Hurtigere Internet i Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtigere Internet i Nordjylland"

Transkript

1 Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners muligheder 4 6. Sænkning af barrieren for udbredelse af bredbånd gennem investering i passiv infrastruktur 5 7. Økonomi 6 8. De næste handlinger 7 Bilag 1. Befolkningen i Region Nordjylland 8 Bilag 2. bredbåndsteknologier 9 Bilag 3. Fælles regional handling flere muligheder 10 Notatet er udarbejdet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune 0

2 1.0 Baggrund Der er hos politikere og planlæggere en stigende forståelse for, at bredbånd er en vigtig infrastruktur på linje med vandforsyning, kloakering, elforsyning og veje mv. infrastrukturer af en sådan betydning, at offentligheden tager ansvar for planlægning, investeringer, udførelse og drift. Hvis det også skal være attraktivt at bosætte sig uden for de store byer, så skal fundamentale infrastrukturer også tilbydes her. Og bredbånd presser sig på som en helt nødvendig infrastruktur for moderne mennesker, og samtidig stiller det offentlige krav om at kunne levere virtuelle services, der forudsætter, at borgerne har adgang til kommunikationsinfrastruktur. Udbredelsen af trådet (kabel) bredbånd er i Danmark et fuldt liberaliseret område med kun to markante spillere på banen. TDC udrulning er styret af rent kommercielle hensyn forstået på den måde, at der investeres, hvor der er kunder, mens elselskaberne med Bredbånd Nord i spidsen har et lidt mere nuanceret angrebsvinkel, idet de primært har som mål at levere bredbånd i deres forsyningsområde, men dog med en kommerciel styret udrulningsplan. Elselskaberne opererer med en væsentlig længere afskrivningshorisont end TDC. Når udrulning primært er styret af, hvor der er kunder til produktet, så vil der være store landdistriktsområder, der meget sent eller næsten aldrig får bredbånd, fordi det simpelthen ikke kan betale sig ud fra en snæver økonomisk betragtning (som leverandør). Nordjylland er ramt af denne udvikling, bredbånd bliver stadig vigtigere for moderne mennesker, men udviklingen sker primært i de store byer. Små landsbyer og ikke mindst landdistriktsområder bliver nedprioriteret og glemt. i gennemførte de 11 kommuner i region Nordjylland og Region Nordjylland i fællesskab et EU udbud for at tilvejebringe mere højhastighedsbredbånd. Målet var at sikre gode muligheder for erhvervslivet, turisme, landbrug og bosætning. Midlet var at samle behov hos de 11 kommuner og Regionen og bruge dette behov som løftestang for et fremadrettet samarbejde med en fremtidig leverandør. Det lykkedes om bekendt ikke, da der ikke kom tilbud ind. Formålet med et nyt projekt bør være: at sikre tilstrækkeligt og tilstrækkeligt hurtigt bredbånd i region Nordjylland, såvel trådløst/mobilt som kablet at sikre det etableres hurtigere end det ellers ville komme at sikre at bredbåndet er væsentligt hurtigere end det vi ser dag og gerne synkront, især de steder hvor vi oplever problemer at sikre at det kommer steder hvor markedet ikke selv vil tilbyde det I de fleste byområder ser leverandørerne en god Business Case i at etablere både mobilt og kablet bredbånd, i modsætning til i de mere tyndt befolkede områder, som vi jo har en del af i Nordjylland. Vi skal med andre ord, i samarbejde med leverandørerne, have klarlagt hvor leverandørerne af egen vilje vil etablere trådløst og kablet bredbånd og ikke mindst hvornår. Herefter skal vi finde en 1

3 model hvor det offentlige bidrager med regionale udviklingsmidler m.v., så der etableres bredbånd steder hvor leverandørerne ikke af sig selv vil etablere bredbånd, eller hurtigere end leverandøren ville etablere bredbånd. Det offentlige skal kunne aftage bredbånd fra de leverandører der indgår i samarbejdet, svarende til at vi har lavet indkøbsaftaler op området. Ligeledes skal det offentlige kunne bidrage med evt. overskudskapacitet i egne lysledernetværk. At der skal offentlige midler i projektet til både at dække udgifter til etablering af bredbånd steder hvor leverandørerne ikke vil etablere sig og at det offentlige skal have mulighed for at aftage forbindelser, betyder, at der skal gennemføres en eller anden form for EU udbud. 2.0 Organisering af evt. projekt Da denne type opgave er meget omfattende, ikke mindst tidsmæssigt, bør der etableres et projektsekretariat, der gennemfører udbud og sikrer samarbejdet mellem de private leverandører, de private aftagere og de offentlige aftagere. Sekretariatet skal bemandes af 2-3 personer, eksisterer nogle år og knyttes op på en eksisterende organisation. Leverandører: TDC Bredbånd Nord Telenor Telia 3 Global Connect Nianet Etc. Sekretariat Aktører Kommuner Region Erhvervsstyrelsen KL Interessenter: Virksomheder Landbrug Turisme Borgere Myndigheder 2

4 3.0 Status på bredbånd i Nordjylland Ifølge bredbåndsdækningen 2014 fra Michael Jensen, Aalborg Universitet, så har Region Nordjylland den laveste placering blandt regioner når det drejer sig om tilgængeligheden af 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Når det drejer sig om tilgængeligheden af fiber generelt, så ligger regionen med 38 % til en middel placering. Det er regeringens mål om, at alle virksomheder og husstande skal have adgang til bredbånd med mindstehastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020 (om fem år) i. Kravene til hastighed vil nogle steder tæt på koncentratorer sikkert kunne opfyldes med kobberbaseret ADSL teknologi, men på landet vil på længere afstande være behov for at anlægge fiber. Bredbåndsdækningen angiver en teoretisk beregnet tilgængelighed, hvilket fx betyder, at der er gravet fiber ned langs vejen, men der er ikke ført fiber ind til husstanden tilgængelighed betyder, at bredbånd i princippet kan leveres men ikke, at den er etableret. Der kan således være ganske stor forskel på, hvad der er tilgængeligt, og hvad forbrugerne rent faktisk har bestilt og taget til sig. Og gennemsnitlige betragtninger over bredbåndsdækning på region, kommune eller postnummer giver ikke direkte nogen indikation for, hvordan tilgængeligheden er i de små landsbyer og på landet. 4.0 Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? Telemarkedet er præget af meget store masseproduktionsfordele forstået således, at næsten alle omkostninger til fx mobilnet er helt domineret af investeringsomkostninger, mens de efterløbende produktions- og driftsomkostninger er lave i forhold til investeringen. Det er derfor helt afgørende at få volumen i den efterfølgende omsætning, sådan at den afholdte investering kan afskrives med en fornuftig forrentning. Og i et forholdsvist tyndtbefolket område af landet med lav efterspørgsel efter bredbåndsydelser, er det svært hurtigt at skaffe omsætning på afholdte investeringer. Så udfordringen er næsten entydigt at 1) samle stor volumen med en 2) acceptabel prissætning efter en 3) realistisk tidsplan 4) samt at understøtte etablering af dækning i ikke rentable områder. 5.0 Kommuners og regioners muligheder Der er umiddelbart tre muligheder for offentligt at fremme udbredelsen af bredbånd 1. Salg af overskudskapacitet. Hvis kommuner investerer og driver et datanetværk fx til egne skoler, lokalcentre og institutioner, så må man gerne sælge overskudskapacitet til markedspriser. Denne model bruges bla i Syddjurs Kommune, der sælger overskudskapacitet i egen fiberring til 250 virksomheder og 9 borgersamlinger. Samme model anvendes i Vejen Kommune 2. Kommuner må gerne stille dækningskrav i forbindelse med udbud af egen infrastruktur med erhvervsfremme formål Ringkøbing-Skjern modellen 3

5 3. Kommuner må gerne investere i passiv infrastruktur som tomrør og mastepositioner, der på fordelagtige vilkår stilles til rådighed for kommercielle operatører jf. Erhvervsfremmeloven i Horten notet pkt Region Nordjylland og alle kommuner må gerne investerer i NGA net hvor det ikke er kommercielt rentabelt for de etablerede leverandører. Udbuddet skal foregå efter reglerne beskrevet under Statsstøtteregler Gruppefritagelsens anvendelse på Bredbåndsområdet jf. beskrivelsen i Horten notatet pkt. 4. Der er faktisk meget vide rammer for, hvad erhvervsfremme kan omfatte. Fra investeringer i passiv infrastruktur i parcelhuskvarterer, hvor der næsten altid er erhvervsaktivitet, i landbrug, i turisme, i områder med ældreboliger og også i nye udstykninger, hvor bredbånd er forudsætning for fremtidig erhvervsudvikling. Men der er til gengæld mange frihedsgrader og muligheder i forhold til erhvervsfremme dvs. dækningskrav i forbindelse med udbud og/eller investering og tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur. Når der er en vilje til at foretage offentlige investeringer i bredbånd i Region Nordjylland, så opnår man helt klart den største effekt, hvis man kan sænke de kommercielle netværksleverandørers barrierer for generelt at tilbyde bredbånd i landområder i forhold til direkte tilskud, der i princippet kun gavner de få borgere, der modtager tilskuddet. Og investeringen i netop etablering og tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur kan være et væsentligt bidrag til at sænke denne barriere i landsbyer og landdistrikter i Region Nordjylland. 6.0 Sænkning af barrieren for udbredelse af bredbånd gennem investering i passiv infrastruktur Investering i passiv infrastruktur kræver en aktiv involvering i bredbånd i regionen. Initiativet kan med fordel være projektorganiseret i den indledende fase, men efterfølgende er man nødt til at finde en juridisk holdbar konstruktion, der kan eje og formidle brugen af den passive infrastruktur. Drift af den passive infrastruktur kan med fordel outsources til ledningsejere, der allerede opererer i landsdelen. Driftsopgaven er forholdsvis simpel på passiv infrastruktur, da den begrænser sig til ledningsregistrering, administration af gravetilladelser og beredskabsaftale for udbedring ved overgravninger. Passiv infrastruktur defineres i notat fra Horten pkt. 3.2: Passive infrastrukturer eksemplificeres i vejledningen som tomrør, kabelkanaler, rør, mandehuller, kabinetter, pæle, master, antennepositioner og men omfatter alle fysiske rammer ved etablering af bredbånd, som ikke er med til at overføre, lagre og behandle kommunikation. Initiativet kan iværksættes med forholdsvis få midler og med en ringe risiko. Efter at der er opnået enighed om fælles aktion, bør en af de første aktiviteter være at igangsætte forpligtende dialog med de potentielle netværksleverandører for at finde fælles fodfæste og opnå enighed om overordnede principper for etablering og tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur, sådan at vi sikrer, at investeringen giver værdi for dem, og at der ikke graves, hvor der allerede er nedgravet 4

6 tomrør. Der er behov for koordineret planlægning og hensigtserklæringer om viljen til at udnytte fællesressourcer. De vigtigste opgaver for at igangsætte initiativet er 1. At danne»foreningen«- dvs. at forpligte alle interessenter til målet om at virke for at sænke barrieren for udbredelse af bredbånd i Nordjylland til gavn for borgere og virksomheder i regionen (dette»hvorfor«bør udvikles med flere vinkler, der både inddrager digitalisering, telemedicin, bosætning på landet, turisme, landbrug osv.) 2. At foretage indledende sonderinger hos potentielle netværksleverandører for at få bekræftet deres interesse (eller forbehold) i at udnytte passiv infrastruktur som tomrør til fiber og antennepositioner potentielle leverandører er Bredbånd Nord, Telenor, TDC, nianet, Global Connect, 3 mv. Herunder koordinering med eksisterende og fremtidige planer på området. 3. At»udvikle«foreningen til et»selskab«, der kan forestå planlægning, investeringer i passiv infrastruktur og tilrådighedsstillelse af den etablerede passive infrastruktur til potentielle netværksleverandører. Der bør om muligt arbejdes mod en konstruktion, der favner både offentlige og private interessenter 4. Etablering af hjemmeside og tilhørende kommunikationskanaler Når de indledende aktiviteter er gennemført vil initiativet allerede have fået pressens bevågenhed, og der vil være behov for fokus på den eksterne kommunikation til borgere, virksomheder, politikere og medier mv. Det vil være formålstjenligt allerede på et tidligt tidspunkt at etablere hjemmeside mv., der informerer om initiativet. 7.0 Økonomi Udover udgifter til etablering og drift af projektsekretariat (vel 1-2 mill pr år i 3-5 år?) skal der afsættes et meget stort beløb til etablering af bredbånd og tilskud til mobilmaster de steder hvor der er behov for det. Erfaringer fra andre områder i landet, der har været ude i denne øvelse, peger på udgifter for hele regionen i størrelsesordenen 500 til millioner. Leasing af 1 mia. kr over 30 år koster mellem 37 og 48 mill kr pr år eller mellem 60 til 80 kr pr borger pr år i 30 år. Der vil kunne være indtægter fra investeringen i form af at de leverandører der skal etablere en forbindelse via det offentligt finansierede netværk, skal betale for brugen af netværket. Disse midler kan finansieres via regionale udviklingsmidler, ved at søge EU midler eller anden form for funding og ved at lade kommunerne/regionen betale en relativ andel de samlede omkostninger over f.eks. de næste 30 år. I den forbindelse skal der findes en model til fordeling af udgifter og indtægter mellem de deltagende parter. Den (lysleder)kablede infrastruktur vil have en forventet holdbarhed på 30 år eller mere. 5

7 Som tidligere nævnt, skal projektet startes på en måde der sikrer at vi kan bruge disse offentlige penge lovmedholdeligt, herunder under overholdelse af EU regler. 8.0 De næste handlinger juridisk afklaring af hvorledes et sådan samarbejde konstrueres, således at offentlige midler kan indgå og således at formålet indfries etablering af en foreløbig projektorganisation blandt de deltagende myndigheder udarbejdelse af projektbudget ti projektorganisation og finansiering, herunder udarbejdelse af ansøgning til finansiering via Regionale udviklingsmidler og lignende planer for hvorledes leverandører og øvrige interessenter tænkes ind i projektorganisationen udarbejdelse af politisk beslutningsgrundlag planer for etablering af et projektsekretariat Efter de indledende aktiviteter forstår en række opgaver for sekretariatet: Finansiering af investeringer herunder tilskud fra stat, EU og fonde Forpligtende aftaler med økonomi for netværksleverandørers brug af passiv infrastruktur, herunder kommercielle aftaler med betalingsmodel Planlægning og koordinering med netværksleverandørers allerede etablerede infrastruktur (der skal ikke graves op flere gange) Finde ejerkonstruktion for initiativet og finansiering evt. med private virksomheder Gennemføre udbud, planlægning og nedgravning over 2-3 år Forhandle aftaler med leverandører, der vil udnytte den passive infrastruktur sådan, at de attraktive vilkår, som leverandørerne får stillet passiv infrastruktur til rådighed på, giver tilsvarende attraktive tilbud til borgere og virksomheder Oprettelse og drift af hjemmeside, der løbende orienterer om fremdrift i bredbåndstilbud og hvilke leverandører, der tilbyder sig i området på hvilke vilkår (sådan at det bliver nemt for potentielle kunder at orientere sig) Opfordre til og hjælpe lokale initiativer, der arbejder for bredbånd i lokalområder Udrede muligheden for finansiering eller leasing af omkostning til stikledning og formidle tilbuddene på hjemmeside Rapportering på udbredelse af bredbånd Det må være målet at etablere initiativet som den samlende koordinerende kraft, der til stadighed har pulsen på bredbånd i Nordjylland, og som løbende sørger for og presser på for fremdrift. Initiativet bør evalueres ultimo 2017 efter tre år, og planer frem mod 2020 bør uden tvivl revurderes. Efter 2020 bør der ikke længere være behov for initiativet med dette mål. 6

8 Bilag 1. Befolkningen i Region Nordjylland Der bor borgere i Region Nordjylland fordelt på 232 byer og landområder. Antal % Indbyggere i 232 byer % Indbyggere på landet % Indbyggere i Nordjylland Rigtig mange bor i de største byer med Aalborg som den helt store koncentration. Bredbånd til byer kunne fornuftvis baseres på accessteknologier som ADSL og/eller mobil bredbånd, som under alle omstændigheder vil sikre, at der bliver fremført fiber til byen, og at der således er mulighed for, at virksomheder og offentlige institutioner får fiberbredbånd, mens indbyggeres individuelle behov dækkes af ADSL og/eller mobil bredbånd. Men det samme gør sig ikke gældende i landdistrikter, hvor accessteknologier som ADSL og mobil bredbånd ofte ikke rækker pga. for store afstande der er simpelthen for få brugere samlet på et afgrænset geografisk område, og den eneste gode løsning er fiber direkte til brugeren. Der er indbyggere i landdistrikter, hvilket svarer til omkring husstande. Den helt store udfordring er at finde en model for landdistrikterne, hvor der også bor borgere, der har krav på servicetilbud fra det offentlige. Region Nordjyllands geografi Nordjylland dækker et areal på km 2, og hvis vi et øjeblik simplificerer dette areal til at være et kvadrat, så vil det svare til en firkant på 89 x 89 km. På dette areal er der placeret ca husstande uden for byerne. Hvis disse husstande er jævnt fordelt over det firkantede areal, så vil der i gennemsnit være 400 meter til nærmeste nabo i luftlinje. Der er reelt faktisk ikke så langt til nærmeste nabo, selvom vi her taler om gennemsnitstal. Hvis man forestiller sig, at der blev trukket et kabel fra den ene husstand til den næste i landdistrikterne (som vist på den simplificerede tegning), så vil der være behov for km nedgravning af kabel for at nå samtlige husstande på landet. Region Nordjylland har i alt km veje, hvoraf en del er villaveje og veje i byerne. Hvis det antages, at de km er i byerne, vil der være km bi- og landeveje i Region Nordjylland. 7

9 Bilag 2. bredbåndsteknologier Når vi taler bredbånd, så tænker vi primært på fiberforbindelse direkte til hjemmet (brugsstedet), som giver mulighed for meget høje symmetriske hastigheder og høj pålidelighed, da fiberforbindelser stort set kun fejler, hvis de bliver gravet over, eller hvis der rodes med endeudstyret. Fiberforbindelser er dyre in etablering, fordi der som hovedregel skal graves fra nærmeste fordeleskab til kundens adresse. I dag graver man tomrør ned, hvori der senere pustes fiber igennem, hvilket har den fordel, at fiberen i princippet kan trækkes ud og erstattes med en ny, hvis der skulle ske fejl på forbindelsen. Der kan være meget langt fra fordelerskab til kundens adresse, da der er meget ringe tab i fiberen. Fiber har symmetriske hastigheder i modsætning til kobberbaseret ADSL og mobil bredbånd dvs. at brugeren kan modtage og afsende med samme hastighed. Symmetriske hastigheder er en forudsætning for at virksomheder kan benytte cloudbaserede IT tjenester som Office 365, fakturering mv., og for borgere, der vil udnytte telefoni (dog ikke ret høj hastighed), videokonference, hjemmearbejde dvs. de anvendelser, hvor det er nødvendigt at kunne afsende data med høj hastighed. Kobberbaseret ADSL og mobil bredbånd har asymmetriske hastigheder med forholdsvis høje hastighede på modtagelse af data (download) og lave hastigheder på afsendelse af data (upload). Asymmetriske forbindelser egner sig godt til søgning på internetsider (browsing), , hjemmebank, streaming af musik og video altså services, hvor man som bruger modtager store mængder data, men hvor man ikke har behov for at afsende store datamængder. Kobberbaseret ADSL er i virkeligheden kun kobber fra kundens adresse ind til nærmeste koncentrator, der typisk står på telefoncentralen. Afstanden må ikke være for lang omkring 1-1,5 km. Fra centralen kommunikerer ADSL på fiberforbindelser videre i netværket, så selv ADSL er faktisk afhængig af, at der er trukket fiber ud til koncentratorerne, men det sidste stykke ud til brugeren (accessforbindelsen) er kobberbaseret. På samme måde er mobil bredbånd også kun trådløs fra kundens opholdssted til nærmeste mobilmast. Som for ADSL må afstanden ikke være for lang omkring 1 km. Fra mobilmasten kommunikerer mobil bredbånd på fiberforbindelser videre i netværket, så selv trådløse forbindelser er faktisk også afhængig af, at der er trukket fiber ud til masterne. Men det sidste stykke vej ud til brugerne (accessforbindelsen) er trådløs. Så fiber er den ultimative teknologi med i princippet (næsten) uendelig båndbredde, mens ADSL og mobil bredbånd begge er accessteknologier, med begrænset asymmetrisk kapacitet på det sidste stykke forbindelse (last mile) - accessforbindelsen. Investeringsmæssigt er det mest fornuftigt at dække tættere bebyggede områder (byer) med ADSL og/eller mobil bredbånd, men ude på landet, hvor folk bor spredt, der giver fællesteknologierne ringe mening her er der ingen andre gode løsninger end fiber bredbånd. i 8

10 Bilag 3. Fælles regional handling flere muligheder Der er tre grundlæggende forudsætninger, der skal etableres for at en fælles nordjysk handling skaber den ønskede ændring. Der skal selvfølgelig være enighed om målet, som passende kunne være at leve op til regeringens bredbåndsmål om, at alle virksomheder og husstande skal have adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020 (om fem år). 1. En fælles handling skal have volumen fx ved at samle regionen, alle kommuner, universitetet dvs alle offentlige interesser og private virksomheder i et fælles udbud af bredbåndsforbindelser. Offentlige og private kan nok ikke umiddelbart gå sammen i et fælles udbud, men der bør kunne findes selskabskonstruktioner, der har både offentlige og private ejere (fx som lufthavne) 2. Der skal skaffes finansiering enhver forestilling om, at man i Nordjylland kan låne lidt af den fælles lånepulje på 100 mio. kr. og dermed dække Nordjylland med bredbånd er urealistisk 3. Der skal findes praktiske løsninger i Aalborg og andre store byer er ADSL kombineret med 4G måske en god løsning, det samme kunne gælde for mindre byer og landsbyer, mens der på landet med spredt bebyggelse nødvendigvis skal tænkes i løsninger, der minimerer de høje graveomkostninger. Det kunne være radiokædeforbindelser kombineret med long range 4G. Der er behov for at tænke ud af boksen og i samarbejde med potentielle leverandører at finde de løsninger, der giver værdi, og som samtidig er til at betale Hvis vi udelukkende tænker i initiativer med offentlige interessenter, der ligger indenfor 1) videresalg af overskudskapacitet, 2) krav om dækning i forbindelse med anskaffelse af egen infrastruktur og 3) etablering af passiv infrastruktur, er der følgende muligheder: 1. Region Nordjylland og Kommunerne udbyder egne hjemmearbejdspladser og institutionsopkoblinger i et åbent udbud, hvor der samtidig (Ringkøbing-Skjern modellen) stilles krav om, at leverandøren skal tilbyde bredbånd til borgere og virksomheder på nærmere fastsatte vilkår herunder fx maksimalpris, teknologi, leveringstid osv. Med ca hjemmearbejdspladser og 370 institutionsopkoblinger. 2. Region Nordjylland samler kommuner og evt. andre offentlige institutioner i et fælles udbud af hjemmearbejdspladser og institutionsopkoblinger (Frederikshavn modellen). Det tidligere forsøg på udbud efter denne model mislykkedes pga. for stramme vilkår og for ringe volumen, men med lang planlægningshorisont og tilstrækkelig volumen, så burde det kunne lade sig gøre at samle så stor omsætning, at det giver mening at stille generelle krav til levering til borgere og virksomheder i regionen. Planlægningsmæssigt er det en udfordring, at næsten alle kommuner netop er i gang med eller har gentegnet ny SKI 2 årig leveringsaftale, som man er bundet på de næste to år. Hjemmearbejdspladser er også under forandring, de bliver over tid erstattet af mobilbredbånd eller private løsninger med tilskud, sådan at behovet for store kollektive indkøbsaftaler på området efterhånden undermineres. Det er for sent om to år. 9

11 3. Region Nordjylland og alle kommuner investerer i passiv infrastruktur dvs. primært nedgravning af tomrør til fiber og sekundært mastepositioner til mobiltelefoni og data, der på lige vilkår stilles til rådighed for de leverandører, der ønsker at levere i regionen. Med anlæggelse af tomrør bliver bredbånd tilgængeligt jf. regeringens målsætning, og dermed kan det offentlig være med til at knække hønen og ægget problematikken med, at borgere og virksomheder ikke bestiller bredbånd fordi det er for dyrt (med for få kunder), og leverandørerne ikke tilbyder billigt bredbånd, fordi der er for få kunder. Et konkret forslag kunne være at etablere tomrør med mulighed for 5-6 konkurrerende leverandørers fiber langs alle veje i Nordjylland ca km. Når der først er adgang til tomrør, vil flere konkurrerende leverandører kunne tilbyde hurtig bredbånd til alle husstande uanset adresse på samme priser og vilkår. Med hensyn til gravning langs stikledning fra offentlig vej til kundens adresse vil denne opgave være kundens egen omkostning evt. tilskyndet gennem fordelagtig finansierings- eller leasingordning. Investering i km tomrør langs veje vil andrage omkring mio. kr., der kan afskrives over 30 år, da tomrør har meget lang levetid. Dvs. at den reelle årlige omkostning vil være omkring 30 mio. kr. til deling mellem region og kommuner i Nordjylland. En sådan investering kan med fordel kombineres med etablering af mastepositioner, så de årlige omkostninger bliver lidt højere. De samlede investeringer udgør ca. 1 mia. kr. 4. Region Nordjylland og alle kommuner investerer i NGA net (Næstegenerationsnet se Horten Notat h), hvor det ikke er kommercielt rentabelt for de etablerede leverandører. Udbuddet skal foregå efter reglerne beskrevet under Statsstøtteregler Gruppefritagelsens anvendelse på Bredbåndsområdet jf. beskrivelsen i Horten notatet pkt

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): Q: A: Hvad er formålet med aftalen? Overordnet formål: At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via - At sikre arbejdspladser i Nordjylland - At gøre

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur

Notat. Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur IT OG DIGITALISERING Dato: 4. maj 2015 Tlf. dir.: 25353715 E-mail: jbd@balk.dk Kontakt: Jette Brøndum Sagsid: 85.11.08-P05-1-15 Notat Ballerup Kommune bedre digital infrastruktur Ballerup Kommunes behov

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune

internetadgang 2006 En undersøgelse af virksomhedernes i Ny Frederikshavn Kommune En undersøgelse af virksomhedernes internetadgang 2006 i Ny Frederikshavn Kommune Udarbejdet af Martin Trier Lund på vegne af Frederikshavn Kommune og Erhvervenes Hus Indholdsfortegnelse INDLEDNING...1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune

Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune Bredbånd til alle i Ny Frederikshavn Kommune Et visionsnotat udarbejdet af IT-tænketanken nedsat af Frederikshavns Kommunes byråd Når vi taler om informationsteknologi (IT), er det ofte med fokus på teknikken,

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015

Faaborg Vest Antenneforening. Beretning for året 2015 Indledning Antenneforeningen har ved årsskiftet i alt 984 medlemmer, hvilket er et fald på 3 medlemmer i forhold til år 2012. Vi udbyder p.t. 3 tv-pakker og antallet fordeler sig på 293 stk. med grundpakke,

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser

Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Status på de lokale udfordringer vedrørende mobiltelefoni og højhastighedsforbindelser Mødet den 18. januar 2013 Anne-Lene Haveløkke alh@langelandkommune.dk Stor lokal interesse - og aktuel pressedækning

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune

Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred kommune Konference, 5. februar 2014: Bredbånd og mobildækning i ud- og vandkant; Tidsvarende infrastruktur til erhverv; fastboende & fritidsborgere i Odsherred Har alle krav på bredbånd? Fiberbredbånd i Odsherred

Læs mere

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger

En verden af oplevelser ANDELS.NET. Bredbånd til boligforeninger En verden af oplevelser Fem gode grunde til at vi er billigere 1: Andels.net ejer selv vores fiberring og lejer os ikke ind på andres. Andels.net står selv for installationerne af netværk og for trækning

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Sorø Kommunes bosætningskonsulent Mette Kaae har oplyst, at hun kun har fået en enkelt anden henvendelse om bredbåndsdækningen.

Sorø Kommunes bosætningskonsulent Mette Kaae har oplyst, at hun kun har fået en enkelt anden henvendelse om bredbåndsdækningen. Afs. Sorø kommune,, Ole Andersen Birkemosevej 7 4293 Dianalund Kommune T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-46400 Sag vedr. 051065-2487 Den 23. september 2013 Supplerende

Læs mere

Direktionen Business Region North Denmark Referat

Direktionen Business Region North Denmark Referat Direktionen Business Region North Denmark Referat Tirsdag d. 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Mødedeltagere Deltagere: Carsten Sand Nielsen Niels Højgaard Søren Steensen Johan

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker

Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker Tillægsvilkår for Fullrates standard mobilabonnementer med pakker 2014 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen... 1 2. Taksering af samtaler... 2 3. Inkluderet taletid og Mobil Fri Tale... 2 4. Fri sms+mms...

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen

NOTAT. Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015. Status på mobil- og bredbåndsindsatsen NOTAT Sagsbehandler: Anja Valhøj Oprettet: 30-06-2015 Sagsnr.: 15/14696 Dokumentnr.: 92973/15 Status på mobil- og bredbåndsindsatsen Vordingborg Kommune arbejder løbende for at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play Tv

Læs mere