Beierholms Faglige Dage Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november"

Transkript

1 Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

2 Velkommen 2

3 Se vores kundefilm 3

4 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms Moms på fast ejendom. Nye regler for tilbagesøgning af udenlandsk moms. Krav til listeindberetninger. Afgifter Opdatering om aktuelle afgiftsforhold. Praktiske udfordringer ved handel med udlandet. Nye regler for salg af ydelser over landegrænser. Administration af energiafgifter. Personaleadministration Personaleadministration Praktisk håndtering af problemstillinger. Sygdom under ferie. Ansættelsesbevis/tillæg. Tidsbegrænsede ansættelser. Uddannelsesaftaler for elever. Sygefravær. Afrunding, sandwich 4

5 Moms 5

6 Moms på salg af fast ejendom Fra 1. januar 2011 skal der betales moms ved erhvervsmæssigt Salg af byggegrunde Salg af nye bygninger med tilhørende jord Gamle bygninger kan stadig sælges momsfrit Moms på salg af ombyggede ejendomme, hvis: Værdi af arbejde overstiger 50% af salgssum/ejendomsvurdering for bygning, eller Værdi af arbejde overstiger 25% af salgssum/ejendomsvurdering ved salg af bygning med tilhørende jord 6

7 Moms på salg af fast ejendom Hvornår er der erhvervsmæssigt salg?? Selvstændig økonomisk virksomhed Entreprenører, professionelle bygherrer, developere, projektsalg m.v. Privatpersoner er ikke omfattet Virksomheders enkeltstående salg er kun omfattet, hvis ejendommen er anvendt i forbindelse med økonomisk virksomhed Virksomheders salg af ejendom er ikke omfattet, hvis der er tale om passiv investering 7

8 Moms på salg af fast ejendom Hvornår er en bygning ny? En bygning er ny: Inden første indflytning gælder også for halvfærdige bygninger Uanset hvor mange gange bygningen handles, og hvor gammel bygningen er Hvis den sælges inden for 5 år efter færdiggørelsen, selvom den er taget i brug (= førstegangssalg) Ved anden og efterfølgende salg inden for 5-års-perioden hvis salget sker, inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år Og førstegangssalget er sket til interesseforbundne parter 8

9 Moms på salg af byggegrunde Erhvervsmæssigt salg af byggegrunde er momspligtigt Afholdte momsbelagte udgifter til byggemodning, advokat m.v. kan fradrages, når grundes sælges med moms eller senest ved udgangen af 2015 Gælder også for moms af udgifter afholdt før 2011 Ingen forældelse 9

10 Moms på salg af fast ejendom Momsfrit når: Private sælger grunde og ejendomme Ejendommen er gammel Byggeri/ombygning er påbegyndt inden 1. januar 2011 Udlejningsejendomme sælges Har været udlejet momsfrit og dermed ikke adgang til fradrag for opførelse Virksomhedsoverdragelse 10

11 Moms på salg af fast ejendom Momsfrit når: Gamle ejendomme sælges, og køber nedriver bygningerne efterfølgende betingelser herfor: Sælger må ikke medvirke til nedrivning Nedrivning må ikke fremgå af aftalegrundlaget Ejendommen må ikke være et skur Ejendommen har været taget i brug i 5 år Ejendommen er nu gammel Obs 2-års regel ved salg mellem interesseforbundne parter Obs momsreguleringsforpligtelse 11

12 Moms på salg af fast ejendom Moms ved salg af væsentligt ombyggede ejendomme Væsentlig omfang: 50% af salgssum eller ejendomsværdien med tillæg af værdien af ombygningsarbejdet ved bygning uden grund 25% af salgssum eller ejendomsværdien med tillæg af værdien af ombygningsarbejdet ved bygning med grund 50% kriteriet anvendes således alene i forbindelse med ombygninger på lejet grund Ejendomsværdien er værdien iht. SKATs seneste ejendomsvurdering før ombygning Som til- og ombygningsarbejder anses arbejder på ejendommen, der ikke kan karakteriseres som normal vedligeholdelse 12

13 Moms på salg af fast ejendom Eksempel på 25%-reglen: Køb af parcelhus inkl. grund DKK Ombygning ekskl. moms DKK Beregningsgrundlag Ejendomsværdien før ombygningen, som er fastsat af SKAT ved den seneste ejendomsvurdering + værdien af det udførte ombygningsarbejde Seneste offentlige ejendomsvurdering DKK Salgspris DKK

14 Moms på salg af fast ejendom Da værdien af ombygningsudgifterne overstiger 25% af beregningsgrundlaget, skal der betales moms af salget: - ( x 100) : = 26,3% Hvis værdien af ombygningsarbejdet var DKK , skulle der ikke betales moms af salget: - ( x 100) : = 24,9% Salgspris DKK Lavere forbedring DKK Salgspris (evt. inkl. moms) Købspris Ombygningsarbejde inkl. moms Netto momsudgift ( ) Fortjeneste

15 Moms på salg af fast ejendom SKAT har udsendt et styresignal, hvor det erkendes, at reglerne har været administreret for skrapt Skyldes en EU-dom Private skal herefter ikke betale moms uanset hvor mange grunde der sælges Kun hvis der sælges flere grunde, og der samtidig foretages byggemodning, kan der blive tale om momspligt Etablering af veje, belysning, strøm, kloak, vand m.v. En indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret kan ikke i sig selv betragtes som økonomisk virksomhed Virksomheder, der bare forvalter sin formue, er derfor heller ikke omfattet af momspligten ved salg af en grund 15

16 Moms på salg af fast ejendom SKATs styresignal SKM SKAT: Det gælder for: Salg af grundarealer, der frastykkes det grundareal, som hører til den pågældendes private bolig eller sommerhus til privat benyttelse Udstykning af andre grundarealer, når udstykningen vedrører udstykning og salg af flere byggegrunde Afgiftspligtige personers salg af grundarealer som led i den pågældendes almindelige udøvelse af sin ejendomsret Personer og virksomheder, der har betalt moms efter den hidtil gældende praksis, kan søge om at få momsen tilbage 16

17 Moms på salg af fast ejendom Sammenfattende kan konkluderes: Privatpersoner skal som udgangspunkt ikke betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger For at blive omfattet af momspligten skal man handle i egenskab af afgiftspligtig person Kun aktuelt hvis en privat byggemodner flere grunde og derved tager aktivt skridt mod en økonomisk udnyttelse af grundene og kun hvis byggemodningen foregår over en tilstrækkelig periode Hvis en privat bygger et hus med henblik på salg, anses han/hun som en afgiftspligtig person og skal derfor betale moms af salget?? 17

18 Moms på salg af fast ejendom SKM SR Ingen moms ved salg af 4 byggemodnede grunde. Skyldes at byggemodningen ikke foregår over en tilstrækkelig lang periode SKM SR 100 byggegrunde havde være udlejet momsfrit som landbrugsjord Momspligt, idet økonomisk udnyttelse af byggegrundene gennem mobilisering af midler, som normalt anvendes af en professionel Agerer som en momspligtig person Virksomheden påbegyndes ny økonomisk udnyttelse af grundene, når virksomheden byggemodner byggegrundene 18

19 Afgifter 19

20 Handel med udlandet 20

21 Hvorfor regler om det momsmæssige leveringssted? Formål: At bestemme momsbeskatningsstedet for varer og ydelser At bestemme betalingspligten for momsen At sikre korrekt indberetning Overholdelse af reglerne er vigtigt SKAT får mulighed for at give bødestraf, hvis: Der ikke foretages egenkontrol af oplysninger om kundernes momsnumre og dertil knyttede navne og adresser En virksomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger En virksomhed fortier oplysninger i forhold til leverandører fra EUlande 21

22 Handel med varer 22

23 Der skal skelnes mellem salg af varer og salg af ydelser Varer contra ydelser: Varehandel defineres som overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode Alt andet er ydelser Salg af varer til andre EU-lande Til privatpersoner hovedregel med dansk moms (obs. fjernsalgsreglerne) Til virksomheder hovedregel uden dansk moms, HVIS Virksomheden er momsregistreret, OG Varen forlader Danmark Vær opmærksom på regelsættet for salg af varer SKAT har særlig fokus herpå 23

24 EU-handel med varer - salg Danmark Polen Sælger Faktura Køber Vare 24

25 Momsfrit EU-varesalg Formelle krav ved momsfrit varesalg til andre EU-lande Fakturakrav Købers VAT-nummer Påtegning om at leverancen er fritaget for moms Free of VAT Zero-rated This order is zero-rated according to the VAT-Directive Værdi af varesalg til andre EU-lande føres i momsangivelsens rubrik B-varer Eu-salgsangivelse over salget fordelt på købernes momsnumre Eventuelt INTRASTAT (Danmarks Statistik) (ved årligt EU-salg over 5,0 mio. DKK) 25

26 Momsfrit EU-varesalg Dokumentationskrav: Dokumentation for at varerne har forladt Danmark Erklæring fra køber, hvis denne forestår transporten Faktura fra speditør m.v. Verifikation af købers momsnummer Hvis købers momsnummer er forkert, vil SKAT kunne kræve dansk moms af salget Verifikation af købers momsnummer samt navn og adresse kan foretages på SKATs hjemmeside under tast selv Print skal opbevares Ved løbende samhandel: VAT-nummer verificeres én gang i kvartalet Ved enkeltstående salg: VAT-nummer verificeres ved hvert salg Restriktiv praksis - danske leverandører er dømt til at betale dansk moms, hvis verifikationsforpligtelsen ikke overholdes 26

27 EU-handel med varer - køb Polen Danmark Sælger Faktura Køber Vare 27

28 EU-køb af varer Almindeligt varekøb Momsregistrerede virksomheder, der køber varer fra andre EUlande, kan få varerne faktureret uden moms, hvis: Køber oplyser sit danske momsnr. til sælger Varen transporteres ud af sælgers land Hvis én af betingelserne ikke er opfyldt, vil faktura blive udstedt med udenlandsk moms 28

29 EU-handel med varer Formelle krav ved momsfrit køb fra andre EU-lande Beregning af erhvervelsesmoms, som angives på momsangivelsen Fratrække den beregnede erhvervelsesmoms som købsmoms (hvis købet skal anvendes til momspligtige aktiviteter) Angive værdien af købet i momsangivelsens rubrik A - varer Eventuelt indberette til INTRASTAT (årligt EU-køb over 3,7 mio. DKK) 29

30 Dansk handel dansk moms Polen Danmark Mellemhandler Faktura 1 Sælger Vare Faktura 2 Slutkunde 30

31 Trekantshandel DK Polen Tyskland Faktura 1 Faktura 2 Sælger Mellemhandler Slutkunde Vare 31

32 Salg af varer til lande uden for EU Varesalg af varer til virksomheder og private i tredjelande 0-moms (momsregistrering er uden betydning) Eksportørregistrering EORI-nummer Eksportdokumentation Udførselsangivelse Almindelige fakturakrav Ingen krav om momsnummer Ingen krav om anførsel Ingen indberetning til listesystemet Ingen indberetning til Intrastat Rubrik C på momsangivelsen 32

33 Import af varer fra lande uden for EU Importørregistrering hos SKAT EORI-nummer Sikkerhedsstillelse hos SKAT Fortoldningsangivelse Told skal indbetales som udgangspunkt 16. i måneden efter Importmoms betales via momsangivelsen som moms af varekøb m.v. i udlandet Importmoms tillægges øvrig købsmoms, hvis købet anvendes til momspligtige leverancer 33

34 Handel med ydelser 34

35 Hvad er ydelser? Alle leverancer, som ikke kan anses for levering af en vare, fx: Personlige ydelser (frisør, massage m.v.) Administrationsydelser, herunder koncernydelser Et edb-medie med individuelt tilrettet software er en ydelse Overdragelse af rettigheder Reklameydelser Rådgivningsydelser Konkurrenceklausuler Finansielle ydelser Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre Formidlingsydelser Telekommunikation Og mange, mange flere 35

36 Hovedregel, ydelser B2B Moms der, hvor aftageren er etableret Forudsat, at kunden er en virksomhed (afgiftspligtig person men ikke nødvendigvis momsregistreret i forvejen) Ved salg til virksomheder etableret i EU skal køber afregne moms efter reglerne om reverse charge. Køber skal eventuelt momsregistreres Ved salg til virksomheder uden for EU skal momsen afregnes efter reglerne i dette land. Det kan betyde, at sælger skal momsregistreres i landet 36

37 Salg af ydelser B2B Hovedregel Leverandøren skal udstede faktura uden moms Hvis EU-kunde Kundens momsnummer skal påføres fakturaen Oplysning om reverse charge/omvendt betalingspligt på fakturaen Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik B-ydelser Salget skal indberettes på Eu-salgsangivelse (listesystemet) Hvis kunden uden for EU Fakturabeløbet skal angives i momsangivelsens rubrik C Evt. oplysning om momsfri leverance eller lignende på fakturaen, men ikke et krav 37

38 Verifikation af EU-kunders momsregistreringsforhold Det er sælgers ansvar, at køber er en virksomhed, hvis der udstedes 0-momset faktura Sælger er i god tro: Hvis kunden er momsregistreret, og: Kunden har meddelt leverandøren sit momsregistreringsnummer Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden heraf i VIES-systemet Leverandøren har fået bekræftet gyldigheden af det dertil knyttede navn og adresse elektronisk Hvis kunden endnu ikke er momsregistreret, og: Kunden har meddelt leverandøren, at han har ansøgt om momsregistrering Det er dog en betingelse, at leverandøren får de meddelte oplysninger verificeret efter normale kommercielle sikkerhedsprocedurer 38

39 Salg af ydelser til lande uden for EU Hovedreglen er, at B2B sælger ydelser uden dansk moms Hovedreglen er, at B2C sælger med dansk moms Dog udnyttelseskriterium for følgende ydelser: Rettigheder, licenser m.v. Reklameydelser, rådgivning, advokater, revisorer m.v. Konkurrenceklausuler Finansiel virksomhed Levering af arbejdskraft Udlejning af løsøre bortset fra transportmidler Adgang til naturgas- og el-distributionssystemer Teleydelser Radio- og tv-spredningsydelser Udnyttes en af disse ydelser i Danmark, er der altid dansk moms Udnyttes ydelsen uden for Danmark, er der ikke dansk moms, uanset at kunden er en privatperson 39

40 Handel med udlandet fortsat Salg af ydelser til lande uden for EU Verifikation af kunder uden for kun ved hovedregelsydelser, og ikke hvor der er et udnyttelseskriterium Leverandøren modtager en attest, udstedt af kundens skattemyndigheder, der bekræfter, at kunden udøver momspligtige aktiviteter, der berettiger til momsrefusion ved køb i EU Eller leverandøren er i besiddelse af et momsnummer eller lignende nummer, som kunden har fået tildelt af etableringslandet, og som anvendes til identifikation af virksomheder Eller enhver anden dokumentation som viser, at kunden er en momspligtig person 40

41 Hovedregel med udnyttelseskriterium Eksempler på salg: Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det amerikanske marked => Ingen dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det danske marked => Dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for dansk virksomhed til brug for det norske marked => Ingen dansk moms 41

42 Hovedregel med udnyttelseskriterium Eksempler på salg - fortsat Dansk reklamebureau laver kampagne for svensk virksomhed til brug for det danske marked => Ingen dansk moms Dansk reklamebureau laver kampagne for amerikansk virksomhed til brug for det tyske marked => Ingen dansk moms 42

43 Køb af ydelser B2B Hovedregel Aftager/kunde i Danmark skal: Afregne dansk moms (reverse charge moms) Angive og afregne denne moms som moms af køb fra udlandet Fradrage den beregnede moms som købsmoms, hvis købet berettiger til fradrag efter de danske momsregler Hvis der er tale om køb fra en EU-leverandør, skal værdien angives i momsangivelsens rubrik A-ydelser 43

44 Eksempel køb af ydelse køber skal afregne momsen Dansk virksomhed køber en reklameydelse fra et svensk reklamebureau: Den danske virksomhed modtager faktura uden moms og skal beregne EU-moms Faktura på SEK omregnet til kurs 84,28 = DKK % erhvervelsesmoms = DKK DKK medtages i moms af køb af ydelser i udlandet med omvendt betalingspligt på momsangivelse DKK skal angives i rubrik A-ydelser på momsangivelsen, da der er tale om en EU-leverandør Ved fuld fradragsret medtages DKK som købsmoms 44

45 Ydelser B2B transaktioner Undtagelser til hovedreglen (uddrag): Fast ejendom (hvor ejendommen er beliggende) Persontransport (hvor transporten udføres) Ydelser knyttet til transport til ikke-afgiftspligtige personer Kultur, kunst, sport, videnskab og lignende (hvor aktiviteten foregår) Restauration og catering (hvor aktiviteten foregår) Korttidsudlejning af transportmidler (hvor det stilles til rådighed for kunden Installations- og monteringsarbejde Risici ved manglende registrering Bøder Renter Nægtelse af adgang til fradrag 45

46 Krav til EU-salgslister m.v. 46

47 Ændring af momsbekendtgørelsen Skærpede krav ved EU-handel Ny bekendtgørelse gælder fra 1. januar 2013 vedrørende: 1. Afstemning af rubrik B og EU-salgsangivelse 2. Dokumentation af momsnumre Ad 1 Der skal foretages afstemning af rubrik B-varer og EU-salgsangivelsen for varer Der skal foretages afstemning af rubrik B-ydelser og EUsalgsangivelsen for ydelser Ad 2 Ved salg af varer og ydelser til kunder i andre EU-lande skal det udenlandske momsnummer dokumenteres i debitorkartoteket 47

48 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) Følgende salg skal med på EU-salgsangivelse: Salg af ydelser til momsregistrerede købere i andre EU-lande Momsangivelsens rubrik B-ydelser Salg af varer til momsregistrerede købere i andre EU-lande Momsangivelsens rubrik B-varer Mellemhandler i en trekantshandel 48

49 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) EU-salgsangivelse skal indeholde følgende informationer: Købers EU-momsnummer Samlet salg til denne kunde Salget skal fordeles på henholdsvis Varer Ydelser Trekantshandel, hvor indberetter er mellemhandler 49

50 EU-salgsangivelse (listeangivelse) EU-salgsangivelser skal som udgangspunkt foretages månedligt Der er mulighed for at anmode SKAT om kvartalsvis indberetning Ansøgningen skal foretages elektronisk via TastSelv Virksomheder kan indberette kvartalsvis, hvis: Salget af varer uden moms til andre EU-lande i indeværende kvartal og i hvert af de fire forudgående kvartaler ikke overstiger DKK Salget uden moms alene vedrører salg af ydelser Salget vedrører både salg af varer under grænsen i første punkt samt ydelser Indberetningsfristen er den 25. i måneden efter angivelsesperiodens udløb 50

51 Krav til EU-salgsangivelse (listeangivelse) Check listeangivelsen 14 dage efter indberetning Indberetningen kan efterfølgende være fejlbehæftet Lilla advarsels trekant SKAT oplyser, at der ved salg af: Ydelser der har advarsels trekante ikke skal foretages yderligere, hvis køber er en virksomhed, jf. tidligere Varer der har advarsels trekante skal fremskaffe korrekt momsnummer eller efterangive dansk moms 51

52 Regler for tilbagesøgning af udenlandsk moms 52

53 Tilbagesøgning af udenlandsk moms Betalt moms i forbindelse med aktiviteter i udlandet EU-landene Visse lande uden for EU eksempelvis Norge Typiske udgifter, der betales moms af i udlandet Brændstof, hotel, restauration, kursusgebyrer, kongresgebyrer, messegebyrer, korttidsleje af køretøjer m.v. Det er ansøgningslandets fradragsregler, som gælder for momsrefusion 53

54 Tilbagesøgning af udenlandsk moms Tilbagesøgningsfrister EU-landene 30. september året efter Eksempelvis fakturaer dateret i 2012 skal tilbagesøges senest den 30. september 2013 Norge 30. juni året efter Stadig papirsansøgninger Originale fakturaer medsendes Erklæring (blanket ) fra SKAT i Danmark om, at ansøger er momspligtig i Danmark 54

55 Tilbagesøgning af moms fra andre EU-lande Tilbagesøgning sker via under TastSelv Erhverv Følgende informationer skal anvendes: Ansøgningsperiode Én årlig ansøgning minimumsbeløb EUR 50 Max 4 årlige ansøgninger minimumsbeløb EUR 400 Bic/swift code Iban code/kontohavers navn Informationer fra faktura Original faktura nogle EU-lande ønsker scannet faktura medsendt Kode for arten af købet se næste planche Overordnet 4 måneders sagsbehandlingstid 55

56 Momspakken - tilbagesøgning Koder for arten af det momsbelagte køb: 1 = Brændstof 2 = Udlejning af transportmidler 3 = Udgifter vedr. transportmidler 4 = Vejafgifter og bompenge 5 = Rejseomkostninger (taxi, offentlige transportmidler osv.) 6 = Logi 7 = Fødevarer, drikkevarer, restaurationsydelser 8 = Entre til messer og udstillinger 9 = Udgifter til luksusforbrug, underholdning og repræsentation 10= Andet 56

57 Opdatering om aktuelle momsog afgiftsforhold 57

58 Momsændringer Fra 1. juli 2012 Salg af metalskrot skal ske med omvendt betalingspligt Ingen moms på faktura køber skal beregne og betale moms Fra 1. januar 2013 Forenklede fakturaer beløbsgrænse hæves til DKK Godkendes, som købsbilag med følgende oplysninger: Udstedelsesdato Fortløbende nummer Sælgers momsnummer, navn, og adresse Mængden og arten af leverancen Oplysning om momsbeløbets størrelse, evt. som 20% af beløbet inkl. moms Afregningsbilag Selvfakturering eller self-billing Købers momsnummer 58

59 Momsændringer Fra 1. januar 2013: Varebiler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, skal have logo/firmanavn og CVR-nr. på siden Salg efter brugtmomsreglerne Fortjenestmarginordning brugte genstande - køber har ikke fradrag for momsen Fortjenestmarginordning kunstgenstande køber har ikke fradrag for momsen Fortjenestmarginordning samleobjekter og antikviteter køber har ikke fradrag for momsen Elektroniske fakturaer til andre EU-lande i pdf-format Skal opfylde betingelserne for almindelige fakturaer Køber skal acceptere elektroniske fakturaer Kan arkiveres elektronisk eller i papirformat 59

60 Administration af energiafgifter 60

61 Energiafgift Momsregistrerede virksomheder har fradrag for energiafgifter, hvis energien er forbrugt til procesformål Som procesformål anses eksempelvis belysning, pc m.v. Der ydes ikke godtgørelse til: Opvarmning af varmt vand Rumopvarmning og Komfortkøling Energien skal forbruges i virksomheden, dermed godtgøres videresolgt energi ikke 61

62 Bilagsvirksomheder Der ydes ikke godtgørelse af energiafgift til liberale erhverv: Advokater Arkitekter Bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer) Forlystelser, herunder teaterforestillinger, biografforestillinger m.v. Landinspektører Mæglere Reklame Revisorer Rådgivende ingeniører 62

63 Afgrænsning mellem procesenergi og rumvarme-energi Der er en række metoder til opgørelse af den ikke godtgørelsesberettigede forbrug til elradiatorer/elvandvarmere m.v. Elektricitet: Den faktiske mængde elektricitet forbrugt i nævnte anlæg, opgjort efter særskilt måler End fremstillede mængde varme, opgjort efter varmemåler ganget med 1,1 og omregnet til kwh Den installerede effekt ganget med 350 timer pr. måned For en radiator med en effekt på 800 watt beregnes forbruget ved at gange effekten med 350 timer = 800 W x 350 timer = w- timer = 280 kwh pr. måned Den installerede effekt ganget med den faktiske målte driftstid DKK 10 pr. m 2 pr. måned OBS forslag om højst 4 måneder af kalenderåret for komfortvarme 63

64 Energiafgifter Godtgørelse af elafgifter - proces År/øre kwh Elafgift 62,4 63,5 64,7 65,8 Elsparebidrag 0,6 0,6 0,6 0,6 Eldistributionsafgift 4,0 4,0 4,0 4,0 Tillægsafgift 6,0 6,1 6,2 6,3 Elspareafgift (CO-2) 6,3 6,4 6,5 6,6 Samlet afgift 79,3 80,6 82,0 83,3 Eldistributionsafgift -1,0-1,0-1,0-1,0 Reduktion tillægsafgift -1,6-3,0-3,5-3,5 Elspareafgift (CO-2) -6,3-6,4-6,5-6,6 Samlet godtgørelse 70,4 70,2 71,0 72,2 64

65 Godtgørelse af el til rumvarme og komfortkøling Virkning fra 1. januar 2012 Delvist godtgørelse af elafgift til rumvarme og komfortkøling 11,8 øre pr. kwh Der skal ske MÅLING Gælder alle momsregistrerede virksomheder Herunder advokater Revisorer Arkitekter Bureauer Forlystelser Landinspektører Mæglere/bureauer m.v. 65

66 Skema til beregning af elafgift og vandafgift Godtgørelse af el-afgift 2012 Forbrug i kwh 100 Momsfradrag i % 100 Målt forbrug til elvarme i kwh 10 Godtgørelse 71,38 Specifikation: Afgiftsbeløb Godtgørelse Til udgiftsførelse Elafgift 63,50 63,50 0,00 Elsparebidrag 0,60 0,60 0,00 Eldistributionsbidrag 4,00 3,00 1,00 Tillægsafgift 6,10 3,10 3,00 Energispareafgift 6,40 0,00 6,40 Elvarme 1,18 1,18 0,00 Godtgørelse af vandafgift Forbrug i m3 100 Momsfradrag i % 100 Godtgørelse 590,00 Specifikation: Afgiftsbeløb Godtgørelse Til udgiftsførelse Vandafgift

67 Personaleadministration 67

68 Personaleadministration og ansættelsesret Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Kort om sygefravær Ferieloven - sygdom under ferie Seneste nyt - lovgivning og afgørelser 68

69 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Efter ansættelsesbevisloven har arbejdsgiveren pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Hvem skal have et ansættelsesbevis? Medarbejdere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned Medarbejdere med en gns. arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge Hvordan og hvornår skal ansættelsesbeviset udleveres? Anbefales udleveret samtidig med at der indgås aftale om ansættelse, dog skal det udleveres senest 1 måned efter arbejdets påbegyndelse Ansættelsesvilkår og oplysninger om ansættelsesforholdet skal gives i et skriftligt dokument fra arbejdsgiver 69

70 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Hvad skal et ansættelsesbevis som minimum indeholde? For at oplysningspligten er opfyldt, skal alle væsentlige forhold medtages, og det skal indeholde følgende 10 punkter: Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse Arbejdsstedets beliggenhed Medarbejderens stillingsbetegnelse eller jobbeskrivelse Ansættelsesforholdets starttidspunkt og evt. varighed, såfremt der er tale om en tidsbegrænset ansættelse (f.eks. vikariat eller opgavebestemt ansættelse) Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie Opsigelsesvarsler Det aftalte vederlag, herunder evt. tillæg og andre lønandele som ikke er indeholdt i lønnen, f.eks. pension, bil, telefon, kost og logi, andre personalegoder samt hvornår lønudbetalingen sker Den daglige, ugentlige eller månedlige aftalte arbejdstid og arbejdstidspunkter Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst og/eller aftale der gælder for ansættelsen Andre væsentlige forhold, der kan have betydning for ansættelsesforholdet, f.eks. rejseaktivitet, beklædning, krav om kørekort m.v. 70

71 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår kræver tillæg Ved væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår skal det hurtigst muligt og senest én måned efter ændringens ikrafttræden bekræftes skriftligt over for medarbejderen Ændringer kan ske i form af en ny kontrakt eller ved et tillæg til kontrakten Ved udarbejdelse af tillæg til en eksisterende kontrakt anbefales det, at følgende angives i tillægget: Nærværende kontrakttillæg supplerer og er en integreret del af den eksisterende ansættelseskontrakt mellem parterne. Medarbejderen er forpligtet til at opbevare tillægget sammen med den eksisterende ansættelseskontrakt. Hvornår er en ændring væsentlig? 71

72 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Hvad er en tidsbegrænset ansættelse? Lovgrundlag: Lov om tidsbegrænset ansættelse. En tidsbegrænset ansættelse er et ansættelsesforhold, hvor tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør er fastsat ud fra objektive kriterier, såsom en bestemt dato, færdiggørelse af en bestemt arbejdsopgave eller indtrædelsen af en bestemt begivenhed. En medarbejder med en tidsbegrænset ansættelse skal have samme ansættelsesvilkår, som virksomhedens øvrige medarbejdere 72

73 Ansættelsesbevis/tillæg og tidsbegrænsede ansættelser Forlængelser af en tidsbegrænset ansættelse Ansættelsesforhold kan forlænges 1 2 gange pga. saglige og objektive årsager f.eks. vikariat ved barsel, sygdom eller orlov, eller pga. ikke afsluttet projektarbejde, opgave ol. Ophør af tidsbegrænset ansættelse Ansættelsesforholdet ophører uden nærmere varsel den dato, som parterne har aftalt Hvis ikke andet er aftalt, reguleres ansættelsesforhold i øvrigt af de almindelige opsigelsesregler i funktionærloven eller overenskomst 73

74 Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Hvem kan ansætte elever og hvordan? Lov om erhvervsuddannelser Virksomheden skal godkendes, hvilket kræver Faglærte oplæringsansvarlige eller min. 3 5 års brancheerfaring Opfyldelse af faglige krav bredde og dybde med angivelse af oplæringsfunktioner i godkendelsesskema Hovedregelen er 1 elev pr. 3 ansatte eller ved flere ansatte 2 udlærte medarbejdere pr. elev Der skal udarbejdes en uddannelsesaftale Kontaktdata for arbejdsgiver og elev Uddannelsesperiode 2 4 år alt efter uddannelse og erhverv Arbejdssted og uddannelsessted Løn Uddannelsesaftalen underskrives og sendes til den lokale handelsskole, teknisk skole eller anden fagskole 74

75 Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Der er flere forskellige former for uddannelsesaftaler En almindelig uddannelsesaftale, som enten omfatter hele uddannelsen med grund- og hovedforløb (praktikindgangsvejen) eller kun hovedforløbet (skoleindgangsvejen) En aftale om mesterlære, hvor det aftales konkret med skolen, hvordan den indledende oplæring/grundforløbet deles mellem skolen og virksomheden En kombinationsaftale, hvor flere virksomheder indgår en fælles uddannelsesaftale med eleven og deler dermed ansvaret i fællesskab Hvem betaler? En virksomhed, der indgår en uddannelsesaftale og betaler elevens løn, men samtidigt ydes AER-godtgørelse under skoleperioder, og i visse tilfælde kan jobcentrene yde tilskud til voksenelever eller elevbonus 75

76 Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Ansættelsesvilkår for en elev Prøvetid og aftalens uopsigelighed. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden Arbejdstid og lønforhold Praktikplan og oplæring i praktikken Elektronisk uddannelsesplanlægning på AER refusion under skoleophold og for transport Ferie, sygdom og barsel Ændring af uddannelsesaftalens længde Uenigheder og tvister mellem elev og arbejdsgiver Den afsluttende fagprøve 76

77 Uddannelsesaftaler og ansættelsesvilkår for elever Ansættelsesvilkår for en elev Lønnen SKAL efter LOE 55 mindst udgøre den løn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet, uanset om virksomheden har indgået overenskomst eller ikke F.eks. en kontorelev skal aflønnes efter kontor lager overenskomsten ml. HK og Dansk Erhverv, og skal derfor indeholde følgende: Grundløn på min. DKK pr. mdr. Tillæg for bestået HHX eksamen ca. DKK 700 Tillæg af fritvalgskonto med 1% af gage bruges efter aftale Tillæg af arbejdsgiverbetalt pension med 8% af gage Ved ansættelse før 1/7 gives 5 ugers ferie i perioden 1/5-30/4 Senere ansættelse giver kun ferie ved ferielukning (max. 5 dage) Løbende optjent feriefridage Elevens egen pensionsindbetaling på 4% af grundlønnen 77

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent

EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER. Birthe Boisen, juridisk konsulent EVT EMNEORD PRAKSIS OM ANSÆTTELSESAFTALER Birthe Boisen, juridisk konsulent bfb@danskfjernvarme.dk Lov om Ansættelsesbeviser Ansættelsesaftalen LOV OM ANSÆTTELSESBEVISER Hvem er omfattet af loven Alle

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis

Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis Ansættelseskontrakt for vikarer i almen praksis 1. Undertegnede læge/lægehus (navn og adresse, evt. stempel): Ansætter herved (navn og adresse): som vikar. 2. Vikaren vil være ansat som funktionær ikke-funktionær

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Momsinstruks Version.: 30.06.2007

Momsinstruks Version.: 30.06.2007 Indholdsfortegnelse MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 2 INDLEDNING... 2 HOVEDPRINCIPPER... 2 1) HVOR DER HANDLES... 3 2) HVEM DER HANDLES MED... 3 INDLAND... 3 UDLAND... 3 3) HVAD DER HANDLES... 3

Læs mere

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber

Angivelse af Intrastat, Moms og EU-salg uden moms Særlige begreber Angivelse af Intrastat, Moms og Særlige begreber I nedenstående tabel er vist hvorledes international handel med varer angives i hhv. Intrastat og SKAT s momsangivelse og. Det skal understreges, at oplysningerne

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005

Moms af ydelser. Erhverv. Vejledning. Resumé. Indhold. E nr. 22. Maj 2005 Maj 2005 Erhverv Moms af ydelser Vejledning E nr. 22 Version 1.2 E 1.1 nr. digital 22 Denne vejledning er omskrevet og opdateret med de regler, der var gældende 1. december 2004. Resumé Vejledningen henvender

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Byggeri uden sort arbejde

Byggeri uden sort arbejde Byggeri uden sort arbejde Når du køber byggeydelser Når du som bygherre køber byggeydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Momsfri virksomhedsoverdragelse Ny praksis nu også

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere