Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?"

Transkript

1 Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit download og 30 Mbit upload i En stærk digital infrastruktur understøtter både erhvervsudviklingen og bosætningen. I Nordjylland ser vi således en udfordring for bl.a. landbruget der er helt afhængige af internet til vedligehold af maskiner, rapporteringer mm., håndværksvirksomheder der ønsker at bruge moderne it redskaber, hvor lagerstyring og fakturering er integreret, turismeindustrien der tilbyder digitale oplevelser i forbindelser med museer og udlejning af sommerhuse, hvor hurtigt bredbånd er et krav. Bosætningen er også helt afhængig af en udbygget infrastruktur, da børnefamilier i dag ser det som en helt grundlæggende forudsætning for deres hverdag. Dansk Industri (ITEK), der er et branchefællesskab for bl.a. de danske teleoperatører, peger i et nyligt offentliggjort udspil på den foruroligende udvikling i branchens investeringer, der er halveret siden 2008, og som bevirker, at vi i Danmark ikke får udbygget infrastruktur til bredbånd i tilstrækkelig grad. Ud over at påpege problemet giver udspillet også bud på, hvilke vilkår og initiativer, som man gerne ser ændret, og to af disse forslag hører netop under kategorien sænkning af barrieren for udbredelse. Dette projekt giver et forslag til konkrete aktiviteter, der kan være med til for hele Region Nordjylland at synliggøre og dokumentere behovet for øget tilgængelighed af bredbånd, og at sænke barrieren for udbredelse af (dvs. investering i) bredbånd med trådet og trådløs teknologi. Projektet skal derfor understøtte en fortsat udvikling af det nordjyske erhvervsliv og fremme bosætningen i hele regionen. Beskrivelse af projektet Regeringen har i bl.a. erhvervsfremme loven åbnet for, at kommunerne i langt højere grad kan tage initiativer for at fremme udbredelsen af bredbånd. Dette støttes op at et lovforslag der forventes at give yderligere muligheder for bl.a. etablering af passiv infrastruktur. Vi har i perioden set at flere kommuner har forsøgt at anvende de øgede muligheder. Det har vist at de praktiske udfordringer ofte har været store, og svære at håndtere for den enkelte kommune. Et forsøg på måling af den faktiske brugeroplevelse af mobildækning i Ringkøbing-Skjern fik også hård kritik af metode og usikkerhed på resultater. Det er derfor vigtigt for projektet, at man tager ved lære af de erfaringer, der er gjort i de øvrige dele af landet. Projektet vil løbende orientere sig om projekter der opstartes andre steder i landet og dele erfaringer med relevante partnere. Som ovenfor beskrevet er der behov for at sænke barriererne for udbredelsen af bredbånd. Håndtering af gravetilladelser og tilladelser til etablering af mastepositioner bliver håndteret meget forskelligt fra kommune til kommune og ofte fra sag til sag. En mere ensartet og gennemskuelig proces vil mindske barrierer for leverandørerne fordi der skal bruges færre ressourcer og det bliver nemmere at planlægge udbygningen. Men det giver også bedre styring for kommunerne, der i højere grad kan udnytte de muligheder der er givet for at fremme etablering af f.eks. mastepositioner, hvor kommunerne har behov for dette. Projektet vil derfor etablere one stop shop for ansøgning af antennepositioner og for gravetilladelser. Der er behov for et faktuelt grundlag, når vi skal i dialog med leverandørerne om udbredelse af mobilt bredbånd i regionen. Hidtidige dækningskort er baseret på leverandørernes dækningskort, der giver et billede af en optimal dækning. Vi ønsker at få et grundlag der i højere grad viser den faktiske oplevelse

2 af dækning for brugerne. Projektet vil derfor gennemføre en kortlægning af den mobile bredbåndsdækning i Nordjylland. Regionen har fået foretaget en række analyser af udbredelsen af højhastigheds bredbåndsdækning i Nordjylland. Analyserne viser at udviklingen går langsomt og at vi er den region i Danmark der er længst fra opfyldelsen af Regeringens målsætning for 2020 (100 Mbit til alle). Samtidig tvivler eksperter og leverandører på at markedskræfterne alene vil kunne sikre en fuldstændig dækning. Den manglende dækning har store konsekvenser for erhvervslivet og bosætningen i regionen. Der er derfor et behov for at de offentlige myndigheder tager initiativ til at sikre en både hurtigere og mere fuldstændig dækning af trådet bredbånd. Der er givet mulighed for at man fra offentlig side kan etablere en passiv infrastruktur, der hvor leverandørerne ikke planlægger at udbygge bredbåndsnettet ved egen kraft. Projektet vil derfor etablere et beslutningsgrundlag for en udbygning af passiv infrastruktur (tomrør) i regionen. Dette vil dels bestå af en businesscase og en afklaring af de praktiske muligheder for etablering af et selskab som skal stå for denne udbygning. Formål Projektet vil styrke og accelerere udbredelsen af bredbånd i Region Nordjylland. Derfor vil projektet gøre det mere enkelt og gennemskueligt at ansøge og få mastetilladelser, gøre det mere enkelt og gennemskueligt at få gravetilladelser, samt skabe et grundlag for at kommunerne og Region Nordjylland kan etablere en passiv infrastruktur (f.eks. igangsætte nedgravning af tomrør eller lign.), hvor markedskræfterne ikke selv sikrer en udbredelse af trådet bredbånd. Herudover skal projektet sikre at kommuner og region i højere grad kan indgå i dialog med leverandørerne om, hvordan udfordringerne med dækning kan håndteres og løses. Grundlaget for dette vil bl.a. være gennemførsel af måling af den faktiske brugeroplevelse ved den trådløse dækning. Projektaktiviteter Projektet er opdelt i en række aktiviteter. Flere af disse aktiviteter vil blive gennemført parallelt. 1. Kortlægning af mobildækning i Nordjylland. Som bidrag til at dokumentere behovet for øget tilgængelighed af mobil bredbånd gennemføres kortlægning af mobildækning i hele regionen baseret på faktuelle målinger foretaget på regionens vejstrækninger med udstyr, der svarer til de mobiltelefoner og smartphones, som brugere almindeligvis anvender. Målingen planlægges i samarbejde med Aalborg Universitet, og gennemføres med professionelt udstyr, sådan at der efterfølgende kan tegnes et reelt billede af, hvor der er god dækning og dermed en høj brugeroplevet kvalitet, og hvor der modsat er dårlig dækning, og hvor det er umuligt eller meget vanskeligt for brugerne at anvende mobil bredbånd. Kortlægning af mobildækning omfatter alle fire operatører i Danmark og alle tre udbudte teknologier 2G, 3G og 4G. Resultaterne offentliggøres på initiativets hjemmeside og kan således give borgere, private og offentlige virksomheder vejledning til, hvilken operatør, der har den bedste dækning på specifikke adresser i regionen. Endvidere vil dækningsmålingen udpege sorte huller, der giver grundlag for en liste over de adresser og områder, der skal prioriteres i forhold til at sænke barrieren for etablering af mobilt bredbånd Side 2 af 7

3 2. Der planlægges og afholdes en møderække med potentielle leverandører af trådet og trådløs bredbånd med henblik på at fastslå den reelle betydning og værdi (omkostning) af barrierer, der bremser tilgængeligheden af bredbånd i Nordjylland. På baggrund af konkrete sorte huller i mobildækning og ringe adgang til trådet bredbånd afklares med leverandører hvilke tiltag, der kan være med til at fjerne huller og manglende trådet bredbånd. Formålet er kort at sikre, at initiativets indsats har effekt (og størrelsesordenen af denne effekt) Der etableres one stop shopping for ansøgning af antenneposition. Dvs. at processen omkring ansøgning struktureres med produktbeskrivelse, vilkår, priser, leveringstid og kontrakt, der er ens overalt i Nordjylland. Målet kunne være at have tre priser: gratis i det åbne land, forholdsvis lav pris i landsbyer og lidt højere pris i storbyer, men stadig generelt så lavt, at det ikke er prisen, der forhindrer investering. Prisen skal afspejle markedsværdien, men ikke højere, end at masterne bliver etableret. Det er næppe helt simpelt at give en fast leveringstid på ansøgninger på fx 3 uger, der vil være situationer, hvor der er behov for nabohøring osv., men leveringstiden kan evt. gradueres i forhold til den aktuelle adresse. Målet er at skabe et standardiseret produkt, som gør det simpelt og meget gennemskueligt for leverandørerne at skaffe tilladelser. Som et biprodukt ved en fælles ansøgningsproces vil det være meget nemt at dele denne information med alle andre leverandører, der dermed får mulighed for at udnytte de samme positioner 3. Der etableres one stop shopping for ansøgning om gravetilladelse. Dvs. at processen omkring ansøgning produktificeres med produktbeskrivelse, vilkår og leveringstid, der er ens overalt i Nordjylland. One stop shopping tænkes kun at finde anvendelse i de situationer, hvor der er behov for at etablere ny gravning dvs. ikke i de tilfælde, hvor en entreprenør har behov for at rekvirere et kort over ledninger i et område. Selve registreringspligten påhviler som hidtil den enkelte kommune. Som et biprodukt ved en fælles ansøgningsproces vil der være mulighed for nemt at dele denne information med andre leverandører, der dermed får mulighed for at samgravning. Herudover giver det bedre mulighed for at stille krav om f.eks. tilslutning af husstande i en givet afstand, således at det forhindres, at der opstår huller i dækningen. 4. Etablering og drift af hjemmeside. Initiativets hjemmeside, Facebook og Twitter mv. har til formål at giver information i bred forstand til borgere, befolkning, leverandører og private og offentlige virksomheder herunder kommuner og regionen. Hjemmesiden er initiativets umiddelbart mest synlige aktivitet. Hjemmesiden har fx følgende funktioner: a. Info til alle generelt om initiativets mål og tidsplaner b. Info til borgere om udbredelse af dækning i Nordjylland, hvor er der ADSL, fiber og mobildækning mv. på kortmateriale (resultat af egne mobildækningsmålinger) c. Info til borgere om leverandørernes tilbud i Nordjylland, hvilke produkter er tilgængelige hvor d. Info til leverandører om planlagte gravearbejder i Nordjylland, hvor der er mulighed for samgravning e. Info til leverandører om planlagte mastepositioner, hvor der er mulighed for at dele master f. Info til leverandører om vilkår, ansøgning og leveringsfrist på gravetilladelse g. Info til leverandører om vilkår, ansøgning, priser og leveringsfrist på tilladelse til etablering af masteposition Senere, når der er etableret passiv infrastruktur til fiber og mastepositioner, udvides hjemmesiden med: Side 3 af 7

4 h. Info om planlagt og allerede etableret tomrørskapacitet, vilkår for udnyttelse og bestilling af kapacitet i. Info om planlagte og allerede etablerede antennepositioner og vilkår for udnyttelse og bestilling 5. Udarbejde businesscase for bredbånd i Nordjylland. Med afsæt i de kortlagte mangler i tilgængelig bredbånd i Nordjylland udarbejdes en model for, hvilken effekt forbedret adgang til bredbånd vil have for udviklingen i Nordjylland. Denne businesscase giver rationelle argumenter for investering i passiv infrastruktur, og skal besvare spørgsmålet om, hvorfor initiativet samfundsmæssigt kan betale sig. Udarbejde forslag til taskforcen s overgang til selskabskonstruktion, der kan»bære«investeringer for relativt store beløb i passiv infrastruktur. Herunder beskrives de enkelte kommuners rolle og engagement i konstruktionen. Centrale opgaver i selskabet forventes bl.a. at blive: a. Fastlægge aftaler omkring vilkår og priser for brug af passiv infrastruktur. Der tages udgangspunkt i retningslinjer fra ERST. b. Planlægge og gennemføre investeringer i tomrør i henhold til identificerede behov og allerede eksisterende tomrør (herunder også planlagte i samarbejde med leverandører). Adgang til eksisterende og planlagte tomrør offentliggøres på hjemmesiden og produktificeres med vilkår, priser og kontrakt c. Afklare muligheder for anvendelse af sort fiber. d. Afklare hvordan drift kan håndteres, når der er etableret infrastruktur. e. Planlægge og sikre at der sker investeringer i mastepositioner i henhold til identificerede behov og allerede eksisterende positioner. Adgang til eksisterende og planlagte antennepositioner offentliggøres på hjemmesiden hvis muligt som produkt med vilkår, priser og kontrakt. Det er muligvis en udfordring, at eksisterende antennepositioner som hovedregel ejes af en leverandør, der har pligt til at dele med andre det kræver under alle omstændigheder aftaler med de involverede leverandører. f. Som opfølgning på den mobile dækningsmåling, foretages der løbende supplerende dækningsmålinger af mobildækning i Nordjylland hvert kvartal eller halve år afhængig af den aktuelle udbygningstakt. Der gennemføres ikke dækningsmålinger for hele regionen, men kun for de områder, hvor der er kendskab til, at der er etableret ny dækning. Der er således behov for dialog med operatørerne, sådan at udbygningstakten kan monitoreres og offentliggøres. De opdaterede målingernes opdateres løbende på hjemmesiden Organisation Der etableres en taskforce bestående af medarbejdere fra Region Nordjylland og de involverede kommuner til gennemførelse af opgaven med projektledelsen forankret i Region Nordjylland. Der etableres en styregruppe med repræsentanter fra Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Milepæle og tidsplan Projektet gennemføres i løbet af 7 mdr. og følger nedenstående tidsplan (afhængig af tidspunkt for igangsætning): Taskforce opgaver og milepæle fase 1 Tidsplan Etablering af styregruppe 1. april 2015 Side 4 af 7

5 Taskforce opgaver og milepæle fase 1 Bemanding af taskforce og foreløbig budget for 2015 Udarbejdelse af kommissorium for initiativ til fremme af bredbånd i Nordjylland Godkendelse af initiativ til fremme af bredbånd i Nordjylland Etablering af online tilstedeværelse hjemmeside og sociale medier mv. Gennemførsel af første samlede mobil dækningsmåling Bearbejdning og præsentation af mobildækning på hjemmeside Møderække med leverandører af bredbånd for at afklare principper for brug af passiv infrastruktur og effekt af investeringer One stop shopping på ansøgning om antennepositioner Tidsplan 1. april 15. april april 30. april maj april 31. maj april 30. juni juni 15. juli april 30. juni april 30. september 2015 One stop shopping på ansøgning om gravetilladelser 13. april 30. september 2015 Udarbejdelse af business case på forbedret adgang til bredbånd I Nordjylland Udarbejdelse af forslag til etablering af selskab for investering i passiv infrastruktur og fremme af bredbånd i Nordjylland 13. april 30. september juni 30. september 2015 Gennemførelse af opgaven Projektledelse Projektleder er ansvarlig for fremdrift i projektet, rapportering ved milepæle mv. samt fungerer som sekretær for styregruppen. Projektlederens primære opgaver er: Bemanding og kick-off ved projektstart; Udarbejdelse af endelig kommissorium og budget; Møderække med leverandører; Udarbejdelse af business case; Forslag til selskabsdannelse. Projektledelse kræver en fuldtidsmedarbejder i hele den 7 mdrs. projektperiode. Vedkommende forventes rekrutteret i Region Nordjylland. Side 5 af 7

6 Projektarbejde Projektet gennemføres primært af medarbejdere fra henholdsvis kommunerne og regionen. Fordelt på de to myndigheder er hovedaktiviteterne følgende: Kommunerne: Formidling og koordinering af brugen af mobildækningsmåling Design og implementering af one stop shopping på antennepositioner Design og implementering af one stop shopping på gravetilladelser Udarbejdelse af business case på bredbånd i Nordjylland Udarbejdelse og forankring af forslag til selskabskonstruktion afstemning med lokale interessenter Løsning af disse opgaver vil samlet kræve ca. 6 fuldtidsmedarbejdere fra kommunerne i hele projektperioden, i alt 42 mdr. eller gennemsnitligt ca. 4 mdr. pr. kommune. Region Nordjylland: Etablering af on-line tilstedeværelse hjemmeside, sociale medier mv. Mobil dækningsmåling primært i forhold til planlægning Møderække med leverandører Implementering af one stop shopping på antennepositioner Implementering af one stop shopping på gravetilladelser Udarbejdelse af business case på bredbånd i Nordjylland Udarbejdelse af forslag til selskabskonstruktion Denne opgaveløsning vil kræve een fuldtidsmedarbejder i hele perioden. Dertil kommer en kommunikationsindsats med følgende opgaver: Etablering af on-line tilstedeværelse hjemmeside og sociale medier Præsentation af mobildækningsmålinger på hjemmeside fx i form af kort Løsning af denne opgave vil kræve en medarbejder på halv tid i hele projektperioden. Region Nordjyllands samlede bidrag anslås således til 2,5 medarbejdere og kommunernes bidrag anslås til 6 medarbejdere, i alt 8,5 medarbejdere i hele projektperioden. Ekstern assistance Eksterne konsulenter bidrager til taskforcen med teknisk ekspertise i forhold til trådede og trådløse teknologier, bredbåndprodukters tekniske egenskaber og omkostningsstrukturer, og markedets leverandører. Hovedaktiviteter er: Gennemførelse af mobildækningsmåling Bearbejdning af resultater af mobildækningsmåling Møderække med leverandører om principper for tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur Udarbejdelse af business case på bredbånd i Nordjylland Udgift hertil anslås til ca kr. Endvidere bidrager Aalborg Universitet med planlægning af mobildækningsmålinger, overvågning af målinger og efterbehandling til præsentation. Aalborg Universitet har hovedansvar for opsætning af Side 6 af 7

7 målemetode. Udgift til Aalborg Universitet anslås til ca. ½ mio. kr. Endeligt vil der være udgifter til advokatbistand (forslag til selskabskonstruktion) for anslået kr. Øvrige projektomkostninger til materialer og udstyr mv. anslås til ca kr., jf. nedenstående budget. Budget Aktivitet Projektledelse (7 mdr. a kr.) Projektarbejde, kommunerne (42 mdr. a kr. ) Projektarbejde, regionen (10,5 mdr. a kr. ) Konsulentassistance Assistance, Aalborg Universitet Advokatbistand Øvrige omkostninger (materialer, udstyr, transport mv.) I alt Kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Finansiering Projektet kan delvis finansieres af BRN med kontantbidrag og timer og delvis af kommunerne og regionen, ligeledes både timer og kontanter. Vækstforum kan ansøges om midler til den indledende udredning vedr. business-case og selskabskonstruktion (tilskud fra puljen til små ansøgninger, max kr.). EU's strukturfonde kan ikke bringes i anvendelse. Muligt finansieringsbudget, ikke drøftet med parterne: Timer Kr. Region Nordjylland - Projektleder (7 mdr. af kr.) - projektmedarbejder (7 mdr. af kr.) - kommunikationsmedarbejder (3,5 mdr. a kr.) I alt Kommunerne (projektmedarbejdere 42 mdr. a kr.) Timer, i alt Kontanter Kr. Region Nordjylland Kommunerne Kontanter, i alt Timer og kontanter, i alt Side 7 af 7

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter

Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter JANUAR 2014 Kolofon Udredning om mulighederne for risikoafdækning i geotermiprojekter er udarbejdet af WellPerform ApS og Sandroos Advokatfirma

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere