STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004"

Transkript

1 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 12

2 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge København S. Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forord Nye tal fra Sundhedsstyrelsen indeholder artikler med oplysninger om sundhedsvæsenet samt befolkningens sundheds- og sygelighedsforhold. Grundlaget for artiklerne er de registre, som Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Det omfatter bl.a. Landspatientregisteret, Dødsårsagsregisteret og Cancerregisteret. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen henvender sig til fagpersoner der arbejder med statistik om sundhedsområdet, politikere og administratorer inden for stat, amter og kommuner, samt privatpersoner med interesse for sundhedsstatistik. Signaturforklaring: >> Gentagelse - Nul 0 0,0 } Mindre end ½ af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige anslåede tal Databrud i en tidsserie. Oplysninger fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen. Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er kun tilladt med tydelig kildeangivelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

3 Stofmisbrugere i behandling 2004 Denne udgave af Nye tal fra Sundhedsstyrelsen beskriver de personer, der var i behandling for deres stofmisbrug i Publikationen er udarbejdet på baggrund af de indberetninger amter samt delegationskommuner foretager til Sundhedsstyrelsens Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling. Udvikling i antallet af stofmisbrugere i behandling Antallet af stofmisbrugere i behandling har, siden det Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling blev oprettet i 1996, været stigende. I 2004 var der således forskellige personer i behandling, mod kun personer i Det skal dog bemærkes, at 1996 ikke er direkte sammenligneligt med de efterfølgende år. I figur 1 er den indekserede udvikling vist med 1997 som basisår, hvor antallet af personer i behandling var I alt var der personer i behandling for stofmisbrug i Dette er en stigning på 6,9 pct. i forhold til Tælles de 432 klienter, der indskrives i mere end ét amt med i hvert af de amter, de har været indskrevet i, var der i klienter indskrevet i amterne. Figur 1: Indekseret udvikling i antallet af personer i stofmisbrugsbehandling 1997= Anm.: 1996 er ikke direkte sammenligneligt med efterfølgende år Metode og baggrund Revision Sundhedsstyrelsens foretog i 2002 en hovedrevision af Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling. Det blev gjort i forbindelse med, at registret pr. 1. januar 2002 blev beregningsgrundlag for afregning af kommunal medfinansiering i forhold til grundtakstmodellen. I revisionen er der lagt vægt på, at det centrale register afspejler de lokale registre rundt i amterne, for på den vis at sikre så retvisende data som muligt. En af konsekvenserne af revisionen er, at det centrale register nu indeholder flere klienter. Dette kan dels tilskrives den tidligere praksis at fryse datasættene på et givet tidspunkt og ikke acceptere data modtaget Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

4 senere end skæringstidspunkt. Efter revisionen vil alle data blive accepteret. En anden grund til det øgede antal klienter er en generel forbedring i indberetningen til registret. Det er vigtigt at bemærke, at revisionen har påvirket data bagud, hvorfor udgivelser tidligere end 2003 ikke afspejler data i det reviderede register. Ændringer Stofmisbrugsbehandling i amterne Register over stofmisbrugere i behandling Baggrund for Sundhedsstyrelsens register I 2003 blev der nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål var at sikre kvaliteten i indberetningerne til registret. Dette mundede ud i et sæt af ændringer, der trådte i kraft pr. 1. juli Ændringerne består i, at det ikke længere er muligt at indberette Uoplyst i variable, som behandlingsinstitutionerne er ansvarlige for, dvs. udskrivningsårsag, behandlingstype og omfang. Desuden er kategorierne for hovedstof ændret. En nærmere gennemgang af ændringerne samt registeret generelt kan findes i Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling. Amterne overtog den ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling i form af dag- og døgntilbud til stofmisbrugere over 18 år (Lov nr. 432 af 14. juni 1995, der gennemfører ændringer i bistandsloven). Ansvaret for ordination, udlevering og kontrol med metadon blev ligeledes overført til amterne. Ordinationsretten kan dog efter aftale i nærmere bestemte tilfælde overlades til privatpraktiserende læger eller private klinikker. Samtidig oprettede Sundhedsstyrelsen det Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling. Registeret er oprettet i samarbejde med Afdeling for Psykiatrisk Demografi ved Psykiatrisk Hospital i Århus, Amtsrådsforeningen, Socialministeriet og behandlingsstederne. Sundhedsstyrelsen har til opgave at overvåge udviklingen af narkotikamisbruget i Danmark. Til denne opgave hører bl.a. at have overblik over antallet af stofmisbrugere i Danmark. Registeret omfatter personer, der visiteres til behandling for stofmisbrug uafhængig om klienten visiteres til ambulant eller døgnbehandling, som metadonunderstøttet og stoffri behandling. Ud fra registeret er det muligt at få oplysninger om antallet af stofmisbrugere i behandling, hvilke stoffer der bruges, hvordan de indtages, misbrugernes alder, geografiske herkomst og deres socioøkonomiske karakteristika. Endelig indsamles oplysninger om misbrugernes risikoadfærd. Fra år 2000 er der endvidere indsamlet oplysninger om behandlingstype og -omfang, om årsag til udskrivning og om alder ved første injektion. Ændringerne er indført for at registeret i højere grad kan opfylde de standarder, der er sat af EU s narkotikaovervågningscenter EMCDDA. (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) Omfanget af registreringen Klienter i behandling Opgørelsen er næsten komplet, hvad angår stofmisbrugsbehandling udenfor sygehusene. Dog indberetter Kriminalforsorgen ikke til det landsdækkende register over stofmisbrugere i behandling. I alt har forskellige personer været i behandling for stofmisbrug siden registerets oprettelse i Heraf er der 1.902, der er døde pr Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

5 I opgørelsen er kun medtaget de misbrugere, der havde et gyldigt CPRnummer. Bornholms Regionskommune har forholdsvis få klienter i behandling for stofmisbrug. Sammenligning af de procentuelle opgørelser mellem årene skal derfor foretages med forsigtighed, idet små ændringer i antallet af stofmisbrugere, kan give store procentuelle udsving. Beskrivelse af stofmisbrugere 2004 I 2004 var der i alt forskellige personer i behandling for stofmisbrug. Flere klienter indskrives mere end én gang i løbet af året. For nogen klienter gælder det endvidere, at de indskrives i flere amter. Den sidstnævnte del udgjorde i klienter, hvorved der i alt var klienter indskrevet i amterne, jf. tabel 1. I analyserne af landstallene indgår klienten kun, i det sidste amt vedkommende har været indskrevet. Tabel 1: Udviklingen i antallet af stofmisbrugere i behandling Københavns Kom Frederiksberg Kom Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms R.K Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Personer i behandling Anm.: 1996 er ikke direkte sammenligneligt med efterfølgende år. Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i landsopgørelsen. Udvikling i antallet af stofmisbrugere Antallet af stofmisbrugere i behandling stiger kraftigst de første år jf. tabel 1, hvilket i høj grad må tilskrives ændringen i behandlingspraksis. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

6 Fra 2002 til 2003 stiger antallet af klienter i behandling med 13,8 pct., mens stigningen fra 2003 til 2004 er på 6,9 pct., hvilket er sammenfaldende med stigningen fra 2001 til Stigningerne er udregnet på baggrund af antallet af forskellige personer. Antallet af klienter, der modtager behandling i flere amter indenfor samme år, har været stigende over årene og var i 2004 som nævnt 432. Tabel 2: Stofmisbrugere i behandling i 2004 fordelt efter indskrivningsår Før I alt i beh Københavns Kom Frederiksberg Kom Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms R.K Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Personer i behandling Anm.: 1996 er ikke direkte sammenligneligt med efterfølgende år. Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i landsopgørelsen. I tabel 2 er vist indskrivningsåret for de personer, der er i stofmisbrugsbehandling i Som det fremgår af tabellen er der personer, der har været i stofmisbrugsbehandling i mere end 8 år. Ca. 40 pct. af stofmisbrugerne er dog indskrevet i af befolkning i misbrugsbehandling Ser man på, hvor stor en andel af befolkningen i amtet stofmisbrugerne udgør, fordeler det sig forskelligt mellem amterne, jf. tabel 3. Ved tolkning på disse opgørelser skal der udvises stor forsigtighed, idet der ikke er korrigeret for amtslige forskelle i befolkningssammensætningen. Befolkningstallene stammer fra Danmarks Statistikbank tabel BEF06. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

7 Tabel 3: af befolkningen i stofmisbrugsbehandling fordelt på amt, 2004 Samlet antal personer år Antal stofmisbrugere i i pct. af Stofmisbrugere behandling befolkningen Københavns Kom ,79 Frederiksberg Kom ,46 Københavns Amt ,31 Frederiksborg Amt ,28 Roskilde Amt ,31 Vestsjællands Amt ,44 Storstrøms Amt ,35 Bornholms R.K ,34 Fyns Amt ,43 Sønderjyllands Amt ,35 Ribe Amt ,43 Vejle Amt ,46 Ringkøbing Amt ,37 Århus Amt ,30 Viborg Amt ,38 Nordjyllands Amt ,23 Hele landet ,38 Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Alders- og kønsfordeling I tabel 4 kan gennemsnitsalderen for klienter i behandling i 2004 aflæses. Gennemsnitsalderen er udregnet på baggrund af klientens alder den 1. juli det pågældende år. Det vil sige, at gennemsnitsalderen for 2004 er udregnet på baggrund af klientens alder den 1. juli Gennemsnitsalderen er en anelse højere for kvinder end for mænd, hvilket er en generel tendens på landsplan med undtagelse af et par enkelte amter. Dette er sammenfaldende med tendensen for tidligere år. Generelt er klienterne i københavnsområdet ældre end i resten af landet, dog med undtagelse af de bornholmske mænd hvis gennemsnitsalder for 2004 er over 41 år. Både de kvindelige og mandlige klienterne er på landsplan blevet ældre. Gennemsnitsalderen er dog steget mindre end ét år fra 2003 til 2004, hvilket er et udtryk for, at der sker en udskiftning i de klienter, der modtager behandling. Kønsfordelingen fordeler sig med ca. ¼ kvinder og ¾ mænd. Denne fordeling varierer dog noget mellem amterne, hvor andelen af kvinder spænder fra 21,5 pct. til godt 30 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

8 Tabel 4: Gennemsnitsalder pr. 1. juli i hhv samt kønsfordeling fordelt på amt for klienter i behandling i hhv Antal Kvinder Pct. Mænd Gnsn. alder Antal Pct. Gnsn. alder Københavns Kommune ,2 39, ,8 40,4 Frederiksberg Kommune 88 30,6 38, ,4 38,0 Københavns Amt ,0 38, ,0 37,6 Frederiksborg Amt ,5 37, ,5 35,9 Roskilde Amt ,2 36, ,8 34,7 Vestsjællands Amt ,2 37, ,8 36,9 Storstrøms Amt ,3 36, ,7 36,5 Bornholms R.K ,7 38, ,3 41,6 Fyns Amt ,7 35, ,3 34,6 Sønderjyllands Amt ,8 32, ,2 32,1 Ribe Amt ,2 32, ,8 34,6 Vejle Amt ,0 34, ,0 33,7 Ringkjøbing Amt ,6 30, ,4 31,2 Århus Amt ,7 35, ,3 34,7 Viborg Amt ,5 34, ,5 34,7 Nordjyllands Amt ,8 33, ,2 33,3 Hele landet ,5 36, ,5 36,1 Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Tabel 5: Indtægtskilde for klienter i stofmisbrugsbehandling 2004 Antal Procent kvinder mænd Kontanthjælp ,3 26,5 73,5 Førtidspension ,1 27,5 72,5 Lønindkomst ,0 16,5 83,5 Sygedagpenge 496 3,8 24,0 76,0 Arbejdsløshedsdagpenge 378 2,9 17,7 82,3 Anden indtægt 296 2,3 23,0 77,0 SU 199 1,5 36,2 63,8 Revalideringsydelse 181 1,4 32,0 68,0 Aktiveringsydelse/løn med tilskud 117 0,9 24,8 75,2 Uoplyst 908 6,9 25,5 74,5 I alt ,6 74,4 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

9 Indtægtskilde Af tabel 5 fremgår det, at mere end 70 pct. af klienterne i behandling modtager kontanthjælp eller førtidspension. I alt er der kun 9 pct., der angiver at have en lønindkomst, resten af klienterne er på overførselsindkomst. Opdeles indtægtsformerne på køn ses det, at det særligt er mænd, der har en lønindkomst, mens andelen af kvinder, der modtager SU er større end kvinders andel af den samlede misbrugspopulation. Fordelingen mellem de enkelte indtægtsformer varierer ikke meget mellem årene. Mellem amterne er der dog mere variation i, hvilken indtægtskilde klienterne oplyser at have ved indskrivning jf. tabel 6. Tabel 6: Indtægtskilde for klienter i stofmisbrugsbehandling 2004 opgjort i procent Lønindkomst Arbejdsløshedsdagpenge/ aktiveringsydelse Kontanthjælp/ revalidering Førtidspension Andet Uoplyst Københavns Kom 8,0 3,0 57,2 26,4 4,1 1,3 Frederiksberg Kom 12,2 4,2 51,7 16,7 6,9 8,3 Københavns Amt 10,8 3,2 42,9 22,1 7,6 13,4 Frederiksborg Amt 12,7 4,5 42,3 18,1 7,3 15,3 Roskilde Amt 11,5 2,3 48,7 14,3 6,8 16,4 Vestsjællands Amt 8,5 4,0 48,7 25,1 7,5 6,3 Storstrøms Amt 5,6 4,7 51,9 26,9 5,7 5,2 Bornholms R.K. 10,0 3,3 36,7 42,2 4,4 3,3 Fyns Amt 8,0 3,7 54,1 18,4 10,6 5,4 Sønderjyllands Amt 10,4 5,4 43,7 18,0 8,7 13,8 Ribe Amt 6,6 4,9 64,7 13,8 7,1 2,8 Vejle Amt 8,4 3,3 60,5 15,1 9,8 2,9 Ringkjøbing Amt 7,8 2,2 43,4 11,2 7,6 27,9 Århus Amt 8,3 4,4 53,8 20,5 10,3 2,7 Viborg Amt 7,2 2,4 48,5 27,1 8,7 6,2 Nordjyllands Amt 11,2 6,3 52,8 18,7 8,2 2,8 Hele landet 8,8 3,7 51,7 21,1 7,8 6,9 Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Samlivsstatus Langt størstedelen af de stofmisbrugere, der er indskrevet i behandling lever alene jf. tabel 7. Kønsfordelingen af de enlige viser, at flere mænd end kvinder lever alene. I 2004 er 60 pct. af kvinderne enlige, mens tallet for mændene er 73 pct. Begge disse tendenser er ikke nye, men har været gældende for alle de år, registret har eksisteret. Børn af misbrugere børn bor sammen med en misbruger. Dette fordeler sig ved, at 14,1 pct. af kvinderne angiver at bo sammen med mindst ét barn, mens dette gælder for 6,6 pct. af mændene. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

10 Det skal bemærkes, at antallet af børn er opgjort, som at hvert barn kun bor sammen med én stofmisbrugere. Det betyder, at hvis et barn bor sammen med to stofmisbrugere, der begge er i behandling, er barnet talt med to gange. Desuden er medregnet børn i hjemmet, som klienten ikke har forældremyndigheden over. Klienterne i behandling i 2004 har forældremyndigheden over børn. Af dem er knapt halvdelen anbragt udenfor hjemmet. Tabel 7: Samlivsstatus for klienter i stofmisbrugsbehandling 2004 opgjort i procent Enlig Samlevende Uoplyst Københavns Kom 80,7 17,4 1,9 Frederiksberg Kom 34,0 7,6 58,3 Københavns Amt 56,3 19,1 24,6 Frederiksborg Amt 62,7 22,7 14,7 Roskilde Amt 67,0 21,7 11,3 Vestsjællands Amt 71,3 23,3 5,4 Storstrøms Amt 69,8 24,8 5,4 Bornholms R.K. 62,2 33,3 4,4 Fyns Amt 72,6 22,5 4,9 Sønderjyllands Amt 67,8 22,7 9,5 Ribe Amt 74,5 22,7 2,8 Vejle Amt 70,9 26,1 3,0 Ringkjøbing Amt 51,0 18,5 30,5 Århus Amt 70,8 26,2 3,1 Viborg Amt 73,8 23,3 2,9 Nordjyllands Amt 71,7 26,3 2,1 Hele landet 69,8 21,6 8,6 Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Nationalitet Af de klienter, der er i behandling i 2004 angiver knapt 6 pct., svarende til 787 personer, at være indvandrer/flygtning. Dette er klienter, der har et andet statsborgerskab end dansk, klienter som tidligere har haft et andet statsborgerskab end dansk samt klienter, hvor begge forældre er født i et andet land og hvor klienten opfatter sig som indvandrer/flygtning til Danmark. Af de 787 personer, der angiver at være indvandrer/flygtning angiver 70 pct. endvidere at være førstegenerationsindvandrer, mens 17 pct. angiver at være andengenerationsindvandrer. Der er 51 forskellige lande/område repræsenteret i registret. Den største enkeltstående gruppe bestående af 133 klienter stammer i lighed med tidligere år fra Iran. 61 klienter angiver at være fra Tyrkiet, mens hhv. 60 er fra Norge og 41 fra Sverige. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

11 Bolig Langt størsteparten af stofmisbrugerne i behandling bor ved indskrivningstidspunktet i en selvstændig bolig. Dog oplyser knapt 5 pct., at de bor på gaden/har ingen bolig jf. tabel 8. Fordelingen mellem de forskellige boligformer er nogenlunde konstant over årene. Der er dog en vis forskel på hvordan hhv. mænd og kvinder bor. I forhold til den gennemsnitlige kønsfordeling er der langt flere mænd end kvinder, der kommer fra fængsel, mens der er en tendens til, at flere kvinder har selvstændig bolig. Tabel 8: Boligforhold for klienter i behandling i 2004 Antal Procent kvinder mænd Selvstændig bolig ,6 29,9 70,1 Familie/venner ,7 17,0 83,0 Lejet værelse ,8 20,4 79,6 Gaden/ingen bolig 645 4,9 18,9 81,1 Herberg/pensionat 471 3,6 16,1 83,9 Fængsel 197 1,5 7,6 92,4 Støttebolig/boligfællesskab 141 1,1 22,0 78,0 Institutionsophold 131 1,0 19,9 80,1 Familiepleje 7 0,1 42,9 57,1 Andet 175 1,3 26,9 73,1 Uoplyst 978 7,4 26,2 73,8 I alt ,6 74,4 Uddannelse Klienternes uddannelsesniveau er generelt lavt. Knapt 60 pct. af klienterne har ikke modtaget yderligere undervisning efter at have forladt folkeskolen og kun godt 6 pct. af klienterne har en videregående uddannelse af kortere eller længere varighed, jf. tabel 9. Opdeles igen på køn, er kvinderne særligt repræsenteret i de gymnasiale og korte videregående uddannelser, mens mændene i højere grad tager en erhvervsfagliguddannelse. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

12 Tabel 9: Uddannelsesniveau for klienter i behandling i 2004 Antal Procent kvinder mænd Folkeskole 8. eller tidligere ,3 21,4 78,6 Folkeskole 9. kl. afgangseksamen ,5 25,4 74,6 Folkeskole 10. kl. afgangseksamen ,6 30,7 69,3 Efterskoleuddannelse 66 0,5 22,7 77,3 Studentereksamen, HF, HTX, HH 531 4,0 31,1 68,9 HG (EFG-basisår) 533 4,1 29,1 70,9 Erhvervsfaglig udd./lærlinge udd ,6 16,1 78,0 Kortere videregående udd ,1 44,1 55,9 Mellemlang videregående udd ,7 23,1 76,9 Lang videregående udd. 62 0,5 12,9 87,1 Uoplyst ,2 27,4 72,6 I alt ,6 74,4 Misbrugets art Ved indskrivningen spørges der til klientens misbrugssituation. Der spørges til, hvilke stoffer klienten har brugt den sidste måned, hvordan stoffet er indtaget og hvor hyppigt samt klientens alder ved førstegangsbrug af stoffet. Desuden bliver klienten bedt om at angive sit hovedstof, hvilket vil sige, det stof klienten foretrækker at bruge. De næste tabeller er dannet på baggrund af disse oplysninger. Tabel 10: Antallet af anvendte stoffer den sidste måned pr. klient inkl. alkohol for 2004 Antal Procent kvinder mænd 0 eller uoplyst ,9 27,8 72, ,8 25,8 74, ,5 26,2 73, ,0 25,8 74, ,1 26,9 73, ,5 24,0 76, ,2 17,5 82, ,6 17,2 82, ,8 17,7 82, ,3 24,4 75,6 10 eller mere 31 0,2 16,1 83,9 I alt ,6 74,4 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

13 Antal anvendte stoffer Det er ved indskrivning muligt for klienten at angive brugen af op til 13 forskellige stoffer samt alkohol. I tabel 10 er klienterne fordelt efter det antal stoffer, de angiver at have brugt den sidste måned inden indskrivning. Hovedparten af de stofmisbrugere, der indskrives i behandling bruger flere stoffer. Af de ca. 30 pct., der oplyser kun at have brugt ét stof, har størsteparten brugt ordineret metadon eller anden substitutionsmedicin. Derefter følger hash og som tredje mest brugte solostof følger heroin. Dermed vedbliver hash at være et mere udbredt solostof end heroin. Antallet af personer, der udelukkende bruger hash er fra 2003 til 2004 steget fra 943 til personer, svarende til en stigning på 17,7 pct., hvilket dog er mindre end den kraftige stigning, der sås fra 2002 til 2003 på 37 pct. Tabel 11: Udvalgte anvendte stoffer for klienter i behandling i 2004 Antal Procent kvinder mænd Hash ,7 21,3 78,7 Hero ,4 22,6 77,4 Alkohol ,2 22,1 77,9 Kokain ,9 23,4 76,6 Amfetamin ,6 23,1 76,9 Illegal metadon ,3 26,9 73,1 Ecstacy 487 3,7 26,1 78,0 Anvendte stoffer Hash og heroin vedbliver at blive de mest brugte stoffer, jf. tabel 11. Desuden fortsætter tendensen fra de senere år, hvor der sås en stigning i antallet af klienter, der oplyser at have brugt hash indenfor den sidste måned inden indskrivning i behandling. Antallet er således steget med 2,4 pct. point fra Antallet af klienter, der oplyser at have brugt heroin den sidste måned inden indskrivning følger ligeledes tendensen fra tidligere år og falder fra 2003 til Dog ligger heroin stadig nummer to på listen over mest anvendte stoffer. Fra 2003 til 2004 ses i stigning i antallet af personer, der oplyser at have brugt amfetamin, kokain samt illegal metadon den sidste måned inden behandling. Hovedstof Tabel 12 viser klienterne fordelt efter udvalgte hovedstoffer (kun klienter med kendt hovedstof er medtaget). I forhold til 2003 er andelen af klienter med heroin som hovedstof faldet 0,9 procent point. Tendensen til, at flere og flere klienter angiver hash som deres hovedstof, fortsætter i Således er andelen steget fra knapt 17 pct. i 2003 til godt 18 pct. i Ses igen på kønsfordelingen er der en tendens til, at en større andel kvinder bruger ecstacy, amfetamin og ordineret substitutionsmedicin, mens mændene misbruger hash, heroin og kokain. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

14 Tabel 12: Fordeling på udvalgte hovedstoffer for klienter med kendt hovedstof i 2004 Antal Procent kvinder mænd Heroin ,8 21,7 78,3 Hash ,1 20,1 79,9 Amfetamin 491 4,3 30,4 69,6 Kokain 357 3,1 23,0 77,0 Illegal metadon 343 3,0 33,5 66,5 Ecstacy 83 0,7 43,4 56,6 Andet ,0 I alt ,0 25,6 74,4 I tabel 13 er fordelingen af udvalgte hovedstoffer ligeledes fordelt på amt. I beregningerne er medtaget klienter uden samt uoplyst hovedstof. Tabel 13: Fordeling af udvalgte hovedstoffer på amt i 2004 Heroin Hash Amfetamin Kokain Illegal metadon Ecstacy Andet Ukendt Københavns Kom 11,5 9,3 0,9 3,0 2,7 0,1 58,9 13,6 Frederiksberg Kom 8,3 15,6 0,4 4,0 2,2 0,4 7,9 61,2 Københavns Amt 16,2 14,4 1,8 4,0 3,6 0,5 45,7 13,8 Frederiksborg Amt 19,9 16,2 4,3 4,0 4,8 0,3 50,3 0,2 Roskilde Amt 11,4 21,5 4,3 4,0 3,6 1,1 30,6 23,5 Vestsjællands Amt 30,4 9,6 4,0 1,3 3,7 0,3 45,7 5 Storstrøms Amt 44,3 13,7 4,7 2,2 1,8 0,6 15,5 17,2 Bornholms R.K. 8,1 13,8 3,5 2,3 12,6-34,4 25,3 Fyns Amt 48,1 14,8 3,5 3,1 0,6 0,6 8,2 21,1 Sønderjyllands Amt 14,6 15,7 6,2 0,2 0,4 1,8 61,1 - Ribe Amt 46,7 11,1 4,8 1,4 1,9 0,5 27,7 5,9 Vejle Amt 54,2 17,1 4,6 1,5 1,3 0,8 13,5 7 Ringkjøbing Amt 22,0 27,1 5,8 1,5 0,3 0,8 42,5 - Århus Amt 28,7 23,2 4,2 3 3,6 0,7 17,3 19,3 Viborg Amt 23,1 19,5 8,0 2,3 1,3 1,2 37,7 6,9 Nordjyllands Amt 17,0 25,4 8,5 3,5 5,2 1,9 28,2 10,3 I alt 26 15,8 3,7 2,7 2,6 0,6 35,8 12,8 Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

15 Opgørelserne viser, at der er store regionale forskelle på valget af hovedstof. Dog varierer fordelingen ikke meget mellem årene. En af de regionale forskelle er i lighed med tidligere år brugen af ecstasy som hovedstof. Her ses det, at ecstasy er mere udbredt i de jyske amter. Et andet eksempel er kokain, der er mere udbredt i amterne omkring København samt de store provinsbyer Odense, Århus og Ålborg. Man skal i fortolkningen af de mellemamtslige sammenligninger være opmærksom på, at en del af variationen kan tilskrives forskelle på fokusområder samt forskelle i behandlingstilbudene i de enkelte amter. Indtagelsesmåde for heroin som hovedstof Generelt har der været et fald i andelen af klienter, der opgiver at have heroin som hovedstof. De to hyppigste indtagelsesmåder for heroin er at injicere stoffet eller ryge det. De seneste år har der været en tendens til, at flere ryger heroin i stedet for at injicere heroinen, denne tendens synes at fortsætte i Også for indtagelsesmåden for heroin, er der store regionale forskelle. Specielt kommer det til udtryk, at rygning af heroin er mere udbredt på Sjælland end i resten af landet. Dog er der også i resten af landet en forskydning i indtagelsesmåden fra injicering mod rygning, men injicering ligger stadig over landsgennemsnittet i disse amter, jf. tabel 14. Tabel 14: Indtagelsesmåde for heroin som hovedstof fordelt på amt, 2004 Antal Injicerer Ryger Spiser Sniffer Uoplyst Københavns Kom ,5 54,3 1,5 4,8 6,9 Frederiksberg Kom 26 23,1 38,5-3,9 34,6 Københavns Amt ,2 52,9 2,6 3,6 7,8 Frederiksborg Amt ,3 35,9 3,8 5,3 10,7 Roskilde Amt 58 17,2 58,6 1,7 1,7 20,7 Vestsjællands Amt ,6 46,7 5,1 2,6 17,3 Storstrøms Amt ,7 42,0 2,0 7,5 14,9 Bornholms R.K. 7 14,3 42,9 14,3 14,3 14,3 Fyns Amt ,5 14,7 0,1 16,5 13,4 Sønderjyllands Amt ,0 Ribe Amt ,4 33,2 1,1 6,3 8,0 Vejle Amt ,0 36,1 1,1 3,7 8,2 Ringkjøbing Amt ,0 Århus Amt ,2 32,9 0,8 7,7 11,4 Viborg Amt ,5 43,3 1,5 4,5 8,2 Nordjyllands Amt ,4 37,1 3,2 3,2 5,7 Hele landet ,2 34,0 1,6 6,9 16,5 Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Opdeles indtagelsesmåde på køn som i tabel 15 ses det, at andelen af mænd, der ryger heroin er større end den generelle andel af mandlige stofmisbrugere, mens kvinderne er overrepræsenteret i kategorien, der sniffer heroin. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

16 Tabel 15: Indtagelsesmåde fordelt på køn kvinder mænd Injicerer 23,0 77,0 Ryger 16,7 83,3 Spiser 27,1 72,9 Sniffer 31,0 69,0 I alt 25,6 74,4 Sidestoffer Debutalder Debutalder hash Debutalder heroin Der er for 2004 ikke opgjort en fordeling af sidestoffer. Der har, hvorfor der henvises til tidligere års publikationer. Fordeles de klienter, der måneden inden indskrivning brugte hash, heroin, ecstacy, kokain eller amfetamin enten som hoved- eller sidestof ses det, at debutalderen for hash ligger under debutalderen for de andre stoffer jf. figur 2-6. Hovedparten, tæt på 85 pct., af brugerne af hash debuterede inden de var fyldt 18 år, jf. figur 2. Af figur 3 fremgår det, at debutalderen for heroin ikke er slet så koncentreret. Her er godt 27 pct. debuteret, inden de er fyldt 18, men den største gruppe svarende til godt 40 pct. debuterede, da de var mellem 18 og 24 år. Dette svarer til at 68 pct. er debuteret inden de er fyldt 25. Figur 2: Alder ved førstegangsbrug af hash, ,0 80,0 70,0 60,0 50,0 Pct. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 84,7 12,5 2,1 0,6 0,1 0,0 <18 år år år år år 55+ år Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

17 Figur 3: Alder ved førstegangsbrug af heroin, ,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Pct. 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Debutalder ecstacy Debutalder kokain 27,3 41,3 24,3 6,1 0,9 0,1 <18 år år år år år 55+ år For ecstacy debuterer 47 pct. inden de er fyldt 18 år, mens 42 pct. debuterer, når de er mellem 18 og 24 år. I alt har knapt 90 pct. debuteret inden de er fyldt 25 år, jf. figur 4. Kokain er som heroin mindre koncentreret om de helt unge. Knapt 34 pct. debuterer inden de er fyldt 18 år, mens godt 73 pct. har debuteret inden det fyldte 25 år. Figur 4: Alder ved førstegangsbrug af ecstacy, 2004 Pct. 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 47,4 42,4 9,0 1,2 0,0 0,0 <18 år år år år år 55+ år Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

18 Figur 5: Alder ved førstegangsbrug af kokain, 2004 Pct. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 39,4 33,8 21,0 5,0 0,8 0,0 <18 år år år år år 55+ år Debutalder amfetamin Amfetamin er også et stof, der i høj grad debuteres med i en ung alder. Mere end 60 pct. af de, der bruger amfetamin, har brugt det første gang inden de er fyldt 18 år. Lægges dertil de klienter, der debuterer mellem a8 og 24 år fås, at mere end 90 pct. har brugt amfetamin første gang inden de er fyldt 25 år. Figur 6: Alder ved førstegangsbrug af amfetamin, ,0 60,0 61,4 50,0 40,0 Pct. 30,0 20,0 10,0 0,0 30,5 6,1 2,0 0,1 0,1 <18 år år år år år 55+ år Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

19 Behandling for stofmisbrug 2004 Behandlingsomfang Fra 1. januar 2000 indførtes der registrering af behandlingsomfang og type i det Landsdækkende register over stofmisbrugere, der modtager eller har modtaget behandling. Behandlingsoplysningerne lider af, at der i flere amter er en stor andel uoplyste, hvorfor der skal udvises forsigtighed ved tolkning på baggrund af opgørelserne. Det er muligt at angive, om en klient er i hhv. ambulant eller døgnbehandling. en af klienter indskrevet i de forskellige behandlingstilbud er meget varierende amterne imellem, i 2004 ligger andelen af klienter i døgnbehandlingstilbud således fra mindre end 5 pct. til godt 25 pct. Flere amter har nedbragt antallet af uoplyste i forhold til Desværre er andelen af uoplyste dog steget på landsplan. Tabel 16: Behandlingsomfang fordelt efter amt, 2004 Ambulant behandling Døgnbehandling Uoplyst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Københavns Kom , , ,8 Frederiksberg Kom , ,1 21 7,3 Københavns Amt ,8 68 5,7 7 0,6 Frederiksborg Amt ,0 30 4, ,3 Roskilde Amt ,1 43 9, ,8 Vestsjællands Amt ,5 40 4, ,7 Storstrøms Amt ,7 43 7, ,9 Bornholms R.K ,8 5 5, ,7 Fyns Amt ,2 77 6, ,9 Sønderjyllands Amt ,0 25 4,7 18 3,4 Ribe Amt , ,9 4 0,7 Vejle Amt ,3 48 4,6 22 2,1 Ringkjøbing Amt 15 2, ,6 Århus Amt ,0 14 1, ,9 Viborg Amt , ,2 53 9,6 Nordjyllands Amt , ,4 66 9,2 Hele landet , , ,0 Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Behandlingstype Der registreres behandling med metadon, buprenorphin, anden substitution med opiater samt stoffri behandling. Det har tidligere også været muligt at registrere behandling med LAAM, men dette stof blev fjernet som behandlingsstof i foråret 2001, hvorfor de klienter, der er registreret som værende behandlet med LAAM, indgår i kategorien uoplyst. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

20 De to hyppigst anvendte behandlingstilbud er i lighed med tidligere år metadonbehandling samt stoffribehandling, jf. tabel 17. Også for behandlingstypen gælder det, at andelen af uoplyste har været faldende for mange amter frem til 2004, men desværre er landstallet også her stigende. Tabel 17: Behandlingstype fordelt efter amt, 2004 Metadon Buprenorphin Anden substitution med opiater Stoffri behandling Uoplyst Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Københavns Kom , ,2 12 0, , ,7 Frederiksberg Kom ,2 23 8, ,5 21 7,3 Københavns Amt ,8 93 7,7 1 0, ,7 8 0,7 Frederiksborg Amt ,0 28 4, ,6 20 3,1 Roskilde Amt 83 17,7 23 4,9 1 0, , ,9 Vestsjællands Amt ,1 58 7,0 14 1, , ,8 Storstrøms Amt ,8 46 8,0 7 1, , ,0 Bornholms R.K ,7 3 3, , ,8 Fyns Amt ,9 86 6,7 7 0, , ,0 Sønderjyllands Amt , ,7 21 3,9 Ribe Amt ,3 42 6, ,2 4 0,7 Vejle Amt ,2 65 6,3 11 1, ,3 53 5,1 Ringkjøbing Amt 6 1, , ,6 Århus Amt 50 3,9 3 0,2 5 0, , ,6 Viborg Amt ,6 29 5,2 1 0, , ,4 Nordjyllands Amt ,5 4 0, ,3 55 7,7 Hele landet , ,6 57 0, , ,8 Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Behandlingsdage Som noget nyt er antallet af behandlingsdage udregnet på de enkelte behandlingsomfang, tabel 18, og behandlingstyper, tabel 19. Antallet af dage giver et mere sigende billede af ressourcetrækket end antallet af klienter, idet et behandlingsforløb kan være af meget varierende varighed. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

21 Tabel 18: Behandlingsdage fordelt efter behandlingsomfang og amt, 2004 Ambulant Døgn Uoplyst Københavns Kom Frederiksberg Kom Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms R.K Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkjøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Tabel 19: Behandlingsdage fordelt efter behandlingstype og amt, 2004 Metadon Buprenorphin Anden substitution med opiater Stoffri behandling Uoplyst Københavns Kom Frederiksberg Kom Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms R.K Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkjøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Anm.: Bemærk klienter indskrevet i flere amter indgår flere gange i tabellen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

22 Udskrivningsårsag Når klienten udskrives af behandlingsforløb angives grunden til udskrivningen. Mere end én femtedel af de klienter, der forlader et behandlingsforløb forlader det, fordi de er færdigbehandlet. Som set fra tidligere år var den hyppigste udskrivningsårsag også i 2004, at klienten udeblev fra behandling, dette gjaldt 26 pct., hvilket dog er et lille fald i forhold til Desuden blev ca. 6 pct. udskrevet mod givet råd. Én femtedel af de klienter, der blev udskrevet i 2004 havde fuldført deres behandlingsforløb og blev udskrevet som færdigbehandlet. Tabel 20: Udskrivningsårsager opgjort i procent for hele landet, 2004 Procent Færdigbehandlet 20,5 Udeblevet 26,0 Udskrevet mod givet råd 6,4 Udskrevet til fængsel 5,0 Død 3,9 Fraflyttet 3,4 Bortvist 1,2 Andet 16,1 Uoplyst 17,5 Nye personer i behandling Klienter, der ikke tidligere har modtaget behandling Når klienten indskrives i behandling, spørges der til, hvorvidt klienten tidligere har modtaget behandling eller ej. Af de klienter, der var i behandling i 2004 havde klienter oplyst, at de ikke tidligere havde modtaget behandling, jf. tabel 21. Dette er en stigning fra tidligere år. Antallet af nyindskrevne klienter, der oplyser ikke tidligere at have været behandlet, er steget med 258 personer fra 2003 til 2004, svarende til en stigning på 7,4 pct. Dette skal ses i forhold til, at antallet af klienter i behandling i alt er steget med 6,9 pct. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

23 Tabel 21: Indskrivningsår for klienter, der ikke tidligere har modtaget behandling Før I alt Københavns Kom Frederiksberg Kom Københavns Amt Frederiksborg Amt Roskilde Amt Vestsjællands Amt Storstrøms Amt Bornholms R.K Fyns Amt Sønderjyllands Amt Ribe Amt Vejle Amt Ringkjøbing Amt Århus Amt Viborg Amt Nordjyllands Amt Hele landet Tabel 20: Udvalgte hovedstoffer fordelt efter behandlingsstatus, 2004 Behandlet tidligere Ikke behandlet tidligere Uoplyst I alt Heroin Hash Amfetamin Kokain Illegal metadon Ecstacy Andet I alt Hovedstof og behandlingsstatus Der er stor forskel på fordelingen af hovedstof alt afhængig af, om klienten har været behandlet før eller ej. For klienter, der tidligere har været i behandling, er langt det mest anvendte hovedstof heroin, jf. tabel 20. For klienter indskrevet i behandling i 2004 og som oplyser, at de ikke tidligere har været behandlet, er hash det hyppigst anvendte hovedstof. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

24 Hash som hovedstof tegner sig blandt de nye i behandling i 2004 for 33 pct., hvilket ligger langt over de 9 pct. som andelen af hash som hovedstof blandt klienter, der indskrives og som tidligere har været behandlet udgør. I 2002 overhalede hash heroin som det mest populære hovedstof blandt nye klienter i behandling. Denne tendens følges altså i 2003 og Tabel 21: Indtagelsesmåde for heroinmisbrugere, 2004 Behandlet tidligere Ikke behandlet tidligere Uoplyst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Injicerer , , ,4 Ryger , , ,7 Spiser 42 1,7 14 1,6 1 1,4 Sniffer 138 5, ,6 3 4,3 Uoplyst , , ,1 I alt Indtagelsesmåde for heroin Tendensen til, at flere og flere ryger heroin viser sig også i blandt heroin misbrugere, der ikke tidligere har været behandlet. Af tabel 21 fremgår det, at af de, der er nye i behandling i 2004 er det langt størstedelen, der ryger heroin. Blandt de, der tidligere har været behandlet er den hyppigste indtagelsesmåde stadig at injicere stoffet, andelen er dog faldende fra 2003 til Henvendelse: Eva Hammerby, tlf , Næste offentliggørelse Stofmisbrugere i behandling 2005 udkommer i foråret Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 9. Nr. 12, juni

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i behandling 2003 2004:7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005

STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1997

Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Register over stofmisbrugere i behandling 1997 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugsbehandling i amterne Amterne overtog den 1.1.1996 ansvaret for, at der tilbydes stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

Stofmisbrugere i behandling 2000

Stofmisbrugere i behandling 2000 Stofmisbrugere i behandling 2000 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Dette er en opgørelse over stofmisbrugere, der var i behandling i løbet af 2000. Opgørelsen kan sammenlignes

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse)

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 5 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning til Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter og Sundhedsfaglig i Myndighed SIB VBGS Anmodning Afslut (Sundhedsstyrelsens & Statens Serum Institut)

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsfald blandt stofmisbrugere 1996 2002 2004:14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret :23 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1973-2003 2004:23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Stofmisbrugere i Danmark 2001 2003:16 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005

STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 STOFMISBRUGERE I DANMARK 1996-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 23 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2010 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S sst@sst.dk

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU)

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Printvenlig skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for Indberetter i Tilbud DanRIS Ydelser (eksklusiv ASI) (Center for Rusmiddelforskning, AU) Oktober 2013 1 Indledning

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1

Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Fødselsregisteret 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 RADIOLOGISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2003 OG 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3

SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-3 SAUL 3 Interview ved afslutning af efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 3... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer... 4

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004

SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 SYGEHUSFØDSLER, INDGREB OG KOMPLIKATIONER 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB)

NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) NATIONALE ALKOHOLBEHANDLINGSREGISTER (NAB) Indskrivning af klienter i alkoholbehandling fra og med 1. januar 2006 skal indberettes elektronisk til det Nationale Alkoholbehandlingsregister vha. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Legalt provokerede aborter 1996

Legalt provokerede aborter 1996 Legalt provokerede aborter 1996 Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg Johansen, lokal 6203 Abortregisteret Data, der indgår i Sundhedsstyrelsens Abortregister,

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2003:20. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2002 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin

5.7 Illegale stoffer. substitutionsbehandling med metadon eller buprenorphin Kapitel 5.7 Illegale stoffer 5.7 Illegale stoffer Mange unge eksperimenterer med deres livsstil herunder med illegale stoffer ofte i sammenhæng med et stort forbrug af alkohol og cigaretter (1). Dog er

Læs mere

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING

FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING FÆLLESINDHOLD FOR REGISTRERING AF STOFMISBRUGERE I BEHANDLING 2004 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling April 2004 Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2001 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 2004:6 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Årgang 8. Nr. 6, april 2004 0 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

DanRIS. Indskrivning Ydelser Udskrivning. Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema med oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning 2017 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000-1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Cancerregisteret 1999 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006*

INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* INTERN VENTETID TIL SYGEHUSBEHANDLING 2005-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15

SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 SKADESTUERNES VIRKSOMHED 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 12.000 10.000 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 8.000 6.000 4.000 2.000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Visitation og overflytning af danske patienter med kulilteog røgforgiftning 1991 1992

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006

FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 FORBRUG AF ANTIDEPRESSIVE MIDLER I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG FØDSEL 1997-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 20 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen

Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen Printvenligt skema og oversigt over spørgsmål til indberetning i Stofmisbrugsdatabasen for indberetter i Tilbud DanRIS Indskrivning Ydelser Udskrivning (for EuropASI henvises til det printvenlige skema

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 KEJSERSNIT 1973-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg

August 2003 CRF. EuropASI. (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg August 2003 CRF EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg 2 Kommer fra JA NEJ 1. Fængsel 2. Somatisk hospital 3. Psykiatrisk hospital 4. Ambulant

Læs mere

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3

SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-4 SAUL 4 Follow-up 6 mdr. efter afsluttet efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 4... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 4 Institutionsnummer... 4 Journalnummer...

Læs mere

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3

SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 INDHOLDSFORTEGNELSE: SAUL-2 SAUL 2 Interview ved overgang til efterbehandling...3 Generelt om gennemførelse af SAUL 2... 3 1. ADMINISTRATIVE OPLYSNINGER... 3 Institutionsnummer... 3 Journalnummer... 3

Læs mere

Folkeskolens vidtgående specialundervisning

Folkeskolens vidtgående specialundervisning Folkeskolens vidtgående specialundervisning 1985-2001 FORORD...2 UDVIKLINGEN I DEN VIDTGÅENDE SPECIALUNDERVISNING...4 Metode... 4 Tabel 1 Antal børn og unge i alderen 6-16 år. Danmarks Statistiks folketælling

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Cancerregisteret 2000 2004:17 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Cancerregisteret 2000 2004:17 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail: SeSS@sst.dk

Læs mere

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12

FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTISKE YDELSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2004 OG 2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T Bilag B 1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Januar 2008 EuropASI (European Addiction Severity Index) Det europæiske misbrugs-belastnings-index inklusiv tillæg Benyttet af

Læs mere

DanRIS Ambulant behandling 2011

DanRIS Ambulant behandling 2011 DanRIS Ambulant behandling 2011 Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Formålet med DanRIS ambulant rapporten er at give et overblik over klienter i stofmisbrugsbehandlingen, der får tildelt en

Læs mere

Cancerregisteret 1996

Cancerregisteret 1996 Cancerregisteret 1996 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 Afdelingslæge Kirsten Møller Hansen, lokal 6204 13.348 nye kræfttilfælde blandt mænd og 14.874 blandt kvinder I 1996 var der 28.222

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print

Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS. Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print Stofmisbrugsdatabasen: SIB VBGS Oversigt over spørgsmål - skema til brug for print 20. marts 2012 1 Indledning Dette dokument indeholder en oversigt over de spørgsmål, der skal besvares af den kommunale

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 3. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, KVARTAL BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, hovedstof og tidligere kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Cancerregisteret 1995

Cancerregisteret 1995 Cancerregisteret 1995 Kontaktperson: Cand. scient. Jesper Pihl, lokal 3110 13.394 nye krættilfælde blandt mænd og 14.901 blandt kvinder kræft den hyppigste kræftform hos mænd kræft den hyppigst kræftform

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & UDVIKLINGSTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2014 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder, fortrukne hovedstof og kendskab til behandlingssystemet

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 VEJLE KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Fødselsregisteret 1. halvår 2004 (foreløbig opgørelse) 2004:13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006

DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 DANSKERE BEHANDLET PÅ UDENLANDSKE SYGEHUSE 2002-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 12 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE

Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE Kommunerapport OMKOSTNINGER TIL ALKOHOLOVERFORBRUG, NR. 3 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2016 KOMMUNERAPPORT Omkostninger til alkoholoverforbrug, nr. 3 Sundhedsstyrelsen 2016 Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling Formålet med den sociale stofmisbrugsbehandling er, at borgeren enten opnår stoffrihed, en reduktion eller en stabilisering af stofmisbruget med henblik

Læs mere

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11

Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Alkoholbehandlingen i Danmark 2006 (foreløbige tal) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2012

PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER 1. BASISTAL AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 2012 PROJEKT OVER MUREN BASISTAL & SUCCESKRITERIER AFSLUTTEDE DELTAGERE, 1. KVARTAL 1. BASISTAL Dette punkt beskriver, hvordan fordelingen på etnicitet, alder og hovedstof så ud for de deltagere, der blev udskrevet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere