Social- og Integrationsministeriet Kontoret for Udsatte og Civilsamfund J.nr kmu 31. oktober 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Integrationsministeriet Kontoret for Udsatte og Civilsamfund J.nr. 2012-7680 kmu 31. oktober 2012"

Transkript

1 Social- og Integrationsministeriet Kontoret for Udsatte og Civilsamfund J.nr kmu 31. oktober 2012 Afrapportering af arbejdet med frikommune-forsøgstemaet Øget inddragelse af civilsamfundet 1. Baggrund Regeringen besluttede i marts 2012 at igangsætte samarbejder mellem de ni frikommuner og relevante ministerier om udvikling af nye, sammenhængende forsøg og fælles evaluering inden for seks overordnede forsøgstemaer. Socialog Integrationsministeriet har været tovholder for forsøgstemaet Øget inddragelse af civilsamfundet. 2. Afrapportering Der blev ifm. forsøgstemaet Øget inddragelse af civilsamfundet afholdt to netværksmøder hhv. d. 26. juni 2012 og d. 25. september 2012 med Social- og Integrationsministeriet som mødeleder. Alle ni frikommuner samt KL var inviterede til begge netværksmøder. På første netværksmøde deltog: Vejle Kommune Gladsaxe Kommune Gentofte Kommune Fredensborg Kommune Viborg Kommune Fredericia Kommune Odense Kommune KL Social- og Integrationsministeriet Det blev efter det første netværksmøde - og efter udtrykt ønske fra frikommunerne - besluttet, at det andet netværksmøde skulle udgøres af et halvdagsseminar, hvor der var mulighed for at arbejde mere dybdegående med forsøgstemaet i en række workshops. På det andet netværksmøde deltog: Vejle Kommune Gladsaxe Kommune Fredensborg Kommune Viborg Kommune Fredericia Kommune Odense Kommune KL Social- og Integrationsministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Frivilligrådets sekretariat Socialstyrelsen Side 1 af 3 Dokument: o:\oimdata\komoko\admpol\medarbejdere i administrationspolitisk kontor\blj\hjemmeside\oim.dk\frikommuner\afrapporteringer\civilsamfund\notat - afrapportering.doc

2 Center for frivilligt socialt arbejde (vært/facilitator) Lars Lundgaard, Lundgaard konsulenterne (oplægsholder) Center for frivilligt socialt arbejde i Odense var efter aftale med Social- og Integrationsministeriet vært og facilitator for halvdagsseminaret. Lars Lundgaard fra Lundgaard Konsulenterne indledte med et inspirationsindlæg under overskriften: Kan det faglige og det frivillige udvikle vores velfærd sammen inde på matriklen? Samfunds- og menneskesyn erfaringerne fra Projekt kommunen og civilsamfundet. Herefter blev afholdt to runder workshops, hvor deltagerne i grupper diskuterede gode erfaringer med samt udfordringer og problemer i samarbejdet med civilsamfundet. Under en afsluttende debat i plenum blev der sat fokus på de konkrete problemer og udfordringer, som kunne indgå i konkrete frikommuneansøgninger. Det fremgik af drøftelserne, at barriererne for øget inddragelse af civilsamfundet i højere grad var kulturelle end forbundet med konkrete regler, hvorfor svaret også primært findes i det rette mindshift, der tænker civilsamfundet mere naturligt ind som en del af en samlet løsning. Af overordnede problematikker/udfordringer, som blev rejst, kan blandt andet fremhæves: Behov for lokal dialog om rollefordeling og rettigheder. Risikoen for berøringsangst på alle niveauer - politisk, fagpolitisk, medarbejdere mv. Behov for anerkendelse af den frivillige indsats. Muligheder for kortere og mere uforpligtende frivilligforløb. Behov for konkret og lokal fællesskabsforståelse (Hvad har du lyst til at lave for dit lokalsamfund?) Behov for kommunikation i øjenhøjde og tilpasset målgruppen af frivillige ifm. rekruttering. Opmærksomhed på særlige udfordringer forbundet med at "lede" frivillige. Der blev dog også peget på en række statslige regler på hhv. skatte- og beskæftigelsesområdet som konkrete barrierer for øget inddragelse af civilsamfundet. Fredericia Kommune rejste således en udfordring ift. de statslige skatteregler for frivilligt arbejde borgere imellem, hvor det i dag er en forudsætning for skattefritagelse, at der er en personlig relation mellem hjælper og hjælpemodtager. Derudover blev de statslige dagpenge- og efterlønsregler for frivillige rejst som værende hæmmende for øget inddragelse af civilsamfundet herunder både den eksisterende generelle timebegrænsning samt ulige vilkår i reglerne mellem hhv. frivillige, som er engageret i en forening, og kommunale frivillige. Endelig blev det bemærket, at der eksisterer en lignende forskelsbehandling mellem hhv. frivillige, som er engageret i en forening, og kommunale frivillige på området for skattefri godtgørelser. På baggrund af de to netværksmøder har Social- og Integrationsministeriet været i målrettet dialog med de kommuner, som i forløbet har givet udtryk for konkrete ønsker om at søge fritagelse fra de gældende regler som en del af frikommuneforsøget. Side 2 af 3 Dokument: o:\oimdata\komoko\admpol\medarbejdere i administrationspolitisk kontor\blj\hjemmeside\oim.dk\frikommuner\afrapporteringer\civilsamfund\notat - afrapportering.doc

3 Konklusion: 1. Fredericia Kommune har udarbejdet en konkret ansøgning vedr. statslige skatteregler for frivilligt arbejde borgere imellem (nabohjælp). 2. Gladsaxe Kommune har udarbejdet en konkret ansøgning vedr. ensretning af vilkår for frivillige på overførselsindkomst, som hhv. er engageret i en forening/i kommunalt regi. 3. Gladsaxe Kommune har udarbejdet en konkret ansøgning vedr. ensretning af regler for skattefri godtgørelser for frivillige, som hhv. er engageret i en forening/i kommunalt regi. 4. Gentofte Kommune/Gladsaxe Kommune samt Odense Kommune henviser fsva. problematikken vedr. timebegrænsning for frivillige på dagpenge mv. til deres tidligere fremsendte frikommuneansøgninger herom. Disse ansøgninger imødekommes delvist i det aktuelle frikommunelovforslag, som pt. er i høring. Side 3 af 3 Dokument: o:\oimdata\komoko\admpol\medarbejdere i administrationspolitisk kontor\blj\hjemmeside\oim.dk\frikommuner\afrapporteringer\civilsamfund\notat - afrapportering.doc

4 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Forsøgstemaet Øget inddragelse af civilsamfundet Skattefri nabohjælp også for modtagerne af hjælpen. Startdato Slutdato Kirsten Hassing Nielsen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Fredericia Kommune og en nystartet forening Imellem os Sønder/Korskær har indgået partnerskab om udførelse af nabohjælp i de 2 største boligområder i kommunen som et middel til at forbygge og afhjælpe ensomhed især blandt udsatte grupper (foreningens formål). Initiativet til dannelsen af foreningen kom fra kommunen, som samtidig indgik i et partnerskab med foreningen. Udgangspunktet for kommunens engagement i denne sag er behovet for at forebygge og afhjælpe ensomheden blandt udsatte grupper i kommunen. Samtidig har Byrådet vedtaget en vision om mere frivillighed og øget inddragelse af civilsamfundet i løsningen af kommunale velfærdopgaver. Foreningen er ikke kommet i gang endnu, da der undervejs i procesforløbet opstod tvivl om skatteforholdene for foreningens medlemmer, dels når de yder hjælp til hinanden, dels når de modtager hjælp. Der vedlægges afgørelse fra SKAT på en forespørgsel om skatteforholdene for foreningen, samt en fortolkningsnotat fra kommunens revisor til belysning af den gældende retstilstand på området. Af sidstnævnte notat fremgår det, at den nabohjælp, som foreningen påtænker at give tilbud om, vil være skattepligtig for modtagerne, udelukkende af den grund at der ikke består en personlig relation mellem giver og modtager af nabohjælpen. Foreningen og kommunen ønsker at starte foreningen op hurtigst muligt, og således at der kan ydes nabohjælp uden skattepligt for hverken yder eller modtager af hjælpen. Det betyder, at der ansøges om et frikommuneforsøg, hvorved dette gøres muligt. Bemærk: I det konkrete eksempel i Fredericia Kommune er der tale om et samarbejde med en forening, men ønsket omfatter også, at skattefri nabohjælp gøres muligt for frivillige, som ikke er tilknyttet en forening. Nabohjælpen vil blive ydet med respekt for de betingelser, der i øvrigt

5 Side 2 er nedfældet i lov nr. 593 af (om skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.). Aktiviteternes formål er således at yde en udstrakt hånd til naboer og beboere i samme boligområde gennem almindelig medmenneskelig hjælpsomhed og med det helt overordnede mål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt udsatte grupper. Der er hverken konkurrencemæssige hensyn eller kommercielle interesser, der bliver krænket af forsøget. Undervejs i forløbet har vi i øvrigt fundet ud af, at den type hjælpsomhed ydes allerede i dag i forskellige kommuner, men at implicerede aktører ikke har opmærksomhed på de skattemæssige konsekvenser. Det giver efter vores opfattelse en usikker retstilstand for borgerne, som ikke er rimelig. 2. Mål og forventede resultater En hjælpende hånd i hverdagen til borgere med forskellige behov, som de ikke selv kan opfylde, skal bidrage til en generel højnelse af livskvalitet hos borgerne (både hjælpere og modtagere af hjælp), bedre sundhed og et deraf følgende mindre træk på offentlige ydelser. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Gennem tilbud om nabohjælp og målrettet indsats for at skabe sociale netværk mellem beboerne i 2 store boligområder i Fredericia. 4. Forsøgshjemler Lov nr. 593 af (om skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.) skal justeres, så der gives mulighed for at yde nabohjælp uden at der stilles det særlige krav om personlige relationer mellem giver og modtager af hjælpen. 5. Evaluering -

6 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Forsøgstemaet Øget inddragelse af civilsamfundet Titel på forsøg Færre barrierer for frivillighed Start- og sluttidspunkt for Startdato - Slutdato forsøget Kontaktperson Telefon Dato for ansøgning Beskrivelse af forsøget De fleste kommuner har i dag en velfærdsdagsorden, der bygger på øget inddragelse af civilsamfundet. Vi skal i endnu højere grad end det er tilfældet opfordre til aktivt medborgerskab og engagement i frivilligt arbejde med henblik på udvikling og fremtidssikring af vores velfærdssamfund. Frivilligt arbejde kan skabe værdi ikke kun for samfundet som helhed, men også for den enkelte borger. Frivilligt arbejde kan øge livskvaliteten og f.eks. være et afsæt for ledige til at få fodfæste på arbejdsmarkedet og skabe netværk. Borgere på dagpenge, efterløn mv. bliver mødt af et sæt komplicerede regler, hvis de ønsker at yde en frivillig indsats. Lovforslag til ændring af lov om frikommuner åbner lidt op og giver i højere grad, end det er tilfældet i dag, borgere på dagpenge og efterløn mulighed for at yde en aktiv indsats. Der er dog stadig tale om komplicerede regler, og der er kun mulighed for at arbejde frivilligt, hvis man er medlem af en forening, organisation eller lignende. Der er mange borgere, der ønsker at gøre en indsats, men som ikke ønsker at gøre det via et medlemskab af en forening. Det ønskes med denne ansøgning, at der gives mulighed for at dagpengemodtagere, efterlønsmodtagere mv. kan være aktive uden, at det sker i regi af en forening, organisation eller lignende. Der kan f.eks. være tale om en offentlig virksomhed; et plejehjem, værested for socialt udsatte mv. 2. Mål og forventede resultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? Forsøget vil: - være medvirkende til at skabe øget medborgerskab i lokalsamfundet - rydde nogle af de oplevede barrierer mod frivillighed af vejen. - give borgere på overførselsindkomst mulighed for at yde en aktiv indsats på områder og måder, de finder motiverende - give øget livskvalitet hos den frivillige, bidrage til kompetenceudvikling, nye muligheder og netværksdannelse. Målet opnås ved, at give borgere på efterløn, dagpenge mv., der ikke har lyst til at udøve en aktiv indsats via en forening, mulighed for at gøre det i offentligt regi f.eks. på plejehjem, væresteder for socialt udsatte etc.

7 Side 2 4. Forsøgshjemler Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner 7 c. Til frivillige foreninger, organisationer og lignende tilføjes offentlige virksomheder. 5. Evaluering -

8 ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: 14. april 2011 ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning Forsøgstemaet Øget inddragelse af civilsamfundet Skattemæssig ligestilling af frivillige Startdato Slutdato Trine Sandberg Ladegaard Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Der er stærkt stigende fokus på civilsamfundets inddragelse i velfærdsydelser, og der lægges fra flere sider op til, at frivillige i langt højere grad end tilfældet er i dag kan inddrages på offentlige institutioner. 2. Mål og forventede re- Formålet med forsøget er at: I Gladsaxe Kommune har man gode erfaringer med at bruge frivillige undervisere på Patientuddannelsen for mennesker med kroniske sygdomme. Kommunen oplever imidlertid en problematik i forhold til at kunne kompensere for de udgifter, de frivillige har i forbindelse med deres frivillige engagement til f.eks. befordring, telefon og andet kontorhold. Alle gaver inkl. gavekort til frivillige på offentlige institutioner er skattepligtige, og fungerer derfor ikke som en god kompensation. For frivillige kan det have betydning for deres fortsatte engagement, hvis de oplever, at de har personlige udgifter i den forbindelse, som de ikke kan kompenseres for. For både arbejdssted og de frivillige er det samtidig hensigtsmæssigt, at de frivilliges engagement ikke besværes af vanskelig og tidskrævende administration. I Gladsaxe Kommune er en ny Frivillighedspolitik i høring, og forventes at træde i kraft i Den lægger op til, at civilsamfundet skal spille en betydelig rolle i kommunens velfærdsløsninger. Dels gennem øget samarbejde med foreningslivet, og dels gennem inddragelse af frivillige på kommunale institutioner. Dermed forudses det at problematikken omkring frivilliges udgifter i forbindelse med deres frivillige engagement vil komme til at optræde i et stigende antal sammenhænge. Desuden kendes problematikken fra andre kommuner, som det bl.a. er kommet frem i Social- og Integrationsministeriets netværk for frikommuner og civilsamfund. Som det er nu, er det i foreningsregi derimod muligt at give en skattefri godtgørelse for frivilliges udgifter. Gladsaxe Kommune ønsker derfor, at frivillige i foreningsregi og på offentlige institutioner ligestilles, så begge frivilliggrupper kan modtage en skattefri godtgørelse for deres udgifter.

9 Side 2 sultater Gøre det lettere at rekruttere og fastholde frivillige til opgaver i samarbejde med kommunernes institutioner Gøre det nemmere at kompensere frivillige for udgifter i forbindelse med deres frivillige arbejde i tilknytning til en kommunal arbejdsplads Gøre det nemmere at belønne frivillige der yder en indsats for borgere i tilknytning til kommunale arbejdspladser Skabe lighed for frivillige uanset om de er organiseret i en forening eller samarbejder med kommunale arbejdspladser uden at repræsentere en forening Mindske bureaukrati og besvær for både de kommunale arbejdspladser og de frivillige, og dermed fokusere de frivilliges engagement til fordel for borgerne.. 3. Hvordan nås de opstillede mål? De frivillige undervisere på Patientuddannelsen samt andre frivillige i kommunalt regi med nævneværdige udgifter til f.eks. befordring, telefon eller andet kontorhold kompenseres i forsøgsperioden gennem en skattefri godtgørelse. Muligheden for at give en skattefri godtgørelse vil betyde, at de frivillige kan holdes udgiftsneutrale i forhold til deres frivillige engagement. Det vil således ikke være økonomiske overvejelser, der påvirker de frivilliges muligheder og lyst til at indlede eller fortsætte den frivillige indsats. Muligheden for at give en skattefri godtgørelse betyder samtidig, at arbejdspladsen kan kompensere den frivillige med et minimum af administration, idet der ikke kræves kvitteringer m.m. for udgifterne. Der oplyses bredt på kommunens institutioner om mulighederne for skattefri godtgørelse i forbindelse med, at den nye Frivillighedspolitik rulles ud i løbet af Forsøgshjemler Ligningslovens Bekendtgørelse nr af 21/08/2007. Som frivillig i en forening eller organisation kan man få skattefri godtgørelse ifølge et kapitel i ligningsloven, der udelukkende handler om foreninger og organisationer. En kommune (eller andre offentlige eller private arbejdsgivere) kan ikke bruge disse regler. Hvis de udbetaler godtgørelser til frivillige, skal de regnes som skattepligtig indkomst på linje med alle andre former for indkomster. 5. Evaluering - Der søges om dispensation for målgruppen i bekendtgørelsen, således at frivillige i offentligt regi ligestilles med frivillige i foreninger og organisationer.

10

11

12

13 Syddanmark Sagscenter Person 11 Imellem os - Sønder-Korskær Att.: Frank Hartung Søndermarksvej 118, st. th Fredericia Bryghusvej Svendborg Telefon via 9. juli 2012 J.nr , W12927 Bindende svar I har som repræsentant for Foreningen Imellem os Sønder-Korskær cvr. Nr anmodet om bindende svar på følgende Spørgsmål: Svar: 1. Kan medlemmer at foreningen Imellem os - Sønder-Korskær, som yder nabohjælp efter ovenstående beskrivelse til andre medlemmer at samme forening, blive fritaget for beskatning efter nugældende lovgivning? 2. Kan medlemmer at foreningen Imellem os - Sønder-Korskær, som modtager nabohjælp efter ovenstående beskrivelse fra medlemmer af den samme forening, blive fritaget for beskatning efter nugældende lovgivning? 3. Vil det fremsatte lovforslag om afkriminalisering af sort arbejde og andre initiativer mod sort arbejde herunder nye regler for skattefrihed for familie- og vennetjenester - medføre, at de beskrevne aktiviteter er uden skattemæssige konsekvenser, under forudsætning af at de vedtages? Spørgsmålene afvises Se SKATs begrundelse for svaret nedenfor. Anmodningens dato mv. Anmodningen er dateret den 23/ Gebyret er registreret indbetalt den 3/ Faktiske forhold Fredericia Kommune har indgået en samarbejdsaftale med foreningen Imellem os Sønder- Korskær og Copenhagen Living Lab med henblik på at understøtte gennemførelse af foreningens vedtægtsbestemmelse om reduktion af social isolation og forøgelse af livskvaliteten i boligområderne Sønderparken og Korskærparken. Side 1 / 7

14 De 3 parter i samarbejdet er enige om, at det er meget vigtigt at få fastslået skattefriheden i relation til foreningens aktiviteter, inden foreningen påbegynder sit virke. Foreningen har derfor udarbejdet en anmodning om bindende forhåndsbesked til SKAT, som er til trådt af Copenhagen Living Lab og Fredericia Kommune. Foreningen Imellem os - Sønder-Korskær er stiftet med det formål at aktivere lokale ressourcer, reducere social isolation og øge livskvaliteten i Sønder-Korskær ved at udvikle, organisere og drive aktiviteter som nabohjælp og støttenetværk. Foreningen er særligt opmærksom på bebyggelsens ældre og ensomme beboere. Foreningen er velgørende, og dens overskud og formue kan kun gå til aktiviteter inden for foreningens formål. Kopi at foreningens vedtægter vedlægges. I forbindelse med foreningens stiftelse er der indgået partnerskabsaftale mellem foreningen, Fredericia Kommune og Copenhagen Living Lab. Partnerskabet er inspireret af erfaringerne fra Southwark Circle, som er et engelsk foreningskoncept, og det er partnerskabets ambition er at sætte dette engelske koncept ind en dansk kontekst og skabe grundlag for efterfølgende skalering til hele Fredericia og resten af Danmark. Beskrivelse af foreningens aktiviteter: I fortsættelse at beskrivelsen ovenfor i ansøgningen til Socialministeriet skal det fremhæves, at foreningen Imellem os - Sønder-Korskær har som hovedformål at forebygge ensomhed og dermed medvirke til at skabe netværksrelationer mellem medlemmerne ved at igangsætte og formidle forskellige typer af sociale og kulturelle tilbud, samt at give tilbud om nabohjælp til de beboere i Sønderparken og Korskærparken (2 store boligområder i Fredericia), som er medlemmer af foreningen. Tilbuddene om nabohjælp omfatter: hjælp til almindelige forekommende opgaver, som den enkelte beboer ikke selv magter at forskellige årsager (alderdomssvækkelse, sygdom, handicap, manglende kompetencer mv) der vil typisk være tale om praktiske opgaver som eksempelvis nedtagning og ophængning at gardiner i forbindelse med vask, samling at møbler og lignende, bortskaffelse af inventar, indkøb eller afhentning at effekter, it-problemer, læsning at avis/bøger, ledsagelse på besøg, hjælp til madlavning eller bagning mm der vil typisk være tale om mindre og tidsmæssigt afgrænsede opgaver tilbuddene må ikke konkurrere med ydelser, som private virksomheder kan levere tilbuddene må ikke omfatte opgaver, som kræver særlige autorisationer hvis hjælpen indebærer udgifter af forskellig karakter, påhviler denne udgift alene rekvirenten af hjælpen. Udgiften afholdes direkte af rekvirenten og ikke gennem foreningen. Det kan eksempelvis være udgifter til transport eller materialer. Foreningens medlemmer: Foreningens medlemskreds skal dels bestå af personer, som kan bidrage med nabohjælpsydelser inden for det felt at opgaver, som er beskrevet ovenfor. Endvidere skal beboerne i Korskærparken og Sønderparken være medlem af foreningen, for at kunne gøre brug at foreningens tilbud om nabohjælp og deltagelse i de sociale arrangementer. Foreningen har en målsætning om på sigt at rekruttere medlemmer i hvert af boligområderne. Side 2 / 7

15 Der vil være behov for at etablere en sekretariatslignende funktion, som skal stå for markedsføring af foreningens formål og aktiviteter, formidling at nabohjælpen, rekruttering at medlemmer samt opstart og vedligehold af støttenetværk og de sociale og kulturelle arrangementerne. Foreningens medlemmer skal erlægge et normalt foreningskontingent på 200 kr. årligt., som blandt andet skal være med til at finansiere foreningens udgifter til telefon og kontorhold mv. Det er foreningens opfattelse, at de medlemmer af foreningen, som stiller deres ressourcer til rådighed som hjælp til de medlemmer, som har behov for hjælpen, skal have kompensation for deres faktiske og dokumenterede udgifter til eksempelvis telefon. Det er endvidere foreningens intention, at eventuelle udgifter til de sociale støtteaktiviteter, som foreningen vil arrangere, vil skulle dækkes at de direkte deltagende medlemmer (udgifter til kaffe, kage, mv. samt foredragsholdere, entreudgifter og lignende). SKATs begrundelse for afvisningen Foreningen ønsker svar på skattemæssige konsekvenser hos henholdsvis ydere og modtagere af nabohjælp for foreningens medlemmer. Det fremgår af beskrivelsen af de faktiske forhold, at der er tale om en generel henvendelse. Der er således ikke tale om en henvendelse vedrørende en konkret skatteyder. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, som spørgeren enten har foretaget eller påtænker at foretage. Det fremgår af skatteforvaltningslovens 21, stk. 1. Det er dog et krav, at anmodningen om bindende svar angår en skattemæssig virkning af en disposition. Det vil sige handlinger, der har en skattemæssig konsekvens, hvad enten handlingen fører til skattebetaling eller skattefritagelse. Der kan således ikke gives bindende svar på en generel forespørgsel. Der kan også gives bindende svar om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage. Dette fremgår af skatteforvaltningslovens 21, stk. 2. Det er en forudsætning, når man anmoder om bindende svar for andre, at dispositionen, som ønskes vurderet, påtænkes foretaget af spørgeren selv. Det er en forudsætning for en besvarelse efter 21, stk. 2, at de skattemæssige virkninger for andre end spørgeren kan beskrives udelukkende på grundlag af spørgerens egen disposition. De spørgsmål Foreningen Imellem os har stillet SKAT ses hverken at vedrøre en konkret skatteyder, som foreningen repræsenterer, eller foreningen selv. Spørgsmålene omfattes dermed ikke af skatteforvaltningslovens 21, og SKAT kan derfor ikke give et bindende svar i henhold til denne bestemmelse. SKAT afviser derfor anmodning om bindende svar. Vejledning Folketinget har vedtaget lov nr. 593 af 18/ (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem m.v.). Side 3 / 7

16 I bemærkningerne til lovforslaget er dels gældende ret og dels formålet med lovforslaget beskrevet. SKAT henviser som vejledning til disse beskrivelser: Gældende ret Det skatteretlige udgangspunkt for indkomstbeskatningen efter statsskattelovens 4 er, at enhver form for indtægt uanset om det sker i form af kontanter eller naturalier er skattepligtig for modtageren. Der gælder dog undtagelser hertil. Skatteministeriets rapport af 4. november 2002 om»vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser samt personalegoder«(ft 2002/2003, alm. del bilag 78) indeholder en gennemgang af teori og praksis på området. Som det fremgår af rapporten beskattes vennetjenester og hjælpsomhedsydelser efter praksis ikke. Baggrunden herfor skal søges i, at vennetjenester og bistand mellem personer med personlige relationer såsom familie og venner er et normalt led i privatlivet, som ikke udløser skattepligt. Afgrænsningen af skattefrie familie- og vennetjenester er fastlagt gennem praksis. Ved afgørelsen om, hvorvidt der er tale om en skattefri familie- og vennetjeneste, vurderes følgende forhold sædvanligvis: personlige relationer mellem parterne, eventuelle modydelser, ydelsernes art og ydelsernes omfang. De typiske elementer i en skattefri familie- og vennetjeneste er efter praksis, at der ikke er tale om væsentlige ydelser, at der arbejdes vederlagsfrit, at der ikke erlægges nogen modydelse, at der ikke er tale om gensidig bistand eller krav på værdier, samt at der ikke føres regnskab med udvekslingen af ydelserne. Dette udelukker dog ikke, at der kan gives gentjenester af ikke væsentlig værdi. Ved skattefrie familie- og vennetjenester er der ofte en fælles forståelse af,»at den ene tjeneste er den anden værd«, men der foreligger ikke noget formelt krav. Skatteministeriet har i rapporten af 4. november 2002 om»vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser samt personalegoder«givet et bud på en afgrænsning af skattefri familie- og vennetjenester baseret på en kodificering af praksis. Herefter forstås skattefri vennetjenester som»sædvanlige ydelser mellem familie, venner og lignende, som skyldes almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement. Vennetjenester skal ydes uden for erhvervslivet og inden for privatsfæren, og de skal være af uformel og ikke-kommerciel natur. De må ikke bestå i samtidig udveksling af forskellige ydelser inden for de pågældendes erhverv eller i penge og lignende likvide midler. De må ikke udveksles på basis af deltagelse i klubber, foreninger og lignende eller på anden måde, hvor formålet helt eller delvist er at levere ydelser til hinanden«i de tilfælde hvor en tjeneste mellem familie eller venner ikke opfylder kriterierne for skattefrihed, f.eks. fordi ydelsen er af væsentlig værdi, skal modtageren af ydelsen selvangive værdien af ydelsen og beskattes heraf. Der gælder ingen indberetningspligt på området Lovforslaget Den foreslåede bestemmelse går ud på at tydeliggøre den gældende praksis for skattefri familie- og vennetjenester, så der ikke opstår tvivl om skattepligt, når borgerne viser almindelig hjælpsomhed over for familie og venner. Den foreslåede bestemmelse er derfor en lovfæstelse af den gældende praksis på området. I debatten om sort arbejde og omfanget af dette tages der ofte udgangspunkt i, at gensidige vennetjenester generelt er skattepligtige og dermed udgør sort arbejde. Med lovforslaget tydeliggøres, at det, der er kernen i begrebet vennetjenester nemlig tjenester, der er udslag af almindelig hjælpsomhed uden aftale om modydelser ikke udløser skattepligt. Side 4 / 7

17 Det er ikke muligt at udforme en objektiv bestemmelse, der lovfæster den gældende praksis for skattefri familie- og vennetjenester. Afgrænsningen af hvilke ydelser, der er skattefrie familie- og vennetjenester indeholder nemlig en række skønsmæssige elementer, som er relevante i vurderingen af, om en ydelse er inden for det skattefrie område. Med den foreslåede bestemmelse er det sigtet at tydeliggøre hvilke elementer og forhold, der har betydning i afgørelsen af, om der er tale om en skattefri familie- og vennetjeneste. Efter den foreslåede bestemmelse er der skattefrihed for familie- og vennetjenester. Ved familie- og vennetjenester forstås sædvanlige ydelser, der udføres som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement inden for privatsfæren. Den omfattede personkreds dækker familie eller venner i bred forstand det vil sige personer, som har et nærmere kendskab eller et personligt forhold til hinanden. Et kendskab og personligt forhold som gør, at det er naturligt at hjælpe hinanden i privatsfæren. Ud over familie og venner vil bestemmelsen f.eks. også kunne omfatte naboer og arbejdskollegaer. Jo fjernere den personlige forbindelse er mellem personer, der udveksler ydelser, jo mere peger det i retning af, at der er tale om rent kommercielle og skattepligtige ydelser. Ved ydelser inden for privatsfæren forstås ydelser i og omkring hjemmet, som normalt udføres af personerne i husstanden selv, såsom husholdningsarbejde (f.eks. indkøb, madlavning, strygning, vask, opvask og rengøring). Det kan også omfatte hjælp til løsning af arbejdsopgaver i dagligdagen i forhold til familiens børn i form af at hente og bringe børn til og fra daginstitution, skole, fritidshjem og fritidsaktiviteter, samt pasning af børn i hjemmet om eftermiddagen, aftenen eller i forbindelse med rejseaktiviteter. Der kan også være tale om andre opgaver i relation til bolig og omgivelser som f.eks. havearbejde samt vedligehold og småreparationer på boligen. Med sædvanlige ydelser inden for privatsfæren menes ydelser, som ikke står i misforhold til, hvad der er almindeligt at hjælpe til med i og omkring hjemmet og i familielivet. Ud over de ovenfor nævnte eksempler kan nævnes hjælp til fældning af et træ i naboens have, hjælp til bygning af en god vens carport, hjælp i forbindelse med sygdom i form af eksempelvis indkøb af madvarer og tøjvask og rengøring, snerydning af naboens grund, pasning af naboens hund m.v. Fælles for de opregnede eksempler, som er omfattet af det skattefrie område, er, at de ikke har væsentlig økonomisk værdi for modtageren. Det er derimod ikke afgørende, om der er tale om en tilbagevendende ydelse eller en enkeltstående tjeneste. Omvendt kan en fast aftale om løbende ydelser få karakter af en kommerciel aftale, som ikke er skattefri. Hvis der f.eks. indgås en aftale mellem to naboer om, at den ene nabo gør rent i den anden nabos hus 1 gang om ugen i 4 timer mod, at den anden nabo som tak herfor løbende giver gratis madvarer fra sin butik, er der i realiteten tale om kommercielle og systematiske ydelser, der ikke er skattefri. Udvekslingen af ydelserne i eksemplet kan samtidig ikke opfylde betingelsen om, at tjenesterne skal udføres som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement, navnlig hvis værdien af de gratis madvarer svarer nogenlunde til værdien af rengøringsarbejdet. Betingelsen om, at tjenesten skal udføres som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement inden for privatsfæren, betyder, at tjenesten ikke må ydes af kommercielle årsager eller fordi der så samtidig erhverves et tilsvarende modkrav. Om den fornødne gavmildhed eller hjælpsomhed er til stede ved ydelse af en tjeneste, kan kun afgøres ud fra de ydre omstændigheder. Igen vil det være relevant at se på, om der sker en udveksling af ydelser mellem parterne, og om ydelserne er af væsentlig værdi. At der over tid sker udveksling af ydelser mellem parterne, udelukker ikke i sig selv skattefrihed. En skattefri familie- og vennetjeneste kan således foreligge, hvor der gives en ikke på forhånd aftalt ydelse som tak for hjælpen. Som eksempel herpå kan nævnes 2 Side 5 / 7

18 flasker god vin som tak for græsslåning og tømning af naboens postkasse i en ferieperiode eller en middag som tak for gode venners flyttehjælp. Omvendt vil en udveksling af ydelser, som modsvarer hinanden i værdi, og som er aftalt eller afstemt på forhånd mellem parterne, falde uden for det skattefri område. En ydelse, som primært ydes for at opnå en modydelse, er ikke et udslag af hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement. Som eksempel herpå kan nævnes, at en murer opmurer væggene i en carport mod til gengæld at få omlakeret sin bil af sin svoger, der er autolakerer. Den foreslåede bestemmelse indeholder også en opregning af nogle elementer, som ikke må være til stede, for at der er tale om en skattefri familie- og vennetjeneste. Som der er gjort rede for oven for må ydelserne ikke være af kommerciel karakter. En tjeneste må således ikke ske for at erhverve ret til en tilsvarende modydelse. Ydelserne skal derimod være sædvanlige og ydet som et udslag af hjælpsomhed, gavmildhed eller af socialt engagement. Ydelserne må heller ikke indgå i organiseret byttehandel. Ved dette begreb forstås ydelser, som hver for sig umiddelbart vil opfylde betingelserne for en skattefri familie- eller vennetjeneste, men som er sat i system og ydet med henblik på at opnå en tilsvarende modydelse. Undertiden etableres der byttebørser, hvor personer kan byde ind med en tjeneste eller ydelse. Personerne får ikke betaling i form af kontanter, men får et modkrav i form af en gentjeneste. Her er der ikke tale om skattefri familie- eller vennetjenester, men derimod om kommerciel samhandel med ydelser eller naturalier. Det er også en betingelse, at ydelserne ikke består i forud aftalt udveksling af ydelser. Som der er gjort rede for ovenfor, kan udveksling af ydelser, som aftales eller afstemmes på forhånd, ikke karakteriseres som en skattefri familie- eller vennetjeneste. Der er tale om situationer, hvor parterne - før ydelserne erlægges - aftaler, hvad hver især skal udføre af ydelser og afstemmer forventninger til og værdien af ydelserne, så de nogenlunde modsvarer hinanden. Det forhold, at en person udfører en ydelse inden for sit erhverv udløser ikke i sig selv skattepligt. Men hvis der sker en samtidig udveksling af væsentlige ydelser mellem to personer, som hver for sig agerer inden for deres erhverv, kan der ikke være tale om skattefri familie- og vennetjenester. Som eksempel herpå kan nævnes en tømrer, som aftaler med sin nabo, der er kok, at tømreren lægger nyt tagpap på kokkens sommerhus, samtidig med at kokken gratis leverer mad til 20 personer til tømrerens 40-års-fødselsdagsfest. Det betyder ikke, at eksempelvis håndværkere ikke kan udføre skattefri familie- og vennetjenester inden for deres fag, men at samtidig udveksling af håndværksydelser af en vis større værdi har karakter af en kommerciel aftale og ikke en vennetjeneste. Skattefri familie- og vennetjenester forudsætter i alle tilfælde, at der er tale om tjenester i form af naturalier eller ydelser. Hvis der indgår kontanter eller andre likvide midler (check, gavekort, tilgodebevis, der kan omveksles til kontanter m.v.) ved udveksling af tjenester, indtræder der skattepligt. Gives der kontanter eller andre likvide midler for en ydelse, er der nemlig i realiteten tale om en form for aflønning, som er skattepligtig for modtageren. I de tilfælde, hvor en tjeneste mellem familie eller venner ikke opfylder kriterierne for skattefrihed, f.eks. fordi der udveksles modydelser, skal der ske beskatning, det vil sige, at modtagerne af ydelserne ligesom efter de gældende regler skal selvangive værdien og beskattes heraf. Der gælder ingen indberetningspligt på området. Side 6 / 7

19 Bemærkningerne kan ses her: Gebyr Gebyret vil blive tilbagebetalt til foreningens NEM-konto. Klagevejledning I kan klage over det bindende svar til Landsskatteretten. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og være vedlagt en kopi af det bindende svar. Der kan klages både over svarets indhold og bindingsperiodens længde, hvis den er fastsat til mindre end 5 år. Klagen skal være modtaget hos Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelsen af det bindende svar. Klagen skal sendes til: Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Det koster 800 kr. at klage til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens 42a, stk. 1. I skal indbetale beløbet til bank, reg.nr. 0216, konto nr Beløbet vil blive betalt tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i klagen ved Landsskatteretten eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af spørgsmålet. Med venlig hilsen Svend Sejersen Direkte telefon Side 7 / 7

Skat ved venne- og familietjenester

Skat ved venne- og familietjenester - 1 Skat ved venne- og familietjenester Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I lovforslaget af 25. april 2012 om skærpet kontrol vedrørende sort arbejde, som omtalt de seneste 2 uger, d.v.s.

Læs mere

Vennetjenester eller sort arbejde

Vennetjenester eller sort arbejde - 1 Vennetjenester eller sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 1. juli 2011 fremlagt et udkast til lovregler om beskatning af vennetjenester. For nogle år

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 263 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-311-0064 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-711-0068 Fremsat den 25. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Klagen skal være skriftlig og angive, på hvilke punkter den bindende forhåndsbesked anses for urigtig samt en begrundelse herfor.

Klagen skal være skriftlig og angive, på hvilke punkter den bindende forhåndsbesked anses for urigtig samt en begrundelse herfor. Journalnr. 05-002062 Forespørger Per Bach Sigridsvej 7, 3.th 8220 Brabrand Bindende forhåndsbesked Spørgsmål Kan en ordning beskrevet som nedennævnte karakteriseres som vennetjeneste og dermed være skattefri

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012. Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2011-711-0068 Udkast 7 29. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og vennetjenester og skattefritagelse af visse

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Skattefrie hæderspriser og medaljer

Skattefrie hæderspriser og medaljer - 1 Skattefrie hæderspriser og medaljer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med mellemrum markerer danskere sig på forskellig vis i sportslige, videnskabelige, medicinske, kunstneriske, litterære,

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2016-17 Fremsat den 26. april 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats

SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats Page 1 of 16 Du er her: LandbrugsInfo > Økonomi > Skat > Skattemeddelelser > 00 Ændringer til love og forskrifter > SKATM-2012-00-06. Skattefrie familie- og vennetjenester og indsats mod sort arbejde Skattemeddelelse

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 131 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2017-687 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus) 1 I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

GUIDE. Love og regler for frivillige i

GUIDE. Love og regler for frivillige i GUIDE Love og regler for frivillige i kommuner Udskrevet: 2017 Indhold Love og regler for frivillige i kommuner.............................................. 3 2 Guide Love og regler for frivillige i kommuner

Læs mere

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR

Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM SR - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2013.76.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådets fandt ved

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 07-142157 Dato : 7. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42, 43, 44, 45, 46 og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-354-0009 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. LOVGRUNDLAGET... 2 2. PULJENS FORMÅL... 2 3. HVEM KAN SØGE... 2 4. HVILKE MÅLGRUPPER RETTER STØTTEN SIG TIL...

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 10 Vejledning til det elektroniske ansøgningsskema Alle felterne skal udfyldes, for at det er muligt at gå til næste side. Klik på knappen "Næste" for at fortsætte. Hvis et eller flere felter

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne

Beskrivelse af processen i forbindelse med tildeling af 18- midlerne KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Kriterier for fordeling af 18-midler 2018 Formålet med notatet er at tydeliggøre sammenhængen mellem tildelingen af 18-midlerne, samarbejdsaftalerne og opfølgningen

Læs mere

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg 1. Resume Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling ønsker,

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse

Forventninger til dig Du er uddannet arbejdsmiljøunderviser og har voksenpædagogisk grunduddannelse Til Hvem det måtte vedkomme PUF Vestergade 55, 1. Postboks 619 8000 Århus C. ub@puf.dk 2916 2090 www.puf.dk Den 28. marts 2008 Rekruttering af arbejdsmiljøundervisere til PUF Parternes Uddannelsesfællesskab

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Beskatning af foreningsaktiviteter

Beskatning af foreningsaktiviteter - 1 Beskatning af foreningsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uges, d. 18. juni, blev omtalt flere afgørelser fra Skatterådet om kunstværker, der uddeles fra kunstforeninger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 196 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-311-0062 Dato: 12. maj 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 196 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, personskatteloven og lov om

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Samarbejdserklæring til borgerne

Samarbejdserklæring til borgerne Samarbejdserklæring til borgerne Det vil vi gerne Retssikkerhed i Skatteministeriet Retssikkerhed i Skatteministeriet Alt, hvad vi laver i Skatteministeriet, skal gerne give borgere og virksomheder oplevelsen

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere