Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se 1.1.3.10."

Transkript

1 ÆNDRINGER TIL DEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER Bestemmelser markeret med * har betydning særligt for transportvirksomheder. Undtagelser vedrørende transport af gasser (c) Undtagelsen vedrør gasser i gruppe A og O, der ved 20 o C ikke overstiger 2 bar, får tilføjet en note: Anm.: Denne undtagelse gælder ikke lyskilder. Vedrørende lyskilder, se Undtagelser vedrørende flydende brændstoffer (a) Undtagelse vedrørende kapaciteten af brændstoftanke på køretøjer og/eller supplerende udstyr (op til 1500 l brændstof samt evt. 60 l i reservedunke). Det tilføjes, at undtagelsen kun gælder for det udstyr, der er i drift eller er beregnet til at være i drift under transporten (eksempelvis køleudstyr). Øvrigt udstyr skal transporteres i overensstemmelse med særlig bestemmelse 363 (generatorer, kompressorer, varmeenheder mv.) eller evt. den nye (c) (c) Ny undtagelse vedrørende brændstof i tankene på mobile ikke-vejgående maskiner, når brændstoffet er beregnet til drift af det pågældende maskineri. Brændstoffet kan være i faste tanke tilsluttet køretøjets/maskineriets motor. (Undtagelsen er i princippet en yderligere lempelse fra SP363). Maskineriet skal transporteres opretstående og lastsikret. Ikke-vejgående maskineri: Ethvert kørende maskineri, transportabelt udstyr eller køretøj med eller uden karrosseri, der ikke er beregnet til passagerer eller godstransport på vejene, i hvilken en forbrændingsmotor er installeret (som defineret i afsnit 2.7 i Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) - ECE/TRANS/WP29/78/Rev.3) Undtagelser vedrørende frimængder Tilføjelse af, at bestemmelserne vedrørende radioaktive stoffer i undtagelseskolli særlig bestemmelse i kapitel 8.5 S5, fortsat finder anvendelse ved transport under frimængden * Præcisering af maksimal samlet mængde pr. transporterende enhed i (frimængdetransport) for: For væsker: den samlede mængde af farligt gods indeholdt heri i liter. For komprimerede gasser, adsorberede gasser og kemikalier under tryk: beholderens vandkapacitet i liter * Farligt gods, der transporteres under en af de øvrige undtagelser (bortset fra (c)) ikke skal medregnes, når den maksimale samlede mængde pr. transporterende enhed skal beregnes for en frimængdetransport i henhold til ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 1

2 Omfanget af frimængdebestemmelsen udvides hermed * Undtagelsen udvides, så også andre energilagringssystemer (eksempelvis kondensatorer eller brændselsceller) end lithiumbatterier mv. monteret i køretøjer eller udstyr er undtaget fra bestemmelserne i ADR. Undtagelser vedrørende lyskilder indeholdende farligt gods * Følgende lyskilder er ikke underlagt bestemmelserne i ADR, under forudsætning af at de ikke indeholder radioaktive stoffer og ikke indeholder mere kviksølv end tilladt i SB366 (max 1 kg): 1. Lyskilder der indsamles eller afleveres til et indsamlings-eller genbrugsanlæg. 2. Lyskilder med højst 1 g farligt gods/30 g pr. kolli (emballeringskrav og faldprøve 1,2 meter). 3. Brugte, beskadigede eller defekte lyskilder med højst 1 g farligt gods/30 g pr. kolli (emballeringskrav og faldprøve 1,2 meter). 4. Lyskilder, der kun indeholder gasser i gruppe A og O (emballeringskrav - tilbageholde ved splintring). Lyskilder, der ikke overholder betingelserne, skal klassificeres og transporteres i henhold til ADR evt. under UN 3506, UN3363, eller under andet relevant UN-nummer. *Overgangsbestemmelser Der er for flere af de nye bestemmelser overgangsperioder, hvor det er muligt at anvende nye eller gamle regler. Hvor dette er tilfældet, har vi anført sidste frist for implementering under det enkelte punkt. Herunder er 3 overgangsordninger fremhævet: 1. ADR 2013 kan anvendes frem til den 30. juni Lithiumbatterier, konstrueret efter UN Manual for tests and criteria 38.3 revision 3 må fortsat transporteres, såfremt alle øvrige gældende krav opfyldes. 3. Overgangsordningen om anvendelse af bestemmelserne om begrænsede mængder (LQ-bestemmelserne) fra ADR 2009, udløber den Dvs. efter , er det slut med gammel mærkning. Chaufføren og alle andre skal minimum kapitel 1.3-uddannes. Generelle bestemmelser for klasse Kapitlet omdøbes til: Generelle bestemmelser for radioaktive stoffer Denne ændring anvendes gennemgående i ADR, således at reglerne omkring radioaktive stoffer også forstås gældende for radioaktive stoffer, der ikke er klassificeret i klasse 7. Der indføres skærpede krav til transport af radioaktive stoffer i undtagne mængder, bl.a.: Stuvning og lastsikring Håndtering af beskadigede eller utætte kolli Periodisk kontrol af kontaminering af køretøjer og udstyr Underretning til kompetente myndigheder omkring manglende leveringsmulighed. ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 2

3 ÆNDRINGER TIL DEL 2 KLASSIFICERING Nyt afsnit om klassificering af emballager, kasserede, tomme, urensede bortskaffelse/genanvendelse af materialer under UN 3509 (gælder IKKE emballager til rekonditionering, reparation, rutinemæssig vedligeholdelse, refabrikering eller genanvendelse), hvis kravene tilknyttet dette UN-nummeropfyldes. Kravene under UN 3509 er dels beskrevet i særlig bestemmelse 663 samt i de respektive emballageforskrifter. SP 663 Emballagen skal være tømt så meget, at der kun er rester, der klæber til emballagedelene. Visse stoffer er udelukket (bl.a. emballagegruppe I, klasse 4.1, klasse 7) Emballager med rester i klasse 5.1 må ikke sammenlæsses eller sammenpakkes med andre emballager under dette UN-nr. Dokumenterede sorteringsprocedurer skal implementeres på læssestedet for at sikre overholdelse af ovennævnte. Transportdokumentet for emballager, kasserede, tomme, urensede, skal den officielle godsbetegnelse, der er anført i (b), suppleres med ordene "(MED RESTER AF [...])" efterfulgt af klasse(r) og sekundær(e) fare(r) svarende til resterne i klassenummerorden. Desuden finder (f) ikke anvendelse. UN 3509 kan anvendes som et supplement til de øvrige muligheder for transport af tomme, urensede emballager, jf. ny anm. til Emballageforskrifterne P003, IBC08 og LP02. Disse får indført næsten enslydende særlige emballeringsforskrifter, hhv.: RR9, BB3 og LL1 Særlig emballeringsforskrift RR9, BB3 og LL1 Emballagerne skal ikke være UN-godkendte. Kun emballager der svarer til de konstruktionsmæssige krav i 6.1.4, og som er gjort lækagetætte eller udstyret med lækagetæt foring, eller sæk af materiale der er modstandsdygtigt over for punktering, må anvendes. Når den eneste rest der er indeholdt, er et fast stof, og hvor det ikke er sandsynligt, at det vil blive flydende under transporten, kan der som ydre emballage anvendes en fleksibel emballage. Når der er flydende rester tilstede, skal stive emballager der kan tilbageholde væskerne anvendes (f.eks. med absorberende materiale). Før emballering og overdragelse til transport, skal hver ydre emballage inspiceres for at sikre, at den er fri for korrosion, tilsmudsning eller anden beskadigelse. Enhver emballage der udviser tegn på svækkelse må ikke længere anvendes. (Mindre buler og skrammer bliver ikke betragtet som tegn på svækkelse). ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 3

4 Emballager der anvendes til kasserede emballager med rester af klasse 5.1, skal konstrueres således, at godset ikke kan komme i kontakt med træ eller andet antændeligt materiale. Transportdokumentet skal indeholde supplerende information, eks.: UN 3509 EMBALLAGER, KASSEREDE, TOMME, URENSEDE (MED RESTER AF 3, 4.1, 6.1), 9 Bulktransport i henhold til (a): Lukkede bulkcontainere (BK2) i overensstemmelse med kapitel 6.11, og som er gjort tætte eller forsynet med foring mv. ( ), eller Bulktransport i henhold til (b): VC2: Transport i lukkede køretøjer, lukkede containere eller lukkede bulkcontainere. AP10: Køretøjer og containere skal være gjort tætte eller forsynet med foring mv. Ny gruppe under gasser Adsorberede gasser: Gasser, som ved emballering til transport er adsorberet på et fast, porøst materiale, hvilket medfører et indvendigt beholdertryk på mindre end 101,3 kpa ved 20 C og mindre end 300 kpa ved 50 C. Gruppen tildeles 8 nye UN-numre: Fra UN3511 til UN3518. Klassifikation af viskøse stoffer Bestemmelsen om viskøse brandfarlige væsker som f.eks. malinger, emaljer, lakker, fernis, klæbe- og pudse-midler med et flammepunkt på højst 23 C kan henføres til emballagegruppe III omskrives, og følgende betydelige ændringer indføres: Må ikke have giftige eller ætsende egenskaber underlagt kriterierne for klasse 6.1 og 8. Undtagelsen gælder kun i beholdere på maksimalt 450 L. ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 4

5 ÆNDRINGER TIL DEL 3 ÆNDRINGER TIL DEL 3 FORTEGNELSE OVER FARLIGT GODS, SÆRLIGE BESTEMMELSER SAMT UNDTAGELSER FOR TRANSPORT AF FARLIGT GODS EMBALLERET I BEGRÆNSEDE OG UNDTAGNE MÆNGDER Tabel A -Ændrede officielle godsbetegnelser: UN 0222 AMMONIUMNITRAT (koncentrationsgrænsen overført til ny SP 370 med henvisning til UN 1942 mv.) UN 0503 SIKKERHEDSANORDNINGER, PYROTEKNISKE (tidligere airbags, selestrammere mv.) 3268 SIKKERHEDSANORDNINGER, elektrisk initierede (tidligere airbags, selestrammere mv.) 1082 TRIFLUORCHLORETHYLEN, STABILISERET(KØLEMIDDEL R 1113)(KØLEMIDDEL R 1113 tilføjet) UN 1133, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1993 og 1999 ( kogepunkt, der overstiger 35 C slettet, UN-nr. med kogepunkt på højst 35 C slettet) 2212 ASBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, anthophyllit, crocidolit) 2590 ASBEST, CHRYSOTIL 3499 KONDENSATOR, ELEKTRISK DOBBELTLAGS-(med en energilagringskapacitet større end 0,3watt-time)(elektrisk dobbeltlags-med blokbogstaver) Tabel A 20 nye UN-numre UN 3507 URANHEXAFLUORID, RADIOAKTIVT STOF, UNDTAGELSESKOLLI, mindre end 0,1kg pr. kolli, ikke-fissilt eller undtaget-fissilt UN 3508 KONDENSATOR, ASYMMETRISK (med en energilagringskapacitet større end 0,3watt-time) UN 3509 EMBALLAGER, KASSEREDE, TOMME, URENSEDE UN 3510 ADSORBERET GAS, BRANDFARLIG, N.O.S. UN 3511 ADSORBERET GAS, N.O.S. UN 3512 ADSORBERET GAS, GIFTIG, N.O.S. UN 3513 ADSORBERET GAS, OXIDERENDE, N.O.S. UN 3514 ADSORBERET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, N.O.S. UN 3515 ADSORBERET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, N.O.S. UN 3516 ADSORBERET GAS, GIFTIG, ÆTSENDE, N.O.S. UN 3517 ADSORBERET GAS, GIFTIG, BRANDFARLIG, ÆTSENDE, N.O.S. UN 3518 ADSORBERET GAS, GIFTIG, OXIDERENDE, ÆTSENDE, N.O.S. UN 3519 BORTRIFLUORID, ADSORBERET UN 3520 CHLOR, ADSORBERET UN 3521 SILICIUMTETRAFLUORID, ADSORBERET UN 3522 ARSIN, ADSORBERET UN 3523 GERMAN, ADSORBERET UN 3524 PHOSPHORPENTAFLUORID, ADSORBERET UN 3525 PHOSPHIN, ADSORBERET UN 3526 HYDROGENSELENID, ADSORBERET ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 5

6 Særlige bestemmelser (SP) SP 225 Ændring af SP 225 for UN 1044, ildslukkere: Nu opremsning af typer af ildslukkere under dette UN-nr. Derudover tilføjelse i SP 594 om, at store ildslukkere (anlæg på hjul mv.) kan transporteres uemballeret, hvis de opfylder kravene i særlig emballeringsbestemmelse PP91 i P003. SP 367 Ny SP 367 for maling-og trykfarverelaterede produkter (UN 1210, 1263, 3066, 3469 og 3470):Den officielle godsbetegnelse Malingrelaterede produkter kan anvendes for kolli, der indeholder Maling og Malingrelaterede produkter i samme kolli osv. (skal have samme fareegenskaber). Den officielle godsbetegnelse Trykfarverelaterede produkter kan anvendes for kolli, der indeholder Trykfarve og Trykfarverelaterede produkter i samme kolli. SP 371 Ny SP 371 for UN 3164 genstande sat under pneumatisk tryk eller genstande sat under hydraulisk tryk (indeholdende ikke-brandfarlig gas):gælder for konfetti rør (undtagelsesbestemmelsen i SP 594 vurderes ikke at kunne finde anvendelse). SP 375 Ny SP 375 for miljøfarlige stoffer (UN 3077 og UN 3082): Er bortset fra og ikke omfattet af ADR op til 5 kg/liter pr. enkeltemballage eller pr. indvendig emballage i kombinationsemballage. SP 375 Lithiumionceller eller -batterier og lithiummetalceller eller -batterier, der er beskadigede eller defekte, skal opfylde kravene i denne særlige bestemmelse. Det gælder fx: - Celler og batterier, der af sikkerhedshensyn er identificeret som defekte. - Celler og batterier, der er utætte eller ventilerer. - Celler og batterier med fejl, der ikke kan undersøges nærmere inden trans-port. - Celler og batterier, der har været udsat for fysisk eller mekanisk skade. Celler og batterier skal transporteres i henhold til bestemmelserne for UN 3090, UN 3091, UN 3480 og UN 3481, bortset fra særlig bestemmelse 230, og ellers som angivet i denne særlige bestemmelse. Kolli skal mærkes "BESKADIGEDE/DEFEKTE LITHIUMIONBATTERIER" eller "BESKADIGEDE/DEFEKTE LITHIUMMETALBATTERIER", alt efter hvad der er relevant. Celler og batterier skal pakkes i henhold til emballeringsforskrift P908 i eller LP904 i , alt efter hvad der er relevant. Celler og batterier, der kan nedbrydes hurtigt, reagere farligt, frembringe en flamme eller skabe en farlig varmeudvikling eller en farlig emission af giftige, ætsende eller brandfarlige gasser eller dampe under normale transportforhold, må ikke transporteres, medmindre det sker under betingelser, der er angivet af den kompetente myndighed. ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 6

7 SP 636 (ny) Særlig bestemmelse om affaldslithiumbatterier, ændres litra (b) som følger: (b) Frem til det midlertidige forarbejdningsanlæg er lithiumceller og -batterier med en bruttovægt på højst 500 g hver eller lithiumionceller med en watt-time-angivelse på højst 20 watt-timer, lithiumionbatterier med en watt-time-angivelse på højst 100 watt-timer, lithiummetalceller med et lithiumindhold på højst 1 g og lithiummetalbatterier med et samlet lithiumindhold på højst 2 g, uanset om de er indeholdt i udstyr, og som er indsamlet og afleveret til transport til bortskaffelse eller genbrug sammen med eller uden andre celler eller batterier uden lithium, ikke omfattet af de øvrige bestemmelser i ADR, herunder særlig bestemmelse 376 og punkt , såfremt de opfylder følgende betingelser: (i) Bestemmelserne i emballeringsforskrift P909 i bortset fra tillægsbestemmelse 1 og 2 finder anvendelse. (ii) Der er iværksat et kvalitetssikringssystem med henblik på at sikre, at den samlede mængde lithiumceller eller -batterier pr. transporterende enhed ikke overstiger 333 kg. Anm.: Den samlede mængde lithiumceller eller -batterier i blandingen kan fastsættes ved hjælp af en statistisk metode i kvalitetssikrings-systemet. En kopi af kvalitetssikringsregistreringerne skal på an-modning udleveres til den kompetente myndighed. (iii) Kolli skal være mærket "LITHIUMBATTERIER TIL BORTSKAFFELSE" eller LITHIUMBATTERIER TIL GENBRUG", alt efter hvad der er relevant. Lithiumbatterier til bortskaffelse eller genanvendelse Emballageforskrift 903a og 903b slettes og sammenskrives til en ny emballageforskrift 909 gældende for lithiumbatterier til bortskaffelse eller genanvendelse SP 662 Ny SP 662 med lempelige bestemmelser for gasflasker, som udelukkende anvendes ombord på skibe eller fly, og som transporteres med henblik på fyldning eller eftersyn. Mærkning af kolli, der indeholder begrænsede mængder *Husk, at overgangsordningen om anvendelse af bestemmelserne om begrænsede mængder (LQ-bestemmelserne) fra ADR 2009, udløber den Dvs. efter , er det slut med gammel mærkning. Chaufføren og alle andre skal minimum kapitel 1.3-uddannes og køretøjer på over 12 t. totalvægt, der transporterer mere end 8 t. gods i begrænsede mængder, skal afmærkes med det nye skilt (se nedenfor under 3.4.7), som skal måle mindst 25*25 cm Kolli, der indeholder farligt gods i begrænsede mængder, være forsynet med nedenstående mærkning. Dimensionerne er præciseret. Mærket skal måle mindst 100 mm x 100 mm, og stregtykkelsen på det rombeformede kvadrat skal være mindst 2 mm. ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 7

8 De udvendige mindstemål, der fremgår af figur , kan, hvis det er nødvendigt af hensyn til kolliets størrelse, reduceres til mindst 50 mm x 50 mm, forudsat at mærket fortsat kan ses tydeligt. Stregtykkelsen på det rombeformede kvadrat kan reduceres til mindst 1 mm. Mærkning af kolli, der indeholder begrænsede mængder i henhold til bestemmelserne i ICAO Technical Instructions, del 3, kapitel 4, er ligeledes præciseret. ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 8

9 ÆNDRINGER TIL DEL 4 BESTEMMELSER FOR EMBALLERING OG FOR ANVENDELSE AF TANKE Anvendelse af emballager Beskadigede, defekte eller utætte kolli med farligt gods eller kolli, der ikke opfylder de relevante krav, eller farligt gods, der er spildt eller lækket, kan transporteres i særlige bjærgnings-emballager beskrevet i Dette hindrer ikke brugen af en større emballage inklusiv IBC og storemballager af passende type og med passende egenskaber under betingelserne i og Der skal tages passende forholdsregler til at forhindre, at beskadigede eller utætte kolli placeret i en bjærgningsemballage eller bjærgningsstoremballage kan forskubbe sig væsentligt. Når bjærgningsemballagen eller bjærgningsstoremballagen indeholder væsker skal der anvendes tilstrækkeligt med absorberende materiale til at kunne opsuge fri væske. Nye emballeringsforskrifter P208 P505 P805 P908 P909 LP903 Ny emballageforskrift gældende for adsorberet gas. Ny emballageforskrift, alene gældende for UN3375 Ammoniumnitrat emulsion. Dette stof har tidligere kun været tilladt at emballere efter særlig tilladelse fra myndighederne. Ny emballageforskrift for UN3507 Uran hexafluoride Ny emballageforskrift for beskadigede lithiumbatterier. Der tilføjes en tilsvarende LP-bestemmelse LP904. Ny emballageforskrift for lithiumbatterier, der transporteres til bortskaffelse eller genanvendelse. Ny emballageforskrift for transport af lithiumbatterieri storemballager. Anvendelse af emballager, radioaktive stoffer Særlige emballeringsbestemmelser for radioaktive stoffer. Afsnittet gennemgår en større omskrivning, men de enkelte krav og specifikationer for emballering og sikring af om emballager og godkendelser er i overensstemmelse, er grundlæggende identiske. *Anvendelse af tanke Fyldningsgrader til tanke: De generelle fyldningsgrader omskrives, således at det tydeligt fremgår, at stoffer med miljøfarlige egenskaber også fremgår i de vejledende fyldningsgrader. Fx: (a) For brandfarlige stoffer, miljøfarlige stoffer, eller brandfarlige miljøfarlige stoffer, uden yderligere risici (f.eks. giftige eller ætsende), i tanke med udluftningsanordning eller sikkerhedsventiler (også hvis der er anbragt en sprængskive foran): ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 9

10 Anvendelse af slamsugertanke Affald bestående af stoffer i klasse 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8, 9 må transporteres i slamsugertanke i overensstemmelse med kapitel 6.10, såfremt det i henhold til kapitel 4.3 er tilladt at transportere stoffet i faste tanke, aftagelige tanke, tankcontainere eller tank-veksellad. Affald bestående af stoffer, der er tildelt tankkode L4BH i kolonne (12) i tabel A i kapitel 3.2, eller en anden tankkode, som er tilladt i henhold til hierarkiet i , må transporteres i slamsugertanke med "A" eller "B" på tredje plads i tankkoden, som angivet i punkt 9.5 i godkendelsesattesten for køretøjer ifølge Ikke-affald kan dog fortsat transporteres i slamsugertanke jf. ny bestemmelse i ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 10

11 ÆNDRINGER TIL DEL 5 BESTEMMELSER FOR FORSENDELSE Mærkning af kolli og køretøjer 5.1* (a) Krav til bogstavstørrelse for OVERPACK. Den skal mindst være 12 mm høje. Nuværende mærker må fortsat anvendes indtil 31. december Retningspile (b) Ekstra ydre emballager, der indeholder kolli, som skal være mærket i overensstemmelse med , skal være forsynet med de i illustrerede retningspile på to modstående sider, medmindre mærkningen fortsat er synlig. Det er således ikke længere et krav, at hvis en ekstra ydre emballage kun indeholder enkeltemballager, hvis lukkeanordning ikke er synlig, skal denne mærkes med retningspile. Særlige bestemmelser for undtagelseskolli til radioaktive stoffer i klasse Nyt krav om at undtagelseskolli af radioaktive stoffer, også underlægges: a) Kravet om visse angivelser i transportdokumentet (CMR/CIM) dog kun i forbindelse med særlige undtagelser b) Krav om eventuel container/køretøjspakkeattest c) Krav om at kopi af relevant dokumentation skal gemmes opbevares i en periode på 3 måneder d) Krav om eventuel afmærkning i henhold til godkendelser Krav til bogstavstørrelse for BJÆRGNING. Den skal mindst være 12 mm høje. Nuværende mærker må fortsat anvendes indtil 31. december Præcisering samt yderligere specificering af kravene til faresedler. Stregtykkelsen skal fremover være 2 mm. Der er stadig mulighed for at anvende faresedler i reduceret størrelse, såfremt kolliets dimensioner ikke tillader anvendelse af faresedler på 10 x 10 cm. Ved anvendelse af faresedler i reduceret størrelse, skal følgende dimensioner dog fortsat følges: Stregtykkelsen skal være minimum 2 mm., og stregen rundt ved yderkanten af labellen skal være anbragt 5 mm fra kanten. Der er en generel overgangsordning for alle de nye specifikationer der er fastsat for faresedler m.m. overgangordningen tillader anvendelse frem til ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 11

12 Mærke for stoffer ved forhøjet temperatur * Ændring af medfører, at tankvogne, tankcontainere mv. generelt skal mærkes med mærket for transport ved forhøjet temperatur, hvis der transporteres stoffer, som er mindst 100 C (stoffer i flydende form) eller 240 C (stoffer i fast form). Mærkningskravet gælder dermed også andre stoffer end UN 3256, 3257 og 3258, der som de eneste var underlagt mærkningskravet via SP 580 i ADR Som en konsekvens af ændringen slettes SP 580. Der er ingen overgangsbestemmelse udover den generelle overgangsbestemmelse i ADR 2015 (1. juli 2015). Orange skilte * Orange skilte på køretøjer må også have dimensioner mellem 400 x 300 mm og 300 x 120 mm (hvis der ikke er plads til 400 x 300 mm), jf. præcisering af Skriftlige anvisninger (sikkerhedskortet) 5.4* E-cigaretter behandles på lige fod med alm. cigaretter. Henvisning til EN 471 (advarselsvest) og EN 141 (flugtmaske) er fjernet, men kun på sikkerhedskortet. Hent den nye danske version af sikkerhedskortet på Den nuværende version må dog anvendes indtil 30. juni 2017, jf. overgangsbestemmelse i Desinficerede enheder 5.5* Advarselsmærket for desinfektion med gas ændres i størrelse: Fra 30 x 25 til 40 x 30 cm. Overgangsordning frem til ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 12

13 Tøris * Bestemmelserne om mærkning og dokumentation, finder kun anvendelse når der er en faktisk fare for kvælning i køretøjet eller i containeren. Det er op til de involverede parter at vurdere risikoen ud fra den fare de tilstedeværende stoffer der bruges til køling eller konditionering, udgør. Vurderingen sker på baggrund af bl.a. mængden af stof, transportens varighed og transportudstyret. Der er fortsat krav om at alle emballager pakket med tøris, skal mærkes med f.eks.: TØRIS SOM KØLEMIDDEL Med holdbar, læselig skrift og en størrelse der er passende i forhold til kolliets størrelse. ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 13

14 ÆNDRINGER TIL DEL 6 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER, IBC S, STOREMBALLAGER, TANKE OG BULKCONTAINERE Del 6 Emballager Ændres, så kapacitetsgrænsen på 450 liter for emballager under kapitel 6.1 kun gælder for emballager til væsker, dog ikke for kombinationsemballager. Det betyder, at en kombinationsemballage med indvendige emballager med væsker kan godkendes i overensstemmelse med kapitel 6.1, selv om kombinationsemballagen er større end 450 liter. Tilsvarende gælder, at emballager til faste stoffer kan godkendes i overensstemmelse med kapitel 6.1, selv om de er større end 450 liter. Storemballager Ny definition af bjærgningsstoremballage : Nettovægt på mere end 400 kg eller kapacitet på mere end 450 liter, men højst 3000 liter Bogstavet T efter koden for storemballage i UN-godkendelsesmærkningen angiver, at der er tale om en bjærgningsstoremballage: 50AT/Y/05 01/B/ Nyt afsnit om prøvning mv. af bjærgningsstoremballager. Tanke (additivsystemer) SP 664 Ny SP 664 vedrørende additivsystemer som er en del af betjeningsudstyret med henblik på tilsætning af additiver henført til UN 1202, UN 1993 emballagegruppe III, UN 3082 eller ikke-farlige stoffer under tømning af tanken, dvs. en del af betjeningsudstyret på tankvogne til transport af benzin-og olieprodukter (UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 og 3475). Additivsystemer skal godkendes (eksisterende systemer skal godkendes af den kompetente myndighed i anvendelseslandet i forbindelse med det førstkommende periodiske eftersyn (tryk-eller tæthedsprøvning) efter 31. december 2015 ( ). Tanke Diverse opdateringer af henvisninger til standarder i kapitel 6.8. ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 14

15 ÆNDRINGER TIL DEL 7 BESTEMMELSER OM BETINGELSER FOR TRANSPORT, AF- OG PÅLÆSNING OG HÅNDTERING Del 7* Af- og pålæsning, håndtering, sammenlæsning m.m Transport i bulk VV koder i kolonne (17) i Tabel A for bulktransport i henhold til (b) erstattes af nye koder: VC1 Transport i bulk i overdækkede køretøjer, overdækkede containere og overdækkede bulkcontainere er tilladt. VC2 Transport i bulk i lukkede køretøjer, lukkede containere og lukkede bulkcontainere er tilladt. VC3 Transport i bulk er tilladt i særligt udstyrede køretøjer eller containere i overensstemmelse med standarder angivet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet. Er oprindelseslandet ikke en kontraherende part til ADR, skal de fastlagte betingelser være anerkendt af den kompetente myndighed i det første land, som forsendelsen kommer til, hvor det pågældende land er kontraherende part til ADR. Eksempel: UN 3291(klinisk risikoaffald) er tildelt VC3. Derudover kan der i kolonne (17) i Tabel A være anført yderligere nye klassespecifikke koder (AP1 til AP10) for de enkelte UN-numre. Eksempel: UN 2211(ekspanderbare polymerkugler, der afgiver brandfarlige dampe), klasse 9 er tildelt AP2: AP2: Køretøjer og containere skal være tilstrækkeligt ventilerede. Forbud mod rygning 7.5.9* Forbud mod rygning omfatter også E-cigaretter og lignende anordninger jf samt og 8.5 S1(3) * Tillægsbestemmelse vedrørende UN CV37: Inden transport skal biprodukter fra aluminiumssmeltning eller - omsmeltning afkøles til omgivelsernes temperatur inden pålæsning. Overdækkede køretøjer og overdækkede containere skal være vandtætte. Dørene til de lukkede køretøjers eller containeres lastrum skal være mærket med følgende tekst, skrevet med mindst 25 mm høje bogstaver: "ADVARSEL LUKKET INDESLUTNINGSANORDNING ÅBNES FORSIGTIGT" Dette skal stå på et sprog, som afsenderen finder passende. ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 15

16 ÆNDRINGER TIL DEL 8 BESTEMMELSER FOR KØRETØJERS MANDSKAB OG UDSTYR, TRANSPORTENS GENNEMFØRELSE SAMT DOKUMENTATION Del 8 Transportmateriel og transportens gennemførelse * Datoen for næste eftersyn ( ) af medbragte håndildslukkere ikke må være overskredet under transporten (præcisering) Kontraherende parter til ADR skal levere et eksempel på kursusbeviset (ADR-beviset) til UNECEs sekretariat med henblik på offentliggørelse på FN s hjemmeside (pt. 22 ud af 48): (S12) Omskrivning af særlig bestemmelse S12 i kapitel 8.5, så der ikke længere (fejlagtigt) er krav om ADR-bevis til førere af køretøjer med radioaktive stoffer som beskrevet i S12. ÆNDRINGER TIL DEL 9 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG GODKENDELSE AF KØRETØJER Del 9* Konstruktion og godkendelse af køretøjer Opdatering af henvisninger til standarder, direktiver og regulativer. Dette medfører en ændring i note 1 på ADR-attesten for køretøjer ( ). Eksisterende ADR-attester kan dog fortsat anvendes, jf. overgangsbestemmelsen i ITD - Brancheforeningen for den danske vejgodstransport 16

Informationsmateriale om RID 2015

Informationsmateriale om RID 2015 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 41780299 Fax 7262 6790 srt@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Informationsmateriale om RID 2015 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 1 Opdatering af UN reglerne 18. -> 19. udgave 5. -> 6. udgave 2 1 En del ændringer i undtagelser vedrørende drivmidler på transporterende motorer, maskiner og køretøjer Første ændring 1.1.3.2 a) Gas i

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 Del 1 Generelle bestemmelser ADR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 Bilag A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige

Læs mere

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017

Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Regler for transport af Lithium batterier i henhold til ADR 2017 Lithium batterier er klassificeret som farligt gods, da de kan overophede og selvantænde under givne omstændigheder. Lithium Metal Batterier

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2017

Informationsmateriale om RID 2017 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Informationsmateriale om RID 2017 Notat TS10807-00069 20-12-2016 Dette informationsmateriale har til hensigt

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2011 Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene. Bødekataloget er opdelt

Læs mere

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender

Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie - for transportør og afsender Folderen giver en kort introduktion til reglerne ved transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie,

Læs mere

Dangerous goods specialists and training

Dangerous goods specialists and training Transport af lithiumbatterier og -celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, under forudsætning af, at visse krav overholdes. Dette notat

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1

Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 Informationsmateriale om RID 2009 og RID 2009, REV 1 RID 2009. Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID

Læs mere

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning

Sikkerhedsrådgivereksamen Eksempel på Caseløsning Vejledende løsning af caseopgaven fra sikkerhedsrådgivereksamen d. 1. marts 2012 1) Vægtes 20 % a) Chaufføren ringer og spørger dig til råds. Hvad vil du gøre i situationen? [5 %]. b) Begrund, om den nævnte

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Klassificering Principper for klassificering 2.0.0.2 Med testdata og godkendelse er det tilladt at tilføje en fareseddel der ikke er nævnt i stoflisten kolonne 3a eller 5. - under en passende samlebetegnelse

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen.

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen. Kataloget er revideret i oktober 2008 og har været gældende for Roskilde og Helsingør politikredse m.fl.. Benyttes nu af alle 12 politikredse.

Læs mere

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013

Vejledende bødetakster for overtrædelse af ADR-konventionen 2013 (Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods) Bødetaksterne er alene vejledende, og det skal understreges, at den endelige bødeberegning henhører under domstolene.

Læs mere

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods?

Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? Prøveeksamen nummer 5 Fødselsdato: Eksaminandens underskrift: Eksamensvagtens underskrift: Tidspunkt for aflevering: Multiple-choice i VEJ ADR: Opgave 1 Hvilke af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen

Læs mere

Transport af lithiumbatterier og celler

Transport af lithiumbatterier og celler Lithiumbatterier og -celler kan være undtaget fra at følge farligt gods-bestemmelserne ved transport, såfremt visse krav er opfyldt. Dette notat er udarbejdet med henblik på at lette forståelsen af disse

Læs mere

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum

Draft amendments to annexes A and B of ADR - Addendum Marts 2017 Informationsmateriale om ADR 2017 Dette informationsmateriale giver en kort beskrivelse af udvalgte ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2015 til ADR 2017. Ændringer vedrørende radioaktive

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ).

Generel beskrivelse for emballering af begrænsede mængder (LQ). LQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som begrænset mængde (LQ). Generel

Læs mere

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12)

www.trafikstyrelsen.dk Notat Dato 17. december på OTIF ss Ikrafttræden relsens forskrifter. e. Et udvalg af RID 2013 RID 2013 Side i (12) Informationsmateriale om RID 2013 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelseb e af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2011 REV 2 til RID 2013. For

Læs mere

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ).

Generel beskrivelse for emballering af undtagne mængder (EQ). EQ Emballering Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt emballering af stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID-konventionen men pakket som undtagne mængder (EQ). Generel

Læs mere

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen

Prøveeksamen 3 eksempel på sikkerhedsrådgivereksamen Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv B. Transport af farligt

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual 1. Dokumentation Ved transport af radioaktive stoffer, skal dokumentationen suppleres med følgende: Klassenummeret 7. Betegnelsen eller symbolet for det eller de pågældende radionuklider. En beskrivelse

Læs mere

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS

VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS VEJLEDNING OM VEJTRANSPORT AF FARLIGT GODS Emne: Affald Generelt Erhvervsmæssig vejtransport af affald, der er farligt gods, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende

Læs mere

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus

Prøveeksamen 1 - ADR Sikkerhedsrådgiverkursus Opgave 1 Hvilke(n) af følgende virksomheder er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods? A. Virksomheder, der udelukkende transporterer, læsser, aflæsser eller afsender

Læs mere

Store ændringer i ADR 2017

Store ændringer i ADR 2017 Store ændringer i ADR 2017 Er der ikke Her er de vigtigste Ændringerne i ADR-konventionen angives fortrinsvist i den rækkefølge som bestemmelserne er listet i ADR- konventionen Stil gerne spørgsmål undervejs

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag.

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet har meldt afbud: Torkil Hansen kan/må ikke deltage i dag. Rigspolitiet servicerer 12 politikredse Nationalt Færdselscenter servicerer kredsenes færdselsafdelinger Tungvognssektionen hjælper

Læs mere

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for transport af farligt gods ad vej, som

Læs mere

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR

Fødselsdato: Case-study i VEJ ADR Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelsen af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

Ansvarsfordeling ved farligt affald

Ansvarsfordeling ved farligt affald Ansvarsfordeling ved farligt affald Hvordan deles ansvar og opgaver, når transportøren udfører en del af opgaverne for eller på vegne af afsenderen? v/ Torkil Hansen - Rigspolitiet Lastbilchauffør ville

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. februar 2015 Sag 222/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 17.

Læs mere

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse

RID 2015. Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2015 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 7, og 134 b i færdselsloven,

Læs mere

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013

Seminar om farligt gods 21. november 2012. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013. Ændringer/nyheder i ADR 2013 ADR 2013 De ændringer, der gennemgås i det følgende, er udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15/213 - af 5. marts 2012 ECE/TRANS/WP.15/213/add.1 - af 29.

Læs mere

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse

RID 2013. Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2013 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus

Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods Kapitel 1.3 kursus Farligt gods i landbruget? 2 Foto: TISFoto: TIS Bornholms Landbrug Regelsæt ADR 2015 - Vejtransport af farligt gods National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Læs mere

Kort og godt om farligt gods 2016

Kort og godt om farligt gods 2016 Kort og godt om farligt gods 2016 Bilbranchen I samarbejde med DI - ATL Skriftlige anvisninger De skriftlige anvisninger skal svare til nedenfor viste fire sides model for så vidt angår form og indhold.

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 31. oktober 2015. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. 30. oktober 2015. Nr. 1223. Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. oktober 2015 30. oktober 2015. Nr. 1223. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder

RID 2009 REV 1 Del 3, side 1. Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 1 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2009 REV 1 Del 3, side 2 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011

Seminar om ADR 2011 Fredericia d. 25. november 2010. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011. Ændringer/nyheder i ADR 2011 ADR 2011 De ændringer, der gennemgås i det følgende er, udarbejdet på baggrund af rettelsesdokumenter udsendt af UN, henholdsvis: ECE/TRANS/WP.15 /204 - af 12. marts 2010 ECE/TRANS/WP.15 /204/add.1 - af

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen.

Henvendelser vedrørende det faglige indhold af den danske udgave, herunder om eventuelle fejl i teksten, kan rettes til Beredskabsstyrelsen. Informationsmateriale om ADR 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra ADR 2009 til ADR 2011. For en udtømmende

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse 931 af 08/07/15 sidder på bagerste side Bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) I medfør

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser

RID Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser RID 2013 Del 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser vedrørende begrænsede og undtagne mængder RID 2013 Del 3, kapitel 3.1 og 3.2, side 1 Kapitel 3.1 Generelle bestemmelser

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse nr. 818 af 28/06/2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bilag 1 Hele ADR 2011 (Ikke medtaget her) Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134

Læs mere

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly

Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Sider: 1 af 6 Vejledning i Tøris-forsendelser med fly Begynd her: Hvordan skal din forsendelse transporteres? Muligheder: 1. Fly (IATA) 2. Landevej (ADR) 3. Skib (IMDG) Fly inkl. med landevej som for-

Læs mere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere

Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Eksempel på en multiple choice opgave til eksamen for sikkerhedsrådgivere Følgende sæt består af 40 opgaver, hvilket svarer til det antal, der stilles til eksamen. Hver opgave består af et spørgsmål og

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Bekendtgørelse nr. 617 af 26. Juni 2009 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods Justitsministeriet Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Generelle bestemmelser Kapitel

Læs mere

Notat vedr. farligt gods

Notat vedr. farligt gods 8. maj 2003 Til: Medlemmerne i DGF Reinsurance Notat vedr. farligt gods Dette notat er sammenstykket af uddrag fra ADR-konventionen - udgave 1. juli 2001, med den hensigt at skabe et overordnet overblik

Læs mere

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods.

FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. FARLIGT GODS- FORSENDELSER Til virksomheder der selv håndterer farligt gods. Danske Fragtmænd håndterer og distribuerer hver dag store mængder forsendelser med farligt gods (ADR). I transportforløbet skal

Læs mere

Informationsmateriale om RID 2011

Informationsmateriale om RID 2011 Informationsmateriale om RID 2011 Dette informationsmateriale har til hensigt at give en kort beskrivelse af udvalgte væsentlige ændringer, der sker ved overgangen fra RID 2009 REV 1 til RID 2011. For

Læs mere

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg

Case-study. Løsningsforslag. Farligt gods Transport A/S - Esbjerg Case-study Løsningsforslag Farligt gods Transport A/S - Esbjerg 1. Vægtes 10 % Beskriv kort, hvad du vil gøre her og nu for at afhjælpe de to akutte situationer (Fyrværkeritransporten og benzintransporten)

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe

Del 2 Klassificering ADR 2015. Grænselinjer for emballagegrupper giftighed ved indånding af dampe Del 2 Klassificering ADR 2015 Hvis der imidlertid kun foreligger LC 50 -værdier for 4 timers eksponering, kan disse værdier multipliceres med 2, og resultatet kan anvendes i stedet for det ovenfor nævnte

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering

DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering DEL 7 Bestemmelser om betingelser for transport, af- og pålæsning og håndtering 7-1 7-2 KAPITEL 7.1 GENERELLE BESTEMMELSER 7.1.1 Ved transport af farligt gods kræves det, at der anvendes en bestemt type

Læs mere

Prøveeksamen 4 - rettevejledning

Prøveeksamen 4 - rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have?

Prøveeksamen 2 A. IMDG. ( ) B. RID. ( ) C. ICAO. ( ) D. ADR. ( ) Hvilket UN-nummer og klasse skal en blanding bestående af følgende to stoffer have? Opgave 1 Hvilke af følgende regelsæt skal transport af farligt gods mellem Haderslev og Harwich, England ske i overensstemmelse med, når transporten udføres som vejtransport mellem Haderslev og Esbjerg

Læs mere

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer

Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest de første erfaringer ADR-beviser Modulvogntog og farligt gods Brændstoftanke i maskiner, udstyr og køretøjer Multitest - de første erfaringer Multitest virker Operativsystem (Windows 7, XP) Internetbrowser

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestem melser samt undtagelser for transport af far ligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede mængder 3-1 3-2 KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER 3.1.1 Indledning Ud over

Læs mere

Case-study i Vej - ADR:

Case-study i Vej - ADR: Eksaminandens navn: Vejledende løsning Fødselsdato: BEMÆRK: Bedømmelse af case-study sker kun såfremt opgaven er forsynet med oplysning om eksaminandens navn og fødselsdato samt er underskrevet af pågældende

Læs mere

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen.

At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. FG Dokumenter Formål: Indhold: At sikre korrekt udfyldelse af de krævede dokumenter ved en transport i henhold til ADR/RID-konventionen. Generel beskrivelse for udfyldelse af dokumenter til en farlig gods

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande

BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande BILAG A Generelle bestemmelser og bestemmelser for farlige stoffer og genstande 1-1 1-2 DEL 1 Generelle bestemmelser 1-3 1-4 1.1.1 Opbygning 1.1.2 Omfang KAPITEL 1.1 OMFANG OG ANVENDELSESOMRÅDE Bilag A

Læs mere

Farligt gods Seminar november 2016

Farligt gods Seminar november 2016 Bureau Veritas HSE Fra sikkerhedsdatablad til affald teori og praktik Jette Røgen A day with Bureau Veritas (video) Seniorrådgiver & eksamineret sikkerhedsrådgiver, civilingeniør, kemi Hvad er kemikalieaffald?

Læs mere

FORBUDT på TNT Air Network

FORBUDT på TNT Air Network Litium Metal Batterier Litium Ion Batterier Oversigt på flytransport af litiumbatterier Pakningsmetode (ION) udelukkende uden udstyr (ION) t med udstyr (ION) monteret i udstyr (METAL) udelukkende uden

Læs mere

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø.

20-11-2012. Steen Larsen Orla Madsen. Peter Lindholt. Torkil Hansen Freddy Agerskov Anders Eggert Bent Blaabjerg Kim Vejlø. Steen Larsen Orla Madsen Tungvognscenter Nord i Aalborg Peter Lindholt Tungvognscenter Syd i Vejle Henrik Madsen Kurt Krüth Henning Kudsk Tungvognscenter Øst i Karlslunde Susanne Jensen Torkil Hansen Freddy

Læs mere

FARLIGT GODS - KONFERENCE

FARLIGT GODS - KONFERENCE VELKOMMEN TIL TUR s FARLIGT GODS - KONFERENCE 2013 Praktiske oplysninger Program Pauser Registrering af deltagere Taletid Nøgleaflevering og bar- regning Vejledende program, Farligt Gods konferencen 2013

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chauffør uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prøveeksamen 3 Rettevejledning

Prøveeksamen 3 Rettevejledning Opgave 1 Hvilke af følgende aktiviteter er omfattet af bekendtgørelsen om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods A. Nødtransport med henblik på redning af menneskeliv ( ) B. Transport af farligt

Læs mere

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2011. chaufførens farligt gods. guide. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2011 chaufførens farligt gods guide Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.

Læs mere

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2007 KAPITEL 6.4

Del 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager og tanke m.m. ADR 2007 KAPITEL 6.4 KAPITEL 6.4 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION, PRØVNING OG GODKENDELSE AF KOLLI OG STOFFER I KLASSE 7 6.4.1 (Reserveret) 6.4.2 Generelle bestemmelser 6.4.2.1 Kolliet skal være konstrueret således i forhold

Læs mere

RID 2015. Klassificering

RID 2015. Klassificering RID 2015 Del 2 Klassificering RID 2015 Del 2, side 1 Kapitel 2.1 Generelle bestemmelser 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I RID findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 1) BEK nr 828 af 10/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2016-3226 Senere ændringer

Læs mere

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1

Del 2 Klassificering ADR 2013. DEL 2 Klassificering 2-1 DEL 2 Klassificering 2-1 2-2 KAPITEL 2.1 GENERELLE BESTEMMELSER 2.1.1 Indledning 2.1.1.1 I ADR findes følgende klasser af farligt gods: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4.1 Klasse 4.2 Klasse 4.3 Klasse

Læs mere

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse

BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse BILAG B Bestemmelser for transportmateriel og transportens gennemførelse 8-1 8-2 DEL 8 Bestemmelser for køretøjers mandskab og udstyr, transportens gennemførelse samt dokumentation 8-3 8-4 KAPITEL 8.1

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods Dato J. nr. [dato] 2017-1911 Udkast til bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods I medfør af 82, stk. 5-7, 118, stk. 8, og 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

RID Bestemmelser for forsendelse

RID Bestemmelser for forsendelse RID 2017 Del 5 Bestemmelser for forsendelse RID 2017 Del 5, side 1 Kapitel 5.1 Generelle bestemmelser 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S)

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013 KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) KAPITEL 4.2 ANVENDELSE AF UN-TANKE OG UN-MULTIELEMENT GASCONTAINERE (UN-MEGC S) Anm. 1: Faste tanke (tankvogne), aftagelige tanke, tankcontainere og tankveksellad med råtanke af metal samt batterikøretøjer

Læs mere

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT

Del 3 - Tabel A ADR 2005. Emballagegruppe. Klassifikationskode. Faresedler 1 1.2G 1+ 6.1 +8 1 1.3G 1 +6.1 +8 1 1.2K TRANSPORT IKKE TILLADT UN-nr. Godsbetegnelse og beskrivelse Klasse Klassifikationskode Emballagegruppe Faresedler Begrænsede mængder Emballeringsforskrifter Emballage emballerings Bestemmelser om sammenpakning 3.1.2 2.2 2.2

Læs mere