Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011"

Transkript

1 Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Plejecenter: Toftegården, Nygade 2, Møldrup Dato / Tidspunkt: 6. december 2011 i tidsrummet fra kl Tilsynet er udført af den fælles tilsynsenhed i Job & Velfærd, Viborg kommune ved de tilsynsførende Agnete Sørensen og Marianne Villekold. Tilsynet indledes med, at plejecentrets ledelse blev orienteret om formålet med besøget og hvordan det skal foregå. Der vil af tilsynet blive udarbejdet en skriftlig rapport, som i første omgang vil blive sendt til plejecentret til gennemlæsning og kommentering med henblik på at sikre, at der ikke er faktuelle fejl i rapporten. For overskuelighedens skyld har tilsynet valgt, at opdele afrapporteringen i tre dele, henholdsvis, et afsnit for leve bo afsnittene Tulipanvej/Irisvej, et for demensafsnittet Solsikken samt et for specialafsnittet Valmuevej. Viborg kommune ønsker at offentliggøre tilsynsrapporten på Kommunens hjemmeside samt på Tilbudsportalen. Tilbagemelding til tilsynsenheden skal ske senest 5 hverdage efter modtagelsen af rapporten. Overordnet beskrivelse af plejecentret, herunder den fysiske beliggenhed: Plejecenteret Toftegården består af 11 demensboliger (Solsikken), 16 leve bo boliger (Tulipanvej og Irisvej), 2 midlertidige demenspladser samt et specialafsnit for beboere med senhjerneskade (Valmuevej) med 8 boliger. Demensboligerne består af en stue og et badeværelse. Der er tilknyttet en sansehave. Øvrige boliger på Toftegården består af en stue med køkkenkrog, soveværelse, et badeværelse samt egen terrasse. Hvert afsnit har en have, et stort fællesrum, dagligstue med tv, et køkken samt et fælles drivhus. Der er mulighed for samvær ved samtlige måltider. På Toftegården bor der også tre katte. I tilknytning til plejecenteret ligger 9 ældreboliger (under tag) samt 6 andre ældreboliger på 1. sal. Boligerne på 1. sal står i øjeblikket tomme og det er fortsat uklart, hvilken anvendelse de skal have. Tilbuddet på det neurohabiliserende område, vil i fremtiden eventuelt skulle udvides. Centerleder på Toftegården, varetager udover Toftegården, ligeledes ledelsen på Kildedalscenteret i Skals. Resume af anbefalinger fra sidste års tilsynsbesøg, samt evt. opfølgning på disse: At fortsætte den gode udvikling vedrørende dokumentation. At der konsekvent indhentes samtykke forud for kontakt til lægen og at dette dokumenteres i journalen. At døgnrytmeplaner og de sundhedsfaglige status revideres minimum hvert ½ år. At mulighederne for pædagogiske måltider undersøges. 1

2 Deltagere i tilsynet: Alle afsnit er repræsenteret i rapporten da der er talt med beboere og medarbejdere fra samtlige afsnit. I alt har tilsynet talt med fire beboere, en pårørende, fem medarbejdere og centerleder. Hvordan er deltagerne udpeget: Beboerne blev udpeget tilfældigt. Personalet blev udvalgt ud fra, hvem der var på arbejde, og havde mulighed for at gå fra. Konklusion herunder vurdering, sammenfattende indtryk af tilbuddet den pågældende dag: Denne tilsynsrapport er en konklusion på interviewene, indtrykkene under besøget samt gennemgang af det skriftlige dokumentationsmateriale. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats er, at Toftegården er et velfungerende plejecenter. Den dokumentation tilsynet fik indsigt i, lever fortsat ikke, på alle niveauer op til de dokumentationskrav der stilles. Dette bør fremadrettet være et opmærksomhedspunkt der prioriteres. Der er tale om en fleksibel, engageret og omsorgsfuld medarbejdergruppe, som har meget fokus på beboernes trivsel og tilfredshed. Tilsynet får på tilsynsdagen oplevelsen af, at de medarbejdermæssige forhold er tilfredsstillende. Medarbejderne giver udtryk for stor tilfredshed i arbejdet og leder er opmærksom på medarbejdernes vilkår. Tilsynet får oplevelsen af, at der er en gensidig respekt mellem leder og medarbejdere. Tilsynet opfordrer generelt til, at man fortsætter den gode udvikling stedet bærer præg af. Vurderingsterminologi: Det samlede indtryk af tilsynet er meget tilfredsstillende. Forslag om opfølgning: (tilsynsmyndigheden kan på baggrund af konklusionen beslutte sig for at foretage et uddybende tilsyn). Tilsynet foreslår, ud fra dette tilsyn, at der laves det lovmæssige kommunale tilsyn i Uddybende oplysninger som rapportens konklusion er baseret på: Beboertrivsel/tilfredshed, Leve bo afsnittene Tulipanvej/Irisvej: Tilsynet interviewede to beboere. Den ene deltog aktivt i tilsynet, hvor den anden svarede mere fåmælt. Begge beboere gav udtryk for overordnet, at være tilfredse med forholdene på plejecentret. Den ene beboer var bekendt med, at have en fast kontaktperson. Den anden havde svært ved, at redegøre for dette. Begge beboere oplevede, at blive behandlet med respekt og udtrykte tilfredshed med omgangstonen på stedet. De havde begge oplevelsen af, at have indflydelse på egen hverdag, og tilrettelæggelsen af denne. Begge fortalte at personalet tog sig tid at inddrager deres ressourcer i plejen. Begge var desuden tilfredse egen bolig og med fællesfaciliteterne. Beboerne gav begge udtryk for, at der var overensstemmelse mellem deres behov for hjælp og de leverede ydelser. De havde oplevelse af, at få den nødvendige og aftalte hjælp i forhold til personlig pleje, praktisk bistand, træning og aktivitetstilbud. Den ene beboer oplyste, at hun ikke havde brug for ret meget hjælp. 2

3 Der var tilfredshed med maden og med den måde måltiderne foregår på. Den ene beboer havde selv valgt, at spise i egen lejlighed. Der er i rammerne mulighed for omgang med øvrige beboere og mulighed for socialt samvær. Den ene beboer kendte til ledelsen på stedet, hvor den anden ikke umiddelbart kunne svare på dette. Ingen af de adspurgte beboere ønskede, at noget skulle ændres og var tilfredse med tingene som de er i dag. Beboertrivsel/tilfredshed, Demensafsnittet Solsikken: Tilsynet foretog interview med en beboer. Den adspurgte beboer i demensafsnittet var glad for at bo der og oplevede at få den hjælp, der var behov for. Vedkommende fortalte, at have været i bad og havde fået håret rullet op den pågældende dag tilsynet mødte. Rengøringen hjalp en datter med, da denne ikke syntes, det blev gjort tilstrækkeligt. Uden for beboerens stue var der sat en skærm op. Beboeren oplyste, at det var fordi en medbeboer ellers gik ind på stuen. Beboeren låste sin dør om natten, da der havde været en episode, hvor vedkommende havde været udsat for at få besøg af en medbeboer, der ikke ville gå igen og hun derfor måtte hente hjælp hos personalet. Beboeren var generelt tilfreds med egen bolig, men påpegede, at der ikke var varme i gulvet. Beboeren indtog måltiderne på egen stue, men ville ikke oplyse hvorfor. Vedkommende fremhævede, at det ikke var personalet, der var årsagen til dette. Beboeren var generelt god tilfreds med maden. Beboeren fortalte at personalet altid talte pænt og at alle var søde. Hun oplevede at have medindflydelse i hverdagen. Beboeren går selv over til fællesaktivitet og deltager i banko og dans. Havde tidligere haft hjælp til at male, men det var nu ikke mere en mulighed, hvilket hun var ked af, da hun havde malegrej, men ingen steder at gøre det. Beboeren havde aktuelt et sår i panden, stammende fra et fald. Der havde ikke været tilsyn af læge eller sygeplejerske, hvilket datteren ikke var tilfreds med. Beboerne havde dog ikke haft hovedpine eller andre symptomer. Da personalet efterfølgende blev forelagt dette, oplyste de, at de løbende, havde været opmærksom på, om der var grund til lægekontakt. Beboertrivsel/tilfredshed, Specialafsnittet Valmuevej: Tilsynet foretog interview med en beboer og vedkommendes pårørende. Den adspurgte er en yngre beboer på midlertidig plads, som kun har været på stedet i godt en uge. Beboeren kan svare ja og nej og kunne tilkendegive, at være glad for personalet og at få tilstrækkelig hjælp og træning. Stedet har en kat, som beboeren sidder og kæler med. Han har selv haft kat derhjemme og nyder det synligt. Den pårørende oplever personalet som venlige og omgangstonen, som værende god. Er dog betænkelig ved, at det er et plejeafsnit, med en meget ældre aldersgruppe og ønsker derfor et andet sted grundet dette. Ledelsen, samtale med Centerleder: En af anbefalingerne fra sidste års tilsyn omhandlede, at muligheden for pædagogiske måltider skulle undersøges. Leder oplyser, at der nu er etableret pædagogiske måltider i samtlige afsnit. Der er igangsat en proces, hvor Madservice (køkkendelen) skal integreres i de enkelte afsnit på Toftegården. Der er tale om madværtsroller, der i praksis vil fungere, som pædagogiske måltider. I første omgang fungerer ordningen på hverdage. 3

4 Ellers foregår der på Toftegården en del omrokeringer. Kommunens senhjerneskade konsulent får pr. 1. januar 2012 kontor to dage om ugen på stedet. Centerleder flytter til kontor i nærheden af plejeboligerne. Leder oplyser, at der forefindes skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling og at instrukserne er kendte og tilgængelige for medarbejderne. De er fysisk placeret i plejekernen. Desuden forefindes de på Kommunens intranet, hvor alle medarbejdere ligeledes har adgang til oplysningerne. Leder fortæller, at hun varetager formidling af information og beslutninger til medarbejdere på flere måder. Der udsendes løbende elektroniske nyhedsbreve. Tidligere blev disse fremsendt medarbejderne hver 14. dag, men intervallet er nu øget. Leder deltager i afsnittenes teammøder ca. hver 2. måned. Her er mødet udvidet, så der er plads til information og orientering fra ledelsens side. Leders deltagelse i disse møder, gør det ud for personalemøder. Vedr. utilsigtede hændelser, ses dette som et indsatsområde. Leder oplever, at antallet er reduceret efter indførsel af elektronisk indberetning. Af tiltag er foreløbig koordinatorerne og to nøglepersoner fra hvert team oplært ekstra i dette og har dermed et medansvar i, at hændelserne bliver indberettet. Toftegården er at finde på Tilbudsportalen, men leder oplyser at denne ikke er blevet opdateret siden hun tiltrådte for ca. 1 år siden. På tilsynsdagen var det planlagt, at dette skulle i værksættes. I forhold til arbejdsmiljøet på stedet, oplyser leder at dette, på nogle afsnit, er lidt belastet i øjeblikket. Leve bo afsnittene har været ramt af flere langtidssygemeldinger. Disse sygemeldinger skyldes private årsager. Dette har betydet, at de to afsnit i dag, fungerer som en helhed og hjælper hinanden på tværs. Det har desuden været nødvendigt, at have et større samarbejde med demensafsnittet. HR afdelingen var været inddraget, da ovenstående har medført en del forandringer for medarbejderne og påvirket arbejdspladsen. Specialafsnittet befinder sig fortsat i en etableringsfase. Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper med fokus på udvikling af afsnittet. Et af de områder der er særlig fokus på er, hvordan de forskellige faggrupper, hver i sær kan bidrage til stedet og alle dermed får en følelse af, at være lige meget værd. Der har været en del udskiftning i medarbejdergruppen på specialeafsnittet. Leder oplever at nuværende personalesammensætning tilgodeser behovet hos beboerne. I forhold til antallet af fremmødte på hverdage, møder der i dagvagt, i leve bo afsnittene fire personer (to i hvert afsnit). I demensafsnittet møder der tre og så skal afsnittene hjælpe hinanden på tværs. I specialafsnittet møder ca. syv personer. I de syv indgår både sosu - personale, ergo og fysioterapeuter, pædagoger og sygeplejerske. I aftenvagten møder der til leve bo og demensafsnittet, i alt fem personer, to til hvert afsnit samt en springer. I specialafsnittet møder de fire personer. Nattevagten består af to personer, der dækker hele Toftegården. Udover den faste sygeplejerske, der er tilknyttet specialafsnittet, er der yderligere to centersygeplejersker til de øvrige afsnit. Disse skal dog også dække plejecenteret Kildedalscenteret i Skals. Der er planlagte aktivitetstilbud for beboerne tre dage om ugen. Toftegården har flere frivillige hjælpere tilknyttet, men har et ønske om flere og oplyser, at der er fokus på og arbejdes med dette. Leder oplyser, at hun ikke har nået at afvikle MUS samtaler med alle medarbejdere indenfor det seneste år. Medarbejdere i demensafsnittet har haft tilbud om MUS samtaler. Ved tiltrædelsen afholdte hun forventningssamtaler på de øvrige afsnit. Det er leders oplevelse, at reglerne om magtanvendelse overholdes og er kendte af medarbejderne, herunder reglerne om registrering og indberetning, samt at der udarbejdes handleplaner. Demenskonsulenten inddrages efter behov. 4

5 Omkring retningslinjer for omgangen med beboernes økonom, oplyser leder at det er lommepenge medarbejderne har administrationen med. Øvrige opgaver varetages af pårørende eller værger. Beboerne tilrådes ikke at have for mange lommepenge liggende, som udgangspunkt et beløb svarende til ca. kr De rammer og muligheder for videndeling, der er tilgængelige for medarbejderne, består bl.a. af fastlagte møder med dette som formål. I hvert team afholdes månedlige teammøder. Hver uge afholdes der handleplansmøder, der er beboerrelateret. Alle medarbejdere har i år været på teambuilding kursus. Af andre kursus der har været afviklet indenfor det sidste år kan nævnes Dansens dag og forflytningskursus. HR har desuden afholdt kursus i forebyggelse af vold. De pædagogiske medarbejdere på specialafsnittet har desuden været på kursus i de krav, der stilles på dokumentationsområdet. Leder oplyser at budgettet for kursus i år er overskredet. Der er et velfungerende samarbejde med interne / eksterne samarbejdspartnere. Specialafsnittet benytter sig f.eks. meget af en neuropsykolog fra CKU. Det er leders oplevelse, at den generelle omgangstone på stedet fungerer godt. Der beskrives en positivt og tillidsfuld stemning og leder oplyser at hun, når hun ikke fysiske kan være til stede på stedet, altid er tilgængelig for sine medarbejdere enten via mail eller telefon. Tilbudsportalen bør opdateres. Flere oplysninger om tilbuddet er ikke blevet opdateret, og svarer derfor ikke til de faktiske forhold i tilbudet, hvilket ikke er i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr af 16. december Retningslinjer for aftaler om administration af beboeres økonomi og om opbevaring af penge og andre værdier bør gennemgås. Afvikling af MUS samtaler med de medarbejdere der ikke har fået tilbud om dette indenfor det sidste år. Jf. Viborg kommunes krav til medarbejdernes kompetenceudvikling. Medarbejdere, Leve bo afsnittene Tulipanvej/Irisvej: Medarbejderne giver udtryk for, at der generelt er et godt arbejdsmiljøet på stedet. Der er gennem tiden blevet mere og mere travlt og nogle dage får de følelsen af ikke, at have nået alle opgaver. De mener at politikkerne bør tage ansvar for de besparelser der er sket, specielt efter kommunesammenlægningen. Der er skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling. Disse er kendte og tilgængelige for medarbejderne da de er placeret i plejekernen. Der er et tilfredsstillende niveau af formidling af information og beslutninger fra ledelsen. Dette foregår på teammøder og som nyhedsbreve. Medarbejderne oplever dog ind i mellem, at høre noget mund til mund, der ikke officielt er kommet fra ledelsen, inden andre medarbejdere er bekendt med eventuelle ændringer. Generelt oplever de at have et åbent forhold til ledelsen og er glade for hendes deltagelse på teammøderne hver 2. måned. Medarbejderne i leve bo afsnittene har ikke været inviteret til MUS samtale indenfor det seneste år. De interviewede medarbejder har savnet dette og håber på snarlige indkaldelse. Ved forespørgsel om antallet at fremmødte, svarede dette til det oplyste fra ledelsens side. Det at afsnittene (leve bo og demens) skal samarbejde på tværs betyder i hverdagen, at en medarbejder fra leve bo afsnittene, hver dag skal hjælpe i demensafsnittet i 1½ time. Medarbejderne ser en udfordring i den fysiske afstand, der er mellem de afsnit, der skal hjælpe hinanden på tværs. Det mindsker overblikket for hvornår hjælpen er påtrængt. Ledelsen er blevet spurgt til muligheden for, at lave en overgang mellem afsnittene. Medarbejderne oplyste, at det i en længere periode, har været nødvendigt med brug for vikarer grundet sygdom i medarbejdergruppen. Medarbejderne oplyser, at der har været tale om både 5

6 faglært og ufaglærte vikarer. Den nødvendige brug af vikarer har bevirket, et øget arbejdspres på det faste personale. Nyt personale (inkl. afløsere og vikarer) oplæres og introduceres i forhold til plejen og dokumentation af plejen. Denne introduktion foregår som regel som sidemandsoplæring. Medarbejderne er introduceret til og anvender handleplaner i dokumentationen. Dagen planlægges om morgenen af de fremmødte. Der forsøges at tage hensyn til kontaktpersonprincippet. Der forefindes uge skema, hvor de faste aktiviteter som bad og rengøring fremgår. Sygeplejeopgaverne dokumenteres på kørelister. Der arbejdes med kontinuerlig opgaveglidning og uddelegering faggrupperne imellem. Medarbejderne oplyser, at de kan mærke, at opgavepresset på sygeplejerske og assistenter bevirker, at SSHèrne får flere og flere sygeplejeopgaver som f.eks. insulin og skift af smerteplaster. Medarbejderne oplyser at det ikke altid, grundet tidspres, er muligt at inddrage beboernes egne ressourcer i indsatsen. Der er dage, hvor det er hurtigere at gøre det selv. Beboernes selvbestemmelse og medindflydelse er noget der prioriteres og forsøgt imødekommet. Medarbejderen oplever, at få den nødvendige oplæring til at varetage opgaverne hos borgerne. Medarbejderne oplyser, at de er bekendt med reglerne om magtanvendelse, og ved, hvor de kan få hjælp og sparring. Det er demenskonsulenten og / eller fagkoordinatoren på demensområdet der trækkes på. I forhold til den faglige udvikling, oplever medarbejderne, at der er rammer og muligheder for videndeling blandt personalet. Dette foregår bl.a. på team og gruppemøder. Medarbejderne oplever at det interne samarbejde på stedet er velfungerende. Der nævnes en problematik med, at kald fra specialafsnittet, går til medarbejderne i leve bo hvis de ikke umiddelbart besvares af specialafsnittet selv. Dette kan give anledning til irritation for medarbejderne i leve bo afsnittene. Medarbejderne oplever, at den generelle omgangstone på stedet fungerer godt. Der er et åbent forhold til ledelsen og medarbejderne føler sig hørt og imødekommet når de henvender sig. Undersøgelse af tekniske muligheder med henblik på en løsning på problematikken omkring kaldeanlægget. Medarbejdere, Demensafsnittet Solsikken: Der er lavet interview med 2 medarbejdere. De oplyser begge, at de er glade for arbejdet, men at det mærkes, at der er blevet skåret ned på normeringen. De to midlertidige pladser er overgået til at være forbeholdt mennesker med demens og plejen varetages af medarbejderne i demensafsnittet. De skiftende beboere på midlertidig pladser og behovet for hjælp fra de andre afsnit har medført forstyrrelser i dagligdagen. Medarbejderne oplyser at der er meget begrænset tid til aktiviteter i afsnittet og de nuværende beboere har typisk behov for 1-1 kontakt ved aktivitet. En enkelt beboer benytter de fælles aktiviteter. En frivillig gå-tur-dame er netop stoppet på grund af, at der ikke var beboere, som kunne benytte tilbuddet. Der har været tilbud om kurser. De adspurgte ville gerne kunne deltage i flere kurser. Supervision savnes. Medarbejderne benytter hinanden til sparring og har tid afsat dertil. Demenskoordinator bidrager positivt til løsninger i svære problemstillinger. En sygeplejerske fra Ældrepsykiatrisk team er til stede i afsnittet under tilsynet. Introduktionen til nye medarbejdere er afhængig af travlheden i afsnittet. Der forefindes en skriftlig oversigt over hvad der skal oplæres i. Der afholdes månedlige teammøder. Demenskoordinator deltager ved behov. Desuden afholdes handleplansmøder. 6

7 Arbejdet planlægges og fordeles om morgenen efter ugeplan over bad, rengøring m.m.. Planen holder ikke altid. En medarbejder oplyser, at det kan være nødvendigt at aflyse planlagte rengøringer. Der går dog aldrig fire uger mellem rengøringen. Antallet af fremmødte er som følger. Tre personer i dagvagt, to i aftenvagt og en nattevagt der deles med leve bo afsnittende. Medarbejderne oplyser at der er nednormeret med en aftenvagt. Omgangstonen opleves god og medarbejderne har det godt med hinanden og med ledelsen på stedet. Personalet oplever, at ledelsen handler på de problemstillinger, de gør opmærksom på. Medarbejdere, Specialafsnittet Valmuevej: Medarbejderne beskriver arbejdsmiljøet på stedet som værende meget spændende. Det er spændende, men også en udfordring med det daglige tværfaglige samarbejde. Der er fokus på, at alle faggrupper skal have følelsen af og oplevelsen med fagligt, at kunne bidrage med noget. Der er gang i udarbejdelse af en profil for alle de faggrupper, der er repræsenteret på afsnittet. Der er skriftlige instrukser for ansvars-, kompetence- og opgavefordeling og instrukserne er kendte og tilgængelige for medarbejderne. Der er et tilfredsstillende niveau af formidling af information og beslutninger fra ledelsen. Denne foregår primært via nyhedsbreve og på teammøder. De interviewede medarbejdere har ikke været inviteret til MUS samtale indenfor det seneste år. Det er noget de afventer og håber på snarlig indkaldelse til. Antallet af fremmødte i dagvagt udgør som udgangspunkt ca. fem eller seks personer. Om aftenen er de fire personer og om natten en. Nyt personale (inkl. afløsere og vikarer) oplæres og introduceres i forhold til plejen og dokumentation af plejen. Denne varetages ved at nyt personale indgår i føl-vagter og ellers som sidemandsoplæring. Medarbejderne er introduceret til og anvender handleplaner i dokumentationen. Dagen planlægges om morgenen af de fremmødte. Der tages hensyn til kontaktpersonprincippet. Der forefindes en ugeplan, hvor de faste aktiviteter som bad og rengøring fremgår. Sygeplejeopgaverne dokumenteres på kørelister. Vagtplanens udarbejdelse sikrer, at alle faggrupper daglig er repræsenteret. Der arbejdes med kontinuerlig opgaveglidning og uddelegering. Der er stor fokus på inddragelse af beboernes egne ressourcer i indsatsen. Det, at sidde på hænderne er en naturlig del af indsatsen. Medarbejderen oplever, at få den nødvendige oplæring til at varetage opgaverne hos borgerne. Medarbejderne er bekendt med reglerne om magtanvendelse, og ved, hvor de kan få hjælp og sparring. Det er ofte lederen, der inddrages i disse problematikker. Medarbejderne oplever, at der er rammer og muligheder for videndeling og faglig udvikling blandt personalet. Der arbejdes i team omkring den enkelte beboer, hvor tre faggrupper er repræsenteret. Der er ugentlig møde hvor der bl.a. drøftes handleplaner. Medarbejderne oplever, at den generelle omgangstone på stedet fungerer godt, både mellem ledelse og medarbejdere, med beboerne og medarbejderne imellem. Medarbejderne oplyser, at de har meget fokus på de pårørende. Medicinhåndtering: Der forefindes generelle instrukser og procedurer for medicinhåndtering. De lovmæssige retningslinier for medicinhåndtering og medicinadministration, herunder dosispakket medicin følges. Gennemgang af hvorvidt medicinæsker og bokse er relevant mærket og om medicinskemaet er udfyldt efter gældende retningslinier, er ikke indgået i dette tilsyn. Embedslægens tilsyn afspejler dette. 7

8 Beboernes økonomi: Medarbejdernes omgang med beboernes økonomi, omhandler administration af beboerne lommepenge. Her vejledes beboerne og pårørende til at reducere beløbet til ca. kr Leder kan ikke helt redegøre for hvordan, medarbejdernes administration af beboerne lommepenge varetages i dagligdagen. Øvrige opgaver varetages af pårørende eller evt. værge. Retningslinjer for aftaler om administration af beboeres økonomi og om opbevaring af penge og andre værdier. Dokumentation Leve-bo afsnittene: Der foreligger en skriftlig døgnrytmeplan for beboeren. Denne er dateret tilbage til juli 2010 og dermed ikke opdateret. Det vurderes at der kan gives en kvalificeret pleje ud fra døgnrytmeplanen. Beboerens behov for pleje er ikke ret stort. Der foreligger en skriftligt sundhedsfaglig status på borgeren dateret samtidig med døgnrytmeplanen og dermed ikke opdateret. Der ses flere handleplaner. Flere vurderes værende relevante indsatsområder. Det er usikkert om de eksisterende handleplaner alle er aktuelle. Handleplanerne bruges fremadrettet. Det vil sige, at der er mål og handlinger. Ikke alle indeholder evalueringer. Der er sammenhæng mellem status, handleplaner og indsatsområder. Der er ved tilsynet observeret, at samtykkereglerne anvendes og dokumenteres, men ikke i alle tilfælde. At det dokumenteres, at sundhedslovens krav overholdes om, at der forud for lægekontakt med henblik på pleje og behandling, foreligger et samtykke fra beboeren. At døgnrytmeplaner og Sundhedsfaglig status revideres hvert halve år. Ældre handleplaner kunne med fordel opdateres, så forældede oplysninger i en ellers aktuel handleplan, eventuel gøres passiv og efterfølgende oprette en ny handleplan med relevante mål. Dokumentation demensafsnittet: Der foreligger en skriftlig opdateret og handlingsanvisende døgnrytmeplan for beboeren. Døgnrytmeplanen er oprettet i 2009 men er løbende evalueret, senest september Der kan gives kvalificeret pleje ud fra døgnrytmeplanen Der foreligger en skriftligt opdateret sundhedsfaglig status på beboeren. Der er handleplaner for alle relevante indsatsområder. Handleplanerne bruges fremadrettet. De indeholder mål, handlinger og evalueringer. De eksisterende handleplaner vurderes værende aktuelle. Der er sammenhæng mellem status, handleplaner og indsatsområder. At man fortsætter den gode udvikling og proces indenfor dokumentationsområdet. Dokumentation Specialafsnittet: Den beboer hvor der er fortaget en gennemgang af dokumentationen har kun opholdt sig på afsnittet i en uge. Der foreligger ingen skriftlig opdateret døgnrytmeplan eller sundhedsfaglig status på borgeren. 8

9 Der ses en fin handleplan vedr. træningsindsatsen. Det ses at handleplanen bruges fremadrettet; dvs. der er mål, handlinger og evalueringer. Den eksisterende handleplan er aktuel. Der er sammenhæng mellem handleplan og indsatsområde. Tilsynet har valgt ikke at lave anbefaling på den manglende døgnrytmeplan og Sundhedsfaglig status da årsagen hertil formentlig skyldes det korte ophold på stedet. Fysiske rammer: Der er adgang til udendørsfaciliteter (herunder have, terrasser). Udendørsfaciliteterne er handicapvenlige. Der er indkøbsmuligheder i nærmiljøet da der forefindes en kiosk på stedet. Desuden er der en købmand i byen. Der er adgang til offentlige transportmidler. Der er fælles opholds arealer for beboerne, som giver mulighed for at samles til aktiviteter, spisning mm. Der er i de fysiske rammer taget hensyn til borgere med særlige behov, herunder gangbesværede, demente. De fysiske rammer vurderes generelt at være egnede i forhold til målgruppen. Rengøringsstandard af fællesarealerne vurderes at være tilfredsstillende. Der forefindes rum for medarbejderne, hvor der er mulighed for at afholde møder. Der er mulighed for håndhygiejne, tilgængelighed af flydende sæbe, engangshåndklæder, håndsprit mm. Der er faciliteter til hhv. fodpleje, tandlæge, damefrisør og hørekonsulent på stedet. Metode og baggrund for det kommunale uanmeldte tilsyn på Ældreområdet: Som led i tilsynsforpligtelsen efter servicelovens 151, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg i plejehjem eller lignende boliger. Da tilsynet er uanmeldt, har plejecentret og de udvalgte beboere ikke har kendskab til datoen for tilsynet. På baggrund af gældende lovgivning, Viborg kommunes kvalitetsstandard og centralt udstukne retningslinjer er der udarbejdet skabeloner til brug ved tilsynsbesøgene. Disse anvendes som ramme til udarbejdelse af tilsynsrapporten. Målet er at synliggøre og sikre en ensartet tilbagemelding til plejecentrene. Formålet med det uanmeldte besøg fremgår af Socialministeriets vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område. At opgaverne indenfor pleje og praktisk hjælp samt aktivitet og træning løses bedst muligt og i overensstemmelse med Viborg kommunes vedtagne kvalitetsstandard. At bestemmelser i Lov om Social service om afgørelser, beskrivelse af tildelte ydelser, handlingsplaner og tilrettelæggelse og levering af hjælpen opfyldes samt at understøtte, at der på plejecentrene arbejdes målrettet ud fra given lovgivning. At sikre, at der er fokus på Sundhedsloven og Lov om Social service, herunder specielt kapitel 24 om magtanvendelse. At der på det enkelte plejecenter ud fra besøgets indhold, bliver diskuteret mulige løsninger af opgaver og problemstillinger. Ved tilsynsbesøget blev der foretaget et dialogbaseret interview med ledelsen, medarbejdere og et udvalgt antal borgere beboere i forhold til stedets størrelse. Desuden blev tilsynsførende vist rundt i fælleslokalerne og interviewene med beboerne foregik i deres boliger. 9

10 Samtlige interviewede blev informeret om tilsynets formål samt om rammerne for afrapportering, herunder at afrapportering foregik anonymt for beboerne og medarbejdernes vedkommende. Under tilsynet, bevæger de tilsynsførende sig frit omkring på plejecentret uden ledsagelse, med det formål at opnå et generelt indtryk af stedet og gældende praksis. Derudover gennemgås relevant dokumentation via stikprøver. 10

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Klejtrup Friplejehjem Sandtræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Klejtrup Friplejehjem Sandtræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion, side 1 - herunder den samlede vurderingsterminologi (Smily) 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger fra sidste

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 1 3. Indledning, side 2 herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011

Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Afrapportering uanmeldt kommunalt tilsyn 2011 Plejecenter: Skovvænget, Skovvej 47A, Bjerringbro. Dato / Tidspunkt: 3. januar 2012 i tidsrummet fra kl. 9.45 13.50. Tilsynet er udført af den fælles tilsynsenhed

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjem Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Friplejehjem Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Liselund Liseborg Hegn Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Liselund Liseborg Hegn Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2012 Plejecenteret Skovgården Skovgårdsvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Klejtrup Friplejehjem Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Sjørup Ældrecenter Vestre Skivevej 122 A, Sjørup 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune. Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Grøndalshusene, Faxe Kommune Tirsdag den 26. juli 2016 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Faxe Kommune aflagt tilsynsbesøg på Grøndalshusene. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klosterhaven Klosterhaven Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klosterhaven Klosterhaven Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Toftegården Nygade 2 9632 Møldrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Toftegården Nygade 2 9632 Møldrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klostertoften Søndermarksvej Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Klostertoften Søndermarksvej Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter. Attendo Vonsildhave Kvarteret - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 11. september 2015 og den 14. september 2015 på Attendo Vonsildhave Kvarterets plejecenter.

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Friplejehjemmet Nordstjernen Borrisvej 2, Sparkær 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter.

Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Dreyershus - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 29. oktober 2015 på Dreyershus plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.

Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune. Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12. TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Nørager Ældrecenter, Rebild Kommune Torsdag den 16. oktober 2014 fra kl. 8.30 Og Dialogmøde torsdag den 6. november fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Rebild

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune. Onsdag den 7. december 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fuglemosen, Silkeborg Kommune Onsdag den 7. december 2011 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fuglemosen. Generelt er

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Kildehaven Kildehaven Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 31. oktober 2014 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Teamleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Klejtrup Friplejehjem Kløverbakken Sandstræde 36 C 9500 Klejtrup Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Demensafsnittet Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 30. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 30. november 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende...

Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet... side x. 2. Læsevejledning... side x. 3. Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende... Bilag 1 Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Plejecenter xxxxx - xxxxxx Uanmeldt tilsynsbesøg den xx. xxxxxxxx 2008 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for tilsynet...

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården Asmild Dal Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af friplejehjemmet 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Vester Hjermitslev Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Vester

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 3. og 4. november 2015 af

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Solgården Plejecenter, Jammerbugt Kommune Mandag den 19. december 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solgården Plejecenter.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter

Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Kirsebærhaven - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2014 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 3. juni 2014 på Kirsebærhaven plejecenter Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven

Sundheds- og Ældreområdet. Tilsynsrapporter. Solbjerghaven Sundheds- og Ældreområdet Tilsynsrapporter Solbjerghaven 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE indholdsfortegnelse...2 Embedslægens tilsynsrapport...4 kommunalt uanmeldt tilsyn...26 kommunalt anmeldt besøg...31 2 3

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/ på Områdecentret Kastaniegården Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn den 13/11 2008 på Områdecentret Kastaniegården Tilsynsskemaet følger de områder, der ifølge bekendtgørelsen som minimum skal afdækkes ved tilsynet. Beboerne Tilsynet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter.

Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015. Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Elim - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn 7. oktober 2015 på Elim plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes hjemmeside på: www.kolding.dk/

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 19. november 2015 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Plejecenterleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Gråsten Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00

Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune. Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sandgårdsparken, Silkeborg Kommune Torsdag den 15. december 2011 fra kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sandgårdsparken.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kaas Plejecenter, Jammerbugt Kommune Onsdag den 18. august 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kaas Plejecenter.

Læs mere

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011

Rapport fra. Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Job, Social og Sundhed Ældre og Sundhed Rapport fra Uanmeldt tilsyn på Plejecentret Sophienborg 22. november 2011 Tilsynsførende: Afdelingschef Inge Ketelsen Specialkonsulent Christian Blaase Johansen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund

Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Uanmeldt tilsyn 2017 Plejehjemmet Birkelund Opsummering Plejehjemmet Birkelund Vurdering: Godkendt Sted: Kobbermøllevej 50 A, 6340 Kruså Dato for tilsyn: 12.10.2017 Anmeldt/ej anmeldt: Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2013 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015

Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Teglgårdsparken - tilsynsrapport uanmeldt tilsyn 2015 Der blev aflagt uanmeldt kommunalt tilsyn den 27. oktober 2015 på Teglgårdsparken plejecenter. Data vedrørende plejecentret ses på Kolding Kommunes

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1

Uanmeldt tilsyn den 21. december 2010 på Rønheden. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Tilsynsførendes bemærkninger 1 Uanmeldt tilsyn den 2. december 200 på Rønheden I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning

Læs mere

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S

KR Rådgivning. Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård. Odense Kommune - OKÆ. Dato: 17/ en del af Kommunernes Revision A/S KR Rådgivning - en del af Kommunernes Revision A/S Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport - uanmeldt tilsyn Tarup Skovgård Dato: 17/6 2008 Juni 2008 1 1. Indledning Kommunernes Revision har i henhold til

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Sengeløse Plejecenter 3. november 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr. 63448-15

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere