K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper."

Transkript

1 Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Klagen: Tilsynet har rejst følgende klagepunkt: At indklagede har tilsidesat sine pligter som godkendt revisor ved i strid med uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, at have revideret og afgivet revisionspåtegning på årsrapporterne for A ApS og B ApS. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Peter Yde Kamper har været godkendt som registreret revisor fra den 17. januar Han har i Revi-reg været tilknyttet revisionsvirksomheden Lou Revision Registreret Revisionsaktieselskab fra den 18. juli Indklagede er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] (sag nr. XX) pålagt en bøde på kr. for overtrædelse af revisorlovens 24, stk. 1 og 2, og uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4 (krydsende revision). 1

2 Sagsfremstilling: Det fremgår af udskrift af CVR-registret dateret 30. juni 2014, at indklagede, indtil den 13. marts 2014, var bestyrelsesmedlem i selskabet K/S C sammen med D og E. De har alle underskrevet ledelsespåtegningerne i selskabets årsrapporter for 2010, 2011 og Af vedtægterne for K/S C fremgår blandt andet følgende: Formål 2 Selskabets formål er at eje og drive virksomhed ved udlejning af ejendommen [adresse, by] Kapitalforhold 3 Selskabets stamkapital udgør kr opdelt i 10 kommanditistkandele à kr [ ] Overdragelse 7 En kommanditist kan alene overdrage sin andel i kommanditselskabet, såfremt bestyrelsen og kommanditselskabets långivere godkender overdragelsen og vilkårene herfor. Overdrageren er først frigjort fra sine forpligtelser i forhold til selskabet, når der til selskabet er fremkommet en af overdrageren og erhververen underskrevet erklæring, ifølge hvilken erhververen er indtrådt i samtlige af overdragerens rettigheder og forpligtelser, og når denne erklæring er tiltrådt af bestyrelsen, der er berettiget til diskretionært at nægte tiltrædelse. [ ] Generalforsamling m.v. 9 Kommanditselskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af kommanditisterne og komplementaren. 2

3 [ ] Selskabets ledelse 10 Selskabet ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en formand. [ ] Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen har en overordnede ledelse af selskabet, og vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 11 Selskabets daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte en selskabsadministrator. Tegning 12 Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektiv. K/S C har den 31. december 2003 indgået en Selskabsadministrationsaftale med selskabet F I/S. Af aftalen fremgår det blandt andet: 1 F I/S påtager sig at udføre følgende funktioner på K/S ets vegne: o at udarbejde et årligt driftsbudget samt kvartalsvise likviditetsbudgetter, o at forestå indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger i såvel K/S et som komplementarselskabet i samarbejde med bestyrelsen, o at foranledige udarbejdelse af årsregnskab af statsautoriseret revisor for såvel K/S et som komplementarselskabet med noter og revisionsprotokollat, o at føre K/S ets fortegnelse over kommanditister, samt varetage, at den formelle procedure i forbindelse med eventuel overdragelse af anparter berigtiges korrekt, 3

4 o at varetage korrespondance med kommanditisterne, o at sikre at K/S ets likvide formue anbringes forsvarligt og korrekt og til den bedst mulige forrentning, o at gennemgå forsikringsforhold minimum en gang årligt. Indklagede har revideret og afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for regnskabsårene 2009/10 (den 28. februar 2011), 2010/11 (den 31. januar 2012) og 2011/12 (den 27. februar 2013) for A ApS. Det fremgår af udskrift fra CVR-registret af 30. juni 2014, at D, der, som anført, tillige er bestyrelsesmedlem i K/S C, i samme periode har været eneste ledelsesmedlem i A ApS. Indklagede har endvidere afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for B ApS for regnskabsårene 2010/11 (den 23. september 2011), 2011/12 (den 26. september 2012) og 2012/13 (den 12. september 2013). Det fremgår af udskrift fra CVR-registret af 30. juni 2014, at E, der, som anført, tillige er bestyrelsesmedlem i K/S C, er eneste ledelsesmedlem i B ApS. De i sagen omhandlede revisionspåtegninger er alle afgivet gennem Lou Revision Registreret Revisionsaktieselskab. Erhvervsstyrelsen gennemførte ved skrivelse af 4. marts 2014 en høring af indklagede, og indklagede fremkom ved skrivelse af 16. april 2014 med sine bemærkninger. Heraf fremgår det blandt andet, at: Baggrunden for styrelsens vurdering er ifølge høringsskrivelsen, at Peter Yde Kamper har revideret og afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for A ApS og B ApS, som begge ledes af to personer, som Peter Yde Kamper sid-der i ledelsen sammen med i selskabet K/S C. De faktiske forhold i sagen bestrides ikke. Det bestrides imidlertid, at den i sagen omhandlede revision er omfattet af forbuddet i uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. Baggrunden herfor er K/S Cs karakter og begrænsede drift. Peter Yde Kamper spiller ikke nogen væsentlig rolle i dette selskab. Hans investering er som de øvrige kommanditisters at regne for en almindelig porteføljeinvestering. [ ] B ApS er et holdingselskab med en post likvider, en udlejningsejendom, en beskeden post børsnoterede værdipapirer samt en kapitalandel af et datterselskab på 33 %. Balancesummen er kr. (hvoraf ca kr. vedrører kapitalandelen) og egenkapital udgør kr. 4

5 A ApS er også et holdingselskab med to ubetydelige unoterede aktieposter hvoraf Peter Yde Kamper har nedskrevet den ene post fra anskaffelsessummen på kr. til 0 kr. samt gæld til hovedaktionær. Balancesummen er omkring kr. og egenkapitalen udgør kr. Ingen af disse selskaber ejer nogen andel af K/S C. K/S C ejes af 10 kommanditister og er et investeringsprojekt, der består i at eje og udleje én erhvervsejendom. Der er tale om en passiv investering for kommanditisterne, hvor Peter Yde Kamper ikke har nogen former for direkte indflydelse eller kan påvirke eventuelle investeringsbeslutninger. Kommanditselskabet administreres af F. Det er administrator, der tager sig af selskabets forhold. F sender orientering til kommanditisterne (svarende til, at en investeringsforening med mellemrum orienterer medlemmerne af foreningen). [ ] I K/S C er der én lejer, en bankforbindelse og et realkreditlån. Årets resultat for 2012 er positivt påvirket af værdireguleringer på ejendommen samt finansielle forpligtelser med i alt kr Korrigeres der for disse kapitalposter, udgør det ordinære driftsresultat kr., eller ca kr. pr. kommanditist. Eneste aktiv er ejendommen, der er indregnet med kr. på baggrund af en afkastforventning. Regnskabsmæssig egenkapital udgør kr. Skattemæssig egenkapital ved afhændelse af ejendommen til indregnet værdi udgør ca kr., svarende til ca kr. pr. kommanditist. Det skattemæssige resultat var i 2012 (negativt) kr. eller pr. kommanditist (negativt) kr. Kommanditisterne hæfter ikke solidarisk for bank- og prioritetsgæld, men pro rata. Peter Yde Kampers erklæringsarbejde Peter Yde Kampers revision af A ApS og B ApS er udført på almindelige forretningsmæssige vilkår. Peter Yde Kamper har hverken privat eller økonomisk interesse i A ApS og B ApS. Når det gælder K/S C har Peter Yde Kamper aldrig fysisk deltaget i bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger i K/S C, men er mødt ved fuldmagt. Der henvises til generalforsamlingsreferater i perioden [ ]. Han modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet. Det er tilfældigt, at han sidder i bestyrelsen. Det kunne være enhver anden investor, der fyldte pladsen. Bestyrelsesmøderne afholdes umiddelbart forud for generalforsamlingerne, og der tages ikke referater af disse. Deltagerne er de samme. 5

6 Der har aldrig i driftsperioden fra 2002 været forhold til drøftelse, der krævede stemmeflertal. Alle forhold vedrørende K/S C inden for normal drift varetages af administrator. I situationer, hvor der skal omlægges finansiering, indgås aftaler m.v. tager administrator kontakt til alle kommanditister, idet det er administrator, der skal påse og følge op vedrørende alle selskabets forhold, herunder sørge for, at kommanditisterne samtykker i de beslutninger, der kræver kommanditisternes beslutning. Der er ingen beslutninger, der kan træffes af K/S Cs bestyrelse alene, idet det i hvert tilfælde kræver stemmeflertal, jf. vedtægterne. K/S C kræver som mange andre ejendomskommanditistselskaber ikke løbende overvågning, løbende driftsledelse, større og hurtige beslutninger eller andre former for drøftelser omkring den løbende drift. Selskabets forhold bestemmes af de budgetter og beslutninger, som er taget i forbindelse med den oprindelige etablering. Kommunikationen med kommanditisterne sker derfor kun et par gange om året, f.eks. i tilfælde, hvor banken vil have fornyede underskrifter ved omlægning af finansiering eller lignende. Peter Yde Kampers engagement i K/S C er at sidestille med passiv investering. [ ] Hans virke er begrænset til at modtage løbende oplysninger om driften. Peter Yde Kamper har faktisk aldrig påvirket og kan ikke påvirke selskabets beslutninger. Han har ikke bestemmende indflydelse i selskabet ligesom bestyrelsen i K/S C ikke kan træffe nogen former for beslutninger. Der består således ikke den fare for Peter Yde Kampers uafhængighed, som uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, omhandler. [ ] Udtræden Peter Yde Kamper har valgt at udtræde af bestyrelsen. Ikke fordi han mener, at hans medlemskab er i strid med bekendtgørelsen, men fordi han i sagens natur ikke ønsker at fortsætte et virke, som ifølge styrelsen skulle være i strid med uafhængighedsbekendtgørelsen. Han ønsker at fjerne enhver tvivl. Peter Yde Kamper kontaktede allerede i september 2013 bestyrelsen i K/S C og senere pr. den 28. november 2013 for at meddele, at han ikke længere ønskede at sidde i bestyrelsen. Han er udtrådt af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2014, jf. den fuldstændige udskrift for K/S C, som styrelsen henviser til som bilag 4. I forhold til A ApS og B ApS har Peter Yde Kamper gjort opmærksom på den rejste problemstilling. 6

7 Selve den omstændighed, at Peter Yde Kamper har en investering i K/S C en passive investering i et ejendomskommanditselskab kan med sikkerhed ikke afskære ham fra at foretage erklæringsarbejde for selskaber, der ejes af andre investorer. Sanktion Erhvervsstyrelsen har i skrivelsen af 4. marts 2014 anført, at styrelsen har vurderet, at Peter Yde Kamper kan idømmes en tillægsbøde af nævnet, trods Peter Yde Kamper den 25. juli 2013 er blevet idømt en bøde for overtrædelse af samme bestemmelse, som der er tale om i nærværende sag. Det følger af Revisornævnets Årsberetning for 2010 (s.83): Ved fastsættelsen af disciplinærstraf følger nævnet princippet i straffelovens 89. Når indklagede ved en tidligere afgørelse er pålagt straf, og det forhold, der nu foreligger til påkendelse har fundet sted forud for denne afgørelse, vil nævnet derfor tage stilling til, om samtidig påkendelse ville have medført en forhøjelse af den først ikendte straf. I bekræftende fald vil der blive fastsat en tillægsstraf som resultat af den aktuelle sag. Dette princip anvendes uanset, om klager i den aktuelle sag er den samme som i fortilfældet, eller dette ikke er tilfældet hvad der er det sædvanlige. Årsberetningen henviser til kendelse af [dato] i sag XX Det følger videre af Revisornævnets Årsberetning for 2011 (s. 112): Er der allerede i fortilfældet udmålt en betydelig bøde, vil fremkomsten af yderligere, men mindre alvorlige forhold ofte bevirke, at der ikke ved samtidig påkendelse ville være blevet udmålt en højere bøde end sket. I så fald bliver resultatet af den aktuelle sag, at der ikke fastsættes en tillægsstraf, selvom om revisor eller revisionsvirksomheden findes skyldig. Årsberetningen henviser dette sted til kendelse af [dato] i sag XX og ken-delse af 30. november 2011 i sag 21/2011. Peter Yde Kamper blev, som også anført af styrelsen, ikendt en bøde på kr. ved Revisornævnets kendelse af [dato] (sag nr. XX) for overtrædelse af uafhæn-gighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. De forhold, som nærværende sag omhandler, vedrører perioden , hvilket medfører, at en evt. bøde skal fastsættes i henhold til straffelovens 89 som en tillægsstraf. Den påståede overtrædelse ligger nemlig i det væsentlige før Revisornævnets kendelse af [dato]. Princippet i straffelovens 89 fører til, at det skal vurderes, hvorledes den tidligere sag ville være faldet ud, hvis sagen dengang også havde omfattet de nu påkendte forhold. 7

8 Erhvervsstyrelsen har anført, at den påståede overtrædelse har en anden karakter end den, der var tale om i den tidligere sag for Revisornævnet. Det er ikke rigtigt. Den påståede overtrædelse vedrører samme bestemmelse i uafhængighedsbekendtgørelsen. Fordi der allerede er udmålt en betydelig bøde ved nævnets kendelse af [dato] om en overtrædelse af samme karakter, vil dette nye forhold ikke føre til en tillægsbøde, jf. straffelovens 89, idet der ved samtidig påkendelse af begge forhold ikke ville være udmålt en højere bøde end sket. Selv hvis der måtte foreligge en overtrædelse hvilket bestrides er der således ingen tvingende grund til at indbringe sagen for nævnet. Det vil ikke udløse nogen tillægssanktion og Peter Yde Kamper har bragt det forhold til ophør, som styrelsen anser for kritisabelt. Det må tilføjes, at det havde været ønskeligt, om styrelsen på et tidligere tidspunkt havde gjort opmærksom på, at den mener, at Peter Yde Kamper ved den ovenfor anførte var på kant med uafhængighedsbekendtgørelsen. Det forekommer ikke helt hensigtsmæssigt at vente med at rejse dette spørgsmål, når styrelsen lige så godt kunne have rettet henvendelse på et tidligere tidspunkt. Styrelsen har herefter indbragt sagen for nævnet. Parternes bemærkninger: Erhvervsstyrelsen har til støtte for klagen anført, at en revisor, der udfører opgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og ikke må være involveret i virksomhedens beslutningstagning, jf. revisorlovens 24, stk. 1. En revisor er ikke uafhængig, hvis der foreligger direkte eller indirekte økonomisk, forretningsmæssigt eller ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, mellem revisor og den virksomhed, en opgave vedrører, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed, jf. revisorlovens 24, stk. 2. En godkendt revisor må endvidere ikke afgive erklæringer med sikkerhed, når der foreligger trusler, der er egnede til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1. Trusler, som nævnt i uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1, foreligger altid, når revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomiske interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed, og på almindelige forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 4. 8

9 Styrelsen finder, at registreret revisor Peter Yde Kamper har overtrådt uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, idet han har afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for A ApS for 2009/10, 2010/11 og 2011/12 samt på årsrapporterne for B ApS for regnskabsårene 2010/11, 2011/12 samt 2012/13, hvori henholdsvis D og E udgør ledelsen. Det er i uafhængighedsvejledningen anført, at bestemmelsen vedrører forretningsforbindelser mellem på den ene side revisor, revisionsvirksomheden i bred forstand eller andre personer, der er i stand til at øve indflydelse på en erklæringsafgivelse, og på den anden side kunden, dennes tilknyttede virksomheder eller ledelse. Der foreligger en forretningsmæssig forbindelse mellem D, E og indklagede, idet de alle udgør bestyrelsen i K/S C. Det fremgår af årsrapporten for 2012 for K/S C, at virksomheden havde et resultat på 5,2 mio. kr. og en balancesum på 119,6 mio. kr. Indklagedes advokat har i sit høringsbrev af 16. april 2014 anført, at det er administrator, der tager sig af K/S ets forhold. Det fremgår dog af de af indklagede medsendte vedtægter, at flere forhold kræver, at bestyrelsen skal træffe beslutninger. Blandt andet skal bestyrelsen godkende en eventuel overdragelse af kommanditisternes anparter, jf. vedtægternes 7. Det er derfor styrelsens vurdering, at de forretningsmæssige forbindelser har et betydeligt omfang. Denne forbindelse kan ikke anses for at udøves inden for parternes normale virksomhed, idet revisors normale virksomhed er revision, når revisor afgiver revisionspåtegninger. Styrelsen skal i den forbindelse henvise til Revisornævnets kendelse af 17. december 2012, sag nr. 115/2011, hvor en tilsvarende sag er behandlet. Det er videre styrelsens vurdering, at indklagede bør ikendes en bøde, hvoraf en del bør fastsættes som en tillægsbøde, jf. princippet i straffelovens 89, idet indklagede blev ikendt en bøde for krydsende revision ved kendelse af [dato]. De indbragte forhold i denne sag angår ikke krydsende revision, selvom de vedrører samme bestemmelse i uafhængighedsbekendtgørelsen. Endvidere er én af revisionspåtegningerne underskrevet efter kendelsen af [dato], nemlig erklæringen dateret den 12. september Indklagede har heroverfor og under henvisning til sine bemærkninger i høringssvaret af 16. april 2014 anført, at det på baggrund af K/S Cs karakter og begrænsede drift må afvises, at han har handlet i strid med uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, idet han ikke spiller nogen væsentlig rolle i selskabet, og hans investering er som de øvrige kommanditisters at regne for en almindelig porteføljeinvestering, hvorfor der således ikke har været den fare for hans uafhængighed, som ovennævnte bestemmelse kræver. Det er i øvrigt i Erhvervsstyrelsens klage uklart, om det er indklagedes investering i sig selv, som styrelsen kritiserer, eller om det er hans bestyrelsespost. Dette bør af styrelsen præciseres. Hvis det ikke er investeringen, men kun bestyrelsesposten, må det navnlig overvejes, om den pågældende bestyrelsespost i sit reelle indhold er andet og mere end blot at fylde et ledigt sæde. Indklagede har nemlig dokumenteret, at bestyrelsesposten på grund af administrationsaftalen og den indflydelse, der udøves af investorerne under de årlige generalforsamlinger, ikke kan sammenlignes med en sædvanlig bestyrelsespost i et erhvervsdrivende selskab. Indklagedes revision af A ApS og B ApS er udført på almindelige forretningsmæssige vilkår, og han har hverken privat eller økonomisk interesse i A ApS eller B ApS. 9

10 Der er allerede udmålt en betydelig bøde på kr. ved Revisornævnets kendelse af [dato] vedrørende en overtrædelse af samme karakter, og nærværende, nye forhold bør derfor ikke føre til en tillægsbøde, jf. straffelovens 89, idet der ved samtidig påkendelse af begge forhold ikke ville være udmålt en højere bøde end sket, og idet de påståede overtrædelser i det væsentlige ligger før Revisornævnets kendelse. Indklagede har bragt det forhold til ophør, som styrelsen anser for kritisabelt ved at udtræde af bestyrelsen i K/S C, og indklagede har i øvrigt anmodet A ApS og B ApS om at finde en anden revisor inden aflæggelse af næste årsrapport. I forhold til styrelsens henvisning til Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 i sag nr. 115/2011, har indklagede bemærket, at afgørelsen adskiller sig fra nærværende sag, idet der i kendelsen er tale om henholdsvis et aktieselskab og anpartsselskab, hvis selskaber har en anden karakter og drift end det i nærværende sag omhandlede selskab, K/S C. Desuden indeholder kendelsen ikke det væsentlige element af, at der tidligere har været udmålt en bøde vedrørende en overtrædelse af samme karakter, som er tilfældet i nærværende sag. Kendelsen er således ikke sammenlignelig med denne sags problemstillinger. Til forskel fra den foreliggende sag hvor indklagede har foretaget en porteføljeinvestering i en ejendomsudlejningsvirksomhed, hvor alle beslutninger om driften var uddelegeret til en administrator, og hvor alle væsentlige beslutninger i øvrigt træffes på en generalforsamling, hvor indklagede kun er én ud af mange andre investorer fremgår det af den pågældende sag i kendelsen af 17. december 2012, at den indklagede revisor havde en egentlig ledelsesfunktion, idet han var den ene af to bestyrelsesmedlemmer. Der var intet i den pågældende sag oplyst om omstændigheder, der kan sammenlignes med den foreliggende sag. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Skyldspørgsmålet Indklagedes erklæringer på årsrapporterne for A ApS og B ApS er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, og er dermed omfattet af revisorlovgivningens uafhængighedsregler. Nævnet lægger som ubestridt til grund, at indklagede har været bestyrelsesmedlem i K/S C sammen med D og E, som er eneste ledelsesmedlemmer i henholdsvis A ApS og B ApS, og at indklagede i samme periode har afgivet erklæringer på årsrapporterne for disse selskaber. En revisor, der udfører opgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagen, jf. revisorlovens 24, stk. 1. Det fremgår af uafhængighedsbekendtgørelses 1, stk. 1, at en godkendt revisor ikke må udføre opgaver, som beskrevet i revisorlovens 1, stk. 2, når der foreligger trusler, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. I 2 i uafhængighedsbekendtgørelsen angives nogle tilfælde, hvor der altid vil foreligge en trussel mod uafhængigheden. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, omtaler den situation, hvor revisor i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk interesse, medmindre den forretningsmæssige 10

11 forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed på normale forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden Som eksempel på en forretningsmæssig forbindelse, som går ud over parternes almindelige virksomhed, nævnes i uafhængighedsvejledningen, jf. vejledning nr. 324 af 24. marts 2009, pkt. 4.4, blandt andet en økonomisk interesse i et joint venture sammen med erklæringskunden eller en ejer, direktør eller andre personer med en højere ledelsesfunktion hos kunden. Nævnet finder, at indklagede på erklæringstidspunkterne i egenskab af bestyrelsesmedlem i K/S C sammen med D og E havde en forretningsmæssig forbindelse med disse, der indebar en fælles økonomisk interesse. K/S C havde ifølge årsrapporten fra 2012 et resultat på 5,2 mio. kr. og en balancesum på 119,6 mio. kr., og nævnet finder, at den forretningsmæssige forbindelse - og økonomiske interesse - dermed havde et sådant betydeligt omfang, at det udgjorde en trussel mod indklagedes uafhængighed. Nævnet finder endvidere ikke, at den forretningsmæssige forbindelse er udøvet inden for parternes normale virksomhed, hvorved bemærkes, at normal virksomhed for en revisor i uafhængighedsbekendtgørelsens forstand er at foretage revision. Revisornævnet finder derfor, at indklagede, ved at afgive erklæringer på årsrapporterne for de nævnte selskaber, i hvilke D henholdsvis E var eneste ledelsesmedlem, har overtrådt uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, jf. 1, stk. 1, jf. revisorlovens 24, stk. 1 og 2. Den omstændighed, at indklagede betragtede investeringen som en passiv investering, og at K/S Cs bestyrelse i en selskabsadministrationsaftale havde uddelegeret en del af bestyrelsens forpligtelser til et administrationsselskab, kan, efter nævnets opfattelse, ikke føre til et andet resultat, hvorved bemærkes, at delegationen efter vedtægterne ikke ændrer ved, at det fortsat er bestyrelsen, der tegner K/S C, og som skal godkende eksempelvis overdragelse af kommanditistanparter. Sanktion For overtrædelse af uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, jf. revisorlovens 24, stk. 1 og stk. 2, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, jf. til dels princippet i straffelovens 89, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Nævnet bemærker herved, at de erklæringer, som nærværende klage omhandler, med undtagelse af én, er afgivet forud for nævnets afgørelse af [dato], hvor indklagede blev idømt en bøde på kr. for krydsende revision, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. Nævnet finder, at en samtidig påkendelse af forholdet vedrørende krydsende revision og de forhold, for hvilke indklagede nu er fundet skyldig, ville have medført en højere bøde, dels fordi der ikke er tale om ganske ligeartede forhold og dels, fordi denne sag omfatter flere erklæringer. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at én erklæring, erklæringen af 12. september 2013 på årsrapporten for 2012/2013 for B ApS, er afgivet efter den tidligere afgørelse, der i denne relation således har gentagelsesvirkning. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor Peter Yde Kamper, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk

12 Lone Molsted 12

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 125/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F

Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor E. sag nr. 74/2012. Erhvervsstyrelsen. mod. registeret revisor F Den 25. juli 2013 blev i sag nr. 73/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor E og sag nr. 74/2012 Erhvervsstyrelsen mod registeret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 29.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger:

Kendelse: Kvalitetskontrollantens erklæring indeholder følgende konklusion og supplerende oplysninger: Den 22. marts 2017 blev der i sag nr. 091/2016 Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 5. april 2016 har Revisortilsynet (nu Erhvervsstyrelsen)

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 22. august 1983.

K e n d e l s e : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 22. august 1983. Den 29. april 2011 blev i sag nr. 56/2009 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 6. november 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere