Eksamensreglement for EUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensreglement for EUD"

Transkript

1 Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr af 16/11/2010 (gældende fra 1. juli 2011) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse BKG nr. 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (erhvervsrettet eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 41 af 16/01/2014 Vejledning til caseeksamen (merkantile udd.), jf. UVM.dk -> Uddannelser -> Erhvervsuddannelser -> Adgang og eksamen -> Eksamen Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) BEK nr 834 af 27/06/2013 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr 1455 af 16/12/2013 Tilhører: Klasse:

2 Indhold: Afsnit Emne Side Indhold 2 Forord 2 1 Mødepligt 3 2 Eksamensindstilling 3 3 Generelle regler for skriftlig eksamen 3 4 Generelle regler for case-, mundtlig eksamen m.m. 4 5 Overtrædelse af eksamensreglementet 5 6 Sygdom/fravær ved eksamen 6 7 Skriftlige besvarelser 6 8 IT ved eksamen 7 9 Eksamensplan/eksamensavis 8 10 Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter 8 11 Offentliggørelse af eksamenskarakterer 8 12 Standpunktskarakterer 8 13 Beståelseskriterier 9 14 Karakterskala 9 15 Klageprocedure 9 16 Ansvar for eksamen 10 Bilag Oversigt over eksamensfag 11 Forord Formålet med dette reglement er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe et godt grundlag for, at alle involverede kan føle sig så trygge som muligt i eksamenssituationen. Alle øvrige involverede - dvs. lærere, censorer, tilsynspersonale og skolens administrative personale - har sammen med eksaminanderne et ønske om, at eksamen afvikles præcist og smidigt. Du bedes læse reglementet grundigt i god tid før eksamen, og du bør medbringe det ved eksamen. Læg blandt andet mærke til, at det kan få alvorlige konsekvenser at overtræde skolens eksamensreglement. Dette eksamensreglement indeholder de bestemmelser, der er gældende for erhvervsuddannelserne og som er kendt på nuværende tidspunkt. Side 2 af 11 CPH WEST, april 2014

3 Afsnit 1 Mødepligt Eksamen indgår som en obligatorisk del af uddannelsen. Der er mødepligt til eksamen. En eksaminand der ikke møder op og gennemfører eksamen har afbrudt sin uddannelse. Elever der f.eks. har behov for at forlænge uddannelsen og derfor ikke ønsker at gennemføre eksamen skal meddele dette til administrationen senest 5 arbejdsdage for eksamensdagen. Framelding senere end dette tidspunkt regnes som et brugt eksamensforsøg. Afsnit 2 Eksamensindstilling ved den afsluttende Eksamen Skolen indstiller eleverne til eksamen ved afslutningen af uddannelsen. Du kan normalt kun indstilles til eksamen, hvis du har deltaget i undervisningen, har afleveret de skriftlige arbejder og har fået arbejderne godkendt af de pågældende lærere i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt. Det er den enkelte elevs lærere, der afgiver eksamensindstillingen til skolens ledelse. Du kan ikke deltage i det afsluttende grundforløbsprojekt og dermed eksamen, hvis du ikke har opnået de nødvendige kompetencer. Se i den lokale undervisningsplan: afsnittet om eksamen. Afsnit 3 Generelle regler for skriftlig eksamen Du bør læse nedenstående regler grundigt igennem inden eksamen, da skolen, ved overtrædelse, kan se sig nødsaget til at bortvise dig fra eksamen 1) 2) Alle skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøven begynder. Gyldig legitimation (studiekort) skal medbringes og lægges på hjørnet af dit bord. 3) Udover de tilladte hjælpemidler må ingen andre bøger, optegnelser, hjælpemidler, herunder mobiltelefoner m.v. befinde sig ved din plads i lokalet. Det er dit eget ansvar at huske at medbringe de tilladte hjælpemidler samt skriveredskaber, lineal, ordbøger, regnemaskine m.m. - skolen har ikke ekstra eksemplarer af hjælpemidler. 4) Alle udleverede papirer skal straks forsynes med navn, cpr. nr., klasse eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin (f.eks. januar 2011). Intet eksemplar af opgaven og intet af det udleverede papir må bringes ud af eksamenslokalet, så længe prøven varer. Den trykte opgavetekst kan udleveres efter prøvens afslutning. 5) Du må normalt ikke forlade lokalet, før du har afleveret din besvarelse. Skulle det alligevel være nødvendigt, skal du ledsages af en af de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. Side 3 af 11

4 6) Eksaminander, der afleverer før prøvens afslutning, skal straks forlade det lokale, hvor prøven afholdes. I de sidste 15 minutter før prøvens udløb må ingen elev dog forlade lokalet af hensyn til de elever, der endnu ikke er færdige med opgaven, og som derfor har krav på ubetinget ro. 7) Under prøven må du kun henvende dig til de tilsynsførende. Henvendelse sker ved håndsoprækning. 8) Det er dit eget ansvar, at det, der afleveres i omslaget til den tilsynsførende, er det, der skal bedømmes. Hvis en del af besvarelsen, der ønskes bedømt, foreligger i kladdeform, skal du forsyne forsiden af omslaget med påskriften kladde til bedømmelse og vedlægge den pågældende del af kladden. Eventuelt kladdepapir (der ikke ønskes bedømt) afleveres separat. Også kladdepapir skal være forsynet med navn, cpr.nr., klasse eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin. 9) Rygning er ikke tilladt i eksamenslokalet. Afsnit 4 Generelle regler for caseeksamen, mundtlig eksamen og praktiske prøver 1) Hvis ikke andet er aftalt med læreren, møder første elev, ifølge protokollen/alfabetisk rækkefølge, til den fastsatte start på forberedelsestiden/eksamen. Efterfølgende elever møder så i protokolrækkefølge. Er eksamen delt over flere dage, skal du kontrollere hvilken dag/tidspunkt, du skal møde. Ofte vil læreren have udarbejdet og uddelt/ophængt en plan for afvikling af den pågældende eksamen. 2) Det er eksaminandens ansvar at møde til mundtlig eksamination senest 10 minutter før det meddelte tidspunkt, og at medbringe de hjælpemidler, der evt. er tilladt. De tilladte hjælpemidler fremgår af oversigten i vedlagte bilag med oversigt over eksamensfag samt i Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. I forbindelse med eksaminer, hvor et eksaminationsgrundlag skal forelægge, skal dette produkt være til stede ellers kan eksaminanden ikke gå op til eksamen, jf. BEK41 af 16/01/2014, 3,1a. 3) Ved caseeksamen er der ingen forberedelsestid udover casearbejdsdagen. Casearbejdsdagen har en varighed af 8 timer fra kl. 8 til kl. 16. Det er eksaminandens ansvar at medbringe alt materiale, som evt. skal bruget ved eksaminationen. Caseeksamen indebærer, at eleverne på en af skolen fastlagt casedag arbejder med 5 til 7 spørgsmål udarbejdet af elevens grundfagslærer tilknyttet årets casehistorie udarbejdet af ministeriet. Ved fag, der afsluttes med mundtlig eksamen udleveres spørgsmål og/eller eventuelle tekster. Forberedelsestiden anvendes til at udarbejde disposition og løsningsforslag efter lærerens nærmere anvisninger. Du må kun medbringe spørgsmål, prøvetekster og egne løsningsforslag - udarbejdet under forberedelsen - til eksamenslokalet. Tilsynspersonalet i forberedelseslokalet vil påse, at den enkelte eksaminand får den forberedelsestid, der hører til faget. 4) Ved caseeksamen er det censor, der vælger, hvilke casespørgsmål eksaminanden skal besvare. Øvrige og uddybende spørgsmål stilles af eksaminator. I fag med mundtlig eksamen er det faglæreren, der er eksaminator og stiller Side 4 af 11

5 spørgsmål under eksaminationen. Censor kan med eksaminators tilladelse stille enkelte spørgsmål til eksaminanden. Forberedelsestiden varierer alt efter grundfag. Det skal bemærkes, at det for de tekniske uddannelser kan mundtlig eksamen afvikles enten som almindelig eksamen eller som caseeksamen. Dette fremgår af den lokale undervisningsplan og eleverne skal informeres om eksamensformen ved undervisningens start. 5) Særligt for grundforløbsprøven på den merkantile indgang: Som udgangspunkt foregår grundforløbsprøven som gruppeeksamen, da dette er den mest hensigtsmæssige eksamensform i forhold til at bedømme elevernes evne til at arbejde ansvarligt med merkantile opgaver i grupper (jf. fælles kompetencemål for den merkantile indgang). Der kan dog undtagelsesvis gives tilladelse til, at en elev går til eksamen individuelt. Karakterer gives individuelt. 6) Faglærer og eksaminator skal være til stede under hele eksaminationen. 7) Umiddelbart efter eksaminationens afslutning modtager du din karakter, der er fastsat efter drøftelse mellem censor og eksaminator. 8) Af hensyn til en hensigtsmæssig afvikling af eksamen må eksaminander, der afventer eksamination eller meddelelse om karakter, ikke udvise forstyrrende adfærd uden for eksamenslokaler og forberedelseslokaler. Afsnit 5 Overtrædelse af eksamensreglementet Hvis en elev under en prøve skaffer sig selv eller en anden elev uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, bliver eleven bortvist fra prøven. Såfremt der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en elev har skaffet sig eller ydet uretmæssig hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning, skal dette indberettes til skolen. Bekræftes formodningen og handlingen har fået eller kunne få betydning for bedømmelsen, bortvises eleven fra prøven. Hvis en elev under et prøveforløb overtræder skolens eksamensreglement eller udviser forstyrrende adfærd, kan skolen bortvise eleven fra prøven, og elevens ved prøven kan herefter normalt ikke bedømmes. I mindre alvorlige tilfælde kan skolen dog først give en advarsel. I de tre ovenstående tilfælde kan skærpede omstændigheder betyde, at en elev kan bortvises fra skolen i en længere eller kortere periode. I disse tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning. En bortvisning betyder endvidere, at en evt. karakter for prøven bortfalder og at eleven har brugt et eksamensforsøg. Hvis der under censuren opstår formodning om, at du har fået eller givet uretmæssig hjælp, vil en repræsentant fra skolens ledelse afgøre, om besvarelsen kan anerkendes. Side 5 af 11

6 Afsnit 6 Sygdom/fravær ved eksamen Sygdom: Hvis du er syg på casearbejdsdagen eller eksamensdagen skal du straks kontakte uddannelsens administration telefonisk. Dvs. inden Husk af få oplyst navn på den, som du sygemelder dig til. Ønsker du at indstille dig til syge-eksamen, skal du meddele det skriftligt til skolens kontor senest 3 dage efter at prøven er afholdt. Lægeerklæring skal være vedlagt, og du skal selv betale. Andre særlige omstændigheder, der gør, at du ikke med rimelighed kan forventes at kunne gennemføre prøven, sidestilles efter skolens vurdering med sygdom. Evt. sygeeksamen afholdes snarest muligt. Hvis det er en prøve i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal du kunne aflægge sygeeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse her af. Forsinkelse: Ring omgående til uddannelsens administration og meddel, hvornår du kan være til stede. Ved fremmøde sker henvendelse til en repræsentant fra skolens ledelse, der afgør, om du kan deltage i den pågældende eksamen. Hovedreglen er, at du ikke får lov til at deltage i eksamen, hvis du kommer for sent. Afsnit 7 Skriftlige besvarelser 1) Kladdepapir, indskrivningspapir og eksamensomslag skal forsynes med navn, cpr.nr., klasse eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin (f.eks. august 2008). 2) Bemærk formkrav til besvarelsen, der måtte være anført på eksamensopgaven. Hvis ikke andet er meddelt eller påført eksamensopgaven, skal besvarelsen skrives med kuglepen eller blæk (eller print, hvis du har tilladelse til brug af IT). 3) Når opgaveløsningen er afsluttet, skal renskrift/indskrivningspapirerne lægges i eksamensomslaget. Siderne, der ønskes bedømt, skal forsynes med sidenummer. Hvis ikke hele besvarelsen er renskrevet, og kladde ønskes bedømt, skal de pågældende kladdesider lægges i eksamensomslaget, der påføres: Kladde til bedømmelse. 4) Kladdepapirer, der ikke ønskes bedømt påføres navn, cpr.nr., klasse og fag. Disse kladdepapirer afleveres separat til tilsynspersonalet. 5) Om brug af stubsæt (gennemskrivningssæt) ved eksamen: I visse fag anvendes gennemskrivningssæt, dvs. selvkopierende papir i 3 sammenhængende eksemplarer). Sættet består af: Original (hvid) kopi (gul) kopi (rød) Sættene afleveres af eksaminanderne adskilt og indlagt i 3 omslag. Eksaminanderne vil ved eksamenstidens afslutning få yderligere 5 minutter til dette fordelingsarbejde. Det er dit eget ansvar, at det skrevne kan læses på begge kopier. Side 6 af 11

7 Afsnit 8 IT ved eksamen En forudsætning for, at du kan anvende IT ved den skriftlige eksamen er, at du har gennemført en prøve i faget på IT, og at du har indgået en aftale med skolen om anvendelse af IT. Tilbud om anvendelse af IT ved eksamen er frivilligt for hver enkelt. Aftalen om anvendelse af IT sker efter nedenstående regler: Såfremt der ønskes adgang til IT-udstyr ved en eksamen, skal tilkendegivelse ske ved underskrift på den blanket, I får udleveret til formålet. Særlige vilkår for anvendelse af IT ved skriftlig eksamen: Ved eksamen vil der være følgende programmer til rådighed: tekstbehandling og regneark. Eleven skal være villig til at fortsætte prøven uden brug af IT ved evt. nedbrud på ITanlægget. Skolens udstyr benyttes med mindre der er truffet aftale om, at du kan medbringe egen bærbar PC. For elever, der benytter egen bærbar PC, gælder det, at eleven - Selv har ansvar for, at PCen fungerer. - Selv skal medbringe evt. stik til strømforsyning (ikke forlængerledning). - Selv er ansvarlig for, at PCen ikke indeholder andet end tekstbehandlingsprogrammer og kontor-administrative systemer. - Selv skal medbringe printer eller skal blive ½ time efter prøvens afslutning for udprintning af opgaven, dvs. eleven må ikke forlade lokalet før prøvens afslutning med mindre det praktisk muligt. Det er elevens eget ansvar, at der løbende foretages lagring af opgaven på harddisk og diskette, som udleveres af tilsynet. Udprintning under eksamen foregår på følgende vilkår: - Inden udprintning skal hver side forsynes med navn. - Tilsynspersonalet afhenter kontinuerligt udskrifter til eleverne. Udprintning ved afslutningen af eksamen: - Udskrivning kan foregå umiddelbart efter eksamensafslutningen - Besvarelsen skal udskrives og afleveres i 1 eksemplar - Besvarelsen skal af den enkelte elev forsynes med navn, cpr.nr., klasse eller holdbetegnelse, fag og eksamenstermin (f.eks. januar 2011) samt underskrift. - Som ved udprintning under eksamen er det tilsynspersonalet, der leverer det udskrevne til den enkelte elev, der forbliver på sin plads indtil alle eksaminander har modtaget deres udskrifter. Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger via IT-udstyret, hverken via net eller anden kommunikation. Skolen har sikret sig mod dette. Der vil være IT-kyndigt personale til rådighed ved eksamen, således at tekniske vanskeligheder umiddelbart kan afhjælpes. Opstår der strømsvigt eller andre tekniske problemer med IT-udstyret, der ikke umiddelbart kan afhjælpes, fortsætter eksamen uden anvendelse af IT. Eleven må under prøven ikke modtage instruktion i brug af IT-systemet. Overtrædelse af ovennævnte vilkår vil kunne medføre bortvisning fra eksamen. Side 7 af 11

8 Afsnit 9 Eksamensplan Hver elev får udleveret en eksamensplan, der viser, hvilke fag der skal aflægges eksamen i med angivelse af datoer og tidspunkt for eksamens begyndelse. Ved mundtlige eksaminer vil der kunne være anført flere datoer, hvis eksaminationen af klassen/holdet strækker sig over mere end én dag. Det er dit eget ansvar at orientere dig hos de pågældende faglærere med hensyn til den nærmere rækkefølge for eksaminationen - og dermed den enkelte eksaminands mødetid. Afsnit 10 Afleveringsfrister for skriftlige arbejder, herunder projekter Det fremgår af afsnit 2, at der i grundlaget for eksamensindstillingen indgår aflevering af skriftlige arbejder. Det betyder, at der er afleveringspligt for så vidt angår skriftlige hjemmeopgaver, der stilles af faglæreren. Ud over disse opgaver gives der særlige projekter, hvortil der er ubetinget afleveringspligt, og hvor den enkelte klasses faglærer meddeler afleveringsfrister. Afsnit 11 Offentliggørelse af eksamenskarakterer I afsnit 4 er proceduren for offentliggørelse af eksamenskarakterer ved mundtlig eksamen omtalt. For skriftlige eksaminer gælder: Meddelelse om opnåede karakterer vil foreligge i form af en skolevejledning og offentliggjort ved opslag, så snart de foreligger eller ved en særskilt karaktermeddelelse (ikkeafsluttet eksamen). Afsnit 12 Standpunktskarakterer Skolen giver standpunktskarakterer i alle fag der afsluttes efter hvert af uddannelsens moduler til eleverne. I fag, der har både mundtlig og skriftlig prøve, gives en standpunktskarakter for mundtlige og en for skriftlige er. Standpunktskaraktererne er skolens bedømmelse af dit standpunkt i forhold til undervisningens mål i faget og gives på grundlag af dine er i løbet af året. Skriftlig meddelelse om standpunktskaraktererne udleveres til eleverne, inden skolen giver lærere og elever meddelelse om, hvilke prøver, der afholdes. Side 8 af 11

9 Afsnit 13 Beståelseskriterier/Re-eksamen I forbindelse med prøver beskriver skolen prøvens bedømmelseskriterier i den lokale undervisningsplan, jf. BEK nr 41 af 16/01/ Bedømmelseskriterier ved prøven skal med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget beskrive hvad der lægges vægt på ved vurderingen af eksaminandens. Se i øvrigt Undervisningsministeriets bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne. Elever der ikke består eksamen kan søge skolen om mulighed for reeksamination. Ansøgning om dette skal sendes til skolen senest 14 dage efter offentliggørelse af karakteren i det enkelte fag. Du kan normalt kun deltage i samme prøve max. 2 gange. Afsnit 14 Karakterskala Karakterer afgives efter 7-trins skalaen (gældende karakterskala) ved bedømmelse og eksamination. Der er enkelte fag og læringsaktiviteter, hvor bedømmelsen er bestået/ikke bestået (f.eks. førstehjælp og brandbekæmpelse). Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende 10 Den fortrinlige Karakteren 12 gives for den fremragende, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstatiostrerer Karakteren 7 gives for den gode, der demon- opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne Karakteren 4 gives for den jævne, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, 02 Den tilstrækkelige 00 Den utilstrækkelige -3 Den ringe med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable. A B C D E Fx F Afsnit 15 Klageprocedure Klage over opnåede eksamenskarakterer: Henvend dig først til lederen af din uddannelse. Du kan indgive klage til skolen vedr. forhold ved eksamen senest 14 dage efter, at du har fået meddelt karakteren på sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Begrundelsen kan vedrøre: 1) eksamensforløbet Side 9 af 11

10 2) de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål 3) bedømmelsen Ved klage over en skriftlig eksamen kan eksaminanden i visse tilfælde få udleveret kopi af opgaven og egen besvarelse til støtte for klagen. Skolen forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om udtalelse. Udtalelsen forelægges klager, der får lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en uges frist. Skolen træffer herefter afgørelse, som straks meddeles klageren og evt. andre berørte elever. Afgørelsen kan være: 1) At der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse) 2) At der skal tilbydes eleven ny prøve (omprøve) eller 3) At klagen afvises. Skolen skal afgive en afgørelse senest 2 måneder efter klageindgivelse. Det skal bemærkes, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter., jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (erhvervsrettet eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 41 af 16/01/ , stk En evt. ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt efter klagens afgørelse. Til ombedømmelse og omprøve udpeges nye bedømmere. Antallet af bedømmere skal være det samme som ved den prøve, der er blevet påklaget. Har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udpeget censor ved den oprindelige prøve, udpeger institutionen nye bedømmere efter styrelsens retningslinjer. Klager over skolens afgørelser: Hvis du ikke accepterer skolens afgørelse, kan retslige spørgsmål indklages til Undervisningsministeriet. Dette skal ske inden for to uger efter, at du har fået afgørelsen på klagesagen. Afsnit 16 Ansvar for eksamen Eksaminator har ansvaret for at informere censor om kompetencemålene (ved grundforløbsafprøvning) og om kompetencemålenes omsætning til konkrete mål i elevens opgave/projekt. Det er censor alene der er garant for at bedømmelsen er retvisende i forhold til eksamensprocedurer, bedømmelsesgrundlag eller eksamensgrundlag. Såfremt der undervejs i en eksamen pludselig opstår tvivl om dette, kan censor eller eksaminator stoppe eksamen og kontakte leder eller eksamensansvarlig. 1 Ved omprøve som følge af væsentlige fejl eller mangler i prøven, kan en ombedømmelse eller omprøve ikke resultere i en lavere karakter. Side 10 af 11

11 Bilag Oversigt over eksamensfag Fag Case-eksamen * (Individuel eksamen) M Eksamens- form Forberedelsestid Arbejdsdag, 8-16 Prøvetid Hjælpemidler 30 min. Elevens udarbejdede oplæg Dansk CASE * M ingen 30 min. Alle skriftlige Dansk niv. D+C (hovedforløb) S Ingen 4 timer Alle ordbøger uden leksikale oplysninger Engelsk CASE * M ingen 30 min.. Alle skriftlige Engelsk niv. C (hovedforløb) Tysk, Fransk og Spansk CASE * Erhvervsøkonomi CASE * Informationsteknologi CASE * S ingen 4 timer Alle skriftlige M ingen 30 min. Alle skriftlige M ingen 30 min. Alle skriftlige + lommeregner PC til rådighed i eksamenslokalet M ingen 30 min. Alle skriftlige Salg og service CASE * M ingen 30 min. Alle skriftlige Samfundsfag CASE * M ingen 30 min. Alle skriftlige Grundforløbsafprøvning M ingen 30 min. Alt forberedt materiale Grundforløbsafprøvning merkantil Dekoration M Individuel eller gruppeeksamen S og P ingen ingen ingen 30 min. pr. elev 1,5 timer 2,5 timer Alt forberedt materiale Alle skriftlige Alle skriftlige Matematik - niv. C, D M 30 min. 30 min. Projektrapport + noter + lommeregner Matematik niv. E M Ingen 30 min. Temaopgave + lommeregner Matematik - niv. F S eller M Ingen 2 timer/ Valgfag (privatøkonomi, design, psykologi, jura, selvstændighedskultur, etablering af egen virksomhed) 30 min. Temaopgave + opgavesæt + lommeregner/temaopgave + lommeregner M 20 min. 30 min. Alle skriftlige Valgfag (retorik, idræt) P / M ingen 30 min. Praktisk prøve Valgfag (WEB, powerpoint) M 20 min. 20 min. PC til rådighed. Udgangspunkt i udarb. projekt Valgfag (blindskrift) P ingen 30 min PC til rådighed Film & TV M ingen 30 min. * Case-eksamen for merkantil. Tekniske uddannelser kan vælge mellem traditionel og case-eksamen. Side 11 af 11

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende regler for prøver og eksamen findes i: Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne BEK nr. 882 af 06/07/2007 (gældende

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Eksamensreglement for EUD

Eksamensreglement for EUD Eksamensreglement for EUD Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: - Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 14 af 23/06/2008 om karakterskala og anden bedømmelse - Selvstyrets bekendtgørelse nr.4 af 18.marts

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser

Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Eksamensreglement for Erhvervsrettede uddannelser Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse.

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen

Information til elever på Erhvervsuddannelser. Prøve og eksamen Information til elever på Erhvervsuddannelser Prøve og eksamen Dette hæfte er lavet for at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig før en prøve/eksamen. Der henvises til følgende gældende

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer.

Regler for case-eksamen og projekteksamen fremgår af de lokale undervisningsplaner for de uddannelser, der anvender disse prøveformer. Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksamen på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse. Derudover henvises til

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH EKSAMENSHÅNDBOG 3. HH Skoleåret 2008/0 /09 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 742 af 30/06/2008

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX

Eksamenshåndbog. For HG2/EUD/EUX Eksamenshåndbog For HG2/EUD/EUX Sommereksamen 2016 1. FORORD Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre dig bekendt med

Læs mere

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler

70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne. Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Kategori: 70. Undervisning Emne: Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Udarbejdet af: Carl Ove Broen Anni Østergaard Aksel Hjuler Godkendt af: APH Dato: Udarbejdet 7. 10. 2010 Revideret

Læs mere

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement

2014/2015. HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement 2014/2015 HG Eksamensbestemmelser Eksamensreglement INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSBESTEMMELSER 3 Case-eksamen i grundfag 3 Eksamen i grundforløbsprojekt 5 Eksamen i valgfag 5 EKSAMENSREGLEMENT 6 Snyd i forbindelse

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 3. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 2. HHX Skoleåret 2014/15 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensreglement. Indhold

Eksamensreglement. Indhold Eksamensreglement Reglementet indeholder generelle regler for prøver og eksaminer på de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på TECHCOLLEGE. Det påhviler de enkelte afdelinger ved uddannelsens start

Læs mere

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs

Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Eksamensreglement VID Erhvervsuddannelser, EUD & EUX Viden Djurs Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver i erhvervsuddannelserne på Viden Djurs gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensreglement for HG

Eksamensreglement for HG Eksamensreglement for HG MUNDTLIG EKSAMEN 1. Mødetidspunkt... 1 2. Sygdom... 1 3. Udeblivelse fra eksamen... 2 4. Grundforløbsprøven... 2 5. Caseeksamen... 2 6. Hjælpemidler under eksaminationen... 3 7.

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

Eksamensreglement 2015 2.g

Eksamensreglement 2015 2.g Eksamensreglement 2015 2.g Teknisk Gymnasium Nærværende eksamensreglement refererer bl.a. til bestemmelserne i: Bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk eksamen https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152550

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF

Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Eksamensreglement for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser pa CELF Gældende for: Teknisk- og Merkantil grundforløb og hovedforløb samt Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelser, Individuelle

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Eksamensreglement HG - 2011

Eksamensreglement HG - 2011 Eksamensreglement HG - 2011 Erhvervsuddannelsen Tradium Elevinformation Elev-info om prøver og eksamener er til dig, der skal til prøve og eksamen på HG. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis,

Læs mere

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement

Vid Erhvervsuddannelser. Eksamensreglement Vid Erhvervsuddannelser Eksamensreglement Eksamensreglement Eksamensreglement... 2 Formål... 2 Prøver i grundfag på grundforløbet... 2 Prøver i grundfag på hovedforløbet... 2 Udtræk af prøver... 3 Indstilling

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole

EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole EKSAMENSHÅNDBOG 2.G Skoleåret 2016/17 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER

REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER REGLER VEDR. PRØVE VED AFSLUTNINGEN AF MODUL AF MODUL 10: IMMUNKEMISKE ANALYSER Nærværende dokument udgør en del af det lokale bilag til Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016

N D E L S S O L E N G D F O R Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 H A N D E L S S K O L E N S G R U N D F O R L Ø B EKSAMENSINFORMATION Lærere/Censorer Erhvervsuddannelserne januar 2016 Denne folder er Aalborg Handelsskoles regler for lærere og censorer i forbindelse

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH

Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AARHUS TECH Godkendt 241016 af Mogens Enevoldsen, Bianca Andersen, Gorm Bertelsen, Sussie Jensen og Aksel Hjuler Eksamensreglement... 2 Generelt... 2 Optagelsesprøve...

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg

Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Eksamenshåndbog Handelsskolen Viborg Revideret maj 2015 1 Formål Eksamensreglementet skal sikre, at prøver på Handelsskolen Viborg gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Eksamensreglement EUD Jordbrugets UddannelsesCenter Århus August 2015 Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Jordbrugets UddannelsesCenter Århus gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er udtrukket til eksamen i eksamensperioden december 2016. Det drejer sig om Det Internationale Område for hhx3. Formålet med denne håndbog er at medvirke

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere