Hurtigere Internet i Nordjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtigere Internet i Nordjylland"

Transkript

1 Hurtigere Internet i Nordjylland 1. Baggrund 1 2. Organisering af evt. projekt 2 3. Status på bredbånd i Nordjylland 4 4. Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? 4 5. Kommuners og regioners muligheder 4 6. Sænkning af barrieren for udbredelse af bredbånd gennem investering i passiv infrastruktur 5 7. Økonomi 6 8. De næste handlinger 7 Bilag 1. Befolkningen i Region Nordjylland 8 Bilag 2. bredbåndsteknologier 9 Bilag 3. Fælles regional handling flere muligheder 10 Notatet er udarbejdet af Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune 0

2 1.0 Baggrund Der er hos politikere og planlæggere en stigende forståelse for, at bredbånd er en vigtig infrastruktur på linje med vandforsyning, kloakering, elforsyning og veje mv. infrastrukturer af en sådan betydning, at offentligheden tager ansvar for planlægning, investeringer, udførelse og drift. Hvis det også skal være attraktivt at bosætte sig uden for de store byer, så skal fundamentale infrastrukturer også tilbydes her. Og bredbånd presser sig på som en helt nødvendig infrastruktur for moderne mennesker, og samtidig stiller det offentlige krav om at kunne levere virtuelle services, der forudsætter, at borgerne har adgang til kommunikationsinfrastruktur. Udbredelsen af trådet (kabel) bredbånd er i Danmark et fuldt liberaliseret område med kun to markante spillere på banen. TDC udrulning er styret af rent kommercielle hensyn forstået på den måde, at der investeres, hvor der er kunder, mens elselskaberne med Bredbånd Nord i spidsen har et lidt mere nuanceret angrebsvinkel, idet de primært har som mål at levere bredbånd i deres forsyningsområde, men dog med en kommerciel styret udrulningsplan. Elselskaberne opererer med en væsentlig længere afskrivningshorisont end TDC. Når udrulning primært er styret af, hvor der er kunder til produktet, så vil der være store landdistriktsområder, der meget sent eller næsten aldrig får bredbånd, fordi det simpelthen ikke kan betale sig ud fra en snæver økonomisk betragtning (som leverandør). Nordjylland er ramt af denne udvikling, bredbånd bliver stadig vigtigere for moderne mennesker, men udviklingen sker primært i de store byer. Små landsbyer og ikke mindst landdistriktsområder bliver nedprioriteret og glemt. i gennemførte de 11 kommuner i region Nordjylland og Region Nordjylland i fællesskab et EU udbud for at tilvejebringe mere højhastighedsbredbånd. Målet var at sikre gode muligheder for erhvervslivet, turisme, landbrug og bosætning. Midlet var at samle behov hos de 11 kommuner og Regionen og bruge dette behov som løftestang for et fremadrettet samarbejde med en fremtidig leverandør. Det lykkedes om bekendt ikke, da der ikke kom tilbud ind. Formålet med et nyt projekt bør være: at sikre tilstrækkeligt og tilstrækkeligt hurtigt bredbånd i region Nordjylland, såvel trådløst/mobilt som kablet at sikre det etableres hurtigere end det ellers ville komme at sikre at bredbåndet er væsentligt hurtigere end det vi ser dag og gerne synkront, især de steder hvor vi oplever problemer at sikre at det kommer steder hvor markedet ikke selv vil tilbyde det I de fleste byområder ser leverandørerne en god Business Case i at etablere både mobilt og kablet bredbånd, i modsætning til i de mere tyndt befolkede områder, som vi jo har en del af i Nordjylland. Vi skal med andre ord, i samarbejde med leverandørerne, have klarlagt hvor leverandørerne af egen vilje vil etablere trådløst og kablet bredbånd og ikke mindst hvornår. Herefter skal vi finde en 1

3 model hvor det offentlige bidrager med regionale udviklingsmidler m.v., så der etableres bredbånd steder hvor leverandørerne ikke af sig selv vil etablere bredbånd, eller hurtigere end leverandøren ville etablere bredbånd. Det offentlige skal kunne aftage bredbånd fra de leverandører der indgår i samarbejdet, svarende til at vi har lavet indkøbsaftaler op området. Ligeledes skal det offentlige kunne bidrage med evt. overskudskapacitet i egne lysledernetværk. At der skal offentlige midler i projektet til både at dække udgifter til etablering af bredbånd steder hvor leverandørerne ikke vil etablere sig og at det offentlige skal have mulighed for at aftage forbindelser, betyder, at der skal gennemføres en eller anden form for EU udbud. 2.0 Organisering af evt. projekt Da denne type opgave er meget omfattende, ikke mindst tidsmæssigt, bør der etableres et projektsekretariat, der gennemfører udbud og sikrer samarbejdet mellem de private leverandører, de private aftagere og de offentlige aftagere. Sekretariatet skal bemandes af 2-3 personer, eksisterer nogle år og knyttes op på en eksisterende organisation. Leverandører: TDC Bredbånd Nord Telenor Telia 3 Global Connect Nianet Etc. Sekretariat Aktører Kommuner Region Erhvervsstyrelsen KL Interessenter: Virksomheder Landbrug Turisme Borgere Myndigheder 2

4 3.0 Status på bredbånd i Nordjylland Ifølge bredbåndsdækningen 2014 fra Michael Jensen, Aalborg Universitet, så har Region Nordjylland den laveste placering blandt regioner når det drejer sig om tilgængeligheden af 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Når det drejer sig om tilgængeligheden af fiber generelt, så ligger regionen med 38 % til en middel placering. Det er regeringens mål om, at alle virksomheder og husstande skal have adgang til bredbånd med mindstehastigheder på 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020 (om fem år) i. Kravene til hastighed vil nogle steder tæt på koncentratorer sikkert kunne opfyldes med kobberbaseret ADSL teknologi, men på landet vil på længere afstande være behov for at anlægge fiber. Bredbåndsdækningen angiver en teoretisk beregnet tilgængelighed, hvilket fx betyder, at der er gravet fiber ned langs vejen, men der er ikke ført fiber ind til husstanden tilgængelighed betyder, at bredbånd i princippet kan leveres men ikke, at den er etableret. Der kan således være ganske stor forskel på, hvad der er tilgængeligt, og hvad forbrugerne rent faktisk har bestilt og taget til sig. Og gennemsnitlige betragtninger over bredbåndsdækning på region, kommune eller postnummer giver ikke direkte nogen indikation for, hvordan tilgængeligheden er i de små landsbyer og på landet. 4.0 Hvad driver udviklingen hvad kan Region Nordjylland gøre? Telemarkedet er præget af meget store masseproduktionsfordele forstået således, at næsten alle omkostninger til fx mobilnet er helt domineret af investeringsomkostninger, mens de efterløbende produktions- og driftsomkostninger er lave i forhold til investeringen. Det er derfor helt afgørende at få volumen i den efterfølgende omsætning, sådan at den afholdte investering kan afskrives med en fornuftig forrentning. Og i et forholdsvist tyndtbefolket område af landet med lav efterspørgsel efter bredbåndsydelser, er det svært hurtigt at skaffe omsætning på afholdte investeringer. Så udfordringen er næsten entydigt at 1) samle stor volumen med en 2) acceptabel prissætning efter en 3) realistisk tidsplan 4) samt at understøtte etablering af dækning i ikke rentable områder. 5.0 Kommuners og regioners muligheder Der er umiddelbart tre muligheder for offentligt at fremme udbredelsen af bredbånd 1. Salg af overskudskapacitet. Hvis kommuner investerer og driver et datanetværk fx til egne skoler, lokalcentre og institutioner, så må man gerne sælge overskudskapacitet til markedspriser. Denne model bruges bla i Syddjurs Kommune, der sælger overskudskapacitet i egen fiberring til 250 virksomheder og 9 borgersamlinger. Samme model anvendes i Vejen Kommune 2. Kommuner må gerne stille dækningskrav i forbindelse med udbud af egen infrastruktur med erhvervsfremme formål Ringkøbing-Skjern modellen 3

5 3. Kommuner må gerne investere i passiv infrastruktur som tomrør og mastepositioner, der på fordelagtige vilkår stilles til rådighed for kommercielle operatører jf. Erhvervsfremmeloven i Horten notet pkt Region Nordjylland og alle kommuner må gerne investerer i NGA net hvor det ikke er kommercielt rentabelt for de etablerede leverandører. Udbuddet skal foregå efter reglerne beskrevet under Statsstøtteregler Gruppefritagelsens anvendelse på Bredbåndsområdet jf. beskrivelsen i Horten notatet pkt. 4. Der er faktisk meget vide rammer for, hvad erhvervsfremme kan omfatte. Fra investeringer i passiv infrastruktur i parcelhuskvarterer, hvor der næsten altid er erhvervsaktivitet, i landbrug, i turisme, i områder med ældreboliger og også i nye udstykninger, hvor bredbånd er forudsætning for fremtidig erhvervsudvikling. Men der er til gengæld mange frihedsgrader og muligheder i forhold til erhvervsfremme dvs. dækningskrav i forbindelse med udbud og/eller investering og tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur. Når der er en vilje til at foretage offentlige investeringer i bredbånd i Region Nordjylland, så opnår man helt klart den største effekt, hvis man kan sænke de kommercielle netværksleverandørers barrierer for generelt at tilbyde bredbånd i landområder i forhold til direkte tilskud, der i princippet kun gavner de få borgere, der modtager tilskuddet. Og investeringen i netop etablering og tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur kan være et væsentligt bidrag til at sænke denne barriere i landsbyer og landdistrikter i Region Nordjylland. 6.0 Sænkning af barrieren for udbredelse af bredbånd gennem investering i passiv infrastruktur Investering i passiv infrastruktur kræver en aktiv involvering i bredbånd i regionen. Initiativet kan med fordel være projektorganiseret i den indledende fase, men efterfølgende er man nødt til at finde en juridisk holdbar konstruktion, der kan eje og formidle brugen af den passive infrastruktur. Drift af den passive infrastruktur kan med fordel outsources til ledningsejere, der allerede opererer i landsdelen. Driftsopgaven er forholdsvis simpel på passiv infrastruktur, da den begrænser sig til ledningsregistrering, administration af gravetilladelser og beredskabsaftale for udbedring ved overgravninger. Passiv infrastruktur defineres i notat fra Horten pkt. 3.2: Passive infrastrukturer eksemplificeres i vejledningen som tomrør, kabelkanaler, rør, mandehuller, kabinetter, pæle, master, antennepositioner og men omfatter alle fysiske rammer ved etablering af bredbånd, som ikke er med til at overføre, lagre og behandle kommunikation. Initiativet kan iværksættes med forholdsvis få midler og med en ringe risiko. Efter at der er opnået enighed om fælles aktion, bør en af de første aktiviteter være at igangsætte forpligtende dialog med de potentielle netværksleverandører for at finde fælles fodfæste og opnå enighed om overordnede principper for etablering og tilrådighedsstillelse af passiv infrastruktur, sådan at vi sikrer, at investeringen giver værdi for dem, og at der ikke graves, hvor der allerede er nedgravet 4

6 tomrør. Der er behov for koordineret planlægning og hensigtserklæringer om viljen til at udnytte fællesressourcer. De vigtigste opgaver for at igangsætte initiativet er 1. At danne»foreningen«- dvs. at forpligte alle interessenter til målet om at virke for at sænke barrieren for udbredelse af bredbånd i Nordjylland til gavn for borgere og virksomheder i regionen (dette»hvorfor«bør udvikles med flere vinkler, der både inddrager digitalisering, telemedicin, bosætning på landet, turisme, landbrug osv.) 2. At foretage indledende sonderinger hos potentielle netværksleverandører for at få bekræftet deres interesse (eller forbehold) i at udnytte passiv infrastruktur som tomrør til fiber og antennepositioner potentielle leverandører er Bredbånd Nord, Telenor, TDC, nianet, Global Connect, 3 mv. Herunder koordinering med eksisterende og fremtidige planer på området. 3. At»udvikle«foreningen til et»selskab«, der kan forestå planlægning, investeringer i passiv infrastruktur og tilrådighedsstillelse af den etablerede passive infrastruktur til potentielle netværksleverandører. Der bør om muligt arbejdes mod en konstruktion, der favner både offentlige og private interessenter 4. Etablering af hjemmeside og tilhørende kommunikationskanaler Når de indledende aktiviteter er gennemført vil initiativet allerede have fået pressens bevågenhed, og der vil være behov for fokus på den eksterne kommunikation til borgere, virksomheder, politikere og medier mv. Det vil være formålstjenligt allerede på et tidligt tidspunkt at etablere hjemmeside mv., der informerer om initiativet. 7.0 Økonomi Udover udgifter til etablering og drift af projektsekretariat (vel 1-2 mill pr år i 3-5 år?) skal der afsættes et meget stort beløb til etablering af bredbånd og tilskud til mobilmaster de steder hvor der er behov for det. Erfaringer fra andre områder i landet, der har været ude i denne øvelse, peger på udgifter for hele regionen i størrelsesordenen 500 til millioner. Leasing af 1 mia. kr over 30 år koster mellem 37 og 48 mill kr pr år eller mellem 60 til 80 kr pr borger pr år i 30 år. Der vil kunne være indtægter fra investeringen i form af at de leverandører der skal etablere en forbindelse via det offentligt finansierede netværk, skal betale for brugen af netværket. Disse midler kan finansieres via regionale udviklingsmidler, ved at søge EU midler eller anden form for funding og ved at lade kommunerne/regionen betale en relativ andel de samlede omkostninger over f.eks. de næste 30 år. I den forbindelse skal der findes en model til fordeling af udgifter og indtægter mellem de deltagende parter. Den (lysleder)kablede infrastruktur vil have en forventet holdbarhed på 30 år eller mere. 5

7 Som tidligere nævnt, skal projektet startes på en måde der sikrer at vi kan bruge disse offentlige penge lovmedholdeligt, herunder under overholdelse af EU regler. 8.0 De næste handlinger juridisk afklaring af hvorledes et sådan samarbejde konstrueres, således at offentlige midler kan indgå og således at formålet indfries etablering af en foreløbig projektorganisation blandt de deltagende myndigheder udarbejdelse af projektbudget ti projektorganisation og finansiering, herunder udarbejdelse af ansøgning til finansiering via Regionale udviklingsmidler og lignende planer for hvorledes leverandører og øvrige interessenter tænkes ind i projektorganisationen udarbejdelse af politisk beslutningsgrundlag planer for etablering af et projektsekretariat Efter de indledende aktiviteter forstår en række opgaver for sekretariatet: Finansiering af investeringer herunder tilskud fra stat, EU og fonde Forpligtende aftaler med økonomi for netværksleverandørers brug af passiv infrastruktur, herunder kommercielle aftaler med betalingsmodel Planlægning og koordinering med netværksleverandørers allerede etablerede infrastruktur (der skal ikke graves op flere gange) Finde ejerkonstruktion for initiativet og finansiering evt. med private virksomheder Gennemføre udbud, planlægning og nedgravning over 2-3 år Forhandle aftaler med leverandører, der vil udnytte den passive infrastruktur sådan, at de attraktive vilkår, som leverandørerne får stillet passiv infrastruktur til rådighed på, giver tilsvarende attraktive tilbud til borgere og virksomheder Oprettelse og drift af hjemmeside, der løbende orienterer om fremdrift i bredbåndstilbud og hvilke leverandører, der tilbyder sig i området på hvilke vilkår (sådan at det bliver nemt for potentielle kunder at orientere sig) Opfordre til og hjælpe lokale initiativer, der arbejder for bredbånd i lokalområder Udrede muligheden for finansiering eller leasing af omkostning til stikledning og formidle tilbuddene på hjemmeside Rapportering på udbredelse af bredbånd Det må være målet at etablere initiativet som den samlende koordinerende kraft, der til stadighed har pulsen på bredbånd i Nordjylland, og som løbende sørger for og presser på for fremdrift. Initiativet bør evalueres ultimo 2017 efter tre år, og planer frem mod 2020 bør uden tvivl revurderes. Efter 2020 bør der ikke længere være behov for initiativet med dette mål. 6

8 Bilag 1. Befolkningen i Region Nordjylland Der bor borgere i Region Nordjylland fordelt på 232 byer og landområder. Antal % Indbyggere i 232 byer % Indbyggere på landet % Indbyggere i Nordjylland Rigtig mange bor i de største byer med Aalborg som den helt store koncentration. Bredbånd til byer kunne fornuftvis baseres på accessteknologier som ADSL og/eller mobil bredbånd, som under alle omstændigheder vil sikre, at der bliver fremført fiber til byen, og at der således er mulighed for, at virksomheder og offentlige institutioner får fiberbredbånd, mens indbyggeres individuelle behov dækkes af ADSL og/eller mobil bredbånd. Men det samme gør sig ikke gældende i landdistrikter, hvor accessteknologier som ADSL og mobil bredbånd ofte ikke rækker pga. for store afstande der er simpelthen for få brugere samlet på et afgrænset geografisk område, og den eneste gode løsning er fiber direkte til brugeren. Der er indbyggere i landdistrikter, hvilket svarer til omkring husstande. Den helt store udfordring er at finde en model for landdistrikterne, hvor der også bor borgere, der har krav på servicetilbud fra det offentlige. Region Nordjyllands geografi Nordjylland dækker et areal på km 2, og hvis vi et øjeblik simplificerer dette areal til at være et kvadrat, så vil det svare til en firkant på 89 x 89 km. På dette areal er der placeret ca husstande uden for byerne. Hvis disse husstande er jævnt fordelt over det firkantede areal, så vil der i gennemsnit være 400 meter til nærmeste nabo i luftlinje. Der er reelt faktisk ikke så langt til nærmeste nabo, selvom vi her taler om gennemsnitstal. Hvis man forestiller sig, at der blev trukket et kabel fra den ene husstand til den næste i landdistrikterne (som vist på den simplificerede tegning), så vil der være behov for km nedgravning af kabel for at nå samtlige husstande på landet. Region Nordjylland har i alt km veje, hvoraf en del er villaveje og veje i byerne. Hvis det antages, at de km er i byerne, vil der være km bi- og landeveje i Region Nordjylland. 7

9 Bilag 2. bredbåndsteknologier Når vi taler bredbånd, så tænker vi primært på fiberforbindelse direkte til hjemmet (brugsstedet), som giver mulighed for meget høje symmetriske hastigheder og høj pålidelighed, da fiberforbindelser stort set kun fejler, hvis de bliver gravet over, eller hvis der rodes med endeudstyret. Fiberforbindelser er dyre in etablering, fordi der som hovedregel skal graves fra nærmeste fordeleskab til kundens adresse. I dag graver man tomrør ned, hvori der senere pustes fiber igennem, hvilket har den fordel, at fiberen i princippet kan trækkes ud og erstattes med en ny, hvis der skulle ske fejl på forbindelsen. Der kan være meget langt fra fordelerskab til kundens adresse, da der er meget ringe tab i fiberen. Fiber har symmetriske hastigheder i modsætning til kobberbaseret ADSL og mobil bredbånd dvs. at brugeren kan modtage og afsende med samme hastighed. Symmetriske hastigheder er en forudsætning for at virksomheder kan benytte cloudbaserede IT tjenester som Office 365, fakturering mv., og for borgere, der vil udnytte telefoni (dog ikke ret høj hastighed), videokonference, hjemmearbejde dvs. de anvendelser, hvor det er nødvendigt at kunne afsende data med høj hastighed. Kobberbaseret ADSL og mobil bredbånd har asymmetriske hastigheder med forholdsvis høje hastighede på modtagelse af data (download) og lave hastigheder på afsendelse af data (upload). Asymmetriske forbindelser egner sig godt til søgning på internetsider (browsing), , hjemmebank, streaming af musik og video altså services, hvor man som bruger modtager store mængder data, men hvor man ikke har behov for at afsende store datamængder. Kobberbaseret ADSL er i virkeligheden kun kobber fra kundens adresse ind til nærmeste koncentrator, der typisk står på telefoncentralen. Afstanden må ikke være for lang omkring 1-1,5 km. Fra centralen kommunikerer ADSL på fiberforbindelser videre i netværket, så selv ADSL er faktisk afhængig af, at der er trukket fiber ud til koncentratorerne, men det sidste stykke ud til brugeren (accessforbindelsen) er kobberbaseret. På samme måde er mobil bredbånd også kun trådløs fra kundens opholdssted til nærmeste mobilmast. Som for ADSL må afstanden ikke være for lang omkring 1 km. Fra mobilmasten kommunikerer mobil bredbånd på fiberforbindelser videre i netværket, så selv trådløse forbindelser er faktisk også afhængig af, at der er trukket fiber ud til masterne. Men det sidste stykke vej ud til brugerne (accessforbindelsen) er trådløs. Så fiber er den ultimative teknologi med i princippet (næsten) uendelig båndbredde, mens ADSL og mobil bredbånd begge er accessteknologier, med begrænset asymmetrisk kapacitet på det sidste stykke forbindelse (last mile) - accessforbindelsen. Investeringsmæssigt er det mest fornuftigt at dække tættere bebyggede områder (byer) med ADSL og/eller mobil bredbånd, men ude på landet, hvor folk bor spredt, der giver fællesteknologierne ringe mening her er der ingen andre gode løsninger end fiber bredbånd. i 8

10 Bilag 3. Fælles regional handling flere muligheder Der er tre grundlæggende forudsætninger, der skal etableres for at en fælles nordjysk handling skaber den ønskede ændring. Der skal selvfølgelig være enighed om målet, som passende kunne være at leve op til regeringens bredbåndsmål om, at alle virksomheder og husstande skal have adgang til 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload senest i 2020 (om fem år). 1. En fælles handling skal have volumen fx ved at samle regionen, alle kommuner, universitetet dvs alle offentlige interesser og private virksomheder i et fælles udbud af bredbåndsforbindelser. Offentlige og private kan nok ikke umiddelbart gå sammen i et fælles udbud, men der bør kunne findes selskabskonstruktioner, der har både offentlige og private ejere (fx som lufthavne) 2. Der skal skaffes finansiering enhver forestilling om, at man i Nordjylland kan låne lidt af den fælles lånepulje på 100 mio. kr. og dermed dække Nordjylland med bredbånd er urealistisk 3. Der skal findes praktiske løsninger i Aalborg og andre store byer er ADSL kombineret med 4G måske en god løsning, det samme kunne gælde for mindre byer og landsbyer, mens der på landet med spredt bebyggelse nødvendigvis skal tænkes i løsninger, der minimerer de høje graveomkostninger. Det kunne være radiokædeforbindelser kombineret med long range 4G. Der er behov for at tænke ud af boksen og i samarbejde med potentielle leverandører at finde de løsninger, der giver værdi, og som samtidig er til at betale Hvis vi udelukkende tænker i initiativer med offentlige interessenter, der ligger indenfor 1) videresalg af overskudskapacitet, 2) krav om dækning i forbindelse med anskaffelse af egen infrastruktur og 3) etablering af passiv infrastruktur, er der følgende muligheder: 1. Region Nordjylland og Kommunerne udbyder egne hjemmearbejdspladser og institutionsopkoblinger i et åbent udbud, hvor der samtidig (Ringkøbing-Skjern modellen) stilles krav om, at leverandøren skal tilbyde bredbånd til borgere og virksomheder på nærmere fastsatte vilkår herunder fx maksimalpris, teknologi, leveringstid osv. Med ca hjemmearbejdspladser og 370 institutionsopkoblinger. 2. Region Nordjylland samler kommuner og evt. andre offentlige institutioner i et fælles udbud af hjemmearbejdspladser og institutionsopkoblinger (Frederikshavn modellen). Det tidligere forsøg på udbud efter denne model mislykkedes pga. for stramme vilkår og for ringe volumen, men med lang planlægningshorisont og tilstrækkelig volumen, så burde det kunne lade sig gøre at samle så stor omsætning, at det giver mening at stille generelle krav til levering til borgere og virksomheder i regionen. Planlægningsmæssigt er det en udfordring, at næsten alle kommuner netop er i gang med eller har gentegnet ny SKI 2 årig leveringsaftale, som man er bundet på de næste to år. Hjemmearbejdspladser er også under forandring, de bliver over tid erstattet af mobilbredbånd eller private løsninger med tilskud, sådan at behovet for store kollektive indkøbsaftaler på området efterhånden undermineres. Det er for sent om to år. 9

11 3. Region Nordjylland og alle kommuner investerer i passiv infrastruktur dvs. primært nedgravning af tomrør til fiber og sekundært mastepositioner til mobiltelefoni og data, der på lige vilkår stilles til rådighed for de leverandører, der ønsker at levere i regionen. Med anlæggelse af tomrør bliver bredbånd tilgængeligt jf. regeringens målsætning, og dermed kan det offentlig være med til at knække hønen og ægget problematikken med, at borgere og virksomheder ikke bestiller bredbånd fordi det er for dyrt (med for få kunder), og leverandørerne ikke tilbyder billigt bredbånd, fordi der er for få kunder. Et konkret forslag kunne være at etablere tomrør med mulighed for 5-6 konkurrerende leverandørers fiber langs alle veje i Nordjylland ca km. Når der først er adgang til tomrør, vil flere konkurrerende leverandører kunne tilbyde hurtig bredbånd til alle husstande uanset adresse på samme priser og vilkår. Med hensyn til gravning langs stikledning fra offentlig vej til kundens adresse vil denne opgave være kundens egen omkostning evt. tilskyndet gennem fordelagtig finansierings- eller leasingordning. Investering i km tomrør langs veje vil andrage omkring mio. kr., der kan afskrives over 30 år, da tomrør har meget lang levetid. Dvs. at den reelle årlige omkostning vil være omkring 30 mio. kr. til deling mellem region og kommuner i Nordjylland. En sådan investering kan med fordel kombineres med etablering af mastepositioner, så de årlige omkostninger bliver lidt højere. De samlede investeringer udgør ca. 1 mia. kr. 4. Region Nordjylland og alle kommuner investerer i NGA net (Næstegenerationsnet se Horten Notat h), hvor det ikke er kommercielt rentabelt for de etablerede leverandører. Udbuddet skal foregå efter reglerne beskrevet under Statsstøtteregler Gruppefritagelsens anvendelse på Bredbåndsområdet jf. beskrivelsen i Horten notatet pkt

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 31. januar 2014 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Indledning Denne vejlednings anvendelsesområde er kommunernes erhvervsudviklingsaktiviteter

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen

Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen Notat Dato: 19.11.2015 Reference: Bettina Andersen Tlf.: 89 59 18 38 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/7760 Uddybende notat vedr. status på projektet omkring bredbånd og mobildækningen i Norddjurs

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland

Bredbånd i Region Nordjylland Bilag x Bredbånd i Region Nordjylland synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse. 1. Baggrund Regeringen har en målsætning om en digital infrastruktur der sikrer alle borgere og virksomheder

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur

Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Strategi- og handlingsplan for digital infrastruktur Indledning Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen er enige om, at det er vigtigt at bringe mobiltelefoni og bredbåndsdækningen op på et tidssvarende

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering

Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Bedre Bredbånd oplæg til fælles organisering Baggrund: Udrulning af digital infrastruktur i Danmark skal være markedsdrevet. Det betyder grundlæggende at udrulningen skal ske via private virksomheder og

Læs mere

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR

StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR M I D T J Y L L A N D 2016 StRategI- og handlingsplan FoR digital InFRaStRuktuR REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER I DEN MIDTJYSKE REGION TIDSSVARENDE DIGITAL INFRASTRUKTUR TU ER EN FORUDSÆTNING FOR

Læs mere

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via

Q: A: Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via Spørgsmål og svar vedr. udbuddet (Q & A): Q: A: Hvad er formålet med aftalen? Overordnet formål: At få udbredt hurtigt bredbånd i Region Nordjylland via - At sikre arbejdspladser i Nordjylland - At gøre

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør

Brugerundersøgelse april/maj Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Brugerundersøgelse april/maj 2011 Foretaget af Userneeds 1000 respondenter Screenet på alder, region og politisk tilhør Ville du, ved køb af ny bolig, spørge ejendomsmægleren om hvilken type bredbåndsforbindelse

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet

Nemt, enkelt og ligetil. Danmarks største leverandør af fibernet 1 Nemt, enkelt og ligetil Danmarks største leverandør af fibernet Nemt, enkelt og ligetil 2 Mission Vi vil være en ledende aktør i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur og derigennem sikre lokal,

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse

RKSK. Digital infrastruktur i verdensklasse RKSK Digital infrastruktur i verdensklasse Digital infrastruktur: En forudsætning for vækst og bosætning Borgere og virksomheders adgang til hurtig bredbånd og mobildækning i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi

Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012. Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Udvalgte resultater af landsdækkende brugerundersøgelse maj 2012 Foretaget af Userneeds 1004 respondenter Screenet på alder, region og teknologi Ville du, ved valg af ny bolig, spørge ejendomsmægleren

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Notat Dok. ansvarlig: TWO Sekretær: ILA Sagsnr.: s2013-718 Doknr: d2013-12809-13.0 06-11-2013 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven Hermed

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger

Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014. Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsnr.: 2014/0008325 Dato: 4. september 2014 Titel: Udbredelse af bredbånd i Halsnæs Kommune data og teoretiske beregninger Sagsbehandler: Signe Friis Direktionskonsulent Kort vedr. udbredelse af bredbånd

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

REFERAT BREDBÅNDSPROJEKT BRN

REFERAT BREDBÅNDSPROJEKT BRN Thomas Meyer Balle 7. oktober 2015 REFERAT BREDBÅNDSPROJEKT BRN Møde vedr. Tid og sted Deltagere Barrierer for udbredelse af mobil 7. oktober 2015 Regionshuset John Cocks, john.cocks@aalborg.dk Thomas

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere

Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Hurtigere bredbånd gør landsdelen mere attraktiv for virksomheder og borgere Tilgængeligheden af hurtigt bredbånd i Nordjylland ligger under gennemsnittet set i forhold til det meste af resten landet.

Læs mere

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1

Slagelse Kommune, April 2015. Anden Høring. Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015. Side 1 Anden Høring Vedrørende udbud af mobildækning på udvalgte geografiske områder 14-04-2015 Side 1 Denne høringsskrivelse sendes i høring blandt de 4 teleoperatører og offentliggøres samtidigt på slagelse.dk.

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

Bredbå nd i Region Nordjyllånd

Bredbå nd i Region Nordjyllånd Bredbå nd i Region Nordjyllånd En opdateret analyse af bredbåndsudbud i regionen Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Analysens Hovedkonklusioner...

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015

Skoleafdelingen. Budgetseminar juni 2015 Skoleafdelingen Budgetseminar juni 2015 Et oplæg uden mange tal Lærere i Frederikssund underviser i gennemsnit 734 timer om året. I omegnskommunerne er gennemsnittet ca. 765 timer om året Rudersdals d

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler.

Hvad er fibernet? Fiber, fibernet, fiberbredbånd dækker over det samme. Det er en internetforsyning gennem fiber/optiske kabler. Fiber i Husby? Fiber i Husby? Velkomst Hvad er fibernet Internettets betydning Situationen i Husby i dag Hvad kan fibernet få af betydning for vores lokalsamfund Forundersøgelse for interessen for fibernet

Læs mere

Mobildækning i Danmark

Mobildækning i Danmark Mobildækning i Danmark 26. april 2012 Jakob Willer Direktør jw@teleindu.dk Mobil +45 2010 2365 Mobilmarkedet 4 operatører med frekvenstilladelser Mere end 35 selskaber der sælger mobiltelefoni Stærk konkurrence

Læs mere

Godkendelse af fælles mastepolitik

Godkendelse af fælles mastepolitik Punkt 10. Godkendelse af fælles mastepolitik 2016-016668 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune prisfastsætter lejeaftaler for mobiludstyr efter de fælles principper,

Læs mere

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN)

Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 116 Offentligt Digital vækst i HELE Danmark HVEM, HVAD, HVOR(DAN) Den 17. april 2013 - Udvalget for Landdistrikter og Øer v/ chefkonsulent Thomas

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU

31. oktober 2011. Bredbånd I Region Nordjylland. Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen. Center for NetværksPlanlægning, AAU 31. oktober 2011 Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel i regionen Center for NetværksPlanlægning, AAU Bredbånd I Region Nordjylland Analyse af bredbåndsudbud og efterspørgsel

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Bredbå nd på Långelånd

Bredbå nd på Långelånd Bredbå nd på Långelånd Et notat om den nuværende status på den digitale infrastruktur i Langeland Kommune Center for Netværksplanlægning Aalborg Universitet, Marts 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion...

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED

INTERNET MED LYSETS HASTIGHED 2017 EWII FORENING GIVER BEBOERE I DOMEA INTERNET MED LYSETS HASTIGHED Du får både lynhurtigt fiberbredbånd fra EWII og mulighed for landets mest udbredte TV fra YouSee. 5 GODE GRUNDE TIL AT DU SKAL VÆLGE

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015

Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Bredbånd- og mobildækningen i Halsnæs Kommune August 2015 Version: 5 Versionsdato: 20/8 2015 Forfatter: Michael Jensen Indholdsfortegnelse 1. Status for bredbånds- og mobildækningen i Halsnæs... 4 1.1

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012

DIGITAL AGENDA UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST. N o 01/2012 N o 1/212 UPLOAD-VEJEN TIL DEN DIGITALE VÆKST Hurtige upstream-hastigheder understøtter brugen af en lang række nye digitale tjenester, og er af afgørende betydning for danske virksomheder og borgeres

Læs mere

Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet.

Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 48 Offentligt Internet til områder i Danmark med ingen eller mangelfuld adgang til internettet. DÆKKER LANG UDE I SKOVEN Bemærk, vi skifter

Læs mere

Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Høringsnotat over modelnotat om bredbåndspuljen og udkast til bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Kontor/afdeling Center for Tele Dato 27. april 2016 J

Læs mere

Utterslevhøj grundejerforening valgte i efteråret at søge støtte fra Energistyrelsen til etablering af fiberbredbånd i vores område.

Utterslevhøj grundejerforening valgte i efteråret at søge støtte fra Energistyrelsen til etablering af fiberbredbånd i vores område. Bredbåndsprojekt i UG værd at vide om projektet Nedenstående beskriver følgende: Hvorfor det er vigtigt, at alle støtter op om projektet Hvorfor vi har valgt TDC som vores samarbejdspartner Hvordan fiberen

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012.

Indstilling. Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 20. november 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 20. november 2012 Investering i Aarhus Kommunes fibernetværk 1. Resume Aarhusnettet er det fibernetværk, der forbinder hovedparten af kommunens arbejdspladser

Læs mere

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse A N A L Y S E 12-01-2011 Afstand har betydning for gennemførelse af en ungdomsuddannelse Analysens hovedpointer: - Nye tal viser, at transportafstand har betydning for, om unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen

Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Notat om model for tildeling af tilskud fra bredbåndspuljen Dato 14. marts 2016 Kontor i departementet KKT Udgangspunktet er, at bredbåndspuljen skal være efterspørgselsdrevet og teknologineutral. Tildelingen

Læs mere

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status.

Referat af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT. 1. Status. af møde i arbejdsgruppe vedr. Mobiltelefoni og bredbånd i Jammerbugt Kommune tirsdag den 16. maj. REFERAT 1. Status. Der er nu gået mere end et år siden, vi afholdt konference om Bredbånd og mobil-telefoni

Læs mere

Sorø Kommunes bosætningskonsulent Mette Kaae har oplyst, at hun kun har fået en enkelt anden henvendelse om bredbåndsdækningen.

Sorø Kommunes bosætningskonsulent Mette Kaae har oplyst, at hun kun har fået en enkelt anden henvendelse om bredbåndsdækningen. Afs. Sorø kommune,, Ole Andersen Birkemosevej 7 4293 Dianalund Kommune T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2013-46400 Sag vedr. 051065-2487 Den 23. september 2013 Supplerende

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Notat PROGRAMBESKRIVELSE

Notat PROGRAMBESKRIVELSE IT OG DIGITALISERING Dato: 1. december 2015 E-mail: nami@balk.dk Kontakt: Nanna A. Milthers Sagsid: 85.11.08-P05-3-15 Notat PROGRAMBESKRIVELSE Baggrund Ballerup Kommune har konstateret, at kommunens borgere

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Anbefalinger til det videre arbejde med at fremme den digitale infrastruktur i Halsnæs Kommune 10. november 2015 Halsnæs Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. digital infrastruktur

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017

Bredbånd Skive Kommune. Den 28. juni 2017 Bredbånd Skive Kommune Den 28. juni 2017 Vi ved ikke hvad vi bruger nettet til om 5-10 år Dagsorden Bredbåndsdækningen i Skive Kommune 15 min Bredbånd via kabelnettet, mobilnettet og gennem luften! Fordele

Læs mere

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur 17. november 2014 Revideret den 15. juni 2015 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur

Læs mere

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan).

indgå en aftale med en leverandør eller et konsortium af leverandører (se nærmere under punktet proces og tidsplan). Brevid: 2576303 Annoncering efter tilbud Titel Annoncering efter tilbud på rådgiverydelse vedrørende: Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland i områder, hvor der ikke umiddelbart sker dækning

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

TDC Netstrategi 2020

TDC Netstrategi 2020 TDC Netstrategi 2020 Briefing Jacob Zentio Larsen Vicedirektør, Teknologi og Planlægning Cable Management Forum, 8. juni 2012 1 TDC netstrategi 2020 All-IP målsætning Ved udgangen af 2020 vil TDC s netværk

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst.

INFRASTUKTUR. Tovholdergruppemøde. Infrastruktur. Business Region North Denmark. Den 13. marts Niels Bohrs Vej, Aalborg Øst. Tovholdergruppemøde Infrastruktur Business Region North Denmark Den 13. marts 2015. Niels Bohrs Vej, 30. 9220 Aalborg Øst. Deltagere Morten Lemvigh Region Nordjylland Per Toppenberg Region Nordjylland

Læs mere