Erhvervsbeskatning. Danske Advokater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsbeskatning. Danske Advokater"

Transkript

1 Erhvervsbeskatning v/advokat Jan Børjesson, Lett Advokatfirma 20. september 2012 Danske Advokater Side 1

2 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Hæftelsen Hvad hæftes der MED Personlig hæftelse - hele formuen Begrænset hæftelse - en del af formuen/indskuddet Hvad hæftes der FOR Solidarisk hæftelse - kreditors fulde tilgodehavende Pro rata hæftelse - en del af kreditors tilgodehavende Hvordan hæftes der Direkte Indirekte Side 2

3 Opdeling af virksomhedstyper efter hæftelsesform og beskatningsform Beskatning Personskatteloven/virksomhedsskatteloven Selskabsskattelovens 1 Afgrænser i det væsentligste de selvstændige skattesubjekter fra virksomhedsformer, hvor beskatning sker hos de enkelte deltagere i virksomheden i henhold til indbyrdes aftale (typisk ejerandel eller andel i resultat) Fondsbeskatningsloven Såvel private fonde som erhvervsdrivende fonde Side 3

4 Virksomhedens struktur - overvejelser Er virksomheden ledelsesmæssigt, skattemæssigt og finansielt struktureret til at møde de udfordringer, som generationsskiftet og brancheudviklingen medfører, herunder med hensyn til Optagelse af medejere som led i ekspansion og/eller generationsskifte Sammenlægning med andre virksomheder Opdeling med henblik på frasalg af delområder eller sammenlægning af sådanne med andre? Hvilken virksomhedsform/virksomhedsstruktur giver umiddelbart den største fleksibilitet og de fleste fordele? Personlig virksomhed Selskab Holdingstruktur Side 4

5 Personlig virksomhed Fordele Ingen kapitalkrav Underskud kan overføres til ægtefælle eller egen (senere) lønindkomst (skattemæssigt optimalt, hvis virksomhed må lukkes med underskud/tab) Ingen aktionærlånsregler Ikke likviditetskrævende underskud Afkast af egenkapital (kapitalafkastgrundlag) kan hæves som kapitalafkast (anvendelse af virksomhedsordningen) Ingen offentlighed Omdannelse til selskab kan senere ske skattefrit efter virksomhedsomdannelsesloven Omkostninger til rådgivere beskedne Side 5

6 Personlig virksomhed Ulemper Ubegrænset hæftelse Ikke fleksibel med hensyn til strukturændringer Principielt ingen skattekredit Ejerskiftevirkninger ved overdragelse af virksomhed Side 6

7 Momenter, der taler for drift i selskabsform Begrænset hæftelse, hvilket navnlig påkalder sig interesse i situationer, hvor flere driver virksomhed sammen, eller hvor kautioner kan undgås Skattekredit Giver flere muligheder for at gennemføre generationsskifte hensigtsmæssigt Ingen ejerskiftevirkninger ved salg af aktier for så vidt angår selskabets virksomhed Side 7

8 Etablering af / investering i virksomhed Egenkapital eller lånekapital Kursgevinstloven - fordringer Personer Gevinst og tab på fordringer medregnes ved opgørelsen af skattepligtig indkomst (2.000 kroners bagatelgrænse) (KGL 14) Ej fradragsret for tab på fordringer, hvorover den skattepligtige har eller har haft indflydelse som anført i ABL 4 Ej fradragsret for tab på fordringer på ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller ABL 4: Ejer eller har inden for de seneste fem år ejet 25 % eller mere af aktiekapital eller rådet over mere end 50 % af stemmeværdien (10 års grænse, hvis aktier erhvervet i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse) Selskaber Gevinst og tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst Tab på koncernforbundne selskaber kan ikke fradrages Side 8

9 Etablering af / investering i virksomhed Aktieavancebeskatningsloven Personer Gevinst beskattes som aktieindkomst (28/42 %) Tab kan fradrages i anden aktieindkomst. Skatteværdi af negativ aktieindkomst kan fradrages med skatteværdien i øvrige skatter Selskaber 3-årsregel ophævet Gevinst og tab på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er indkomsterhvervelsen uvedkommende Porteføljeaktier (mindre end 10 % s direkte ejerskab) indgår i den skattepligtige indkomst Hovedregel: Lagerprincip Undtagelse: For unoterede aktier kan realisationsprincippet vælges Hvis realisationsprincip anvendes, kan tab på porteføljeaktier kun modregnes i gevinster på andre unoterede porteføljeaktier Hvis realisationsprincip anvendes, behandles unoterede aktier og noterede aktier hver for sig NB: Lovforslag af 30. august 2012 (ophævelse af iværksætterskatten) Side 9

10 Etablering af / investering i virksomhed Lånekapital Selskaber med en ejerandel på 10 (0 % hvis 10 % grænse i ABL ophæves) 50 % Personer med en ejerandel på op til 50 % Aktiekapital Personer med en ejerandel på mere end 50 % Side 10

11 Beskatningsprocenter 2012 Personskatteloven Progressiv beskatning Marginalskatteprocenter inkl.. arbejdsmarkedsbidrag og pensionsopsparing samt kirkeskat 0,8 % Laveste (personlig indkomst + evt. positiv kapitalindkomst ligningsmæssige fradrag) 41,58 % Højeste (personlig indkomst + evt. positiv kapitalindkomst) 56,08 % Side 11

12 Personskattenedsættelser skattereform 2010 Forhøjelse af topskattegrænse Topskat på 15 % uændret Mellemskat på 6 % bortfaldet Bundskat nedsat med 1,5 % Skattenedsættelse 2010: 7,5 % Skatteloft reduceret fra 59 til 51,5% Marginalskat inkl. arbejdsmarkedsbidrag reduceret fra 63,02 til 56,08 % Marginalskat under topskattegrænse reduceret til 41,58 % Indskud på ratepension reduceret til kr (2012) Udligningsskat 6 % ( ) nedsættes herefter med 1 % årligt Side 12

13 Kapitalindkomst Skatteværdi af renteudgifter udgør ca. 32,7 % Reduceres over perioden 2012 til 2019 med 1 % pr. år til 25,7 % Renteudgifter op til kr pr. år (kr for ægtefæller) bevarer dog uændret fradragsværdi Marginalskat på positiv nettokapitalindkomst reduceret fra 59 til 51,5 % L112 (med virkning fra 27/1 2010) (vedtaget 1/6 2010) Maksimal skattesats for positiv nettokapitalindkomst nedsættes fra 51,5 % til 42 % over fem år Fra og med 2010: 4 x 2 % + 1 x 1,5 % Skattefritagelse for gevinst på blåstemplede fordringer ophæves Fradrag for tab på fordringer i DKK indføres Ej betaling af topskat af de første kr (kr for ægtefæller) Skat heraf max. 37,3 % Side 13

14 Skattegrænser Skattegrænser for Bundgrænse for mellemskat Bundgrænse for topskat (LF) Skråt skatteloft 59% 51,5% 51,5% 51,5% 51,5% Skatteloft positiv kapitalindkomst 49,5% 47,5% 45,5% 43,5% Side 14

15 Erhvervsbeskatning selvstændige erhvervsdrivende Virksomhedsskatteloven Virksomhedsordningen Formål At sikre fuld skattemæssig værdi af erhvervsmæssige renteudgifter At sikre, at afkast til investering i egen virksomhed ikke beskattes hårdere end afkast af passiv investering i f.eks. obligationer At give mulighed for indkomstudjævning At give mulighed for konsolidering på samme vilkår, som er gældende for aktie- og anpartsselskaber Foreløbig virksomhedsskat 25% Kapitalafkastsats (2011) 2% Side 15

16 Overskud i virksomhedsordningen 2010 Kapitalafkast ca ,5 % skat (nedsættes over fem år til 42 %) Overskud Opsparet i virksomhed 25% skat Personlig indkomst Hævet ca ,08% skat Side 16

17 Eksempel på opgørelse af overskud og fordeling heraf Virksomhedens driftsresultat før renter kr Renteudgifter netto kr. ( ) Resultat efter renter kr Kapitalafkast (2 % af kapitalafkastgrundlag på kr ) kr. ( ) Resterende overskud kr Hævet som personlig indkomst kr. ( ) Opsparing i virksomheden kr % virksomhedsskat kr. ( ) Konto for opsparet overskud kr Side 17

18 Virksomhedsordningen - disponering Tekst Beløb Bemærkninger Personlig indkomst x Reduceres med pensionsindbetalinger (ratepension for 2012 max. kr ) AM-bidrag, 8% ( ) Personlig indkomst Hvis positiv kapitalindkomst reducere PI hermed +/- kapitalindkomst ( ) 0 Kapitalafkast fra VO og renteudgifter hus/privat - ligningsmæssige fradrag (7.200) Skattepligtig indkomst Side 18

19 Aktiver og gæld i virksomhedsordningen TfS 2006, 25 Ø: Lån optaget ved træk på en under virksomhedsordningen anvendt kassekredit måtte anses for erhvervsmæssig gæld, også selvom låneoptagelsen skete med henblik på efterfølgende omdannelse af den erhvervsmæssige virksomhed til selskab, hvorved låneprovenuet blev holdt uden for omdannelsen. Låneprovenuet blev heller ikke anset for overført til privatøkonomien eller hævet i virksomhedsordningen TfS 2006, 949 LSR: Udlån til selskab kontrolleret af den erhvervsdrivende blev ikke godkendt i regi af virksomhedsordningen, idet udlånet måtte anses for at tilgodese den pågældende skatteyders personlige interesser i det af ham kontrollerede selskab, der drev anden form for virksomhed Side 19

20 Aktionærbeskatning af fysiske personer Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst Aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på kr ( ), beskattes med 28% Aktieindkomst, der overstiger kr ( ), beskattes med 42% Side 20

21 Aktionærbeskatning af fysiske personer Skattesatser for aktieindkomst Sats Laveste trin (nedsættes til 27 % fra 2012) Højeste trin Side 21

22 Aktionærbeskatning af fysiske personer Tab Sondring for fysiske personer mellem fradrag for tab på børsnoterede aktier og unoterede aktier Tab er fradragsberettiget uanset ejertid Tab kr på unoterede aktier Skatteværdi kan modregnes i skat af anden indkomst: 27% af kr kr % af kr kr Skatteværdi i alt kr Side 22

23 TfS 2004, 279 LSR skattesalg Selskab erhvervede aktier pr. 1. september 1998 Det købte selskab gik i betalingsstandsning den 19. januar 2000 og blev erklæret konkurs den 25. april 2000 Underbalancen androg mere end kr. 13,5 mio. Aktier videresolgt til hovedanpartshaver for kr. 1 den 25. maj 2000 Skattemyndighederne godkendte ikke fradrag som følge af, at dispositionen alene ansås for konstrueret med henblik på opnåelse af et skattemæssigt fradrag Landsskatteretten godkendte fradrag, idet det var dokumenteret, at der var indgået en endelig, bindende aftale, og at der ikke var grundlag for at anse værdien af de overdragne aktier for højere end den aftalte overdragelsespris Side 23

24 Selskabsbeskatning/personbeskatning Selskab/person under èt Personbeskatning Lav Høj Tidligere Lav Høj Tidligere % (25) 25% (25) 25% (25) 8% (8) 8% (8) 8% (8) (92) 92 1/ (27%) 27/ 28% (20,25)/ (21,00) 42% (31,5) 45% (33,75) 37,3% (34,32) 52,3% (48,12) 59,8% 55,02 Netto efter skat 54,75/ 54,00 Skat 45,25/ 46,00 43,5 41,25 57,68 43,88 36,98 56,5 58,75 42,32 56,12 63,02 Side 24

25 Selskabsbeskatning 25 % proportional skat Koncernbegrebet Ny koncerndefinition i SEL 31c Harmonisering af SEL 31c, SEL 7 og årsregnskabsloven samt IAS 27 Ikrafttræden 1. marts 2010 Et selskab kan kun have et moderselskab (det, som faktisk udøver bestemmende indflydelse) Udgangspunktet er, om et givet selskab direkte eller indirekte råder over flertallet af stemmerne i et andet selskab (kontrolkriteriet) Skal forhindre, at et selskab kan indgå i to sambeskatninger på samme tid SEL 31C, stk. 3: Bestemmende indflydelse i forhold til et datterselskab foreligger, når moderselskabet direkte eller indirekte gennem datterselskaber ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse Bestemmende indflydelse er beføjelsen til at styre et datterselskabs økonomiske og driftsmæssige beslutninger Det tillægges nu afgørende betydning, hvem der reelt har bestemmende indflydelse i et selskab, uagtet om der formelt besiddes ejerandele!! Side 25

26 Selskabsbeskatning Koncernbegrebet (fortsat) SEL 31C, stk. 4: Hvis et moderselskab ikke ejer mere end halvdelen af stemmerettighederne, foreligger der bestemmende indflydelse, hvis: 1) Råderet over mere end halvdelen af stemmerettighederne i kraft af aftale med andre investorer 2) Beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt eller aftale 3) Beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmer i det øverste ledelsesorgan, og dette organ besidder den bestemmende indflydelse på selskabet eller 4) Råderet over det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller et tilsvarende organ og derved besidder den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet Side 26

27 Selskabsbeskatning National sambeskatning Koncernforbunden Bestemmende indflydelse Eksempler Fond A/S D1 D2 D1 D2 D1 D2 Side 27

28 Selskabsbeskatning National sambeskatning (fortsat) SEL 82: Ejeraftaler er ikke bindende for kapitalselskabet og de beslutninger, der træffes af generalforsamling Ejeraftalers indhold har betydning for sambeskatningen, idet det må lægges til grund, at disse de facto vil blive overholdt Eksempler Formelt flertal, men krav om enighed i ejeraftale Fifty-fifty-selskab, hvor en af kapitalejerne er tillagt særlige rettigheder Vetorettigheder, hvor går grænsen for, at sambeskatningen bortfalder? Side 28

29 Selskabsbeskatning Sambeskatning generelt Sambeskatningsindkomsten er lig summen af den skattepligtige indkomst for hvert af de omfattede selskaber og som hovedregel opgjort efter de almindelige danske skatteregler Indkomst i koncernforbundne selskaber indgår 100 % i sambeskatningsindkomsten i relevante ejerperiode uanset faktisk ejerandel Positiv sambeskatningsindkomst fordeles forholdsmæssigt mellem overskudsgivende selskaber Underskud fordeles forholdsmæssigt mellem underskudsgivende selskaber til fremførsel i senere overskud Delårsindkomst: Kun indkomst for den del af indkomståret, hvor der er koncernforbindelse, medregnes i sambeskatningsindkomsten Fordeling af skat tvungen fuld fordeling betaling fra selskaber der udnytter underskud ellers fordring, der skal bogføres og forrentes Underskudsfremførsel Hvert selskab fremfører eget underskud først (også særunderskud), dernæst årets underskud i sambeskatningen, og endelig fremføres underskud i sambeskatningen (subsambeskatning) Ændrede regler om solidarisk hæftelse fra 1. juli 2012 (L173) Side 29

30 Selskabsbeskatning Skattemæssige underskud (fra 1. juli 2012 SEL 12 12D) Kan fremføres tidsubegrænset Begrænsninger ved ejerskifte Fortabes ved skattefri omstrukturering, medmindre opstået under sambeskatning Såvel ophørende som fortsættende selskab Kr kan fremføres årligt, mens overskydende underskud alene kan anvendes med 60 % Skattepligtig indkomst kr Anvendelse af skattemæssigt underskud kr % af kr = i alt kr Opgøres inden for sambeskatningsenheden Ikke anvendt underskud fremføres tidsubegrænset Ikrafttræden: Indkomstår der påbegyndes den 1. juli 2012 og senere Side 30

31 Erhvervsbeskatning generelt Ændring af afskrivningsloven (vedtaget) Afskrivningsgrundlag øges til 115 % Gælder nye driftsmidler anskaffet i perioden fra 30. maj 2012 indtil udgangen af 2013 Kun 100 % erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler Ikke personbiler og skibe Ikke aktiver, der kan straksafskrives Beskatning af aktionærlån (L199) ej vedtaget Hvis et selskab yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk eller juridisk person, anses dette skattemæssigt for en hævning, hvis der mellem selskab og låntager består en forbindelse som anført i LL 2 Omfatter ikke lån som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition Lån omkvalificeres til løn eller udbytte og beskattes på udbetalingstidspunkt Tilbagereguleres ikke ved tilbagebetaling Tilbagebetaling udløser ikke skattepligt for selskab Pligt til indeholdelse af A-skat eller udbytteskat Omfatter både ulovlige og lovlige aktionærlån Ikrafttræden 14. august 2012 Side 31

32 Forskellige etableringsformer eksempel 1 Interessentskab bestående af flere selskaber ejet af personer som alternativ til et selskab med flere ejere P1 P2 50% 50% ApS I praksis vanskeligt at opnå enighed om konsolidering/indkomstudjævning med den virkning, at selskabets samlede overskud typisk må hæves enten som løn eller udbytte Side 32

33 Forskellige etableringsformer eksempel 1 P1 P2 100% 100% ApS 1 ApS 2 50% 50% I/S Interessentskabets overskud fordeles efter ejerforholdene P1 og P2 kan herefter hver især for sit eget selskab træffe beslutning om, hvorledes selskabets overskud skal disponeres Der er herved reelt etableret en virksomhedsskatteordning ved drift af virksomhed i selskabsform Side 33

34 Forskellige etableringsformer eksempel 2 Interessentskab bestående af flere selskaber ejet af andre selskaber som alternativ til et selskab med flere ejerselskaber ApS1 ApS2 50% 50% ApS 3 Ingen mulighed for sambeskatning, jf. SEL 31 Udbytte kan udbetales skattefrit, jf. SEL 13 Side 34

35 Forskellige etableringsformer eksempel 2 ApS1 ApS2 100% 100% ApS 3 ApS 4 50% 50% I/S ApS 3 og 4 har hver især en andel af interessentskabets resultat på 50% ApS 1 kan sambeskattes med ApS 3, og tilsvarende kan ApS 2 sambeskattes med ApS 4, jf. SEL 31, hvilket giver mulighed for at udligne moderselskabets overskud med eventuel andel af underskud hidrørende fra I/S et Udbytte kan udbetales skattefrit, jf. SEL 13 Side 35

36 Forskellige etableringsformer eksempel 3 P1 P6 P7 P8 P9 100% 100% 100% P1 P6 P7 P8 P9 100% 100% 100% Holdingselskab 1 Holdingselskab 2 Holdingselskab 3 Holdingselskab 1 Holdingselskab 2 Holdingselskab 3 1/9 hver 1/9 hver Komplementar ApS Kommanditistaktionærer Overskudsandel 9 x ( ) Ejerandel 0 Overskudsandel 100% - komplementarens andel Ejerandel 100% Partnerselskab Side 36

37 Kapitalejerlån partnerselskaber eksempel 4 A) P 100% 100% VIRKSOMHEDSORDNING Komplementar ApS P/S udlån A/S A/S 100% Udlån Fra P/S til A/S Fra A/S til P/S B) P hævning udlån P/S VO UDLÅN A/S Side 37

38 Advokat Jan Børjesson Lett Advokatfirma Rådhusgården Vester Allé Aarhus C Tlf.: Fax: Dir. tlf.: Mobil: København Kolding Aarhus - Rådhusgården Rådhuspladsen 4 Jernbanegade 31 Vester Allé 4 DK-1550 København V DK-6000 Kolding DK-8000 Aarhus C Tlf Tlf Tlf Fax Fax Fax Side 38

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Afhandling 8. semester HD-R Forfatter: Lene Olsen (410813) Vejleder: Torben Rasmussen Skattefri virksomhedsomdannelse Handelshøjskolen I Århus 2013 Indhold Abstract...1 Forord...1 1. Indledning...1 1.1

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012

SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 SKATTEINFORMATION AUGUST 2012 Forord Den nye regering har iværksat et betydeligt reformarbejde for at stimulere væksten og dermed skabelsen af nye arbejdspladser. Kort før redaktionens afslutning fremkom

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst.

Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. 2010 Forord Denne checkliste er tiltænkt som et arbejdsredskab i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen af et selskabs skattepligtige indkomst. Vi har med denne checkliste forsøgt at omtale de fleste

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed

Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed Valg af virksomhedsform ved opstart af ny virksomhed (Selecting how to run business in the start up phase) Hovedopgave HDR ved Copenhagen Business School Studerende: Line Bloch Møller Sascha Tejmer Larsen

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT

Master i skat, 5. februar 2013. Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager 2012 CORIT Master i skat, 5. februar 2013 Forholdet mellem selskab og selskabsdeltager Agenda Afgrænsning af en selskabsdeltager i skatteretlig henseende Indkomstflytning rette indkomstmodtager Kapitalafkast dobbeltbeskatningsprincippet

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Foreningen har ønsket følgende program:

Foreningen har ønsket følgende program: Muligheder og faldgruber i Virksomhedsordningen Danmarks Skatteadvokater København og Århus, januar 2014 Frans Eskil Nørgaard Dagens program Foreningen har ønsket følgende program: Indlæg om nyeste praksis,

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere