Kina på toppen af verdensøkonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kina på toppen af verdensøkonomien"

Transkript

1 D Indsigt Nummer 8. februar 8 Kina på toppen af verdensøkonomien af chefkonsulent hans uldall-poulsen, 8 Kommunal synergi udebliver Forventningen til de nye større kommuner var, at de skulle spare på administration. Men det er ikke sket. Tværtimod viser ny DI-analyse, at kommunerne i 8 budgetterer med at bruge 1, mia. kr. mere på administration, hvilket svarer til en tredjedel af den samlede udgiftsstigning. Høj skat holder højtuddannede kvinder udenfor Højtuddannede danske kvinder arbejder kun 8 timer om ugen. Det er en time mindre end danske kvinder med en mellemlang uddannelse. Afskaffelse af top- og mellemskatten vil øge arbejdstiden med næsten tre timer, og bringe de højtuddannede kvinders arbejdstid op på højeste europæiske niveau. Med udsigt til et overskud på mere end 38 mia. USD i år har Kina uden sammenligning det største overskud på handel i verden. Kina har indtil videre været meget passiv i forhold til at placere overskuddet som investeringer i udlandet. Tilbageholdenheden koster i øjeblikket Kina ca. mia. USD om året, og meget tyder derfor på, at de kinesiske investeringer i udlandet vil vokse kraftigt de kommende år. En kinesisk udviklingsstrategi baseret på tiltrækning af udenlandsk kapital og en undervurderet valutakurs har givet anledning for et eksportmirakel uden sidestykke. Inden for de seneste tre år er den kinesiske eksport mere end fordoblet, og Kina opnåede i 7 en historisk verdensrekord i overskud på handel med udlandet. Det kinesiske betalingsbalanceoverskud er hidtil mere eller mindre direkte blevet vekslet til passive reserver. Næsten en fjerdedel af verdens internationale valutareserver kan i dag henføres til de kinesiske myndigheder, og med udsigt til et betalingsbalanceoverskud på 38 mia. USD i 8 er der ikke udsigt til, at denne andel vil falde lige foreløbig. Tværtimod. Massiv t betalingsbal anceoverskud sk aber store internationale reserver Kinesiske valutareserver, mia. USD Kilde: IMF og DI, 8 Reserver Akkumuleret overskud på betalingsbalancen indsigt.di.dk Velstand og ejerskab går hånd i hånd Trods den kraftige stigning i Kinas betydning for den globale økonomi og en massiv opbygning af passive reserver er de aktive kinesiske investeringer i udlandet fortsat meget begrænset. Den kinesiske ejerandel for så vidt angår direkte investeringer i udlandet har

2 ikke rykket sig de seneste 1 år, og kinesiske investorer tegner sig derfor fortsat kun for ca. en halv procent af verdens udgående FDI. I finansiel sammenhæng fungerer Kina derfor i øjeblikket i højere grad som bank end som investor. Kinesiske investeringer er i dag kun på niveau med Østrig Den meget begrænsede investeringsaktivitet kan i vid udstrækning forklares med udgangspunkt i landets udviklingsniveau og en kraftig regulering af den finansielle sektor 1. Men selv når man tager disse forhold i betragtning, er investeringsaktiviteten overraskende lav i lyset af, at mere end 1 pct. af verdens produktion i dag finder sted i Kina, og at landet råder over verdens største valutareserver. De kinesiske investeringer i udlandet er faktisk ikke større end de østrigske til trods for, at økonomien er ca. 1 gange så stor. Det økonomiske verdensbillede under forandring Kinas andel af verdens produktion, handel og udenlandske investeringer (pct.) Produktion Eksport Investeringer (FDI) Anm. Investeringer er angivet som beholdning af direkte investeringer i udlandet, handel omfatter summen af import og eksport, mens produktion er opgjort ved købekraftskorrigeret BNP Kilde: UNCTAD, IMF og DI, 8 Meget tyder derfor på, at Kinas øgede betydning for den globale økonomi hvad angår produktion og handel før eller siden også vil give anledning en øget betydning i forhold til kontrollen over verdens ressourcer. Velstandsskabelse og ejerskab må i sagens natur gå hånd i hånd. Store kinesiske tab på tilbageholdenhed Kinesernes vil have mere aktiv investeringsstrategi De kinesiske myndigheder råder i øjeblikket over internationale valutareserver til en værdi af ca. 1. mia. USD, og den passive forvaltning af disse reserver er forbundet med enorme offeromkostninger. Den seneste års kraftige kapitaltilstrømning til de vestlige lande fra lande som Kina, Rusland og ikke mindst oliestaterne i Mellemøsten har presset afkastet på de risikofrie investeringer som statsobligationer i helt bund. Merafkastet ved en mere aktiv investeringsstrategi er derfor ganske betydeligt, og det kinesiske 1 Hertil kommer, at de tætte økonomiske bånd mellem Kina og USA har givet de kinesiske myndigheder et selvstændigt motiv til at understøtte udviklingen i amerikansk økonomi gennem erhvervelse af amerikanske statsobligationer.

3 velfærdstab af den passive formueforvaltning kunne i 6 opgøres til ca. mia. USD. En kinamands chance Eftersom Kina må formodes at bibeholde et massivt overskud på deres betalingsbalance i de næste mange år, vil dette tal nemt kunne blive langt større. Kinesernes incitament til at opsøge en mere aktiv investeringsstrategi bliver derfor stadig større. I dette lys er det ikke overraskende, at EIU 3 i deres seneste prognose for udviklingen i verdens internationale investeringer forventer en femdobling af kinesernes investeringer i udlandet i perioden Kinas investeringer i udl andet vil vokse voldsomt i de kommende år Direkte investeringer i udlandet, akkumuleret outflow (mia. USD) Kilde: Economist og UNCTAD Ny statslig investeringsfond skal bringe investeringerne op Etableringen af den statslige investeringsfond China Investment Corporation i efteråret 7 tyder på, at udviklingen er godt i gang. Fonden har til formål at sikre en højere forrentning af de kinesiske valutareserver og rådede ved etableringen over midler for mia. USD godt dobbelt så meget som kinesernes nuværende beholdning af FDI. Men udsigten til en øget kinesisk investeringsaktivitet skal ikke kun ses i lyset af fremkomsten af de nye statslige investeringsfonde. Kina har allerede i dag virksomheder i Fortune Global med en samlet omsætning på 7 mia. USD svarende til den årlige produktion i et land som Australien. Den fortsatte udvikling i disse virksomheder kombineret med de øvrige kinesiske virksomheders stadig større internationale engagement og den igangværende liberalisering af de finansielle markeder vil ganske givet øge de kinesiske virksomheders investeringer i udlandet i de kommende år. Kilde: McKinsey Quaterly, december 7 3 Economist Intelligence Unit 3

4 Farvel til samlebåndene Kinas synes hermed færdig med blot at være globalt samlebånd. I fremtidens verden vil Kina i stigende grad optræde som bank og investor og dermed en fuldt integreret del af den globale økonomi. Kina har allerede mange store multinationale selskaber 1. USA. Japan 3. Frankrig. Tyskland. Storbritannien 6. Kina 7. Canada 8. Sydkorea 9. Holland 1. Schweiz 1. Indien 18. Brasilien. Rusland. Danmark Antal virksomheder i Fortune Global Kilde: Fortune 7

5 Kommunal synergi udebliver af chefkonsulent steen nielsen, Forventningen til de nye større kommuner var, at de skulle spare på administration. Men det er ikke sket. Tværtimod viser ny DIanalyse, at kommunerne i 8 budgetterer med at bruge 1, mia. kr. mere på administration, hvilket svarer til en tredjedel af den samlede udgiftsstigning. De nye kommuner er netop gået ind i deres andet år. Under valgkampen kom det frem, at kommunerne øger serviceudgifterne mere end aftalt med regeringen. Denne artikel går mere i dybden med, hvad kommunerne vil bruge flere penge på i 8, og om de sammenlagte kommuner er begyndt at høste de ventede synergieffekter. De kommunale serviceudgifter stiger med, mia. kr. i budgettet for 8 i forhold til budget 7 målt i fast pris- og lønniveau. Dermed overskrides kommuneaftalen mellem KL og regeringen med knap 1 mia. kr., idet der var aftalt en stigning på,8 mia. kr., og der tages højde for, at kommunerne er blevet pålagt flere opgaver siden sidste år. Flere penge til rådhusene Den største udgiftsstigning går til mere administration. En tredjedel af stigningen i serviceudgifterne, 1, mia. kr., skal bruges på administration. Det er overraskende i betragtning af, at kommunalreformen giver mulighed for sammenlægning af fællesudgifter og potentiale for effektiviseringer 1. Administrationsudgifterne stiger kraftigst Ændring i kommunale serviceudgifter fra budget 7 til budget 8 (8 PL), hele landet Mio. kr Administration Sociale opg. Sundhed og beskæftigelse Undervisning Byudvikling, og kultur bolig og miljø Anm.: Der er korrigeret for ændret kontering af tjenestemandspensioner Transport og infrastruktur Kilde: DI-beregninger på grundlag af Danmarks Statistik, 8 Den næststørste udgiftsstigning er afsat til sociale opgaver og beskæftigelse. Det er helt på linie med den seneste kommuneaf- 1 En mindre del af stigningen i administrationsudgifterne kan forklares ved opbygningen af ekstra lønpuljer i 8, som i et vist omfang skal bruges på andre udgiftsområder. Men selv hvis der ses bort fra dette, stiger administrationsudgifterne med omkring 1 mia. kr.

6 tale, der både indeholder en ekstra kompensation til kommunerne for at overtage amtslige opgaver på det tunge sociale område og en politisk prioritering til fordel for børn, ældre og det sociale område. Også udgiftsstigningerne til undervisning og sundhed kan begrundes i kommuneaftalen, der afsætter flere midler til henholdsvis specialundervisning og genoptræning efter sygdom eller behandling. Sammenlægning uden effektivisering Administrationsudgifterne stiger også i sammenlægningskommunerne, hvor der ellers er mulighed for at høste synergigevinster. Den gennemsnitlige udgiftsstigning til administration ligger således på pct. i sammenlægningskommunerne og,8 pct. i ikkesammenlægningskommunerne. Administr ationsudgif terne stiger også i sammenlægningskommuner Ændring i administrationsudgifter fra budget 7 til budget 8 (8 PL), gennemsnit Pct Ikke-sammenlagte kommuner Sammenlagte kommuner Anm.: Der er korrigeret for ændret kontering af tjenestemandspensioner Kilde: DI-beregninger på grundlag af Danmarks Statistik, 8 Fire ud af fem kommuner (Skanderborg, Ærø, Køge og Jammerbugt) på Top -listen over de største stigninger i administrationsudgifterne er sammenlægningskommuner. Den hyppigste forklaring blandt Top -kommunerne på, at der skal bruges flere penge på administration, er, at der sker en styrkelse af kommunalbestyrelsernes sekretariater og forvaltningerne. Derudover er der i flere kommuner stigende udgifter til administration af de nye jobcentre. Største stigninger i administrationsudgifter største ændringer fra budget 7 til budget 8 (8 PL) Kommune Stigning, pct. Sammenlagt Hovedforklaring Skanderborg 18,3 Ja Sekretariat og forvaltninger Morsø 17,8 Nej Administration af jobcentre Ærø 17, Ja Sekretariat og forvaltninger Køge 1, Ja Sekretariat og forvaltninger Jammerbugt 1, Ja Lønpuljer og adm. af jobcentre Anm.: Der er korrigeret for ændret kontering af tjenestemandspensioner. Kilde: DI-beregninger på grundlag af Danmarks Statistik Forventet gevinst De stigende administrationsudgifter går stik imod kommunernes egne forventninger. Således mener ni ud ti sammenlægningskom- 6

7 muner, at kommunalreformen har skabt potentiale for effektiviseringsgevinster på det administrative område. Næsten alle sammenlægningskommuner har en overordnet målsætning om at reducere administrationsudgifterne. Og blandt dem, der har en sådan målsætning, er målsætningen i 93 pct. af kommunerne endda vedtaget af kommunalbestyrelsen. Kommunerne tror på effektiviseringsgevinst Pct Ikke vedtaget Vedtaget Kommunalreform giver potentiale for mere effektiv administration Nej Ja Kommunen har målsætning om mere effektiv administration Anm.: Ja dækker svarkategorierne I meget høj grad, I høj grad og I nogen grad, mens nej dækker Slet ikke og Tværtimod. Kilde: Forventede effektiviseringsgevinster på administrationsområdet, KREVI, 7 Stort potentiale for effektivisering Ifølge KREVI udgør det samlede effektiviseringspotentiale på administrationsområdet ud fra kommunernes egne oplysninger knap 9 mio. kr. pr. år i perioden frem til 1. Budgetterne for 8 tyder på, at det i år kommer til at gå stik modsat. Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut 7

8 Erhvervsøkonomisk Barometer Høj skat holder højtuddannede kvinder udenfor af konsulet jacob bræstrup, Højtuddannede danske kvinder arbejder kun 8 timer om ugen. Det er en time mindre end danske kvinder med en mellemlang uddannelse, og tre timer mindre end højtuddannede tyske kvinder. Afskaffelse af top- og mellemskatten vil øge arbejdstiden med næsten tre timer, og bringe de højtuddannede kvinders arbejdstid op på højeste europæiske niveau. Gevinsten er 8, mia. kr. i skatteprovenu. Længere uddannelse, mindre arbejdstid Den høje danske marginalbeskatning rammer højtuddannede kvinder særlig hårdt i den forstand, at de høje skatter særligt reducerer de højtuddannede kvinders arbejdsudbud. Mens lavt- og mellemuddannede danske kvinder har relativt høje arbejdstider sammenlignet med vores nabolande, så gælder dette ikke for højtuddannede kvinder, som kun arbejder 8 timer om ugen. Det er en time mindre end deres lavere uddannede landskvinder 1. kvinders arbejdstid efter uddannelse Timer pr. uge 3 31 Island 3 Finland 9 8 Danmark 7 Sverige 6 Tyskland UK Norge 3 Lavtuddannede Mellemuddannede Højtuddannede Anm: Lavtuddannet = ufaglært; mellemuddannet = erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse; højtuddanet = videregående uddannelse. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet og DI-beregninger, 8. Ingen andre lande har samme sammenhæng De højtuddannede kvinders lave arbejdstid i Danmark er bemærkelsesværdig. Inklusiv Danmark er det kun i fem af 17 vesteuropæiske lande, at uddannelse har en negativ effekt på kvinders arbejdsudbud. Men i de øvrige fire lande er dette samtidig også tilfældet blandt mændene. Danmark er det eneste land, hvor høj 1 Analysen baserer sig på tallene fra Vækstredegørelsens gennemgang af arbejdstiden i 17 Vesteuropæiske lande, Økonomiministeriet 7. Danmark og Finland samt Grækenland, Italien og Portugal (højtuddannede ift. lavtuddannede). 8

9 uddannelse får mænd til at arbejde mere og kvinder til at arbejde mindre 3. Dette unikke træk bidrager til, at forskellen i arbejdstiden mellem mænd og kvinder i Danmark modsat samtlige vores nabolande faktisk vokser med uddannelsesniveauet: Fra ca. 6, timer / uge blandt lavtuddannede (i mændenes favør) til 7, timer /uge blandt højtuddannede. kønsforskel i arbejdstid efter uddannelse Timer pr. uge (mænd minus kvinder) 1 Island 1 UK 13 Tyskland Norge 9 8 Sverige 7 Danmark 6 Finland Lavtuddannede Mellemuddannede Højtuddannede Anm: Lavtuddannet = ufaglært; mellemuddannet = erhvervsfaglig eller gymnasial uddannelse; højtuddanet = videregående uddannelse. Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet og DI-beregninger, 8. Tyske kvinder arbejder meget mere end danske Højtuddannede kvinder påvirkes særligt I kontrast til Danmark står f.eks. Tyskland, hvor højtuddannede kvinder arbejder godt 31 timer / uge. Det er over tre timer mere end i Danmark og over seks timer mere end deres lavtuddannede landskvinder. Dermed er uddannelse med til at mindske forskellen mellem kønnene i Tyskland. Samme mønster ses i Island, hvor højtuddannede kvinder ligeledes arbejder godt tre timer mere om ugen end i Danmark; og i Finland, hvor kønsforskellen blandt højtuddannede er nede på godt fem timer om ugen takket være en arbejdstid på knap 9, timer / uge hos kvinderne. Uddannelse udligner forskel bare ikke i Danmark Også i lande, hvor kvindernes arbejdstid er på niveau med Danmark eller lavere, gælder det, at højere uddannelse mindsker kønsforskellen. I Sverige og Norge arbejder højtuddannede kvinder mindre end i Danmark. Men i begge lande er der tale om en væsentlig højere arbejdstid end deres lavtuddannede kønsfæller (i Norge på næsten 3 timer / uge). I begge lande bidrager uddannelse derfor til at mindske forskellen mellem kønnene som i Sverige er 1, time mindre end i Danmark. 3 For lavt-, mellem- og højtuddannede danskere (mænd og kvinder) er arbejdstiden hhv. ca. 31, ca. 33 og ca. 31, timer / uge; svarende til en placering som hhv. nr. 9, 11 og 1 af i alt 17 Vesteuropæiske lande. Følgende fem øvrige lande oplever som Danmark at kønsforskellen vokser med uddannelsesniveauet: Frankrig, Italien, Portugal, Schweiz og Østrig 9

10 Høje dansk skat holder kvinder hjemme Høj marginalskat holder kvinder hjemme Baggrunden for den negative sammenhæng mellem de danske kvinders uddannelsesniveau og arbejdsindsats, skal findes i de høje danske marginalskatter. For kvinderne er der således en klar sammenhæng mellem på den ene side forskellen i marginalbeskatningen af hhv. højt- og lavtlønnede; og på den anden side forskellen i arbejdsudbuddet for hhv. højt- og lavtuddannede. Den forskel skyldes, at høj marginalbeskatning fordyrer og dermed reducerer familiernes køb af huslige tjenester. Når disse opgaver skal fordeles i husstanden, tilsiger familiernes økonomiske grundlag, at det primært er den med den laveste timeløn, der påtager sig opgaverne hvilket i overvejende grad vil sige kvinden. Danske kvinder bruger således i gennemsnit 9 1 timer mere om ugen på husholdningsarbejde og andet ulønnet arbejde end deres mænd. Afskaffelse af top- og mellemskat øger arbejdstiden væsentligt En sammenligning med vores nabolande viser, at en afskaffelse af mellem- og topskat 6 sandsynligvis vil øge de højtuddannede danske kvinders arbejdstid med godt, timer / uge (til ca. 3, timer / uge). Herved vil Danmark vil således komme i front, når det gælder højtuddannede kvinders indsats på arbejdsmarkedet. marginalskat og arbejdstid (kvinder) Forskel arbejdstid, timer pr. uge (højt- vs. lavtuddannede) Tyskland 6 Storbritannien 3 3 DK potentiel Norge 1 Island Sverige 1 DK aktuel Finland Kilde: Økonomi- og Erhvervsministeriet og DI-beregninger, 8. Forskel marginalskat, procentpoint (højt- vs. lavtlønnede) Ekstra skatteprovenu En ekstra arbejdstid på ca., time om dagen for samtlige Danmarks 38. højtuddannede kvinder svarer til et ekstra arbejdsudbud af højtuddannet arbejdskraft på ca. 3. fuldtidsstillinger. Med en gennemsnitlig timeløn på ca. kr. vil dette ekstra arbejdsudbud alene give et øget skatteprovenu på godt 6 mia. kr. inkl. afgifter af afledt forbrug. Hvis man forsigtigt antager, at, times ekstra arbejdstid (på arbejdsmarkedet) for højtuddannede kvinder medfører køb af ekstra 1, timers professionelt husarbejde, så giver det en øget efterspørgsel på ca.. ufaglærte fuldtidsstillinger indenfor rengøring, DI Business 13. august 7 6 Dette vil reducere afstanden mellem den højeste og laveste marginalbeskatning til godt ét procentpoint (beskæftigelsesfradraget). 1

11 vask, etc. Denne aktivitet vil øge skatteprovenuet med yderligere knap, mia. kr. 7 Dermed vil den samlede afledte effekt alene baseret på reaktionen hos de højtuddannede kvinder give et skatteprovenu på ca. 8, mia. kr. Erhvervsøkonomisk Barometer udgives af DI i samarbejde med FIH og offentliggøres i DI INDSIGT. 7 Inkl. afgifter af afledt forbrug; baseret på en timeløn på ca. 1 kr. for det udførte husarbejde 11

12 DI INDSIGT Erhvervspolitisk nyhedsbrev Ansvarshavende redaktør Poul Scheuer Redaktør Michael Carlsen, Journalist Kaare Pedersen, Redaktionen slut 6. februar 8 indsigt.di.dk Udgives af: Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Tryk: Kailow Graphic Tryk: ISSN 16-9 Online: ISSN Eftertryk tilladt med kildeangivelse 1