K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper."

Transkript

1 Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Klagen: Tilsynet har rejst følgende klagepunkt: At indklagede har tilsidesat sine pligter som godkendt revisor ved i strid med uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, at have revideret og afgivet revisionspåtegning på årsrapporterne for A ApS og B ApS. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Peter Yde Kamper har været godkendt som registreret revisor fra den 17. januar Han har i Revi-reg været tilknyttet revisionsvirksomheden Lou Revision Registreret Revisionsaktieselskab fra den 18. juli Indklagede er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] (sag nr. XX) pålagt en bøde på kr. for overtrædelse af revisorlovens 24, stk. 1 og 2, og uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4 (krydsende revision). 1

2 Sagsfremstilling: Det fremgår af udskrift af CVR-registret dateret 30. juni 2014, at indklagede, indtil den 13. marts 2014, var bestyrelsesmedlem i selskabet K/S C sammen med D og E. De har alle underskrevet ledelsespåtegningerne i selskabets årsrapporter for 2010, 2011 og Af vedtægterne for K/S C fremgår blandt andet følgende: Formål 2 Selskabets formål er at eje og drive virksomhed ved udlejning af ejendommen [adresse, by] Kapitalforhold 3 Selskabets stamkapital udgør kr opdelt i 10 kommanditistkandele à kr [ ] Overdragelse 7 En kommanditist kan alene overdrage sin andel i kommanditselskabet, såfremt bestyrelsen og kommanditselskabets långivere godkender overdragelsen og vilkårene herfor. Overdrageren er først frigjort fra sine forpligtelser i forhold til selskabet, når der til selskabet er fremkommet en af overdrageren og erhververen underskrevet erklæring, ifølge hvilken erhververen er indtrådt i samtlige af overdragerens rettigheder og forpligtelser, og når denne erklæring er tiltrådt af bestyrelsen, der er berettiget til diskretionært at nægte tiltrædelse. [ ] Generalforsamling m.v. 9 Kommanditselskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af kommanditisterne og komplementaren. 2

3 [ ] Selskabets ledelse 10 Selskabet ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en formand. [ ] Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen har en overordnede ledelse af selskabet, og vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 11 Selskabets daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte en selskabsadministrator. Tegning 12 Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektiv. K/S C har den 31. december 2003 indgået en Selskabsadministrationsaftale med selskabet F I/S. Af aftalen fremgår det blandt andet: 1 F I/S påtager sig at udføre følgende funktioner på K/S ets vegne: o at udarbejde et årligt driftsbudget samt kvartalsvise likviditetsbudgetter, o at forestå indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger i såvel K/S et som komplementarselskabet i samarbejde med bestyrelsen, o at foranledige udarbejdelse af årsregnskab af statsautoriseret revisor for såvel K/S et som komplementarselskabet med noter og revisionsprotokollat, o at føre K/S ets fortegnelse over kommanditister, samt varetage, at den formelle procedure i forbindelse med eventuel overdragelse af anparter berigtiges korrekt, 3

4 o at varetage korrespondance med kommanditisterne, o at sikre at K/S ets likvide formue anbringes forsvarligt og korrekt og til den bedst mulige forrentning, o at gennemgå forsikringsforhold minimum en gang årligt. Indklagede har revideret og afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for regnskabsårene 2009/10 (den 28. februar 2011), 2010/11 (den 31. januar 2012) og 2011/12 (den 27. februar 2013) for A ApS. Det fremgår af udskrift fra CVR-registret af 30. juni 2014, at D, der, som anført, tillige er bestyrelsesmedlem i K/S C, i samme periode har været eneste ledelsesmedlem i A ApS. Indklagede har endvidere afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for B ApS for regnskabsårene 2010/11 (den 23. september 2011), 2011/12 (den 26. september 2012) og 2012/13 (den 12. september 2013). Det fremgår af udskrift fra CVR-registret af 30. juni 2014, at E, der, som anført, tillige er bestyrelsesmedlem i K/S C, er eneste ledelsesmedlem i B ApS. De i sagen omhandlede revisionspåtegninger er alle afgivet gennem Lou Revision Registreret Revisionsaktieselskab. Erhvervsstyrelsen gennemførte ved skrivelse af 4. marts 2014 en høring af indklagede, og indklagede fremkom ved skrivelse af 16. april 2014 med sine bemærkninger. Heraf fremgår det blandt andet, at: Baggrunden for styrelsens vurdering er ifølge høringsskrivelsen, at Peter Yde Kamper har revideret og afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for A ApS og B ApS, som begge ledes af to personer, som Peter Yde Kamper sid-der i ledelsen sammen med i selskabet K/S C. De faktiske forhold i sagen bestrides ikke. Det bestrides imidlertid, at den i sagen omhandlede revision er omfattet af forbuddet i uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. Baggrunden herfor er K/S Cs karakter og begrænsede drift. Peter Yde Kamper spiller ikke nogen væsentlig rolle i dette selskab. Hans investering er som de øvrige kommanditisters at regne for en almindelig porteføljeinvestering. [ ] B ApS er et holdingselskab med en post likvider, en udlejningsejendom, en beskeden post børsnoterede værdipapirer samt en kapitalandel af et datterselskab på 33 %. Balancesummen er kr. (hvoraf ca kr. vedrører kapitalandelen) og egenkapital udgør kr. 4

5 A ApS er også et holdingselskab med to ubetydelige unoterede aktieposter hvoraf Peter Yde Kamper har nedskrevet den ene post fra anskaffelsessummen på kr. til 0 kr. samt gæld til hovedaktionær. Balancesummen er omkring kr. og egenkapitalen udgør kr. Ingen af disse selskaber ejer nogen andel af K/S C. K/S C ejes af 10 kommanditister og er et investeringsprojekt, der består i at eje og udleje én erhvervsejendom. Der er tale om en passiv investering for kommanditisterne, hvor Peter Yde Kamper ikke har nogen former for direkte indflydelse eller kan påvirke eventuelle investeringsbeslutninger. Kommanditselskabet administreres af F. Det er administrator, der tager sig af selskabets forhold. F sender orientering til kommanditisterne (svarende til, at en investeringsforening med mellemrum orienterer medlemmerne af foreningen). [ ] I K/S C er der én lejer, en bankforbindelse og et realkreditlån. Årets resultat for 2012 er positivt påvirket af værdireguleringer på ejendommen samt finansielle forpligtelser med i alt kr Korrigeres der for disse kapitalposter, udgør det ordinære driftsresultat kr., eller ca kr. pr. kommanditist. Eneste aktiv er ejendommen, der er indregnet med kr. på baggrund af en afkastforventning. Regnskabsmæssig egenkapital udgør kr. Skattemæssig egenkapital ved afhændelse af ejendommen til indregnet værdi udgør ca kr., svarende til ca kr. pr. kommanditist. Det skattemæssige resultat var i 2012 (negativt) kr. eller pr. kommanditist (negativt) kr. Kommanditisterne hæfter ikke solidarisk for bank- og prioritetsgæld, men pro rata. Peter Yde Kampers erklæringsarbejde Peter Yde Kampers revision af A ApS og B ApS er udført på almindelige forretningsmæssige vilkår. Peter Yde Kamper har hverken privat eller økonomisk interesse i A ApS og B ApS. Når det gælder K/S C har Peter Yde Kamper aldrig fysisk deltaget i bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger i K/S C, men er mødt ved fuldmagt. Der henvises til generalforsamlingsreferater i perioden [ ]. Han modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet. Det er tilfældigt, at han sidder i bestyrelsen. Det kunne være enhver anden investor, der fyldte pladsen. Bestyrelsesmøderne afholdes umiddelbart forud for generalforsamlingerne, og der tages ikke referater af disse. Deltagerne er de samme. 5

6 Der har aldrig i driftsperioden fra 2002 været forhold til drøftelse, der krævede stemmeflertal. Alle forhold vedrørende K/S C inden for normal drift varetages af administrator. I situationer, hvor der skal omlægges finansiering, indgås aftaler m.v. tager administrator kontakt til alle kommanditister, idet det er administrator, der skal påse og følge op vedrørende alle selskabets forhold, herunder sørge for, at kommanditisterne samtykker i de beslutninger, der kræver kommanditisternes beslutning. Der er ingen beslutninger, der kan træffes af K/S Cs bestyrelse alene, idet det i hvert tilfælde kræver stemmeflertal, jf. vedtægterne. K/S C kræver som mange andre ejendomskommanditistselskaber ikke løbende overvågning, løbende driftsledelse, større og hurtige beslutninger eller andre former for drøftelser omkring den løbende drift. Selskabets forhold bestemmes af de budgetter og beslutninger, som er taget i forbindelse med den oprindelige etablering. Kommunikationen med kommanditisterne sker derfor kun et par gange om året, f.eks. i tilfælde, hvor banken vil have fornyede underskrifter ved omlægning af finansiering eller lignende. Peter Yde Kampers engagement i K/S C er at sidestille med passiv investering. [ ] Hans virke er begrænset til at modtage løbende oplysninger om driften. Peter Yde Kamper har faktisk aldrig påvirket og kan ikke påvirke selskabets beslutninger. Han har ikke bestemmende indflydelse i selskabet ligesom bestyrelsen i K/S C ikke kan træffe nogen former for beslutninger. Der består således ikke den fare for Peter Yde Kampers uafhængighed, som uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, omhandler. [ ] Udtræden Peter Yde Kamper har valgt at udtræde af bestyrelsen. Ikke fordi han mener, at hans medlemskab er i strid med bekendtgørelsen, men fordi han i sagens natur ikke ønsker at fortsætte et virke, som ifølge styrelsen skulle være i strid med uafhængighedsbekendtgørelsen. Han ønsker at fjerne enhver tvivl. Peter Yde Kamper kontaktede allerede i september 2013 bestyrelsen i K/S C og senere pr. den 28. november 2013 for at meddele, at han ikke længere ønskede at sidde i bestyrelsen. Han er udtrådt af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2014, jf. den fuldstændige udskrift for K/S C, som styrelsen henviser til som bilag 4. I forhold til A ApS og B ApS har Peter Yde Kamper gjort opmærksom på den rejste problemstilling. 6

7 Selve den omstændighed, at Peter Yde Kamper har en investering i K/S C en passive investering i et ejendomskommanditselskab kan med sikkerhed ikke afskære ham fra at foretage erklæringsarbejde for selskaber, der ejes af andre investorer. Sanktion Erhvervsstyrelsen har i skrivelsen af 4. marts 2014 anført, at styrelsen har vurderet, at Peter Yde Kamper kan idømmes en tillægsbøde af nævnet, trods Peter Yde Kamper den 25. juli 2013 er blevet idømt en bøde for overtrædelse af samme bestemmelse, som der er tale om i nærværende sag. Det følger af Revisornævnets Årsberetning for 2010 (s.83): Ved fastsættelsen af disciplinærstraf følger nævnet princippet i straffelovens 89. Når indklagede ved en tidligere afgørelse er pålagt straf, og det forhold, der nu foreligger til påkendelse har fundet sted forud for denne afgørelse, vil nævnet derfor tage stilling til, om samtidig påkendelse ville have medført en forhøjelse af den først ikendte straf. I bekræftende fald vil der blive fastsat en tillægsstraf som resultat af den aktuelle sag. Dette princip anvendes uanset, om klager i den aktuelle sag er den samme som i fortilfældet, eller dette ikke er tilfældet hvad der er det sædvanlige. Årsberetningen henviser til kendelse af [dato] i sag XX Det følger videre af Revisornævnets Årsberetning for 2011 (s. 112): Er der allerede i fortilfældet udmålt en betydelig bøde, vil fremkomsten af yderligere, men mindre alvorlige forhold ofte bevirke, at der ikke ved samtidig påkendelse ville være blevet udmålt en højere bøde end sket. I så fald bliver resultatet af den aktuelle sag, at der ikke fastsættes en tillægsstraf, selvom om revisor eller revisionsvirksomheden findes skyldig. Årsberetningen henviser dette sted til kendelse af [dato] i sag XX og ken-delse af 30. november 2011 i sag 21/2011. Peter Yde Kamper blev, som også anført af styrelsen, ikendt en bøde på kr. ved Revisornævnets kendelse af [dato] (sag nr. XX) for overtrædelse af uafhæn-gighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. De forhold, som nærværende sag omhandler, vedrører perioden , hvilket medfører, at en evt. bøde skal fastsættes i henhold til straffelovens 89 som en tillægsstraf. Den påståede overtrædelse ligger nemlig i det væsentlige før Revisornævnets kendelse af [dato]. Princippet i straffelovens 89 fører til, at det skal vurderes, hvorledes den tidligere sag ville være faldet ud, hvis sagen dengang også havde omfattet de nu påkendte forhold. 7

8 Erhvervsstyrelsen har anført, at den påståede overtrædelse har en anden karakter end den, der var tale om i den tidligere sag for Revisornævnet. Det er ikke rigtigt. Den påståede overtrædelse vedrører samme bestemmelse i uafhængighedsbekendtgørelsen. Fordi der allerede er udmålt en betydelig bøde ved nævnets kendelse af [dato] om en overtrædelse af samme karakter, vil dette nye forhold ikke føre til en tillægsbøde, jf. straffelovens 89, idet der ved samtidig påkendelse af begge forhold ikke ville være udmålt en højere bøde end sket. Selv hvis der måtte foreligge en overtrædelse hvilket bestrides er der således ingen tvingende grund til at indbringe sagen for nævnet. Det vil ikke udløse nogen tillægssanktion og Peter Yde Kamper har bragt det forhold til ophør, som styrelsen anser for kritisabelt. Det må tilføjes, at det havde været ønskeligt, om styrelsen på et tidligere tidspunkt havde gjort opmærksom på, at den mener, at Peter Yde Kamper ved den ovenfor anførte var på kant med uafhængighedsbekendtgørelsen. Det forekommer ikke helt hensigtsmæssigt at vente med at rejse dette spørgsmål, når styrelsen lige så godt kunne have rettet henvendelse på et tidligere tidspunkt. Styrelsen har herefter indbragt sagen for nævnet. Parternes bemærkninger: Erhvervsstyrelsen har til støtte for klagen anført, at en revisor, der udfører opgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og ikke må være involveret i virksomhedens beslutningstagning, jf. revisorlovens 24, stk. 1. En revisor er ikke uafhængig, hvis der foreligger direkte eller indirekte økonomisk, forretningsmæssigt eller ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, mellem revisor og den virksomhed, en opgave vedrører, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed, jf. revisorlovens 24, stk. 2. En godkendt revisor må endvidere ikke afgive erklæringer med sikkerhed, når der foreligger trusler, der er egnede til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1. Trusler, som nævnt i uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1, foreligger altid, når revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomiske interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed, og på almindelige forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 4. 8

9 Styrelsen finder, at registreret revisor Peter Yde Kamper har overtrådt uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, idet han har afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for A ApS for 2009/10, 2010/11 og 2011/12 samt på årsrapporterne for B ApS for regnskabsårene 2010/11, 2011/12 samt 2012/13, hvori henholdsvis D og E udgør ledelsen. Det er i uafhængighedsvejledningen anført, at bestemmelsen vedrører forretningsforbindelser mellem på den ene side revisor, revisionsvirksomheden i bred forstand eller andre personer, der er i stand til at øve indflydelse på en erklæringsafgivelse, og på den anden side kunden, dennes tilknyttede virksomheder eller ledelse. Der foreligger en forretningsmæssig forbindelse mellem D, E og indklagede, idet de alle udgør bestyrelsen i K/S C. Det fremgår af årsrapporten for 2012 for K/S C, at virksomheden havde et resultat på 5,2 mio. kr. og en balancesum på 119,6 mio. kr. Indklagedes advokat har i sit høringsbrev af 16. april 2014 anført, at det er administrator, der tager sig af K/S ets forhold. Det fremgår dog af de af indklagede medsendte vedtægter, at flere forhold kræver, at bestyrelsen skal træffe beslutninger. Blandt andet skal bestyrelsen godkende en eventuel overdragelse af kommanditisternes anparter, jf. vedtægternes 7. Det er derfor styrelsens vurdering, at de forretningsmæssige forbindelser har et betydeligt omfang. Denne forbindelse kan ikke anses for at udøves inden for parternes normale virksomhed, idet revisors normale virksomhed er revision, når revisor afgiver revisionspåtegninger. Styrelsen skal i den forbindelse henvise til Revisornævnets kendelse af 17. december 2012, sag nr. 115/2011, hvor en tilsvarende sag er behandlet. Det er videre styrelsens vurdering, at indklagede bør ikendes en bøde, hvoraf en del bør fastsættes som en tillægsbøde, jf. princippet i straffelovens 89, idet indklagede blev ikendt en bøde for krydsende revision ved kendelse af [dato]. De indbragte forhold i denne sag angår ikke krydsende revision, selvom de vedrører samme bestemmelse i uafhængighedsbekendtgørelsen. Endvidere er én af revisionspåtegningerne underskrevet efter kendelsen af [dato], nemlig erklæringen dateret den 12. september Indklagede har heroverfor og under henvisning til sine bemærkninger i høringssvaret af 16. april 2014 anført, at det på baggrund af K/S Cs karakter og begrænsede drift må afvises, at han har handlet i strid med uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, idet han ikke spiller nogen væsentlig rolle i selskabet, og hans investering er som de øvrige kommanditisters at regne for en almindelig porteføljeinvestering, hvorfor der således ikke har været den fare for hans uafhængighed, som ovennævnte bestemmelse kræver. Det er i øvrigt i Erhvervsstyrelsens klage uklart, om det er indklagedes investering i sig selv, som styrelsen kritiserer, eller om det er hans bestyrelsespost. Dette bør af styrelsen præciseres. Hvis det ikke er investeringen, men kun bestyrelsesposten, må det navnlig overvejes, om den pågældende bestyrelsespost i sit reelle indhold er andet og mere end blot at fylde et ledigt sæde. Indklagede har nemlig dokumenteret, at bestyrelsesposten på grund af administrationsaftalen og den indflydelse, der udøves af investorerne under de årlige generalforsamlinger, ikke kan sammenlignes med en sædvanlig bestyrelsespost i et erhvervsdrivende selskab. Indklagedes revision af A ApS og B ApS er udført på almindelige forretningsmæssige vilkår, og han har hverken privat eller økonomisk interesse i A ApS eller B ApS. 9

10 Der er allerede udmålt en betydelig bøde på kr. ved Revisornævnets kendelse af [dato] vedrørende en overtrædelse af samme karakter, og nærværende, nye forhold bør derfor ikke føre til en tillægsbøde, jf. straffelovens 89, idet der ved samtidig påkendelse af begge forhold ikke ville være udmålt en højere bøde end sket, og idet de påståede overtrædelser i det væsentlige ligger før Revisornævnets kendelse. Indklagede har bragt det forhold til ophør, som styrelsen anser for kritisabelt ved at udtræde af bestyrelsen i K/S C, og indklagede har i øvrigt anmodet A ApS og B ApS om at finde en anden revisor inden aflæggelse af næste årsrapport. I forhold til styrelsens henvisning til Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 i sag nr. 115/2011, har indklagede bemærket, at afgørelsen adskiller sig fra nærværende sag, idet der i kendelsen er tale om henholdsvis et aktieselskab og anpartsselskab, hvis selskaber har en anden karakter og drift end det i nærværende sag omhandlede selskab, K/S C. Desuden indeholder kendelsen ikke det væsentlige element af, at der tidligere har været udmålt en bøde vedrørende en overtrædelse af samme karakter, som er tilfældet i nærværende sag. Kendelsen er således ikke sammenlignelig med denne sags problemstillinger. Til forskel fra den foreliggende sag hvor indklagede har foretaget en porteføljeinvestering i en ejendomsudlejningsvirksomhed, hvor alle beslutninger om driften var uddelegeret til en administrator, og hvor alle væsentlige beslutninger i øvrigt træffes på en generalforsamling, hvor indklagede kun er én ud af mange andre investorer fremgår det af den pågældende sag i kendelsen af 17. december 2012, at den indklagede revisor havde en egentlig ledelsesfunktion, idet han var den ene af to bestyrelsesmedlemmer. Der var intet i den pågældende sag oplyst om omstændigheder, der kan sammenlignes med den foreliggende sag. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Skyldspørgsmålet Indklagedes erklæringer på årsrapporterne for A ApS og B ApS er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, og er dermed omfattet af revisorlovgivningens uafhængighedsregler. Nævnet lægger som ubestridt til grund, at indklagede har været bestyrelsesmedlem i K/S C sammen med D og E, som er eneste ledelsesmedlemmer i henholdsvis A ApS og B ApS, og at indklagede i samme periode har afgivet erklæringer på årsrapporterne for disse selskaber. En revisor, der udfører opgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagen, jf. revisorlovens 24, stk. 1. Det fremgår af uafhængighedsbekendtgørelses 1, stk. 1, at en godkendt revisor ikke må udføre opgaver, som beskrevet i revisorlovens 1, stk. 2, når der foreligger trusler, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. I 2 i uafhængighedsbekendtgørelsen angives nogle tilfælde, hvor der altid vil foreligge en trussel mod uafhængigheden. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, omtaler den situation, hvor revisor i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk interesse, medmindre den forretningsmæssige 10

11 forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed på normale forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden Som eksempel på en forretningsmæssig forbindelse, som går ud over parternes almindelige virksomhed, nævnes i uafhængighedsvejledningen, jf. vejledning nr. 324 af 24. marts 2009, pkt. 4.4, blandt andet en økonomisk interesse i et joint venture sammen med erklæringskunden eller en ejer, direktør eller andre personer med en højere ledelsesfunktion hos kunden. Nævnet finder, at indklagede på erklæringstidspunkterne i egenskab af bestyrelsesmedlem i K/S C sammen med D og E havde en forretningsmæssig forbindelse med disse, der indebar en fælles økonomisk interesse. K/S C havde ifølge årsrapporten fra 2012 et resultat på 5,2 mio. kr. og en balancesum på 119,6 mio. kr., og nævnet finder, at den forretningsmæssige forbindelse - og økonomiske interesse - dermed havde et sådant betydeligt omfang, at det udgjorde en trussel mod indklagedes uafhængighed. Nævnet finder endvidere ikke, at den forretningsmæssige forbindelse er udøvet inden for parternes normale virksomhed, hvorved bemærkes, at normal virksomhed for en revisor i uafhængighedsbekendtgørelsens forstand er at foretage revision. Revisornævnet finder derfor, at indklagede, ved at afgive erklæringer på årsrapporterne for de nævnte selskaber, i hvilke D henholdsvis E var eneste ledelsesmedlem, har overtrådt uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, jf. 1, stk. 1, jf. revisorlovens 24, stk. 1 og 2. Den omstændighed, at indklagede betragtede investeringen som en passiv investering, og at K/S Cs bestyrelse i en selskabsadministrationsaftale havde uddelegeret en del af bestyrelsens forpligtelser til et administrationsselskab, kan, efter nævnets opfattelse, ikke føre til et andet resultat, hvorved bemærkes, at delegationen efter vedtægterne ikke ændrer ved, at det fortsat er bestyrelsen, der tegner K/S C, og som skal godkende eksempelvis overdragelse af kommanditistanparter. Sanktion For overtrædelse af uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, jf. revisorlovens 24, stk. 1 og stk. 2, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, jf. til dels princippet i straffelovens 89, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Nævnet bemærker herved, at de erklæringer, som nærværende klage omhandler, med undtagelse af én, er afgivet forud for nævnets afgørelse af [dato], hvor indklagede blev idømt en bøde på kr. for krydsende revision, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. Nævnet finder, at en samtidig påkendelse af forholdet vedrørende krydsende revision og de forhold, for hvilke indklagede nu er fundet skyldig, ville have medført en højere bøde, dels fordi der ikke er tale om ganske ligeartede forhold og dels, fordi denne sag omfatter flere erklæringer. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at én erklæring, erklæringen af 12. september 2013 på årsrapporten for 2012/2013 for B ApS, er afgivet efter den tidligere afgørelse, der i denne relation således har gentagelsesvirkning. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor Peter Yde Kamper, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk

12 Lone Molsted 12

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende

kendelse: Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende Den 11. juni 2015 blev der i sag nr. 121/2014 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Poul Mahrt afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 17. december 2010 har Skat klaget over registreret revisor A. Den 20. december 2011 blev der i sag nr. 90/2010 Skat mod Registreret revisor A Samt B A/S (tidligere B Revision A/S) CVR- nr. xxxx xxxx og C A/S (tidligere xx C A/S) CVR nr. xxxx xxxx afsagt følgende

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006.

K e n d e l s e: A/B B er en andelsboligforening beliggende på [by]. Foreningen blev stiftet i 2006. Den 13. marts 2014 blev der i sag nr. 38/2013 A/B B ved likvidator revisor C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse modtaget 25. marts 2013 har D og E på vegne af

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere