Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger"

Transkript

1 Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger Gruppe nr: 4 Hold: 7fbaa Udarbejdet af Tobias Kristensen og Christian Davids

2 University College Nordjylland Finansbacheloruddannelsen 7FBA Gruppe 4 7. semester efterår 2014 Bachelorprojekt Performanceanalyse af aktive og passive investeringsafdelinger - Med fokus på danske og globale afdelinger Rapporten er udarbejdet af Tobias Kristensen Christian Davids Vejleder: Henrik Lauritsen Afleveringsdato: 16/ Antal anslag inkl. mellemrum: Antal normalsider: 65,1

3 Abstract The main purpose of this thesis is to find out which kind of mutual fund that performs the highest riskadjusted return. First of all we explain the main differences between active- and passive portfolio management. Furthermore, the costs regarding these funds will be explained in general and analyzed in relation to the funds. Afterwards, five funds with an active investment strategy and five funds with a passive investment strategy will be selected. The funds will be selected from two different markets which are the Danish and the global market. Each fund compares itself to a benchmark. When analyzing the performance of a fund it is important not only to look at the return but take the risk into consideration as well. To answer the question we will therefore analyze the funds in relation to the theories of Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensens alfa. Each theory takes the risk into account either by the standard deviation or systematic risk also known as beta. As the selected funds have a limited existence, the period of the analysis will be approximately four years. The analysis will enable us to assess the performance of the mutual funds. One of the findings in this thesis is that the costs of active portfolios are way higher than the costs of passive portfolios. Especially the administration costs show a significant difference between active and passive portfolio management. The main finding in this thesis is the result of the performance analysis. Based on the analysis it is not possible to determine which kind of portfolio management that perform the highest risk-adjusted return. There is no tendency that active managed portfolios perform better than the passive managed portfolios or the other way around. Finally, we will discuss the methodical considerations such as historical data, calculation of beta, benchmark, the theories etc. and how changes could make an influence on the result.

4 1 Indholdsfortegnelse 2 Begrebsafklaring Indledning Metode Aktørtilgangen Systemtilgangen Den analytiske tilgang Metodisk fremgangsmåde Projektets Struktur Afgrænsning Investeringsforeninger Generelt om investeringsforeninger Aktive afdelinger Passive afdelinger Historie og lovgivning Omkostninger (Tobias) Administrationsomkostninger Handelsomkostninger Emissionstillæg og Indløsningsfradrag ÅOP Omkostningsanalyse (Tobias) Udvælgelse af investeringsafdelinger (Christian) Porteføljeteori Den Efficiente Rand (Tobias) Diversifikation (Christian) CAPM (Christian) CML (Tobias) SML (Christian) Teori til performanceanalyse Sharpe ratio (Tobias)... 35

5 13.2 Treynor ratio (Christian) Jensens alfa (Tobias) Forudsætninger Historisk afkast (Tobias) Standardafvigelse (Tobias) Afkast og standardafvigelse (Tobias) Benchmark (Christian) Beta (Christian) Den risikofrie rente (Tobias) Performanceanalyse Sharpe ratio Danske afdelinger (Tobias) Globale afdelinger (Christian) Treynor ratio Danske afdelinger (Tobias) Globale afdelinger (Christian) Jensens alfa Danske afdelinger (Tobias) Globale afdelinger (Christian) Opsummering på de tre nøgletal Diskussion Historisk data CAPM Den risikofrie rente Benchmark Et tredje marked Performancemåling Konklusion Kildefortegnelse Bøger Tidsskrifter Internet... 69

6 19 Bilag Normalfraktildiagrammer over afdelingernes mdl. logaritmiske afkast Grafisk illustration af resultatet for Treynor ratio og Jensens alfa indtegnet som SML Beta og R 2 for Alm. Brand Globale Aktier... 79

7 2 Begrebsafklaring Dette afsnit har til formål at forklare begreber og forkortelser, der er anvendt i løbet af projektet. Dette er foretaget med henblik på at sikre en entydig forståelse af begreber, der er væsentlige i forhold til forståelsen af projektet. Derudover vil begrebsafklaringen bidrage positivt til at undgå misforståelser i kommunikationen mellem os og læseren. Yderligere begreber vil løbende blive forklaret i projektet, som de kommer. CML er forkortelsen for Capital Market Line. Linjen angiver forholdet mellem en porteføljes standardafvigelse og det forventede afkast. SML er forkortelsen for Sercurity Market Line. Denne angiver forholdet mellem den systematiske risiko og det forventede afkast. CAPM er forkortelsen for Capital Asset Pricing Model. Denne anvendes til at udregne det forventede afkast på et aktiv. Benchmark angiver den gennemsnitlige udvikling for et marked. Dette kunne f.eks. være OMX C20 Cap. I opgaven kan markedet være anvendt som synonym for benchmark. R kvadreret (R 2 ) angiver forklaringsgraden, som bestemmer, hvor stor en del af en afdelings afkast, der kan forklares ud fra det benchmark, den følger. MVP er forkortelsen af Minimum Varians Porteføljen. Denne angiver den porteføljesammensætning med laveste risiko ud fra den efficiente rand. ÅOP er forkortelsen for Årlige Omkostninger i Procent. Den anvendes til at angive de samlede omkostninger for en investeringsafdeling. 1

8 4 Indledning Vi befinder os i øjeblikket i et rentemiljø, hvor renten på hhv. fastforrentede og variabelt forrentede realkreditlån er rekordlav 1. 2 Renten på indlån i den etablerede banksektor er også på et lavt niveau 3. Man skal derfor kigge langt efter en forretning af sit indestående, der opretholder købekraften 4, hvis midlerne står kontant. En mulighed for at opnå en bedre forrentning af sine opsparede midler er ved at investere disse. Dette kan man enten gøre på egen hånd, eller man kan gøre som ca danskere gør, nemlig via en investeringsforening. 5 Danskernes beholdning af investeringsbeviser indeholdende obligationer og aktier er stigende. Dette har medført, at landets største banker har en enorm indtjening på at rådgive, udbyde og sælge investeringsbeviser. 6 Det er blandt andet formidlingsprovisionen, som bankerne tjener særdeles godt på, og er de årlige omkostninger, som bankerne bliver betalt, netop for at rådgive om investeringsafdelingerne 7. 1 Børsen 2 Jyllandsposten Købekraft: Forskellen mellem inflation og forrentning af midler. Er inflationen højere end forrentningen bliver købekraften forringet c3bpbmrlcibndwxkihdlo2jhbmtlcjtcyw5rzxigc3bpbmrlcibndwxkihdligvrc3ryysbpbnzlc3rvcmdlynlyo2vrc3ryyq,, 7 2

9 2010M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M07 Figur 1 - Danskernes samlede depotværdier i investeringsafdelinger Beholdning Aktieafdelinger Obligationsafdelinger Kilde: I figur 1 ses udviklingen af danskernes formue i hhv. aktie- og obligationsafdelinger. Det ses klart, at beholdningen inden for især aktieafdelinger har været stødt stigende siden primo 2010, hvor den samlede beholdning var kr. 290 mia. til at være 695 mia. i juli 2014, hvilket er en stigning på 139 %. Det skal dog pointeres, at en del af den stigning i beholdningen også kan skyldes den positive kursudvikling, der har været på markederne. Dermed er stigningen i beholdningen ikke udelukkende forårsaget af investorernes øgede lyst til at investere via foreninger. Der er inden for de senere år rettet en skarp kritik mod investeringsforeningernes omkostningsniveau. Investorerne forventes i år at betale investeringsforeningerne omkostninger for kr. 7 mia. Til sammenligning betalte investorerne sidste år kr. 6,2 mia. 8 Gennem vores praktikophold og studiejobs i hhv. Uvildige og Danske Bank, har vi begge arbejdet med investeringsforeningernes forskellige afdelinger. Her gør både passive og aktive afdelinger sig gældende. Vi har samtidig opnået et udmærket kendskab til de omkostninger, der er forbundet med at investere i hhv. aktive og passive afdelinger. Vores erfaring siger os, at omkostningerne typisk er højere for en aktivt forvaltet afdeling i forhold til passivt forvaltede. Ydermere har vi en teori om, at aktive investeringsafdelinger ikke performer bedre end pas- 8 Banker snupper investorens penge med milliardgebyrer 26 september 2014 (udbyder af erhversnyheder, finansielle værktøjer, elektronisk avis etc.) l 3

10 sive investeringsafdelinger. Vores viden på dette område kombineret med artikler 9, der forholder sig kritisk til aktive investeringsafdelinger, har bevirket denne hypotese. Til trods for vi har arbejdet med investeringsafdelingerne på hver sin måde, så er fælles for os begge, at vi undrer os meget over, om de aktive afdelinger er sine omkostninger værd og dermed performer bedre end de passive afdelinger. Denne underen skaber motivationen til at svare på vores problemformulering, som er udarbejdet på baggrund af ovenfor beskrevne faktorer. Problemformuleringen lyder som følger. Hvor opnås det højeste risikojusteret afkast set i forhold til aktive kontra passive investeringsafdelinger? Til at besvare problemformulering vil vi anvende relevant teori og empiri, samt følgende underspørgsmål. - Hvad er forskellen på aktive og passive investeringsafdelinger? - Performer aktive investeringsafdelinger bedre end passive? 9 Jens Møller Nielsen: Hård kritik af dyre investeringsforeninger og smarte banker, Dansk Aktionærforening (forening for danske aktionærer, der arbejder for bedre vilkår for private investorer),

11 5 Metode Ifølge Arbnor og Bjarke findes der tre videnskabsteorier til at skabe viden. Disse er aktørtilgangen, systemtilgangen og den analytiske tilgang. Disse vil alle blive beskrevet i nedenstående. Her vil vi også begrunde valg og fravalg af respektive tilgange. 5.1 Aktørtilgangen Verden er ved aktørtilgangen subjektiv, og virkeligheden er individuel. Empirien opfattes gennem det enkelte individ. Virkeligheden er dannet af aktørernes handlinger, og da aktørerne indgår i en social sammenhæng, så bliver virkeligheden til en social konstruktion. 10 En aktør skal kunne sætte sig ud over sine egne holdninger og tanker, når vedkommende gør observationer i den sociale sammenhæng. Man skal være opmærksom på, at den empiri der indsamles, i en vis grad er præget af aktørens egen opfattelse. Empirien er svær at genskabe, da den ikke fører til generelle resultater og mangler objektivitet, da den udelukkende bygger på subjektive udsagn og fortolkninger. 11 I dette projekt vil der forekomme store datamængder, der skal bearbejdes og analyseres, hvorfor vi er nødt til at være fuldstændig objektive, hvorfor aktørtilgangen i dette tilfælde ikke kan anvendes, da denne tilgang er 100 procent subjektiv. 5.2 Systemtilgangen I denne tilgang fokuseres der på at beskrive og forstå en forandring inden for et område. Systemtilgangen er en blanding mellem aktørtilgangen og den analytiske tilgang, da virkelighedsopfattelsen kan være både subjektiv og objektiv. 12 I denne tilgang anses virkeligheden for at bestå af flere delsystemer, der til sammen danner en helhed. Disse begreber nævnes som sub- og supersystemer og medfører, at en ændring i et delsystem, ligeledes vil føre til en ændring i de omkringliggende systemer. Empirien indsamles ved at studere de enkelte delsystemer. Dette gøres objektivt, men når man skal fortolke den indsamlede empiri, tillægges der automatisk en vis subjektivitet. Dette medfører også, at systemerne er unikke. Dvs. at undersøgelsen ikke kan genskabes. 13 Da vi ikke skal ind og arbejde med en ændring indenfor et system, med det formål at beskrive og forstå, er denne metode ikke den mest optimale for os. Derfor fravælges denne tilgang ligeledes. 10 Ingeman Arbnor m.fl. Methodology for creating business knowledge. Sage, 3. Udgave 2009, side IBID side IBID side IBID side 63. 5

12 5.3 Den analytiske tilgang Den analytiske tilgang forholder sig udelukkende objektivt til virkeligheden i modsætning til system- og aktørtilgangen. Derfor er virkeligheden uafhængig af iagttageren. Derudover forudsætter tilgangen, at virkeligheden er fyldt med fakta, hvilket gør at empirien er kvantitative data, som opnås gennem målinger og vejninger. I dette projekt vil de kvantitative data indgå fra historiske observationer som eksempelvis kurser, standardafvigelser og omkostninger. Under den analytiske tilgang er målet at finde sandheden, som skal findes i virkeligheden. Det skal derfor være muligt for andre at gentage forsøgene ud fra identisk data og opnå det samme resultat. Forudsætningen for at anvende den analytiske tilgang er, at der i forvejen er givet en vis mængde data, samt teorier til at analysere sig frem til et svar på problemformuleringen. 14 I forbindelse med den analytiske tilgang er det vigtigt hurtigst muligt at definere vigtige emner og nøglebegreber. Dette gøres for at sikre at disse bliver forstået korrekt og entydigt. Hvis ikke dette lykkes, og et vigtig begreb ikke forstås entydigt, opstår der en potentiel risiko for misfortolkning. 15 Vi har i dette projekt valgt at anvende den analytiske tilgang, da tal og fakta udgør en stor del af projektet. Som ovenfor beskrevet, vil der blive anvendt kvantitative data, som vi ønsker at analysere med henblik på at svare på vores problemformulering. 14 Ingeman Arbnor m.fl. Methodology for creating business knowledge. Sage, 3. Udgave 2009, side IBID side 89. 6

13 6 Metodisk fremgangsmåde Indledningsvist vil vi redegøre for investeringsafdelinger generelt. Her vil indgå historie og relevant lovgivning for investeringsforeninger. Dernæst vil vi gennemgå aktive- og passive afdelinger hver for sig og forklare hvordan disse plejes af investeringsforeningerne. Efterfølgende vil vi udvælge de investeringsafdelinger, som vi vil beskæftige os med i projektet. Denne udvælgelse vil naturligvis blive begrundet med argumenter for respektive afdelinger. De udvalgte afdelinger vil blive beskrevet, for at der er klar forståelse af den enkelte afdeling. Derefter vil vi foretage en omkostningsanalyse, hvor aktive- og passive afdelinger vil blive sammenlignet. Dernæst vil vi gennemgå relevant porteføljeteori med udgangspunkt i Harry M. Markowitz og William F. Sharpe, der anses for fædre af den nymoderne porteføljeteori 16. Dette afsnit vil inkludere diversifikation, den efficiente rand, CAPM, CML og SML. Ud fra valgte aktive- og passive afdelinger, er vi således i stand til at påbegynde en performanceanalyse, hvor aktive- og passive afdelinger vil blive analyseret og sammenlignet. Når der tales om performancemåling, er det vigtigt, at det opnåede afkast sammenholdes med porteføljens eller i dette tilfælde investeringsafdelingens risiko. Ses der udelukkende på det totale afkast, er dette i sig selv uinteressant, eftersom der ikke tages stilling til risikoen bag det opnåede afkast. Derfor er det kun, hvis man sammenholder risikoen med afkastet, at der fås en klar indikation af, hvordan investeringen har klaret sig. Med udgangspunkt i dette vil vi derfor anvende Sharpe ratio, Treynor ratio og Jensens alfa. Fælles for disse er, at alle anvender en form for risiko, hvorfor de kan anvendes til performancemåling. Teorierne samt forudsætningerne dertil vil yderligere blive gennemgået i et senere afsnit. Endvidere vil vi perspektivere og diskutere metodiske overvejelser. Perspektiveringen og diskussionen vil indeholde, hvilke alternative teorimodeller vi kunne have anvendt. Derudover diskuteres valget af analyseperioden og valg af observationer. Kunne resultatet være et andet, ved eksempelvis en anden observationsfrekvens? Afslutningsvis vil projektets konklusion blive præsenteret. 16 Michael Christensen m.fl. Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse. Jurist- og økonomforbundets forlag 3. udgave 2009 side 57. 7

14 6.1 Projektets Struktur Baseret på ovenstående metodisk fremgangsmåde vil projektet derfor blive udarbejdet på følgende vis: Figur 2 - Projektets struktur indledning, metode og afgrænsning Performanceanalyse Analyseresultat Generelt om Investeringsforeninger Forudsætninger for analysen Perspektivering og diskussion Aktive/Passive Porteføljeteori Konklusion Historie og lovgivning Omkostninger Kilde: Egen tilvirkning 8

15 7 Afgrænsning En investeringsafdeling definerer vi i dette projekt, som det produkt investeringsforeningerne udbyder. Dette kan eksempelvis være Danske Invest, der udbyder sin investeringsafdeling Danske Invest Danmark, der udelukkende indeholder danske aktier. En investeringsforening skal derimod forstås som en overordnet forening, der udbyder investeringsafdelinger. Dette kan eksempelvis være Danske Invest eller Jyske Invest. Projektet og analysen vil udelukkende tage udgangspunkt i investeringsafdelinger der indeholder aktier. Derudover vil investeringsafdelingerne alle være udbudt af danske investeringsforeninger såsom Danske Invest, Jyske Invest, Spar Invest osv. Dette har vi besluttet for at skabe et bedre sammenligningsgrundlag. Havde vi valgt også at inddrage amerikanske investeringsforeninger, så spillede valutarisikoen også en rolle, hvilket gør det vanskeligt at vurdere performance over en fireårig periode i forhold til en dansk investeringsforening. Tabel 1 - Udvalgte investeringsafdelinger Navn Forening Marked Type ISIN Bechmark Danmark Danske Invest Danske aktier Aktiv DK OMX C20 Cap Danske Aktier Jyske Invest Danske aktier Aktiv DK OMX C20 Cap Danmark Indeks Danske Invest Danske aktier Passiv DK OMX C20 Cap Danmark Indeks Small Cap Danske Invest Danske aktier Passiv DK OMX C20 Cap Globale Aktier Jyske Invest Globale aktier Aktiv DK MSCI World Globale Aktier SRI Nykredit Invest Globale aktier Aktiv DK MSCI World Globale Aktier Alm. Brand Invest Globale aktier Aktiv DK MSCI World Globale Indeks 2 Danske Invest Globale aktier Passiv DK MSCI World Globale Indeks Danske Invest Globale aktier Passiv DK MSCI World Globale Aktier min. Risiko Spar Invest Globale aktier Passiv DK MSCI World min. Volatility Kilde: Egen tilvirkning Analysen foretages med udgangspunkt i perioden til Denne periode omtales efterfølgende som analyseperioden. Der vil senere blive argumenteret for udvælgelsen af perioden. I figur 3 ses de udvalgte investeringsafdelinger som vi har udvalgt til analysen. Begrundelsen for udvælgelsen er uddybet i et senere afsnit. 9

16 Figur 3 - Beholdning i milliarder baseret på marked Beholdninger fordelt på afdelingstype Aktier Danske Aktier Globale Aktier Europæiske Aktier Nordiske Aktier Østeuropæiske Aktier Nordamerikanske Aktier Latinamerikanske Aktier Fjernøstlige Aktier Japanske Aktier Emerging Markets Aktier Kina Kilde: d=165077&tablestyle=&st=sd&buttons=0 I figur 4 ses de samlede beholdninger af investeringsafdelinger fordelt på markeder. På bagrund heraf har vi udvalgt to markeder. Det første valgte marked er investeringsafdelinger der udelukkende indeholder globa- 10

17 le aktier. Vi har valgt dette marked, da det er det mest populære og dermed den type afdelinger hvor de danske investorer har investeret mest. Der var pr alene for afdelinger med globale aktier investeret knap kr. 350 milliarder. Det andet marked vi har valgt er afdelinger med udelukkende danske aktier. Valget af dette marked er baseret på populariteten blandt de danske investorer, og det marked investorerne har investeret tredje mest i, nemlig kr. 78,8 milliarder pr Derudover var interessen og dermed motivation for at analysere afdelingerne på dette marked størst. Dette skyldes naturligvis vores større tilknytning til Danmark end til Nordamerika, som er det marked der er investeret næstmest i. Dermed vil vi i analysen udelukkende tage udgangspunkt i disse markeder, da vi vurderer, at det vil være alt for omfattende at skulle inkludere alle investeringsafdelinger for alle markeder med aktier. Dertil kan det også nævnes, at det stort set er umuligt at inkludere alle, da de er stiftet på forskellige tidspunkter og derved ikke har eksisteret i samme periode. De valgte markeder vil derfor fremover i projektet udgøre investeringsafdelinger indeholde udelukkende globale og danske aktier. 11

18 8 Investeringsforeninger I de følgende afsnit vil vi forklare investeringsforeninger generelt. Herunder forskellen på aktive- og passive afdelinger. Derudover vil vi kort redegøre for investeringsforeningernes historie og lovgivning. 8.1 Generelt om investeringsforeninger Investeringsforeninger giver investorer mulighed for at gå sammen, fremfor selv at anbringe midlerne i diverse værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter der er omfattet af 139 i lov om investeringsforeninger 17. Fælles for dem er, at de alle har nogle penge, som de ønsker at investere. Pengene samles i en pulje og investeres således i forskellige værdipapirer. Hver investor får en forholdsvis ejerandel af den samlede pulje, hvilket er hans investeringsbevis. Investeringsforeninger giver mulighed for at investere i markeder, som ikke umiddelbart er tilgængelige for private investorer. Her kan eksempelvis nævnes Latinamerika eller Asien. 18 Hver investeringsforening har et udvalg af forskellige investeringsafdelinger indenfor forskellige markeder. Eksempelvis har Danske Invest en afdeling der hedder Danske Invest Europa. Dette er en afdeling udelukkende bestående af europæiske aktier. Afdelingerne har ofte et tema, mål og investeringsstrategi. Disse er beskrevet og gjort rede for i afdelingens vedtægter og faktaark. 19 Jf. Loven om investeringsforeninger 19 20, skal vedtægterne yderligere indeholde bestemmelser om tilsammen 28 punkter, her i blandt formål, udbyttepolitik osv. Såfremt man ønsker at investere i en investeringsafdeling, gøres dette ved enten at købe et eksisterende investeringsbevis fra en nuværende investor, eller der kan tegnes et nyt bevis ved den respektive investeringsafdeling. 21 Overordnet findes der to forskellige slags investeringsafdelinger hhv. certifikatudstedende og kontoførende. Ved de kontoførende afdelinger er det blot foreningen, der har retten til at forvalte investorens penge. Der er ikke tale om et omsætteligt bevis. Derfor vælger vi udelukkende at fokusere på de certifikatudstedende. 17 LBKG nr Hvad er en investeringsforening 27. juli 2009 (Specialiseret i investeringsværktøjer, finansielle nyheder og information om investeringsforeninger) 19 Hanne S. Birkmose m.fl. Investeringsforeningsret. Karnov Group 1. udgave 2012 Side LBKG nr Hvad er en investeringsforening 27 juli 2009 (Specialiseret i investeringsværktøjer, finansielle nyheder og information om investeringsforeninger) 12

19 Blandt de certifikatudstedende afdelinger skelnes der mellem udloddende afdelinger og akkumulerende afdelinger. De akkumulerende afdelinger forpligter sig ikke til løbende at udlodde en del af afdelingens optjente afkast til investorerne. I stedet, som navnet antyder, akkumuleres dette og geninvesteres. De udloddende afdelinger er derimod forpligtet til at udbetale løbende udbytte af det opnåede afkast til investorerne. Dette sker på samme måde, som når eksempelvis TDC udbetaler udbytte til sine aktionærer. 22 Investeringsafdelingerne bliver typisk opdelt i hhv. aktive og passive afdelinger, hvorfor vi i det følgende vil gøre rede for disse. 8.2 Aktive afdelinger Pt. er der i Danmark investeringsforeninger, der til sammen udbyder omkring forskellige investeringsafdelinger, hvoraf størstedelen er aktivt forvaltet. Aktivt forvaltede investeringsafdelinger adskiller sig ved, at foreningen har porteføljemanagere, som aktivt køber og sælger værdipapirer med troen på, at investeringsafdelingen kan præstere et afkast efter omkostninger, der slår eller som minimum er på niveau med det valgte benchmark. Benchmark er et udviklingsgennemsnit, der kan anvendes som målestok på forskellige finansielle markeder. I Danmark er det ledende benchmark OMXC20 Cap 25. I den aktivt forvaltede investeringsafdeling sættes investeringerne sammen ud fra forventninger til systematisk og usystematisk risiko. Systematisk og usystematisk risiko uddybes i afsnittet om diversifikation. De aktivt forvaltede investeringsafdelinger giver mulighed for at opnå et afkast, der slår benchmark Derimod er der også en risiko for, at afdelingen klarer sig dårligere end benchmark. I og med benchmark er en gennemsnitsberegning af afkastet på et marked, så vil alle aktive afdelinger naturligvis ikke kunne opnå afkast, der er højere end benchmark, da der i så fald ikke ville eksistere noget gennemsnit. 22 Hvad er en investeringsforening 27 juli 2009 (Specialiseret i investeringsværktøjer, finansielle nyheder og information om investeringsforeninger) 23 Markedet for investeringsfonde i 2013 Januar 2014 (Rådet for investeringsforeninger) 24 Fakta om investeringsfonde 16 juni 2014 (Rådet for investeringsforeninger 25 Javier Lopez Garrido: Nasdaq OMX København skifter til OMXC20 CAP som ledende indeks. Euroinvestor (Udbyder af danske og udenlandske kurser samt nyhder) 13

20 Denne problematik præsenterer Sharpe (1991) som zero-sum-game. Han beskriver desuden denne problematik på metaforisk vis På samme måde som en kage ikke bliver større af at blive skåret anderledes, bliver de samlede formuer ikke større af at blive forvaltet aktivt 26 Omkostningerne er typisk højere for aktive investeringsafdelinger end for passive afdelinger. Dette skyldes, det større forbrug af ressourcer, der anvendes i forbindelse med udvælgelsen af værdipapirer til afdelingerne. Derudover er der løbende overvågning og udskiftninger af værdipapirer alt efter markedets udvikling. Disse omkostninger vil bliver kommenteret yderligere i et separat afsnit. 8.3 Passive afdelinger I modsætning til aktive investeringsafdelinger findes der også passive investeringsafdelinger. De passive investeringsafdelinger går typisk under navnet indeksafdelinger, idet disse typisk følger et specifikt indeks og afspejler vægten i forhold til det marked/indeks, som afdelingen følger. Med andre ord sammensættes porteføljen, således den kopierer de underliggende aktiver af et indeks. Her kunne eksempelvis være tale om OMX C20 Cap eller DAX (Tyskland). Spredningen i de passive afdelinger er dermed afhængig af den spredning, der findes i det indeks der følges. 27 Den passive afdeling må dog gerne afvige en smule i sammensætningen af aktier i forhold til det indeks, som den skal følge jf. LFF bemærkninger til Det er dog ikke præcist klargjort, hvad der her menes, men formodningen er, at der alene er tale om vægtningen af de forskellige aktier i indekset. Derimod er der ikke tale om aktier fra andre indeks. Der findes en undtagelse i forhold til passive investeringsforeninger. Der kan investeres op til 20 % af afdelingens samlede formue i en aktie, der er udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, såfremt afdelingen har til formål netop at kopiere et givet indeks jf. 149 i lov om investeringsforeninger. 29 I helt specielle forhold kan denne grænse hæves til 35 % jf. 149 stk. 3 i lov om investeringsforeninger 30, forudsat usædvanlige markedsforhold. Dette kunne eksempelvis være før det førende danske indeks OMXC20 blev lavet om til OMXC20 Cap, hvor Novo Nordisk var stærkt dominerende for indekset 31. Passive investeringsafdelinger er i den tro, at markederne er efficiente i forhold til at indsamle og se i gennem nye informationer og rygter. Når nye informationer bliver tilgængelige omkring forskellige aktier eller 26 Michael Christensen: Performance af danske investeringsforeninger nye resultater. Finans/Invest 2012 nr. 3 Side Hanne S. Birkmose m.fl. Investeringsforeningsret. Karnov Group 1. udgave 2012 Side LBKG nr IBID 30 IBID 31 Ritzau og Bjarke Hansen: C20-indekset skifter navn 4 februar tv2finans (finansside med kurser og nyheder) 14

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Beskrivelse af nøgletal

Beskrivelse af nøgletal Beskrivelse af nøgletal Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26 DK-2100 København Ø Telefon: +45 35 46 35 46 Fax: +45 35 46 36 00 Web: www.carnegieam.dk E-mail: cww@cww.dk 11. marts 2008 Indhold 1 Porteføljeafkast

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted ( ) Anbefalinger 8 september, 2011 1 / 31 Anbefalinger om aktieinvesteringer Tom Engsted Møde i Dansk Aktionærforening: "Skal man investere selv eller via investeringsforeninger?" 8 september,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for

Baggrundspapir til kapitel 3 Besparelsespotentiale for Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvestering... af 7-08-0 :56 Baggrundspapir til kapitel Besparelsespotentiale for detailinvesteringsforeninger Journal nr. /006-000-0007/ISA//JKM

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest Ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet i én investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest ca. 50 globale kvalitetsaktier samlet

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011.

Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Performancesammenligning af aktivt og passivt forvaltet investeringsforeninger i Danmark 2004-2007 og 2008-2011. Afgangsprojekt Maj 2012 HD i Finansiering Forfatter: Ersen Taskiran Institut for Finansiering

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger

Performanceanalyse af danske investeringsforeninger Afhandling HD Finansiering Forfatter: Kasper Sørensen Vejleder: Frederik Aagaard Performanceanalyse af danske investeringsforeninger - En opgave der sammenligner performance af forskellige danske investeringsforeninger

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening. Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening Investeringsforeningen Investeringsforeningen StockRate Invest 50 af verdens stærkeste aktier samlet

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Investpleje Frie Midler

Investpleje Frie Midler Investering Investpleje Frie Midler Investpleje Frie Midler 1 Investpleje Frie Midler En aftale om Investpleje Frie Midler er Andelskassens tilbud til dig om pleje af dine investeringer ud fra en strategi

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Jyske Invest ikke som de fleste

Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest ikke som de fleste 2 jyske invest Jyske Invest ikke som de fleste Jyske Invest er ikke som de fleste i investeringsbranchen. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening

Investeringsforeningen StockRate Invest. 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i en investeringsforening 50 af verdens stærkeste aktier samlet i ét bevis DET BEDSTE FRA HELE VERDEN der blev etableret i september 2010, er en aktiv forvaltet investeringsforening,

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige omkostninger

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt

Prospekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast?

Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Skaber aktiv porteføljemanagement et øget risikojusteret afkast? Kandidatafhandling Oecon Matias Fyllgraf Lorentzen Christian Frank Müller Vejleder: Lasse Bork Aalborg Universitet 08. August 2013 Abstract

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE

TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE MICHAEL CHRISTENSEN AKTIE INVESTERING TEORI OG PRAKTISK ANVENDELSE 4. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Aktieinvestering Teori og praktisk anvendelse Michael Christensen Aktieinvestering Teori

Læs mere

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker

Sparindex. Passiv investering. Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Passiv investering Lars Toft Jensen, Analytiker Sparindex Agenda Foreninger og Enkeltaktier Omkostninger ved aktieinvestering Passive og Aktive Strategier Sparindex Det passive supplement Risiko

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S

ÅOK og ÅOP i Skandia. Skandia Link Livsforsikring A/S ÅOK og ÅOP i Skandia Skandia Link Livsforsikring A/S Skandia oplyser hvert år de to nøgletal ÅOK og ÅOP på kundernes årlige pensionsoverblik. ÅOK og ÅOP står for Årlige omkostninger i kroner og Årlige

Læs mere

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt?

Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? København, den 9. januar 2012 Analyse af estimeret active share for danske aktivt forvaltede fonde Hvor aktive er de aktivt forvaltede fonde egentligt? De fleste private investorer har overladt forvaltningen

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Empirisk analyse af obligationsbaserede investeringsforeninger og deres berettigelse

Empirisk analyse af obligationsbaserede investeringsforeninger og deres berettigelse Bachelorafhandling HA-almen Empirisk analyse af obligationsbaserede investeringsforeninger og deres berettigelse Benchmark- og performanceanalyse Forfatter: Adrian Nagy Vejleder: Carsten Tanggaard Handelshøjskolen,

Læs mere

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International

PROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Aktieoptur med negative afkast

Aktieoptur med negative afkast 3. juni 2008 Aktieoptur med negative afkast Set på overfladen har danske private investorer fået ganske pæne afkast i de forgangne år Korrigerer man for, hvornår der købes og sælges aktier i forhold til

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015

HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt. Marts 2015 HALBERG-GUNDERSEN INVEST GLOBALE AKTIER En investeringsforening som den oprindelig var tænkt Marts 2015 Indhold Baggrund for foreningens stiftelse Vision Strategi Investeringsproces Omkostninger Underleverandører

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager

ErhvervsKvinder Århus. Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager ErhvervsKvinder Århus Onsdag den 13. juni 2007 Jesper Lundager Program Kort præsentation Hvem er Sparinvest? Investering generelt Verdensklasse fra en lille dansker Sund fornuft - Investeringsforslag Afslutning

Læs mere