Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsbeskatning. Danske Advokater"

Transkript

1 Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1

2 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED Personlig hæftelse - hele formuen Begrænset hæftelse - en del af formuen/indskuddet Hvad hæftes der FOR Solidarisk hæftelse - kreditors fulde tilgodehavende Pro rata hæftelse - en del af kreditors tilgodehavende Hvordan hæftes der Direkte Indirekte Side 2

3 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Beskatning Personskatteloven/virksomhedsskatteloven Selskabsskattelovens 1 Afgrænser i det væsentligste de selvstændige skattesubjekter fra virksomhedsformer, hvor beskatning sker hos de enkelte deltagere i virksomheden i henhold til indbyrdes aftale (typisk ejerandel eller andel i resultat) Fondsbeskatningsloven Såvel private fonde som erhvervsdrivende fonde Side 3

4 Virksomhedens struktur - overvejelser Er virksomheden ledelsesmæssigt, skattemæssigt og finansielt struktureret til at møde de udfordringer, som generationsskiftet og brancheudviklingen medfører, herunder med hensyn til Optagelse af medejere som led i ekspansion og/eller generationsskifte Sammenlægning med andre virksomheder Opdeling med henblik på frasalg af delområder eller sammenlægning af sådanne med andre? Hvilken virksomhedsform/virksomhedsstruktur giver umiddelbart den største fleksibilitet og de fleste fordele? Personlig virksomhed Selskab Holdingstruktur Side 4

5 Personlig virksomhed Fordele Ingen kapitalkrav Underskud kan overføres til ægtefælle eller egen (senere) lønindkomst (skattemæssigt optimalt, hvis virksomhed må lukkes med underskud/tab) Ingen aktionærlånsregler Ikke likviditetskrævende underskud Afkast af egenkapital (kapitalafkastgrundlag) kan hæves som kapitalafkast (anvendelse af virksomhedsordningen) Ingen offentlighed Omdannelse til selskab kan senere ske skattefrit efter virksomhedsomdannelsesloven Omkostninger til rådgivere beskedne Side 5

6 Personlig virksomhed Ulemper Ubegrænset hæftelse Ikke fleksibel med hensyn til strukturændringer Principielt ingen skattekredit Ejerskiftevirkninger ved overdragelse af virksomhed Side 6

7 Momenter, der taler for drift i selskabsform Begrænset hæftelse, hvilket navnlig påkalder sig interesse i situationer, hvor flere driver virksomhed sammen, eller hvor kautioner kan undgås Skattekredit Giver flere muligheder for at gennemføre generationsskifte hensigtsmæssigt Ingen ejerskiftevirkninger ved salg af aktier for så vidt angår selskabets virksomhed Side 7

8 Etablering af / investering i virksomhed Egenkapital eller lånekapital Kursgevinstloven - fordringer Personer Gevinst og tab på fordringer medregnes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst (2.000 kroners bagatelgrænse) (KGL 14) Ej fradragsret for tab på fordringer, hvorover den skattepligtige har eller har haft indflydelse som anført i ABL 4 Ej fradragsret for tab på fordringer på ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller ABL 4: Ejer eller har inden for de seneste fem år ejet 25 % eller mere af aktiekapital eller rådet over mere end 50 % af stemmeværdien (10 års grænse, hvis aktier erhvervet i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse) Selskaber Gevinst og tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Tab på koncernforbundne selskaber kan ikke fradrages Side 8

9 Etablering af / investering i virksomhed Aktieavancebeskatningsloven Personer Gevinst beskattes som aktieindkomst (28/42 %) Tab kan fradrages i anden aktieindkomst. Skatteværdi af negativ aktieindkomst kan fradrages med skatteværdien i øvrige skatter Selskaber 3-årsregel ophævet Gevinst og tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er indkomsterhvervelsen uvedkommende Porteføljeaktier (mindre end 10 % s direkte ejerskab) indgår i den skattepligtige indkomst Hovedregel: Lagerprincip Undtagelse: For unoterede aktier kan realisationsprincippet vælges Hvis realisationsprincip anvendes, kan tab på porteføljeaktier kun modregnes i gevinster på andre unoterede porteføljeaktier Hvis realisationsprincip anvendes, behandles unoterede aktier og noterede aktier hver for sig NB: Lovforslag af 30. august 2012 (ophævelse af iværksætterskatten) Side 9

10 Etablering af / investering i virksomhed Lånekapital Selskaber med en ejerandel på 10 (0 % hvis 10 % grænse i ABL ophæves) 50 % Personer med en ejerandel på op til 50 % Aktiekapital Personer med en ejerandel på mere end 50 % Side 10

11 Beskatningsprocenter 2012 Personskatteloven Progressiv beskatning Marginalskatteprocenter inkl.. arbejdsmarkedsbidrag og pensionsopsparing samt kirkeskat 0,8 % Laveste (personlig indkomst + evt. positiv kapitalindkomst ligningsmæssige fradrag) 41,58 % Højeste (personlig indkomst + evt. positiv kapitalindkomst) 56,08 % Side 11

12 Personskattenedsættelser skattereform 2010 Forhøjelse af topskattegrænse Topskat på 15 % uændret Mellemskat på 6 % bortfaldet Bundskat nedsat med 1,5 % Skattenedsættelse 2010: 7,5 % Skatteloft reduceret fra 59 til 51,5% Marginalskat inkl. arbejdsmarkedsbidrag reduceret fra 63,02 til 56,08 % Marginalskat under topskattegrænse reduceret til 41,58 % Indskud på ratepension reduceret til kr (2012) Udligningsskat 6 % ( ) nedsættes herefter med 1 % årligt Side 12

13 Kapitalindkomst Skatteværdi af renteudgifter udgør ca. 32,7 % Reduceres over perioden 2012 til 2019 med 1 % pr. år til 25,7 % Renteudgifter op til kr pr. år (kr for ægtefæller) bevarer dog uændret fradragsværdi Marginalskat på positiv nettokapitalindkomst reduceret fra 59 til 51,5 % L112 (med virkning fra 27/1 2010) (vedtaget 1/6 2010) Maksimal skattesats for positiv nettokapitalindkomst nedsættes fra 51,5 % til 42 % over fem år Fra og med 2010: 4 x 2 % + 1 x 1,5 % Skattefritagelse for gevinst på blåstemplede fordringer ophæves Fradrag for tab på fordringer i DKK indføres Ej betaling af topskat af de første kr (kr for ægtefæller) Skat heraf max. 37,3 % Side 13

14 Skattegrænser Skattegrænser for Bundgrænse for mellemskat Bundgrænse for topskat (LF) Skråt skatteloft 59% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% Skatteloft positiv kapitalindkomst 49,5% 47,5% 45,5% 43,5% Side 14

15 Erhvervsbeskatning selvstændige erhvervsdrivende Virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Formål At sikre fuld skattemæssig værdi af erhvervsmæssige renteudgifter At sikre, at afkast til investering i egen virksomhed ikke beskattes hårdere end afkast af passiv investering i f.eks. obligationer At give mulighed for indkomstudjævning At give mulighed for konsolidering på samme vilkår, som er gældende for aktie- og anpartsselskaber Foreløbig virksomhedsskat 25% Kapitalafkastsats (2011) 2% Side 15

16 Overskud i virksomhedsordningen 2010 Kapitalafkast ca ,5 % skat (nedsættes over fem år til 42 %) Overskud Opsparet i virksomhed 25% skat Personlig indkomst Hævet ca ,08% skat Side 16

17 Eksempel på opgørelse af overskud og fordeling heraf Virksomhedens driftsresultat før renter kr Renteudgifter netto kr. ( ) Resultat efter renter kr Kapitalafkast (2 % af kapitalafkastgrundlag på kr ) kr. ( ) Resterende overskud kr Hævet som personlig indkomst kr. ( ) Opsparing i virksomheden kr % virksomhedsskat kr. ( ) Konto for opsparet overskud kr Side 17

18 Virksomhedsordningen - disponering Tekst Beløb Bemærkninger Personlig indkomst x Reduceres med pensionsindbetalinger (ratepension for 2012 max. kr ) AM-bidrag, 8% ( ) Personlig indkomst Hvis positiv kapitalindkomst reducere PI hermed +/- kapitalindkomst ( ) 0 Kapitalafkast fra VO og renteudgifter hus/privat - ligningsmæssige fradrag (7.200) Skattepligtig indkomst Side 18

19 Aktiver og gæld i virksomhedsordningen TfS 2006, 25 Ø: Lån optaget ved træk på en under virksomhedsordningen anvendt kassekredit måtte anses for erhvervsmæssig gæld, også selvom låneoptagelsen skete med henblik på efterfølgende omdannelse af den erhvervsmæssige virksomhed til selskab, hvorved låneprovenuet blev holdt uden for omdannelsen. Låneprovenuet blev heller ikke anset for overført til privatøkonomien eller hævet i virksomhedsordningen TfS 2006, 949 LSR: Udlån til selskab kontrolleret af den erhvervsdrivende blev ikke godkendt i regi af virksomhedsordningen, idet udlånet måtte anses for at tilgodese den pågældende skatteyders personlige interesser i det af ham kontrollerede selskab, der drev anden form for virksomhed Side 19

20 Aktionærbeskatning af fysiske personer Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst Aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på kr ( ), beskattes med 28% Aktieindkomst, der overstiger kr ( ), beskattes med 42% Side 20

21 Aktionærbeskatning af fysiske personer Skattesatser for aktieindkomst Sats Laveste trin (nedsættes til 27 % fra 2012) Højeste trin Side 21

22 Aktionærbeskatning af fysiske personer Tab Sondring for fysiske personer mellem fradrag for tab på børsnoterede aktier og unoterede aktier Tab er fradragsberettiget uanset ejertid Tab kr på unoterede aktier Skatteværdi kan modregnes i skat af anden indkomst: 27% af kr kr % af kr kr Skatteværdi i alt kr Side 22

23 TfS 2004, 279 LSR skattesalg Selskab erhvervede aktier pr. 1. september 1998 Det købte selskab gik i betalingsstandsning den 19. januar 2000 og blev erklæret konkurs den 25. april 2000 Underbalancen androg mere end kr. 13,5 mio. Aktier videresolgt til hovedanpartshaver for kr. 1 den 25. maj 2000 Skattemyndighederne godkendte ikke fradrag som følge af, at dispositionen alene ansås for konstrueret med henblik på opnåelse af et skattemæssigt fradrag Landsskatteretten godkendte fradrag, idet det var dokumenteret, at der var indgået en endelig, bindende aftale, og at der ikke var grundlag for at anse værdien af de overdragne aktier for højere end den aftalte overdragelsespris Side 23

24 Selskabsbeskatning/personbeskatning Selskab/person under èt Personbeskatning Lav Høj Tidligere Lav Høj Tidligere % (25) 25% (25) 25% (25) 8% (8) 8% (8) 8% (8) (92) 92 1/ (27%) 27/ 28% (20,25)/ (21,00) 42% (31,5) 45% (33,75) 37,3% (34,32) 52,3% (48,12) 59,8% 55,02 Netto efter skat 54,75/ 54,00 Skat 45,25/ 46,00 43,5 41,25 57,68 43,88 36,98 56,5 58,75 42,32 56,12 63,02 Side 24

25 Selskabsbeskatning 25 % proportional skat Koncernbegrebet Ny koncerndefinition i SEL 31c Harmonisering af SEL 31c, SEL 7 og årsregnskabsloven samt IAS 27 Ikrafttræden 1. marts 2010 Et selskab kan kun have et moderselskab (det, som faktisk udøver bestemmende indflydelse) Udgangspunktet er, om et givet selskab direkte eller indirekte råder over flertallet af stemmerne i et andet selskab (kontrolkriteriet) Skal forhindre, at et selskab kan indgå i to sambeskatninger på samme tid SEL 31C, stk. 3: Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem datterselskaber ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger Det tillægges nu afgørende betydning, hvem der reelt har bestemmende indflydelse i et selskab, uagtet om der formelt besiddes ejerandele!! Side 25

26 Selskabsbeskatning Koncernbegrebet (fortsat) SEL 31C, stk. 4: Hvis et moderselskab ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis: 1) Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af aftale med andre investorer 2) Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale 3) Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmer i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 4) Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet Side 26

27 Selskabsbeskatning National sambeskatning Koncernforbunden Bestemmende indflydelse Eksempler Fond A/S D1 D2 D1 D2 D1 D2 Side 27

28 Selskabsbeskatning National sambeskatning (fortsat) SEL 82: Ejeraftaler er ikke bindende for kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamling Ejeraftalers indhold har betydning for sambeskatningen, idet det må lægges til grund, at disse de facto vil blive overholdt Eksempler Formelt flertal, men krav om enighed i ejeraftale Fifty-fifty-selskab, hvor en af kapitalejerne er tillagt særlige rettigheder Vetorettigheder, hvor går grænsen for, at sambeskatningen bortfalder? Side 28

29 Selskabsbeskatning Sambeskatning generelt Sambeskatningsindkomsten er lig summen af den skattepligtige indkomst for hvert af de omfattede selskaber og som hovedregel opgjort efter de almindelige danske skatteregler Indkomst i koncernforbundne selskaber indgår 100 % i sambeskatningsindkomsten i relevante ejerperiode uanset faktisk ejerandel Positiv sambeskatningsindkomst fordeles forholdsmæssigt mellem overskudsgivende selskaber Underskud fordeles forholdsmæssigt mellem underskudsgivende selskaber til fremførsel i senere overskud Delårsindkomst: Kun indkomst for den del af indkomståret, hvor der er koncernforbindelse, medregnes i sambeskatningsindkomsten Fordeling af skat tvungen fuld fordeling betaling fra selskaber der udnytter underskud ellers fordring, der skal bogføres og forrentes Underskudsfremførsel Hvert selskab fremfører eget underskud først (også særunderskud), dernæst årets underskud i sambeskatningen, og endelig fremføres underskud i sambeskatningen (subsambeskatning) Ændrede regler om solidarisk hæftelse fra 1. juli 2012 (L173) Side 29

30 Selskabsbeskatning Skattemæssige underskud (fra 1. juli 2012 SEL 12 12D) Kan fremføres tidsubegrænset Begrænsninger ved ejerskifte Fortabes ved skattefri omstrukturering, medmindre opstået under sambeskatning Såvel ophørende som fortsættende selskab Kr kan fremføres årligt, mens overskydende underskud alene kan anvendes med 60 % Skattepligtig indkomst kr Anvendelse af skattemæssigt underskud kr % af kr = i alt kr Opgøres inden for sambeskatningsenheden Ikke anvendt underskud fremføres tidsubegrænset Ikrafttræden: Indkomstår der påbegyndes den 1. juli 2012 og senere Side 30

31 Erhvervsbeskatning generelt Ændring af afskrivningsloven (vedtaget) Afskrivningsgrundlag øges til 115 % Gælder nye driftsmidler anskaffet i perioden fra 30. maj 2012 indtil udgangen af 2013 Kun 100 % erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler Ikke personbiler og skibe Ikke aktiver, der kan straksafskrives Beskatning af aktionærlån (L199) ej vedtaget Hvis et selskab yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk eller juridisk person, anses dette skattemæssigt for en hævning, hvis der mellem selskab og låntager består en forbindelse som anført i LL 2 Omfatter ikke lån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Lån omkvalificeres til løn eller udbytte og beskattes på udbetalingstidspunkt Tilbagereguleres ikke ved tilbagebetaling Tilbagebetaling udløser ikke skattepligt for selskab Pligt til indeholdelse af A-skat eller udbytteskat Omfatter både ulovlige og lovlige aktionærlån Ikrafttræden 14. august 2012 Side 31

32 Forskellige etableringsformer eksempel 1 Interessentskab bestående af flere selskaber ejet af personer som alternativ til et selskab med flere ejere P1 P2 50% 50% ApS I praksis vanskeligt at opnå enighed om konsolidering/indkomstudjævning med den virkning, at selskabets samlede overskud typisk må hæves enten som løn eller udbytte Side 32

33 Forskellige etableringsformer eksempel 1 P1 P2 100% 100% ApS 1 ApS 2 50% 50% I/S Interessentskabets overskud fordeles efter ejerforholdene P1 og P2 kan herefter hver især for sit eget selskab træffe beslutning om, hvorledes selskabets overskud skal disponeres Der er herved reelt etableret en virksomhedsskatteordning ved drift af virksomhed i selskabsform Side 33

34 Forskellige etableringsformer eksempel 2 Interessentskab bestående af flere selskaber ejet af andre selskaber som alternativ til et selskab med flere ejerselskaber ApS1 ApS2 50% 50% ApS 3 Ingen mulighed for sambeskatning, jf. SEL 31 Udbytte kan udbetales skattefrit, jf. SEL 13 Side 34

35 Forskellige etableringsformer eksempel 2 ApS1 ApS2 100% 100% ApS 3 ApS 4 50% 50% I/S ApS 3 og 4 har hver især en andel af interessentskabets resultat på 50% ApS 1 kan sambeskattes med ApS 3, og tilsvarende kan ApS 2 sambeskattes med ApS 4, jf. SEL 31, hvilket giver mulighed for at udligne moderselskabets overskud med eventuel andel af underskud hidrørende fra I/S et Udbytte kan udbetales skattefrit, jf. SEL 13 Side 35

36 Forskellige etableringsformer eksempel 3 P1 P6 P7 P8 P9 100% 100% 100% P1 P6 P7 P8 P9 100% 100% 100% Holdingselskab 1 Holdingselskab 2 Holdingselskab 3 Holdingselskab 1 Holdingselskab 2 Holdingselskab 3 1/9 hver 1/9 hver Komplementar ApS Kommanditistaktionærer Overskudsandel 9 x ( ) Ejerandel 0 Overskudsandel 100% - komplementarens andel Ejerandel 100% Partnerselskab Side 36

37 Kapitalejerlån partnerselskaber eksempel 4 A) P 100% 100% VIRKSOMHEDSORDNING Komplementar ApS P/S udlån A/S A/S 100% Udlån Fra P/S til A/S Fra A/S til P/S B) P hævning udlån P/S VO UDLÅN A/S Side 37

38 Advokat Jan Børjesson Lett Advokatfirma Rådhusgården Vester Allé Aarhus C Tlf.: Fax: Dir. tlf.: Mobil: København Kolding Aarhus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Aarhus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Side 38

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129

Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 - 1 06.11.2014-08 (20140218) VSO udlån Virksomhedsskatteordningen udlån til hovedaktionærselskab SKM2014.129 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar ref. i

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat.

Det fremsatte lovforslag om ændret beskatning af blåstemplede fordringer mv. verserer fortsat. NYT Nr. 3 årgang 7 marts 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e o m st ru k t u r e r i n g INDHOLD Lovforslag L 112 verserer fortsat Koncerndefinitionen er ændret selskabslovens 6-7 selskabsskattelovens

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur.

Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Styr på selskaber hvad, hvorfor og hvordan? 3. oktober 2013 v/ Morten Haahr Jensen Specialkonsulent, cand. jur. Indledende bemærkninger Gennem de senere år stort fokus på, om selskaber skal spille en større

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2016 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser

Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser - 1 Udlån fra virksomhedsskatteordningen, der udløser skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Personer, der driver virksomhed i personligt regi, kan vælge at anvende virksomhedsskatteordningen

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende

Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende HD(R) afhandling forår 2015 Copenhagen Business School Forfatter: Mette Sofie Andersen Vejleder: Henrik Bro Valg af beskatningsform for en selvstændig erhvervsdrivende Afleveringsdato: 11. maj 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMBESKATNING OG AKKORD

SAMBESKATNING OG AKKORD SAMBESKATNING OG AKKORD FORENINGEN AF DANSKE INSOLVENSADVOKATER 30. OKTOBER 2014 Advokat Torben Buur - DAHL Herning Dir. 88 91 92 43 Mobil 30 51 92 45 tbu@dahllaw.dk DISPOSITION 1. Sambeskatning præsentation

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov

DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG. v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG v/moderatorer Birte Rasmussen og Bent Ramskov 1 DILEMMA ELLER NATURLIGT VALG? LEGALITETSPRINCIPPET Kravet om lovhjemmel Den formelle lovs princip LOVLIG SKATTETÆNKNING Ret

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2010 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering

Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Skatteoptimal investering & Porteføjleoptimering Af Jan Storgaard Hove og Erik Banner-Voigt Juni 2006 Agenda Midler/finansiering Egenkapital og fremmedkapital Frie midler Holdingselskab Personligt Pensionsmidler

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del

Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del - 1 Partnerselskaber det bedste fra 2 verdener - 1. del Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De fleste danske virksomheder inden for liberale erhverv, hvor der er mere end en ejer, drives som

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet

Sambeskatning. I teori og praksis. Skrevet af: Camilla Ollerup. Vejleder: Torben Bagge. Handelshøjskolen Århus Universitet HD afhandling December 2010 HD R 2. del. Sambeskatning I teori og praksis Skrevet af: Vejleder: Torben Bagge Handelshøjskolen Århus Universitet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere