xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger"

Transkript

1 Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende under virksomhedsskatteordningen 9

2 Det er en god idé at fordele sine midler i både aktier og obligationer Mange virksomheder vil gerne have nogle af deres penge ud at yngle på de globale investeringsmarkeder. Men en virksomhed kan synes, at det er for besværligt at sætte sig ind i risikospredning og selv stå for den løbende pleje af investeringerne. Det kan derfor være et godt valg for virksomheden at vælge en af de fire Danske Invest Mix-afdelinger som en pakkeløsning med en stor spredning på forskellige typer værdipapirer. Virksomheden overlader pasningen af investeringerne til professionelle porteføljerådgivere, der løbende tilpasser investeringen til forventningerne i investeringsmarkederne. Fordelen ved at sammensætte investeringen af både obligationer og aktier er, at det giver mulighed for at opnå et højere afkast uden at øge risikoen væsentligt i forhold til en typisk obligationsinvestering set over en længere periode. Det skyldes blandt andet, at obligationer og aktier oftest har en forskellig kursudvikling, og derfor falder obligationer og aktier sjældent i værdi samtidig. Høj Forventet afkast Lav Lav C) Blanding af aktier og obligationer A) 100 % obligationer Forventet risiko Som en ekstra fordel spreder vi investeringerne i Danske Invest Mix-afdelingerne på korte og lange obligationer, herunder også kreditobligationer, ligesom aktierne er bredt fordelt på geografiske områder og brancher. Det giver en bedre risikospredning og lave handelsomkostninger for virksomheden i forhold til, hvis virksomheden selv skal opnå en lignende risikospredning, når der investeres i enkeltpapirer. B) 100 % aktier Høj Grafen viser, hvordan der med den rette blanding af aktier og obligationer opnås et højere afkast uden at løbe en væsentlig større risiko. Hvert punkt på kurven viser en fordeling mellem obligationer og aktier. Med bevægelsen fra A mod B øges aktieandelen i den samlede opsparing,og andelen af obligationer bliver mindre. De første aktiekøb mindsker risikoen, men forøges andelen af aktier yderligere, stiger den samlede risiko igen. 2

3 Danske Invest Mix-afdelinger matcher forskellige behov Virksomheden behøver hverken at have en betydelig formue eller stor interesse i værdipapirer for at investere i en af Danske Invest Mix-afdelingerne. Det vigtigste er, at du kan fortælle os om din virksomheds behov og planer for at placere den overskydende likviditet og andre opsparede midler. Beslutninger om investeringer bør altid tage udgangspunkt i virksomhedens investeringsprofil. Sammen med virksomhedens bankrådgiver afdækkes virksomhedens investeringsprofil herunder graden af risikovillighed, tidshorisonten for investeringen samt evnen til at bære eventuelle tab på virksomhedens investeringer. Herved klarlægges det, hvilke værdipapirer, inkl. investeringsbeviser, det kan være relevant for virksomheden at investere i. Af skemaet nedenfor fremgår det, hvilke investeringsmuligheder virksomheden bl.a. har. Der kan vælges mellem tre niveauer for risikovillighed og to niveauer for tidshorisont. På baggrund af tidshorisont, risikovillighed og tabsevne kan en af de fire Danske Invest Mix-afdelinger med de givne aktieandele være interessante for din virksomhed. Der er mange muligheder for at placere overskudslikviditet og andre opsparede midler, og hvis virksomhedens tidshorisont er over tre år, og din virksomhed ikke selv vil stå for værdipapirinvesteringer, kan en af de fire Danske Invest Mix-afdelinger fra Investeringsforeningen Danske Invest være et godt alternativ for din virksomhed. Risikovillighed/ tabsevne Tidshorisont Mellemlang horisont (3-7 år) Lang horisont (over 7 år) Lav Middel Høj Danske Invest Mix Defensiv Aktieandel max. 30 % Danske Invest Mix Aktieandel max. 45 % Danske Invest Mix Aktieandel max. 45 % Danske Invest Mix Offensiv Aktieandel max. 60 % Danske Invest Mix Offensiv Aktieandel max. 60 % Danske Invest Mix Offensiv Plus Aktieandel max. 80 % 3

4 Specifikt om de fire Danske Invest Mix-afdelinger Danske Invest Mix Defensiv vil primært investere i obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, statsobligationer og udenlandske obligationer. Derudover kan Danske Invest Mix Defensiv indeholde op til 30 pct. aktier. Afdelingen hører til i kategorien lav risiko og er egnet til investorer med en tidshorisont på tre til syv år. Danske Invest Mix er primært eksponeret mod obligationsmarkederne, og som minimum skal 55 pct. af de samlede aktiver altid være investeret i obligationer. Højst 45 pct. af de samlede aktiver kan derfor investeres i aktier. Danske Invest Mix er velegnet til investorer, som har en tidshorisont på tre til syv år, hvis man er middel risikovillig og over syv år, hvis man er mindre risikovillig. Danske Invest Mix Offensiv vil have en delt eksponering til obligations- og aktiemarkederne og vil til enhver tid bestå af en blanding af forskellige værdipapirer, der matcher udviklingen på de finansielle markeder. En stor del, op til 60 pct., af afdelingens portefølje, kan investeres i aktier. Afdelingen matcher mere risikovillige investorer med en tidshorisont på tre til syv år samt investorer med middel risikovillighed med en tidshorisont på over syv år. Danske Invest Mix Offensiv Plus vil blive eksponeret bredt til aktiemarkederne, da afdelingen kan investere op til 80 pct. i aktier. Formålet med Danske Invest Mix Offensiv Plus er at opnå det højest mulige langsigtede afkast på de globale aktiemarkeder samt at have en mindre base i form af obligationer. Investorerne skal kunne acceptere et eventuelt værditab for at opnå muligheden for at få et bedre afkast. Denne afdeling henvender sig til risikovillige investorer med en tidshorisont på over syv år. Fælles for Danske Invest Mix-afdelingerne Aktieinvesteringerne i Danske Invest Mix-afdelingerne sker hovedsageligt gennem andre afdelinger i investeringsforeninger og ikke ved direkte investeringer i aktier. Aktieinvesteringerne både danske og udenlandske dækkes bredt geografisk og branchemæssigt. Danske obligationer inkluderer realkredit- og statsobligationer samt eventuelle erhvervsobligationer. Udenlandske obligationer dækker kreditobligationer med høj og lav kreditværdighed samt statsobligationer fra emerging markets og den vestlige verden. Læs mere i tegningsprospektet, der kan hentes på 4

5 Danske Invest Mix-afdelingerne er særligt velegnede til: Selskaber Aktie- og anpartsselskabers investeringer i aktier og obligationer beskattes som udgangspunkt efter lagerprincippet. Det betyder, at der årligt skal opgøres gevinst og tab på selskabets investeringer. Ved investering i Danske Invest Mix-afdelingerne reduceres den årlige opgørelse af gevinst og tab til en enkelt investering. Denne enkelhed og overskuelighed ved den årlige gevinst- og tabsopgørelse er en medvirkende årsag til, at Danske Invest Mix-afdelingerne anses for at være attraktive investeringsmuligheder for selskaber. Selskaber, der har en særlig nettokurstabskonto vedrørende tidligere investeringer i investeringsselskaber, kan modregne gevinster fra Danske Invest Mix-afdelingerne i det fremførte nettokurstab. Selvstændigt erhvervsdrivende under virksomhedsskatteordningen Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan blandt andet investeres i rentebærende obligationer. Investering i aktier kræver, at det sker gennem en akkumulerende afdeling i en investeringsforening, hvilket disse fire Danske Invest Mix-afdelinger er. Fordele ved at investere i Danske Invest Mix-afdelingerne: Om risikoen Det er altid forbundet med risiko at investere i værdipapirer. Dansk Invest Mix Defensiv er eksempelvis kategoriseret som lav risiko, men til trods for den lave aktieandel, er der også her en risiko for at værdien af de investerede midler falder som følge af kursudsving. Hovedreglen er den, at jo højere aktieandel, der indgår i den enkelte investering, desto højere kursudsving kan der forekomme. De maksimale aktieandele i de enkelte Danske Invest Mixafdelinger er beskrevet i skemaet på side 3. Af konkrete risikofaktorer kan nævnes, at aktiemarkederne falder væsentligt som følge af selskabsspecifikke, politiske eller lovgivningsmæssige forhold, at obligationsmarkedet bliver udsat for politiske og markedsmæssige forhold, som kan påvirke værdien af investeringerne. Virksomheden sparer tid og opnår samtidig en professionel pleje og overvågning af midlerne/ formuen Der er mulighed for at opnå et bedre afkast end ved en passiv investering, hvor der ikke sker løbende omlægninger Danske Invest Mix-afdelingerne er akkumulerende, så virksomheden skal ikke håndtere renter og udbytter Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen opnår adgang til at investere i aktier. 5

6 Yderligere information om de fire Danske Invest Mix-afdelinger Danske Capital (division af Danske Bank A/S) er porteføljerådgiver for de fire afdelinger. Tegningsperioden for de tre nye afdelinger: Danske Invest Mix Defensiv Danske Invest Mix Offensiv Danske Invest Mix Offensiv Plus Fondskoderne: Danske Invest Mix Defensiv Mix Mix Offensiv Mix Offensiv Plus Fondskode DK DK DK DK løber fra den 17. maj til den 4. juni Investeringsbeviserne i de tre afdelinger udbydes i tegningsperioden til en fast kurs på henholdsvis 101,40 franko (Danske Invest Mix Defensiv) og 101,45 franko (Danske Invest Mix Offensiv og Danske Invest Mix Offensiv Plus). Danske Invest Mix er en bestående afdeling, som blev introduceret 21. oktober 2005 og kan handles gennem Danske Banks almindelige handelssystem. Om skatten Beskrivelsen af de skattemæssige forhold gælder kun for investorer, der er fuldt skattepligtige i Danmark og dækker udelukkende de generelle regler. Særregler og detaljer omtales ikke her. Fuldt skattepligtige investorer er navnlig personer, der har bopæl i Danmark eller opholder sig her i mindst seks måneder, samt selskaber, fonde m.v., der er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sæde i Danmark. 6

7 Den skattemæssige behandling afhænger af den enkelte investors situation og kan ændre sig fremover som følge af ændringer i lovgivningen eller investors forhold. Kursgevinst og -tab på afdelingerne opgøres efter lagerprincippet, hvilket blandt andet betyder, at urealiserede kursgevinster og tab opgøres år for år. Det indebærer årlig beskatning af såvel realiseret som urealiseret gevinst og fradrag for eventuelt tab. Selskaber Årets opgjorte gevinst eller tab skal medregnes i selskabets skattepligtige indkomst. Har selskabet en fremførbar særlige nettokurstabssaldo fra tidligere investeringer i investeringsselskaber, kan årets opgjorte gevinst modregnes i den fremførbare særlige nettokurstabssaldo. Selvstændigt erhvervsdrivende Årligt opgjorte gevinster eller tab indgår i virksomhedens skattepligtige overskud. Du kan få yderligere oplysninger om skatten i din Danske Bank filial eller i den generelle skattefolder Danske Invest og skatten, som kan downloades på Om Danske Invest Investeringsforeningen Danske Invest er et alternativ til at investere direkte i obligationer eller aktier. Når din virksomhed investerer via Danske Invest, plejer eksperter fra hele verden løbende opsparingen og spreder risikoen inden for det enkelte investeringsområde. Det giver din virksomhed en nem indgang til investering i værdipapirer fra Danmark og udlandet. Flere oplysninger Læs mere om de fire Danske Invest Mix-afdelinger på Her kan du også hente det fuldstændige tegningsprospekt og vedtægterne. I prospektet er der bl.a. en nærmere beskrivelse af risikoforhold. Vi anbefaler, at din virksomhed tager en snak med jeres rådgiver for at høre mere om mulighederne for at investere via de fire Danske Invest Mix-afdelinger eller Danske Invest i øvrigt. 7

8 XXXXX Danske Bank Holmens Kanal København K Telefon

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer 1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere