Handleplan for læsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for læsning"

Transkript

1 Handleplan for læsning

2

3 Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan for læsning er at afstikke ramme, retning og kvalitet for en målrettet og sammenhængende indsats i dagtilbud og skoler med henblik på at styrke og udvikle børn og unges læsefærdigheder. Handleplan for læsning markerer sig ved specifikt at have fokus på to indsatsområder: Tidlig skriftsprogstilegnelse i dagtilbud Faglig læsning i alle skolens fag Handleplan for læsning danner grundlag for, at hvert enkelt dagtilbud og skole efterfølgende udvikler egen lokal handleplan for læsning ved at uddybe de enkelte decentrale initiativer med selvvalgt, konkret handleanvisende praksis. Skolernes lokale handleplaner drøftes efterfølgende med læsekonsulenterne. Efter 2 år evalueres indsatsen og nye fokuspunkter formuleres. Således revideres Handleplan for læsning fortløbende. Handleplan for læsning vil senere blive suppleret med indsatsområderne: Børn og unge i store læsevanskeligheder og Dansk som andetsprog & læsning. Yderligere vil der blive udarbejdet en Handleplan for sprogtilegnelse. Frands Fischer Formand for Undervisnings- og Børneudvalget November

4 4

5 Indhold Forord Indledning Mål og delmål Skriftsprogsudvikling i dagtilbud Baggrund Kvalitetsstandarder i dagtilbud Sprogkoordinatorens opgaver Initiativer i dagtilbud Læseundervisning i skolen Baggrund Kvalitetsstandarder i skolen Læsevejlederens opgave Initiativer i skolen Afsnit 1.0 Beskriver status for læseudviklingen i Skanderborg Kommune marts Desuden peges på centrale områder, som er væsentlige for børn og unges læseudvikling. Det drejer sig om roller og ansvarsområder, koblingen mellem evidensbaseret viden og praksis samt de professionelles kompetenceudvikling. Afsnit 2.0 Beskriver overordnede mål og to delmål, som specifikt er rettet mod indsatsområderne i Handleplan for læsning. Afsnit 3.0 og 4.0 Disse to afsnit henvender sig til dagtilbud og skoler. I afsnittene fremhæves: a. Kvalitetsstandarder, der beskriver den standard, som Skanderborg Kommunes borgere kan forvente inden for det givne område. b. Centrale initiativer, der retter sig mod Fagsekretariatet Børn & Unge og beskriver kommunale initiativer, som er udvalgt som væsentlige for at skabe god udvikling for de valgte indsatsområder. c. Decentrale initiativer, der retter sig mod henholdsvis dagtilbud og skoler og beskriver initiativer, som er udvalgt som væsentlige for at skabe god udvikling for de valgte indsatsområder. På skoleområdet er initiativerne delt op i: Indskolingen ( årgang), mellemtrinnet ( årgang) og skolens ældste klasser ( årgang). Endvidere omtales læsevejlederens arbejdsopgaver. 5

6 1.0 Indledning Gode læsefærdigheder 1 er nøglen til viden, gode oplevelser, uddannelse, job, deltagelse i demokratiet og samfundslivet i øvrigt.»læsning er alle fags moder«. Hvis man ikke har lært at læse i 3. klasse, er der stor sandsynlighed for, at man ikke får det lært i løbet af skoletiden. Generelt er det sådan i Danmark, at en alt for stor del af eleverne forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læsefærdigheder. På dette område skiller Skanderborg sig ikke ud i forhold til resten af Danmark. Kravene til børn og unges læsefærdigheder stiger i takt med samfundsudviklingen. I dag skal man kunne mestre informationssøgning og videnbearbejdning i et helt anderledes omfang end for bare 10 år siden. Udbredelsen af it med de multimodale tekster stiller yderligere krav til udviklingen af nye læsestrategier. Jo bedre sproglige forudsætninger og gode oplevelser barnet har haft med skriftsproget inden skolestart, jo nemmere bliver læsetilegnelsen. Forældre og pædagoger i dagtilbud har derfor stor indflydelse på, hvordan den senere læseudvikling vil forløbe. Dagtilbudslederen har ansvaret for, at skriftsproget er en del af børnenes hverdag i dagtilbuddet. Forældre har gennem hele skoleforløbet et ansvar for at bakke op om børnenes fortsatte læseudvikling. Først og fremmest ved at signalere, at skolen er vigtig og helt konkret ved at støtte børnene i at udvikle deres læsefærdigheder. Det er væsentligt, at pædagoger og lærere vejleder forældrene i, hvordan de bedst understøtter barnets fortsatte sprog- og læseudvikling. Uddannelse/videreuddannelse og kurser i læseforudsætninger og læseudvikling for pædagoger og lærere fremmer børnenes sprog- og læseudvikling. Rapporten»Læsning i Folkeskolen 3 «understreger betydningen af, at fremme en faglig og pædagogisk praksis, hvor egne erfaringer kobles med forskningsmæssig viden. Kvaliteten af den pædagogiske praksis er kendetegnet ved, at de professionelle er bevidste om, hvorfor de benytter en given metode og givne materialer. Pædagogers og læreres viden om forskningsresultater på læseområdet er således med til at fremme den gode undervisning. Netværk mellem sprogkoordinatorer og netværk mellem læsevejledere skaber rum for erfaringsudveksling og spredning af»best practice«. Yderligere skal det fremhæves, at fagligt kvalificerede lærere og pædagoger øger muligheden for inklusion af børn og unge i sprog- og læsevanskeligheder. Skolelederen har det professionelle ansvar for, at der på skolen foregår en systematisk, vedvarende læseundervisning i alle fag i henhold til Fælles Mål 2. Gode læsefærdigheder kræver daglig læsning gennem hele skoleforløbet. Fritidsdelen (SFO) understøtter børnenes læseudvikling ud fra egen faglighed. 1 Når der i denne Handleplan tales om læsning, er skrivedelen underforstået. Læsning og skrivning går hånd i hånd. En del børn skriver sig til læsning. 2 UVMs faghæfter Fælles Mål »Læsning i Folkeskolen«, Danmarks Evalueringsinstitut,

7 2.0 Mål og delmål Det overordnede mål Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse i samfundslivet. Delmål 1. Læsning i dagtilbud: 1 5 årige børn viser interesse for og eksperimenterer med skriftsproget. 2. Læseundervisning i skolen Eleverne på alle årgange videreudvikler og konsoliderer alderssvarende, fleksible læsestrategier og læsefærdigheder som baggrund for videntilegnelse i alle skolens fag. 3.0 Skriftsprogsudvikling i dagtilbud 3.1 Baggrund Børn lærer sprog sammen med voksne i meningsfulde sammenhænge. Med voksne reflekterer børn over sproget for at opnå en høj grad af sproglig opmærksomhed. Sprogligt opmærksomme børn har oftest en gunstig læse- og skriveudvikling. I forhold til læse- og skrivetilegnelsen er udvikling af sprogforståelse, ordforråd og opmærksomhed på sprogets lydside vigtige faktorer. Kulturens betydning for læringsmiljøet er afgørende. Børn lærer i miljø, hvor de fysiske rammer og menneskelige relationer skaber mulighed for læring. I et miljø fyldt med skriftsprog, der bliver brugt af børn og voksne, bliver børn fortrolige med skriftsprogets muligheder. Børn oplever her, at det nytter at kunne læse og skrive. Voksne, der viser, at de bruger skriftsproget, er gode modeller. Bruger de voksne læsning og skrivning, vil børnene også gøre det. 3.2 Kvalitetsstandarder 4 i dagtilbud alle dagtilbuds læreplan beskriver, hvordan skriftsproget inddrages i hverdagens aktiviteter der er en kultur, hvor skriftsproget bliver brugt i hverdagens aktiviteter alle dagtilbud har en sprogkoordinator, der har kompetencer i forhold til børns sprogudvikling, herunder skriftsprogsudvikling Ved overleveringen fra dagtilbud til skole inddrages det enkelte barns sproglige kompetencer herunder skriftsproglige kompetencer 4 Kvalitetsstandarder beskriver den standard, som Skanderborg Kommunes borgere kan forvente inden for det givne område. 7

8 3.3 Sprogkoordinatorens opgaver Sprogkoordinatorernes funktion er at være koordinerende i forhold til at løfte dagtilbuddets generelle udvikling af børnenes kommunikation i meningsfulde sammenhænge, hvor det talte sprog og skriftsproget indgår i hverdagens aktiviteter. Fokus er på det givende sprogmiljø og udvikling af evaluering af børnenes sproglige kompetencer. Funktionen er af generel karakter, og klart adskilt fra den mere indgribende specialpædagogikse intervention. Sprogkoordinatoren er koordinerende i forhold til samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og den lokale skole. Samarbejde med dagtilbuddets pædagoger om udvikling af den sproglige stimulation i forhold til de børn, der ud fra sprogvurderingen af 3-årige har brug for en fokuseret indsats altså en indsats i almenmiljøet, der fremmer det enkelte barns sproglige udvikling. Hertil kommer deltagelse i fælleskommunale møder for sprogkoordinatorer Initiativer i dagtilbud Centrale initiativer tale-hørekonsulenten holder 2 gange årligt fælleskommunale møder for sprogkoordinatorer tale-hørekonsulenten holder kurser i sprogscreening og -vurdering tale-hørekonsulenten tilbyder kurser om udvikling af børns skriftsprog i dagtilbud tale-hørekonsulenten tilbyder kurser i formidling af børns sproglige kompetencer mellem dagtilbud og skole tale-hørelærerne rådgiver og vejleder om skriftsprogudvikling. Decentrale initiativer dagtilbuddet sikrer, at børn får læst op (oplæsning og dialogisk læsning) dagtilbuddet støtter børn i at skrive (børneskrift) og læse (børnelæsning) på deres præmisser dagtilbuddet sikrer, at alle indgår i dialoger, hvor de får styrket lysten til at udvikle deres sprog dagtilbuddet indretter hverdagen, så alle børn oplever, at skriftsproget indgår naturligt i de daglige aktiviteter. 5 Tale-hørekonsulenten er faglig leder for tale-hørelærerne 6 Tale-hørelærerne er tilknyttet distrikterne 8

9 4.0 Læseundervisning i skolen 4.1 Baggrund Læseundervisningen i skolen ses som en fortsat indsats, idet skolens undervisning er en videreudvikling og konsolidering af de sproglige og skriftsproglige færdigheder, barnet møder med i skolen. Da elevernes erfaringer med skriftsprog er vidt forskellige, vil undervisningsdifferentiering gennem hele skoleforløbet være afgørende for, at eleven når det højest mulige faglige niveau. Læsning defineres som»motivation x Afkodning x Forståelse«, idet lyst til læsning, gode afkodningsfærdigheder og forståelse af det læste skal være til stede, for at der er tale om brugbar funktionel læsning. 4.2 Kvalitetsstandarder 7 i skolen alle skoler har én eller flere uddannede 8 læsevejledere, der deler viden og erfaring i kommunale netværk børnehaveklasseledere og dansklærere i indskolingen har kompetence til at undervise i strategier, der gør eleverne i stand til at afkode nye og ukendte ord faglærere på alle trin har kompetence til at undervise i læsestrategier rettet mod netop deres fagområde SFO har et tilbud om lektiehjælp alle elevers læse-skriveudvikling evalueres minimum én gang årligt Gode læsefærdigheder kræver daglig træning gennem hele skoleforløbet. Det er ikke noget dansklæreren lige ordner i løbet af de første skoleår. Børnehaveklasseleder og dansklærer på 1. og 2. årgang har det formelle ansvar for det systematiske bogstav/lyd arbejde, som sætter eleven i stand til rent teknisk at kunne afkode nye og ukendte ord. Herefter overgår læsning til at blive alle læreres ansvar. Der findes fagtekster til alle fag i skolen, og læsning skal tænkes ind i alle fag. Læsning er meget mere end simpel afkodning. Hvert fag har sine fagudtryk og karakteristika, som kommer til udtryk i det enkelte fags skriftsproglige fremstilling. 7 Kvalitetsstandarder beskriver den standard, som Skanderborg Kommunes borgere kan forvente inden for det givne område. 8 Læsevejlederuddannelsen er i et omfang svarende til ½ PD. 9

10 4.3 Læsevejlederens opgave 4.4 initiativer i skolen Læsevejlederens funktion er at være med til at løfte skolens generelle læseniveau. Fokus er på den gode undervisning og evaluering. Funktionen er af forebyggende karakter, og klart adskilt fra den mere indgribende specialundervisningsfunktion. Klasse- eller årgangslæsekonferencer, hvor elevernes læseresultater samt staveudvikling drøftes med klassens team og skolens ledelse, er det centrale udgangspunkt gennem hele skoleforløbet. Det er afgørende at ledelsen deltager samt fra 3. årg. også faglærere, så klassens læsning ikke alene bliver et anliggende for børnehaveklasseleder og dansklærer. Klasse- eller årgangslæsekonferencer skal gennemføres på udvalgte årgange: I børnehaveklassen tages udgangspunkt i sprogvurderingen På 1. årgang tages udgangspunkt i materiale efter eget valg På 2. årgang tages udgangspunkt i screeningen fra DVO samt De Nationale Test På 4., 6. og 8. årgang tages udgangspunkt i De Nationale Test Elevernes staveudvikling evalueres på alle årgange Klasselæsekonferencens formål spænder mellem at være et forum, hvor der åbnes mulighed for refleksion og samtidig træffes beslutninger og drages konklusioner. Klasselæsekonferencerne følges op med, at læsevejlederen følger med ind i undervisningen og her fortsætter dialogen med teamets lærere samt hjælper med at implementere nye tiltag. Læsevejlederne støtter op om brugen af læse- og skrivestøttende programmer for alle elever (f.eks. CD- ORD). Hertil kommer deltagelse i fælleskommunale netværksmøder med læsekonsulenterne. centrale initiativer læsekonsulenterne er tovholdere for læsevejledere og indkalder til netværksmøder læsekonsulenterne holder et årligt evalueringsmøde med skoleleder og læsevejleder om skolens læseresultater generelt og om skolens prioritering af læsning læsekonsulenterne udbyder kurser for børnehaveklasseledere og dansklærere på 1. årg. rettet mod afkodningsstrategier også indeholdende strategier til læsning af multimodale tekster læsekonsulenterne udbyder kurser med fokus på læsestrategier rettet mod læsning i alle fag også indeholdende strategier til læsning af multimodale tekster med henblik på indsatsområdet Læsning i alle fag iværksættes ét eller flere kommunale udviklingsarbejder, der kobler teori og praksis læsekonsulenterne kan i enkelte tilfælde være behjælpelig med udredningen af elever i store læseog skrivevanskeligheder Decentrale initiativer for indskolingen ( årgang) kontinuitet og sammenhæng i elevens skriftsprogsudvikling sikres gennem en fast procedure for overgang fra dagtilbud til skole og fra børnehaveklasse til 1. klasse læseundervisningen har fokus på at udvikle, automatisere og konsolidere elevernes afkodningsfærdigheder som grundlag for udviklingen af gode læseforståelsesstrategier læse-/skriveundervisningen kvalificeres med inddragelse af it bl.a. elektronisk oplæsnings- og ordforslagsprogram (f.eks. CD-ORD) skolen inddrager forældrene i drøftelser vedrørende eget barns læseudvikling og klassens læseundervisning 10

11 SFO inddrager skriftsproget som en synlig del af hverdagen SFO etablerer lektiecafe Decentrale initiativer på mellemtrinnet ( årgang) skolen sikrer, at eleverne videreudvikler deres læsning i alle fag med henblik på læselyst, anvendelse af læsestrategier, forståelse, hastighed og øget læsemængde læse-/skriveundervisningen kvalificeres med inddragelse af it bl.a. elektronisk oplæsnings- og ordforslagsprogram (f.eks. CD-ORD) skolen sikrer, at klassens læseudvikling jævnligt er fast dagsordenspunkt på teammøder skolen inddrager forældrene i drøftelser vedrørende eget barns læseudvikling og klassens læseundervisning SFO og klub inddrager skriftsproget som en synlig del af hverdagen SFO og klub etablerer lektiecafe Decentrale initiativer for skolens ældste klasser (7. 9. årgang) skolen sikrer, at eleverne videreudvikler deres læsning i alle fag med henblik på læselyst, anvendelse af læsestrategier, forståelse, hastighed og øget læsemængde læse-/skriveundervisningen kvalificeres med inddragelse af it bl.a. elektronisk oplæsnings- og ordforslagsprogram (f.eks. CD-ORD) skolen sikrer, at klassens læseudvikling jævnligt er fast dagsordenspunkt på teammøder skolen inddrager forældrene i drøftelse vedrørende eget barns læseudvikling og klassens læseundervisning 11

12 Handleplan for Læsning er udarbejdet af: Læsekonsulent Dorthe Helms Læsekonsulent Kirsten Bladt Tale-hørekonsulent Ida Marie Holm

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Forslag til Sprog og læsepolitik Handleplan for børn og unges sprog og læsning i dagtilbud og skole.

Forslag til Sprog og læsepolitik Handleplan for børn og unges sprog og læsning i dagtilbud og skole. Viborg Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen Forslag til Sprog og læsepolitik Handleplan for børn og unges sprog og læsning i dagtilbud og skole. Status for sprog og læsning Dagtilbud og skoler i Viborg

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Læse-skrivehandleplan

Læse-skrivehandleplan Tønder, 30. maj 2018 Læse-skrivehandleplan 2018-20 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

TØNDER DISTRIKTSSKOLE

TØNDER DISTRIKTSSKOLE Sprog- og læsehandleplan 2016-17 Indledning Gode sprog-og læsefærdigheder spiller en vigtig rolle i børn og unges personlige og faglige udvikling. Læsefærdigheder er nøglen til uddannelse, job og deltagelse

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser.

Forskning viser, at forældre er rollemodeller for deres børn, både når de taler, skriver og læser. Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i forhold

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen

STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD. evaluering, test og tiltag i skolen STANDARD FOR ELEVER I SKRIFTSPROGSVANSKELIGHEDER I ALMENE SKOLETILBUD evaluering, test og tiltag i skolen Forord: Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i

Læs mere

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen

Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Standard for elever i skriftsprogsvanskeligheder i almene skoletilbud evaluering, test og tiltag i skolen Indholdet i nedenstående plan skal sikre, at alle elever i skriftsprogsvanskeligheder i Skanderborg

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole

Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Skriftsprogsindsats på Vorgod-Barde Skole Målstyringsværktøjet er rammen, inden for hvilken den enkelte skole formulerer sig skriftligt om sin egen indsats på skriftsprogsområdet. Intentionen er: Den enkelte

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Gadstrup Skoles læsehandleplan

Gadstrup Skoles læsehandleplan Gadstrup Skoles læsehandleplan Indledning Gadstrup Skoles læsehandleplan er udarbejdet på baggrund af Roskilde Kommunes Læsehandleplan 2016-2020. Handleplanen beskriver skolens nuværende og kommende indsats

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune

Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Læseindsats i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Målsætning 2 Indsatsområder 2.1 Overordnede indsatsområder 2.2 Indskoling 2.3 Mellemtrin 2.4 Udskoling 3 Evaluering 3.1 Ansvarsfordeling 4 Anbefalinger

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune.

Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale, sprog og læsning i Frederikssund Kommune. Handleplan for tale og sprog: 0-6 år Handleplan for sprogstimulering i dagtilbudene Mindst en pædagog i alle institutioner deltager i UCC

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder

En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune. Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder En strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Sprog og læsning, samt initiativer til inklusion af elever i sprog og læsevanskeligheder Baggrund Børn, som i dag begynder i dagtilbud og skoler,

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Vadehavsskolen Handleplan for læsning 2010 Indhold Formålet med en læsehandleplan s.2 Hvad er læsning? s.2 Sammendrag af Ministeriets mål s.3 Læsning i indskolingen s.3 Læsning på mellemtrinnet s.5 Forældresamarbejde

Læs mere

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål

Procesplan for Læsning som indsatsområde i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål og Delmål Procesplan for Læsning som indsatsområde i FaaborgMidtfyn Kommune Mål og Delmål Det overordnede mål for læsning som kommunal indsats på skoleområdet At alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik Sprog- og læsepolitik prog- og læsepolitik Indledning...4 Sprog- og læsepolitik...6 Dagtilbudsområdet...8 Skoleområdet... 12 Sprog- og læsepolitik i Favrskov

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019

Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 RAPPORT Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Handleplan for sprog og læsning i Frederikssund Kommune Denne handleplan omfatter arbejdet med tale, sprog,

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2010-2011 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Mål for læsning på Møllehøjskolen Alle elever videreudvikler og udfordres på alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videnstilegnelse i alle skolens fag. Forældrerollen i

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

Hedensted kommunes ordblindeprocedure

Hedensted kommunes ordblindeprocedure Hedensted kommunes ordblindeprocedure Ordblindeforeningen den 21. maj 2016 Anette Høj Madsen, Læsekonsulent 1 Fakta Elever: Ca. 5810 21 folkeskoler 13 fødeskoler (0.-6. kl.) 1 skole (7.-9. kl.) 5 frie

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014

Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Sprog- og læsesyn test og indsatser Dagtilbud, TCBU og U&L Vejle Kommune 2014 Oktober 2014. Baggrund Lokale politikker, og strategier (herunder Sprog- og Læsestrategi 0-18 år) Central lovgivning Forskning

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Indskoling Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Indskoling For den elev, som begynder i en af Egedal Kommunes folkeskoler, skal oplevelsen være, at undervisningen

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl)

1. fase (0. 3.kl) 2. fase (4. 6.kl) 3. fase ( 7. 9. kl) HANDLEPLAN FOR SPROG OG LÆSNING MÅLSÆTNING for sprog og læsning på Beder Skole Målet er, at eleverne på Beder Skole i hele skoleforløbet udvikler deres sproglige forståelse og kommunikative færdigheder,

Læs mere

Støtteundervisning på Den lille Skole

Støtteundervisning på Den lille Skole Støtteundervisning på Den lille Skole På Den lille Skole vil vi sikre os, at alle elever tilbydes optimale muligheder for at få gavn af de aktiviteter, de præsenteres for i undervisningen. Alle elever

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011

Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Hastrupskolens læsehandleplan 2010/2011 Målet for Hastrupskolens læsehandleplan er At sætte læselyst og læseglæde i fokus At eleverne udvikler gode og brugbare læse- og skrivekompetencer At minimere antallet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Politisk strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder

Læs mere

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen

ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE. Strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen ET SOLIDT SPROGLIGT FUNDAMENT FOR BØRN OG UNGE Strategi for arbejdet med sprog i Børn- og Ungeforvaltningen 2018-2021 1 FORORD Sprog åbner tusinder af døre og kan give flere børn flere muligheder for at

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder i overbygningen

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder i overbygningen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder i overbygningen Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder i overbygningen........................ 3 Læseforståelse og faglitteratur..............................................

Læs mere

Læsepolitik

Læsepolitik Læsepolitik 2018-2022 Baggrund Folketingets mål for læsning er, at 80 % af læserne skal være gode i den nationale test i læsning. Andelen af de allerdygtigste elever skal stige år for år. Andelen af elever

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune

Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Retningslinjer og procedure for afdækning af ordblindhed (dysleksi) i Egedal Kommune Formål Set i lyset af en national indsats for ordblinde i Danmark, så har Egedal Kommune over de seneste to år iværksat

Læs mere

Læsepolitik og handleplan

Læsepolitik og handleplan Læsepolitik og handleplan for læseområdet Esajasskolen Forældre Indhold Indledning...3 Definition af læsning...3 Målsætning for læseundervisningen...3 Forventninger til forældrene...3 Esajasskolens læsepolitik

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2

Læsehandlingsplan. Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsehandlingsplan Hovedområde Fokuspunkter Side Indledning 2 Læsning i børnehaveklassen Forudsætninger for læsning 3 Begynderundervisning Læseangrebs-strategier Forståelses-strategier Læselyst 4 Den fortsatte

Læs mere

Rebild Kommunes Sprogstrategi. Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige

Rebild Kommunes Sprogstrategi. Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige Rebild Kommunes Sprogstrategi Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos de 0-16 årige Indledning Visionen for arbejdet med børn og unges sprog-, læse- og skrivefærdigheder i Rebild Kommune

Læs mere

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune.

Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Notat Version 3 03.07-2014 Lolland Kommunes læse- og skriftsprogsstrategi 2014 Vision Lolland Kommunes skriftsprogsstrategi er en del af kommunens Børneog ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen

Kompetencecenter for Læsning i Aarhus. Oplæg Strandby skole. Indskolingen i Aarhus Oplæg Strandby skole Indskolingen Program o Rammer for o Hvordan kan et forløb se ud? o Hvordan opdager man læseskrivevanskeligheder tidligt i indskolingen? o Hvad stiller man op med elever i

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Projektbeskrivelse. Læs & Lær

Projektbeskrivelse. Læs & Lær Projektbeskrivelse Revideret april 2012 Læs & Lær Læs & Lær er Børn og Unges indsats for faglig læsning og skrivning på mellemtrin og i udskoling. Læs & Lær er en af 23 indsatser i Aarhus Kommunes handlingsplan

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune

Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Ramme for ordblindeindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte elever med ordblindevanskeligheder.

Læs mere

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune

Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Handleplan for kvalitetsudvikling af folkeskolerne i Haderslev Kommune Indledning Handleplanen tager afsæt i Kvalitetsrapporten 2012/13 og skal set som en løbende proces i kvalitetsudviklingen af folkeskolerne

Læs mere

Langhøjskolens ordblindehandleplan

Langhøjskolens ordblindehandleplan Langhøjskolens ordblindehandleplan 1 I ordblindehandleplanen beskrives Langhøjskolens beredskab for at opdage hhv. elever med risiko for læsevanskeligheder, elever med læsevanskeligheder og elever med

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

Sprogpilot Fredensborg

Sprogpilot Fredensborg 1 Sprogpilot Fredensborg Titel: Fredensborg Kommunes Læseforløb Udarbejdet af: Læsekonsulent Marianne Aaen Thorsen Udgivet af: Center for Skole og Dagtilbud, Fredensborg Kommune. Version: 2.1 Versionsdato:

Læs mere

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole

Handleplan med indsatser for arbejdet med ordblinde elever på Hanssted Skole Skole: Hanssted Skole, Rødbyvej 2, 2500 Valby Periode: 2018-2019 Hvordan forstår vi ordblindhed? Nogle elever viser så store vanskeligheder med at lære at læse, fordi de bliver ved med at have svært ved

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

I Middelfart Kommune skal der være en kontinuitet i barnets forskellige læringsarenaer. I den forbindelse henvises der til den røde tråd.

I Middelfart Kommune skal der være en kontinuitet i barnets forskellige læringsarenaer. I den forbindelse henvises der til den røde tråd. Indholdsfortegnelse: Forord... 1 Indledning... 2 Formål med strategien... 2 De 0 6 årige børn... 3 Delmål for de 0-3 årige... 4 Sundhedsplejen... 4 Dagpleje... 4 Vuggestuen... 5 Delmål for de 3 6 årige...

Læs mere