Forslag til RÅDETS FORORDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. FORSLAGETS FORMÅL OG INDHOLD Af hensyn til håndhævelsen af statsstøttereglerne og for at forenkle administrationen, uden at Kommissionens kontrol svækkes, kan Kommissionen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (i det følgende benævnt "bemyndigelsesforordningen") 1 ved forordning erklære, at visse former for statsstøtte er forenelige med fællesmarkedet og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det drejer sig om de minimis-støtte 2, støtte til små og mellemstore virksomheder, støtte til forskning og udvikling, støtte til miljøbeskyttelse eller støtte til beskæftigelse og uddannelse samt støtte tildelt i overensstemmelse med det kort, som Kommissionen har godkendt for tildeling af regionalstøtte i hver medlemsstat. Kommissionen anførte i sin meddelelse af 8. maj 2012 om modernisering af EU's statsstøttepolitik 3, at håndhævelsen af statsstøttereglerne skulle fokusere på sager med størst virkning på det indre marked. Dette indebærer dels en grundigere undersøgelse af betydelige og potentielt fordrejende støtteforanstaltninger, dels en forenklet analyse af sager med begrænset indvirkning på samhandelen og begrænset mulighed for at skabe alvorlige konkurrencefordrejninger. Dette kan opnås ved en revision af fritagelsesreglerne, især anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 994/98, hvorved Kommissionen får mulighed for at lade flere støttekategorier end dem, der allerede er omfattet af den gældende bemyndigelsesforordning, være fritaget for anmeldelseskravet gennem en gruppefritagelse. Forslaget om at lade bemyndigelsesforordningen omfatte en række nye kategorier indebærer hverken, at alle disse kategorier umiddelbart er gruppefritaget, eller at samtlige foranstaltninger inden for en kategori er gruppefritaget. Det giver i stedet Kommissionen mulighed for gradvis af vedtage gruppefritagelser, når den har opnået tilstrækkelige erfaringer til, at den kan fastlægge klare forenelighedskriterier for bestemte typer støtteforanstaltninger, og dermed sikre, at virkningerne for konkurrencen og samhandelen er begrænsede. Samme fremgangsmåde er blevet fulgt i henhold til den gældende bemyndigelsesforordning: De første gruppefritagelser blev vedtaget i 2001 (støtte til uddannelse, støtte til små og mellemstore virksomheder), mens der for andre typer støtte først blev vedtaget gruppefritagelser på et senere tidspunkt, efter at der var opnået tilstrækkelige erfaringer (støtte til beskæftigelse i 2002, regionalstøtte i 2006 samt F&U- og miljøstøtte i 2008 med vedtagelsen af den generelle gruppefritagelsesforordning 4 ). Der kan i fremtiden være behov for hyppigere revisioner af bemyndigelsesforordningen på baggrund af de opnåede erfaringer, især af hensyn til de investeringer, der er nødvendige på grund af udviklingen af det indre marked, og som er forenelige med denne udvikling. Efter en afgørelse om den flerårige finansielle ramme vil Kommissionen også omgående vurdere mulighederne for at forenkle statsstøtteprocedurerne for projekter, der samfinansieres i henhold til EU's strukturpolitikker EFT L 142 af , s. 1. Mulighed for fritagelse i dette tilfælde efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 994/98. COM(2012) 209 final. Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel gruppefritagelsesforordning), EUT L 214 af , s. 3. DA 2 DA

3 Nye kategorier, som foreslås omfattet af bemyndigelsesforordningen Statsstøtte til kultur og bevarelse af kulturarven Rådets forordning nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til at udstede en fritagelsesforordning for alle former for statsstøtte til fordel for små og mellemstore virksomheder. På dette grundlag kan Kommissionen derfor i henhold til den gældende bemyndigelsesforordning vedtage gruppefritagelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder til fremme af kultur og bevarelse af kulturarven, som fastsat i EUF-traktatens artikel 167. Anvendelsen af en sådan fritagelsesforordning vil dog være begrænset, for støttemodtagerne, især på biografområdet og inden for den audiovisuelle sektor, er ofte store virksomheder. Disse sager pålægger Kommissionen og medlemsstaterne en betydelig arbejdsbyrde, selv om der ofte er tale om rutinesager, som involverer begrænsede støttebeløb. Når først denne støttekategori er blevet omfattet af bemyndigelsesforordningen, kan Kommissionen vedtage gruppefritagelser, f.eks. for foranstaltninger, der opfylder kriterierne i den ændrede biografmeddelelse, eller for foranstaltninger til fremme af kultur eller bevarelse af kulturarven, som normalt kun har begrænsede virkninger for samhandelen (f.eks. mange individuelle anmeldelser af restaurering af fredede bygninger eller monumenter). Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så den også kommer til at omfatte disse former for statsstøtte. Statsstøtte i forbindelse med naturkatastrofer Som anført ovenfor vil Rådets forordning nr. 994/98 i forbindelse med statsstøtte, der skal råde bod på skade forårsaget af naturkatastrofer, bemyndige Kommissionen til at fritage støtte til små og mellemstore virksomheder, men den vil ikke tillade støtte til store virksomheder. Gennem en gruppefritagelse for støtte i forbindelse med naturkatastrofer vil medlemsstaterne kunne reagere hurtigt, når der opstår en naturkatastrofe, for at råde bod på den forvoldte skade. Kommissionen har imidlertid opnået tilstrækkelige erfaringer med denne type støtte og er i stand til på forhånd at fastsætte klare forenelighedskriterier. Hvis støtten er veldefineret, begrænset til de materielle skader, som er en direkte følge af naturkatastrofen, og hvis beløbet er kontrolleret af et uafhængigt organ, er fritagelsen for anmeldelsespligten berettiget. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så den kommer til at omfatte disse former for statsstøtte, selv til store virksomheder. Statsstøtte i forbindelse med visse ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren Medlemsstaterne har også pligt til at anmelde statsstøtteforanstaltninger, som skal råde bod på skader forårsaget af visse ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren, til Kommissionen. De beløb, der ydes på dette område, er normalt begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til kun at fritage en sådan støtte for anmeldelseskravet, hvis den ydes til små og mellemstore virksomheder. Store virksomheder kan dog også blive påvirket af ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren. Kommissionen har imidlertid opnået tilstrækkelige erfaringer med denne type støtte, og der kan på dette grundlag fastlægges klare forenelighedskriterier. Rådets forordning nr. 994/98 DA 3 DA

4 bør ændres i overensstemmelse hermed, så den kommer til at omfatte denne statsstøttekategori. Statsstøtte til innovation Rådets forordning nr. 994/98 omfatter udtrykkeligt forskning og udvikling, men ikke innovation. Innovation er siden blevet en politisk prioritet for EU som led i initiativet "Innovations-EU". For eksempel er støtte til proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser og støtte til innovationsklynger normalt ikke fordrejende, så længe de specifikke betingelser overholdes. Støtte til produktinnovation og teknologisk innovation, herunder støtte til demonstrationsprojekter og prototyper, er i stedet allerede omfattet af artikel 30 i den generelle gruppefritagelsesforordning. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så støtte til innovation kan fritages i fremtiden. Statsstøtte til skovbrug og fremme af de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i traktatens bilag I Det følger af EUF-traktatens artikel 42, at konkurrencereglerne kun finder anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsvarer i det omfang, Europa-Parlamentet og Rådet beslutter dette. En række foranstaltninger, som ikke er omfattet af EUF-traktatens artikel 42, og som falder ind under de generelle konkurrenceregler, er dog omfattet af programmerne for udvikling af landdistrikter eller iværksættes til fremme af og reklame for de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i traktatens bilag I, og har været undergivet specifikke forenelighedskriterier i henhold til statsstøttereglerne. Dette gælder især støtte til skovbrug og til fremme af de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i traktatens bilag I. Hidtil har denne type støtte kun kunnet være gruppefritaget, hvis den var begrænset til små og mellemstore virksomheder. I betragtning af de store erfaringer med denne type foranstaltninger, som giver mulighed for fastsættelse af klare forenelighedskriterier, bør Rådets forordning nr. 994/98 ændres i overensstemmelse hermed, så disse statsstøttekategorier kan fritages i fremtiden. Statsstøtte til bevarelse af havets biologiske ressourcer I henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond 5 gælder traktatens artikel 107, 108 og 109 for støtte, som medlemsstaterne yder til virksomheder i fiskerisektoren, undtagen tilskud fra medlemsstaterne i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1198/2006. Yderligere statsstøtte til bevarelse af havets biologiske ressourcer har normalt begrænsede virkninger for samhandelen inden for EU, bidrager til målene inden for hav- og fiskeripolitikken og skaber ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. Desuden er de beløb, der ydes, normalt begrænsede. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så disse statsstøttekategorier kan fritages i fremtiden. Statsstøtte til amatørsport Selv om et betydeligt antal sager vedrørende amatørsport slet ikke udgør støtte, har andre en begrænset virkning for samhandelen mellem EU's medlemsstater og skaber normalt ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. Desuden er der typisk tale om begrænsede beløb. Rådets 5 EUT L 223 af , s. 1. DA 4 DA

5 forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så disse statsstøttekategorier kan fritages i fremtiden. Social støtte til beboere i afsidesliggende områder til transportformål På transportområdet findes der allerede specifikke regler, især Rådets forordning nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej. Der findes dog ingen specifikke regler for støtte til luft- og søtransport. Inden for disse sektorer har Kommissionen opnået tilstrækkelige erfaringer til, at den kan fastlægge generelle forenelighedskriterier for social støtte til beboere i afsidesliggende områder til transportformål (hovedsagelig yderregionerne og øer/halvøer sidestillet med øer på det europæiske fastland). Denne støtte er normalt relativt beskeden og skaber ikke betydelige konkurrencefordrejninger. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så denne statsstøttekategori kan fritages i fremtiden. Statsstøtte til transportsektoren i henhold til EUF-traktatens artikel 93 I henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1370/2007 er kompensationer for offentlig trafikbetjening i forbindelse med drift af offentlig personbefordring eller overholdelse af takstforpligtelser pålagt ved generelle regler, der ydes i overensstemmelse med denne forordning, for øjeblikket fritaget for anmeldelseskravet i EUF-traktatens artikel 108, stk. 3. I overensstemmelse med den kompetencefordeling mellem Rådet og Kommissionen, der er indført ved Lissabontraktaten og fastsat i EUF-traktatens artikel 108, stk. 4, og artikel 109, er det Rådets opgave at fastlægge, hvilke statsstøttekategorier der er fritaget for anmeldelse, men Kommissionens opgave at fastlægge de nærmere regler for en sådan fritagelse. For at bringe fritagelsen for kompensation for offentlig tjeneste i overensstemmelse med disse bestemmelser, bør denne kategori være omfattet af Rådets forordning nr. 994/98. Gyldigheden af artikel 9 i forordning nr. 1370/2007 bør ophøre seks måneder efter ikrafttrædelsen af en kommissionsforordning vedrørende denne statsstøttekategori. Kommissionen forventer dog for øjeblikket, at en sådan gruppefritagelse indholdsmæssigt vil gengive den nuværende fritagelse, undtagen i det omfang, hvor forordning nr. 1370/2007 ændres ved planlagte lovgivningsforslag vedrørende jernbanesektoren. Statsstøtte til bestemt bredbåndsinfrastruktur Kommissionen har i de senere år opnået store erfaringer med støtte til bredbåndssektoren og har udarbejdet retningslinjer på dette område. På det grundlag er Kommissionen i stand til fastsætte nøjagtige forenelighedskriterier, som giver mulighed for gruppefritagelse for støtte til bestemte typer bredbåndsinfrastruktur på visse betingelser. Dette gælder støtte til dækning af basale bredbåndsnet i områder, hvor der ikke er nogen bredbåndsinfrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan infrastruktur i nær fremtid ("hvide" områder), og små individuelle støtteforanstaltninger til fordel for meget hurtige næstegenerationsnet ("NGA-net") i "hvide NGA-områder". Desuden kan støtte til bredbåndsrelateret bygge- og anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur være omfattet af en gruppefritagelse. Støtte til bygge- og anlægsarbejde udgør i mange tilfælde statsstøtte, hvis den vedrører installation af specifik telekommunikationsinfrastruktur (kabelkanaler). Passiv bredbåndsinfrastruktur omfatter installation af både kabelkanaler og mørk fiber. Den er konkurrencefremmende, fordi den kan anvendes af forskellige operatører (faste, trådløse og mobile net), ligesom den ikke har nogen DA 5 DA

6 forudbestemt adgang eller teknologi og normalt ejes af offentlige myndigheder, som ikke har nogen interesse i at udøve forskelsbehandling mellem operatørerne. En gruppefritagelse for bygge- og anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur kan fremskynde investeringer, da (små) lokale myndigheder ofte foretrækker at støtte dette i stedet for at vedtage støtteordninger for bredbånd og at skulle opfylde deres mere omfattende statsstøttebetingelser. Kommissionen har på grundlag af sin sagsbehandling opnået tilstrækkelige erfaringer med hensyn til støtte til passiv infrastruktur. En gruppefritagelse kan medføre stadig mere støtte i landdistrikter, hvor den eksisterende passive infrastruktur er utilstrækkelig. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så disse statsstøttekategorier kan fritages i fremtiden. Fastlæggelse af støttekategorier, der kan være omfattet af en gruppefritagelse I artikel 1, stk. 2, litra c), er det fastsat, at lofterne for hver enkelt støttekategori fastsættes "enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb". I betragtning af udviklingen af nye former for offentlig støtte, såsom finansieringstekniske instrumenter eller forskellige former for risikokapital, mener Kommissionen, at den måde, hvorpå disse lofter fastsættes, bør ajourføres, for at der også gives mulighed for gruppefritagese af disse nye former for offentlig støtte. Det bør derfor være muligt at fastsætte lofterne ikke blot som støtteintensitet eller maksimale støttebeløb, men også som maksimalt offentligt støtteniveau, uanset om der er tale om statsstøtte som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, eller ej. Rådets forordning (EF) nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed. Bestemmelser vedrørende gennemsigtighed Det er i artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 994/98 fastsat, at "straks ved iværksættelsen af støtteordninger eller individuel støtte, der ydes uden for en ordning, og som er fritaget for underretning i henhold til disse forordninger, tilsender medlemsstaterne med henblik på offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende Kommissionen et resumé af oplysningerne om disse støtteordninger eller individuelle tilfælde af støtte, der ikke er omhandlet af en fritaget støtteordning". Offentliggørelsen af disse resuméer i Den Europæiske Unions Tidende var den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde i 1998, da forordning nr. 994/98 blev vedtaget. Da antallet af officielle sprog er steget, og kommunikationsmidlerne har udviklet sig, vil offentliggørelse af resuméer på Kommissionens websted dog øge gennemsigtigheden, fremskynde offentliggørelsen og mindske den administrative byrde, da det er blevet lige så let for interesserede parter, især virksomhederne, at konsultere Kommissionens websted som at konsultere Den Europæiske Unions Tidende. Forpligtelsen til at offentliggøre ovennævnte resuméer i Den Europæiske Unions Tidende bør derfor afløses af en forpligtelse til at offentliggøre dem på Kommissionens websted. Rådets forordning (EF) nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed. DA 6 DA

7 Bestemmelser vedrørende proceduren for Kommissionens vedtagelse af fritagelsesforordninger I henhold til artikel 8 i forordning nr. 994/98 skal Kommissionen høre Det Rådgivende Udvalg for statsstøtte, inden den offentliggør et udkast til gruppefritagelsesforordning. For at give de interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger og dermed sikre større gennemsigtighed mener Kommissionen, at forordningsudkast bør offentliggøres samtidig med høringen af Det Rådgivende Udvalg. I betragtning af den måde, hvorpå de nye elektroniske kommunikationsmidler har udviklet sig, mener Kommissionen, at den hurtigste og mest effektive måde, hvorpå forordningsudkast kan offentliggøres, er offentliggørelse på Kommissionens websted i stedet for i Den Europæiske Unions Tidende. Dette giver interesserede parter større mulighed for at kommentere dem, mindsker den administrative byrde og sikrer en hurtigere offentliggørelse. Ovennævnte bestemmelser i artikel 8 i Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed. 2. OVERENSSTEMMELSE MED ANDRE EU-POLITIKKER OG -MÅL Dette forslag er et nøgleelement i moderniseringen af statsstøttereglerne, der er et initiativ, som Kommissionen iværksatte ved sin meddelelse af 8. maj , og som omfattede et ambitiøst reformprogram for statsstøtte. Det skal bidrage til EU's overordnede mål, især til at koncentrere håndhævelsen af statsstøttereglerne om sager med de største virkninger for det indre marked, og til Europa 2020-strategien for fremme af væksten på et styrket, dynamisk og konkurrencedygtigt indre marked. For at nå denne strategis målsætninger foreslår Kommissionen at øge antallet af støttekategorier, der kan fritages for anmeldelseskravet, og dermed begrænse bureaukratiet og antallet af anmeldelsespligtige støtteforanstaltninger. De pågældende kategorier og de påtænkte gruppefritagelser skal fastsætte forenelighedskriterier, som tager sigte på de typer støtte, som virkelig bidrager til at nå Europa 2020-målene. 3. RETLIGE ASPEKTER Retsgrundlag Retsgrundlaget for dette forslag er EUF-traktatens artikel 109, som giver Rådet mulighed for at udstede de fornødne forordninger og især fastlægge betingelser for anvendelsen af EUFtraktatens artikel 108, stk. 3, og de former for støtte, som skal være undtaget fra denne fremgangsmåde. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet. Nærheds- og proportionalitetsprincippet Forslaget henhører under EU's enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse. 6 COM(2012) 209 final. DA 7 DA

8 Det foreliggende initiativ går ikke videre end nødvendigt for at nå målene, og er derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Reguleringsmiddel Foreslået reguleringsmiddel: forordning. En forordning er det eneste relevante instrument, når det gælder ændring af forordning (EF) nr. 994/ VIRKNINGER FOR BUDGETTET Forslaget har ingen negativ indvirkning på EU's budget. DA 8 DA

9 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 109, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 7, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 8, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 9, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte 10, bemyndiger Kommissionen til ved forordning at erklære, at visse nærmere bestemte former for støtte er forenelige med det indre marked og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3. (2) Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til i medfør af traktatens artikel 107 at erklære, at støtte til små og mellemstore virksomheder, støtte til forskning og udvikling, støtte til miljøbeskyttelse, beskæftigelses- og uddannelsesstøtte samt støtte tildelt i overensstemmelse med det kort, som Kommissionen har godkendt for tildeling af regionalstøtte i de enkelte medlemsstater, på visse betingelser er forenelig med det indre marked og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk EUT C [ ] af [ ], s. EUT C [ ] af [ ], s. EUT C [ ] af [ ], s. EFT L 142 af , s. 1. DA 9 DA

10 (3) Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til at fritage støtte til forskning og udvikling, men ikke støtte til innovation. Innovation er siden blevet en politisk prioritet for EU som led i "Innovations-EU", der er et af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien. Desuden er mange støtteforanstaltninger til fordel for innovation forholdsvis små, og de skaber ingen væsentlige konkurrencefordrejninger. (4) Medlemsstaterne har på nuværende tidspunkt pligt til at anmelde alle planlagte støtteforanstaltninger til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven til Kommissionen. Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til at fritage støtte til små og mellemstore virksomheder, men anvendelsen af en sådan fritagelse på kulturområdet er begrænset, da støttemodtagerne ofte er store virksomheder. Små projekter til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven giver dog normalt ikke anledning til nogen væsentlige fordrejninger, selv om de gennemføres af større virksomheder, og nyere sager har vist, at en sådan støtte har begrænset indvirkning på samhandelen. (5) Medlemsstaterne har også pligt til at anmelde statsstøtteforanstaltninger, som skal råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer, til Kommissionen. De beløb, der ydes på dette område, er normalt begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til kun at fritage en sådan støtte for anmeldelseskravet, hvis den ydes til små og mellemstore virksomheder. Store virksomheder kan dog også blive ramt af naturkatastrofer. Det er Kommissionens opfattelse, at en sådan støtte ikke medfører væsentlige fordrejninger, og at der kan fastlægges klare forenelighedskriterier på grundlag af de opnåede erfaringer. (6) Medlemsstaterne har også pligt til at anmelde statsstøtteforanstaltninger, som skal råde bod på skader forårsaget af visse ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren, til Kommissionen. De beløb, der ydes på dette område, er normalt begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til kun at fritage en sådan støtte for anmeldelseskravet, hvis den ydes til små og mellemstore virksomheder. Store virksomheder kan dog også blive påvirket af ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren. Det er Kommissionens opfattelse, at en sådan støtte ikke medfører væsentlige fordrejninger, og at der kan fastlægges klare forenelighedskriterier på grundlag af de opnåede erfaringer. (7) Under visse omstændigheder finder statsstøttereglerne ikke anvendelse på en række støtteforanstaltninger til fordel for landbrugsprodukter, der er anført i traktatens bilag I, jf. traktatens artikel 42. Artikel 42 gælder dog ikke for skovbrug og produkter, der ikke er anført i bilag I. På nuværende tidspunkt kan støtte til skovbrug og de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i bilag 1, derfor kun fritages i henhold til forordning (EF) nr. 994/98, hvis den er begrænset til små og mellemstore virksomheder. Kommissionen bør kunne fritage visse typer støtte til skovbrug, der er anført i programmerne for udvikling af landdistrikter, samt støtte til fremme af og reklame for de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i bilag I, når konkurrencefordrejningerne ifølge Kommissionens erfaringer er begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. DA 10 DA

11 (8) I henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond 11 gælder traktatens artikel 107, 108 og 109 for støtte, som medlemsstaterne yder til virksomheder i fiskerisektoren, undtagen tilskud fra medlemsstaterne i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1198/2006. Yderligere statsstøtte til bevarelse af havets biologiske ressourcer har normalt begrænsede virkninger for samhandelen inden for EU, bidrager til målene inden for hav- og fiskeripolitikken og skaber ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. De beløb, der ydes, er normalt begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. (9) Inden for amatørsporten, har offentlige støtteforanstaltninger, hvis de udgør statsstøtte, normalt begrænsede virkninger for samhandelen mellem medlemsstaterne, og de skaber ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. De beløb, der ydes, er normalt også begrænsede. Der kan fastlægges klare forenelighedskriterier på grundlag af de opnåede erfaringer, så det sikres, at støtte til amatørsport ikke medfører væsentlige fordrejninger. (10) I forbindelse med støtte til luft- og søtransport er det Kommissionens opfattelse, at støtte af social karakter til beboere i afsidesliggende områder til transportformål ikke giver anledning til væsentlige fordrejninger, og at der kan fastlægges klare forenelighedskriterier, forudsat at støtten ydes uden forskelsbehandling med hensyn til transportselskab. (11) Hvad angår støtte til transport med jernbane, ad vej og ad indre vandveje er det fastsat i traktatens artikel 93, at støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med traktaterne. I henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej 12 er kompensationer for offentlig trafikbetjening i forbindelse med drift af offentlig personbefordring eller overholdelse af takstforpligtelser pålagt ved generelle regler, der ydes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007, for øjeblikket fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3. For at harmonisere tilgangen til gruppefritagelsesforordninger på statsstøtteområdet, og i overensstemmelse med procedurerne i traktatens artikel 108, stk. 4, og artikel 109, bør støtte til samordning af transportvæsenet eller støtte, som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, jf. traktatens artikel 93, være omfattet af forordning (EF) nr. 994/98. Artikel 9 i forordning (EF) nr. 1370/2007 bør derfor udgå seks måneder efter ikrafttrædelsen af en kommissionsforordning vedrørende denne statsstøttekategori. (12) Kommissionen har i de senere år opnået store erfaringer og udarbejdet retningslinjer vedrørende støtte til bredbånd 13. Det er Kommissionens opfattelse, at støtte til visse typer bredbåndsinfrastruktur ikke giver anledning til væsentlige fordrejninger og kan være omfattet af en gruppefritagelse, forudsat at visse forenelighedskriterier er opfyldt. Dette gælder støtte til etablering af basale bredbåndsnet i områder, hvor der ikke EUT L 223 af , s. 1. EUT L 315 af , s. 1. EF-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet, EUT C 235 af , s. 7. DA 11 DA

12 findes nogen bredbåndsinfrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan i nær fremtid ("hvide" områder), og støtte til små individuelle støtteforanstaltninger vedrørende meget hurtige næstegenerationsnet ("NGA-net") i områder, hvor der ikke findes nogen NGA-infrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan infrastruktur i nær fremtid. Det gælder også støtte til bredbåndsrelateret bygge- og anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur, hvor Kommissionen har opnået store erfaringer gennem sin sagsbehandling, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. (13) Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 994/98 bør derfor udvides til at omfatte sådanne støttekategorier. (14) I forordning (EF) nr. 994/98 er det fastsat, at lofterne for hver enkelt støttekategori, for hvilken Kommissionen vedtager en gruppefritagelsesforordning, fastsættes enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb. Denne betingelse gør det vanskeligt at vedtage en gruppefritagelse for visse typer foranstaltninger, der involverer offentlig støtte, som på grund af foranstaltningernes særlige udformning ikke kan fastsættes som støtteintensitet eller maksimale støttebeløb, f.eks. finansieringstekniske instrumenter eller visse typer foranstaltninger til fremme af risikokapitalinvesteringer. Dette skyldes især, at sådanne komplekse foranstaltninger kan involvere støtte på forskellige niveauer (direkte, formidlende og indirekte støttemodtagere). I betragtning af sådanne foranstaltningers voksende betydning og deres bidrag til EU's mål bør der skabes større fleksibilitet for at give mulighed for gruppefritagelse for sådanne foranstaltninger. Det bør derfor være muligt at fastsætte lofterne som maksimalt offentligt støtteniveau, hvad enten der er tale om statsstøtte eller ej. (15) I henhold til forordning (EF) nr. 994/98 skal medlemsstaterne fremlægge resuméer af oplysningerne om de støtteforanstaltninger, de har gennemført, og som er omfattet af en fritagelsesforordning. Offentliggørelsen af disse resuméer er nødvendig for at sikre gennemsigtighed i de foranstaltninger, som medlemsstaterne vedtager. Deres offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende var den mest effektive måde, hvorpå der kunne sikres gennemsigtighed på det tidspunkt, hvor forordning (EF) nr. 994/98 blev vedtaget. Med udviklingen i de elektroniske kommunikationsmidler er det lige så hurtigt og mere effektivt at offentliggøre disse resuméer på Kommissionens websted, ligesom det øger gennemsigtigheden til gavn for interesserede parter. Offentliggørelse af disse resuméer bør derfor ske på Kommissionens websted i stedet for i Den Europæiske Unions Tidende. (16) Udkast til forordninger og andre dokumenter, der skal behandles af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 994/98, bør også offentliggøres på Kommissionens websted i stedet for i Den Europæiske Unions Tidende for at sikre større gennemsigtighed og mindske den administrative byrde og den tid, der går, inden offentliggørelsen finder sted. (17) I overensstemmelse med høringsproceduren i artikel 8 i forordning (EF) nr. 994/98 skal Kommissionen høre Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, inden den offentliggør et udkast til forordning. For at skabe større gennemsigtighed bør udkastet til forordning dog offentliggøres på internettet samtidig med, at Kommissionen hører Det Rådgivende Udvalg første gang. DA 12 DA

13 (18) Forordning (EF) nr. 994/98 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I forordning (EF) nr. 994/98 foretages følgende ændringer: (1) I artikel 1 foretages følgende ændringer: (a) stk. 1, litra a) affatttes således: "a) støtte til: (i) små og mellemstore virksomheder (ii) forskning, udvikling og innovation (iii) miljøbeskyttelse (iv) beskæftigelse og uddannelse (v) kultur og bevarelse af kulturarven (vi) kompensation for skader forårsaget af naturkatastrofer (vii) kompensation for skader forårsaget af visse ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren (viii) skovbrug og fremme af de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i traktatens bilag I (ix) bevarelse af havets biologiske ressourcer (x) amatørsport (xi) beboere i afsidesliggende områder til transportformål, når støtten er af social karakter og ydes uden forskelsbehandling med hensyn til transportselskab (xii) samordning af transportvæsenet eller godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, jf. traktatens artikel 93 (xiii) basal bredbåndsinfrastruktur eller små individuelle infrastrukturforanstaltninger vedrørende næstegenerationsnet (NGA-net) i områder, hvor der enten ikke findes en sådan infrastruktur, eller hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan infrastruktur i nær fremtid, samt bredbåndsrelateret byggeog anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur." (b) stk. 2, litra c), affattes således: DA 13 DA

14 "c) lofter fastsat enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb eller som maksimalt offentligt støtteniveau" (2) Artikel 3, stk. 2, affattes således: "Når støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet af en ordning, er blevet fritaget i henhold til disse forordninger, sender medlemsstaterne straks ved iværksættelsen af disse støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet af en fritaget støtteordning, Kommissionen et resumé af oplysningerne om dem til offentliggørelse på Kommissionens websted". (3) I artikel 8 foretages følgende ændringer: (a) stk. 1, litra a), affattes således: "a) samtidig med at den offentliggør et udkast til forordning i henhold til artikel 6" (b) stk. 2, andet punktum, affattes således: "De udkast og dokumenter, der skal behandles, udsendes sammen med indkaldelsen og kan offentliggøres på Kommissionens websted." Artikel 2 I forordning (EF) nr. 1370/2007 foretages følgende ændringer: Artikel 9 udgår seks måneder efter ikrafttrædelsen af en kommissionsforordning vedrørende den statsstøttekategori, der er omhandlet i artikel 1, litra a), nr. xii, i Rådets forordning (EF) nr. 994/98. Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand DA 14 DA

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE

STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE STATSSTØTTE MED REGIONALT SIGTE Formålet med statsstøtte med regionalt sigte er at fremme den økonomiske udvikling og jobskabelsen i særligt ugunstigt stillede regioner i Europa. RETSGRUNDLAG Artikel 107

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne. Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Modernisering af momsreglerne for e-handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0372 (NLE) 14821/16 FISC 208 ECOFIN 1112 IA 127 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Komm. dok.

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.7.2016 C(2016) 4166 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 8.7.2016 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2016 COM(2016) 614 final 2016/0294 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Almindelige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af Rådets beslutning 77/706/EØF om en målsætning på fællesskabsplan for nedsættelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår momssatser for bøger, aviser og tidsskrifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0075 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 COM(2016) 75 final 2016/0047 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2008/376/EF om vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0356 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2015 COM(2015) 356 final 2015/0156 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere