K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper."

Transkript

1 Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Klagen: Tilsynet har rejst følgende klagepunkt: At indklagede har tilsidesat sine pligter som godkendt revisor ved i strid med uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, at have revideret og afgivet revisionspåtegning på årsrapporterne for A ApS og B ApS. Personlige oplysninger Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Peter Yde Kamper har været godkendt som registreret revisor fra den 17. januar Han har i Revi-reg været tilknyttet revisionsvirksomheden Lou Revision Registreret Revisionsaktieselskab fra den 18. juli Indklagede er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] (sag nr. XX) pålagt en bøde på kr. for overtrædelse af revisorlovens 24, stk. 1 og 2, og uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4 (krydsende revision). 1

2 Sagsfremstilling: Det fremgår af udskrift af CVR-registret dateret 30. juni 2014, at indklagede, indtil den 13. marts 2014, var bestyrelsesmedlem i selskabet K/S C sammen med D og E. De har alle underskrevet ledelsespåtegningerne i selskabets årsrapporter for 2010, 2011 og Af vedtægterne for K/S C fremgår blandt andet følgende: Formål 2 Selskabets formål er at eje og drive virksomhed ved udlejning af ejendommen [adresse, by] Kapitalforhold 3 Selskabets stamkapital udgør kr opdelt i 10 kommanditistkandele à kr [ ] Overdragelse 7 En kommanditist kan alene overdrage sin andel i kommanditselskabet, såfremt bestyrelsen og kommanditselskabets långivere godkender overdragelsen og vilkårene herfor. Overdrageren er først frigjort fra sine forpligtelser i forhold til selskabet, når der til selskabet er fremkommet en af overdrageren og erhververen underskrevet erklæring, ifølge hvilken erhververen er indtrådt i samtlige af overdragerens rettigheder og forpligtelser, og når denne erklæring er tiltrådt af bestyrelsen, der er berettiget til diskretionært at nægte tiltrædelse. [ ] Generalforsamling m.v. 9 Kommanditselskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der består af kommanditisterne og komplementaren. 2

3 [ ] Selskabets ledelse 10 Selskabet ledes af en bestyrelse på minimum 3 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen udpeger en formand. [ ] Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen har en overordnede ledelse af selskabet, og vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 11 Selskabets daglige ledelse forestås af bestyrelsen. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte en selskabsadministrator. Tegning 12 Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektiv. K/S C har den 31. december 2003 indgået en Selskabsadministrationsaftale med selskabet F I/S. Af aftalen fremgår det blandt andet: 1 F I/S påtager sig at udføre følgende funktioner på K/S ets vegne: o at udarbejde et årligt driftsbudget samt kvartalsvise likviditetsbudgetter, o at forestå indkaldelse og afholdelse af generalforsamlinger i såvel K/S et som komplementarselskabet i samarbejde med bestyrelsen, o at foranledige udarbejdelse af årsregnskab af statsautoriseret revisor for såvel K/S et som komplementarselskabet med noter og revisionsprotokollat, o at føre K/S ets fortegnelse over kommanditister, samt varetage, at den formelle procedure i forbindelse med eventuel overdragelse af anparter berigtiges korrekt, 3

4 o at varetage korrespondance med kommanditisterne, o at sikre at K/S ets likvide formue anbringes forsvarligt og korrekt og til den bedst mulige forrentning, o at gennemgå forsikringsforhold minimum en gang årligt. Indklagede har revideret og afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for regnskabsårene 2009/10 (den 28. februar 2011), 2010/11 (den 31. januar 2012) og 2011/12 (den 27. februar 2013) for A ApS. Det fremgår af udskrift fra CVR-registret af 30. juni 2014, at D, der, som anført, tillige er bestyrelsesmedlem i K/S C, i samme periode har været eneste ledelsesmedlem i A ApS. Indklagede har endvidere afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for B ApS for regnskabsårene 2010/11 (den 23. september 2011), 2011/12 (den 26. september 2012) og 2012/13 (den 12. september 2013). Det fremgår af udskrift fra CVR-registret af 30. juni 2014, at E, der, som anført, tillige er bestyrelsesmedlem i K/S C, er eneste ledelsesmedlem i B ApS. De i sagen omhandlede revisionspåtegninger er alle afgivet gennem Lou Revision Registreret Revisionsaktieselskab. Erhvervsstyrelsen gennemførte ved skrivelse af 4. marts 2014 en høring af indklagede, og indklagede fremkom ved skrivelse af 16. april 2014 med sine bemærkninger. Heraf fremgår det blandt andet, at: Baggrunden for styrelsens vurdering er ifølge høringsskrivelsen, at Peter Yde Kamper har revideret og afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for A ApS og B ApS, som begge ledes af to personer, som Peter Yde Kamper sid-der i ledelsen sammen med i selskabet K/S C. De faktiske forhold i sagen bestrides ikke. Det bestrides imidlertid, at den i sagen omhandlede revision er omfattet af forbuddet i uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. Baggrunden herfor er K/S Cs karakter og begrænsede drift. Peter Yde Kamper spiller ikke nogen væsentlig rolle i dette selskab. Hans investering er som de øvrige kommanditisters at regne for en almindelig porteføljeinvestering. [ ] B ApS er et holdingselskab med en post likvider, en udlejningsejendom, en beskeden post børsnoterede værdipapirer samt en kapitalandel af et datterselskab på 33 %. Balancesummen er kr. (hvoraf ca kr. vedrører kapitalandelen) og egenkapital udgør kr. 4

5 A ApS er også et holdingselskab med to ubetydelige unoterede aktieposter hvoraf Peter Yde Kamper har nedskrevet den ene post fra anskaffelsessummen på kr. til 0 kr. samt gæld til hovedaktionær. Balancesummen er omkring kr. og egenkapitalen udgør kr. Ingen af disse selskaber ejer nogen andel af K/S C. K/S C ejes af 10 kommanditister og er et investeringsprojekt, der består i at eje og udleje én erhvervsejendom. Der er tale om en passiv investering for kommanditisterne, hvor Peter Yde Kamper ikke har nogen former for direkte indflydelse eller kan påvirke eventuelle investeringsbeslutninger. Kommanditselskabet administreres af F. Det er administrator, der tager sig af selskabets forhold. F sender orientering til kommanditisterne (svarende til, at en investeringsforening med mellemrum orienterer medlemmerne af foreningen). [ ] I K/S C er der én lejer, en bankforbindelse og et realkreditlån. Årets resultat for 2012 er positivt påvirket af værdireguleringer på ejendommen samt finansielle forpligtelser med i alt kr Korrigeres der for disse kapitalposter, udgør det ordinære driftsresultat kr., eller ca kr. pr. kommanditist. Eneste aktiv er ejendommen, der er indregnet med kr. på baggrund af en afkastforventning. Regnskabsmæssig egenkapital udgør kr. Skattemæssig egenkapital ved afhændelse af ejendommen til indregnet værdi udgør ca kr., svarende til ca kr. pr. kommanditist. Det skattemæssige resultat var i 2012 (negativt) kr. eller pr. kommanditist (negativt) kr. Kommanditisterne hæfter ikke solidarisk for bank- og prioritetsgæld, men pro rata. Peter Yde Kampers erklæringsarbejde Peter Yde Kampers revision af A ApS og B ApS er udført på almindelige forretningsmæssige vilkår. Peter Yde Kamper har hverken privat eller økonomisk interesse i A ApS og B ApS. Når det gælder K/S C har Peter Yde Kamper aldrig fysisk deltaget i bestyrelsesmøder eller generalforsamlinger i K/S C, men er mødt ved fuldmagt. Der henvises til generalforsamlingsreferater i perioden [ ]. Han modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejdet. Det er tilfældigt, at han sidder i bestyrelsen. Det kunne være enhver anden investor, der fyldte pladsen. Bestyrelsesmøderne afholdes umiddelbart forud for generalforsamlingerne, og der tages ikke referater af disse. Deltagerne er de samme. 5

6 Der har aldrig i driftsperioden fra 2002 været forhold til drøftelse, der krævede stemmeflertal. Alle forhold vedrørende K/S C inden for normal drift varetages af administrator. I situationer, hvor der skal omlægges finansiering, indgås aftaler m.v. tager administrator kontakt til alle kommanditister, idet det er administrator, der skal påse og følge op vedrørende alle selskabets forhold, herunder sørge for, at kommanditisterne samtykker i de beslutninger, der kræver kommanditisternes beslutning. Der er ingen beslutninger, der kan træffes af K/S Cs bestyrelse alene, idet det i hvert tilfælde kræver stemmeflertal, jf. vedtægterne. K/S C kræver som mange andre ejendomskommanditistselskaber ikke løbende overvågning, løbende driftsledelse, større og hurtige beslutninger eller andre former for drøftelser omkring den løbende drift. Selskabets forhold bestemmes af de budgetter og beslutninger, som er taget i forbindelse med den oprindelige etablering. Kommunikationen med kommanditisterne sker derfor kun et par gange om året, f.eks. i tilfælde, hvor banken vil have fornyede underskrifter ved omlægning af finansiering eller lignende. Peter Yde Kampers engagement i K/S C er at sidestille med passiv investering. [ ] Hans virke er begrænset til at modtage løbende oplysninger om driften. Peter Yde Kamper har faktisk aldrig påvirket og kan ikke påvirke selskabets beslutninger. Han har ikke bestemmende indflydelse i selskabet ligesom bestyrelsen i K/S C ikke kan træffe nogen former for beslutninger. Der består således ikke den fare for Peter Yde Kampers uafhængighed, som uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, omhandler. [ ] Udtræden Peter Yde Kamper har valgt at udtræde af bestyrelsen. Ikke fordi han mener, at hans medlemskab er i strid med bekendtgørelsen, men fordi han i sagens natur ikke ønsker at fortsætte et virke, som ifølge styrelsen skulle være i strid med uafhængighedsbekendtgørelsen. Han ønsker at fjerne enhver tvivl. Peter Yde Kamper kontaktede allerede i september 2013 bestyrelsen i K/S C og senere pr. den 28. november 2013 for at meddele, at han ikke længere ønskede at sidde i bestyrelsen. Han er udtrådt af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2014, jf. den fuldstændige udskrift for K/S C, som styrelsen henviser til som bilag 4. I forhold til A ApS og B ApS har Peter Yde Kamper gjort opmærksom på den rejste problemstilling. 6

7 Selve den omstændighed, at Peter Yde Kamper har en investering i K/S C en passive investering i et ejendomskommanditselskab kan med sikkerhed ikke afskære ham fra at foretage erklæringsarbejde for selskaber, der ejes af andre investorer. Sanktion Erhvervsstyrelsen har i skrivelsen af 4. marts 2014 anført, at styrelsen har vurderet, at Peter Yde Kamper kan idømmes en tillægsbøde af nævnet, trods Peter Yde Kamper den 25. juli 2013 er blevet idømt en bøde for overtrædelse af samme bestemmelse, som der er tale om i nærværende sag. Det følger af Revisornævnets Årsberetning for 2010 (s.83): Ved fastsættelsen af disciplinærstraf følger nævnet princippet i straffelovens 89. Når indklagede ved en tidligere afgørelse er pålagt straf, og det forhold, der nu foreligger til påkendelse har fundet sted forud for denne afgørelse, vil nævnet derfor tage stilling til, om samtidig påkendelse ville have medført en forhøjelse af den først ikendte straf. I bekræftende fald vil der blive fastsat en tillægsstraf som resultat af den aktuelle sag. Dette princip anvendes uanset, om klager i den aktuelle sag er den samme som i fortilfældet, eller dette ikke er tilfældet hvad der er det sædvanlige. Årsberetningen henviser til kendelse af [dato] i sag XX Det følger videre af Revisornævnets Årsberetning for 2011 (s. 112): Er der allerede i fortilfældet udmålt en betydelig bøde, vil fremkomsten af yderligere, men mindre alvorlige forhold ofte bevirke, at der ikke ved samtidig påkendelse ville være blevet udmålt en højere bøde end sket. I så fald bliver resultatet af den aktuelle sag, at der ikke fastsættes en tillægsstraf, selvom om revisor eller revisionsvirksomheden findes skyldig. Årsberetningen henviser dette sted til kendelse af [dato] i sag XX og ken-delse af 30. november 2011 i sag 21/2011. Peter Yde Kamper blev, som også anført af styrelsen, ikendt en bøde på kr. ved Revisornævnets kendelse af [dato] (sag nr. XX) for overtrædelse af uafhæn-gighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. De forhold, som nærværende sag omhandler, vedrører perioden , hvilket medfører, at en evt. bøde skal fastsættes i henhold til straffelovens 89 som en tillægsstraf. Den påståede overtrædelse ligger nemlig i det væsentlige før Revisornævnets kendelse af [dato]. Princippet i straffelovens 89 fører til, at det skal vurderes, hvorledes den tidligere sag ville være faldet ud, hvis sagen dengang også havde omfattet de nu påkendte forhold. 7

8 Erhvervsstyrelsen har anført, at den påståede overtrædelse har en anden karakter end den, der var tale om i den tidligere sag for Revisornævnet. Det er ikke rigtigt. Den påståede overtrædelse vedrører samme bestemmelse i uafhængighedsbekendtgørelsen. Fordi der allerede er udmålt en betydelig bøde ved nævnets kendelse af [dato] om en overtrædelse af samme karakter, vil dette nye forhold ikke føre til en tillægsbøde, jf. straffelovens 89, idet der ved samtidig påkendelse af begge forhold ikke ville være udmålt en højere bøde end sket. Selv hvis der måtte foreligge en overtrædelse hvilket bestrides er der således ingen tvingende grund til at indbringe sagen for nævnet. Det vil ikke udløse nogen tillægssanktion og Peter Yde Kamper har bragt det forhold til ophør, som styrelsen anser for kritisabelt. Det må tilføjes, at det havde været ønskeligt, om styrelsen på et tidligere tidspunkt havde gjort opmærksom på, at den mener, at Peter Yde Kamper ved den ovenfor anførte var på kant med uafhængighedsbekendtgørelsen. Det forekommer ikke helt hensigtsmæssigt at vente med at rejse dette spørgsmål, når styrelsen lige så godt kunne have rettet henvendelse på et tidligere tidspunkt. Styrelsen har herefter indbragt sagen for nævnet. Parternes bemærkninger: Erhvervsstyrelsen har til støtte for klagen anført, at en revisor, der udfører opgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og ikke må være involveret i virksomhedens beslutningstagning, jf. revisorlovens 24, stk. 1. En revisor er ikke uafhængig, hvis der foreligger direkte eller indirekte økonomisk, forretningsmæssigt eller ansættelsesmæssigt eller andet forhold, herunder levering af ydelser, der ikke er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, mellem revisor og den virksomhed, en opgave vedrører, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed, jf. revisorlovens 24, stk. 2. En godkendt revisor må endvidere ikke afgive erklæringer med sikkerhed, når der foreligger trusler, der er egnede til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1. Trusler, som nævnt i uafhængighedsbekendtgørelsens 1, stk. 1, foreligger altid, når revisionsvirksomheden, revisor eller andre personer i revisionsvirksomheden, der er knyttet til opgaven eller kontrollerer dennes udførelse, i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomiske interesse, medmindre den forretningsmæssige forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed, og på almindelige forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 4. 8

9 Styrelsen finder, at registreret revisor Peter Yde Kamper har overtrådt uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, idet han har afgivet revisionspåtegninger på årsrapporterne for A ApS for 2009/10, 2010/11 og 2011/12 samt på årsrapporterne for B ApS for regnskabsårene 2010/11, 2011/12 samt 2012/13, hvori henholdsvis D og E udgør ledelsen. Det er i uafhængighedsvejledningen anført, at bestemmelsen vedrører forretningsforbindelser mellem på den ene side revisor, revisionsvirksomheden i bred forstand eller andre personer, der er i stand til at øve indflydelse på en erklæringsafgivelse, og på den anden side kunden, dennes tilknyttede virksomheder eller ledelse. Der foreligger en forretningsmæssig forbindelse mellem D, E og indklagede, idet de alle udgør bestyrelsen i K/S C. Det fremgår af årsrapporten for 2012 for K/S C, at virksomheden havde et resultat på 5,2 mio. kr. og en balancesum på 119,6 mio. kr. Indklagedes advokat har i sit høringsbrev af 16. april 2014 anført, at det er administrator, der tager sig af K/S ets forhold. Det fremgår dog af de af indklagede medsendte vedtægter, at flere forhold kræver, at bestyrelsen skal træffe beslutninger. Blandt andet skal bestyrelsen godkende en eventuel overdragelse af kommanditisternes anparter, jf. vedtægternes 7. Det er derfor styrelsens vurdering, at de forretningsmæssige forbindelser har et betydeligt omfang. Denne forbindelse kan ikke anses for at udøves inden for parternes normale virksomhed, idet revisors normale virksomhed er revision, når revisor afgiver revisionspåtegninger. Styrelsen skal i den forbindelse henvise til Revisornævnets kendelse af 17. december 2012, sag nr. 115/2011, hvor en tilsvarende sag er behandlet. Det er videre styrelsens vurdering, at indklagede bør ikendes en bøde, hvoraf en del bør fastsættes som en tillægsbøde, jf. princippet i straffelovens 89, idet indklagede blev ikendt en bøde for krydsende revision ved kendelse af [dato]. De indbragte forhold i denne sag angår ikke krydsende revision, selvom de vedrører samme bestemmelse i uafhængighedsbekendtgørelsen. Endvidere er én af revisionspåtegningerne underskrevet efter kendelsen af [dato], nemlig erklæringen dateret den 12. september Indklagede har heroverfor og under henvisning til sine bemærkninger i høringssvaret af 16. april 2014 anført, at det på baggrund af K/S Cs karakter og begrænsede drift må afvises, at han har handlet i strid med uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, idet han ikke spiller nogen væsentlig rolle i selskabet, og hans investering er som de øvrige kommanditisters at regne for en almindelig porteføljeinvestering, hvorfor der således ikke har været den fare for hans uafhængighed, som ovennævnte bestemmelse kræver. Det er i øvrigt i Erhvervsstyrelsens klage uklart, om det er indklagedes investering i sig selv, som styrelsen kritiserer, eller om det er hans bestyrelsespost. Dette bør af styrelsen præciseres. Hvis det ikke er investeringen, men kun bestyrelsesposten, må det navnlig overvejes, om den pågældende bestyrelsespost i sit reelle indhold er andet og mere end blot at fylde et ledigt sæde. Indklagede har nemlig dokumenteret, at bestyrelsesposten på grund af administrationsaftalen og den indflydelse, der udøves af investorerne under de årlige generalforsamlinger, ikke kan sammenlignes med en sædvanlig bestyrelsespost i et erhvervsdrivende selskab. Indklagedes revision af A ApS og B ApS er udført på almindelige forretningsmæssige vilkår, og han har hverken privat eller økonomisk interesse i A ApS eller B ApS. 9

10 Der er allerede udmålt en betydelig bøde på kr. ved Revisornævnets kendelse af [dato] vedrørende en overtrædelse af samme karakter, og nærværende, nye forhold bør derfor ikke føre til en tillægsbøde, jf. straffelovens 89, idet der ved samtidig påkendelse af begge forhold ikke ville være udmålt en højere bøde end sket, og idet de påståede overtrædelser i det væsentlige ligger før Revisornævnets kendelse. Indklagede har bragt det forhold til ophør, som styrelsen anser for kritisabelt ved at udtræde af bestyrelsen i K/S C, og indklagede har i øvrigt anmodet A ApS og B ApS om at finde en anden revisor inden aflæggelse af næste årsrapport. I forhold til styrelsens henvisning til Revisornævnets kendelse af 17. december 2012 i sag nr. 115/2011, har indklagede bemærket, at afgørelsen adskiller sig fra nærværende sag, idet der i kendelsen er tale om henholdsvis et aktieselskab og anpartsselskab, hvis selskaber har en anden karakter og drift end det i nærværende sag omhandlede selskab, K/S C. Desuden indeholder kendelsen ikke det væsentlige element af, at der tidligere har været udmålt en bøde vedrørende en overtrædelse af samme karakter, som er tilfældet i nærværende sag. Kendelsen er således ikke sammenlignelig med denne sags problemstillinger. Til forskel fra den foreliggende sag hvor indklagede har foretaget en porteføljeinvestering i en ejendomsudlejningsvirksomhed, hvor alle beslutninger om driften var uddelegeret til en administrator, og hvor alle væsentlige beslutninger i øvrigt træffes på en generalforsamling, hvor indklagede kun er én ud af mange andre investorer fremgår det af den pågældende sag i kendelsen af 17. december 2012, at den indklagede revisor havde en egentlig ledelsesfunktion, idet han var den ene af to bestyrelsesmedlemmer. Der var intet i den pågældende sag oplyst om omstændigheder, der kan sammenlignes med den foreliggende sag. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Skyldspørgsmålet Indklagedes erklæringer på årsrapporterne for A ApS og B ApS er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, og er dermed omfattet af revisorlovgivningens uafhængighedsregler. Nævnet lægger som ubestridt til grund, at indklagede har været bestyrelsesmedlem i K/S C sammen med D og E, som er eneste ledelsesmedlemmer i henholdsvis A ApS og B ApS, og at indklagede i samme periode har afgivet erklæringer på årsrapporterne for disse selskaber. En revisor, der udfører opgaver omfattet af revisorlovens 1, stk. 2, skal være uafhængig af den virksomhed, som opgaven vedrører, og må ikke være involveret i virksomhedens beslutningstagen, jf. revisorlovens 24, stk. 1. Det fremgår af uafhængighedsbekendtgørelses 1, stk. 1, at en godkendt revisor ikke må udføre opgaver, som beskrevet i revisorlovens 1, stk. 2, når der foreligger trusler, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed. I 2 i uafhængighedsbekendtgørelsen angives nogle tilfælde, hvor der altid vil foreligge en trussel mod uafhængigheden. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 4, omtaler den situation, hvor revisor i øvrigt har en forretningsmæssig forbindelse med den virksomhed, opgaven vedrører, som indebærer en fælles kommerciel eller økonomisk interesse, medmindre den forretningsmæssige 10

11 forbindelse udøves inden for begge parters normale virksomhed på normale forretningsmæssige vilkår og ikke har et så betydeligt omfang, at den udgør en trussel mod uafhængigheden Som eksempel på en forretningsmæssig forbindelse, som går ud over parternes almindelige virksomhed, nævnes i uafhængighedsvejledningen, jf. vejledning nr. 324 af 24. marts 2009, pkt. 4.4, blandt andet en økonomisk interesse i et joint venture sammen med erklæringskunden eller en ejer, direktør eller andre personer med en højere ledelsesfunktion hos kunden. Nævnet finder, at indklagede på erklæringstidspunkterne i egenskab af bestyrelsesmedlem i K/S C sammen med D og E havde en forretningsmæssig forbindelse med disse, der indebar en fælles økonomisk interesse. K/S C havde ifølge årsrapporten fra 2012 et resultat på 5,2 mio. kr. og en balancesum på 119,6 mio. kr., og nævnet finder, at den forretningsmæssige forbindelse - og økonomiske interesse - dermed havde et sådant betydeligt omfang, at det udgjorde en trussel mod indklagedes uafhængighed. Nævnet finder endvidere ikke, at den forretningsmæssige forbindelse er udøvet inden for parternes normale virksomhed, hvorved bemærkes, at normal virksomhed for en revisor i uafhængighedsbekendtgørelsens forstand er at foretage revision. Revisornævnet finder derfor, at indklagede, ved at afgive erklæringer på årsrapporterne for de nævnte selskaber, i hvilke D henholdsvis E var eneste ledelsesmedlem, har overtrådt uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, jf. 1, stk. 1, jf. revisorlovens 24, stk. 1 og 2. Den omstændighed, at indklagede betragtede investeringen som en passiv investering, og at K/S Cs bestyrelse i en selskabsadministrationsaftale havde uddelegeret en del af bestyrelsens forpligtelser til et administrationsselskab, kan, efter nævnets opfattelse, ikke føre til et andet resultat, hvorved bemærkes, at delegationen efter vedtægterne ikke ændrer ved, at det fortsat er bestyrelsen, der tegner K/S C, og som skal godkende eksempelvis overdragelse af kommanditistanparter. Sanktion For overtrædelse af uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, jf. revisorlovens 24, stk. 1 og stk. 2, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, jf. til dels princippet i straffelovens 89, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Nævnet bemærker herved, at de erklæringer, som nærværende klage omhandler, med undtagelse af én, er afgivet forud for nævnets afgørelse af [dato], hvor indklagede blev idømt en bøde på kr. for krydsende revision, jf. uafhængighedsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4. Nævnet finder, at en samtidig påkendelse af forholdet vedrørende krydsende revision og de forhold, for hvilke indklagede nu er fundet skyldig, ville have medført en højere bøde, dels fordi der ikke er tale om ganske ligeartede forhold og dels, fordi denne sag omfatter flere erklæringer. Nævnet har endvidere lagt vægt på, at én erklæring, erklæringen af 12. september 2013 på årsrapporten for 2012/2013 for B ApS, er afgivet efter den tidligere afgørelse, der i denne relation således har gentagelsesvirkning. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor Peter Yde Kamper, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk

12 Lone Molsted 12

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn

Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Ny erhvervsfondslov Januar 2015 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Større krav til fondes ledelse, åbenhed og skærpet tilsyn Folketinget vedtog den 25. juni 2014 en ny lov om erhvervsdrivende fonde, som

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

HVIDVASKREGLERNE. - for revisorer. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer HVIDVASKREGLERNE - for revisorer Indholdsfortegnelse Forord...4 1. Generelt om reglerne...6 1.1 Hvad er hvidvask og terrorfinansiering...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere