet overskud på 0,2 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 2,6 mio. kr. Den lille afvigelse kan blandt andet henføres til flere indtægter vedrørende affaldshåndtering. Indtægter hvor kom pengene fra? I 2014 udgjorde de samlede indtægter 2830,8 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsog generelle statslige skat, lån, udligning tilskud. Finansiering i øvrigt Indtægter i mio. kr. Indkomstskat Ejendomsskat Selskabsskat Lån (inkl.ældreboliger) Udligning og generelle tilskud Moms Finansiering i alt Regnskab 2013 Regnskab , ,10 178,4 177,4 14,7 8,2 85,5 36,7 961,3 959,5-0,4-1, , ,80 Den langfristede gæld faldt med ca. 30 mio. kr. fra 2013 til 2014 til i alt 600,mio. kr. Afmio. kr. ekskl. ældreboliger. Der er i samme periode blevet optaget nyt lån svarende til 17,4 mio. kr., hvilket er et fald på 36,7 mio. kr. i forhold til året drag på eksisterende lån steg i perioden med ca. 5 mio. kr. til 31 før. Udvalgte nøgletal i mio. kr Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger) Optagne lån (ekskl. Ældreboliger) Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december) Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) Ultimo 2014 udgør den likvide beholdning -31,9 mio. kr., hvilket var 27,6 mio. kr. mindre end primo Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har reduceret bemio. kr., og låneoptagelse, afdrag på lån, balanceforskydninger og holdningen med 40,3 kursreguleringer har øget beholdningen med 12,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebe- holdning, blev reduceret med 38 mio. kr. til i alt at udgøre 131 mio. kr. i december Side 8

9 Pengestrømsopgørelse i mio. kr. Regnskab 2013 Regnskab 2014 Årets resultat 66,3 40,3 Finansiering Låneoptagelse (inkl. ældreboliger) Afdrag på lån (inkl. ældreboliger) Finansforskydninger Finansiering i alt Ændringer af likvide aktiver Likvide aktiver primo året Likvide aktiver ultimo året -85,5-36,7 36,7 39,5 69,1-15,5 20,3-12,7 86,6 27,6 82,3-4,3-4,3-31,9 Negative tal er indtægter/overskud - positive tal er udgifter/underskud i opgørelsen af resultat, finansiering og ændring. Vedrørende likvide aktiver er de positive tal udtryk for en positiv likviditet/kassebeholdning. De omvendte fortegn her skyldes, at der er tale om en beholdning og ikke en bevægelse. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2014 er vist i nedenstående diagram Gennemsnitlig kassebeholdning Side 9

10 Personale Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner. Område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Fællesudgifter og administration m.v. I alt 31,6 0,0 68,0 738,4 84, ,5 374, ,2 51,4 0,0 74,3 713,0 83, ,7 355, ,8 62,4 0,0 71,0 797,8 78, ,4 365, ,4 72,5 5,2 75,4 878,2 74, ,5 384, ,1 70,2 6,1 81,1 900,7 77, ,4 386, ,0 På mange områder ses et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2014, samlet er der et fald på 22,6 i forhold til regnskab Dog er der områder hvor antallet af fuldtidsstillinger er øget i forhold til 2013, det er blandt andet på skoleområdet hvor antallet er steget med 21,6 helårsværk, hvilket blandt andet kan henføres til lære lockout i 2013, hvor der således har været et lavere forbrug i forhold til 2014, derudover kommer øgede vikarudgifter pga. stigningen i sygefraværet, samt flytningen af personaler fra skoleklubber til folkeskolen pr. 1. august 2014 på grund af folkeskolereformen. Der ses blandt andet et fald i antallet let af helårsstillinger på områderne ældre, psykiatri og handicap samt daginstitutionsrotationsprojekter i 2013 forbindelse med kompetenceudviklingsforløb, hvor ledige ansættes midlertidigt mens medarbejderne er på området, hvilket kan henføres til de omfattende uddannelse. Rotationsprojekterne er stoppet i 2014 og derved fremkommer et fald i for- hold til Nedgangen på øvrige områder skyldes primært en tilpasning af aktiviteter i forhold til de vedtagne budgetrammer. Fremtiden Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny vision, her sættes ambitioner op for hvordan Kommunalbestyrelsen vil have vores kommune skal udvikle sig over de kommende år. Visionen skal understøtte de vigtige prioriteringer, som er nødvendige for at udvikle kommunen. Vi kan ikke alt, og derfor skal vi gøre lige netop det, der gør forskellen på den lange bane. Der er således med det samme sat fokus på visionen med midler til blandt andet udvidet åbningstid i daginstitutioner, kompetenceudvikling i folkeskolen og nyt samarbejde med aktører i det nordtyske. Vi skal arbejde på nye måder, på tværs af organisationen og ud af organisationen i samspil med borgere, organisationer og virksomheder. Side 10

11 Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr. Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal Regnskab 2014 Regnskab 2013 Regnskab Regnskab Regnskab 2010 Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg -85,3 38,0 2,3 0,0-153,0 67,6-1,3 0,0-84,5 113,8-0,1 0,0-154,9-72,4-1,8 0,0-84,2 23,2-2,9 0,0 Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger 2.430,2 215,4-31, ,0 231,2-4, ,3 117,6 82, ,7 185,2 77, ,2 134,2 41,6 Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld 944,6 433,3 923,0 322,8 312,8 954,8 451,1 942,6 313,9 293,4 847,2 472,1 888,7 290,6 290,2 981,2 380,8 887,7 291,2 252,2 851,2 426,4 876,0 299,5 188,4 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat 25,20 Grundskyldspromille 32, ,20 32, ,20 32, ,20 32, ,90 28,68 Indbyggertal Side 11

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 332,5 344,3 304,1-40,2 324,1 321,3 309,3-12, ,6 310,5 307,2-3,3 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2014 De væsentligste årsager til mindreforbruget på 3,3 mio. kr. i 2014 er, at budgetreserven på 10,6 mio. kr. ikke er anvendt, derudover er der mindreforbrug på diverse puljer vedrø- rende forsikringer, udvikling- og markedsføring, lokale udviklingsplaner samt tjeneste- mandspension/bidrag. Der er merforbrug på grund af ny kommunalbestyrelse pr. 1. januar, afledte omkostninger i forbindelse med organisationsændringer på teknik og miljøområdet, oparbejdet merforbrug på Borger og Arbejdsmarked og Børn og Familie, samt mindreindtæget vedrørende administrationsbidrag, indtægter vedrørende byggesagsbehandling, gebyr for lovliggørelse af byggeri, samt ejendomsoplysninger og salg af kort. De manglende indtægter skyldes primært, at budgettet ikke løbende er blevet tilrettet i forhold til det ændrede indtægtsgrundlag. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale De væsentligste resultater i 2014 på de tværgående mål i udvalgsaftalen er: Sundhedsområdet Der er opnået forbedringer på sundhedsprofilerne rygning, stress, selvvurderet helbred, usunde kostvaner, overvægt og kroniske lidelse. Vordingborg Kommune har fortsat store udfordringer sammenlignet med resten af regionen. Der er til forstærket indsats for stor- rygere og familieorienteret alkoholbehandling fra 2015 opnået midler fra satspuljen. Der er ligeledes udarbejdet handleplaner til gradvis implementering af Sundhedsstyrelsens evidensbaserede ensbaserede forebyggelsespakke. Digitalisering Den nye digitaliseringsstrategi er blevet godkendt af direktionen, og der har været op- startsmøde i digitaliseringsrådet, gsrådet, som bl.a. besluttede at igangsætte et kompetenceudvik- lingsforløb for ledere, samt en fælles temadag omkring aktuelle digitaliseringsmuligheder. Der er igangsat implementering af en model for porteføljestyring, som bl.a. skal indeholde en proces for at få identificeret nogle større tværgående digitaliseringsprojekter, som kan bidrage til strategiens realisering og udmøntning af vision og målsætninger. Bosætning, Vækst og Erhverv Der arbejdes på et nyt fælles CMS system, som kan understøtte Vordingborg Kommunes vision for 2030 om synliggørelse gørelse af bl.a. oplevelsesmuligheder, aktiviteter, natur, kultur- og fritidstilbud, som led i fastholdelse og bosætning af bl.a. børnefamilier. Administration Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et nyt styringskoncept, således at det fremtidige styringskoncept bliver mere relevant i dagligdagen for ledere og medarbejdere og forenkler opfølgningen. Det nye styringskoncept forventes først politisk behandlet i lø- bet af første halvår af Side 12

13 Kvalitet i kerneydelse Implementeringen af et fælles ledelsesinformationssystem, som skal give virksomhedslederne bedre overblik og gennnemsigtighed i deres ressourcer og resultater, er forsinket og vil først blive rullet ud i Det samme gør sig gældende vedrørende arbejdet med efi hele kommunen sker kommunikationen i dag fortrinsvis via tilgængelige apps, kommunens hjemmeside og opsatte infoskærme rundt omkring på kommunes administrationsbygninger/institutioner, nsbygninger/institutioner, hvor den enkelte borger kan indhente relevant information. Den digitale information er blevet en naturlig del i fektmål, se overfor. Velfærdsteknologi Med fokus på data og mobil tilgængelighed hverdagen. Velfærdsteknologien er ligeledes blevet en vigtig del i forhold til rehabilitering, forebyggel- se og den tidlige indsats på ældreområdet ved bl.a. at inddrage den nyeste teknologi i be- handlingsforløbet. Side 13

14 Erhvervsudvalg Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget ,4 9,3-4,1 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2014 Regnskabsresultatet for 2014 viser et mindreforbrug på Erhvervsudvalgets område på 4,1 kr. I henhold til kommunens principper for økonomistyring kan et område overføre et merforbrug/mindreforbrug på 4 procent af den akkumulerede nettoramme mellem årene. Erhvervsudvalget er etableret i forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunevalget i 2013, og har således kun eksisteret et år. En række af de initiativer, som er budgetlagt under Erhvervsudvalgets ramme i 2014 er først igangsat sent på året og er dermed tidsforskudt i forhold til budgettet. Det forventes, at de initiativer, som skulle have været iværksat i 2014, indhentes i Hvad nåede vi i 2014 Vordingborg Erhverv A/S Vordingborg Erhverv A/S blev stiftet i Vordingborg Erhverv skal medvirke til, at udvikle en god og konstruktiv dialog mellem de lokale erhvervsvirksomheder og Vording- borg Kommune samt bidrage til at styrke det lokale erhvervslivs konkurrenceevne, herunder tiltrækning af nye virksomheder til kommune samt fastholde og udvikle kommunens eksisterende virksomheder, herunder synliggøre og udvikle vækstpotentialer. Året 2014 er primært brugt til at etablere og skabe fundamentet for Vordingborg Erhvervs arbejde for dermed bl.a. at være klar til at igangsætte projekter finansieret af puljen afsat til at udvikle og styrke Vordingborg Kommunes eksisterende potentialer og fremtidige erhvervsmu- ligheder. Fra denne pulje har Vordingborg Erhverv i 2014 modtaget kr. Markedsføring afkørsel 41og Markedsanalyse kr. for oprettelse af hotel i Vordingborg fra puljen. Driftstilskud/medlemsbidrag Erhvervsudvalget betaler driftstilskud og medlemsbidrag til en række samarbejder mm. på erhvervs- og turismeområdet. Af de større bidrag kan nævnes Væksthus Sjælland, som er ejede af kommunerne og er etableret for at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at skabe arbejdspladser, eksport og øget omsætning. Kommunens medlemskab af Fonden Femern Bælt bidrager til, at der bliver indsamlet viden mm. og koordineret eksisterende og nye udviklingstiltag i og udenfor regionen. Blandt andet et fælleskommunalt projekt omkring de motorvejsnære erhvervsarealer langs Sydmotorvejen og Klar til Feturismefremme, turistservice og destinationsudvikling i Vordingborg Kommune. I 2014 har Vordingborg Destinationsudvikling gen- nemført en række turismeprojekter bl.a. For-projekt Cykelturisme på Møn og Fødevare- mern. Vordingborg g Destinationsudvikling A/S Vordingborg Destinationsudvikling A/S varetager guiden Den ægte smag. Side 14

15 Projekttilskud og puljer til fastlagte formål Vordingborg Kommune har i 2013 og 2014 bevilget tilskud til gennemførelse af projekt Kystdestination Møns Klint. Projektet har til formål, at kvalitetsudviklee og igangsætte nye tilgange til turismefremme på destinations- og virksomhedsniveau. Dette har i 2014 bl.a. resulteret i en grundig inddragelse af de lokale turismeaktører og udarbejdelse en ambitiøs potentialeplan for Kystdestination Møns Klint. I perioden modtager Østdansk Turisme årligt 0,1 mio. kr. til en videreførelse af et regionalt turismeprojekt, som indtil videre har skabt en meromsætning på 20,1 mio. kr. for turismeerhvervet i Region Sjælland. Erhvervskontoen har understøttet erhvervsfremmende vsfremmende initiativer som f.eks. etablering af En indgang til kommunen, markedsføring af Krigers Flak som servicehavn, udarbejdelse af Erhvervspolitik samt studieture til Nyborg og Lübeck. Ligeledes er der fra Erhvervskon- toen bevilget støtte til projekt Vækstfabrik 2.0 som over en 2-årig periode tilbyder længerevarende intensive kompetencegivende forløb med det formål, at støtte og videreudvikle iværksættere og mindre virksomheder i Region Sjælland. Projektet var planlagt til at starte primo 2014, men blev først opstartet ultimo Med den nye skolereform åbnes op for et langt tættere samarbejde mellem skoler, erhvervsliv og foreninger. Erhvervsudvalget har, for at støtte realiseringen af Den åbne Skole og styrke folkeskolens samspil med de lokale erhvervsvirksomheder og foreninger, bevilget kr. fra Puljen afsat til særlige udviklingsinitiativer, til at udrulle et innovaog iværksætterforløb til alle folkeskoler i Vordingborg Kommune i perioden tions Side 15

16 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2014 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget anvendes for langt hovedparten til forsørgelsesydelser og til at dække omkostningerne ved tilbud til ledige som led i en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at udvalgets udgifter i meget stort omfang er afhænaktuelle konjunkturudvikling. Samtidig betyder det, at kommunen i alt væsentligt kompenseres for udsving i udgifterne gennem dels den kommunale budgetgaranti og dels gennem reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Det samlede regnskab for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets område for 2014 viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Budgetoverskridelsen skal ses i lyset af, at der i april 2014 skete en samlet reduktion af det oprindelige budget på 8,5 mio. kr. Det er altså ikke helt lykkedes at realisere denne reduktion, men resultatet ligger stadig væsentligt under det oprindelige gige af den budget. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Mål Jobcenteret skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence- givende uddannelse Succeskriterier Uddannelsesgrad for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse tilknyttet jobcenteret skal mindst være 25 % i 2014 Evaluering Månedsvise kvantitative opgørelser i jobindsats.dk Status Jobindsats.dk opgør ikke uddannelsesgrad. Ministermål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Mål Jobcenteret skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Succeskriterier Tilgangen af personer på førtidspension skal begrænses til max 100 i 2014 Evaluering Månedsvise kvantitative opgørelser i jobindsats.dk Status Målet nået. Tilgang til førtidspension i 2014 var 49 personer opgjort december 2014 Supplerende lokalt mål sygedagpengesager over 52 ugers varighed Mål Jobcenteret skal forebygge behov for forlængelse af sygedagpengesager ud over 52 uger Succeskriterier Antallet af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger må maximalt være 85 ved udgangen af 2014 Evaluering Månedsvise kvantitative opgørelser i jobindsats.dk Status Målet nået. Antallet af sygedagpengesager over 52 uger var 42 opgjort ultimo november 2014 Side 16

17 Ministermål 3: Langtidsledighed skal bekæmpes Mål Jobcenteret skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Succeskriterier Antallet af langtidsledige (jobklare ledige, som har været ledige i mindst 80 % af tiden inden for de seneste 52 uger) skal begrænses til max 275 personer i december 2014 Evaluering Månedsvise kvantitative opgørelser i jobindsats.dk Status Målet nået. Antallet af langtidsledige var 259 personer opgjort december 2014 Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Mål Jobcenteret skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Succeskriterier Andelen af virksomheder beliggende i kommunen, som har samarbejde med et jobcenter, skal mindst være på 40 % i 2014 Evaluering Månedsvise kvantitative opgørelser i jobindsats.dk Status Jobindsats.dk opgør ikke samarbejdsgrad. Supplerende lokalt mål omfang af jobrotation i virksomhederne Mål Jobcenteret skal medvirke til at øge omfanget af jobrotation i virksomhederne Succeskriterier Der skal etableres jobrotation i virksomheder i kommunen svarende til mindst 60 fuld- tidspersoner og ansættes mindst 170 jobrotationsvikarer Evaluering Månedsvise kvantitative opgørelser baseret på jobcenterets egne registreringer Status Målet ikke nået. De blev gennemført jobrotation for 46,2 fuldtidpersoner/113 vikarer opgjort for perioden januar-december 2014 På nuværende tidspunkt ser det ikke ud til at vi kan opfylde dette mål Der er risiko for, at vi ikke kan nå at opfylde dette mål Det går rigtig godt med opfyldelsen af dette mål, vi når det. Udvalget udarbejder en resultatrevision, som følger op på resultaterne i forhold til målsætninger i beskæftigelsesplanen. Det er beskæftigelsesplanen, der danner grundlag for udvalgsaftalen. Beskæftigelsesplan 2014 tager udgangspunkt i de fire ministermål for beskæftigelsesom- rådet suppleret med lokale mål. Samlet set har resultaterne af indsatsen i 2014 været positive. Antallet af fuldtidspersoner mellem 18 og 64 år i Vordingborg Kommune, der modtager en forsørgelsesydelse (undta- gen SU), er faldet med 3 % fra ultimo 2013 til ultimo Det dækker dog over store forskydninger mellem de enkelte målgrupper: Faldet i antallet af forsikrede ledige er stort set gået i stå i løbet af Hertil kommer, at knap 100 tidligere dagpengemodtagere er samlet op af de midlertidige forved starten af året den særlige uddannelsesydelse og ved slutnin- gen den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. længelsesydelser Antallet af modtagere af kontanthjælp eller uddannelseshjælp stiger fortsat, og ved udgangen af 2014 ligger antallet 4-5 % over niveauet året før. Stigningen er dog stopprimært fordi antallet af unge, som modtager offentlig forsør- gelse i form af uddannelseshjælp er faldet kraftigt i løbet af pet op i løbet af året Faldet i antallet af sygedagpengemodtager er fortsat i Ved udgangen af året lig- ger det gennemsnitlige antal næsten 20 % lavere end året før. Der er fortsat et fald i antallet af førtidspensionister og antallet af personer, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet med efterløn. Det skyldes, at tilgangen til de to ordninger er reduceret kraftigt, mens den demografiske udvikling fortsat betyder en vis afgang til den almindelige folkepension. Side 17

18 Socialudvalg Beløb i mio. kr. 2012* 2013* Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 383,6 391,9 395,2 3,3 388,5 379,4 380,8 1, ,6 394,0 400,0 6,0 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) *Af sammenligningsmæssige årsager omfatter tallene for 2012 og 2013 ikke politikområdet Pension og Boligstøtte, som før 2014 hørte under Socialudvalget. I 2012 og 2013 var der afsat henholdsvis 48,2 mio. kr. og 49,5 mio. kr. i korrigeret budget til Pension og Boligstøtte. Regnskabsresultat 2014 Merforbruget er samlet set 6,016 mio. kr. svarende til 1,53 % af det samlede korrigerede budget. Driftsramme 1 Regnskabet for 2014 udviser et merforbrug for Pleje og Omsorg på 5,615 mio. kr. på driftsramme 1 i forhold til det korrigerede budget. Overvejende forårsaget af et merforbrug på Øvrig udvalgsramme på 8,994 mio. kr, herunder mellem kommunal refusion med 5,805 mio. kr. For virksomhederne et mindreforbrug på 3,379 mio. kr. i forhold til den primære drift (personlig pleje, praktisk hjælp, sundhedslovs-ydelser, hjælpemidler, madservice, samt forebyggelse og aktivitetscentre) Driftsramme 2 Udviser et merforbrug på 0,401 mio. kr. Status på året 2014 var året, hvor rehabilitering, samt tidlig og akutindsats var fuldt implementeret i daglig praksis. Det lykkedes, at holde de visiterede timer jævnfør Serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp på et noe stabilt niveau, men opgaveflytning fra sygehusene tog til og har udfordret budgetterne. Fagligheden er ligeledes blevet stærkt udfordret med nye og voksende krav fra Sundhedsstyrelsen om dokumentation og kvalitetssikring var også året, hvor nyt byggeri - Præstø Multicenter blev taget i brug og en driftsorganisation på tværs af flere udvalg blev forankret under Pleje og Omsorg. Driftsopgaver og indslusning af forskellige funktioner i ejendomskomplekset har fungeret på et meget kvalificeret niveau genlunde trods en række byggetekniske udfordringer. Det endelige driftsbudget kan tidligst vurderes medio 2015, men følges nøje var året med helt særlige udfordringer, hvor der udover de ordinære aktiviteter blev iværksat en række aktiviteter af nytænkende ka- rakter finansieret via Ældremilliarden. Aktiviteterne skulle implementeres på meget kort tid, var med et højt ambitionsniveau og med en forventning om at kunne bidrage yderligere til at Sund aldring med diverse forebyggende og rehabiliterende indsat- ser kunne sikre hel eller delvis uafhængighed af hjælp hos borgere, der ellers ville være i områdets målgruppe. Et usædvanligt lavt fravær har bidraget til en høj tilstedeværelse af kompetent personale til at udføre kerneopgaverne. Samlet set har Pleje og Omsorg opnået alle mål i udvalgsaftalen og fort- sætter udviklingen i Side 18

19 Anlæg 2014 På anlægsområdet udviser regnskab 2014 et mindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter søges overført i alt 1,8 mio. kr. Færdiggørelsen af Multicenter Præstø har fyldt meget i 2014 og selvom bygningen står færdig og selve plejecentret er taget i anvendelse, så er det endnu for tidligt at afslutte de forskellige underliggende anlægsprojekter som hører til det overordnede byggeprojekt. Restbevillingerne eller eventuelle merforbrug på de igangværende anlæg overføres automatisk til Det er enheden Kommunale bygninger der styrer de endnu igangværende anlæg vedr. Multicenter Præstø. Det har dog været muligt at afslutte anlægsprojekt Multicenter Præstø - Inventar hvor det til rådighed værende budget på 1,724 mio.kr. er blevet opbrugt i Da der ikke har været nogen afvigelse i forhold til bevillingen og fordi de samlede bruttoudgifter ikke har oversteget 2 mio. kr., kan anlægget afsluttes s uden særskilt anlægsregnskab. Anlægsprojektet Arbejdspladsforbedringer mv. har i 2014 ikke haft nogen bevilling, men derimod et negativt budget på -0,657 mio. kr., der blev overført fra Da afvigelsen overstiger 0,5 mio. kr. og fordi anlæggets bruttoudgifter har oversteget 2 mio. kr., er der udarbejdet et særskilt anlægsregnskab til politisk behandling sammen med regnskabet for Merforbruget på anlægget finansieres ved overførsel til Socialudvalgets driftsramme i Bevillingen på 2,0 mio. kr. til Demens-plejeboliger - Distrikt Solvang står endnu uforbrugt ved udgangen af 2014, idet Kommunale bygninger ikke haft kapacitet til at starte projek- tet op i 2014, hvorfor bevillingen overføres til 2015, hvor projektet afsluttes. Handleplaner Ultimo december blev der iværksat en særlig struktureret indsats i forhold til budgetopfølgning med forventet effekt allerede i 1. kvartal 2015, bestående i et overskud i virksomhederne. Der forventes overskud på trods af en budgetteret lavere fremskrivning af afregningspriser til distrikter og øvrige lønninger. Yderligere indsatser omfatter et påkrav vedrørende uretmæssig opkrævning ifm. betaling for sygehusophold, samt en tilpasning af budget i forhold til mellemkommunal refusion og særligt dyre enkeltsager. Side 19

20 Sundheds- og Psykiatriudvalg Politikområde Psykiatri og Handicap Beløb i mio. kr Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse fra korrigeret budget 146,8 155,2 153,0-2,2 145,5 148,6 144,3-4, ,6 150,7 146,0-4,7 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) Regnskabsresultat 2014 Det samlede mindreforbrug på 4,7 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forbudgetramme 1 og et mindreforbrug på budgetramme 2 hold til det korrigerede budget på på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på ca. 2,5 mio. kr. og et overskud på øvrige områder under udvalgets ramme med 1,4 mio. kr. Overskuddet er in- denfor 4 % rammen og vil derfor blive overført til Mindreforbruget på budgetramme 2 på ca. 0,8 mio. kr. er på baggrund af modtagne Æl- dreboligregnskaber 2013 fra boligselskabet Sjælland. Ligesom de tidligere år, har der fortsat været fokus på en stram økonomistyring både i den centrale visitation og i virksomhederne. Der arbejdes også løbende på at ændre tilbuddene i forhold til de behov, vi kan se i visitationen. Vi har derfor arbejdet med at udvikle tilbud som matcher efterspørgslen for samtidet. En følge deraf er, at der af i sommeren 2014 er gennemført en lukning af Kastanie/Bøgehuset og er etableret dig at fremtidssikre og videreudvikle Psykiatri- og handicapområdet. et nyt tilbud til de tilbageværende beboere. Da brugergruppen ændres over tid, hvor vi kan se stadig flere unge mennesker med behov for støtte, uden der er en særlig diagnose, er afklaringstilbud nogle af de tilbud vi arbejder med at udvikle og har meget fokus på. Det handler om midlertidige afklaringsforløb efter Servicelovens 107, hvor formålet er at vurdere, hvilken indsats der skal til, for at den unge kan klare sig så godt som muligt på egne præmisser. Her er der også stor fokus på overgangen mellem unge og voksenlivet. En anden vigtig del af strategien er udvikling af dagtilbud, som støtter tter op om den enkelte person. Det betyder, at døgnet bedre kan hænge sammen og tilbud kan derfor i højere grad gives på et lavere omkostningsniveau end det ville være med hjælp i borgerens eget hjem. Det giver samtidig et bedre netværk og hindrer social isolation. Der er visiteret 163 borger til vores botilbud. Heraf har ca. 70 % anden betalingskommu- ne. Disse 70 % udgør 113 borgere. Af disse 113 borgere har betalingskommunen hjemta- get handleforpligtelsen på 87 borgere. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Der er udviklet og målrettede tilbud til unge borgere med fysiske/psykiske funktions- nedsættelser og psykisk sårbare unge målrettet til uddannelse og ungdomsliv. Der har også været fortsat stigende fokus på sundhedsaktiviteter, hvor udeliv er i fokus. Side 20

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget

Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Sundheds- og Psykiatriudvalget Reduktionsforslag 1 Forlængelse af statusundersøgelsesintervallet -150-150

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalg

Teknik- og Miljøudvalg Teknik- og Miljøudvalg Beløb i mio. kr. (netto) 2012 2013 2014 Oprindeligt budget 98,6 119,6 126,6 Korrigeret budget 104,0 132,3 120,5 Regnskab 100,7 122,4 115,7 Afvigelse fra korrigeret budget -3,3-9,9-4,8

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere