Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Multimediedesigner CSR Corporate Social Responsibility Eksamensprojekt 3. sem. nov jan. 2014

2 Introduktion CSR Corporate Social Responsibility, er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale ansvar. Grundlæggende handler CSR om at virksomheder handler globalt og samfundsmæssigt ansvarligt, for eksempel ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø, klima etc. CSR der er indtænkt i virksomhedens forretningsstrategi med henblik på også at skabe værdi for virksomheden, kan kaldes forretningsdrevet samfundsansvar eller blot strategisk CSR. CSR er betegnelsen for virksomhedsinitiativer, hvor virksomheden tager hensyn til alle sine interessenters (typisk ansatte, ejeren, lokalsamfundet, kunder) interesser. Interessenter skal i denne sammenhæng forstås bredt, idet offentligt ejede virksomheder også kan beskæftige sig med CSR. Initiativerne er kendetegnet ved, at virksomheden går længere for det sociale ansvar, end den er pålagt ved lov. CSR er tema for eksamensprojektet. I skal forestille jer, at I som multimediedesignere bliver bedt om at udvikle en prototype til et website, hvor en virksomhed bedst muligt kommunikerer sit sociale engagement sin CSR. Virksomheden har således behov for et redesign af sit website eller et nyt website udviklet specielt med henblik på det aktuelle kommunikationsbehov. Desuden ønsker virksomheden forslag til, hvordan andre medier, kan understøtte websitet, således at budskabet bedst når ud til målgruppen. I vælger selv hvilken virksomhed I vil arbejde for og hvilken aktivitet virksomheden skal iværksætte samt hvilken organisation de samarbejder med. I skal vælge en hovedaktør (virksomhed) og en eller flere andre aktører som den vil kunne samarbejde med om CSR. Målet med projektet er at skabe et multimedieprodukt som et dynamisk søgested for information. Virksomheden har behov for et website udviklet specielt med henblik på det aktuelle kommunikationsbehov med bedst mulig præsentation af dens CSR strategier og tiltag. Udform en præsentation af din virksomheds arbejde med CSR til nettet, hvor materialet er struktureret, så brugeren kan få en spændende, flot, overbevisende, overskuelig oplevelse. Indholdet på websitet hænger nøje sammen med de valgte aktører og den måde de arbejder med CSR. Det kan fx være en være beskrivelse fra et sted i verden med særlige udfordringer, en historisk redegørelse, en vejledning i udformning CSR tiltag eller et forum hvor deltagere kan udveksle idéer. Løsningen skal indeholde en databasebaseret funktionalitet. Afhængig af den valgte aktør/aktører kunne det fx være en database: med aktørens CSR-projekter med aktørens CSR-publikationer med aktørens CSR-samarbejdspartnere med aktørens "interactive Challenges" - fx en del af et spil for tilmelding til Nyhedsbreve, Desuden ønskes forslag til, hvordan andre medier, kan understøtte websitet, således at information om CSR tiltag bedst når ud til målgruppen. Samtidig skal medieprodukterne afspejle og bidrage til de valgte virksomheders image. Links til inspiration: Pages/default.aspx reportspresentations/csrreports/ slideshow?searchfrom=header&q=corporate+social+responsibility+report CSR Multimediedesigneruddannelsen 3. sem eksamensprojekt nov jan Copenhagen Business Academy cphbusiness.dk 2

3 Formål At demonstrere jeres færdigheder efter 3 semestre i: Visualisering Kommunikation Interaktionsudvikling Virksomheden Projekt krav Projekt formulering En projektformulering skal godkendes senest fredag den 29. november kl Godkendelse kan foretages af alle projektvejledere. Problemformulering: Baggrund & Definition. Afgrænsninger og konsekvenser i forhold til at løse problemet. Metoder teknikker og værktøjer: Teori, litteratur; referencer Proces: Interessent analyse, risiko analyse Plan (Leverancer): PBS-WBS, Estimater, ressourcer, økonomi, kritisk vej Vælges SCRUM som udviklingsmetode, er det selvfølgeligt, at arbejde med Sprint Planning, herunder Burn Down Chart etc. På grund af projektets varighed skal der være mindst 2 sprint. Kvalitetssikring skal indgå i planen For så vidt angår plan så vær specielt opmærksom på, hvornår de enkelte lærere har vejledningstimer. Jeres planlægning skal tage højde for det (faglig vejledning inden for de enkelte fagområder). Prototype Der skal udarbejdes en eller flere fungerende prototyper. Prototyperne skal være færdiggjorte med hensyn til informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign. Prototyperne skal anvende en database. CSR Multimediedesigneruddannelsen 3. sem eksamensprojekt nov jan Copenhagen Business Academy cphbusiness.dk 3

4 Projektet skal således resultere i følgende leverancer: 1. Produkt Prototype på website med tilhørende database. Prototypen skal illustrere principperne for stil, sprog, navigation, funktionalitet og brugervenlighed. 2. Usability Prototypen skal være tilstrækkelig detaljeret så den kan testes for brugervenlighed. Der skal udføres mindst to usability tests. Testmetode og -beskrivelse skal fremgå af rapporten, mens selve testen gerne må udføres efter rapportens aflevering og testresultat dokumenteres ved den mundtlige eksamen. 3. Supplerende materiale Udover website ønskes forslag som skal anvendes i forbindelse med en informationskampagne og lancering af virksomhedens CSR strategi og aktiviteter Der ønskes forslag til mindst to af følgende områder: Video: 20 sec net-promo/tv-ad Mobil service: App. til smartphone eller tablet Off-line annoncering: Plakatserie, magasin- og dagbladsannoncer On-line annoncering: Serie af bannerannoncer Visuel identitet for kampagnemateriale 4. Projektrapport Projektrapporten skal dokumentere gennemførte analyser mv. samt beskrive og dokumentere produkter og proces. Der skal være begrundede argumenter for valg af informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign. System og database skal være veldokumenteret, og der skal min. være: et E/R-diagram på 3.NF, med tilhørende attributbeskrivelser et navigationsdiagram use-cases / user-stories ell.lign. funktionalitetsbeskrivelser En argumenteret liste med Non funktionelle krav til løsningen dokumentation af udførte test, herunder beskrevne testcases, og anden kvalitetssikring (for eksempel reviews) relevante screen-dumps for websiderne dokumenteret og kommenteret centrale dele af koden. Det skal være dokumenteret, at sitet er optimeret i forhold til søgemaskiner, SEO. De foreslåede løsninger skal dokumenteres i projektrapporten med beskrivelse og begrundelse af idé, formål, process, teknik, drejebog, storyboard mv. CSR Multimediedesigneruddannelsen 3. sem eksamensprojekt nov jan Copenhagen Business Academy cphbusiness.dk 4

5 Formalia Projektet skal laves i grupper med 3-5 personer. Liste med navnene på gruppens medlemmer skal sendes med mail til senest onsdag den 27. november Herefter vil grupperne få tildelt et nummer, der bruges som reference ved vejledning og eksamen. Websitet skal uploades på et web-hotel, og der skal være tydelig angivelse af url-adresse på projektrapportens forside. Aflevering Projekt skal uploades på Fronter senest Fredag den 20. december 2013, kl 10:00. Materiale skal samles i en zip-fil og afleveres som én gruppeaflevering. Zip-filen skal navngives unikt med projektnavn og/eller gruppenummer. Alle arbejdsfiler struktureres og lægges i underbiblioteker. Projektrapport kan afleveres enten som pdf eller som website (online interaktiv rapport, som ses i browser) Rapport som pdf skal incl. bilag skal lægges i zip.filen og lægges ind samlet (skal stå i ét dokument). Rapport som website afleveres med angivelse af URL samt fil med rapporttekst i Word-fil (til dokumentation af at materialet er udarbejdet inden afleveringstidspunkt) Rapporten må maksimalt udgøre 5 normalsider plus 5 normal sider pr. gruppemedlem incl. fodnoter, slutnoter og tekstbokse men excl. bilag. En normalside defineres som bestående af anslag inklusiv mellemrum. Ved dokumentation på website gælder omfanget det samlede tekstindhold på sitet. Projektrapporten Rapporten skal min. indeholde: 1) Forside ( hvis der billede eller grafik, hvor tekst er forstyrrende anvendes forside+faktaark) Forsiden skal indeholde: Projekttitel Faktaark (faktaark kan være forsiden, hvis ikke er det side 2) Anvendes website som dokumentation skal fakta være på/kunne tilgås fra startsiden Faktaark skal indeholde: Projekttitel Projekt URL-adresse Fulde navnene på gruppens medlemmer samt deres adresse Angivelse af gruppemedlemmernes valgfag Gruppenummer, klasse, årgang, navne på jeres vejledere Alle gruppemedlemmer skal underskrive faktaark Omfang - anslag 2) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse, overskrifter og sidetal Der skal være en indholdsfortegnelse med sidetal og/eller numerisk strukturangivelse (kapitel- og afsnitsnummerering) Der skal være overskrifter og underoverskrifter i fornødent omfang. Disse skal være identiske med indholdsfortegnelsen 3) Projektformulering herunder problembeskrivelse / -formulering 4) Metode 5) Teori 6) Analyser CSR Multimediedesigneruddannelsen 3. sem eksamensprojekt nov jan Copenhagen Business Academy cphbusiness.dk 5

6 7) Diskussion af virksomhedens CSR kommunikation. Herunder målgrupper og budskab 8) Design brief 9) Dokumentation af udvikling. Herunder storyboards, dokumentation af informationsdesign, interaktionsdesign og præsentationsdesign, mv 10) Konklusion og refleksion 11) Referencer (litteratur & kilder) 12) Bilag Projektplan eller Sprint Planning Burn down Chart Screendumps af væsentlige dele af website og øvrige materiale som dokumentation af projektstatus på afleveringsdato Repræsentative eksempler på kildekode, der viser hovedelementer af løsningen, herunder fra HTML sider, fra stylesheet, fra scripts etc.. Div. modeller (Navigationsdiagram for website, Use-case; ER-Diagrammer etc.). Noter Der skal i fodnoter henvises til de relevante kilder i litteraturlisten de steder i teksten, hvor de anvendes eller der citeres fra dem. Det sker ved at indsætte en fodnote med forfatterens efternavn, årstal og sidetal for referencen. Fx Schwartz Dahlberg (2011) s. 9. Er der flere publikationer af samme forfatter det pågældende år, nummereres disse med bogstaver, fx 2011a, 2011b osv. Bilag Medtages bilag, skal de forsynes med bilagsnummer og overskrift. Der må ikke være informationer i bilagene, der kan virke begrænsende på jeres beskrivelse eller konklusioner. Det betyder, at projektet skal fremstå som en helhed uden bilagene. Der må ikke vedlægges bilag uden at der er i hovedteksten er referencer til bilaget. Litteraturhenvisninger/kildefortegnelse Opgaven skal have en kildefortegnelse, der skal omfatte: Anvendte bøger, tidsskrifter, artikler, websider og andre trykte og elektroniske kilder Kildens navn, forfatter, forlag, udgave, udgivelsesår samt, hvis det foreligger, ISBN-nummer skal angives For artiklers vedkommende tilføjes navnet på det tidsskrift eller den avis, artiklen er hentet fra, samt udgivelsesdato For websider angives stien til de relevante kilder Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til præsentationer eller handouts anvendt i undervisningen. Projektet kan afvises, hvis det ikke overholder kravene til aflevering: faktaark, indholdsfortegnelse, overskrifter, sidetal, antal anslag, litteraturhenvisninger og kildefortegnelse. Hvis projektet afvises, betyder det, at projektet tæller som ikke-afleveret. CSR Multimediedesigneruddannelsen 3. sem eksamensprojekt nov jan Copenhagen Business Academy cphbusiness.dk 6

7 Uddrag fra studieordningen 3. semester 2. prøve Digital kommunikation & Interaktionsudvikling - Komplekse produkter Prøven skal vise: at den studerende kan sætte sig ind i et anvendelsesområde kan udvikle en kompleks applikation Prøvens resultat (projektet) tager udgangspunkt i de beskrevne valgfri uddannelseselementer Ekstern prøve Mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i et udviklet produkt udarbejdet i gruppe på 3-5 studerende. Prøven afholdes efter 3. semester. Produkt Projektarbejdet skal være problemorienteret og skal resultere i en digital applikation og en mindre rapport, der omfatter dokumentation af proces og produkt. Aflevering Digital prototype. Rapport på maksimalt 5 normalsider plus maksimalt 5 normalsider pr. gruppemedlem, eksklusiv bilag. Eksamen Der tages udgangspunkt i det fremstillede produkt, og der eksamineres på baggrund heraf. 1. Præsentation af produkt 5 minutter 2. Individuel eksamination med udgangspunkt i produkt: 20 minutter. 3. Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter Bedømmelse Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af produktet, samt præsentation og eksamination. Præstation bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 3. semesters valgfri uddannelseselementer. Erhvervsakademiet fastlægger de nærmere krav til projektet, således at førsteårsprøven sammen med denne prøve, tilsammen dokumenterer mindst 2/3 dele af uddannelsen. Erhvervsakademiet kan stille nærmere krav til gruppestørrelse, produktomfang og procesdokumentation. CSR Multimediedesigneruddannelsen 3. sem eksamensprojekt nov jan Copenhagen Business Academy cphbusiness.dk 7

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Projektforløbet Fra start til slut

Projektforløbet Fra start til slut Projektforløbet Fra start til slut 1 1 Indledning Hvad er et projekt? Et projekt er en arbejdsform, som bruges i virksomheder og institutioner, når udgangspunktet for en opgave er kompliceret og uoverskuelig,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE

FUNDRAISING FOR BEGYNDERE 2 FUNDRAISING FOR BEGYNDERE Denne folder er tænkt som en hjælp til dig, der er i tvivl om, hvad der skal til for at skrive en god og velovervejet fondsansøgning. Konkurrencen om bevillinger fra fonde og

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0

Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Gribben En guide til alt det skriftlige Gribskov Gymnasium 0 Indhold 1. Skriftlighed... 3 2. Større opgaver... 4 2.1 Dansk-historieopgaven i 2.g... 4 2.2 SRO... 8 2.3 SRP... 10 Problemformulering... 12

Læs mere

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do

10-punktsmodellen Teknologi B Projekt - How to do Indholdsfortegnelse:... 2 Indledningen:... 2 1. Problemobservation:... 2 Problemtræ... 2 Disposition for analysen... 3 Tidsplan... 3 Projektbeskrivelse... 4 2. Analyse:... 4 3-kasse modellen:... Analyse

Læs mere

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave

Banebrydende teknologier. IT-inddragelse, der gør en forskel. 2. reviderede udgave Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel 2. reviderede udgave Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3-2005 Banebrydende teknologier IT-inddragelse, der gør en forskel Af Bent B. Andresen

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus

Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus Inspiration til strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD Introduktion Ramme for mål- og resultatplanen Strategisk målbillede Mål- og resultatplanen Målformulering Opfølgning Bilag

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere