Dagsorden. Mødedato: 12. november Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15."

Transkript

1 Mødedo: 12. november 2012 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 12. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Gensidig orientering 4 2 Kvartalsregnskab pr Sundhedsudvalget 5 3 Fritvalgs takster vedr. hjemmehjælp og mad for Ledelsesinformion 8 5 Udviklingsplan for ridefysioterapi Langsigtet plan for Træningsafdelingen 10 7 Ansøgning om støtte til projektet "Børn, Klassisk Musik og Sundhed" med ensemblet Duo Modus 11 8 Oprettelse af Hurtig Hjælpemiddel Service 12 9 Prioritering af handlinger til handicappolitikken Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til loftslifte Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til smartboards Mål- og effektstyring - stus 3. kvartal Embedslægetilsyn på Solgården Embedslægetilsyn på Hjørnegården november

3 15 Embedslægetilsyn på Lindevang Embedslægetilsyn på Leos Plejecenter Eventuelt 23 Lukkede dagsordenpunkter 12. november

4 1. Gensidig orientering P Orientering fra udvalgsformanden. Kick off arrangement den 7. november 2012 vedrørende Frontløberprojektet. Klage fra en borger over serviceniveauet for personlig pleje. Orientering om breve til dagcenterbrugere - se to bilag. Velfærdsteknologikonferencen den 25. oktober Orientering fra Social-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. Arbejdstilsynet har foretaget tilsyn på Seniorcenteret og Richtsens Plejecenter. Arbejdspladserne blev vurderet til have arbejdsmiljøet i orden og har fået hver en grøn smiley. Stus på udbud af dagcenterkørsel - afdelingsleder Inger Abildgaard orienterer. IP-telefoni på plejecentre - afdelingsleder Inger Abildgaard orienterer. Orientering om projektansøgning vedrørende den ældre medicinske pient. Projektansøgningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Syddanmark og de fire sønderjyske kommuner. Sundhedskonference den 15. januar herunder tilmelding og valg af session - program med angivelse af sessioner vedhæftet som bilag. 3. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlem af diverse råd m.v. Brev til borgere, der søger dagcenterplads Brev til borgere med dagcenterplads KL's Sundhedskonference program Fagchef for Sundhed og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, orienteringen tages til efterretning. 12. november

5 2. Kvartalsregnskab pr Sundhedsudvalget A Ifølge kommunens Økonomiske Politik skal fagudvalgene behandle forventninger til årsregnskabet. Fagudvalgene er pålagt ledsage eventuelle forventninger af merforbrug med forslag til finansiering indenfor bevillingsrammen, herunder handlingsinitiiver til sikring af fremtidig budgetoverholdelse. Dette indebærer også, fagudvalgene har ansvaret for fremsætte forslag til nedjustering af serviceniveauet, således dette bringes i overensstemmelse med det udmeldte budget. Til brug for denne behandling foreligger nu kvartalsregnskab pr. 30. september Generelle forhold fra Fagudvalgets kvartalsregnskab indgår samtidig som bidrag til det samlede kvartalsregnskab for kommunen. Samlet konklusion i forhold til korrigeret budget og forventet regnskab De samlede driftsudgifter (serviceudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering) på Sundhedsudvalgets område udviser en forbrugsprocent på 73,44% ved udgangen af september måned For serviceudgifterne er der tale om en forbrugsprocent på 77,1. En del af årsagen, til forbrugsprocenten ligger over 75, er de bogførte indtægter har en forskudt periodisering i forhold til udgifterne. Der forventes merudgifter på servicerammen op til 1,8 mio. kr. vedrørende nedlæggelse af madproduktion i leve/bo-miljø og op til 1,3 mio. kr. vedrørende sygeplejen, dvs. i alt 3,1 mio. kr. Samtidig forventes der mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udenfor servicerammen i en størrelsesorden på 0,5 mio. kr. Samlet konklusion i forhold til servicerammen (oprindeligt budget) I forhold til oprindeligt budget vil servicerammen blive overskredet med ovenævnte beløb på op til 3,1 mio. kr. Det er følgende generelle bemærkninger til kvartalsregnskabet: Budget 2012 indeholder en reduktion på 1,8 mio. kr. ved nedlæggelse af madproduktion i leve/bo-miljø. Besparelsen er ikke udmøntet i 2012, og i det omfang besparelsen ikke kan finansieres indenfor Sundhedsudvalgets budgetområde, vil der blive tale om en negiv overførsel, således besparelsen kan indhentes de følgende år. På pleje- og omsorgsområderne forventes der en merudgift på op til 1,3 mio. kr. vedrørende sygeplejen. Der er på området anvendt et forkert budgetgrundlag til styring, hvilket er konsteret efter halvårsregnskabet. For aktivitetsbestemt medfinansiering mangler der på nuværende tidspunkt afregningsoplysninger for 2 måneder. Sygehus Sønderjylland har endvidere oplyst, ventelister er nedbragt i væsentligt omfang, og der kan således ikke forventes væsentlig meraktivitet for de resterende måneder. Der må samlet set med et forsigtigt skøn forventes mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr. Budgetopfølgning Sundhedsudvalget 12. november

6 Fagchef for Sundhed og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der på poltikområde Sundhed meddeles positiv en tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. vedrørende Flextrafik (overførsel fra Socialudvalget), kvartalsregnskabet pr. 30. september 2012 for Sundhedsudvalgets område godkendes og indgår i det samlede kvartalsregnskab for Tønder Kommune. 12. november

7 3. Fritvalgs takster vedr. hjemmehjælp og mad for Ø På grundlag af det godkendte budget for 2013 er der beregnet frit valgs takster for hjemmehjælp samt madpriser m.v. Taksterne vil indgå i det kommunale takstblad for 2013 og forelægges til orientering. Det bemærkes, der i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er aftalt nye regler for tilvejebringelse af det frie valg. Lovforslag er aktuelt under behandling. Forvaltningen vil på næste udvalgsmøde orientere nærmere om de forventede nye regler. Reglerne vil indebære, der efter en afklaring af mulighederne i den nye lovgivning, skal træffes nogle stregiske valg med hensyn til, hvordan det frie valg skal tilvejebringes. De beregnede priser for mad indeholder beslutningerne i det godkendte budget 2013 om tilførsel til Fælleskøkkenet samt valgmulighed for de nuværende 4 leve/bo-miljøer. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Takstblad madpriser 2013 Not vedr. frit valgs takster for hjemmehjælp 2013_v2 Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, de beregnede fritvalgs takster tages til efterretning. 12. november

8 4. Ledelsesinformion Ø Ledelsesinformion for september måned inden for Sundhedsudvalgets område er udsendt den 11. oktober Rapporteringen indeholder økonomi- og aktivitetsoplysninger til og med september måned Ledelsesinformion for oktober måned 2012 forventes medtaget til udvalgsmødet Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget Fagchef for Sundhed og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller rapporteringen drøftes og tages til efterretning. 12. november

9 5. Udviklingsplan for ridefysioterapi P Region Syddanmarks "Udviklingsplan for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område " er udarbejdet af regionen og de 22 kommuner i fællesskab og danner grundlag for forholdene vedrørende den ridefysioterapeutiske kapacitet. Udviklingsplanen viser, der er store forskelle i antallet af borgere, der får ridefysioterapi i de enkelte kommuner. I forbindelse med arbejdet omkring udviklingsplanen har det faglige udbytte samt især kvalitetssikringen af ridefysioterapi været drøftet mellem kommunerne. Tønder Kommune har i den forbindelse sammen med 2 andre kommuner udført et analysearbejde på grund af vores relive høje forbrug af ridefysioterapi. Konklusionen blev, der er igangs et arbejde med se nærmere på både sagsgang og kvalitet i henvisningerne. Iøvrigt lægger planen ikke op til ændringer, der får betydning for Tønder Kommune. Udviklingsplanen har været i høring hos Sundhedsstyrelsen, Danske regioner, KL, Danske Handicaporganisioner og andre relevante faglige organisioner. De 3 indkomne høringssvar har givet anledning til tekniske ændringer og præciseringer. Samarbejdsudvalget for fysioterapi i Region Syddanmark har behandlet sagen og anbefaler udviklingsplanen godkendt for , under forudsætning af, der arbejdes videre med de udfordringer, planen har afdækket. Udviklingsplanen er nu i perioden oktober - november 2012 sendt til godkendelse i regionsrådet samt i alle 22 kommuners kommunalbestyrelser. Lovgrundlag Sundhedsloven, LBK nr. 913 af 13. juli Udviklingsplan Ridefysioterapi til godkendelse.doc Opsamling på høring sept 2012 Ridefysioterapi.docx Fagchef for Sundhed indstiller, Udviklingsplanen for organisering og kapacitet for det ridefysioterapeutiske område godkendes, Sundhedsafdelingen arbejder videre med udfordringerne på området i samarbejde med de relevante parter, sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, sagen efterfølgende sendes til orientering i Handicaprådet. 12. november

10 6. Langsigtet plan for Træningsafdelingen P Træningsafdelingen har i forbindelse med budget 2013 fået tilført 1,0 mio. kr., der skal være med til styrke genoptræningsindssen. Udmøntningen af denne udvidelse indgår, som en del af den langsigtede plan for Træningsafdelingen, der er udarbejdet på baggrund af sagsudviklingen i Træningsafdelingen, jævnfør Sundhedsudvalgets møde den 13. august Målet for den langsigtede plan er fastlægge rammer og indsser i relion til den stigende sagsudvikling, der skal være med til sikre opfyldelsen af Træningsafdelingens mål og de gældende kvalitetsstandarder i forhold til Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86. Planen indeholder tre hovedområder: 1) Egen træning Ændret visitionsprocedurer, så der kan foretages en hurtigere afklaring af de borgere, der på det ortopædkirurgiske område kan komme i gang med egentræning. Den ændrede visitionspraksis, der er iværks i efteråret 2012, gøres hermed permanent. Samtidig bliver der lagt op til et øget samarbejde med Sygehus Sønderjylland omkring iværksættelsen af egentræning. 2) Velfærdsteknologi Afprøvning af nye løsninger, herunder virtuel genoptræning, hvor borgeren får mulighed for gennenmgå træningsprogrammer derhjemme foran skærmen. 3) Opnormering af træningsafdelingen Træningsafdelingens personalenormering udvides med en ekstra fysioterapeut, og der skabes en større fleksibilitet. Planen skal igangsættes primo 2013, og være et samlende redskab i forhold til imødekomme sagsudviklingen. Efter 1. kvartal 2013 foretages en foreløbig vurdering af indssens effekt, og om sagsudviklingen nødvendiggør umiddelbart yderligere initiiver på kort og lang sigt. Økonomi Planen igangsættes indenfor de eksisterende rammer for Træningsafdelingen, inklusiv udvidelsen på 1. mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget Langsigtet plan for træningsafdelingen Fagchef for Sundhed indstiller, planen, der skal imødekomme sagsudviklingen, godkendes, sagen videresendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. 12. november

11 7. Ansøgning om støtte til projektet "Børn, Klassisk Musik og Sundhed" med ensemblet Duo Modus I Tønder Kommune har modtaget en ansøgning fra Duo Modus om støtte til projektet "Børn, klassisk musik og sundhed" i perioden Duo Modus ønsker i deres projekt, bruge den klassiske musik til hjælpe børns trivsel, forebygge børns stress og skabe glæde. Projektet med Duo Modus indeholder koncerter, foredrag om den klassiske musiks indflydelse, rådgivning og vejledning for børn og voksne samt administrion. Ansøgningen er fremsendt til Region Syddanmark og de 4 kommuner: Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa, der skal deles om diverse arrangementer med Duo Modus. Sagen behandles også på Børn - og Skoleudvalgsmødet den 5. november Økonomi Duo Modus har fremsendt ansøgning om finansiering af projektet med tanke for et samarbejde mellem Region Syddanmark og de 4 kommuner således, Regionen finansierer 50% af projektet, og de 4 kommuner hver især finansierer 25% af de resterende 50%. Projektet budgetteres årligt med kr. Til projektets opstart i 2013 søges Tønder Kommune således om støtte på kr. Ansøgning om støtte til projektet i 2014 og 2015 vil årligt blive fremsendt fra Duo Modus. Projektbeskrivelse.doc Fagchef for Sundhed indstiller, der i 2013 ydes projektstøtte med kr., under forudsætning af, projektet opnår tilsvarende støtte hos de tre andre kommuner, Sundhedsudvalget og Børn og Skoleudvalget hver bidrager med kr i 2013, Sundhedsudvalgets bidrag finansieres indenfor eget budget. 12. november

12 8. Oprettelse af Hurtig Hjælpemiddel Service G Myndighedsafdelingen i Pleje og Omsorg ønsker etablere en Hurtig Hjælpemiddel Service (HHS). Hensigten med HHS er, borgerne får en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling, når det drejer sig om forholdsvis ukomplicerede problemstillinger; det kan være ukompliceret bevilling eller genbevilling af et hjælpemiddel, reparion af et hjælpemiddel eller vejledning i brug af et hjælpemiddel. Kommunalbestyrelsen har fasts en sagsbehandlingsfrist for disse sager på maksimum 6 uger. I stort set alle sager indgår som minimum ét hjemmebesøg af sagsbehandlende terapeut og/eller servicemedarbejder. HHS placeres på Fabriksvej 12 i Tønder, hvor Hjælpemiddeldepotet og halvdelen af de sagsbehandlende terapeuter har til huse. HHS skal bemandes af en terapeut og en servicemedarbejder fra Hjælpemiddeldepotet. Det foreslås, HHS starter ud med en ugentlig åbningstid på 3-4 timer i eftermiddagstimerne. Borgerne kan så møde op i den ugentlig åbningstid eller kan på forhånd lave aftale med en terapeut eller servicemedarbejder. Ved bevilling af et hjælpemiddel vil en terapeut vurdere funktionsevne på stedet, dokumentere i CARE eller SBSYS og give borgeren hjælpemidlet med hjem. Ved behov for reparion vil en servicemedarbejder reparere på stedet, hvis det er muligt eller udskifte hjælpemidlet i samråd med terapeuten. Andre kommuner, herunder Sønderborg, Varde og Vejle, har haft succes med etablere Hurtig Hjælpemiddel Service. HHS giver følgende fordele: For borgerne: Borgeren kan vælge være en aktiv part i sagsbehandlingen og selv have indflydelse på, hvornår sagen afgøres ved møde op i åbningstiden. Dette stemmer godt overens med Tønder Kommunes fokus på rehabilitering. Hurtig bevilling og udlevering af hjælpemidler. Hurtig behandling af reparioner, da relevante reservedele er tilstede. For medarbejderne: Antallet af besøg i eget hjem kan nedsættes for terapeuter og servicemedarbejdere, men erfaringer fra Sønderborg viser, det ikke er målbart på kørslen, da denne planlægges i ruter. Det er tilfredsstillende for medarbejderne kunne give en hurtig og kvalificeret service til borgerne. Ulemper ved HHS: Risiko for fejlvurdering af behov og typer af hjælpemidler, da man ikke ser borger i eget hjem (er man i tvivl følges et besøg i HHS dog op af et hjemmebesøg). Det foreslås, effekt af oprettelse af HHS følges ved registrering af antallet af besøg i HHS, samt hvilke ydelser, der leveres. Det foreslås endvidere, der laves en afprøvningsperiode på 6 måneder, hvor der indsamles erfaringer. Herefter evalueres tilbuddet og tilpasses. 12. november

13 Lovgrundlag Lov om social service 112. Økonomi Da der er tale om en omlægning af opgaven, er der ingen merudgifter til personale, og det forventede tidsforbrug tages ud af sædvanlig drift. Udgifter til opstart, så som oprettelse af kontorarbejdsplads og annoncering, afholdes inden for budgettet i Pleje & Omsorg. Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, Hurtig Hjælpemiddel Service oprettes i en forsøgsperiode på seks måneder, hvorefter tilbuddet evalueres og tilpasses, sagen sendes videre til beslutning i Sundhedsudvalget, sagen sendes til høring i Handicaprådet, Ældrerådet og FagMED Pleje og Omsorg. Direktion, 11. oktober 2012: Indstillingen godkendt, idet Direktionen gør opmærksom på, hjælpemiddelområdet er omftet af Digitaliseringskravet, hvorfor den proces skal indtænkes i det fremtidige projekt. 12. november

14 9. Prioritering af handlinger til handicappolitikken A Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. november 2009 en handicappolitik for Tønder Kommune. Politikken består af tre delområder. For det første en generel politik. For det andet en beskrivelse af de indssområder, der sættes fokus på i den kommende fireårige kommunalbestyrelsesperiode. For det tredje en række handlekort, som beskriver, hvorledes politikken konkret skal udmøntes på de enkelte fagområder. De overordnede indssområder er således fastlagt og består af følgende: Tilgængelighed (2011) Inklusion i samfundet (2012) Respekt i mødet med borgeren (2013) Indenfor disse områder skal udvalget angive konkrete målbare handlinger, der hvert år vil blive evalueret. Indssområdet for 2013 er "Respekt i mødet med borgeren". Social, Arbejdsmarked & Sundhed har udvalgt to handlekort, "Brug for Alle" og "Rehabilitering", der går på tværs af forvaltningens tre udvalg Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget. Desuden vil hvert af de politiske udvalg blive præsenteret for to handlekort indenfor eget område, hvoraf udvalget skal vælge et. Sundhedsudvalget skal vælge et af følgende handlekort: Indss for kronisk syge borgere Borgerservice til borgere i hjemmeplejen og på plejecentre Handlekort Indss for kronisk syge borgere Handlekort Rehabilitering Handlekort Brug for Alle Handlekort Borgerservice til borgere i hjemmeplejen og på plejecentre Fagchef for Sundhed og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, de to fælles handlekort "Brug for Alle" og "Rehablitering" godkendes, der vælges et af handlekortene indenfor eget område, sagen sendes til høring i Handicaprådet. 12. november

15 10. Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til loftslifte S Der anmodes om frigivelse af de midler, der er afs på investeringsoversigten for 2013, til opsætning af loftslifte på plejecentre. Midlerne vil primært blive brugt til loftslifte i de nye korttidscentre, på Leos Plejecenter, hvor der bygges om, og i boliger til yngre fysisk handicappede på Klosterparken. Økonomi Der er afs 0,2 mio. kr. til loftslifte i investeringsoversigten for Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til anskaffelse af loftslifte, det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. frigives, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 12. november

16 11. Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til smartboards S Der anmodes om frigivelse af de midler, der er afs på investeringsoversigten for 2013, til smartboards til planlæggere i hjemmeplejen og sygeplejen. I 2011 blev visitionskriterierne for hjemmehjælp skærpet, og der arbejdes nu efter en styringsmodel baseret på bestillerbudget og visition i pakker. Der er igangs en lignende proces på sygeplejeområdet. Det vurderes, smartboards er et nødvendigt arbejdsredskab i forbindelse med effektivisering af arbejdsplanlægning/ruteplanlægning: Smartboards vil kunne give et hurtigt overblik over køreruter og dermed mulighed for kunne ændre ruter/medarbejdere eller udnytte ledige tider på kørelisterne i forbindelse med sygdom etc. Det forventes, brug af smartboards vil kunne mindske risikoen for fejlydelser eller manglende ydelser ved personalemangel. Brug af smartboards vil sænke forbruget af papir, og det understøtter dermed tidligere effektiviseringstiltag. Økonomi Der er afs kr. til smartboards i hjemmeplejen og sygeplejen i investeringsoversigten for Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på kr. til anskaffelse af smartsboards i hjemmeplejen og sygeplejen, det i budget 2013 afste rådighedsbeløb på kr. frigives, sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 12. november

17 12. Mål- og effektstyring - stus 3. kvartal A Den tredje resultmåling foreligger nu for de 12 målsætninger vedrørende mål- og effektstyring , som Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget har udpeget på temamødet den 1. november 2011 og godkendt i starten af I mål- og effektstyring indgår en række tværgående målsætninger for Social-, Arbejdsmarkeds- og Sundhedsområdet. Samtidig har det enkelte udvalg udpeget specifikke målsætninger for eget udvalgsområde. Resulterne for 3. kvartal 2012 viser, områderne samlet set er på rette vej i forhold til en målopfyldelse. Der vil skulle foretages en løbende videreudvikling af målemetoden. Mål- og effektstyring - 3. kvartal 2012 Fagchef for Sundhed og fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, rapporten drøftes og tages til efterretning. 12. november

18 13. Embedslægetilsyn på Solgården K Sundhedsstyrelsen har ved embedslægeinstitutionen den 6. august 2012 gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på plejecenter Solgården. I forbindelse med tilsynet er der blevet afholdt samtale med lederen af plejecenteret, samt samtaler med flere anste og beboere. Desuden blev der ved tilsynet foretaget stikprøver hos tre beboere med komplekse plejebehov, for belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelerede forhold. Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen, om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret, så plejen og behandlingen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Sundhedsfaglige forhold, herunder procedurer vedrørende medicinhåndtering, bliver gennemgået, og det vurderes, om beboernes pientrettigheder bliver tilgodeset. Samarbejdet med beboernes praktiserende læge, speciallæger og hospitalerne m.v. bliver belyst, og der foretages en vurdering af, om dokumentionen, hygiejnen, ernæringen og aktiveringen er tilfredsstillende. Endelig bemærkes det, hvis der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne. Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserer på plejecentrenes opgave med sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handicaps. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, der ved tilsynet på Solgården blev fundet fejl og mangler indenfor områderne: Dokumention Medicinhåndtering Pientrettigheder Ernæring Aktivitet Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, 1. oktober 2012, pkt. 4: der igangsættes tiltag på plejecenter Solgården med henblik på indfri de krav, Sundhedsstyrelsen har stillet inden for tilsynets område, der sker opfølgning på opfyldelsen af krav i forbindelse med det kommunale uanmeldte tilsynsbesøg, sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Sundhedsudvalget den 1. oktober 2012: Indstillingen godkendt. Flemming A. Gjelstrup deltog ikke i mødet. Socialudvalget, 2 oktober 2012, pkt. 5: Godkendt som indstillet. Kinna A-K S. Martinez-Dreesen deltog ikke i mødet. Ældrerådet, 9. oktober 2012, pkt. 5: Ældrerådet finder det uheldigt, der er mange afvigelser fra gældende regler. Ældrerådet tilslutter sig Sundhedsudvalgets beslutning. Anni Holst deltog ikke i mødet. Handicaprådet, 9. oktober 2012, pkt. 5: Handicaprådet har ingen bemærkninger til uddrag fra Embedslægens tilsynsrapport. 12. november

19 Lovgrundlag Sundhedsloven 219, stk. 1. Uddrag fra embedslægens tilsynsrapport Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Ældrerådets og Handicaprådets udtalelser tages til efterretning, Udvalget fastholder beslutning af 1. oktober november

20 14. Embedslægetilsyn på Hjørnegården K Sundhedsstyrelsen har ved embedslægeinstitutionen den 29. august 2012 gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på plejecenter Hjørnegården. I forbindelse med tilsynet er der blevet afholdt samtale med lederen af plejecenteret, samt samtaler med flere anste og beboere. Desuden blev der ved tilsynet foretaget stikprøver hos tre beboere med komplekse plejebehov, for belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelerede forhold. Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen, om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret, så plejen og behandlingen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Sundhedsfaglige forhold, herunder procedurer vedrørende medicinhåndtering, bliver gennemgået, og det vurderes, om beboernes pientrettigheder bliver tilgodeset. Samarbejdet med beboernes praktiserende læge, speciallæger og hospitalerne m.v. bliver belyst, og der foretages en vurdering af, om dokumentionen, hygiejnen, ernæringen og aktiveringen og arbejdet med pientsikkerhed er tilfredsstillende. Endelig bemærkes det, hvis der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne. Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserer på plejecentrenes opgave med sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handicaps. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, der ved tilsynet på Hjørnegården blev fundet fejl og mangler indenfor områderne: Sundhedsfaglige optegnelser Medicinhåndtering Pientrettigheder Lovgrundlag Sundhedsloven 219, stk. 1. Uddrag fra tilsynsrapport - Hjørnegården Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der igangsættes tiltag på plejecenter Hjørnegården med henblik på indfri de krav, Sundhedsstyrelsen har stillet inden for tilsynets område, der sker opfølgning på opfyldelsen af krav i forbindelse med det kommunale uanmeldte tilsynsbesøg, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. 12. november

21 15. Embedslægetilsyn på Lindevang K Sundhedsstyrelsen har ved embedslægeinstitutionen den 30. august 2012 gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på plejecenter Lindevang. I forbindelse med tilsynet er der blevet afholdt samtale med lederen af plejecenteret, samt samtaler med flere anste og beboere. Desuden blev der ved tilsynet foretaget stikprøver hos tre beboere med komplekse plejebehov, for belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelerede forhold. Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen, om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret, så plejen og behandlingen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Sundhedsfaglige forhold, herunder procedurer vedrørende medicinhåndtering, bliver gennemgået, og det vurderes, om beboernes pientrettigheder bliver tilgodeset. Samarbejdet med beboernes praktiserende læge, speciallæger og hospitalerne m.v. bliver belyst, og der foretages en vurdering af, om dokumentionen, hygiejnen, ernæringen og aktiveringen og arbejdet med pientsikkerhed er tilfredsstillende. Endelig bemærkes det, hvis der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne. Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserer på plejecentrenes opgave med sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handicaps. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, der ved tilsynet på Lindevang blev fundet fejl og mangler indenfor områderne: Sundhedsfaglige optegnelser Pientrettigheder Lindevang er blevet godkendt til modtage gradueret tilsyn, hvilket betyder, plejecenteret først modtager næste tilsyn fra Embedslægeinstiutionen i Lovgrundlag Sundhedsloven 219, stk. 1. Uddrag fra tilsynsrapport - Lindevang Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der igangsættes tiltag på plejecenter Lindevang med henblik på indfri de krav, Sundhedsstyrelsen har stillet inden for tilsynets område, der sker opfølgning på opfyldelsen af krav i forbindelse med det kommunale uanmeldte tilsynsbesøg, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. 12. november

22 16. Embedslægetilsyn på Leos Plejecenter K Sundhedsstyrelsen har ved embedslægeinstitutionen den 13. september 2012 gennemført uanmeldt tilsynsbesøg på Leos Plejecenter. I forbindelse med tilsynet er der blevet afholdt samtale med en gruppeleder på plejecenteret, samt samtaler med enkelte/flere anste og beboere. Desuden blev der ved tilsynet foretaget stikprøver hos tre beboere med komplekse plejebehov, for belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelerede forhold. Ved tilsynet vurderer Sundhedsstyrelsen, om personalet er tilstrækkeligt vejledt og instrueret, så plejen og behandlingen foregår sundhedsfagligt forsvarligt. Sundhedsfaglige forhold, herunder procedurer vedrørende medicinhåndtering, bliver gennemgået, og det vurderes, om beboernes pientrettigheder bliver tilgodeset. Samarbejdet med beboernes praktiserende læge, speciallæger og hospitalerne m.v. bliver belyst, og der foretages en vurdering af, om dokumentionen, hygiejnen, ernæringen og aktiveringen og arbejdet med pientsikkerhed er tilfredsstillende. Endelig bemærkes det, hvis der er bygnings- og indeklimaforhold, der kan medføre helbredsmæssige problemer for beboerne. Temaet for plejehjemstilsynet i 2012 fokuserer på plejecentrenes opgave med sikre oplysninger om beboernes sygdomme og handicaps. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, der ved tilsynet på Leos Plejecenter blev fundet fejl og mangler indenfor områderne: Instrukser Sundhedsfaglige optegnelser Medicinhåndtering Hygiejne Ernæring Fysisk aktivitet og mobilisering Lovgrundlag Sundhedsloven 219, stk. 1. Uddrag fra tilsynsrapport - Leos Plejecenter Fagchef for Pleje og Omsorg indstiller, der igangsættes tiltag på Leos Plejecenter med henblik på indfri de krav, Sundhedsstyrelsen har stillet inden for tilsynets område, der sker opfølgning på opfyldelsen af krav i forbindelse med det kommunale uanmeldte tilsynsbesøg, sagen sendes til udtalelse i Ældrerådet. 12. november

23 17. Eventuelt G november

24 Underskrifter Kirsten V. Dahlmann Irene Holk Lund Birthe Haag Frikke Johan Kristensen Flemming A. Gjelstrup 12. november

25 Brev til borgere, der søger dagcenterplads Brev til borgere med dagcenterplads KL's Sundhedskonference program Budgetopfølgning Sundhedsudvalget Takstblad madpriser 2013 Not vedr. frit valgs takster for hjemmehjælp 2013_v Politisk ledelsesinformion Sundhedsudvalget Udviklingsplan Ridefysioterapi til godkendelse.doc Opsamling på høring sept 2012 Ridefysioterapi.docx Langsigtet plan for træningsafdelingen Projektbeskrivelse.doc Handlekort Indss for kronisk syge borgere Handlekort Rehabilitering Handlekort Brug for Alle Handlekort Borgerservice til borgere i hjemmeplejen og på plejecentre Mål- og effektstyring - 3. kvartal 2012 Uddrag fra embedslægens tilsynsrapport Uddrag fra tilsynsrapport - Hjørnegården Uddrag fra tilsynsrapport - Lindevang Uddrag fra tilsynsrapport - Leos Plejecenter 12. november

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 8. juni Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 8. juni 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 8. juni 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. november Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 11. november Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 11. november 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 11. november 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 11. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 11. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 11. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidg

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009

Indledning Uanmeldte tilsyn 2009 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligerne i Svendborg Kommune ved mindst et anmeldt og et uanmeldt tilsyn på hvert plejecenter.

Læs mere

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00.

Referat. Mødedato: 2. februar Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 17:00. Mødedo: 2. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: 2. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 13. maj 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedato: 13. maj 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 13. maj 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og referat 3 2 Orientering fra Forvaltningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab

Sundhedsudvalget. Kvartalsregnskab Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 10. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 10. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune j. nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Sønderborg Kommune

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 06.02.2012 kl. 16:00 Munkebo Rådhus Mødelokale 1, Jobcentret Tilgår pressen side 2 Jørgen Schou deltog ikke under punkterne 579, 587, 588,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rødovre Kommune. Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1. Embedslægerne Hovedstaden Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rødovre Kommune 2011 Den 3. juli 2012 J.nr. 5-2210-57/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Åbenrå Kommune. Sundhedsstyrelsen. Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Åbenrå Kommune 2011 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Åbenrå Kommune har gennemført

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE ÆLDRERÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 ONSDAG DEN 2. DECEMBER 2009, KL. 9.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Ældrerådet 2. december 2009 Side: 2 Fraværende: Yvonne Lindharth Til behandling

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredericia Kommune J. nr. 3-17-291/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredericia Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail syd@sst.dk

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedato: 8. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-257/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Ishøj Kommune

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig Opfølgende tilsynsrapport 2015 Endelig BAKKEGÅRDEN OMSORGSCENTER Adresse: Bakkegården 1, 4534 Hørve Kommune: Odsherred Leder: Centerleder Stine Tougaard Telefon: 59665347 / 29135615 E-post: stith@odsherred.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den 24. februar 2011 J.nr. 4-17-252/1/KPE Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. november 2006 Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Mødedato: 01. november 2006 Mødelokale: Damp Sundhedscenter Tønder, Carstensgade 6-18, Tønder Starttidspunkt for møde 11,00 Fraværende: Ingen 01. november 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Gensidig orientering

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune 2008 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark Sorsigvej 35 6760 Ribe Tlf.: 7222 7950 Fax: 7222 7440 E-mail: syd@sst.dk Tilsynene i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. marts 2006. Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30

Beslutningsprotokol. Mødedato: 01. marts 2006. Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30 Mødedato: 01. marts 2006 Mødelokale: Mødelokale 3, Toftlund Starttidspunkt for møde 15:30 Sluttidspunkt for møde 17.30 Fraværende: Laurids Rudebeck under del af punkt 1. 01. marts 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Referat. Mødedato: 4. maj Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Referat. Mødedato: 4. maj Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 4. maj 2015 Mødelokale: Sundhedshuset i Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 4. maj 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Besøg

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup.

Tilsynsrapport 2012 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN. Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg. Kommune: Sønderborg. Leder: Marianne Krarup. Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-306/1 OMRÅDECENTER MØLLEPARKEN Adresse: Damgade 5, 6400 Sønderborg Kommune: Sønderborg Leder: Marianne Krarup Telefon: 88725050 E-post: mkrr@sonderborg.dk Dato for tilsynet:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 16 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen: Strandby Skovbo Kollektivhuset Højvang Fovrfeld Gjesing Tarp Strandgården

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune 4. juli 2012 J.nr. 5-2210-44/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, blok D- E 2400 København NV s tilsyn med plejehjem i Bornholms Regionskommune Tlf. 72227450 Fax72227420 Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2

1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 21. juni 2016 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2 2 Orientering om "Effektiviseringsdagsordenen i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Ældreafdelingen Toftebæksvej 12 2800 Lyngby social@ltk.dk Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 25. juni 2009 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 041. Orientering fra Ældrerådets formand 89 042. Budgetopfølgning 30.april

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem.

Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. Punkt 6. Årsrapporter 2011 vedr. tilsyn på plejehjem. 2010-30032. Orienteringspunkt v/ Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at at afrapporteringerne fra Embedslægen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J.nr. 4-17-236/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Allerød

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere