Forslag til RÅDETS FORORDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS FORORDNING"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. FORSLAGETS FORMÅL OG INDHOLD Af hensyn til håndhævelsen af statsstøttereglerne og for at forenkle administrationen, uden at Kommissionens kontrol svækkes, kan Kommissionen i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (i det følgende benævnt "bemyndigelsesforordningen") 1 ved forordning erklære, at visse former for statsstøtte er forenelige med fællesmarkedet og fritaget for anmeldelseskravet i artikel 108, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det drejer sig om de minimis-støtte 2, støtte til små og mellemstore virksomheder, støtte til forskning og udvikling, støtte til miljøbeskyttelse eller støtte til beskæftigelse og uddannelse samt støtte tildelt i overensstemmelse med det kort, som Kommissionen har godkendt for tildeling af regionalstøtte i hver medlemsstat. Kommissionen anførte i sin meddelelse af 8. maj 2012 om modernisering af EU's statsstøttepolitik 3, at håndhævelsen af statsstøttereglerne skulle fokusere på sager med størst virkning på det indre marked. Dette indebærer dels en grundigere undersøgelse af betydelige og potentielt fordrejende støtteforanstaltninger, dels en forenklet analyse af sager med begrænset indvirkning på samhandelen og begrænset mulighed for at skabe alvorlige konkurrencefordrejninger. Dette kan opnås ved en revision af fritagelsesreglerne, især anvendelsesområdet for Rådets forordning (EF) nr. 994/98, hvorved Kommissionen får mulighed for at lade flere støttekategorier end dem, der allerede er omfattet af den gældende bemyndigelsesforordning, være fritaget for anmeldelseskravet gennem en gruppefritagelse. Forslaget om at lade bemyndigelsesforordningen omfatte en række nye kategorier indebærer hverken, at alle disse kategorier umiddelbart er gruppefritaget, eller at samtlige foranstaltninger inden for en kategori er gruppefritaget. Det giver i stedet Kommissionen mulighed for gradvis af vedtage gruppefritagelser, når den har opnået tilstrækkelige erfaringer til, at den kan fastlægge klare forenelighedskriterier for bestemte typer støtteforanstaltninger, og dermed sikre, at virkningerne for konkurrencen og samhandelen er begrænsede. Samme fremgangsmåde er blevet fulgt i henhold til den gældende bemyndigelsesforordning: De første gruppefritagelser blev vedtaget i 2001 (støtte til uddannelse, støtte til små og mellemstore virksomheder), mens der for andre typer støtte først blev vedtaget gruppefritagelser på et senere tidspunkt, efter at der var opnået tilstrækkelige erfaringer (støtte til beskæftigelse i 2002, regionalstøtte i 2006 samt F&U- og miljøstøtte i 2008 med vedtagelsen af den generelle gruppefritagelsesforordning 4 ). Der kan i fremtiden være behov for hyppigere revisioner af bemyndigelsesforordningen på baggrund af de opnåede erfaringer, især af hensyn til de investeringer, der er nødvendige på grund af udviklingen af det indre marked, og som er forenelige med denne udvikling. Efter en afgørelse om den flerårige finansielle ramme vil Kommissionen også omgående vurdere mulighederne for at forenkle statsstøtteprocedurerne for projekter, der samfinansieres i henhold til EU's strukturpolitikker EFT L 142 af , s. 1. Mulighed for fritagelse i dette tilfælde efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 994/98. COM(2012) 209 final. Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (generel gruppefritagelsesforordning), EUT L 214 af , s. 3. DA 2 DA

3 Nye kategorier, som foreslås omfattet af bemyndigelsesforordningen Statsstøtte til kultur og bevarelse af kulturarven Rådets forordning nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til at udstede en fritagelsesforordning for alle former for statsstøtte til fordel for små og mellemstore virksomheder. På dette grundlag kan Kommissionen derfor i henhold til den gældende bemyndigelsesforordning vedtage gruppefritagelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder til fremme af kultur og bevarelse af kulturarven, som fastsat i EUF-traktatens artikel 167. Anvendelsen af en sådan fritagelsesforordning vil dog være begrænset, for støttemodtagerne, især på biografområdet og inden for den audiovisuelle sektor, er ofte store virksomheder. Disse sager pålægger Kommissionen og medlemsstaterne en betydelig arbejdsbyrde, selv om der ofte er tale om rutinesager, som involverer begrænsede støttebeløb. Når først denne støttekategori er blevet omfattet af bemyndigelsesforordningen, kan Kommissionen vedtage gruppefritagelser, f.eks. for foranstaltninger, der opfylder kriterierne i den ændrede biografmeddelelse, eller for foranstaltninger til fremme af kultur eller bevarelse af kulturarven, som normalt kun har begrænsede virkninger for samhandelen (f.eks. mange individuelle anmeldelser af restaurering af fredede bygninger eller monumenter). Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så den også kommer til at omfatte disse former for statsstøtte. Statsstøtte i forbindelse med naturkatastrofer Som anført ovenfor vil Rådets forordning nr. 994/98 i forbindelse med statsstøtte, der skal råde bod på skade forårsaget af naturkatastrofer, bemyndige Kommissionen til at fritage støtte til små og mellemstore virksomheder, men den vil ikke tillade støtte til store virksomheder. Gennem en gruppefritagelse for støtte i forbindelse med naturkatastrofer vil medlemsstaterne kunne reagere hurtigt, når der opstår en naturkatastrofe, for at råde bod på den forvoldte skade. Kommissionen har imidlertid opnået tilstrækkelige erfaringer med denne type støtte og er i stand til på forhånd at fastsætte klare forenelighedskriterier. Hvis støtten er veldefineret, begrænset til de materielle skader, som er en direkte følge af naturkatastrofen, og hvis beløbet er kontrolleret af et uafhængigt organ, er fritagelsen for anmeldelsespligten berettiget. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så den kommer til at omfatte disse former for statsstøtte, selv til store virksomheder. Statsstøtte i forbindelse med visse ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren Medlemsstaterne har også pligt til at anmelde statsstøtteforanstaltninger, som skal råde bod på skader forårsaget af visse ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren, til Kommissionen. De beløb, der ydes på dette område, er normalt begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til kun at fritage en sådan støtte for anmeldelseskravet, hvis den ydes til små og mellemstore virksomheder. Store virksomheder kan dog også blive påvirket af ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren. Kommissionen har imidlertid opnået tilstrækkelige erfaringer med denne type støtte, og der kan på dette grundlag fastlægges klare forenelighedskriterier. Rådets forordning nr. 994/98 DA 3 DA

4 bør ændres i overensstemmelse hermed, så den kommer til at omfatte denne statsstøttekategori. Statsstøtte til innovation Rådets forordning nr. 994/98 omfatter udtrykkeligt forskning og udvikling, men ikke innovation. Innovation er siden blevet en politisk prioritet for EU som led i initiativet "Innovations-EU". For eksempel er støtte til proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser og støtte til innovationsklynger normalt ikke fordrejende, så længe de specifikke betingelser overholdes. Støtte til produktinnovation og teknologisk innovation, herunder støtte til demonstrationsprojekter og prototyper, er i stedet allerede omfattet af artikel 30 i den generelle gruppefritagelsesforordning. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så støtte til innovation kan fritages i fremtiden. Statsstøtte til skovbrug og fremme af de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i traktatens bilag I Det følger af EUF-traktatens artikel 42, at konkurrencereglerne kun finder anvendelse på produktionen af og handelen med landbrugsvarer i det omfang, Europa-Parlamentet og Rådet beslutter dette. En række foranstaltninger, som ikke er omfattet af EUF-traktatens artikel 42, og som falder ind under de generelle konkurrenceregler, er dog omfattet af programmerne for udvikling af landdistrikter eller iværksættes til fremme af og reklame for de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i traktatens bilag I, og har været undergivet specifikke forenelighedskriterier i henhold til statsstøttereglerne. Dette gælder især støtte til skovbrug og til fremme af de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i traktatens bilag I. Hidtil har denne type støtte kun kunnet være gruppefritaget, hvis den var begrænset til små og mellemstore virksomheder. I betragtning af de store erfaringer med denne type foranstaltninger, som giver mulighed for fastsættelse af klare forenelighedskriterier, bør Rådets forordning nr. 994/98 ændres i overensstemmelse hermed, så disse statsstøttekategorier kan fritages i fremtiden. Statsstøtte til bevarelse af havets biologiske ressourcer I henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond 5 gælder traktatens artikel 107, 108 og 109 for støtte, som medlemsstaterne yder til virksomheder i fiskerisektoren, undtagen tilskud fra medlemsstaterne i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1198/2006. Yderligere statsstøtte til bevarelse af havets biologiske ressourcer har normalt begrænsede virkninger for samhandelen inden for EU, bidrager til målene inden for hav- og fiskeripolitikken og skaber ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. Desuden er de beløb, der ydes, normalt begrænsede. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så disse statsstøttekategorier kan fritages i fremtiden. Statsstøtte til amatørsport Selv om et betydeligt antal sager vedrørende amatørsport slet ikke udgør støtte, har andre en begrænset virkning for samhandelen mellem EU's medlemsstater og skaber normalt ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. Desuden er der typisk tale om begrænsede beløb. Rådets 5 EUT L 223 af , s. 1. DA 4 DA

5 forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så disse statsstøttekategorier kan fritages i fremtiden. Social støtte til beboere i afsidesliggende områder til transportformål På transportområdet findes der allerede specifikke regler, især Rådets forordning nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej. Der findes dog ingen specifikke regler for støtte til luft- og søtransport. Inden for disse sektorer har Kommissionen opnået tilstrækkelige erfaringer til, at den kan fastlægge generelle forenelighedskriterier for social støtte til beboere i afsidesliggende områder til transportformål (hovedsagelig yderregionerne og øer/halvøer sidestillet med øer på det europæiske fastland). Denne støtte er normalt relativt beskeden og skaber ikke betydelige konkurrencefordrejninger. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så denne statsstøttekategori kan fritages i fremtiden. Statsstøtte til transportsektoren i henhold til EUF-traktatens artikel 93 I henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1370/2007 er kompensationer for offentlig trafikbetjening i forbindelse med drift af offentlig personbefordring eller overholdelse af takstforpligtelser pålagt ved generelle regler, der ydes i overensstemmelse med denne forordning, for øjeblikket fritaget for anmeldelseskravet i EUF-traktatens artikel 108, stk. 3. I overensstemmelse med den kompetencefordeling mellem Rådet og Kommissionen, der er indført ved Lissabontraktaten og fastsat i EUF-traktatens artikel 108, stk. 4, og artikel 109, er det Rådets opgave at fastlægge, hvilke statsstøttekategorier der er fritaget for anmeldelse, men Kommissionens opgave at fastlægge de nærmere regler for en sådan fritagelse. For at bringe fritagelsen for kompensation for offentlig tjeneste i overensstemmelse med disse bestemmelser, bør denne kategori være omfattet af Rådets forordning nr. 994/98. Gyldigheden af artikel 9 i forordning nr. 1370/2007 bør ophøre seks måneder efter ikrafttrædelsen af en kommissionsforordning vedrørende denne statsstøttekategori. Kommissionen forventer dog for øjeblikket, at en sådan gruppefritagelse indholdsmæssigt vil gengive den nuværende fritagelse, undtagen i det omfang, hvor forordning nr. 1370/2007 ændres ved planlagte lovgivningsforslag vedrørende jernbanesektoren. Statsstøtte til bestemt bredbåndsinfrastruktur Kommissionen har i de senere år opnået store erfaringer med støtte til bredbåndssektoren og har udarbejdet retningslinjer på dette område. På det grundlag er Kommissionen i stand til fastsætte nøjagtige forenelighedskriterier, som giver mulighed for gruppefritagelse for støtte til bestemte typer bredbåndsinfrastruktur på visse betingelser. Dette gælder støtte til dækning af basale bredbåndsnet i områder, hvor der ikke er nogen bredbåndsinfrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan infrastruktur i nær fremtid ("hvide" områder), og små individuelle støtteforanstaltninger til fordel for meget hurtige næstegenerationsnet ("NGA-net") i "hvide NGA-områder". Desuden kan støtte til bredbåndsrelateret bygge- og anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur være omfattet af en gruppefritagelse. Støtte til bygge- og anlægsarbejde udgør i mange tilfælde statsstøtte, hvis den vedrører installation af specifik telekommunikationsinfrastruktur (kabelkanaler). Passiv bredbåndsinfrastruktur omfatter installation af både kabelkanaler og mørk fiber. Den er konkurrencefremmende, fordi den kan anvendes af forskellige operatører (faste, trådløse og mobile net), ligesom den ikke har nogen DA 5 DA

6 forudbestemt adgang eller teknologi og normalt ejes af offentlige myndigheder, som ikke har nogen interesse i at udøve forskelsbehandling mellem operatørerne. En gruppefritagelse for bygge- og anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur kan fremskynde investeringer, da (små) lokale myndigheder ofte foretrækker at støtte dette i stedet for at vedtage støtteordninger for bredbånd og at skulle opfylde deres mere omfattende statsstøttebetingelser. Kommissionen har på grundlag af sin sagsbehandling opnået tilstrækkelige erfaringer med hensyn til støtte til passiv infrastruktur. En gruppefritagelse kan medføre stadig mere støtte i landdistrikter, hvor den eksisterende passive infrastruktur er utilstrækkelig. Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed, så disse statsstøttekategorier kan fritages i fremtiden. Fastlæggelse af støttekategorier, der kan være omfattet af en gruppefritagelse I artikel 1, stk. 2, litra c), er det fastsat, at lofterne for hver enkelt støttekategori fastsættes "enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb". I betragtning af udviklingen af nye former for offentlig støtte, såsom finansieringstekniske instrumenter eller forskellige former for risikokapital, mener Kommissionen, at den måde, hvorpå disse lofter fastsættes, bør ajourføres, for at der også gives mulighed for gruppefritagese af disse nye former for offentlig støtte. Det bør derfor være muligt at fastsætte lofterne ikke blot som støtteintensitet eller maksimale støttebeløb, men også som maksimalt offentligt støtteniveau, uanset om der er tale om statsstøtte som omhandlet i EUF-traktatens artikel 107, stk. 1, eller ej. Rådets forordning (EF) nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed. Bestemmelser vedrørende gennemsigtighed Det er i artikel 3, stk. 2, i forordning nr. 994/98 fastsat, at "straks ved iværksættelsen af støtteordninger eller individuel støtte, der ydes uden for en ordning, og som er fritaget for underretning i henhold til disse forordninger, tilsender medlemsstaterne med henblik på offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende Kommissionen et resumé af oplysningerne om disse støtteordninger eller individuelle tilfælde af støtte, der ikke er omhandlet af en fritaget støtteordning". Offentliggørelsen af disse resuméer i Den Europæiske Unions Tidende var den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde i 1998, da forordning nr. 994/98 blev vedtaget. Da antallet af officielle sprog er steget, og kommunikationsmidlerne har udviklet sig, vil offentliggørelse af resuméer på Kommissionens websted dog øge gennemsigtigheden, fremskynde offentliggørelsen og mindske den administrative byrde, da det er blevet lige så let for interesserede parter, især virksomhederne, at konsultere Kommissionens websted som at konsultere Den Europæiske Unions Tidende. Forpligtelsen til at offentliggøre ovennævnte resuméer i Den Europæiske Unions Tidende bør derfor afløses af en forpligtelse til at offentliggøre dem på Kommissionens websted. Rådets forordning (EF) nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed. DA 6 DA

7 Bestemmelser vedrørende proceduren for Kommissionens vedtagelse af fritagelsesforordninger I henhold til artikel 8 i forordning nr. 994/98 skal Kommissionen høre Det Rådgivende Udvalg for statsstøtte, inden den offentliggør et udkast til gruppefritagelsesforordning. For at give de interesserede parter mulighed for at fremsætte bemærkninger og dermed sikre større gennemsigtighed mener Kommissionen, at forordningsudkast bør offentliggøres samtidig med høringen af Det Rådgivende Udvalg. I betragtning af den måde, hvorpå de nye elektroniske kommunikationsmidler har udviklet sig, mener Kommissionen, at den hurtigste og mest effektive måde, hvorpå forordningsudkast kan offentliggøres, er offentliggørelse på Kommissionens websted i stedet for i Den Europæiske Unions Tidende. Dette giver interesserede parter større mulighed for at kommentere dem, mindsker den administrative byrde og sikrer en hurtigere offentliggørelse. Ovennævnte bestemmelser i artikel 8 i Rådets forordning nr. 994/98 bør ændres i overensstemmelse hermed. 2. OVERENSSTEMMELSE MED ANDRE EU-POLITIKKER OG -MÅL Dette forslag er et nøgleelement i moderniseringen af statsstøttereglerne, der er et initiativ, som Kommissionen iværksatte ved sin meddelelse af 8. maj , og som omfattede et ambitiøst reformprogram for statsstøtte. Det skal bidrage til EU's overordnede mål, især til at koncentrere håndhævelsen af statsstøttereglerne om sager med de største virkninger for det indre marked, og til Europa 2020-strategien for fremme af væksten på et styrket, dynamisk og konkurrencedygtigt indre marked. For at nå denne strategis målsætninger foreslår Kommissionen at øge antallet af støttekategorier, der kan fritages for anmeldelseskravet, og dermed begrænse bureaukratiet og antallet af anmeldelsespligtige støtteforanstaltninger. De pågældende kategorier og de påtænkte gruppefritagelser skal fastsætte forenelighedskriterier, som tager sigte på de typer støtte, som virkelig bidrager til at nå Europa 2020-målene. 3. RETLIGE ASPEKTER Retsgrundlag Retsgrundlaget for dette forslag er EUF-traktatens artikel 109, som giver Rådet mulighed for at udstede de fornødne forordninger og især fastlægge betingelser for anvendelsen af EUFtraktatens artikel 108, stk. 3, og de former for støtte, som skal være undtaget fra denne fremgangsmåde. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet. Nærheds- og proportionalitetsprincippet Forslaget henhører under EU's enekompetence. Nærhedsprincippet finder derfor ikke anvendelse. 6 COM(2012) 209 final. DA 7 DA

8 Det foreliggende initiativ går ikke videre end nødvendigt for at nå målene, og er derfor i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Reguleringsmiddel Foreslået reguleringsmiddel: forordning. En forordning er det eneste relevante instrument, når det gælder ændring af forordning (EF) nr. 994/ VIRKNINGER FOR BUDGETTET Forslaget har ingen negativ indvirkning på EU's budget. DA 8 DA

9 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (EØS-relevant tekst) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 109, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 7, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 8, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget 9, og ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte 10, bemyndiger Kommissionen til ved forordning at erklære, at visse nærmere bestemte former for støtte er forenelige med det indre marked og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3. (2) Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til i medfør af traktatens artikel 107 at erklære, at støtte til små og mellemstore virksomheder, støtte til forskning og udvikling, støtte til miljøbeskyttelse, beskæftigelses- og uddannelsesstøtte samt støtte tildelt i overensstemmelse med det kort, som Kommissionen har godkendt for tildeling af regionalstøtte i de enkelte medlemsstater, på visse betingelser er forenelig med det indre marked og fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk EUT C [ ] af [ ], s. EUT C [ ] af [ ], s. EUT C [ ] af [ ], s. EFT L 142 af , s. 1. DA 9 DA

10 (3) Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til at fritage støtte til forskning og udvikling, men ikke støtte til innovation. Innovation er siden blevet en politisk prioritet for EU som led i "Innovations-EU", der er et af flagskibsinitiativerne i Europa 2020-strategien. Desuden er mange støtteforanstaltninger til fordel for innovation forholdsvis små, og de skaber ingen væsentlige konkurrencefordrejninger. (4) Medlemsstaterne har på nuværende tidspunkt pligt til at anmelde alle planlagte støtteforanstaltninger til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven til Kommissionen. Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til at fritage støtte til små og mellemstore virksomheder, men anvendelsen af en sådan fritagelse på kulturområdet er begrænset, da støttemodtagerne ofte er store virksomheder. Små projekter til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven giver dog normalt ikke anledning til nogen væsentlige fordrejninger, selv om de gennemføres af større virksomheder, og nyere sager har vist, at en sådan støtte har begrænset indvirkning på samhandelen. (5) Medlemsstaterne har også pligt til at anmelde statsstøtteforanstaltninger, som skal råde bod på skader forårsaget af naturkatastrofer, til Kommissionen. De beløb, der ydes på dette område, er normalt begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til kun at fritage en sådan støtte for anmeldelseskravet, hvis den ydes til små og mellemstore virksomheder. Store virksomheder kan dog også blive ramt af naturkatastrofer. Det er Kommissionens opfattelse, at en sådan støtte ikke medfører væsentlige fordrejninger, og at der kan fastlægges klare forenelighedskriterier på grundlag af de opnåede erfaringer. (6) Medlemsstaterne har også pligt til at anmelde statsstøtteforanstaltninger, som skal råde bod på skader forårsaget af visse ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren, til Kommissionen. De beløb, der ydes på dette område, er normalt begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. Forordning (EF) nr. 994/98 bemyndiger Kommissionen til kun at fritage en sådan støtte for anmeldelseskravet, hvis den ydes til små og mellemstore virksomheder. Store virksomheder kan dog også blive påvirket af ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren. Det er Kommissionens opfattelse, at en sådan støtte ikke medfører væsentlige fordrejninger, og at der kan fastlægges klare forenelighedskriterier på grundlag af de opnåede erfaringer. (7) Under visse omstændigheder finder statsstøttereglerne ikke anvendelse på en række støtteforanstaltninger til fordel for landbrugsprodukter, der er anført i traktatens bilag I, jf. traktatens artikel 42. Artikel 42 gælder dog ikke for skovbrug og produkter, der ikke er anført i bilag I. På nuværende tidspunkt kan støtte til skovbrug og de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i bilag 1, derfor kun fritages i henhold til forordning (EF) nr. 994/98, hvis den er begrænset til små og mellemstore virksomheder. Kommissionen bør kunne fritage visse typer støtte til skovbrug, der er anført i programmerne for udvikling af landdistrikter, samt støtte til fremme af og reklame for de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i bilag I, når konkurrencefordrejningerne ifølge Kommissionens erfaringer er begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. DA 10 DA

11 (8) I henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond 11 gælder traktatens artikel 107, 108 og 109 for støtte, som medlemsstaterne yder til virksomheder i fiskerisektoren, undtagen tilskud fra medlemsstaterne i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1198/2006. Yderligere statsstøtte til bevarelse af havets biologiske ressourcer har normalt begrænsede virkninger for samhandelen inden for EU, bidrager til målene inden for hav- og fiskeripolitikken og skaber ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. De beløb, der ydes, er normalt begrænsede, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. (9) Inden for amatørsporten, har offentlige støtteforanstaltninger, hvis de udgør statsstøtte, normalt begrænsede virkninger for samhandelen mellem medlemsstaterne, og de skaber ikke alvorlige konkurrencefordrejninger. De beløb, der ydes, er normalt også begrænsede. Der kan fastlægges klare forenelighedskriterier på grundlag af de opnåede erfaringer, så det sikres, at støtte til amatørsport ikke medfører væsentlige fordrejninger. (10) I forbindelse med støtte til luft- og søtransport er det Kommissionens opfattelse, at støtte af social karakter til beboere i afsidesliggende områder til transportformål ikke giver anledning til væsentlige fordrejninger, og at der kan fastlægges klare forenelighedskriterier, forudsat at støtten ydes uden forskelsbehandling med hensyn til transportselskab. (11) Hvad angår støtte til transport med jernbane, ad vej og ad indre vandveje er det fastsat i traktatens artikel 93, at støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, er forenelige med traktaterne. I henhold til artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej 12 er kompensationer for offentlig trafikbetjening i forbindelse med drift af offentlig personbefordring eller overholdelse af takstforpligtelser pålagt ved generelle regler, der ydes i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1370/2007, for øjeblikket fritaget for anmeldelseskravet i traktatens artikel 108, stk. 3. For at harmonisere tilgangen til gruppefritagelsesforordninger på statsstøtteområdet, og i overensstemmelse med procedurerne i traktatens artikel 108, stk. 4, og artikel 109, bør støtte til samordning af transportvæsenet eller støtte, som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, jf. traktatens artikel 93, være omfattet af forordning (EF) nr. 994/98. Artikel 9 i forordning (EF) nr. 1370/2007 bør derfor udgå seks måneder efter ikrafttrædelsen af en kommissionsforordning vedrørende denne statsstøttekategori. (12) Kommissionen har i de senere år opnået store erfaringer og udarbejdet retningslinjer vedrørende støtte til bredbånd 13. Det er Kommissionens opfattelse, at støtte til visse typer bredbåndsinfrastruktur ikke giver anledning til væsentlige fordrejninger og kan være omfattet af en gruppefritagelse, forudsat at visse forenelighedskriterier er opfyldt. Dette gælder støtte til etablering af basale bredbåndsnet i områder, hvor der ikke EUT L 223 af , s. 1. EUT L 315 af , s. 1. EF-retningslinjer for statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet, EUT C 235 af , s. 7. DA 11 DA

12 findes nogen bredbåndsinfrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan i nær fremtid ("hvide" områder), og støtte til små individuelle støtteforanstaltninger vedrørende meget hurtige næstegenerationsnet ("NGA-net") i områder, hvor der ikke findes nogen NGA-infrastruktur, og hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan infrastruktur i nær fremtid. Det gælder også støtte til bredbåndsrelateret bygge- og anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur, hvor Kommissionen har opnået store erfaringer gennem sin sagsbehandling, og der kan fastlægges klare forenelighedskriterier. (13) Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 994/98 bør derfor udvides til at omfatte sådanne støttekategorier. (14) I forordning (EF) nr. 994/98 er det fastsat, at lofterne for hver enkelt støttekategori, for hvilken Kommissionen vedtager en gruppefritagelsesforordning, fastsættes enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb. Denne betingelse gør det vanskeligt at vedtage en gruppefritagelse for visse typer foranstaltninger, der involverer offentlig støtte, som på grund af foranstaltningernes særlige udformning ikke kan fastsættes som støtteintensitet eller maksimale støttebeløb, f.eks. finansieringstekniske instrumenter eller visse typer foranstaltninger til fremme af risikokapitalinvesteringer. Dette skyldes især, at sådanne komplekse foranstaltninger kan involvere støtte på forskellige niveauer (direkte, formidlende og indirekte støttemodtagere). I betragtning af sådanne foranstaltningers voksende betydning og deres bidrag til EU's mål bør der skabes større fleksibilitet for at give mulighed for gruppefritagelse for sådanne foranstaltninger. Det bør derfor være muligt at fastsætte lofterne som maksimalt offentligt støtteniveau, hvad enten der er tale om statsstøtte eller ej. (15) I henhold til forordning (EF) nr. 994/98 skal medlemsstaterne fremlægge resuméer af oplysningerne om de støtteforanstaltninger, de har gennemført, og som er omfattet af en fritagelsesforordning. Offentliggørelsen af disse resuméer er nødvendig for at sikre gennemsigtighed i de foranstaltninger, som medlemsstaterne vedtager. Deres offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende var den mest effektive måde, hvorpå der kunne sikres gennemsigtighed på det tidspunkt, hvor forordning (EF) nr. 994/98 blev vedtaget. Med udviklingen i de elektroniske kommunikationsmidler er det lige så hurtigt og mere effektivt at offentliggøre disse resuméer på Kommissionens websted, ligesom det øger gennemsigtigheden til gavn for interesserede parter. Offentliggørelse af disse resuméer bør derfor ske på Kommissionens websted i stedet for i Den Europæiske Unions Tidende. (16) Udkast til forordninger og andre dokumenter, der skal behandles af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 994/98, bør også offentliggøres på Kommissionens websted i stedet for i Den Europæiske Unions Tidende for at sikre større gennemsigtighed og mindske den administrative byrde og den tid, der går, inden offentliggørelsen finder sted. (17) I overensstemmelse med høringsproceduren i artikel 8 i forordning (EF) nr. 994/98 skal Kommissionen høre Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, inden den offentliggør et udkast til forordning. For at skabe større gennemsigtighed bør udkastet til forordning dog offentliggøres på internettet samtidig med, at Kommissionen hører Det Rådgivende Udvalg første gang. DA 12 DA

13 (18) Forordning (EF) nr. 994/98 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 I forordning (EF) nr. 994/98 foretages følgende ændringer: (1) I artikel 1 foretages følgende ændringer: (a) stk. 1, litra a) affatttes således: "a) støtte til: (i) små og mellemstore virksomheder (ii) forskning, udvikling og innovation (iii) miljøbeskyttelse (iv) beskæftigelse og uddannelse (v) kultur og bevarelse af kulturarven (vi) kompensation for skader forårsaget af naturkatastrofer (vii) kompensation for skader forårsaget af visse ugunstige vejrsituationer inden for fiskerisektoren (viii) skovbrug og fremme af de produkter i fødevaresektoren, der ikke er anført i traktatens bilag I (ix) bevarelse af havets biologiske ressourcer (x) amatørsport (xi) beboere i afsidesliggende områder til transportformål, når støtten er af social karakter og ydes uden forskelsbehandling med hensyn til transportselskab (xii) samordning af transportvæsenet eller godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, jf. traktatens artikel 93 (xiii) basal bredbåndsinfrastruktur eller små individuelle infrastrukturforanstaltninger vedrørende næstegenerationsnet (NGA-net) i områder, hvor der enten ikke findes en sådan infrastruktur, eller hvor det ikke er sandsynligt, at der udvikles en sådan infrastruktur i nær fremtid, samt bredbåndsrelateret byggeog anlægsarbejde og passiv bredbåndsinfrastruktur." (b) stk. 2, litra c), affattes således: DA 13 DA

14 "c) lofter fastsat enten som støtteintensitet i forhold til samtlige støtteberettigede omkostninger eller som maksimale støttebeløb eller som maksimalt offentligt støtteniveau" (2) Artikel 3, stk. 2, affattes således: "Når støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet af en ordning, er blevet fritaget i henhold til disse forordninger, sender medlemsstaterne straks ved iværksættelsen af disse støtteordninger eller individuelle støtteforanstaltninger, der ikke er omfattet af en fritaget støtteordning, Kommissionen et resumé af oplysningerne om dem til offentliggørelse på Kommissionens websted". (3) I artikel 8 foretages følgende ændringer: (a) stk. 1, litra a), affattes således: "a) samtidig med at den offentliggør et udkast til forordning i henhold til artikel 6" (b) stk. 2, andet punktum, affattes således: "De udkast og dokumenter, der skal behandles, udsendes sammen med indkaldelsen og kan offentliggøres på Kommissionens websted." Artikel 2 I forordning (EF) nr. 1370/2007 foretages følgende ændringer: Artikel 9 udgår seks måneder efter ikrafttrædelsen af en kommissionsforordning vedrørende den statsstøttekategori, der er omhandlet i artikel 1, litra a), nr. xii, i Rådets forordning (EF) nr. 994/98. Artikel 3 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand DA 14 DA

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Konkurrencelovgivningen i Danmark

Konkurrencelovgivningen i Danmark ERHVERVS MINISTERIET Konkurrencelovgivningen i Danmark Bind 2 Bilag Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning i statistikken 1260 Betænkning om

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.2.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 55/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I.

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN. Retningslinjer for vertikale begrænsninger. (EØS-relevant tekst) (2010/C 130/01) INDHOLD I. 19.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 130/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for vertikale begrænsninger

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere