Beierholms Faglige Dage Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

2 Velkommen 2

3 Se vores kundefilm 3

4 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms Moms på fast ejendom. Nye regler for tilbagesøgning af udenlandsk moms. Krav til listeindberetninger. Afgifter Opdatering om aktuelle afgiftsforhold. Praktiske udfordringer ved handel med udlandet. Nye regler for salg af ydelser over landegrænser. Administration af energiafgifter. Personaleadministration Personaleadministration Praktisk håndtering af problemstillinger. Sygdom under ferie. Ansættelsesbevis/tillæg. Tidsbegrænsede ansættelser. Uddannelsesaftaler for elever. Sygefravær. Afrunding, sandwich 4

5 Moms 5

6 Moms på salg af fast ejendom Fra 1. januar 2011 skal der betales moms ved erhvervsmæssigt Salg af byggegrunde Salg af nye bygninger med tilhørende jord Gamle bygninger kan stadig sælges momsfrit Moms på salg af ombyggede ejendomme, hvis: Værdi af arbejde overstiger 50% af salgssum/ejendomsvurdering for bygning, eller Værdi af arbejde overstiger 25% af salgssum/ejendomsvurdering ved salg af bygning med tilhørende jord 6

7 Moms på salg af fast ejendom Hvornår er der erhvervsmæssigt salg?? Selvstændig økonomisk virksomhed Entreprenører, professionelle bygherrer, developere, projektsalg m.v. Privatpersoner er ikke omfattet Virksomheders enkeltstående salg er kun omfattet, hvis ejendommen er anvendt i forbindelse med økonomisk virksomhed Virksomheders salg af ejendom er ikke omfattet, hvis der er tale om passiv investering 7

8 Moms på salg af fast ejendom Hvornår er en bygning ny? En bygning er ny: Inden første indflytning gælder også for halvfærdige bygninger Uanset hvor mange gange bygningen handles, og hvor gammel bygningen er Hvis den sælges inden for 5 år efter færdiggørelsen, selvom den er taget i brug (= førstegangssalg) Ved anden og efterfølgende salg inden for 5-års-perioden hvis salget sker, inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år Og førstegangssalget er sket til interesseforbundne parter 8

9 Moms på salg af byggegrunde Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde er momspligtigt Afholdte momsbelagte udgifter til byggemodning, advokat m.v. kan fradrages, når grundes sælges med moms eller senest ved udgangen af 2015 Gælder også for moms af udgifter afholdt før 2011 Ingen forældelse 9

10 Moms på salg af fast ejendom Momsfrit når: Private sælger grunde og ejendomme Ejendommen er gammel Byggeri/ombygning er påbegyndt inden 1. januar 2011 Udlejningsejendomme sælges Har været udlejet momsfrit og dermed ikke adgang til fradrag for opførelse Virksomhedsoverdragelse 10

11 Moms på salg af fast ejendom Momsfrit når: Gamle ejendomme sælges, og køber nedriver bygningerne efterfølgende betingelser herfor: Sælger må ikke medvirke til nedrivning Nedrivning må ikke fremgå af aftalegrundlaget Ejendommen må ikke være et skur Ejendommen har været taget i brug i 5 år Ejendommen er nu gammel Obs 2-års regel ved salg mellem interesseforbundne parter Obs momsreguleringsforpligtelse 11

12 Moms på salg af fast ejendom Moms ved salg af væsentligt ombyggede ejendomme Væsentlig omfang: 50% af salgssum eller ejendomsværdien med tillæg af værdien af ombygningsarbejdet ved bygning uden grund 25% af salgssum eller ejendomsværdien med tillæg af værdien af ombygningsarbejdet ved bygning med grund 50% kriteriet anvendes således alene i forbindelse med ombygninger på lejet grund Ejendomsværdien er værdien iht. SKATs seneste ejendomsvurdering før ombygning Som til- og ombygningsarbejder anses arbejder på ejendommen, der ikke kan karakteriseres som normal vedligeholdelse 12

13 Moms på salg af fast ejendom Eksempel på 25%-reglen: Køb af parcelhus inkl. grund DKK Ombygning ekskl. moms DKK Beregningsgrundlag Ejendomsværdien før ombygningen, som er fastsat af SKAT ved den seneste ejendomsvurdering + værdien af det udførte ombygningsarbejde Seneste offentlige ejendomsvurdering DKK Salgspris DKK

14 Moms på salg af fast ejendom Da værdien af ombygningsudgifterne overstiger 25% af beregningsgrundlaget, skal der betales moms af salget: - ( x 100) : = 26,3% Hvis værdien af ombygningsarbejdet var DKK , skulle der ikke betales moms af salget: - ( x 100) : = 24,9% Salgspris DKK Lavere forbedring DKK Salgspris (evt. inkl. moms) Købspris Ombygningsarbejde inkl. moms Netto momsudgift ( ) Fortjeneste

15 Moms på salg af fast ejendom SKAT har udsendt et styresignal, hvor det erkendes, at reglerne har været administreret for skrapt Skyldes en EU-dom Private skal herefter ikke betale moms uanset hvor mange grunde der sælges Kun hvis der sælges flere grunde, og der samtidig foretages byggemodning, kan der blive tale om momspligt Etablering af veje, belysning, strøm, kloak, vand m.v. En indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret kan ikke i sig selv betragtes som økonomisk virksomhed Virksomheder, der bare forvalter sin formue, er derfor heller ikke omfattet af momspligten ved salg af en grund 15

16 Moms på salg af fast ejendom SKATs styresignal SKM SKAT: Det gælder for: Salg af grundarealer, der frastykkes det grundareal, som hører til den pågældendes private bolig eller sommerhus til privat benyttelse Udstykning af andre grundarealer, når udstykningen vedrører udstykning og salg af flere byggegrunde Afgiftspligtige personers salg af grundarealer som led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin ejendomsret Personer og virksomheder, der har betalt moms efter den hidtil gældende praksis, kan søge om at få momsen tilbage 16

17 Moms på salg af fast ejendom Sammenfattende kan konkluderes: Privatpersoner skal som udgangspunkt ikke betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger For at blive omfattet af momspligten skal man handle i egenskab af afgiftspligtig person Kun aktuelt hvis en privat byggemodner flere grunde og derved tager aktivt skridt mod en økonomisk udnyttelse af grundene og kun hvis byggemodningen foregår over en tilstrækkelig periode Hvis en privat bygger et hus med henblik på salg, anses han/hun som en afgiftspligtig person og skal derfor betale moms af salget?? 17

18 Moms på salg af fast ejendom SKM SR Ingen moms ved salg af 4 byggemodnede grunde. Skyldes at byggemodningen ikke foregår over en tilstrækkelig lang periode SKM SR 100 byggegrunde havde være udlejet momsfrit som landbrugsjord Momspligt, idet økonomisk udnyttelse af byggegrundene gennem mobilisering af midler, som normalt anvendes af en professionel Agerer som en momspligtig person Virksomheden påbegyndes ny økonomisk udnyttelse af grundene, når virksomheden byggemodner byggegrundene 18

19 Afgifter 19

20 Handel med udlandet 20

21 Hvorfor regler om det momsmæssige leveringssted? Formål: At bestemme momsbeskatningsstedet for varer og ydelser At bestemme betalingspligten for momsen At sikre korrekt indberetning Overholdelse af reglerne er vigtigt SKAT får mulighed for at give bødestraf, hvis: Der ikke foretages egenkontrol af oplysninger om kundernes momsnumre og dertil knyttede navne og adresser En virksomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger En virksomhed fortier oplysninger i forhold til leverandører fra EUlande 21

22 Handel med varer 22

23 Der skal skelnes mellem salg af varer og salg af ydelser Varer contra ydelser: Varehandel defineres som overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode Alt andet er ydelser Salg af varer til andre EU-lande Til privatpersoner hovedregel med dansk moms (obs. fjernsalgsreglerne) Til virksomheder hovedregel uden dansk moms, HVIS Virksomheden er momsregistreret, OG Varen forlader Danmark Vær opmærksom på regelsættet for salg af varer SKAT har særlig fokus herpå 23

24 EU-handel med varer - salg Danmark Polen Sælger Faktura Køber Vare 24

25 Momsfrit EU-varesalg Formelle krav ved momsfrit varesalg til andre EU-lande Fakturakrav Købers VAT-nummer Påtegning om at leverancen er fritaget for moms Free of VAT Zero-rated This order is zero-rated according to the VAT-Directive Værdi af varesalg til andre EU-lande føres i momsangivelsens rubrik B-varer Eu-salgsangivelse over salget fordelt på købernes momsnumre Eventuelt INTRASTAT (Danmarks Statistik) (ved årligt EU-salg over 5,0 mio. DKK) 25

26 Momsfrit EU-varesalg Dokumentationskrav: Dokumentation for at varerne har forladt Danmark Erklæring fra køber, hvis denne forestår transporten Faktura fra speditør m.v. Verifikation af købers momsnummer Hvis købers momsnummer er forkert, vil SKAT kunne kræve dansk moms af salget Verifikation af købers momsnummer samt navn og adresse kan foretages på SKATs hjemmeside under tast selv Print skal opbevares Ved løbende samhandel: VAT-nummer verificeres én gang i kvartalet Ved enkeltstående salg: VAT-nummer verificeres ved hvert salg Restriktiv praksis - danske leverandører er dømt til at betale dansk moms, hvis verifikationsforpligtelsen ikke overholdes 26

27 EU-handel med varer - køb Polen Danmark Sælger Faktura Køber Vare 27

28 EU-køb af varer Almindeligt varekøb Momsregistrerede virksomheder, der køber varer fra andre EUlande, kan få varerne faktureret uden moms, hvis: Køber oplyser sit danske momsnr. til sælger Varen transporteres ud af sælgers land Hvis én af betingelserne ikke er opfyldt, vil faktura blive udstedt med udenlandsk moms 28

29 EU-handel med varer Formelle krav ved momsfrit køb fra andre EU-lande Beregning af erhvervelsesmoms, som angives på momsangivelsen Fratrække den beregnede erhvervelsesmoms som købsmoms (hvis købet skal anvendes til momspligtige aktiviteter) Angive værdien af købet i momsangivelsens rubrik A - varer Eventuelt indberette til INTRASTAT (årligt EU-køb over 3,7 mio. DKK) 29

30 Dansk handel dansk moms Polen Danmark Mellemhandler Faktura 1 Sælger Vare Faktura 2 Slutkunde 30

31 Trekantshandel DK Polen Tyskland Faktura 1 Faktura 2 Sælger Mellemhandler Slutkunde Vare 31

32 Salg af varer til lande uden for EU Varesalg af varer til virksomheder og private i tredjelande 0-moms (momsregistrering er uden betydning) Eksportørregistrering EORI-nummer Eksportdokumentation Udførselsangivelse Almindelige fakturakrav Ingen krav om momsnummer Ingen krav om anførsel Ingen indberetning til listesystemet Ingen indberetning til Intrastat Rubrik C på momsangivelsen 32

33 Import af varer fra lande uden for EU Importørregistrering hos SKAT EORI-nummer Sikkerhedsstillelse hos SKAT Fortoldningsangivelse Told skal indbetales som udgangspunkt 16. i måneden efter Importmoms betales via momsangivelsen som moms af varekøb m.v. i udlandet Importmoms tillægges øvrig købsmoms, hvis købet anvendes til momspligtige leverancer 33

34 Handel med ydelser 34

35 Hvad er ydelser? Alle leverancer, som ikke kan anses for levering af en vare, fx: Personlige ydelser (frisør, massage m.v.) Administrationsydelser, herunder koncernydelser Et edb-medie med individuelt tilrettet software er en ydelse Overdragelse af rettigheder Reklameydelser Rådgivningsydelser Konkurrenceklausuler Finansielle ydelser Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre Formidlingsydelser Telekommunikation Og mange, mange flere 35

36 Hovedregel, ydelser B2B Moms der, hvor aftageren er etableret Forudsat, at kunden er en virksomhed (afgiftspligtig person men ikke nødvendigvis momsregistreret i forvejen) Ved salg til virksomheder etableret i EU skal køber afregne moms efter reglerne om reverse charge. Køber skal eventuelt momsregistreres Ved salg til virksomheder uden for EU skal momsen afregnes efter reglerne i dette land. Det kan betyde, at sælger skal momsregistreres i landet 36

37 Salg af ydelser B2B Hovedregel Leverandøren skal udstede faktura uden moms Hvis EU-kunde Kundens momsnummer skal påføres fakturaen Oplysning om reverse charge/omvendt betalingspligt på fakturaen Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik B-ydelser Salget skal indberettes på Eu-salgsangivelse (listesystemet) Hvis kunden uden for EU Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik C Evt. oplysning om momsfri leverance eller lignende på fakturaen, men ikke et krav 37

38 Verifikation af EU-kunders momsregistreringsforhold Det er sælgers ansvar, at køber er en virksomhed, hvis der udstedes 0-momset faktura Sælger er i god tro: Hvis kunden er momsregistreret, og: Kunden har meddelt leverandøren sit momsregistreringsnummer Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden heraf i VIES-systemet Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden af det dertil knyttede navn og adresse elektronisk Hvis kunden endnu ikke er momsregistreret, og: Kunden har meddelt leverandøren, at han har ansøgt om momsregistrering Det er dog en betingelse, at leverandøren får de meddelte oplysninger verificeret efter normale kommercielle sikkerhedsprocedurer 38

39 Salg af ydelser til lande uden for EU Hovedreglen er, at B2B sælger ydelser uden dansk moms Hovedreglen er, at B2C sælger med dansk moms Dog udnyttelseskriterium for følgende ydelser: Rettigheder, licenser m.v. Reklameydelser, rådgivning, advokater, revisorer m.v. Konkurrenceklausuler Finansiel virksomhed Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre bortset fra transportmidler Adgang til naturgas- og el-distributionssystemer Teleydelser Radio- og tv-spredningsydelser Udnyttes en af disse ydelser i Danmark, er der altid dansk moms Udnyttes ydelsen uden for Danmark, er der ikke dansk moms, uanset at kunden er en privatperson 39

40 Handel med udlandet fortsat Salg af ydelser til lande uden for EU Verifikation af kunder uden for kun ved hovedregelsydelser, og ikke hvor der er et udnyttelseskriterium Leverandøren modtager en attest, udstedt af kundens skattemyndigheder, der bekræfter, at kunden udøver momspligtige aktiviteter, der berettiger til momsrefusion ved køb i EU Eller leverandøren er i besiddelse af et momsnummer eller lignende nummer, som kunden har fået tildelt af etableringslandet, og som anvendes til identifikation af virksomheder Eller enhver anden dokumentation som viser, at kunden er en momspligtig person 40

41 Hovedregel med udnyttelseskriterium Eksempler på salg: Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det amerikanske marked => Ingen dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det danske marked => Dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for dansk virksomhed til brug for det norske marked => Ingen dansk moms 41

42 Hovedregel med udnyttelseskriterium Eksempler på salg - fortsat Dansk reklamebureau laver kampagne for svensk virksomhed til brug for det danske marked => Ingen dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det tyske marked => Ingen dansk moms 42

43 Køb af ydelser B2B Hovedregel Aftager/kunde i Danmark skal: Afregne dansk moms (reverse charge moms) Angive og afregne denne moms som moms af køb fra udlandet Fradrage den beregnede moms som købsmoms, hvis købet berettiger til fradrag efter de danske momsregler Hvis der er tale om køb fra en EU-leverandør, skal værdien angives i momsangivelsens rubrik A-ydelser 43

44 Eksempel køb af ydelse køber skal afregne momsen Dansk virksomhed køber en reklameydelse fra et svensk reklamebureau: Den danske virksomhed modtager faktura uden moms og skal beregne EU-moms Faktura på SEK omregnet til kurs 84,28 = DKK % erhvervelsesmoms = DKK DKK medtages i moms af køb af ydelser i udlandet med omvendt betalingspligt på momsangivelse DKK skal angives i rubrik A-ydelser på momsangivelsen, da der er tale om en EU-leverandør Ved fuld fradragsret medtages DKK som købsmoms 44

45 Ydelser B2B transaktioner Undtagelser til hovedreglen (uddrag): Fast ejendom (hvor ejendommen er beliggende) Persontransport (hvor transporten udføres) Ydelser knyttet til transport til ikke-afgiftspligtige personer Kultur, kunst, sport, videnskab og lignende (hvor aktiviteten foregår) Restauration og catering (hvor aktiviteten foregår) Korttidsudlejning af transportmidler (hvor det stilles til rådighed for kunden Installations- og monteringsarbejde Risici ved manglende registrering Bøder Renter Nægtelse af adgang til fradrag 45

46 Krav til EU-salgslister m.v. 46

47 Ændring af momsbekendtgørelsen Skærpede krav ved EU-handel Ny bekendtgørelse gælder fra 1. januar 2013 vedrørende: 1. Afstemning af rubrik B og EU-salgsangivelse 2. Dokumentation af momsnumre Ad 1 Der skal foretages afstemning af rubrik B-varer og EU-salgsangivelsen for varer Der skal foretages afstemning af rubrik B-ydelser og EUsalgsangivelsen for ydelser Ad 2 Ved salg af varer og ydelser til kunder i andre EU-lande skal det udenlandske momsnummer dokumenteres i debitorkartoteket 47

48 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) Følgende salg skal med på EU-salgsangivelse: Salg af ydelser til momsregistrerede købere i andre EU-lande Momsangivelsens rubrik B-ydelser Salg af varer til momsregistrerede købere i andre EU-lande Momsangivelsens rubrik B-varer Mellemhandler i en trekantshandel 48

49 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) EU-salgsangivelse skal indeholde følgende informationer: Købers EU-momsnummer Samlet salg til denne kunde Salget skal fordeles på henholdsvis Varer Ydelser Trekantshandel, hvor indberetter er mellemhandler 49

50 EU-salgsangivelse (listeangivelse) EU-salgsangivelser skal som udgangspunkt foretages månedligt Der er mulighed for at anmode SKAT om kvartalsvis indberetning Ansøgningen skal foretages elektronisk via TastSelv Virksomheder kan indberette kvartalsvis, hvis: Salget af varer uden moms til andre EU-lande i indeværende kvartal og i hvert af de fire forudgående kvartaler ikke overstiger DKK Salget uden moms alene vedrører salg af ydelser Salget vedrører både salg af varer under grænsen i første punkt samt ydelser Indberetningsfristen er den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb 50

51 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) Check listeangivelsen 14 dage efter indberetning Indberetningen kan efterfølgende være fejlbehæftet Lilla advarsels trekant SKAT oplyser, at der ved salg af: Ydelser der har advarsels trekante ikke skal foretages yderligere, hvis køber er en virksomhed, jf. tidligere Varer der har advarsels trekante skal fremskaffe korrekt momsnummer eller efterangive dansk moms 51

52 Regler for tilbagesøgning af udenlandsk moms 52

53 Tilbagesøgning af udenlandsk moms Betalt moms i forbindelse med aktiviteter i udlandet EU-landene Visse lande uden for EU eksempelvis Norge Typiske udgifter, der betales moms af i udlandet Brændstof, hotel, restauration, kursusgebyrer, kongresgebyrer, messegebyrer, korttidsleje af køretøjer m.v. Det er ansøgningslandets fradragsregler, som gælder for momsrefusion 53

54 Tilbagesøgning af udenlandsk moms Tilbagesøgningsfrister EU-landene 30. september året efter Eksempelvis fakturaer dateret i 2012 skal tilbagesøges senest den 30. september 2013 Norge 30. juni året efter Stadig papirsansøgninger Originale fakturaer medsendes Erklæring (blanket ) fra SKAT i Danmark om, at ansøger er momspligtig i Danmark 54

55 Tilbagesøgning af moms fra andre EU-lande Tilbagesøgning sker via under TastSelv Erhverv Følgende informationer skal anvendes: Ansøgningsperiode Én årlig ansøgning minimumsbeløb EUR 50 Max 4 årlige ansøgninger minimumsbeløb EUR 400 Bic/swift code Iban code/kontohavers navn Informationer fra faktura Original faktura nogle EU-lande ønsker scannet faktura medsendt Kode for arten af købet se næste planche Overordnet 4 måneders sagsbehandlingstid 55

56 Momspakken - tilbagesøgning Koder for arten af det momsbelagte køb: 1 = Brændstof 2 = Udlejning af transportmidler 3 = Udgifter vedr. transportmidler 4 = Vejafgifter og bompenge 5 = Rejseomkostninger (taxi, offentlige transportmidler osv.) 6 = Logi 7 = Fødevarer, drikkevarer, restaurationsydelser 8 = Entre til messer og udstillinger 9 = Udgifter til luksusforbrug, underholdning og repræsentation 10= Andet 56

57 Opdatering om aktuelle momsog afgiftsforhold 57

58 Momsændringer Fra 1. juli 2012 Salg af metalskrot skal ske med omvendt betalingspligt Ingen moms på faktura køber skal beregne og betale moms Fra 1. januar 2013 Forenklede fakturaer beløbsgrænse hæves til DKK Godkendes, som købsbilag med følgende oplysninger: Udstedelsesdato Fortløbende nummer Sælgers momsnummer, navn, og adresse Mængden og arten af leverancen Oplysning om momsbeløbets størrelse, evt. som 20% af beløbet inkl. moms Afregningsbilag Selvfakturering eller self-billing Købers momsnummer 58

59 Momsændringer Fra 1. januar 2013: Varebiler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, skal have logo/firmanavn og CVR-nr. på siden Salg efter brugtmomsreglerne Fortjenestmarginordning brugte genstande - køber har ikke fradrag for momsen Fortjenestmarginordning kunstgenstande køber har ikke fradrag for momsen Fortjenestmarginordning samleobjekter og antikviteter køber har ikke fradrag for momsen Elektroniske fakturaer til andre EU-lande i pdf-format Skal opfylde betingelserne for almindelige fakturaer Køber skal acceptere elektroniske fakturaer Kan arkiveres elektronisk eller i papirformat 59

60 Administration af energiafgifter 60

61 Energiafgift Momsregistrerede virksomheder har fradrag for energiafgifter, hvis energien er forbrugt til procesformål Som procesformål anses eksempelvis belysning, pc m.v. Der ydes ikke godtgørelse til: Opvarmning af varmt vand Rumopvarmning og Komfortkøling Energien skal forbruges i virksomheden, dermed godtgøres videresolgt energi ikke 61

62 Bilagsvirksomheder Der ydes ikke godtgørelse af energiafgift til liberale erhverv: Advokater Arkitekter Bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer) Forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v. Landinspektører Mæglere Reklame Revisorer Rådgivende ingeniører 62

63 Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarme-energi Der er en række metoder til opgørelse af den ikke godtgørelsesberettigede forbrug til elradiatorer/elvandvarmere m.v. Elektricitet: Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i nævnte anlæg, opgjort efter særskilt måler End fremstillede mængde varme, opgjort efter varmemåler ganget med 1,1 og omregnet til kwh Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned For en radiator med en effekt på 800 watt beregnes forbruget ved at gange effekten med 350 timer = 800 W x 350 timer = w- timer = 280 kwh pr. måned Den installerede effekt ganget med den faktiske målte driftstid DKK 10 pr. m 2 pr. måned OBS forslag om højst 4 måneder af kalenderåret for komfortvarme 63

64 Energiafgifter Godtgørelse af elafgifter - proces År/øre kwh Elafgift 62,4 63,5 64,7 65,8 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 Eldistributionsafgift 4,0 4,0 4,0 4,0 Tillægsafgift 6,0 6,1 6,2 6,3 Elspareafgift (CO-2) 6,3 6,4 6,5 6,6 Samlet afgift 79,3 80,6 82,0 83,3 Eldistributionsafgift -1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion tillægsafgift -1,6-3,0-3,5-3,5 Elspareafgift (CO-2) -6,3-6,4-6,5-6,6 Samlet godtgørelse 70,4 70,2 71,0 72,2 64

65 Godtgørelse af el til rumvarme og komfortkøling Virkning fra 1. januar 2012 Delvist godtgørelse af elafgift til rumvarme og komfortkøling 11,8 øre pr. kwh Der skal ske MÅLING Gælder alle momsregistrerede virksomheder Herunder advokater Revisorer Arkitekter Bureauer Forlystelser Landinspektører Mæglere/bureauer m.v. 65

66 Skema til beregning af elafgift og vandafgift Godtgørelse af el-afgift 2012 Forbrug i kwh 100 Momsfradrag i % 100 Målt forbrug til elvarme i kwh 10 Godtgørelse 71,38 Specifikation: Afgiftsbeløb Godtgørelse Til udgiftsførelse Elafgift 63,50 63,50 0,00 Elsparebidrag 0,60 0,60 0,00 Eldistributionsbidrag 4,00 3,00 1,00 Tillægsafgift 6,10 3,10 3,00 Energispareafgift 6,40 0,00 6,40 Elvarme 1,18 1,18 0,00 Godtgørelse af vandafgift Forbrug i m3 100 Momsfradrag i % 100 Godtgørelse 590,00 Specifikation: Afgiftsbeløb Godtgørelse Til udgiftsførelse Vandafgift

67 Personaleadministration 67

68 Personaleadministration og ansættelsesret Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Kort om sygefravær Ferieloven - sygdom under ferie Seneste nyt - lovgivning og afgørelser 68

69 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Efter ansættelsesbevisloven har arbejdsgiveren pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Hvem skal have et ansættelsesbevis? Medarbejdere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned Medarbejdere med en gns. arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge Hvordan og hvornår skal ansættelsesbeviset udleveres? Anbefales udleveret samtidig med at der indgås aftale om ansættelse, dog skal det udleveres senest 1 måned efter arbejdets påbegyndelse Ansættelsesvilkår og oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives i et skriftligt dokument fra arbejdsgiver 69

70 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Hvad skal et ansættelsesbevis som minimum indeholde? For at oplysningspligten er opfyldt, skal alle væsentlige forhold medtages, og det skal indeholde følgende 10 punkter: Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse Arbejdsstedets beliggenhed Medarbejderens stillingsbetegnelse eller jobbeskrivelse Ansættelsesforholdets starttidspunkt og evt. varighed, såfremt der er tale om en tidsbegrænset ansættelse (f.eks. vikariat eller opgavebestemt ansættelse) Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie Opsigelsesvarsler Det aftalte vederlag, herunder evt. tillæg og andre lønandele som ikke er indeholdt i lønnen, f.eks. pension, bil, telefon, kost og logi, andre personalegoder samt hvornår lønudbetalingen sker Den daglige, ugentlige eller månedlige aftalte arbejdstid og arbejdstidspunkter Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst og/eller aftale der gælder for ansættelsen Andre væsentlige forhold, der kan have betydning for ansættelsesforholdet, f.eks. rejseaktivitet, beklædning, krav om kørekort m.v. 70

71 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår kræver tillæg Ved væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår skal det hurtigst muligt og senest én måned efter ændringens ikrafttræden bekræftes skriftligt over for medarbejderen Ændringer kan ske i form af en ny kontrakt eller ved et tillæg til kontrakten Ved udarbejdelse af tillæg til en eksisterende kontrakt anbefales det, at følgende angives i tillægget: Nærværende kontrakttillæg supplerer og er en integreret del af den eksisterende ansættelseskontrakt mellem parterne. Medarbejderen er forpligtet til at opbevare tillægget sammen med den eksisterende ansættelseskontrakt. Hvornår er en ændring væsentlig? 71

72 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Hvad er en tidsbegrænset ansættelse? Lovgrundlag: Lov om tidsbegrænset ansættelse. En tidsbegrænset ansættelse er et ansættelsesforhold, hvor tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør er fastsat ud fra objektive kriterier, såsom en bestemt dato, færdiggørelse af en bestemt arbejdsopgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed. En medarbejder med en tidsbegrænset ansættelse skal have samme ansættelsesvilkår, som virksomhedens øvrige medarbejdere 72

73 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Forlængelser af en tidsbegrænset ansættelse Ansættelsesforhold kan forlænges 1 2 gange pga. saglige og objektive årsager f.eks. vikariat ved barsel, sygdom eller orlov, eller pga. ikke afsluttet projektarbejde, opgave ol. Ophør af tidsbegrænset ansættelse Ansættelsesforholdet ophører uden nærmere varsel den dato, som parterne har aftalt Hvis ikke andet er aftalt, reguleres ansættelsesforhold i øvrigt af de almindelige opsigelsesregler i funktionærloven eller overenskomst 73

74 Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Hvem kan ansætte elever og hvordan? Lov om erhvervsuddannelser Virksomheden skal godkendes, hvilket kræver Faglærte oplæringsansvarlige eller min. 3 5 års brancheerfaring Opfyldelse af faglige krav bredde og dybde med angivelse af oplæringsfunktioner i godkendelsesskema Hovedregelen er 1 elev pr. 3 ansatte eller ved flere ansatte 2 udlærte medarbejdere pr. elev Der skal udarbejdes en uddannelsesaftale Kontaktdata for arbejdsgiver og elev Uddannelsesperiode 2 4 år alt efter uddannelse og erhverv Arbejdssted og uddannelsessted Løn Uddannelsesaftalen underskrives og sendes til den lokale handelsskole, teknisk skole eller anden fagskole 74

75 Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Der er flere forskellige former for uddannelsesaftaler En almindelig uddannelsesaftale, som enten omfatter hele uddannelsen med grund- og hovedforløb (praktikindgangsvejen) eller kun hovedforløbet (skoleindgangsvejen) En aftale om mesterlære, hvor det aftales konkret med skolen, hvordan den indledende oplæring/grundforløbet deles mellem skolen og virksomheden En kombinationsaftale, hvor flere virksomheder indgår en fælles uddannelsesaftale med eleven og deler dermed ansvaret i fællesskab Hvem betaler? En virksomhed, der indgår en uddannelsesaftale og betaler elevens løn, men samtidigt ydes AER-godtgørelse under skoleperioder, og i visse tilfælde kan jobcentrene yde tilskud til voksenelever eller elevbonus 75

76 Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Ansættelsesvilkår for en elev Prøvetid og aftalens uopsigelighed. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden Arbejdstid og lønforhold Praktikplan og oplæring i praktikken Elektronisk uddannelsesplanlægning på AER refusion under skoleophold og for transport Ferie, sygdom og barsel Ændring af uddannelsesaftalens længde Uenigheder og tvister mellem elev og arbejdsgiver Den afsluttende fagprøve 76

77 Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Ansættelsesvilkår for en elev Lønnen SKAL efter LOE 55 mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, uanset om virksomheden har indgået overenskomst eller ikke F.eks. en kontorelev skal aflønnes efter kontor lager overenskomsten ml. HK og Dansk Erhverv, og skal derfor indeholde følgende: Grundløn på min. DKK pr. mdr. Tillæg for bestået HHX eksamen ca. DKK 700 Tillæg af fritvalgskonto med 1% af gage bruges efter aftale Tillæg af arbejdsgiverbetalt pension med 8% af gage Ved ansættelse før 1/7 gives 5 ugers ferie i perioden 1/5-30/4 Senere ansættelse giver kun ferie ved ferielukning (max. 5 dage) Løbende optjent feriefridage Elevens egen pensionsindbetaling på 4% af grundlønnen 77

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Ringsted d. 18. november Beierholms Faglige Dage 2014 Ringsted d. 18. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms.

Forord. Folderen omhandler således i store træk de mest almindelige spørgsmål omkring skat og moms. Virksomhedsstart Indhold Forord... 3 Forretningsplan... 4 Den daglige bogføring og regnskab... 5 Virksomhedsform... 6 Personligt ejet virksomhed:... 6 Selskab:... 6 Aktieselskab (A/S):... 6 Anpartsselskab

Læs mere

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie

Nye administrative bøder. Vækstkapital til SMV er. Registrering af ihændehaveraktier. Sygdom under ferie 3-2012 5 7 Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og elafgifter Nye administrative bøder Siden 1. maj 2012 har medarbejdere haft ret til erstatningsferie efter de 5 første

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL

1. april 2014-1. april 2017. Landsoverenskomst. mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL 1. april 2014-1. april 2017 Landsoverenskomst mellem Danske Slagtermestre og HK HANDEL Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 4 2 Arbejdstid... 4 1. Butik fuldtidsbeskæftigede... 4 2. Kontor fuldtidsbeskæftigede...

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5

Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5 3-2014 2 5 Beregning af feriepenge også ved virksomhedsoverdragelse giver ofte anledning til tvivlsspørgsmål. Artiklen belyser de problemstillinger, en virksomheds bogholderi bør have for øje ved beregning

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere