Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003"

Transkript

1 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1

2 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige anbefalinger Baggrund Formål Eksempel på hjemmeplejestatus... 5 Afsnit B: Facitliste... 7 Facitliste... 8 Dataliste Kvalifikatorliste Testeksempel

3 Afsnit A Sundhedsfaglige anbefalinger for hjemmeplejestatus efter MEDDIS95 3

4 Sundhedsfaglige anbefalinger 1.1 Baggrund I forbindelse med gennemførelsen af IT-fyrtårnsprojektet udveksling af informationer i sundhedssektoren har Aalborg Kommune og Lægekredsforeningen for Nordjyllands Amt bl.a. ønsket at afprøve løbende elektronisk opdatering af praksislægens elektroniske journal, med oplysninger om, hvilke ydelser patienter tilmeldt den pågældende lægepraksis modtager fra kommunen. Erfaringerne fra IT-fyrtårnsprojektet vil indgå i MedComs videre arbejde med elektronisk kommunikation mellem kommunerne og den øvrige sundhedssektor. Standarden er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Ove Grann,Vejgaard Sundhedscenter Jørgen Peter Ærthøj, Lægerne i Svenstrup Leo Thomsen, Lægeklinikken i Sulsted Kaj Petersen, Lægerne i Gug Kirsten Skovrup, Aalborg Kommune Aase Marie Ottesen, Aalborg Kommune Carsten Mortensen, Aalborg Kommune Lena Ørum, Aalborg Kommune Eva Zimmer, Aalborg Kommune Lars Hulbæk Fog, MedCom 4

5 1.2 Formål Når en borger ind-/udvisiteres i hjemmeplejen på områderne hjemmesygepleje, hjemmehjælp og træning, skal lægen have besked, sammen med oplysning om hvorvidt borgeren har nødkald i hjemmet, samt oplysning om midlertidig adresse/sygehusindlæggelse. For nedenstående ydelser specificeres datoer for ændringer i visitationen af den pågældende ydelse. Desuden angives, om opgaven varetages af hjemmesygepleje eller hjemmehjælp: * Medicingivning ( Fælles sprog kode 6.1) * Medicinadministration ( Fælles sprog kode 6.2) * Personlig pleje ( Fælles sprog kode 1) * Behandling - og undersøgelser ( Fælles sprog kode 4) Der fremsendes automatisk besked fra omsorgssystemet, når der foreligger ændringer i ovenstående oplysninger. Ved en ændring forstås igangsætning eller ophør af en af ovennævnte indvisiteringer/ydelser, eller nye oplysninger vedr. midlertidig adresse/sygehusindlæggelse. 1.3 Eksempel på hjemmeplejestatus Eksempel på skematisk fremstilling af hjemmeplejestatus i modtagende lægesystem er vist herunder, idet det især bemærkes At At At At det modtagende lægesystem anbefales at præsentere de udvalgte ydelser i skema-form, med angivelse af startdato for den enkelte ydelse. det af hensyn til overskueligheden for den praktiserende læge anbefales, at skemaet overskrives med de senest fremsendte oplysninger. Ved ophør af en ydelse overskrives med blank. de med fed skrift fremhævede overskrifter (fx Indvisiteringer) ikke medsendes fra afsender og derfor skal fremgå af modtagersystemet. rubrikken Midlertidig adresse/sygehusindlagt enten kan indeholde navn på sygehus eller midlertidig adresse (fx adresse for pårørende eller aflastningsplads). Oplysning om eventuel sygehusindlæggelse prioriteres over midlertidig adresse. Midlertidig adresse angives kun, hvis denne er forskellig fra folkeregisteradresse. 5

6 STATUS I HJEMMEPLEJEN Gerda Nielsen Cpr. nr Midlertidig adresse/sygehusindlagt: Magnus Tagmus Tagtækkervej Aalborg C Aalborg Kommune Distrikt Svenstrup Tlf Indvisiteringer: Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Træning Nødkald Medicingivning Medicinadministration pleje behandling Personlig Undersøgelse og Hjemmesygepleje Pr Pr Hjemmehjælp Pr Pr

7 Afsnit B Facitliste Hjemmeplejestatus DIS95 7

8 Facitliste MEDDIS Den gode hjemmeplejestatus, ver. D9530C 1. april 2003 I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ligeledes understreget men selve segmentgruppe triggeren er ikke understreget. Sådanne segmenter skal medtages, men kun hvis segmentgruppen benyttes. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten, og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT-syntaks ISO DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG-version 2.0 fra december men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser som enkelte feltformater. Hvorledes Facitlisten benyttes, er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT-meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. FACITLISTE TEKNISKE DATA AFSENDER MODTAGER BREVID PATIENTEN YDELSER UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:KuvSendtKl+KuvertNr++++ KUVKVIT' UNH+BrevNr+MEDDIS:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM+EPI++9+NA' DTM+137:BrevDannetTid:203' S01+01' NAD+SSP+AfsID:KODE:KODEORG++AfsOrg:AfsAfdTitel:AfsAfsnitNavn:::US' CON++AfsTlf:TE' SEQ++1' SPR+ORG+AFSSPEC:KODE:KODEORG+BRVTYPE:SKS:SST' S01+01' NAD+PO+ModtID:KODE:KODEORG++ModtOrg:ModtAfdTitel:ModtAfsNavn:::US' SEQ++2' S02+02' GIS+BRVMODIFI' RFF+SRI:BrevNr' DTM+182:BrevDannetTid:203' S07+07' PNA+PAT+PatCPR:::CPR:IM+++SU:PatEnavn+FO:PatFnavn' RFF+XPI:PatErstatCPR' RFF+AHI:1 SEQ++1' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:102' PAS+STATUS CIN+YD+Ydelseskode:KODE:KODEORG:YdelsesTxt' 8

9 FACITLISTE CIN+PE+PersonaleKode:KODE:KODEORG:PersonaleTxt' SEQ++2' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:102' CIN+YD+Ydelseskode:KODE:KODEORG:YdelsesTxt' CIN+PE+PersonaleKode:KODE:KODEORG:PersonaleTxt' SEQ++3' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:102' CIN+YD+Ydelseskode:KODE:KODEORG:YdelsesTxt' CIN+PE+PersonaleKode:KODE:KODEORG:PersonaleTxt' SEQ++4' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:102' CIN+YD+Ydelseskode:KODE:KODEORG:YdelsesTxt' CIN+PE+PersonaleKode:KODE:KODEORG:PersonaleTxt' SEQ++5' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:102' CIN+YD+Ydelseskode:KODE:KODEORG:YdelsesTxt' CIN+PE+PersonaleKode:KODE:KODEORG:PersonaleTxt' SEQ++6' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:102' CIN+YD+Ydelseskode:KODE:KODEORG:YdelsesTxt' CIN+PE+PersonaleKode:KODE:KODEORG:PersonaleTxt' SEQ++7' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:102' CIN+YD+Ydelseskode:KODE:KODEORG:YdelsesTxt' CIN+PE+PersonaleKode:KODE:KODEORG:PersonaleTxt' SEQ++8' DTM+DATOSTARTSLUT:StartSlutDato:102' CIN+YD+Ydelseskode:KODE:KODEORG:YdelsesTxt' CIN+PE+PersonaleKode:KODE:KODEORG:PersonaleTxt' VISITERINGER S14+14' OBS: Forekommer kun hvis PAS+POT i SG11 FTX+OPH+++MidlertidigAdrSgh1:MidlertidigAdrSgh2:MidlertidigAdrSgh3:Midlerti digadrsgh4:midlertidigadrsgh5' FTX+VIS+++Indvisitering ' FTX+VIS+++Indvisitering ' FTX+VIS+++Indvisitering ' FTX+VIS+++Indvisitering ' FTX+VIS+++Indvisitering ' BREVAFSLUTNING UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ+AntUNH+KuvertNr' 9

10 Dataliste Den gode hjemmeplejestatus, ver. D9530C 1. april 2003 Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet ModtID at der er tale om segmentgruppe 1, anden repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) og at ModtID er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD-segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer - som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDDIS MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDDIS. M = Mandatory, der angiver hvilke data, der altid skal være medsendt. D = Dependent, der angiver hvilke data, der skal være medsendt, hvis segmentet sendes. DataDefinition, der definerer indholdet af de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNB UNOC S a4 M UNOC angiver tegnsætstandarden ISO , der altid skal benyttes i EDI-brevet. Opmærksomheden henledes på, at teksten af og til konverteres automatisk, når EDI-brevet hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format), og at denne konvertering kan ændre de UNB AfsLok S UNB ModtLok S UNB KuvSendtDato S UNB KuvSendtKl S UNB KuvertNr S UNB KUVKVIT S danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer. an..35 M AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer. Det vil normalt sige afsendende organisation. Såvel positiv som negativ kvittering sendes tilbage til dette nummer. an..35 M ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. Opmærksomheden henledes på, at langt fra alle lokationsnumre er "aktive" - hvilket indebærer risiko for at sende EDI-breve til modtagere, der aldrig henter disse. n6 M KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år n4 M KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000". an..14 M KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. Afsendersystemer bør sikre, at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. n1 M KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver, om positiv CONTRL-kvittering ønskes retur. Negativ sendes under alle omstændigheder uafhængigt af værdien af KUVKVIT. 10

11 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNH BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. Afsendersystemer bør sikre, at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDDIS S009+ an..6 M MEDDIS angiver, at EDI-brevet er et "subset" af UNH VERSION S UNH BrvStat S DTM BrevDannetTid S NAD AfsID C NAD KODE C NAD KODEORG C NAD AfsOrg C NAD AfsAfdTitel C NAD AfsAfsnitNavn C CON AfsTlf C SPR AFSSPEC C SPR KODE C SPR KODEORG C SPR BRVTYPE C den europæiske pre-standard "MEDDIS". an..6 M VERSION SKAL angives med den gældende versionsbetegnelse. Versionsbetegnelsen for Hjemmeplejestatus er D9530C. Det er vigtigt, at VERSION er korrekt, da modtagersystemer benytter VERSION til at afgøre, hvilken brevtype modtager kan modtage. VERSION er således unikt for den enkelte brevtype. an..8 A BrvStat udfyldes med BRVTYPE (DIS95 for hjemmeplejestatus). BrvStat er beregnet til statistikformål og må ikke bruges af modtagersystemer. n12 M BrevDannetTid er dato og klokkeslæt, hvor brevet blev lavet "færdigt" eller "godkendt" hos afsender (f.eks. på sygehusafdelingen). Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000", såfremt klokkeslæt ikke kan angives. an..17 M AfsID er den egentlige afsenders ID-nummer. Alle an..17 formater skal kunne håndteres. AfsID skal altid udfyldes validt. F.eks. 3-cifret kommunekode, hvis afsender er en kommune. Alle modtagere skal kunne modtage alle typer på formen an..17, da der fremover vil blive sendt EDI-breve mellem alle typer afsendere og modtagere. Alle modtagere skal kunne modtage og behandle "ukendte" numre og f.eks. kunne håndtere, hvis kommunekoder, afdelings- eller ydernumre ændres. an..3 an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "SKS", hvis afsender er en sygehusafdeling, "YNR" hvis lægepraksis, "KOM" hvis kommune. KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet. "IM" hvis kommune, "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. et hjemmeplejedistrikt eller en "underafdeling" på et sygehus. an..35 M AfsOrg er navnet i tekst på afsendende kommune o.l. an..35 AfsAfdTitel er navnet på hjemmeplejedistrikt, plejehjem o.l. an..35 AfsAfsnitNavn kan anvendes til evt. yderligere underopdeling af fx hjemmeplejedistrikt. an..25 D AfsTlf er afsenders telefonnummer. an..8 A AFSSPEC er en kvalifikator for afsenders lægelige speciale. Kvalifikatoren "99" for "uspecificeret", herunder hjemmepleje. Se kvalifikatorliste. an..3 KODE er kvalifikator for det anvendte kode el. klassifikationssystem - her "SKS". an..3 KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet. Her "SST". an..8 M BRVTYPE er kvalifikator for brevets type (Hjemmeplejestatus = DIS95 o.l.). BRVTYPE skal altid være korrekt udfyldt, da feltet anvendes af modtagere til at bestemme datoangivelser m.v. Se kvalifikatorliste. 11

12 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef NAD ModtID C an..17 M ModtID er modtagende læges ydernummer eller lokationsnummer. ModtID skal anvendes som beskrevet ved AfsID ovenfor og skal altid udfyldes NAD KODE C NAD KODEORG C NAD ModtOrg C NAD ModtAfdTitel C NAD ModtAfsNavn C GIS BRVMODIFI C RFF BrevNr C DTM BrevDannetTid C PNA PatCPR C an..3 an..3 validt. KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem - ofte "SKS", hvis afsender er en sygehusafdeling, "YNR" hvis lægepraksis, "KOM" hvis kommune. KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet - "SST" hvis sygehusafdeling, "SFU" hvis lægepraksis og "9" hvis der anvendes et lokationsnummer for f.eks. en kommunes hjemmeplejedistrikt eller en "underafdeling" på et sygehus. an..35 M ModtOrg er navnet i tekst på modtagende sygehus, lægehus eller kommune. Udfyldes som for afsender. Skal altid udfyldes - om ikke andet så med "_". Indsat "_" skal ikke vises for modtageren. an..35 an..35 ModtAfdTitel er navnet på sygehusafdeling, hjemmeplejedistrikt eller titlen "Læge" hvis modtager er en læge i et lægehus o.l. ModtAfsNavn er modtagende sygehusafdeling eller for- og efternavn (hvis modtager er en person i et lægehus). an..3 M BRVMODIFI er en kvalifikator, der er N hvis brevet er "Nyt", M hvis brevet er en korrektion/tilføjelse til et tidligere brev. Skal altid udfyldes validt. an..35 M BrevNr er altid samme nummer, som blev anvendt i UNH-segmentet. n12 M BrevDannetTid er altid samme dato/tid, som blev anvendt i DTM-segmentet i starten af brevet. n10 M PatCPR er patientens valide CPR-nummer, og dette eller et erstatningsnummer skal altid medsendes. CPR-nummer sendes uden bindestreg. Hvis et validt cpr-nummer ikke findes, udelades dette i PNA-segmentet (og er ikke mandatory som vist i MIG'en). I så fald starter PNA-segmentet "PNA+PAT++++", og det efterfølgende RFF-segment skal medsendes PNA PatEnavn C816+ an..70 M PatEnavn er patientens efternavn PNA PatFnavn C an..70 A PatFnavn er patientens fornavn(e). Fornavn bør altid medsendes RFF PatErstatCPR C an10 D PatErstatCPR er et erstatnings-cpr-nummer eller et usikkert CPR-nummer på præcis 10 tegn. RFFsegmentet SKAL medsendes, hvis CPR-nummer i PNA-segmentet er udeladt PAS STATUS 9933 an3 PAS-segmentet M skal medsendes. Såfremt det er en meddelelse om, at patienten er ophørt i omsorgssystemet (fx ved død), benyttes kvalifikatoren DH. Ellers benyttes POTkvalifikatoren, og DTM- samt CIN-segmenterne udfyldes DTM DATOSTARTSLUT C DTM StartSlutDato C n2 M DATOSTARTSLUT er kvalifikator for "StartSlutDato". "90" angiver startdato (ydelse påbegyndt), "91" angiver slutdato (ydelse ophørt). Se kvalifikatorliste. n8 M StartSlutDato er datoen for "ydelse påbegyndt" eller "ydelse ophørt" i Hjemmeplejestatus (DIS95). Datoangivelsen er altid "102". Det vil sige CCYYMMDD. 12

13 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef CIN Ydelseskode C836+ an..5 M Ydelseskode er den relevante kode fra "Fælles Sprog". Ydelseskoderne 6.1 (Medicingivning), 6.2 (Medicinadministration), 1 (Personlig pleje) og 4 (Undersøgelse og behandling) anvendes. Ydelseskoden knyttes sammen med personalekoden i det efterfølgende CIN-segment CIN KODE C CIN KODEORG C CIN YdelsesTxt C CIN PersonaleKode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN PersonaleTxt C DTM DATOSTARTSLUT C DTM StartSlutDato C CIN Ydelseskode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN YdelsesTxt C CIN PersonaleKode C CIN KODE C CIN KODEORG C836+ (CIN+PE) klassifikationssystem. For hjemmeplejeydelser i kommunerne anvendes "FS" for "Fælles Sprog". opdaterer kodesystemet. "Fælles Sprog" opdateres af "KL" (Kommunernes Landsforening). an..35 M YdelsesTxt er den til ydelseskoden hørende klartekst, fx "Medicinadministration". an..7 M Personalekode er den relevante SKSpersonalekode. Der skelnes mellem hjemmesygepleje (koden APBA30 ) og "hjemmehjælp (APBB), der dækker social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejer og plejehjemsassistent klassifikationssystem. Her SKS. opdaterer kodesystemet. Her SST for Sundhedsstyrelsen. an..35 M PersonaleTxt er den til personalekoden hørende klartekst, fx "Sygeplejerske". n2 M DATOSTARTSLUT er kvalifikator for "StartSlutDato". "90" angiver startdato (ydelse påbegyndt), "91" angiver slutdato (ydelse ophørt). Se kvalifikatorliste. n8 M StartSlutDato er datoen for "ydelse påbegyndt" eller "ydelse ophørt" i Hjemmeplejestatus (DIS95). Datoangivelsen er altid "102" det vil sige CCYYMMDD. an..5 M Ydelseskode er den relevante kode fra "Fælles Sprog". Ydelseskoderne 6.1 (Medicingivning), 6.2 (Medicinadministration), 1 (Personlig pleje) og 4 (Undersøgelse og behandling) anvendes. Ydelseskoden knyttes sammen med personalekoden i det efterfølgende CIN-segment (CIN+PE) klassifikationssystem. For hjemmeplejeydelser i kommunerne anvendes "FS" for "Fælles Sprog". opdaterer kodesystemet. "Fælles Sprog" opdateres af "KL" (Kommunernes Landsforening). an..35 M YdelsesTxt er den til ydelseskoden hørende klartekst, fx "Medicinadministration". an..7 M Personalekode er den relevante SKSpersonalekode. Der skelnes mellem hjemmesygepleje (koden APBA30 ) og "hjemmehjælp (APBB), der dækker social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejer og plejehjemsassistent klassifikationssystem. Her SKS. opdaterer kodesystemet. Her SST for Sundhedsstyrelsen. 13

14 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef CIN PersonaleTxt C836+ an..35 M PersonaleTxt er den til personalekoden hørende klartekst, fx "Sygeplejerske" DTM DATOSTARTSLUT C n2 M DATOSTARTSLUT er kvalifikator for "StartSlutDato". "90" angiver startdato (ydelse påbegyndt), "91" angiver slutdato (ydelse ophørt) DTM StartSlutDato C CIN Ydelseskode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN YdelsesTxt C CIN PersonaleKode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN PersonaleTxt C DTM DATOSTARTSLUT C DTM StartSlutDato C CIN Ydelseskode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN YdelsesTxt C836+ Se kvalifikatorliste. n8 M StartSlutDato er datoen for "ydelse påbegyndt" eller "ydelse ophørt" i Hjemmeplejestatus (DIS95). Datoangivelsen er altid "102". Det vil sige CCYYMMDD. an..5 M Ydelseskode er den relevante kode fra "Fælles Sprog". Ydelseskoderne 6.1 (Medicingivning), 6.2 (Medicinadministration), 1 (Personlig pleje) og 4 (Undersøgelse og behandling) anvendes. Ydelseskoden knyttes sammen med personalekoden i det efterfølgende CIN-segment (CIN+PE) klassifikationssystem. For hjemmeplejeydelser i kommunerne anvendes "FS" for "Fælles Sprog". opdaterer kodesystemet. "Fælles Sprog" opdateres af "KL" (Kommunernes Landsforening). an..35 M YdelsesTxt er den til ydelseskoden hørende klartekst, fx "Medicinadministration". an..7 M Personalekode er den relevante SKSpersonalekode. Der skelnes mellem hjemmesygepleje (koden APBA30 ) og "hjemmehjælp (APBB), der dækker social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejer og plejehjemsassistent klassifikationssystem. Her SKS. opdaterer kodesystemet. Her SST for Sundhedsstyrelsen. an..35 M PersonaleTxt er den til personalekoden hørende klartekst, fx "Sygeplejerske". n2 M DATOSTARTSLUT er kvalifikator for "StartSlutDato". "90" angiver startdato (ydelse påbegyndt), "91" angiver slutdato (ydelse ophørt). Se kvalifikatorliste. n8 M StartSlutDato er datoen for "ydelse påbegyndt" eller "ydelse ophørt" i Hjemmeplejestatus (DIS95). Datoangivelsen er altid "102". Det vil sige CCYYMMDD. an..5 M Ydelseskode er den relevante kode fra "Fælles Sprog". Ydelseskoderne 6.1 (Medicingivning), 6.2 (Medicinadministration), 1 (Personlig pleje) og 4 (Undersøgelse og behandling) anvendes. Ydelseskoden knyttes sammen med personalekoden i det efterfølgende CIN-segment (CIN+PE) klassifikationssystem. For hjemmeplejeydelser i kommunerne anvendes "FS" for "Fælles Sprog". opdaterer kodesystemet. "Fælles Sprog" opdateres af "KL" (Kommunernes Landsforening). an..35 M YdelsesTxt er den til ydelseskoden hørende klartekst, fx "Medicinadministration". 14

15 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef CIN PersonaleKode C836+ an..7 M Personalekode er den relevante SKSpersonalekode. Der skelnes mellem hjemmesygepleje (koden APBA30 ) og "hjemmehjælp (APBB), der dækker social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejer og plejehjemsassistent CIN KODE C CIN KODEORG C CIN PersonaleTxt C DTM DATOSTARTSLUT C DTM StartSlutDato C CIN Ydelseskode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN YdelsesTxt C CIN PersonaleKode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN PersonaleTxt C DTM DATOSTARTSLUT C DTM StartSlutDato C klassifikationssystem. Her SKS. An..3 M KODEORG er kvalifikator for den organisation, der opdaterer kodesystemet. Her SST for Sundhedsstyrelsen. An..35 M PersonaleTxt er den til personalekoden hørende klartekst, fx "Sygeplejerske". n2 M DATOSTARTSLUT er kvalifikator for "StartSlutDato". "90" angiver startdato (ydelse påbegyndt), "91" angiver slutdato (ydelse ophørt). Se kvalifikatorliste. n8 M StartSlutDato er datoen for "ydelse påbegyndt" eller "ydelse ophørt" i Hjemmeplejestatus (DIS95). Datoangivelsen er altid "102". Det vil sige CCYYMMDD. An..5 M Ydelseskode er den relevante kode fra "Fælles Sprog". Ydelseskoderne 6.1 (Medicingivning), 6.2 (Medicinadministration), 1 (Personlig pleje) og 4 (Undersøgelse og behandling) anvendes. Ydelseskoden knyttes sammen med personalekoden i det efterfølgende CIN-segment (CIN+PE) An..3 M KODE er kvalifikator for det anvendte kode- el. klassifikationssystem. For hjemmeplejeydelser i kommunerne anvendes "FS" for "Fælles Sprog". opdaterer kodesystemet. "Fælles Sprog" opdateres af "KL" (Kommunernes Landsforening). an..35 M YdelsesTxt er den til ydelseskoden hørende klartekst, fx "Medicinadministration". an..7 M Personalekode er den relevante SKSpersonalekode. Der skelnes mellem hjemmesygepleje (koden APBA30 ) og "hjemmehjælp (APBB), der dækker social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejer og plejehjemsassistent klassifikationssystem. Her SKS. opdaterer kodesystemet. Her SST for Sundhedsstyrelsen. an..35 M PersonaleTxt er den til personalekoden hørende klartekst, fx "Sygeplejerske". n2 M DATOSTARTSLUT er kvalifikator for "StartSlutDato". "90" angiver startdato (ydelse påbegyndt), "91" angiver slutdato (ydelse ophørt). Se kvalifikatorliste. n8 M StartSlutDato er datoen for "ydelse påbegyndt" eller "ydelse ophørt" i Hjemmeplejestatus (DIS95). Datoangivelsen er altid "102". Det vil sige CCYYMMDD. 15

16 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef CIN Ydelseskode C836+ an..5 M Ydelseskode er den relevante kode fra "Fælles Sprog". Ydelseskoderne 6.1 (Medicingivning), 6.2 (Medicinadministration), 1 (Personlig pleje) og 4 (Undersøgelse og behandling) anvendes. Ydelseskoden knyttes sammen med personalekoden i det efterfølgende CIN-segment CIN KODE C CIN KODEORG C CIN YdelsesTxt C CIN PersonaleKode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN PersonaleTxt C DTM DATOSTARTSLUT C DTM StartSlutDato C CIN Ydelseskode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN YdelsesTxt C CIN PersonaleKode C CIN KODE C CIN KODEORG C836+ (CIN+PE) klassifikationssystem. For hjemmeplejeydelser i kommunerne anvendes "FS" for "Fælles Sprog". opdaterer kodesystemet. "Fælles Sprog" opdateres af "KL" (Kommunernes Landsforening). an..35 M YdelsesTxt er den til ydelseskoden hørende klartekst, fx "Medicinadministration". an..7 M Personalekode er den relevante SKSpersonalekode. Der skelnes mellem hjemmesygepleje (koden APBA30 ) og "hjemmehjælp (APBB), der dækker social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejer og plejehjemsassistent klassifikationssystem. Her SKS. opdaterer kodesystemet. Her SST for Sundhedsstyrelsen. an..35 M PersonaleTxt er den til personalekoden hørende klartekst, fx "Sygeplejerske". n2 M DATOSTARTSLUT er kvalifikator for "StartSlutDato". "90" angiver startdato (ydelse påbegyndt), "91" angiver slutdato (ydelse ophørt). Se kvalifikatorliste. n8 M StartSlutDato er datoen for "ydelse påbegyndt" eller "ydelse ophørt" i Hjemmeplejestatus (DIS95). Datoangivelsen er altid "102". Det vil sige CCYYMMDD. an..5 M Ydelseskode er den relevante kode fra "Fælles Sprog". Ydelseskoderne 6.1 (Medicingivning), 6.2 (Medicinadministration), 1 (Personlig pleje) og 4 (Undersøgelse og behandling) anvendes. Ydelseskoden knyttes sammen med personalekoden i det efterfølgende CIN-segment (CIN+PE) klassifikationssystem. For hjemmeplejeydelser i kommunerne anvendes "FS" for "Fælles Sprog". opdaterer kodesystemet. "Fælles Sprog" opdateres af "KL" (Kommunernes Landsforening). an..35 M YdelsesTxt er den til ydelseskoden hørende klartekst, fx "Medicinadministration". an..7 M Personalekode er den relevante SKSpersonalekode. Der skelnes mellem hjemmesygepleje (koden APBA30 ) og "hjemmehjælp (APBB), der dækker social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejer og plejehjemsassistent klassifikationssystem. Her SKS. opdaterer kodesystemet. Her SST for Sundhedsstyrelsen. 16

17 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef CIN PersonaleTxt C836+ an..35 M PersonaleTxt er den til personalekoden hørende klartekst, fx "Sygeplejerske" DTM DATOSTARTSLUT C n2 M DATOSTARTSLUT er kvalifikator for "StartSlutDato". "90" angiver startdato (ydelse påbegyndt), "91" angiver slutdato (ydelse ophørt) DTM StartSlutDato C CIN Ydelseskode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN YdelsesTxt C CIN PersonaleKode C CIN KODE C CIN KODEORG C CIN PersonaleTxt C FTX FTX MidlertidigAdrSgh1 C FTX MidlertidigAdrSgh2 C FTX MidlertidigAdrSgh3 C FTX MidlertidigAdrSgh4 C FTX MidlertidigAdrSgh5 C FTX Indvisitering C Se kvalifikatorliste. n8 M StartSlutDato er datoen for "ydelse påbegyndt" eller "ydelse ophørt" i Hjemmeplejestatus (DIS95). Datoangivelsen er altid "102". Det vil sige CCYYMMDD. an..5 M Ydelseskode er den relevante kode fra "Fælles Sprog". Ydelseskoderne 6.1 (Medicingivning), 6.2 (Medicinadministration), 1 (Personlig pleje) og 4 (Undersøgelse og behandling) anvendes. Ydelseskoden knyttes sammen med personalekoden i det efterfølgende CIN-segment (CIN+PE) klassifikationssystem. For hjemmeplejeydelser i kommunerne anvendes "FS" for "Fælles Sprog". opdaterer kodesystemet. "Fælles Sprog" opdateres af "KL" (Kommunernes Landsforening). an..35 M YdelsesTxt er den til ydelseskoden hørende klartekst, fx "Medicinadministration". an..7 M Personalekode er den relevante SKSpersonalekode. Der skelnes mellem hjemmesygepleje (koden APBA30 ) og "hjemmehjælp (APBB), der dækker social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper, sygehjælper, plejer og plejehjemsassistent klassifikationssystem. Her SKS. opdaterer kodesystemet. Her SST for Sundhedsstyrelsen. an..35 M PersonaleTxt er den til personalekoden hørende klartekst, fx "Sygeplejerske". Segmentet sendes kun, såfremt STATUS er lig POT. an..70 D MidlertidigAdrSgh1 er første del af navnet på det pågældende sygehus, hvis patienten er indlagt. Eller adressen på pårørende, aflastningsplads o. lign., hvis patienten midlertidigt opholder sig på anden adresse end folkeregisteradressen. Oplysning om sygehusindlæggelse prioriteres højere end midlertidig adresse. an..70 MidlertidigAdrSgh2 er anden del af sygehusnavnet/midlertidig adresse an..70 MidlertidigAdrSgh3 er tredie del af sygehusnavnet/midlertidig adresse an..70 MidlertidigAdrSgh4 er fjerde del af sygehusnavnet/midlertidig adresse an..70 MidlertidigAdrSgh5 er femte del af sygehusnavnet/midlertidig adresse an..35 M Angiver hvilke overordnede kategorier af hjælp/ydelser klienten modtager fra kommunen: "Hjemmesygepleje", "nødkald", "hjemmehjælp, "træning". Kategorierne er ikke gensidigt udelukkende, og segmentet kan gentages 5 gange. Der er således afsat plads til angivelse af yderligere én ydelse. Det anbefales kun at sende de angivne kategorinavne. 17

18 DATALISTE PladsID Datanavn MIGnr Feltdef. M/D DataDef UNT AntSeg 0074 n..6 M AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT). Dan Net og KMD kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck") UNT BrevNr 0062 an..14 M BrevNr er altid samme nummer som i UNHsegmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 M AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Dan Net og KMD kontrollerer, om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 M KuvertNr er altid samme nummer som i UNBsegmentet. 18

19 Kvalifikatorliste MEDDIS Den gode hjemmeplejestatus, ver. D9530C 1. april 2003 I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles, som om der var tale om default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier AFSSPEC 99 Default "99-Ikke klassificeret". Benyttes hvor lægeligt speciale ikke er specificeret, f.eks. for kommunal hjemmepleje BRVMODIFI N Default Hvis brevet ikke erstatter et tidligere udsendt EDI-brev. BRVMODIFI M Hvis brevet korrigerer et tidligere udsendt EDI-brev. BRVTYPE DIS95 Default Hjemmeplejestatus. DATOSTARTSLUT 90 Default Angiver startdato, dvs. at den pågældende ydelse er igangsat denne dag. DATOSTARTSLUT 91 Angiver slutdato, dvs. at den pågældende ydelse er ophørt denne dag KODE SKS Default Personalekode eller Sygehusafdelingsnummer eller Medicinsk speciale eller officiel SKS-ICD10 diagnosekode. KODE YNR Ydernummer for praktiserende ydere. KODE USP Uspecificeret, det vil sige lokal kode. KODE EAN EAN-lokationsnummer KODE "KODE" udfyldes af og til ikke, hvis "KODEORG" er "9" for lokationsnummer. KODE KOM Kommunenummer, 3-cifret KODE FS Fælles Sprog KODEORG SST Default SST angiver, at kodeansvarlige er Sundhedsstyrelsen. KODEORG SFU SFU angiver, at kodeansvarlige er Sygesikringens KODEORG Forhandlingsudvalg. "KODEORG" udfyldes ikke, hvis "KODE" er "USP" for uspecificeret, lokal kode. KODEORG 9 9 angiver EAN (lokationsnummer), fx for et hjemmeplejedistrikt eller anden part, der anvender lokationsnummer. KODEORG NCD Anden kodeansvarlig organisation. KODEORG IM Indenrigsministeriet, hvis KODE er kommunenummer. KODEORG KL Kommunernes Landsforening, hvis KODE er Fælles Sprog KUVKVIT 0 Default 0 angiver, at der ikke ønskes POSITIV CONTRL-kvittering på UNH-brevene i kuverten. Negativ CONTRL sendes altid ved "mislykket modtagelse" KUVKVIT 1 1 angiver, at der ønskes POSITIV CONTRL ("brevene er modtaget") på applikationsniveau på alle breve i kuverten. VANS må aldrig sende POSITIV CONTRL. 19

20 KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige Default KvalifikatorDefinition vaerdier MEDDIS MEDDIS Default MEDDIS angiver, at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDDIS". STATUS POT Default POT angiver, at der er tale om en statusændring STATUS DH DH angiver, at patienten er ophørt i omsorgssystemet fx i tilfælde af død UNOC UNOC Default UNOC betyder, at brevet sendes i tegnsættet ISO Dette tegnsæt SKAL altid benyttes. VERSION D9530C Default D9530C er "Den gode hjemmeplejestatus". 20

21 Testeksempel 1 Hjemmeplejestatus, hvor patienten ændrer status (ny- eller revisitering) UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : :1210+abcde ' UNH abcde+MEDDIS:D:93A:UN:D9530C+DIS95' BGM+EPI++9+NA' DTM+137: :203' S01+01' NAD+SSP+851:KOM:IM++Aalborg Kommune:Distrikt Svenstrup::::US' CON :TE' SEQ++1' SPR+ORG+99:SKS:SST+DIS95:SKS:SST' S01+01' NAD+PO :YNR:SFU++Lægerne i Gug:Læge:Søren Sørensen:::US' SEQ++2' S02+02' RFF+SRI: abcde' DTM+182: :203' S07+07' PNA+PAT :::CPR:IM+++SU:Nielsen+FO:Gerda' RFF+AHI:1 SEQ++1' DTM+91: :102' PAS+POT CIN+YD+6.1:FS:KL:Medicin givning' CIN+PE+APBA30:SKS:SST:Hjemmesygepleje' RFF+AHI:1 SEQ++2' DTM+90: :102' PAS+POT CIN+YD+6.1:FS:KL:Medicin givning' CIN+PE+APBB:SKS:SST:Hjemmehjælp' RFF+AHI:1 SEQ++3' DTM+90: :102' PAS+POT CIN+YD+6.2:FS:KL:Medicin administration' CIN+PE+APBA30:SKS:SST:Hjemmesygepleje' RFF+AHI:1 SEQ++4' DTM+90: :102' PAS+POT CIN+YD+1:FS:KL:Personlig pleje' CIN+PE+APBB:SKS:SST:hjemmehjælp' RFF+AHI:1 SEQ++5' DTM+90: :102' PAS+POT CIN+YD+4:FS:KL:Undersøgelse og behandling' CIN+PE+APBA30:SKS:SST:Hjemmesygepleje' S14+14' 21

22 FTX+OPH+++Magnus Tagmus:Tagtækkervej 3:9000 Aalborg' FTX+VIS+++Hjemmesygepleje' FTX+VIS+++Hjemmehjælp' FTX+VIS+++Træning' FTX+VIS+++Nødkald' UNT abcde' UNZ+1+abcde ' 22

23 Testeksempel 2 Hjemmeplejestatus, hvor patienten er ophørt i omsorgssystemet (f.eks. i tilfælde af død) UNA:+.? ' UNB+UNOC: : : : ' UNH MEDDIS:D:93A:UN:D9530C+DIS95' BGM+EPI++9+NA' DTM+137: :203' S01+01' NAD+SSP+851:KOM:IM++Aalborg Kommune:SUL3:Hanne Lily Nielsen:::US' CON :TE' SEQ++1' SPR+ORG+99:SKS:SST+DIS95:SKS:SST' S01+01' NAD+PO+74454:YNR:SFU++LÆGEKLINIKKEN I SULSTED APS:::::US' SEQ++2' S02+02' RFF+SRI:30691' DTM+182: :203' S07+07' PNA+PAT :::CPR:IM+++SU:Berggren+FO:Nancy Ann' RFF+AHI:1' SEQ++1' PAS+DH' UNT ' UNZ ' 23

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 11-11 1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver. 3.1 1.

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS32 Den gode XML fødselsanmeldelse BirthNotification 27.05.2013 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fødselsanmeldelse VersionCode XD3234L TypeCode: XDIS32 Namespace: http://rep.oio.dk/medcom.dk/xml/schemas/2011/02/17/

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 11-3 2 Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 MedCom Den gode tandlægeafregning, ver. 3.2 1. oktober

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Baggrund for mødet, Mogens Engsig-Karup 3. Kommissorium for gruppen 4. Fejlsituationer med udgangspunkt i de use cases, Mogens Engsig-Karup har oplistet. Yderligere use cases af fejlsituationer,

Læs mere

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF02. XML billeddiagnostiske henvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. XrayRequest. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF02 Den gode XML billeddiagnostiske henvisning XrayRequest 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML billeddiagnostiske henvisning VersionCode: XH0230R TypeCode:

Læs mere

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 20.1 Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfglige nblinger og EDIFACT Fcitliste for MEDPRE System-receptfornyelse version: R6031W Brvtype: PRE60 1 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for 11-4 1 Den gode fysioterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fysioterapiafregning version: U0432U Brvtype: RUC04 MedCom Den gode fysioterapiafregning, ver. 3.2

Læs mere

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.

XDIS07. XML speciallægeepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04. XDIS07 Den gode XML speciallægeepikrise PrivateSpecialistLetter 01.02.2007 Revideret 01.04.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML speciallægeepikrise VersionCode: XD0733L TypeCode:

Læs mere

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 6 Det gode mikrobiologisvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Mikrobiologisvar version: R0231M Brvtype: RPT02 MedCom Det gode mikrobiologisvar,

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 05.10.2016 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS05. XML Billeddiagnostisk epikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. RadiologyReport. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS05 Den gode XML billeddiagnostiske epikrise RadiologyReport 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Billeddiagnostisk epikrise VersionCode: XD0533L TypeCode:

Læs mere

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest. 01.10.2006 Revideret 01.03.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for L XPRE60 Den gode XML receptfornyelse PrescriptionRequest 01.10.2006 Revideret 01.03.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML receptfornyelse VersionCode: XR6031W TypeCode: XPRE60 1

Læs mere

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for GGOP Den gode genoptræningsplan RehabilitationPlan 09.11.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML genoptræningsplan VersionCode: GGOP100 TypeCode: GGOP Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.4

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09.

XDIS01. XML udskrivningsepikrise. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. DischargeLetter. 01.06.2004 Revideret 01.09. XDIS01 Den gode XML udskrivningsepikrise DischargeLetter 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML udskrivningsepikrise VersionCode: XD0133L TypeCode: XDIS01

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XTID01-04 Den gode XML booking BookingQuery BookingResult BookingConfirm BookingList 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Booking-forespørgsel VersionCode: XT0133L TypeCode:

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

Hurtig og klar besked via elektronisk

Hurtig og klar besked via elektronisk MedCom 2 Direkte digital kommunikation mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis Hurtig og klar besked via elektronisk korrespondancemeddelelse og receptfornyelse August 2005 / MC-S201 indledning

Læs mere

Vejledning og feltværdier

Vejledning og feltværdier Vejledning og feltværdier Den Gode VANSEnvelope - Bilag MedCom Vejledning og feltværdier: Den Gode VANSEnvelope - Bilag Jacob Glasdam, MedCom udgivelsesdato 10. marts 2011 Revisionshistorie Revision 1.1

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 30. januar 2009. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

XML indlæggelsesrapport. ReportOfAdmission 28.11.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS16 Den gode XML indlæggelsesrapport ReportOfAdmission 28.11.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML indlæggelsesrapport VersionCode: XD1631C TypeCode: XDIS16 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.0

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR

Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Eksterne Sundhedsinstitutioners import af sundhedsenheder til SOR Vedrører Sundhedsvæsenets organisationsregister, SOR version 1.2.1 November 2008. Indhold 1 Introduktion 1 2 Forudsætninger 1 2.1 SKS-SHAK

Læs mere

Plejeforløbsplan XDIS2131

Plejeforløbsplan XDIS2131 Plejeforløbsplan XDIS2131 Indholdsfortegnelse: Forord...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Sådan læser du guiden...3 Historien bag MedComs kommunikationsstandard for plejeforløbsplan...3

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)

Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS) MedCom arbejdspapir. Ver 0.2 18-06-2006. HVO Den Gode LÆ-blanket Webservice (DGLÆ:WS)...1 Del A: Formål og funktionalitet...2 Formål (=Usecase)...2 Sagsgangen i

Læs mere

Sådan læser du guiden

Sådan læser du guiden Indholdsfortegnelse: Sådan læser du guiden...1 Forord...2 Koordinering til 2. generation af sundhedsaftaler...2 Formål for brug af MedComs hjemmepleje-sygehus standarder...2 Historien bag MedComs kommunikationsstandard

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.06.2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Indledning... 3 Introduktion... 6 Facitlisten...

Læs mere

Udveksling af informationer mellem praktiserende læge og kommune

Udveksling af informationer mellem praktiserende læge og kommune 209 Udveksling af informationer mellem praktiserende læge og kommune Carsten S. Mortensen & Ove Grann Elektronisk dataudveksling Denne artikel beskriver på baggrund af et konkret forsøgsprojekt i Aalborg

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger

PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger PAS-vejledning Omvisitering af ekstern henvisning til anden region eller privat aktør Elektronisk omvisitering af eksterne henvisninger Eksterne henvisninger, dvs. henvisninger modtaget fra eksempelvis

Læs mere

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09.

XREF01. XML sygehushenvisning. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. HospitalReferral. 01.06.2004 Revideret 13.09. XREF01 Den gode XML sygehushenvisning HospitalReferral 01.06.2004 Revideret 13.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML sygehushenvisning VersionCode: XH0130R TypeCode: XREF01 1 2

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004

XREQ02. XML mikrobiologirekvisition. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for. MicrobiologyRequest 01.06.2004 XREQ02 Den gode XML mikrobiologirekvisition MicrobiologyRequest 01.06.2004 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML mikrobiologirekvisition VersionCode: XQ0230M TypeCode: XREQ02 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter

Opus Journal. Personoplysninger. Forløbsoplysninger. I dette nyhedsbrev NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL. Udlandsadresse. Visning af kontakter Nr. 1 Juni 2006 NYHEDER OG ÆNDRINGER I OPUS JOURNAL I dette nyhedsbrev Ændringer i OPUS Journal Ændringer i OPUS Obstetrik Ændringer i OPUS Diabetes Vi udsender hermed Nyhedsbrev nr. 1 i 2006, der omhandler

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder

Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder XDIS.. Testprotokol for De gode XML hjemmepleje-sygehus-standarder 16.04.2012 XML indlæggelsesrapport (ReportOfAdmission) VersionCode XD1631C TypeCode XDIS16 XML plejeforløbsplan (ProgressOfCarePlan) VersionCode

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger

Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Juni Nyt om elektronisk kommunikation - for praktiserende læger og speciallæger Nyhedsbrev fra Afdelingen for Kommunesamarbejde, om elektronisk kommunikation Afdelingen for Kommunesamarbejde udsender kvartalsvis

Læs mere

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX

FNUX. Testprotokol Version 2.3 for. Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX FNUX Testprotokol Version 2.3 for Fælles Nordisk Udvekslings-Format, FNUX Lægesystem udgave 11.06.2013 Styring af dokumentversion Version Forfatter Dato Beskrivelse 0.1 JAG 24-08-2012 Udkast 1.0 GHE 10-09-2012

Læs mere

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det

EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ på tværs af sektorer Elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne nu sker det EPJ-Observatoriets Årskonference Dorthe Skou Lassen FynCom/MedCom Sygehus kommune kommunikation MedComs kommune projekter

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012

Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest. 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 XREQ01 Den gode XML klinisk biokemi, immunologi og mikrobiologi laboratorierekvisition LaboratoryRequest 01.10.2007 Revideret 15.05.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA/KIA/KMA

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport. 13.01.2015 Revideret 03.08.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XRPT01 Årlig fodstaus for diabetikere Profil af LaboratoryReport 13.01.2015 Revideret 03.08.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML årlig fodstatus for diabetikere VersionCode: XR0130F

Læs mere

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDIS21 Den gode XML plejeforløbsplan ProgressOfCarePlan 25.10.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML plejeforløbsplan VersionCode: XD2133C TypeCode: XDIS21 Namespace: urn:oio:medcom:municipality:1.0.2

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XREF07 Den gode XML fysioterapihenvisning PhysiotherapyReferral 21.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML fysioterapihenvisning VersionCode XH0730R TypeCode: XREF07 Namespace: http://rep.oio.dk/sundcom.dk/medcom.dk/xml/schemas/2007/02/01/

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere