fjordvænget energirenovering totalenergianalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012"

Transkript

1 energirenovering total

2 disposition // energistrategi/ 3 kontekst/ 5 arkitektur & formgivning/ 8 energikoncept/ 11 bygningstiltag/ 14 konstruktioner/ 17 år 1/ 16 middeltal 3 år/ 17 opsumering/ 18 boligudgift udvikling 35 år/ 19 boligudgift udvikling 1 år/ 2 successiv kalkulation/ 21 PHPP resultatark/ 22 opsumering/ 23 side/ 2

3 energistrategi T E O - modellen / E I D - modellen traditionel energioptimering energirigtig integreret design teknisk optimering af forsyningsog varmesystem før bygningsoptimering. energioptimering gennem klimaskærms renovering og udnyttelse af gratis passiv-energi, før teknisk optimering. -energi hus ved passivhus optimering og integreret alternativ energi. energi forsyning varmesystem besparelses potentiale: isolering isolering 25-3% besparelses potentiale: 8-9% alternativ energi evt. supplerings varmesystem alternativ energi passivenergi optimering side/ 3

4 energistrategi forsyningspriser / forsyningspriser / Traditionel energi optimering låser energieffektiviseringen til systemløsninger der er afhængige af energi pris og forsyningssikkerhed. traditionel energioptimering teknisk optimering af forsyningsog varmesystem før bygningsoptimering. Energi priser er afhængige af stigende råstofpriser og stigende miljøafgifter. Olie er toneangivende for prisdannelse. Grafen viser en udvikling i forsyningspris med en fortsat udvikling i energipris. Det ses at merpris investering i energi besparende foranstaltningerher beregnet som sparet kwh pris for en 27,5 cm efterisoleret ydervæg til passiv standard. Populært sagt skal man over de næste 3 år betale mere for varmen hvis man køber den som fossil energi end hvis man investere i efterisolering. Kostprisen for dette er her beregnet til 1,24 kr. ved en investeringsrente på 4% årligt. energi forsyning varmesystem Energipriser 4, besparelses potentiale: 3, isolering 2, 1, 25-3% 2,4 1,24 1,2 1,4,95,56,89,43, alternativ energi Pris inkl. moms kr/kwh Middelpris over 3 år med prisstigning på 5,5 % årlig side/ 4

5 kontekst N side/ 5

6 kontekst side/ 6

7 kontekst fakta// boligtyper 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum boliger i alt antal størrelse (m²) blokken er stort set nord-syd, vendt, og der er en simpel disponering af parkering mod øst og grønt areal, haver og altaner mod udsigten, mod vest mindre haver langs bygningens facade, adskilt fra grønt areal af minde hæk energirenovering vestfacade mod grønt areal side/ 7

8 arkitektur formgivning /arkitektoniske overvejelser Fjordvænget er en meget stor bygningskrop i landskabet, placeret på en skøn grund, med en fantastisk udsigt udover Hundested og indsejlingen til Roskilde Fjord! Boligblokken fremstår idag, efter en omfattende facaderenovering i 9 erne som en kold og ikke menneskelig imødekommende masse, specielt grundet dets brug af stålplader som facademateriale. Der er dog i både facadestruktur samt brugen af en meget markant blå farve til facadepladerne, forsøgt at give bygningen et legende udtryk samt et optimistisk menneskeligt løft. Vi ønsker at gøre bygningen lettere, friskere og mere rolig i sit udtryk. Videre ønsker vi at nedbryde det meget tunge udtryk som blokken fremstår med idag. Først og fremmest har vi forsøgt at løfte bygningen op på en - dette letter visuelt overgangen fra bygning til de meget grønne omgivelser, og får resten af bygningen til næsten at svæve på denne plint. Resten af bygningens facader foreslås pudset i en hvid puds, med farvede vinduesåbninger, der i en spiselig mængde tilføjer noget af det liv og farve side/ 8

9 facader projekt //facader mod vest 1:25 //facader mod øst 1:25 side/ 9

10 facader projekt //udsnit af facade mod vest 1:1 side/ 1

11 energikoncept principper 1. eksisterende forhold 2. energirenovering tabsminimering og passiv solare tiltag / ekstern isolering af eksisterende bygningskrop for at minimere varmetab gennem konstruktioner og kuldebrioer. / åbning af bygningen med rellativt store vinduespartier som facadesystem med 3-lags glas. Nuværende balkoner kan indrages som boligareal. eksisterende facade bag klimaskærm bibeholdes men kan åbnes også om vinteren uden varmetab. / uddybende beskrivelse i bilag 3. energirenovering, indeklima, ventilation og varmegenvinding / etablering af ventilationsanlæg med passiv varmegenvinding / sikring af godt indeklima med frisk luft, samt et sundt byggeri uden kolde kondensdannelse og skimmelsvamp. 4. Supplerende aktiv anlæg / etablering af solscreens mod vest er ikke medtaget. Istedet er facaden designet til at kunne åbne for naturlig ventilering og natkøling. / Solceller til produktion af basis el på udnyttes til individuelle solcelle anlæg hvis dette ønskes. side/ 11

12 energikoncept projekt /aktive tiltag 4 m² solceller opstillet på taget giver mulighed for at nedbringe el-forbruget væsentlig /passive tiltag Varmegenvinding og behovstyret ventilation for at udnytte energisparepotentialet mest muligt. Separate systemer til opvarmning og ventilation sikrer en energioptimeret drift. /passive solar bidrag Op til 5% af varmebehovet kan hentes via gratis solar bidrag. Bygningen skal formgives, struktureres og vinduesåbninger optimeres optimalt mod solen, så vi får optimal udnyttelse af det herved tilgængelige og gratis varmebidrag. /passive tiltag mindre vinduesåbninger mod nordøst og nordvest, grundet varmetilførsel contra varmetab /passive tiltag bevare og udnytte de store vinduesarealer mod vest grundet den nødvendige varmtilførsel og udsigt /solafskærmning Overtemperaturer i boligen søges undgået ved nattekøling! Temperatursænkning i verandaaltanen søges undgået ved ensidig ventilering af facaden //snitperspektiv /aktive tiltag Hvis økonomisk bæredygtigt, kan der tilføjes yderligere aktive tiltag. Brugen af disse vurderes efter en sk screening og vurderet amortisationstid /indeklima Samme temperatur / ikke stor temperaturudsving.ventilation med CO2 og temperaturstyring. Naturlig ventialtion og natkøling om sommeren som simple værktøjer for optimal indeklima /interne bidrag Så snart klimaskærmen er optimeret, kan op til 2-3% af varmebehovet hentes via gratis bidrag fra interne varmekilder, dvs. bygningernes brugere og internt el-forbrug side/ 12

13 /arkitektoniske overvejelser Da de eksisterende vinduesåbninger skal genbruges for at mindske byggeomkostningerne, er de lange vandrette vinduesbånd svære at undgå. Og istedetfor at forsøge at skjule dem, så foreslår vi at accentuere dem ved brugen af de friske farver i vinduesfelterne. Parteretagen beklædes med en facadeplade, for udover den visuelle lethed det gir bygningen, at komme hærværk og hårdt brug i møde samt mindske vedligeholdelsesomkostningerne for bebyggelsen. side/ 13

14 bygningstiltag /arkitektoniske overvejelser Lejlighedernes plandisponering rationel og velfungerende! er bad & toilet køkken Lejlighedens komfort og funktion forbedres ved at etablere 1 klimaskærm istedet for en inddækket altan. Denne strategi åbner op for at brueg altan arealet som boligen iøvrigt da opvarmningsperioden minimeres væsentligt. værelse køkken entre Yderligere vil dette muliggøre en Der etableres fra Stue-altan et stort glasparti med en vandret 3 deling gende gamle facadevæg. bad & toilet værelse entre opgang Stue opgang Stue /mulighed for, individuelt at betale for at nedlægge det eksisterende altan facadeparti, og derved inddrage altanen fuldt ud i lejligehedens areal! Et eller 2 felter udføres med dreje kip funktion således at naturlig ventilation er mulig. altan //plantegning, eksisterende forhold 1:1 altan stue //plantegning, fremtidige forhold 1:1 side/ 14

15 bygningstiltag / Bag vindues felter kan der etableres persienner eller gardiner. Varmen i mellemrummet ventileres bort i facaden med åbning af 1 eller 2 vindues felter som forstærket ensidig ventilering. / Decentral Ventilationsanlæg med passiv varmegenvinding etableres i kælder eller på taget. Ved etablering i kælder undgås skygge fra agregat på solceller. Fordeling lodret: Udsugning i eksisterende skakt. Indblæsning lodret føring indlægges i prefab. ydervægselementer med indblæsning til opholdsrum ved facade. Udsugning kan efter behov også etableres i prefab elementer. /opsætning 4 m² af solceller på taget. opsættes i en vinkel på 3 % med en afstand mellem rækkerne på 3,4 m /eksisterende facade nedtages og nye præfabrikerede trækassetter opsættes på ydervæg mod sydvest /ekstra isolering i tagkonstruktion /eksisterende facade nedtages og nye præfabrikerede trækassetter opsættes på ydervæg mod nordøst /3 lags vinduer /3 lags vinduer i eksisterende facadeåbninger natkøling / Vinduesfelter med dreje-kip funktion for naturlig ventilation og natkøling. / Temperatur komfort: Vindues felter der sidder i hver sin facade kan etablere ventilation på tværs og dermed øge natkølingseffekten væsentligt. I varme perioder med mindre vind: mekaniskventilation og/eller naturlig ventilationpå tværs. /isolering ved fundament /isolering ved fundament //snitperspektiv side/ 15

16 år 1 w Totaløkonomi analyse Resultater / screening år 1 3 års investeringsperiode 5,4 % belåning (fast rente) 5,5 % gennemsnitlig energi + afgiftsstigning Eksisterende Renoveret, Passivhus standard Besparelse % årlig kr. årlig kr. årlig kr. % Varme & varmt vand % EL % o % ,3 % % kr kr kr % Henlæggelser: Rep + besparelse drift Vand Drift og vedligehold nye investeringer Opretning og uforudsete Driftomkostninger, år 1 side/ 16

17 middeltal 3 år w Totaløkonomi analyse Resultater / screening middeltal 3 år 3 års investeringsperiode 5,4 % belåning (fast rente) 5,5 % gennemsnitlig energi + afgiftsstigning Eksisterende Renoveret, Passivhus standard Besparelse % årlig kr. årlig kr. årlig kr. % Varme & varmt vand % EL % o % ,3 % % kr kr kr % Henlæggelser: Rep + besparelse drift Vand Drift og vedligehold nye investeringer Opretning og uforudsete Driftomkostninger, 3 år side/ 17

18 opsumering w Totaløkonomi analyse 75 % energibesparelse Resultater / screening middeltal 3 år 3 års investeringsperiode 5,4 % belåning (fast rente) 5,5 % gennemsnitlig energi + afgiftsstigning fast rente og afdraget på 3 år 6,2 års tilbagebetalingstid, passivhus standard i forhold til scenarie alm renovering Eksisterende Henlæggelser: Rep + besparelse drift Renoveret, Passivhus standard Besparelse % årlig kr. årlig kr. årlig kr. % Varme & varmt vand % EL % o % ,3 % % Vand ny klimaskærm med 6 års levetid, fransk altan, merperiode uden opvarmningsbehov ca 9,5 måned om året. Drift og vedligehold nye investeringer Opretning og uforudsete klimaskærm og teknik gennemsnitlig levetid 4 år Driftomkostninger, 3 år kr kr kr % side/ 18

19 screeningstal Beregnet husleje år 1-35 (ref. lejlighed) Bolig udgift Leje og udgift til drift (indeholdt i leje) samt Varme og EL scenarie for gennemsnitlig lejlighed: 8,97 m2 ca 66 kr/m2 pr. år husleje pr. måned: 4456 kr/måned Analyse 35 år: - Leje udgift - merinvestering for drift besparelse - driftbesparelse, varme, varmt vand og strøm forbrug - EL produktion solceller bolig udgift udvikling 35 år 8.5 (inkl. varme) (inkl. varme) (inkl. varme) 8. (inkl. varme) side/ 19

20 screeningstal bolig udgift udvikling 1 år Bolig udgift scenarie PH Leje og udgift til drift (indeholdt i leje) samt Varme og EL scenarie for gennemsnitlig lejlighed: 8,97 m2 ca 66 kr/m2 pr. år husleje pr. måned: 4456 kr/måned Analyse 35 år: - Leje udgift - merinvestering for drift besparelse - driftbesparelse, varme, varmt vand og strøm forbrug - EL produktion solceller scenarie ekst scenarie 7. scenarie PH incl driftbesparelse side/ 2

21 successiv kalkulation Bygningstiltag ekist. scenarie passivhus. scenarie oversigt ekist. scenarie passiv Scenarie Bygning Teknik VVS Netto Moms Dæk Loft over kælderetage Tag Tag-Loft opbygning Terræn Kælderydervæg - kuldebrosisolering Ydervæg Ydervæg mod beton/tegl væg Vinduer, yderdøre og glasfacader Andet systemfacade tilslutning Teknik Varmeforsyning Ventilation-genvinding Rådg. Honorar Solceller tilsyn 5% Uforventet 1% netto moms brutto kr. kr Vedligehold investeret kr. Brutto kr samlede kapital omkostninger Ekist. scenarie Passiv. scenarie Bygge, teknik. renov. CO2 besparelse Div. omkost., 5% Egen kapital indsats til belåning, 1% Middel driftomkostning årlig (over 3 år) Samlet omkostning, årlig middel kr. Middelrente + afdragsomkostning årlig Amortationstid - merinvestering ved passivhus standard kr. 6,2 side/ 21

22 PHPP resultatark 1. Samlede omkostninger Bjerg Arkitektur a/s A. Gennerelle Data A1 Projekt betegnelse DAB A2 Nr. A3 Bygningsbetegnelse A4 Vej.-Nr. A5 Gade/Vejnavn A7 Finanserings tidsrum A9 Kapitalrente A11 Preissteigerung Ene./son. A13 Preissteigerung sonstiges B. Varianten Fjordvænget - Hundested "ingen henlæggelser" 3 a 5,4% 5,5% 2% B Eksist. B1 B2 B3 B4 C. PH Variant 4 Variant 5 Netto areal (NGF) C2 Personantal C3 spec. Varmebehov C4 Varmetal Kedel+Fordeling C5 spec. Strømforbrug C6 spec. CO2-Emissioner C7 spec. Drikkevandsforbrug D. Kapitalomkostning Div. omkostninger D3 Ejenkapitalindsats D4 Kapitalomkostning D5 spec. Kapital omkostning E. middel. Drift omkostn. A14 Middelværdifaktor iøvrigt. Eksist % ,84 Eksist Eksist. Henlæggelser: Rep.+besparelse,Vedligeholdelse (budgeteret) E2 Drift+Vedligeholdelsesomkostning E3 Varmeomkostning E4 Strømomkostning E5 Vandomkostning E6 Fremtidig opretning & uforudsete udgifter E7 Driftomkostninger i dag E8 middel Driftomkostninger E9 spec. Driftomkostninger F. Miljø følge omkostning CO2-Emissioner (5 /to) F2 Drikkevand (1 /m³) F3 Miljø følge omkostning F4 spec. Miljøfølgeomkostn. G. Samlet omkostning G1 Samlet omkostning G2 spec. Samlet omkostn. G2 Amortisationstid (Basis: Variante 1) Eksist % , PH PH PH Eksist.,68 2,7 1,28 PH Scenarie 2 E1 F DKr. A12 Middelværdifaktor Ene./son. Besparelse CO2-Emissioner (2kr pr.mwh) D2 Kapitalenhed A1 Annuitetsfaktor Eksist. Scenarie 1 Håndværk. (DIN 276) A6 Hus-Nr. A8 Bezeichnung Projekt Parametre C1 D1 Version PH PH Variant 4 Variant Variant 4 Variant 5 m² P kwh/m²a % kwh/m²a kg/m²a l/m²a DKr. DKr. DKr. Variant 4 DKr. mittlere Wartung mittlere Heizkosten Samlede mittlere Stromkosten mittlere Wasserkosten omkostninger Fremtidig opretning & uforudsete udgifter Miljø følge omkostning Middel brugsvand DKr./m²a Variant Middel strømomkostninger 2.5. Middel varmeomkostninger Drift+Vedligeholdelsesomkostning 2.. Variant 4 Variant 4 Variant ,2 Kapitalomkostning DKr./m²a Variant 5 Henlæggelser: Rep.+besparelse,Vedligeholdelse (budgeteret) DKr./m²a DKr./m²a Eksist. PH Variant 4 Variant 5 a side/ 22

23 opsumering // 75 % energibesparelse 97,2 % varmebehovs reduktion 6,2 års tilbagebetalingstid, passivhus standard i forhold til scenarie alm renovering side/ 23

24 classensgade 25a baghuset 21 københavn ø tlf mail.

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30

RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 JULI 2014 EUDP SEKRETARIATET RESULTATER OG ERFARINGER FRA ENERGIRENOVERING AF RYESGADE 30 EUDP 2009: "UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL LAVENERGIKLASSE

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport KINGOSPARKEN BLOK 3+4 Kingosvej 65 2630 Taastrup Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10. september 2014 Til den 10. september

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Haunstrupgård Afd. 2. Næstvedgade 35 2100 København Ø Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. januar 2013 Til den 24. januar

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vadholm 3 800 Kongens Lyngby ernes energimærke: Gyldig fra 13. november 014 Til den 13. november 01. Energimærkningsnummer

Læs mere