Hvidovre Lokalhistorie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Lokalhistorie"

Transkript

1 Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 4 dcmbr 2005 Indhold Fra Formandn s 3 Af Elln Anglbos rindringr s 4 Fordragt i novmbr s 20 Kommnd arrangmntr s 22 Lokalhistorisk Slskabs Bstyrls s 23 Udgivr: Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Ryttrskoln Hvidovr Kirkplads 1, 2650 Hvidovr Tlf mail. og Historins Hus Alarmpladsn 3, Avdørljrn, 2650 Hvidovr Tlf mail Rdaktion: Poul Svrrild ansv. og Pr E. Hansn Forsidfoto: Historifortællr Maln Ros i aktion på 1. sal i Historins Hus undr julmarkdt i Avdørljrn dn først søndag i advnt. Foto: Anna Riis Lavsn Bagsidfoto: Julmandn i skikkls af kulturist Ing Jnsn dlr godtposr ud til julmarkdt i Avdørljrn. Foto: Anna Riis Lavsn Hvor intt andt r anført, r billdrn fra Historins Hus. 2

2 Fra Formandn Så r juln fjrt, og all r forhåbntlig kommt godt ind i dt ny år. Søndag dn 4. dcmbr var dr JULEMARKED i Avdørljrn arrangrt af Historins Hus og Cirkusmust i Hvidovr. Dt var t flot opbud af undrholdning og aktivittr for børn og voksn, hvor man slv skull mdvirk. Et stort arrangmnt som også kun kan lad sig gør, fordi mang givr n hånd md. Kulturistrn i Hvidovr Lokalhistorisk Slskab var ndnu n gang på bann, og dr skal lyd n stor tak til Kulturistrn for attr at træd til. Dt r intrssant og spændnd at vær md, og hvis du har lyst til at mød andr undr diss formr, kan du hnvnd dig til Bnny Riisagr tlf I d forløbn 4 måndr har bstyrlsn haft Åbnt Hus på Ryttrskoln hvr torsdag kl Dr har vært intrss og spørglyst hos d frmmødt båd hos nuværnd og kommnd mdlmmr, så bstyrlsn har bsluttt at forsætt md ordningn i dt kommnd år i måndrn januar april. Ryttrskoln r sålds åbn mandag og tirsdag kl og ovnnævnt torsdag kl Dtt kalndrårs sidst mdlmsarrangmnt fandt std dn i Lill Frihdn, hvor Avdørljrns sidst kommandant K. A. Knudsn holdt t spændnd fordrag om ljrn. Næst arrangmnt r dn , hvor undrtgnd fortællr om opvækst og skolliv i Hvidovr. Dn r dr fordrag om Rnæssancn md ftrfølgnd bsøg på Rosnborg Slot i maj. Vd dn kommnd sæsons mdlmsarrangmntr vil dt bliv undrsøgt, i hvilkt omfang lørdag kan inddrags. Dr ss også på mulighd for samarbjd md dn arkæologisk forning Tværpiln omkring mdlmsarrangmntr. I forbindls md dn kommnd ndlæggls af amtrn kan dr opstå n situation, hvor dt skal ovrvjs, hvordan t samarbjd omkring arbjdt md historisk/ bvaringsværdig bygningr skal find std. Bstyrlsn har sammn md Historins Hus tagt hul på dnn ikk uvæsntlig opgav. Til slut skal dr fra bstyrlsn lyd t godt nytår til all. 3 Et bord og dts mnnskr I n af min konfirmationssang står dr: Dt var i Humlbækgad langt ud på Nørrbro, at Elln hun kom til vrdn. Ja dt gjord jg sandlig undr stor strabadsr. Dn histori kan jg slvfølglig ikk husk, mn har fåt dn fortalt mang gang. Nu må jg lig indskyd, at min far og mor havd købt n brugt spisstu, da d blv gift Dr hørt t stort ovalt bord til, og min først brøring md dtt bord var vd min fødsl i Dt blv n vansklig fødsl, og på t tidspunkt mått min mor op og ligg på bordt, så jordmodrn bdr kunn komm til. Min farmor var også til std for at hjælp. Dt r fra hnd, jg først gang har brtningn. Hun havd for mang år tilbag mistt n lill pig, dr død af diftritis, hvilkt hun sørgd mgt ovr. Hun var mgt følsom, og jg har fra n tant fåt fortalt, at hun var synsk. Til min tant fortalt hun ftr dattrns død, at hun havd st nogl mænd, som gik i n stald og tappd væsk af hstn. Væskn blv så sprøjtt ind i d syg, som havd diftritis. I parnts bmærkt fik jg diftritis, da jg var to år, og blv bhandlt md srum. 4 Af Elln Anglbos rindringr Mn hvorom alting r, så kom jg ndlig til vrdn på spisbordt. Dsværr var jg skindød, som man sagd, og nu bgyndt kampn for at rdd mit liv. Farmor har fortalt, at hun dyppd mig skiftvis i koldt og varmt vand og næstn havd opgivt dt, da jg ndlig satt i md t vræl. Hvordan min arm mor havd dt mldr historin ikk nogt om. Jg blv hjmmdøbt fir dag snr, og blv kaldt Elln ftr dn dattr, min farmor mistd. D først par år skrantd jg n dl, og da min søstr blv født i 1929 bsluttd far og mor at flytt ud til lys og luft. Dr blv købt n dobbltgrund i Rødovr, og jg huskr mig slv siddnd i græsst hr og s op på tårnt i Rødovr kirk, hvor t storkpar havd tagt rdn i bsiddls. Dnn grund blv dog hurtigt byttt md n mindr på Krogstns All 10 i Hvidovr. Md mors utrolig sparsommlighd lykkds dt at få byggt t rødstnshus hr, som vi flyttd ind i i Hr i stun stod dt stor bord, og omkring dt samlds vi til små og stor arrangmntr, og mang af familins aktivittr forgik hr. Min morforældr og min far og mor var som d nst i

3 familin afholdsfolk, og indtil 1976, da min mor død, har dr aldrig ståt n bayrsk øl llr n flask vin på dt bord. Hl familin og vnnrn rspktrd, at hr srvrds ikk nogt stærkr nd nissøl. Var dt vnnrn fra Blå kors llr Indr mission, som var på bsøg, dækkd mor fint kaffbord md d musslmald koppr, og d fin glasskål md æblkag. Så gik snakkn ivrigt, og jg holdt mgt af at gmm mig i n krog og lytt. Djligt var dt, når familin kom på bsøg, for så kom dr massr af mad på bordt. Far glmt aldrig, at han havd vært slagtr, og også n god kok, så dt var ham, dr stod i køkknt og bstmt, tilbrdt og anrttd mnun. Eftr min brors fødsl stod min søstr og jg på hvr sid af mor, når hun sad vd bordt, og madd ham md smuljvælling llr tvbakmælk Vi vntd på rstrn af hans babymad, som vi synts smagt godt. I dt daglig samlds vi omkring bordt, når far og mor havd fri. Så spilld vi ludo og andr spil, som vi børn kunn find ud af. Da jg blv lidt ældr, var dt bdst, jg vidst at få t spil skak md min far. Kort har vi aldrig spillt hjmm, højst t spil historisk firkort. Dt andt var syndigt. Da mor skiftd sin trædmaskin ud md n fin ny lktrisk symaskin, forgik hnds arbjd md sytøjt også vd bordt, og vi tr børn har svdt mang timr ovr lktirn hr. Dn daglig middagsmad spist vi ikk vd bordt, mn i spiskrogn i køkknt. Dt var hllr ikk så sjældnt, at far ikk var md vd middagn. Han havd skiftnd arbjdstidr på hovdbangårdn. På t tidspunkt bgyndt mor at arbjd i Grundtvigshus i Købnhavn hvr andn ftrmiddag og aftn. Så var vi børn af og til aln hjmm nogl timr, og dt var ikk altid vi opført os artigt. En af lgn gik ud på, at vi hoppd rundt på all stuns møblr, og jagtd hinandn. Fra bordt gik dn vild jagt til anrttrbordt, bufft, skrivbord og stoln, dr var placrt på d tomm pladsr på gulvt. Jg mnr ikk, dt nognsind blv opdagt. Da far og mor i slutningn af krign solgt villan, og flyttd til Bustrupgad vd Søndr Boulvard flyttd bordt md, og hr kom n ny gnration ftrhåndn til at sidd md når far og mor samld børn, svigrbørn og børnbørn vd fstlig ljlighdr. Dt var sammnkomstr, som jg i dag huskr md stor glæd. Årn gik, og da barndomshjmmt blv opløst, kom spisstun tilbag til Hvidovr til min bror, og dn fulgt ham til hans sommrhus i Ordrup vd Fårvjl. Når vi på djlig sommrdag bsøgt familin hr, var dt som at hils på n gamml vn, når vi ign var bænkt omkring dt oval bord. En dag havnd stun hos mig på Trappløbt i Hdhusn, og dt djlig bord, trukkt ud md pladr, var lig sagn, når min bbor fra D Gamls By holdt for dørn i dn stor bus, og glædd sig til n god frokost. Nu var dt så min mand og mig, dr samld familin omkring bordt, og hr sad ign børn, svigrsøn og børnbørn i fstlig lag. Til daglig flød bordt md all min papirr. Hr var mgt bdr plads nd vd skrivbordt, hvor min mand så rgrd. Vors djlig sort mis kunn også lid bordt. All min papirr om arkæologi, slægtsforskning, madopskriftr, brv, stof til bladt i D Gamls By og mgt andt, kunn dn hurtigt bland i n pærvælling, indn dn afslappt lagd sig til rtt midt på dn sid, jg ntop sad og skrv. En dag mått bordt ign på rjs. Hust i Hdhusn blv solgt, og i min lill hul i Hvidovr r dr ikk plads til så stor møblr. Jg fældd n lill tår, da jg mått sig farvl, mn hldigvis vill min nic Ln, min brors dattr grn hav stun, og jg håbr, at hun vil oplv n mass god dag md dt gaml bord. Krogstns All 10 Omkring 1930 købt min forældr som nævnt bygggrund på Krogstns All. Vd hjælp af min mors utrolig sparsommlighd, lykkds dt at få byggt på grundn. Hr opførts n tofamilis villa, som far slv var md til at bygg. D først år huskr jg sålds: Da vi flyttd ind i 1932, blv dr stadig arbjdt på båd hus og hav, og lig før krign blv dr fortagt n størr ombygning. I startn var havn ikk nogt at råb hurra for, mn ftrhåndn som dn voksd til, blv dn t paradis md djlig opholdspladsr og lgplads. Ud til vjn blv grundn adskilt md t hvidt stakit. Længst til højr var n dobblt låg md indkørsl til garagn, som lå nogt tilbag, i flugt md hust. Fra n lill låg ført n flisgang fra vjn til n trapp t par trin op til d to ntrdør. Dr var slvstændig ntrdør til førstsaln, som var ljt ud. Vi bod i stun, hvor vi havd to stur ud til vjn, og 5 6

4 køkkn og stu til baghavn. Fra køkknt var dr t par trin nd til t vaskhus, hvor vi også havd Das. Ikk nogt md Træk og Slip. Så vidt jg huskr, var hr to das r. Dt andt har sikkrt vært brugt af familin på først sal. I køkknt var dr t jrnkomfur. Om vintrn tændt mor op hr om morgnn. Hr blv kogt vand og lavt kaff, og snr blv middagsmadn tilbrdt. Mn bdst var dt, når mor bagt i ovnn, og dr duftd vidundrligt af brændrøg og nybagt franskbrød llr kag. I køkknt var dr også t bord md to ptrolumsapparatr, som mst blv brugt om sommrn. Jg huskr, at mor n dag skrg højt, og far kom farnd ind fra havn. Dr var gåt ild i gardinrn, og hl vinduskarmn glødd, før dt lykkds far at få slukkt ildn. Hlt ufarlig var d primussr ikk. På dørn i køkknt hang n stang md t brodrt forhæng. Md køkknblåt amagrgarn havd mor brodrt motivt. Dt forstilld n ung kon, som lå på gulvt, og var vd at tænd op i komfurt, og n mand kom ind ad n dør md n spand vand i håndn. Undr motivt var brodrt: Vil du lav kaff, vil jg bær vand? Vil du vær kon, vil jg vær mand? Jg minds, at jg som barn har gmt mig bag dørn og ophængt og tørrt øjn i viskstykkrn, når min mor havd skældt mig ud. Fra ntrdørn var dr n gang md dør til all rummn. I gangns gulv var n lm, og undr dn n trapp nd til n mindr kældr. Hr opbvards frugt og grøntsagr. I stun ud til havn havd min mor og far n tid sovværls. Jg tror nok min søstr Ruth og jg havd dn mindst stu til gadn. Nogn fin stu md dagligstumøblr havd vi ikk. Fars og mors sovkammr var crmfarvt md gyldn liljr på hovdgærd og fodnd af dobbltsngn. For ndn af sngn stod to polstrd taburttr. Så var dr også t toiltbord md spjl i midtn og tr små skuffr på hvr sid. Undr bordpladn var tr stor skuffr. Vd hvr sng stod t natbord. Undr sngn gmt natpottn sig. På væggn ovr hovdgærdt hang t skriftstd md tkstn: Blivr i min kærlighd. Hrundr hang r størr krucifiks. Udsnit af kort ovr Hvidovr 1936 Dn stor stu var opholdsrum og spisstu. Møblrn havd far og mor købt brugt, da d blv gift i Dt var t stort ovalt bord md 6 stol., at anrttrbord og n bufft. Fra spisstun var dr n dobbltdør ud til n glasvranda. Hr stod t rundt kurvbord og t par kurvstol. Om sommrn havd mor n mass pottplantr hr, især kaktus. Jg huskr flr i blomst, bl.a. Nattns Dronning, og hr duftd aldls vidundrligt. I spisstun stod dn høj kakklovn, døgnbrændrn, md n brodrt skærm foran. Jg tror nok, dn varmd all tr stur op. På t tidspunkt fik far t fint skrivbord foran vindut, og hr stod også n tlfon. Vors nummr var Hvidovr 348. På først sal var dr også tr stur og køkkn, og fra dn størst stu, n dør ud til n altan md trærækværk omkring. I all rum var dr skrå vægg. I forhavn var plantt t par birktrær langs vjn, og llrs var hr n mass forårsblomstr, og snr på sommrn rosr og lavndlhækk. Længst til vnstr i hjørnt blv lavt t lindlysthus md bord og bænk, og ftrhåndn som dt voksd til, 7 8

5 havd vi mang glad timr hr. På sidn af hust, udn for vrandan blv plantt n blodbøg, som blv gansk smuk. Hr var også forskllig sirbusk og t arrangmnt md flagstang. Baghavn var n skøn lgplads. Længst op mod husts væg var n stor tørrplads. Dn var afgrænst mod græsplænn md n naturstnkant md stnplantr. Plænn var omkranst af t spalir af træ, bplantt md klatrrosr. I bundn af havn var køkknhav. Hr stod også t træ md skovfogdæblr og t md Grv Moltk pærr. Til vnstr for græsplænn var dr n hygglig kaffplads, skærmt af hyld, og jg huskr også t blommtræ, som bar massr af rinclaudr. Til højr for plænn var dr t hønshus og n hønsgård, hvor vi altid havd nogl høns gånd. Hr var også t træ md madæblr, som smagt vældig godt, og kunn gmms til ftr jul. Da vi havd bot t år llr lidt mr i hust, blv mor syg. Hvad hun fjld, vd jg ikk. Måsk skyldts dt n graviditt, da hun fik n dødfødt baby omkring dt tidspunkt. I hvrt fald mått hun hav hjælp til dt huslig. Fars og mors sovkammr blv flyttt ind i dn lill stu til gadn, og hr blv så dørn til gangn spærrt, og n køjsng stillt op til Ruth og mig. I stun til gårdn flyttd n ung pig ind. Vi kaldt hnd Ol, og hun havd slv n lill drng på nogl måndr. Hun kom fra Frlsns Hærs mødrhjm på Wilh. Boothsvj, og jg tror, hun var hos os t halvt års tid. På t tidspunkt lå båd far og mor i sngn. Dr var fyrt i kakklovnn, og Ol havd hængt blr til tørr ovr skærmn, mn pludslig lugtd dr svdnt. Ol har åbnbart ikk vært dr, for dt var far, dr mått ud af sngn og rdd skærmn. Blrn stod ikk til at rdd. Mor blv rask ign, og jg bgyndt skoln i I startn af 1935 fik jg n lillbror. I d næst år hrftr blv dr indlagt cntralvarm i hust og dt gaml køkkn blv inddragt til værls. I stdt for vaskhust fik vi t fint nyt køkkn md stor spiskrog og lktrisk komfur. Entrdørn blv vndt, og dr blv plads til t rigtigt badværls: badkar md løvføddr og toilt md Træk og Slip samt varmt og koldt vand. Hønshust blv rvt nd, og md udgang fra køkknt var hr nu cntralfyrt og vaskhus. Som jg nu har bskrvt hus, hav og ombygning i trdivrn, skull man tro, at min forældr tjnt godt, i n tid, hvor dr var mgn arbjdsløshd. Mn dt var ingnlund tilfældt. Min far var portør vd D.S.B. og ansat på hovdbangårdn. Mor var hjmm om dagn, mn for at hold skindt på næsn mått d bgg to slid mgt hårdt i dt. D påtog sig i d år mang forskllig job. Småjobs Da far og mor havd byggt hus i Hvidovr, var dt mgt svært for dm at få pngn til at slå til, så d sld i dt md n mass kstra job. Far var ansat på Hovdbangårdn som portør, og dt var gntlig hldigt, for utrolig mang gik arbjdsløs i trdivrn, mns far havd sit god fast arbjd. Dt var dog dårligt lønnt, så lig før og undr krign tog han sit gaml fag som slagtr op i sin fritid. Mang mnnskr havd n gris gånd i drs baghav, og dn skull jo slagts på t tidspunkt, så i d sidst måndr af årt havd far altid umådligt travlt. Jg huskr, at han n aftn ikk kom hjm fra arbjd. Han cykld fra Valby, ud ad Vigrslvall. Dngang var hr grøftr langs vjn. Da far ikk kom hjm, fik mor vors ljr, dr var mælkmand, til at kør ind i sin mælkbil og s ftr ham. Han fandt min far i n grøft t stykk ind ad Valby til. Far var simplt hn faldt i søvn på cykln og væltt nd i grøftn, hvor han sov vidr. Husk, at far var afholdsmand. Han var ikk fuld, mn skrækklig udmattt. Far havd lært slagtrfagt fra bundn. Han slagtd, partrd og lavd pølsr. Mor kunn ikk lid dt, og han mått altid vask sig og sit tøj mgt grundigt, før han kom ind i sturn. Mn undr krign mangld vi aldrig kød. Far fik altid t llr andt md hjm. Især huskr jg, at far lavd blodbudding, og så fik vi dt, ristt på pandn og md Sirup og kanl. I startn af vors tilværls i Hvidovr vaskd mor tøj for folk i vors gt vaskhus. Far hntd tøjt på sin cykl og bragt dt færdigt rtur. I vaskhust blv tøjt først lagt i blød i Soda i d stor trækar og drftr kogt i dn stor grukdl. Til at fyr i kdln md brugts brænd, og tøjt blv kogt md sæbpulvrt Prsil. Bagftr blv dt md n stor træstav hvt kognd ovr i n zinkbalj, som stod på n vaskbænk. Hr stod så mor og gnubbd tøjt rnt på dt bølgd vaskbræt af træ og zink. Var tøjt særlig snavst, mått dt hav n 9 10

6 klat brun sæb, for at bliv rnt. I t par stor trækar blv dt skyllt i flr hold vand. I dt sidst hold var dr n lill pos md blånls, som fik tøjt til at virk mr hvidt. Til sidst skull tøjt vrids. I startn vrd far og mor dt i håndn, mn d fik da n vridmaskin, som sad på kantn af karrt. Så drjd far svingt, mns mor styrd dt våd tøj. Når tøjt skull tørrs. Forgik dt i havn på tørrpladsn, når dt var godt vjr, llrs i gnnmtræk i garagn. Nogl gang blv tøjt bar lagt sammn og bragt rtur, mn min forældr havd også n ordning om at få tøjt rullt. Min far havd n kollga på Vstkærsall, hvis kon var rullkon, så for dt mst bragt far tøjt hn til fru Olsn. Dr stod dn stor rull, som fyldt dt halv af rummt. Når tøjt var lagt rundt om nogl stor træstokk blv diss lagt mllm dn ndrst og øvrst dl af rulln. Dn øvrst dl var fyldt md stn. Så trak fru Olsn t stort håndsving, så dn øvrst dl af rulln kørt fra dn n nd af dn ndrst dl til dn andn. Samtidig prssd dn rullstokkn mod dn ndrst dl.. Tøjt blv sålds mgt fint rullt, og hrftr vidrsndt til kundn, vistnok af fru Olsns halvvoksn sønnr. Hvordan man ordnd dt md btalingn, vd jg ikk. Jg huskr drimod ngang, far havd læsst cykln md n kurv bagpå, og n stor kurv på styrt. Gadn var våd ftr n rgnskyll, og far væltd md hl læsst. Da blv dr ballad. Alt tøjt mått vasks om, llr i hvrt fald skylls og tørrs om ign, og dt skull gå hurtigt, for kundn vntd jo. Mor havd, før hun blv gift, lært at sy frakkr hos t stort firma, som hd Morsco, og hun var dygtig båd til at sy og lapp, brodr og stopp. Jg huskr at mor altid, når dr var n ldig stund, sad i sin stol foran vindut vd dt lill bord md bnn på n skamml. En stor dl af årt var dt vd kurvbordt på Vrandan. På bordt stod hnds kaffkop og t lill rødt krystalapparat md hovdtlfonr, så hun kunn hør radio. Så var dr slvfølglig også n sykurv og n stoppkurv. Hr rparrd mor alt vors tøj til sidst las. Hun syd også Ruths og mit tøj på sin Singr trædmaskin. Tit var dt omsyningr af brugt tøj. Sålds fik vi syt fin frakkr af fars aflagt D.S.B. uniformr. Mn så skull mor tjn nogl rigtig png, og bgyndt at sy mulposr. Matrialt fik hun af n af drs b- kndt i Hvidovr. Dt var n mass lædrrstr i forskllig farvr, som hun klippd til i nognlund ns lappr. D blv drftr syt sammn på trædmaskinn til posr md hank. Posr brugts som indkøbsnt og jg mnr, at hvrt nt indbragt 50 ør. I flr år bragt far Familijournaln ud om tirsdagn til privat i Rødovr, og jg tror, i Brønshøj og Vanløs. Så havd far altid t ksmplar md hjm, og om aftnn lå jg i sngn mllm far og mor og fik læst højt af Bams og Dukk Lis og Ol i Tryllskovn. Min søstr sov altid tidligt, mns jg lskd at vær læng opp. Indn jg kom i skol lært jg mig at stav, og kunn slv læs dt mst i billdsrirn. En tid havd mor også t distrikt, og så gik Ruth og jg i børnhav om tirsdagn. Børnhavn lå på hjørnt af Krogstnsall og I.G. Smiths All i n villa, og blv ldt af frk. Bonavnt. Jg kunn ikk lid at vær dr. Frk. Bonavnt brød jg mig ikk om, for hun havd opdagt, at jg kunn sætt bogstavr sammn, og så skull jg sidd og skriv sammn md d størr børn, mns Ruth fik lov at lg, hvad jg også hllr vill. Hldigvis skull jg kun vær dr om tirsdagn, og så kunn jg jo glæd mig til Familijournaln om aftnn. Guldbryllup, 10 års bryllupsdag og barndåb Dn 1. marts 1935 havd min mormor og morfar guldbryllup, min forældr 10 års bryllupsdag og min lillbror blv døbt. Dt var n stor dag, og fstn blv holdt på Krogstns All. Forbrdlsrn var mgt spændnd. På først sal bod min mors fættr md famili, og d skull naturligvis md til fstn, så hl hust blv inddragt til fstlokalr. Dr blv n flyttn og rgrn md møblrn, og d sidst nættr sov vi all på gulvt på madrassr, som hurtigt kunn rydds til sid. Et par dag før fik min søstr og jg lov at komm md far til Valby og hnt d ljd bord og stol. Vi kørt md hstvogn ind ad Vigrslv all og hn ad Vigrslvvj forbi markrn, hvor nu hønshusn liggr. Jg huskr ikk præcis, hvor vi hntd dt ljd matril, mn jg mnr, vi kørt ad n kort all fra Vigrslv All ind til n gård. Jg huskr drimod min bnovls ovr, at dt var far, dr sad på bukkn og styrd hstn. Måsk var jg n lill smul bang, mn samtidig rigtig stolt

7 Langstdgård vd gartnrit Gunghus blv også kaldt Lill Høvdstnsgård. Vogn og hst havd far sikkrt lånt på Langstdgård. Hr kom min far mgt. Gårdn kom man til ad n markvj fra Mllmdigsvj (nu Hvidovrvj) ud mod Avdør. Dn blv bstyrt af ægtparrt Siggaard, og hr var n afdling for hjmløs mænd, nok mst alkoholikr, som min far arbjdd mgt md i sin fritid. På gårdn hr hntd vi kornaks, som blv forgyldt til fstn, og som min mormor og morfar fik på brystt. Min mormor kom fra Skån, fra t lill std i nærhdn af Trllborg. Som 18-årig drog hun til Danmark. Hun blv mjrsk på dn storgård vd Hrfølg, hvor min morfar tjnt. Min morfars slægt havd i flr århundrdr bot på Hrfølggnn. I 1885 drog Bngta Jønsson og Lars Jacobsn til Købnhavn og blv gift i Stfanskirkn. Og nu var d altså nåt til Guldbrylluppt. D bod i Bustrupgad nr. 11 vd Enghav Plads, og hr kom hl familin ind tidligt om morgnn. Min mors bror var onkl Hjalmar, som bod på Sydkærsvj i Hvidovr. Han var hr md min tant Emmy og min fættr Poul. Hornorkstr og sangkor vækkd mormor og morfar. D kom sikkrt fra Blå kors, som båd min forældr og morforældr var mdlmmr af. Bagftr drak all kaff i sturn. Min 13 søstr og jg havd ns lysblå silkkjolr på md smocksyning foran, Hvad min mor og far havd på, huskr jg ikk, mn min mormor havd n lang sort kjol md n lill hvid blond (Fichu) i halsn, og n stor hvid stola ovr skuldrn. Morfar huskr jg i mørkt tøj md hvid skjort md knækflip og sort bånd i halsn. Om formiddagn skull vi all sammn i Enghavkirkn, hvor min bror skull døbs. Dt var n almindlig hvrdag, vistnok n frdag. Mormor og morfar, mor og far var god vnnr md præstn. Han hd Carl Rasmussn, og havd vært missionær i Etiopin. På t tidspunkt bod han på Koralvj i Hvidovr. Han fortalt mig ngang, at han var invitrt til middag hos kjsr Hil Slashi, hvor han blv bhandlt som n fyrst og havd spist af guldtallrknr. Grundn var, sagd han, at han hd Rasmussn. I Etiopin r Ras n fyrsttitl. I kirkn var dr mang mnnskr. Bl.a. var min mormors slægtning kommt fra Svrrig. D var mgt stilig. Jg huskr især damrns hatt md slør og mændns høj hatt. Min bror blv holdt ovr dåbn af tant Ebba og fru Siggaard var humor. Drs mænd, onkl Nils og hr. 14 Siggaard var faddr. Tant Ebba og onkl Nils var god bkndt af min forældr, mn ikk i famili md os. D bod på Cathrin Boothsvj og snr på 1st sal i Ebnzr, nu Broholmkirkn. Eftr dåbn var min far og mor, dr jo havd 10 års bryllupsdag, og min morforældr til altrs og blv vlsignt af præstn. Så gik dt hjmad, guldbrudparrt til Bustrupgad for at hvil sig til aftnns strabadsr. Vi andr vndt hjm til Hvidovr, hvor kogkon og andr hjælpr var i fuld gang. Far havd slv ståt for indkøb og forbrdls af middagn. Han var jo udlært slagtr, og fungrd tit som kok. Middagn har sikkrt vært supp, stg og is. Hl undrtagn var dækkt md fstbord. På væggn hang Dannbrogsflag, og ovr guldbrudparrt hang kornng og t smukt tgnt og klippt skjold md drs data. På først sal skull min søstr og jg hvil os rstn af ftrmiddagn. En søn af mors fættr skull pass på os. Han havd fundt på, at han skull rør n æggsnaps til os, og mns vi lå og hvild os på madrassn, sad han på n stol og rørt og rørt. I bgyndlsn spurgt vi, om dn snaps ikk snart var færdig, mn hvr gang

8 skull dn lig hav lidt ndnu, og han rørt og rørt. Da vi vågnd var æggsnapsn væk, og vi tænkt hllr ikk på dn, for nu skull vi vær klar til dn stor fst. Dt myldrd md gæstr i dn undrst tag. Dr var famili fra båd mors og fars sid, og ikk mindst vnnr til far og mor og min morforældr. Mors og fars vnnr kom mst fra Indr Mission i Hvidovr, lig som mormors og morfars vnnr kom fra kirksamfund på Vstrbro og Nørrbro. Vi var flr børn, og vi var bænkt i n mindr stu md t par voksn til at hold styr på os. Jg kunn s ind i dn stor stu, hvor d voksn sad, og dr blv holdt mang talr, og sungt hjmmdigtd sang. Rstn af aftnn huskr jg ikk nogt fra. Jg har nok vært for træt, og r faldt i søvn. I øvrigt huskr jg hllr ikk mgt om min bror dnn dag, slvom jg var mgt optagt af ham, og i årn frmovr altid havd ham md mig. Han kaldt mig mor Elln. Min barndoms vj Min barndoms vj så ikk ud, som dn gør i dag. Nu liggr dr hygglig villar og vlfrisrd havr på Krogstns All. Mn dngang i 30rn var hr kun få villar og llrs markr og mindr træhus, som familirn bod i hl årt. Vi bod i nr. 10, og vd sidn af i nr. 8 lå t fstligt malt træhus, ndda md n lill tagtag på. Hr bod Emma, som vi ikk mått lg md, for hun havd lus. Jg holdt llrs mgt af at lg skjul i hnds hav, hvor man kunn gmm sig mllm djlig stor frugtbusk og læsk sig md saftig hindbær og solbær. Dsværr var saftn tit synlig på tøj og hændr, når lgn var forbi, og så kom mor frm md tættkammn og mang formaningr, mns hun hv i d lang fltningr. På dn andn sid af vors hus i nr. 12 var dr n mark. Dt var på hjørnt af Krogstns All og Kttvj. Hr lgd vjns børn mgt. Om sommrn byggd vi hulr, og om vintrn lavd vi glidbanr. Lig indn krign byggd Hansn n flot dobblt Bungalow hr. Hansns havd to børn, og mns dr blv byggt kom Kirstn og Pr tit på grundn, og så lgd vi sammn. Pr blv i flr år n af min bdst kammratr. Mns pigrn lgd md dukkr 15 Kvartrt vd Krogstns All i 1920-rn. llr lgd fin damr, sad Pr og jg og gmt os i n hul llr i kældrn i dt ikk færdigt byggd hus, Så læst vi spændnd drngbøgr, og fortalt hinandn om alt dt, vi slv vill udrtt, llr vi lgd dtktivr og gik på opdagls i omgnn. Da Pr flyttd ind og skull gå i vors skol, havd jg fortalt ham lidt om vors lærr, bl.a. om lærr Birktoft, som vi aldrig kaldt andt nd Sort Sørn. En dag, da vi lgd i vors hav råbt Pr: Dr kommr Sort Sørn. Han kom gansk rigtig kørnd på cykl ud på vjn, og han havd dsværr hørt Prs råb og trod, han råbt ftr ham, så han hoppd af cykln og stilld dn op ad vors stakit. Vi fik vældig travlt md at 16 gmm os, og han fandt os da ikk dn dag. Mn ak og v. Næst morgn undr opstillingn i skolgårdn så jg ham vksl nogl ord md vors lærrind, og indn vi gik ind i klassn, hv han mig ud af rækkn. Pr var også hntt, og så fik vi llrs læst og påskrvt. Han var mgt hidsig og råbt og skrg. Jg var skrækslagn, mn da han havd hidst sig lidt nd, og vi havd undskyldt og undskyldt lod han os slipp. Snr da jg gik i mllmskoln, fik jg Birktoft i Englsk. Dt var undr krign, og når vi havd ham i først tim, og han var træt og uoplagt, sagd han bar: Elln, og så tog jg bogn md tykk Nils historir, og læst op af dn dn næst halv

9 tim. Tilbag til min vj, Ovr for os i nr. 9 bod Englstrup, Hvidovrs n politibtjnt. Ham havd vjns børn stor rspkt for. Han havd to pigr, Elln og Ingr. D var nogl år ældr nd mig, mn når d lgd far, mor og børn, mått min søstr og jg vær drs børn. Ruth blv kørt rundt i n gamml barnvogn, og jg i n klapvogn. Jg var fm år, og brød mig bstmt ikk om dt, mn jg så op til Elln og Ingr, så jg fandt mig i dt. I t sommrhus i nr. 7 bod Karl Erik. Hos ham kom vi mgt. Hans mor var god til at aktivr os. Hr lgd vi md modllrvoks, tgnd, syd postkort, spilld ludo og mgt andt. Karl Erik var lidt yngr nd min søstr, og n julaftn mns han ndnu ikk var rt gamml kom hans mor grædnd og fortalt, at Karl Erik var forsvundt. Vi blv spurgt, om vi vidst nogt om, hvor han kunn vær, og vi mnt, at han var gåt ind mod byn for at mød julmandn. Karl Eriks far cykld ad Kttvj mod Folhavn, og far drog af std ad Vigrslvall. Tidn gik, og stmningn var mgt trist. Mor gik alvorlig omkring og forbrdt julmiddagn, og jg huskr, at jg sad i n krog og bad til Gud om, at han vill lad min far find Karl Erik. Endlig ftr flr timrs forløb kom far cyklnd md Karl Erik på stangn. Han havd fundt ham vd Valby Gasværk Lttd kunn vi fjr jul i bgg hjm. Hvorvidt Karl Erik fik bsøg af julmandn vids ikk. I nr. 5 bod hr. og fru Storck i n villa. D havd ingn børn, så dm kndt jg ikk rt mgt til, mn i nr. 3 bod Hnny og Alx md drs mor, som var nk. Vi lgd tit i drs hav. Hr var flr æbltrær. Især huskr jg d djlig cox orang æblr, som vi samld og spist om ftrårt. Drs mor blv snr gift md Ol Olsn fra kommunkontort, og d fik n lillsøstr, som jg af og til passd. Krogstns All ndt hrftr md n hjørngrund, som ikk var bbyggt Dn tværgånd vj hd I.G. Smidts all. På dt andt hjørn lå i d først år børnhavn. Snr flyttd n famili ind hr. Jg huskr, at d hd Lav og havd n drng, mn kndt dm llrs ikk. Vd sidn af dm bod Anni og hnds ældr bror Eyvind. Drs forældr havd t træhus, som lå langt tilbag på grundn. Anni gik i samm klass som Ruth, og d lgd mgt sammn, og vdblv at komm sammn nogl år som voksn. Så kom hjørnt af Eriksmind All, og hr bod Lillmogns i n gul bungalow. Ja dr var n dl børn på vjn, og hvor havd vi dt djligt, når vi lgd all sammn på vjn d lys sommraftnr, mns vor forældr sad i havrn og nød n kop kaff ftr dn lang arbjdsdag, llr når vi kælkd og slogs md snbold n vintrftrmiddag, mns lysn tændts i sturn, og vi blv kaldt ind n ftr n. Min konfirmation Jg blv konfirmrt i Hvidovr Kirk af pastor Stigvad d. 5. Oktobr Forbrdlsrn havd ståt på i lang tid før dn stor dag. Et halvt år i forvjn gik vi til undrvisning hos præstn. Dt forgik i hans villa på Hjørnagrvj. Dt var om morgnn i vors normal skoltid, så n gang om ugn mødt vi t par timr snr. Så læng vi gik til præst, så han grn, at vi kom i kirkn om søndagn. Dt gjord vi så d søndag vors præst havd gudstjnstn. Dt tøj man skull hav var ikk blot kjoln til slv dagn, mn t hlt udstyr.på dt tidspunkt af krign var dt allrd svært at skaff, hvad man havd brug for. En dag kom n af mors bkndt og spurgt, om mor vill md i Buldog for hr solgt d billig konfirmationsstoffr. Så for d af std, og mor kom hjm md n mass djligt Crp d Chin stof hvoraf jg fik syt n hllang kjol. I min kommod lå dr ftrhåndn lækkrt nyt undrtøj, blå og laksfarvd undrkjolr og lang silkstrømpr. En hlt ny lysgrå frakk syd mor også, og til andndagn fik jg n skotsktrnt kjol. Ny sko fik jg også og til slv dagn var d hvid md høj hæl. Højst mod på dt tidspunkt var n Diana Durbinhat, og n sådan fik jg da også til andndagn. Dn 5. Oktobr stod jg fint pyntt sammn md familin og vntd spændt på at kør md vognmand Rasmussn til Hvidovr Kirk. I håndn havd jg min ny salmbog og t fint hvidt brodrt lommtørklæd. Jg huskr, at præstn ovrhørt os gansk kort, og at vi skull svar nkltvis. Dn nst salm jg kan husk vi sang var: Han som på jordn bjlr. Undr slv konfirmationn knæld vi vd altrt, og præstn lag

10 d hændrn på vors hovd og vlsignd os. Til hvr af os sagd han t skriftstd. Udn for kirkn stod vor kammratr klar md tlgrammr og lykønskningr, og så gik turn hjm ign. Mn dr var læng til fstn om aftnn. Vi spist frokost md nogl af gæstrn dr var kommt rjsnd, og jg huskr, at vi om ftrmiddagn var ud i havn i dt fin vjr og plukkd pærr, som ntop var vd at modn. Jg fik også lov at gå lidt ud på vjn og vis mig frm for kammratrn. Endlig blv dt aftn. Gæstrn ankom, og mst spændnd for mig var jo gavrn, d havd md. Jg fik fint undrtøj, n task, t toilt garnitur, bstånd af forsølvt klædbørst og håndspjl samt kam og børst. Af min forældr fik jg t ur i gulddoubl, mit først ur, som jg havd i mang år. Hvad vi fik til middag huskr jg ikk, mn jg huskr n flot kranskag md n konfirmandind på toppn. Dr blv sungt flr sang, skrvt til mig og også holdt talr. Dt brød jg mig ikk særligt om. Jg var alt for gnrt Dagn ftr konfirmationn r faldt hlt ud af min rindring. Jg tror ikk, jg var i byn md kammratr, mn nogl dag ftr holdt jg da n ungdomsfst, ligsom jg var til gild hos min mdkonfirmandr. Hr midt undr bsættlsn sluttr vi først dl af Elln Anglbos rindringr, som vi fortsættr om to numr i nr. 2, Erindringrn r indkommt som følg af, at HvidovrBibliotkrn og Historins Hus i forårt 2005 ftrlyst bsættlsstidsrindringr. Fordragt i novmbr Dn 14. novmbr 2005 i Lill Frihdn fortalt Avdørljrns sidst kommandant obrstløjtnant K. A. Knudsn om ljrn og sin oplvlsr i dnn. Sidst sæson havd vi indbudt dn ung historikr Rasmus Glnthøj til at fortæll om dn nyligt udgivn bog: Ljrn vd Avdør. Dt blv n spændnd fortælling byggt på Rasmus forskning om Avdørljrn. Obrstløjtnant K. A. Knudsn r n dl af ljrns histori, så dt var md forvntning, at vi så frm til hans fortælling om ljrn. Lad dt vær sagt md dt samm: Dt var md stor indsigt og fortællglæd, at K. A. Knudsn ført os gnnm Avdørljrns histori. Dn historisk baggrund for ljrns opførls ført os ovr Vstvoldns oprttls, Paradisljrn, indrtning af og anvndlssmulighdr for Avdørljrn, til dt hl var afsluttt dn 31. juli Undrvjs blv vi blært om, at d hvid plttr på landkortn var lig så tydlig for vntull angribr, som hvis forsvarsanlæggn havd vært indtgnt. Nordfrontns sindrig systm af kanalr og slusr, dr skull kunn ovrsvømm områdrn nord og nordvst for Købnhavn, blv aldrig gnnmprøvt. Dt vill tag 9 dag at gnnmfør, og hvilkn angribr havd mon tålmodighd til at afvnt dtt, for ikk at tal om, hvilk kommunr, dr mon synts, at dt vill vær n god idé at afprøv? Om slv ljrn kunn K. A. Knudsn fortæll, at dr i 1911 skull byggs 4 ny kasrnr som afløsning for d forældd i Købnhavn. Avdørljrn var forskllig fra d andr 3 vd at vær byggt i rød stn og i to tagr. Et flot og gdignt byggri, som i mangt og mgt står pænt ndnu i dag. Dt var tydligt at mærk, at K. A

11 Kommnd arrangmntr og bgivnhdr 10. dcmbr i Avdørljrn. Julmarkd. 16. januar kl Lill Frihdn. Slskabts formand Ol Asbjørn Ptrsn holdr fordrag om sin opvækst og sit liv i Hvidovr. 20. fbruar kl Lill Frihdn. Musumsinspktør Ptr Kristiansn fra Rosnborg Slot holdr fordrag om Rnæssancn. 13. marts kl Lill Frihdn. Gnralforsamling md ftrfølgnd filmforvisning. Motiv fra officrrns lysthus i Avdørljrn Knudsn brændt for sit mn. For ham r ljrn ikk blot histori. Hans mdvirkn i anskaffls af officrrns lysthus, granatrn foran Historins Hus og vd dn forhåbntlig snarlig anbringls af Kvindkanonn r t klart udtryk for dtt. Dt vil ikk vær forkrt at slutt md t citat fra K. A. Knudsns tal dn 29. marts 1996, hvor dr afholdts militærparad: Dt r ikk n frdning, mn dt givr håb om, at dtt kasrnintriør vil bliv bvart for frmtidig gnrationr. Rf. Ol Asbjørn Ptrsn april Historins Dag. Dr blivr arrangmntr flr stdr i Hvidovr, og d blivr nærmr annoncrt bl. a. i Hvidovr Avis. Kulturarvsstyrlsn har udmldt, at tmat r børns lg i historin, så tænk allrd nu på at hav børn og børnbørn parat til dagn. Maj. Dato følgr snr. Udflugt til og rundvisning på Rosnborg Slot. 27. august på Avdør Flyvplads. Aronautisk Dag. 24. sptmbr. Købnhavns Bfæstningsdag. 22 Dr var omkring 700 bsøgnd, da Historins Hus sammn md Cirkusmust afvikld dt først julmarkd i Avdørljrn på dn andn søndag i Advnt.

12 Bstyrlsn for Hvidovr Lokalhistorisk Slskab 2005/06 Formand Ol Asbjørn Ptrsn Grnhusn 53 tlf mail: Næstfmd. Bnny Riisagr Østr Kvartrgad 11.st.tv. tlf mail: Kassrr Eigil Jørgnsn Hvidovrvj 98C tlf mail: Skrtær Dan Olsn Spurvhøjvj 17.st.tv. tlf mail: Rdaktør Pr E. Hansn Grnhusn 26 tlf mail: KB-mdl. Allan Frdskov Svndbjrgvj 1A,1.mf. tlf mail: KB-mdl. Nils Ulsing Claus Ptrsns all 13.st.tv. tlf mail: 2.suppl. Vagn Bachr Hvidovrgad 31B,1.tv tlf Rvisor Jns Chr. Nilsn Kløvrprisvj 26 tlf Rv.supl. Ing Larsn Brnrs Væng 7,.2.tv. tlf Forrtningsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Bnny Riisagr, Eigil Jørgnsn Arrangmntsudvalg : Ol Asbjørn Ptrsn, Jtt Randal-Lund, Vagn Bachr PR. udvalg : Bnny Riisagr, Pr E. Hansn, Dan Olsn Lok.hist. udvalg : Pr E. Hansn, Jtt Randal-Lund, Bnny Riisagr Bladrdaktion : Poul Svrrild, Pr E.Hansn, Dan Olsn 1.suppl. Jtt Randal-Lund Østr Kvartrgad 9. st.th. tlf mail: Ldrn af Historins Hus, Poul Svrrild dltagr i bstyrlssmødrn og i udvalgsarbjdr ftr nærmr aftal ISSN

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 2 juli 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Gnralforsamling 2006, brtning s 4 Eftrårts stor arrangmntr s 6 Af Elln Anglbos

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale

Ballerup Museum www.ballerupmuseum.dk Tlf. 44971113 ballerupmuseum@balk.dk Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup. Undervisningsmateriale Skoltjnst Ryk undrvisningn ud på Ballrup Musum og lad børnn lg sig til læring. Kontakt: Sara Kvist sgk@balk.dk Undrvisningsmatrial Barn i Ballrup år 1900 I skol Lg og lgtøj Børn i arbjd Ballrup Musum www.ballrupmusum.dk

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab og Historins Hus Hvidovr 26. årgang Nr. 1 fbruar 2008 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Industrihistorir på Vstgnn s 4 Planlægningns Landskabr Poul Svrrild

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet

DECEMBER 2015 52. ÅRGANG. DIAKONbladet DECEMBER 2015 52. ÅRGANG DIAKONbladt G L Æ D E L I G J U L O G G O D T N Y T Å R 4 2 Diakonforbundt DIAKONbladt Filadlfia og Diakonhøjskolns Diakonforbund www.diakonforbund.dk DIAKONBLADETS REDAKTIONSGRUPPE

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Lyver du også om mor-livet?

Lyver du også om mor-livet? intrviw Lyvr du også om mor-livt? I sin ny bog Sandhdr fra n løgnr løftr Julia Lahm slørt for nogl af d størst løgn om at vær mor. Læs uddrag fra bogn, og få sandhdr fra forfattrns gt mor-liv. tkst ULLA

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer

TEMA RANDERS. 3F Randers præsenterer RANDERS TEMA Nr. 7 / novmbr 2009 / 5. Årgang 3F Randrs præsntrr min arbjdsplads 3F Randrs har d snst år udgivt t tmanummr md n omtal af forskllig arbjdspladsr. Dtt md stor succs, og nu præsntrr d 6 faglig

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

Tænketank og glade wabi sabi dage

Tænketank og glade wabi sabi dage Tænktank og glad wabi sabi dag Nogt dr lignr 14 dag r gåt sidn min først bog kom på markdt. Jg har på sidlinj fulgt md på folks raktionr, og findr dt supr intrssant hvordan bogn oplvs. Da jg startd på

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub Odns Fotografisk Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-sptmbr 2005 1 n a lm o H g r lin E : to o F Formandn har ordt Skr dr n udvikling i OFAs billdr, llr r vi n flok forstnd fotonørdr, som lavr d samm billdr

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci

Maj 2015 28. ÅRGANG. g e. n m. e o. r d. o s. o s f. f b. f e o. r d. a H. u a. o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci M g in n l r m o s f b r la r fø f o r n M u a H ri b vil o Ci Maj 2015 28. ÅRGANG Maribo Civil Hunførrforning Tilsluttt lansforningn DcH

Læs mere

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b.

Stouby Bladet. Nr. 140-26. årgang april 2011 STOUBY G F. - i samarbejde med stouby.nu. r k. e m. d e e k 1. e n s. a d. s 7. o o. d y a. t u b. Stouby Bladt - i samarbjd md stouby.nu Nr. 140-26. årgang april 2011 godt t s t - d y a b t u b o o St ap. ri 8 l, 2 s n m d o r k n s a i b d k 1 s 7 å. P STOUBY G F b tik i s ll a d n m r y, g s og s

Læs mere

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS

HOKUS POKUS. - en rejse med FOKUS HOKUS POKUS - n rjs md FOKUS Indhold Forord Multihus Folkn bag Fru Prang - rjsnd i kunst og kultur Forskl/lighd Et lill kig i frmtidn En famili dukkr op Global storby En visul vlkomst Familialbum Dn grå

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK

DU DANSKE LAND O G VA N D BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK DU DANSKE LAND O G VA N D d v r s l v l Sjlrop BORNHOLM CHRISTIANSØ ALLINGE VANG TEJN GUDHJEM SVANEKE RØNNE ARNAGER NEXØ SNOGEBÆK R U N DT OM BORNHOLM: ET O VER B L I K Ud i dn blå Østrsø liggr solskinsøn

Læs mere

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel

Nakskov. Kultur: Portrætbog om Villy: 2. halvleg: Versus: Tema: Portræt: Det handler om at turde! Aura Dione: Om at gøre en forskel Magasin 2 april 08 Portræt: Dt handlr om at turd! Tma: Nakskov Kultur: Aura Dion: Om at gør n forskl Portrætbog om Villy: Dn politisk rohakkr 2. halvlg: Danmarks afhængighd af udlænding Vrsus: Børn på

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere