Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark"

Transkript

1 Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015

2 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse og medbestemmelse side 5 Medindflydelse, medbestemmelse, medansvar side 5 Information og drøftelse side 5 Retningslinjer side 8 Særligt vedrørende arbejdsmiljøområdet side 9 Struktur og organisering side 10 Udvalgsstruktur side 10 MED-udvalgenes sammensætning side 1 1 Kontaktudvalg side 12 Udvalgenes arbejdsform side 12 Underudvalg side 12 Særligt vedrørende Fælles MED-udvalg side 13 Hovedudvalget side 13 Afsluttende bemærkninger side 16 Aftalens område side 16 Opsigelse side 16 Tillidsrepræsentanter side 16 Ikrafttræden side 16 Bilag 1 side 18

3 Forord Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark. I Region Syddanmark ønsker vi at leve op til de mange forventninger, som vores organisation mødes af. Forventninger om høj faglig kvalitet i vores ydelser til borgerne forståelse og omsorg at vi i tæt samarbejde med øvrige parter kan bidrage afgørende til udviklingen i vores region Vi skaber vores resultater i samarbejde. Det gør vi i det daglige samspil mellem kolleger og mellem medarbejdere og ledelse. Det gør vi i samspillet på tværs af organisationen. Og det gør vi i samarbejdet mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter i vores MED-system. Kerneopgaven skal forstås som det organisationen er sat i verden for at løse. Kerneopgaven er dermed grundlaget for vores arbejde, og kun hvis alle medarbejdergrupper bidrager med deres viden og faglige indsigt, kan vores fælles mål om at løse kerneopgaven dygtigt og effektivt til gavn for vores patienter, brugere og borgere nås. Medarbejderrepræsentanterne i Region Syddanmark er vigtige samarbejdspartnere for ledelsen. De har en særlig rolle i Region Syddanmarks langsigtede og strategiske udvikling. Tillid og samarbejde er nøglebegreber for at skabe en fælles velfungerende og udviklingsorienteret arbejdsplads. Et godt samarbejde bygger på, at vi udviser ordentlighed overfor hinanden. Det er pejlemærket for denne lokalaftale. At der er medindflydelse og medbestemmelse og et godt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk spiller en afgørende rolle for en løsning af de mange opgaver regionen har. Vi har med lokalaftalen ønsket at skabe en konstruktiv og smidig ramme om samarbejdet i MED-systemet i Region Syddanmark. Lokalaftalen tager sit udgangspunkt i Region Syddanmarks personalepolitiske værdier og i rammeaftalen. Forhandlingsorganet i Region Syddanmark Marts 2015 Samarbejdet skal styrke arbejdet med kerneopgaven. 3

4 Formål og område Formål Område 4 Rammeaftalens 2. Stk. 1. Denne rammeaftale skal skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i regionerne. Stk. 2. Den lokale aftale skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse. Formen og strukturen for udøvelsen af medindflydelse og medbestemmelse aftales på grundlag af en drøftelse af medindflydelsens og medbestemmelsens formål og indhold. Lokalaftalen skal sikre et velfungerende medindflydelsesog medbestemmelsessystem som forudsætning for, at regionens opgaver løses bedst muligt. Aftalen skal understøtte en stærk sammenhæng mellem medindflydelse, medbestemmelse, arbejdsmiljø og personalepolitik. Aftalen skal styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet. Region Syddanmark skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle ansatte har medindflydelse og medbestemmelse, og hvor der aktivt arbejdes med at sikre et sundt og sikkert psykisk og fysisk arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Udgangspunktet for aftalen er, at såvel ledere som medarbejdere sammen er ansvarlige for helheden. Ledere og medarbejdere skal samarbejde om at løse opgaver på alle niveauer. Ledere og medarbejdere skal i fællesskab løse opgaverne med størst mulig effektivitet og kvalitet til gavn for borgerne samtidig med, at de ansattes arbejdsmiljø sikres. Arbejdet med medindflydelse og medbestemmelse skal baseres på åbenhed, dialog og gensidig respekt. Det er et fælles ansvar, at lokalaftalen anvendes og overholdes. Lokalaftalen skal medvirke til at fastholde og udvikle decentral beslutningskompetence, og MED-strukturen skal derfor matche ledelsesstrukturen på alle niveauer. Fælles rammer aftales centralt og udmøntes lokalt. Samarbejdet mellem ledere og medarbejdere om at løse regionens opgaver skal funderes i Region Syddanmarks personalepolitiske værdier. En forudsætning for et velfungerende medindflydelsesog medbestemmelsessystem er, at alle medlemmer af MED-organisationen har den grundlæggende MED-uddannelse / gennemfører den af partnerne aftalte MEDuddannelse. Det er Hovedudvalgets forpligtelse at sikre, at uddannelsen udbydes, og der er en fælles forpligtelse til at sikre, at alle medlemmer gennemfører den. Rammeaftalens 5. Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. For alle regionens arbejdspladser gælder, at regionsrådet eller dettes ledelsesrepræsentanter har den formelle ledelseskompetence. Ledelse udøves i samarbejde med medarbejderne, tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne blandt andet gennem MED-systemet og i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, gældende love, vedtægter, aftaler, kollektive overenskomster m.v. Medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladsen er en proces, der foregår som en løbende dialog mellem ledere og medarbejdere, og som sikrer, at arbejdspladsen til stadighed udvikler sig til gavn for såvel effektiviteten og kvaliteten i opgaveudførelsen som for de ansattes arbejdsglæde og motivation. Ledelsesformer, der tilskynder til samarbejde herunder delegering af ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder (eller gruppe af medarbejdere) er nødvendige for, at de ansatte bliver medbestemmende ved udformningen af deres egen arbejdssituation og ved arbejdets tilrettelæggelse.

5 Medindflydelse og medbestemmelse Medindflydelse, medbestemmelse, medansvar Information og drøftelse Rammeaftalens 6. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, 2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og 3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Medindflydelse Medindflydelse defineres som ledelsens beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere. Ved medindflydelse har medarbejderrepræsentanter mulighed for gennem drøftelser, forslag og argumenter at påvirke beslutningsgrundlaget og derved sætte sit præg på den endelige beslutning, hvad enten den træffes af lederen/ledelsen på institutionen/afdelingen, på højere chefniveau eller i regionsrådet. Udtalelser (referater) fra drøftelserne i MED-udvalget skal indgå som en del af beslutningsgrundlaget i den konkrete sag. Medbestemmelse Medbestemmelse defineres som en fælles beslutning truffet på grundlag af åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejderrepræsentanter. Ved medbestemmelse er der tale om, at ledelsen inden for sin kompetence med medarbejderrepræsentanterne skal indgå konkrete aftaler om retningslinjer, der er gældende ved tilrettelæggelsen af arbejds-, samarbejds-, personale-, og arbejdsmiljøforhold. Medansvar Medansvar defineres som ledelsen og medarbejdernes forpligtelse til at respektere og efterleve de aftaler, der under medbestemmelse er indgået i MED-udvalgene i enighed og inden for pågældende ledelseskompetence. Der er således med lokalaftalen mulighed for en høj grad af medindflydelse og medbestemmelse for medarbejderne, ligesom der er mulighed for at forhandle og indgå aftaler, som udfylder generelle rammeaftaler som supplement til tillidsrepræsentanternes forhandlings- og aftaleret. Rammeaftalens 7. Stk. 1 Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Stk. 2 Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller regionsrådets beslutninger. Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i regionsrådet. Information er grundstenen i ethvert samarbejde. Informationen kan foregå mundtligt eller skriftligt. Det er væsentligt, at der på alle niveauer i MED-organisationen gives gensidig information. I MED-udvalgene skal det nærmere aftales, hvad der skal informeres om, hvem der informerer, hvordan informationen gives og hvornår. Den gensidige information er grundlaget for dialogen i MED-udvalget. 5

6 Medindflydelse og medbestemmelse Dette gælder både informationen til MED-udvalgets medlemmer og informationen til de øvrige berørte ansatte på regionens arbejdspladser. Ny teknologi: I Region Syddanmark er der særligt fokus på indførelse og brug af ny, samt ændring af bestående teknologi. Teknologi forstås i denne sammenhæng bredt som både den konkrete teknologi herunder velfærdsteknologi og fx de arbejdsprocesser teknologien er i samspil med. Den gensidige pligt til information og drøftelse gælder også ved indførelse og ændring af teknologi, hvor det er relevant at informere om og drøfte konsekvenser for arbejdsgange, arbejdsmiljø, fordelingen af arbejdsopgaver og behov for kompetenceudvikling. Rammeaftalens 7. Stk. 4 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at: a. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation b. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. BEMÆRKNINGER: Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold, således at navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse og i givet fald forberede drøftelsen. Informationen skal indeholde en belysning af problemstillingernes faktiske omstændigheder, som har betydning for den forestående beslutning i sagen. Hvis der er tale om en kompliceret problemstilling, eller hvis der skal ske en drøftelse i baglandene på baggrund af informationerne forudsættes, at informationen så vidt muligt foreligger i form af tilstrækkeligt skriftligt materiale. Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen skal stå i rimeligt forhold til den pågældende sags omfang og karakter, således at kravene til informationen skærpes jo mere omfattende, jo mere kompliceret og jo mere indgribende sagen er for medarbejderne. Det skal sikres, at drøftelsen sker på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan derfor aftale en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til at forberede drøftelsen, herunder gennemføre forhandlingen af spørgsmålet om ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesvilkår, som omstillinger, udbud mv. indebærer, jf. stk. 5. Der henvises desuden til protokollat vedrørende medarbejdernes inddragelse og medvirken i forbindelse med udlicitering mv., jf. bilag 4. Informationen skal ske så betids, at den enkelte medarbejderrepræsentant har en reel mulighed for at konsultere sit valggrundlag på en hensigtsmæssig måde. Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanterne sikres rimelig tid til at drøfte konsekvenser af et påtænkt omstillingsprojekt med de berørte medarbejdere. 6

7 Medindflydelse og medbestemmelse Stk. 5 Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af regionsrådet efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MED-udvalget. Stk. 6 For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. BEMÆRKNINGER: Bestemmelsen tager sigte på at sikre, at de personalegrupper, der ikke forlods er repræsenteret i MED-udvalget gennem mindst én repræsentant fra den forhandlingsberettigede personaleorganisation kan blive repræsenteret ad hoc i en forhandling. Det forudsættes i den forbindelse, at retten til ad hoc repræsentation alene tilkommer de(n) personalegruppe(r), der bliver særlig berørt af de påtænkte beslutninger, jf. stk. 5. Hvad enten der er tale om medindflydelse eller medbestemmelse, skal der fra begge parters side fremlægges synspunkter på en sådan måde, at de er med til at kvalificere dialogen, og således at alle perspektiver kommer frem. Informationen skal gives så tidligt og på en sådan måde og med et sådant indhold, at medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en analyse og forberede drøftelsen. Ved drøftelse af komplicerede problemstillinger vil forudsætningen for en god og grundig drøftelse være, at der før drøftelsen foreligger et skriftligt materiale til at understøtte den mundtlige information og til de nødvendige drøftelser i baglandene. Bemærkninger vedrørende høring: At lave en høring er en naturlig del af arbejdet, når der laves større strukturelle omlægninger. I forbindelse med strukturændringer opfordrer Hovedudvalget til, at man i MED-udvalgene drøfter, hvad en høring skal bidrage med i beslutningsprocessen, og hvordan man bedst tilrettelægger den konkrete høring, så formålet opfyldes. En høring kan være på baggrund af et skriftligt oplæg med en høringsfrist eller som et høringsmøde. Ved større omlægninger bør der være en høringsfrist/ svarfrist på ikke mindre end fire uger. Rammeaftalen 7. Stk. 7 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Denne bestemmelse giver mulighed for, at forhold og temaer, der informeres om på MED-udvalgsmøderne, kan dagsordensættes til en egentlig drøftelse på følgende (eller eventuelt samme) møde i udvalget. 7

8 Medindflydelse og medbestemmelse Retningslinjer Rammeaftalens 8. Stk. 1 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 3 Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af 1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, 2. regionens personalepolitik, her under ligestillingspolitik, 3 de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning, 4. større rationaliserings- og omstillingsprojekter. I alle MED-udvalg skal man drøfte, hvorledes man mest hensigtsmæssigt tilrettelægger drøftelser af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder sikrer en tidsplan for drøftelsen, der matcher budgetlægningsprocessen. Retningslinjer er bindende aftaler om spilleregler for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold på institutionen/afdelingen. Retningslinjerne aftales under medbestemmelse det vil sige drøftelse mellem ledere og medarbejderrepræsentanter før fælles beslutning. Afgørende er, at aftaler om retningslinjer skal give mening og skabe klarhed på områder, som både ledere og medarbejdere på arbejdspladsen finder vigtige. Retningslinjer skal blandt andet også tilgodese, at man undgår vilkårlighed og uhensigtsmæssig forskelsbehandling. På nogle områder skal MED-udvalget aftale retningslinjer (se 8, stk. 3). På andre områder kan man aftale retningslinjer. Det er vigtigt, at medarbejderrepræsentanterne er medbestemmende med hensyn til udformning af personalepolitiske retningslinjer. De personalepolitiske retningslinjer skal tilgodese både medarbejdernes behov for arbejdstilfredshed og engagement og institutionens interesse i at have en dygtig og stabil medarbejderstab, der på kvalificeret vis udfører deres opgaver til gavn for borgerne i Region Syddanmark. Rammeaftalen 8. Stk. 4 Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 5 Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Stk. 6 Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Stk. 7 Retningslinjer, som er aftalt i henhold til stk. 3, gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer. 8

9 Medindflydelse og medbestemmelse Aftaler, der er truffet i enighed mellem ledere og medarbejderrepræsentanter, hvor indholdet hører under den pågældende ledelses kompetenceområde, er bindende for begge parter. Det enkelte MED-udvalg kan frit inden for sit kompetenceområde lave aftaler, der er bedre og mere vidtgående end det, der er aftalt på højere niveau. Ledelsen og MED-udvalg på højere niveau i organisationen er forpligtet til at respektere denne aftale. MED-udvalgene drøfter, planlægger og aftaler de overordnede rammer og retningslinjer, der skal gælde på arbejdspladsen. MED-udvalgene kan ligeledes drøfte, om ledere og medarbejdere efterlever aftalte spilleregler. Særligt vedrørende arbejdsmiljøområdet Rammeaftalens 3. Stk. 3 En lokal aftale om en ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet, skal som minimum indeholde følgende elementer: 1) Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes for at sikre, at den ændrede organisering af arbejdsmiljøarbejdet styrker og effektiviserer funktionsvaretagelsen, 2) Beskrivelse af en procedure for gennemførelse og opfølgning af aftale i regionen. 3) Beskrivelse af, hvordan opgaver og funktioner varetages, herunder de ansattes og arbejdsledernes deltagelse i arbejdsmiljøarbejdet. 4) Beskrivelse af, hvordan aftalen kan ændres og opsiges. 5) Oversigt over den aftalte organisering af arbejdsmiljøarbejdet i form af en organisationsplan. Som en opprioritering af arbejdsmiljøarbejdet er det i Region Syddanmark aftalt, at arbejdet med sundheds- og sikkerhedsarbejdet overordnet set foregår i samme organisation som det øvrige medindflydelses- og medbestemmelsesarbejde. Det, der kan aftales på arbejdsmiljøområdet, er en ændret organisering. Det kan således ikke aftales at fravige arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om arbejdsmiljøorganisationens opgaver, funktioner, pligter, rettigheder m.v. På alle regionens arbejdspladser skal ledere og medarbejdere hvad enten der er et Fælles MED-udvalg eller et LokalMED-udvalg, eller opgaven løftes på et personalmøde aftale, hvordan man lever op til minimumsbestemmelserne i 3, stk. 3, nr Aftalen skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte. Med henblik på styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøindsatsen skal MED-udvalget før det træffer beslutning, vurdere beslutningens konsekvenser for trivsel og arbejdsmiljø. Der skal arbejdes for, at der er et klart fokus på psykisk arbejdsmiljø. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for produktivitet og kvalitet og for, at ledere og medarbejdere føler fælles ansvar for at finde løsninger på hverdagens opgaver og problemer. Et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig brik til at ledere og medarbejdere kan løse kerneopgaven optimal, samt en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser. Arbejdsmiljøindsatsen i Region Syddanmark udøves med baggrund i Arbejdsmiljøpolitikken, der er udarbejdet af Hovedudvalget. Arbejdsmiljøpolitikken udtrykker de generelle holdninger til, samt visioner for arbejdsmiljøarbejdet på regionens arbejdspladser. I forbindelse med vedtagelsen af de årlige indsatser afsættes ressourcer til indsatsen, herunder efteruddannelse. I indsatsplanen beskrives den information og kommunikationsindsats, der er en del af arbejdsmiljøindsatsen. En overordnet oversigt over opgave- og rollefordelingen i arbejdsmiljøarbejdet er vedlagt som bilag 1 til MEDaftalen. 9

10 Struktur og organisering Udvalgsstruktur 10 Rammeaftalens 4. Stk. 1 Udvalgsstrukturen aftales lokalt, så den tilgodeser regionens behov og styrker medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse og opbygges sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere medindflydelsen og medbestemmelsen. Stk. 2 Der skal være et sammenhængende system for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse, der dog ikke kræver ensartethed i de enkelte enheder i regionen. Dette system skal udmøntes i en aftalt struktur, som skal matche ledelsesstrukturen. Stk. 3 Strukturen skal udformes med hensyntagen til regionens eller den enkelte arbejdsplads særlige organisering og forhold. Stk. 4 I strukturen indgår medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, personalemøder m.v. For at sikre en tæt kobling mellem medindflydelses- og medbestemmelses- samt arbejdsmiljøopgaverne varetages de i den samme struktur på alle regionens arbejdspladser. Strukturen kaldes MED-struktur, uanset om den på den enkelte arbejdsplads organiseres i et udvalg eller eksempelvis på et personalemøde. Som hovedregel organiseres arbejdet i MED-udvalg, men der skal være fleksibilitet til forskellige måder at organisere arbejdet på f.eks. personalemøder med MED-status, såfremt parterne (TR/ledelsen) er enige herom. Det er dog en forudsætning, at samarbejds- og arbejdsmiljøopgaverne varetages samlet. Det væsentligste hensyn bag MED-strukturen er, at alle medarbejdere skal have adgang til medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdspladser, og at MEDstrukturen skal følge ledelsesstrukturen. Udvalgsstrukturen i Region Syddanmark består af niveauerne: Hovedudvalg (HU) Hovedudvalg for hele Region Syddanmark. FællesMED-udvalg (FMU) FællesMED-udvalg på sygehus-/driftsområdeniveau. LokalMED-udvalg (LMU) MED-udvalg på institutionsniveau. På sygehuse eller for driftsområder kaldes det samlende udvalg for hele sygehuset/området FællesMED-udvalg (FMU), og de underliggende udvalg kaldes LokalMEDudvalg (LMU). Ønsker om at fravige denne grundstruktur forelægges Hovedudvalget forinden iværksættelse. Der skal foreligge en konkret beskrivelse af MED-udvalgsstrukturen i Region Syddanmark. Beskrivelsen opdateres løbende af sekretariatet for Hovedudvalget. Generelle forudsætninger: Det skal være muligt at oprette det nødvendige antal udvalg, så medarbejderne sikres medindflydelse og medbestemmelse i det daglige arbejde. Betingelserne i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende arbejdsmiljøgrupper skal efterleves. MED strukturen er enstrenget, det vil sige, at alle MEDudvalg også fungerer som arbejdsmiljøudvalg i forhold til underliggende arbejdsmiljøgrupper. Antallet af arbejdsmiljøgrupper fastsættes efter det bærende princip, at de daglige operationelle arbejdsmiljøopgaver til enhver tid kan løses på en tilfredsstillende og hensigtsmæssig måde. Antallet af arbejdsmiljøgrupper fastsættes med udgangspunkt i nærhedsprincippet, som det er beskrevet i arbejdsmiljølovgivningen. Det er en forudsætning for oprettelse af et udvalg, at det pågældende område har en entydig ledelse, og at det fysisk og økonomisk kan afgrænses som en organisatorisk enhed.

11 Struktur og organisering MED-udvalgenes sammensætning I forbindelse med MED-udvalgets forretningsorden skal det beskrives, hvilke medarbejdergrupper, afdelinger o.l. MED-udvalget omfatter. Det er en generel forudsætning, at man lever op til lokalaftalen og arbejdsmiljølovens bestemmelser om formål og indhold, at man er enige lokalt, og at ordningen er beskrevet og accepteret lokalt. Rammeaftalen 4. Stk. 5 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Stk. 6 Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Region Syddanmarks MED-udvalg skal være af en sådan størrelse og sammensætning, at arbejdet i praksis kan fungere. Udvalgets størrelse fastsættes ved aftaler mellem institutionens ledelse og tillids-/medarbejderrepræsentanter på den pågældende institution. Antallet af repræsentanter fra hver side skal som hovedregel være mellem 3 og 7. Hvis der på en større institution er behov for en mere alsidig repræsentation, og der er enighed i udvalget, kan antallet af repræsentanter fra hver side øges til 9. Herudover kan vælges mindst en og højst 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Ledelsen udpeger ledelsesrepræsentanterne. Institutionens leder er formand for udvalget. Udvalgene skal ikke nødvendigvis være sammensat af lige mange ledere og medarbejdere, men ledelsessiden kan aldrig udgøre flertallet. Medarbejderrepræsentationen i udvalgene skal tage udgangspunkt i en fordeling på hovedorganisationsområderne - det vil sige LO-området, FTF-området og AC-området. Det skal tilstræbes, at alle personaleorganisationer (overenskomstgrupper) er repræsenteret, så der sikres en bred repræsentation. Personalegrupperne repræsenteres ikke alene i forhold til deres størrelse. Medarbejderrepræsentanterne findes blandt de tillidsrepræsentanter, der er inden for udvalgets område. Er der flere pladser i udvalget end valgte tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejdere som repræsentanter. Når der vælges andre medarbejdere, har de samme beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanter. Det samme gælder suppleanter. Der skal i hvert lokalt og fælles MED-udvalg som minimum være to repræsentanter fra arbejdsmiljøområdet en arbejdsmiljølederrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Næstformanden vælges som udgangspunkt af og blandt tillidsrepræsentanter. I tilfælde af at der ikke findes en tillidsrepræsentant, kan næstformanden vælges af og blandt de øvrige medarbejderrepræsentanter. Ved valg af andre end tillidsrepræsentanter til næstformandsposten, skal Hovedudvalget orienteres (via Hovedudvalgssekretariatet), så der kan gives dispensation. 11

12 Struktur og organisering Når man er valgt som medlem i et MED-udvalg, varetager man helheden i udvalgsarbejdet både i faglig og ledelsesmæssig henseende. Medarbejdere, som vælges til MED-udvalg, skal opfylde de betingelser, som gælder for at kunne vælges som tillidsrepræsentant. Medarbejderen skal have minimum 1/2 års tilknytning til regionen forud for valget og skal kunne vælges for en toårig periode. For alle repræsentanter i MED-udvalg vælges suppleanter. Suppleanterne indtræder i udvalget ved de ordinære medlemmers forfald. Medlemmer og suppleanter vælges for to år ad gangen. Hvervet ophører, såfremt en ledelsesrepræsentant forlader den stilling, der har begrundet udpegningen, eller en medarbejderrepræsentant forlader institutionen eller afdelingen, hvorfra vedkommende er indvalgt. Hvervet som medlem ophører for tillidsrepræsentanter, når tillidsmandsfunktionen ophører i sådanne tilfælde indtræder en ny tillidsrepræsentant. Kontaktudvalg Hvis ikke alle personaleorganisationer er repræsenteret i MED-udvalget, kan medarbejdersiden etablere et kontaktudvalg. Kontaktudvalget består af medarbejder- og arbejdsmiljørepræsentanter i MED-udvalget og repræsentanter for de personalegrupper, der ikke er repræsenteret i udvalget. Kontaktudvalget skal vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget. Der aftales en særlig kontaktudvalgsstruktur for Hovedudvalget. Udvalgenes arbejdsform Udvalgene mødes mindst én gang i kvartalet og i øvrigt, når formand, næstformand eller et flertal af medarbejderrepræsentanterne ønsker det. Referat fra møderne udsendes efter godkendelse af formand og næstformand. Referatet godkendes endeligt på udvalgets næste møde. Indkaldelse til møder skal ske med et rimeligt varsel, som normalt vil være tre uger. Formand eller næstformand skal modtage forslag til dagsordenspunkter senest to uger før mødet, og dagsordenen skal udsendes senest en uge før mødet. Der kan i særlige tilfælde afviges fra fristerne. Det enkelte MED-udvalg kan i deres forretningsorden aftale særlige vilkår vedrørende arbejdsformen. Udgifterne til afholdelse af møder afholdes af institutionen, som også stiller lokale til rådighed. Medarbejderrepræsentanterne skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til rådighed til udvalgsarbejdet, herunder den nødvendige tid til forberedelse og må ikke lide løntab som følge af hvervet. Vilkår for næstformanden aftales på den enkelte institution. Befordringsgodtgørelse ydes, såfremt medlemmer indkaldes til møde uden for deres normale arbejdstid eller normale indmødested. Der skal i MED-udvalgene aftales præcisering af vilkår for MED-udvalg og MED-udvalgsrepræsentanterne. MED-udvalget har opgaver i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Det betyder blandt andet, at der indkaldes til ekstraordinært møde ved en alvorlig arbejdsulykke. Underudvalg Hvis MED-udvalget er enige om det, kan der nedsættes underudvalg (ad hoc eller permanent) til behandling af bestemte opgaver. MED-udvalget skal, når der nedsættes underudvalg, fastsætte formål og struktur for opgaven. Underudvalgene skal orientere MED-udvalget om deres virke. Både MED-udvalg og underudvalg kan efter behov tilkalde særligt sagkyndige. 12

13 Struktur og organisering Hovedudvalget Særligt vedrørende Fælles MED-udvalg Medarbejderrepræsentanterne til Fælles MED-udvalget findes gennem organisationsudpegning af tillidsrepræsentanter fra udvalgets område. Antallet af repræsentanter fra hver side i Fælles MEDudvalgene kan i en fusionsperiode være op til 12. Efter fusionsperioden fastsættes det maksimale antal til 10. Herudover op til 3 arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanter i Fælles MED-udvalg vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i områdets MED-udvalg. Arbejdsmiljølederrepræsentanten i Fælles MED-udvalget udpeges blandt ledere i arbejdsmiljøgrupperne i områdets MED udvalg. Dispensation Afvigelser herudover skal forelægges Hovedudvalget til konkret beslutning. Rammeaftalens 4. Stk. 7 I alle regioner skal der etableres et Hovedudvalg sammensat af ledelses- og (fælles)tillidsrepræsentanter. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i regionen. Hovedudvalget er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele regionen, medmindre andet aftales. Hovedudvalget i Region Syddanmark består af 28 medlemmer 9 ledelsesrepræsentanter og 19 medarbejderrepræsentanter. De 15 af medarbejderrepræsentanterne udpeges af hovedorganisationerne, mens 4 er valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Ledelsessiden udpeges af Region Syddanmarks direktion og skal være sammensat, så der sikres en bred repræsentation. Regionsdirektøren er formand for Hovedudvalget. Medarbejdersiden sammensættes af (fælles)tillidsrepræsentanter ansat i regionen baseret på hovedorganisationerne og afspejlende personalesammensætningen. Ved udpegningen skal der tages hensyn til, at alle udpegede har medarbejderidentitet i forhold til Region Syddanmark, det vil sige har kendskab til Region Syddanmark og hverdagen på regionens arbejdspladser. (Fælles)tillidsrepræsentanter skal udgøre et flertal af de 15 udpegede medarbejderrepræsentanter. Såfremt det i særlige tilfælde vil være nødvendigt kan organisationerne udpege repræsentanter, der ikke er ansat i regionen (dog maksimalt 5). Næstformanden i Hovedudvalget vælges af og blandt de 15 organisationsudpegede medarbejderrepræsentanter. Næstformanden skal have en ansættelsesmæssig tilknytning til regionen. Hovedudvalget i Region Syddanmark er øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet. Derfor skal personer, der er valgt til at varetage arbejdsmiljøarbejdet, være repræsenteret i Hovedudvalget både på ledelses- og på medarbejdersiden. Arbejdsmiljørepræsentanter i Region Syddanmarks Hovedudvalg vælges for to år ad gangen. Der vælges suppleanter, som indtræder i Hovedudvalget ved de ordinære medlemmers forfald. Arbejdsmiljørepræsentanter i Hovedudvalget vælges således: 1 arbejdsmiljørepræsentant for psykiatrien 1 arbejdsmiljørepræsentant for sundhedsområdet 1 arbejdsmiljørepræsentant for det sociale område samt regionshuset 1 arbejdsmiljørepræsentant for selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med Region Syddanmark. 13

14 Struktur og organisering Repræsentanterne vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i de pågældende Fælles MED-udvalg. Hvis der ikke er Fælles MED-udvalg på en selvejende institution, vælges repræsentanterne her af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i det lokale MED-udvalg. Hvis der efter lokalaftalens ikrafttræden kommer nye MED-udvalg træffer Hovedudvalget beslutning om, hvilken af ovennævnte valggrupper, MED-udvalget indgår i. Region Syddanmark har ansvaret for den sekretariatsmæssige betjening af Hovedudvalget. 14 Rammeaftalen 9. Stk. 1 Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. I Hovedudvalget kan der forhandles og indgås aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler, hvor det af aftalen fremgår, at opgaven placeres i Hovedudvalget. Alle parter i Hovedudvalget skal medvirke til at sikre, at eget bagland inddrages i forbindelse med drøftelserne i Hovedudvalget. Aftalespørgsmål, som er et anliggende mellem den enkelte forhandlingsberettigede organisation og regionen, kan ikke forhandles i Hovedudvalget. Rammeaftalens 9. Stk. 2 Hovedudvalget har til opgave: 1. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele regionen, 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse herunder om nedsættelse af udvalg m.v., 3. at fortolke aftalte retningslinier, 4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf regelmæssigt at evaluere anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler i regionen, jf. Aftale om kompetenceudvikling at aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger jf. Aftale om trivsel og sundhed 3 stk.2 8. at aftale retningslinjer om sygefraværssamtaler, jf. Aftale om trivsel og sundhed 9, stk. 4, 9. at sikre at der i regionen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress, jf. Aftale om trivsel og sundhed 11, 10. at sikre at der i regionen aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane herunder fra 3. person i tilknytning til udførelse arbejdet, jf. Aftale om trivsel og sundhed 12, stk. 1 og 2, 11. at aftale retningslinjer vedrørende sundhed, jf. Aftale om trivsel og sundhed 6, stk. 1, 12. at revidere og overvåge de vedtagne retningslinjer, jf. pkt. 10, med henblik på at sikre, at de er effektive både i forhold til at forebygge problemer og til at håndtere sagerne, når de opstår, jf. Protokollat til aftale om trivsel og sundhed om indsats mod vold, mobning og chikane på arbejdspladsen, 13. at drøfte fra hvilken aldersgruppe tilbudspligt om samtaler indtræder jf. Aftale om seniorpolitik, 3, stk at foretage en generel og overordnet drøftelse mv. i henhold til Rammeaftale om socialt kapitel, 3 og 15. at fastlægge hvorledes Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i regionerne udmøntes. Hovedudvalget kan fravige bestemmelserne i ovenstående punkter 7, 11 og 13. Hvis en af parterne i udvalgene ikke længere ønsker at fravige forpligtelsen, genindtræder forpligtelsen.

15 Struktur og organisering Ud over at være det overordnede udvalg for medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i hele Region Syddanmark har Hovedudvalget også til opgave at vejlede regionens MED-udvalg, fortolke de i Hovedudvalget aftalte retningslinjer, fortolke og behandle uoverensstemmelser i forhold til lokalaftalen, f.eks. ved organisationsændringer, og at indbringe eventuelle uoverensstemmelser om rammeaftalen og lokalaftalen for de centrale forhandlingsparter. Hovedudvalget er ansvarlig for uddannelsen på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet. Uddannelsen svarer til den uddannelse, de centrale parter udvikler og udbyder. Referater fra Hovedudvalget er tilgængelig for alle MEDudvalg og selvejende institutioner på regionens hjemmeside. Rammeaftalens 9. Stk. 7 Hovedudvalget mødes normalt en gang om året med regionens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i regionen. BEMÆRKNINGER: Hovedudvalget fastsætter en passende kadence for gennemførelse af drøftelser af emner og indsatsområder. Formålet med drøftelsen er at sikre, at de lokale parter drøfter hvilke emner og indsatsområder de lokale parter finder væsentlige at prioritere/fokusere på i den kommende periode, herunder hvordan Hovedudvalget kan bidrage til at løse dem. Formålet med drøftelsen er endvidere at sikre at arbejdet i Hovedudvalget til enhver tid afspejler de aktuelle arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som er væsentlige i regionen. Som en del af drøftelsen kan Hovedudvalget for eksempel fastlægge en tidsplan for arbejdet med emner og indsatsområder, samt beskrive den videre kommunikation i forhold til MED-udvalgene. Bestemmelsen sikrer en dialogmulighed mellem politikere og medarbejderrepræsentanter om budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i regionen. Drøftelsen skal ske så tidligt i budgetbehandlingen, at medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag indgår i grundlaget for regionsrådets beslutninger. Der kan desuden arrangeres temamøder mellem Hovedudvalget og repræsentanter for regionsrådet om personalepolitiske emner. Arbejdsmiljøområdet: Hovedudvalgets rolle er overordnet og generelt at koordinere og vise retningen på arbejdsmiljø- området. Hovedudvalget er ikke sagsbehandlende organ på området. Der henvises i øvrigt til oversigten over Hovedudvalgets opgaver i bilaget til MED-aftalen. 15

16 Afsluttende bemærkninger 16 Rammeaftalen 3. Formalia Stk. 4 Den lokale aftale kan opsiges skriftligt med ni måneders varsel til udgangen af september i ulige år. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. En lokal aftale kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 5 Det skal fremgå af den lokale MED-aftale, hvilke konsekvenser en opsigelse vil få i forhold til tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt til arbejdsmiljøorganisationen. Aftalens område Lokalaftalen om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark omfatter hele regionen. Således dækker aftalen alle institutioner og ansatte i Region Syddanmark også selvejende institutioner, som regionen har driftsoverenskomst med. Opsigelse Det lange opsigelsesvarsel er fastlagt for at sikre nok tid til, at en ny lokalaftale kan forhandles og gennemføres. Hvis det ikke er muligt at opnå enighed om en ny lokalaftale, er der tid til at omstille sig til og indstille sig på dette. Opsigelse kan ske inden den 31. december i lige årstal, så aftalen er opsagt til den 30. september året efter. Hvis der efter opsigelsen af aftalen pågår forhandlinger om en ny lokalaftale, vil den hidtidige lokalaftale være gældende, indtil disse forhandlinger er afsluttede. Hvis der ikke pågår forhandlinger efter opsigelsen af lokalaftalen, foregår samarbejdet i Region Syddanmark efter lokalaftalens ophør efter bestemmelser i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Der etableres ligeledes arbejdsmiljøudvalg og arbejdsmiljøgrupper i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdsmiljølovgivningen kræver, at arbejdsmiljøarbejdet til enhver tid skal være organiseret. Der henvises endvidere til Rammeaftalens 20 vedrørende håndhævelse af 7 stk. 4-6 (informationspligten) 21 vedrørende de centrale parters opgaver og kompetence 22 vedrørende voldgift. Hovedudvalget har kompetencen til at forelægge en lokal uenighed om en række spørgsmål - herunder fortolkning af rammeaftalen - for de centrale parter. Ved de centrale parter forstås de parter, som har indgået rammeaftalerne. De centrale parter og Hovedudvalget skal arbejde for, at man først i så høj grad som muligt søger at finde enighed lokalt. Spørgsmål forelægges kun for de centrale parter, såfremt det efter en grundig drøftelse viser sig, at det ikke er muligt at nå til enighed lokalt. Mindre ændringer af den lokale MED-aftale kan aftales i Hovedudvalget. Det kan f.eks. være Ny terminologi som følge af ændringer i bagvedliggende lovgivning, f.eks. fra sikkerhedsrepræsentant til arbejdsmiljørepræsentant Navneændringer på institutioner og lignende Adresseændringer og ændrede kontaktoplysning på institutioner m.v. Organisationerne orienteres om ændringerne. Tillidsrepræsentanter Der er indgået en lokal aftale om vilkår for tillidsrepræsentanter. Ikrafttræden Nærværende aftale træder i kraft den 1. juni Aftalen evalueres løbende og revideres senest med udgangen af 2019.

17 Afsluttende bemærkninger Underskrift af lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Vejle den 4. marts 2015 For organisationerne: For LO For AC Charlotte Vincentz Petersen, 3F Lone Rasmussen, DJØF Lene Roed, HK For Region Syddanmark Lone Snedker, FOA Poul Erik Pedersen, SL Konstitueret Regionsdirektør, Jacob Stengaard Madsen For FTF Sundhedsdirektør, Jens Elkjær Brian Errebo, Danske Fysioterapeuter HR-direktør, Carsten L. Søgaard John Christiansen, DSR Hanne Nielsen Bonde, DBio 17

18 Bilag 1 Opgave- og rollefordeling på arbejdsmiljøområdet Ledelsesniveau og opgaver Direktionen Overordnede arbejdsmiljøfokusområder og sammenhæng med andre strategiområder Fastsætte ambitionsniveauet for arbejdsmiljøindsatsen Redegørelse for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i tilknytning til regionens budgetforhandling Opgaver for MED-udvalg Hovedudvalg Værdier, arbejdsmiljøpolitik og visioner Overordnede fokusområder og niveauer for arbejdsmiljøindsatsen, samt evaluering af fokusområder på Region Syddanmark niveau Evaluering af metoder og aktiviteter med henblik på om de har styrket og effektiviseret regionens arbejdsmiljøarbejde Udvalget varetager de strategiske arbejdsmiljøopgaver. Hovedudvalget kan beslutte, at Fælles MED-udvalgene varetager en del af opgaverne Arbejdsmiljøindikatorer for hele regionen. F.eks. fravær, arbejdsulykker, erhvervssygdomme, tilfredshedsmålinger, påbud fra Arbejdstilsynet Udvikling, videndeling, og tværgående analyser i regionen, der har til formål at styrke og effektivisere arbejdsmiljøarbejdet Overordnede aftaler om trivsel og sundhed: - Retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger/medarbejdertilfredshedsmålinger - Retningslinjer vedrørende sundhed. Herunder konkrete sundhedsfremmeinitiativer - Retningslinjer for sygefraværssamtaler - Retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress og vold, mobning og chikane Årlig arbejdsmiljødrøftelse og arbejdsmiljøredegørelse for hele regionen på baggrund af FMU ernes redegørelser. 18

19 Bilag 1 Opgave- og rollefordeling på arbejdsmiljøområdet Sygehusenheder/driftsområder og Regionshuset Konkrete arbejdsmiljømål og indsatser i samarbejde med afdelinger eller tilbud Årlig evaluering af indsatsen og opstilling af nye arbejdsmiljømål FællesMED-udvalg Koordinere arbejdsmiljøarbejdet inden for området Udarbejdelse af konkrete arbejdsmiljømål og indsatser for de enkelte områder på baggrund af Hovedudvalgets fokusområder MED-udvalget varetager de strategiske arbejdsmiljøopgaver indenfor deres område under hensyntagen til Hovedudvalgets beslutninger Opgaver knyttet til arbejdsmiljøcertificering Arbejdsmiljøinddragelse i forbindelse med organisationsændringer, ny teknologi og nye måder at organisere arbejdet på samt i forbindelse med nybyggeri Afklare overordnede principper for bygningsvedligeholdelse/forbedringer Regelmæssig kontakt med arbejdsmiljøgrupperne Afklaring af rollefordeling i forhold til LokalMED vedrørende arbejdsmiljølovens opgaver og opgaver i overenskomsten Aftale retningslinjer for udarbejdelse af handlingsplaner, hvis der konstateres problemer i arbejdspladsvurderingen Afhængig af Hovedudvalgets beslutninger aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at forebygge, identificere og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress og forekomsten af vold, mobning og chikane Løbende følge arbejdsmiljøindikatorer for området Årlige arbejdsmiljødrøftelse og arbejdsmiljøredegørelse for området Den årlige arbejdsmiljødrøftelse inkluderer evaluering af mål og indsatser samt metoder og aktiviteter, med henblik på om de har styrket og effektiviseret arbejdsmiljøarbejdet. 19

20 Bilag 1 Opgave- og rollefordeling på arbejdsmiljøområdet Afdelingsledelsen/lokal ledelse Ledelsen sikrer, at afdelingen kan opnå en grøn arbejdsmiljøsmiley Specifikke arbejdsmiljømål, indsatser og handlingsplaner Årlig evaluering af indsatsen og opstilling af nye specifikke arbejdsmiljømål Årlig fremlæggelse af sygefraværsstatistik LokalMED-udvalg MED-udvalget varetager de strategiske arbejdsmiljøopgaver inden for deres område under hensyntagen til beslutninger i Hovedudvalg og Fælles-MED-udvalg. Arbejdsmiljøgrupperne varetager de daglige operationelle opgaver inden for deres område MED-udvalget skal forholde sig til arbejdsmiljøproblemer og trivselsfremmende initiativer Drøfte specifikke arbejdsmiljømål, indsatser og handlingsplaner Aftale retningslinjer for fremlæggelse af sygefraværsstatistik samt opfølgning på sygefravær på arbejdspladsen Udarbejde APV og MTU-handlingsplaner samt drøfte evt. sammenhæng mellem sygefraværet og arbejdsmiljøet Opgaver knyttet til arbejdsmiljøcertificering Regelmæssig kontakt med arbejdsmiljøgrupperne Løbende følge arbejdsmiljøindikatorer i afdelingen/tilbuddet Årlig arbejdsmiljødrøftelse for området Den årlige arbejdsmiljødrøftelse inkluderer evaluering af mål og indsatser samt metoder og aktiviteter, med henblik på om de har styrket og effektiviseret arbejdsmiljøarbejdet. 20

21 Bilag 1 Det strategiske og de operationelle arbejdsmiljøopgaver Fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1181 om samarbejde om sikkerhed og sundhed De strategiske opgaver består i at: 1 Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. MED-udvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 2 Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse, jf Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. 4 Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 5 Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse, jf Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 7 Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. MED-udvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. 8 Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici. 9 Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne. 10. Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan, jf Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen. 12. Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted. 21

22 Bilag 1 De operationelle og daglige opgaverne består i at: 1 Varetage og deltage i aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 2 Deltage i planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejdet og deltage i udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingen, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper, jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse. 3 Kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 4 Kontrollere, at der gives effektiv oplæring og instruktion tilpasset de ansattes behov. 5 Deltage i undersøgelse af ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil og anmelde dem til arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. 6 Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres sikkerhed og sundhed. 7 Virke som kontaktled mellem de ansatte og MED-udvalget. 8 Forelægge sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, eller som er generelle for virksomheden, for MED-udvalget. 22

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø i Region Syddanmark 2007 2009 2 Indhold Forord............................................................ side 4 Formål............................................................

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i regionerne Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme Regionernes Lønnings-

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014

MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 MED-aftale for Brøndby Kommune 2014 Vedtaget i Forhandlingsorganet 26.6.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Aftalen og dens gyldighedsområde... 4 2. Formål... 4 3. Kompetence... 4 4. Medindflydelse

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) BEK nr 1181 af 15/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 201000032270 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger

En guide til MEDforhandling. Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger En guide til MEDforhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger Genforhandling af den lokale MED-aftale Med baggrund i erfaringerne fra vores gennemlæsning af mange lokale

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere