PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger"

Transkript

1 PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1

2 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte fra Energistyrelsens UVE-program (j.nr / ) og er udarbejdet af: Dansk Center for Byøkologi Jægergårdsgade Århus C. Tlf.: Landsforeningen Økologisk Byggeri Det Grønne Kontorhus Dannebrogsgade 8 A 8000 Århus C Tlf.: Organisationen for Vedvarende Energi Det Grønne Kontorhus Dannebrogsgade 8 A 8000 Århus C Tlf.: MAZOUT, Byggeøkologisk rådgivning Nørregade Skanderborg Tlf. og Fax: , mobil: INDSAMLING OG BEARBEJDNING: Hans Dollerup (projektleder) Rie Øhlenschlæger, arkitekt maa (DCB) Ejvin Beuse, diplomingeniør m. IDA (OVE) Christel Ebsen, arkitekt maa. (OVE) Marianne Munch-Hansen (LØB) Birgitte Skjøtt (DCB) Oplag: 500 stk. Tryk: Phønix-trykkeriet as, Århus ISO miljøcertificeret og EMAS-godkendt. Udgivet på Dansk Center for Byøkologis forlag. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. ISBN Pris: 75 kr. (incl. moms og forsendelse) September

3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING Baggrund 1.2. Metode 1.3. Projektets mål 1.4. Læsevejledning 2.0 ANBEFALINGER TIL BYGGERIET En overraskelse 2.2. Anbefalinger til byggeriet 3.0 TRADITION OG FORNYELSE Fra glughul til solfanger 3.2. Udvikling af passiv solvarme 3.3. Passiv Haus konceptet 3.4. Hvor er vi i dag status og perspektiver 4.0 OVERSIGT OVER BEBYGGELSER ERFARINGSOPSAMLING Opvarmning med passiv sol 5.2. Energibesparelser med udgangspunkt i et godt termisk indeklima 5.3. Optimering af dagslysforhold i boligen 5.4. Funktionalitet 5.5. Den arkitektoniske forms betydning 6.0 INTERVIEWS Gennemførelse af interviews 6.2. Beboernes baggrund 6.3. Erfaringsopsamlingen 7.0 LITTERATURLISTE. 53 3

4 4

5 FORORD Interessen for miljøforbedringer i byggeriet er stærkt stigende. Mange forsøgsprojekter, pilotprojekter, konkurrenceprojekter - og almindelig praksis i et vist omfang - arbejder med et bredt spekter af miljømæssige virkemidler. Med den stigende interesse for at demonstrere miljøhensyn og virkemidler er der en risiko for, at det spektakulære prioriteres frem for det effektive. En overraskende konklusion i denne undersøgelse er, at energiforbruget i energibesparende, miljørigtige pilotprojekter i den almene boligsektor tilsyneladende ikke er markant lavere end energiforbruget i det ordinære boligbyggeri fra samme periode. I et samarbejde mellem Organisationen for Vedvarende Energi, Landsforeningen Økologisk Byggeri, rådgivningsfirmaet Mazout og Dansk Center for Byøkologi er der derfor gennemført en undersøgelse, som har haft til formål at indsamle og formidle viden og erfaringer til byggeriets parter om principper for udnyttelse af passiv solvarme som en arkitektonisk, bevidst bearbejdet og udviklet del af et bygningskoncept. På den baggrund og med andre danske og internationale referencer er der formuleret en række anbefalinger til anvendelse af passiv solvarme i boligbyggeriet. Disse anbefalinger sætter begrebet passiv solenergi ind i en helhed, hvor udnyttelsen af solens gratis varme, dagslysoptimering og arkitektoniske kvaliteter vurderes samlet. Energistyrelsen udviklingsprogram for vedvarende energi (UVE) og de deltagende organisationer har finansieret arbejdet. Projektgruppen takker boligselskaberne, administratorer, ejendomsfunktionærer og beboere for meget velvilligt samarbejde undervejs. Århus, september

6 1.0 INDLEDNING 1.1 Baggrund Den årlige solindstråling i Danmark er ca PJ svarende til ca kwh pr. kvadratmeter. Hvis det var muligt at indfange, bruge og/eller oplagre den indstrålede energi, kunne solenergi dække hele det danske opvarmningsbehov ca. 200 gange (jf. Boligministeriet, 1998). Brug af passiv solvarme til rumopvarmning udgør et potentiale for besparelser og erstatning for en del af det nuværende energiforbrug, men der er meget lidt erfaring og dokumentation for, at det rent faktisk lader sig gøre. En forudsætning for dette er, at principperne for udnyttelse af passiv solvarme kendes og anvendes rigtigt. Det er projektets hypotese, at der - samtidig med at interessen for passiv solvarme har været stigende - ikke er blevet udviklet og formidlet tilstrækkelig viden omkring disse principper. Udnyttelsen af passiv solvarme forekommer således til en vis grad at være underlagt ikke-dokumenterede moder/trends, der ofte begrænses til den arkitektoniske signalværdi, der ligger i anvendelsen af glasfacader. Hvad er passiv solvarme? Passiv solvarme er den samlede betegnelse for en række forskellige strategier og løsninger, der tilsammen gør det muligt at udnytte solindstrålingen til hel eller delvis dækning af bygningsopvarmning uden brug af aktive, tekniske anlæg i såvel nybyggeri som eksisterende byggeri. Passiv solvarme kaldes også for bygningsintegreret solvarme. Udnyttelse af passiv solvarme kan bl.a. være karakteriseret ved:! Bygningernes og vinduernes orientering! Vindernes størrelse og opbygning! Anvendelse af glasbygninger og overdækninger! Anvendelse af solvægge! Materialevalg og udformning, der sikrer varmefordeling og oplagring. Ofte ser man overdrevne glaspartier orienteret direkte mod syd ud fra en forestilling om, at man dermed opnår det største varmebidrag. Det gør man også sammen med en hel del gener i sommermånederne. Det kan være nyttigt at se på, hvad vinduernes placering egentlig betyder for varmebidraget. Som model er valgt et almindeligt enfamiliehus på 100 m 2 med middeltung konstruktion og hvor de enkelte bygningselementer opfylder kravene i BR 95 til U værdier. Huset har det maksimalt tilladte vinduesareal på 22% af gulvarealet = 22 m 2 og er regnet med 2-lags energiglas. Der indgår kun én yderdør (med glas) som er placeret mod øst. 6

7 Som reference ( Passiv-1 ) er valgt et hus med en almindelig fornuftig fordeling af vinduerne. Passiv-0 angiver varmeforbruget hvis huset var helt uden vinduer og døre. For Passiv-2 ses at man med 14 m 2 (64%) mod syd opnår balance i regnskabet idet varmetabet så er det samme som for Passiv-0. Det fremgår at jo mere af vinduesarealet man placerer mod syd desto lavere varmeforbrug. Placerer man hele vinduesarealet (minus yderdøren) mod syd kan man forbedre resultatet i forhold til referencen med 16%. Går man til den anden yderlighed og placerer alle vinduer jævnt fordelt får man et merforbrug til opvarmning på 6% i forhold til referencen. Det skal anføres at en optimering af bygningens konstruktion, vinduer og isolering vil føre til en større dækningsgrad. Fordeling af glas m 2 Beregnet varmeforbrug Forbrug ift. reference Model nr. N Ø S V KWh/m 2 % Passiv Passiv ,3 100 Passiv ,1 92,4 Passiv ,7 96,2 Passiv ,4 84,0 Passiv ,4 106,0 Tabel 1. Betydningen af vinduernes orientering og fordeling på varmeforbruget. Beregningerne er foretaget ved hjælp af PC programmet Bygningers Varmebehov 95 version 1.1 udgivet af SBI i november Programmet medtager bidraget fra solindfald i fyringsperioden (september maj) og gratisvarme fra elforbrug mv. 1.2 Metode I projektet analyseres en række udvalgte nyere danske boligbebyggelser (almennyttige/offentligt støttede etagehuse/tæt-lav), hvor man bevidst har arbejdet med passiv solvarme. Det er altså alene intentionen om at ville medtage passiv solvarme som en del af varmeforsyningen, der har været kriteriet for udvælgelsen af de enkelte byggerier og ikke f. eks. den beregnede dækningsgrad. Bedømmelsen af de udvalgte bebyggelser er foretaget ved at sammenligne det faktisk aflæste energiforbrug til opvarmning med tilsvarende byggeri uden bevidst udnyttelse af passiv solenergi. Bebyggelsesplanens og bygningsudformningens (plan, snit, facade og materialevalg) betydning for udnyttelsen af den passive solvarme er 7

8 vurderet med det formål at afdække såvel positive som negative erfaringer. Vurderingen bygger i særlig grad på en spørgeskema- og interviewundersøgelse af brugernes oplevelse af indeklima, termisk komfort, planløsning/indretning, dagslysforhold og udsyn/indkig samt betjening af det tekniske udstyr. Der er gennemført interview i flere boliger i hver bebyggelse for at undgå forhastede konklusioner baseret på enkelttilfælde af særlig spareadfærd. I projektet har vi desuden fundet det interessant at inddrage enkelte ældre eksempler for at diskutere arkitekturmodens indflydelse på opfattelsen af mulige løsninger samt erfaringer fra udlandet (Passiv Haus). 1.3 Projektets mål Det er projektets formål gennem opsamling af målinger og brugernes kvalitative oplevelser at vurdere en række byggerier med passiv sol samt at formidle viden og erfaringer til byggeriets parter om principper for udnyttelse af passiv solvarme som en arkitektonisk, bevidst bearbejdet og udviklet del af et bygningskoncept. 1.4 Læsevejledning Kapitel 2 præsenterer en række konkrete anbefalinger til boligbyggeriet som dels er uddraget af undersøgelsen, dels bygger på erfaringer fra andre byggerier i ind- og udland anbefalinger som måske også kan inspirere i den videre udvikling af Bygningsreglementet. Rapporten rummer herefter en kort beskrivelse af traditionen for og udviklingen af bygningsintegreret (passiv) solvarme i dansk boligbyggeri (herunder Bygningsreglementets rolle) samt udviklingen af ruder/vinduer. Desuden præsenteres Passiv Haus-konceptet (kapitel 3). en oversigt over de udvalgte bebyggelser (kapitel 4) med udgangspunkt i bygherrens/teknikernes beskrevne mål vedrørende udnyttelsen af passiv solvarme en erfaringsopsamling (kapitel 5), der bygger på konkrete observationer, forbrugstal og bruger-interviews og afslutningsvis (kapitel 6) om selve metoden og baggrunden for interviews Relevant litteratur fremgår af listen i kapitel 7. 8

9 2.0 ANBEFALINGER TIL BYGGERIET 2.1 En overraskelse Denne undersøgelse dokumenterer 4 forhold om dansk boligbyggeri til udlejning: Forbruget til opvarmning overstiger de på opførelsestidspunktet gældende krav i bygningsreglementerne i halvdelen af de undersøgte byggerier. Udnyttelsen af passiv solvarme fungerer bedst, når det sker som en integreret del af facaden og ikke adderes i form af solstuer/glashuse. Beboerne i de undersøgte byggerier med adderede solstuer/glashuse prioriterer oftest muligheden for ekstra komfort og udvidelse af boligens nytteareal højere end reduktion af energiforbrug til opvarmning. Danske arkitekter, ingeniører og entreprenører er ikke tilstrækkeligt uddannede i at arbejde med energibesparelser, herunder brug af passiv solenergi. En overraskende konklusion i undersøgelsen er, at energiforbruget i energibesparende, miljørigtige pilotprojekter i den almene boligsektor tilsyneladende ikke er markant lavere end energiforbruget i det ordinære boligbyggeri fra samme periode. De i undersøgelsen indgåede udviklingsprojekter har alle arbejdet med et eller flere af følgende tiltag: energistyring, ekstra isolering, passiv solenergi, varmeakkumulering m.m. Er det så svært? Passiv solvarme er ikke noget nyt, idet alle bygninger med vinduer automatisk opvarmes mere eller mindre med passiv solvarme. Dette bidrag indgår da også i det meget anvendte beregningsprogram for bygningers varmetab (BV 98) der er udarbejdet af By og Byg. Passiv solvarme eller bygningsintegreret solvarme går i al enkelhed ud på at udnytte solindstrålingen til bygningsopvarmning uden brug af aktive tekniske anlæg og uden tilførsel af hjælpeenergi. Passiv solvarme virker i hele husets levetid, er vedligeholdelsesfri og medfører ikke nødvendigvis ekstraudgifter i anlægsfasen. Udenlandske erfaringer viser, at det målte energiforbrug til opvarmning i nyopførte rækkehuse og etage-boligbyggeri umiddelbart kan nedbringes med den faktor 10, som Byggepanelet (www.byggepanel.dk) har anbefalet. Dette kan tilsyneladende opnås uden merudgifter (jf. de eksempler, der er omtalt i kapitel 3). 9

10 Der er en stigende interesse for aktivt at udnytte og optimere de fordele, der ligger i at reducere energiforbruget til opvarmning af boligen bl.a. ved bevidst at inddrage anvendelsen af passiv sol i udformningen af en bygning. Solvægge Passiv solvarme kan også udnyttes ved brug af solvægge. En solvæg er en lagdelt ydervæg, som udvendigt er dækket af glas eller transparent isolering. Bag det gennemskinnelige dæklag findes en varmeakkumulerende væg med en overflade, der har stor absortionsevne for solstråling. Varmen passerer langsomt gennem væggen og opvarmer det bagvedliggende rum. Alternativt kan varmen, i luftspalten mellem det gennemskinnelige materiale og den opvarmede væg overføres til bygningen ved ventilation. Ventilerede solvægge fungerer oftest med naturlig ventilation og har normalt en bedre udnyttelse af solen. Principper Der arbejdes med 2 forskellige principper for udnyttelse af passiv solvarme, som stiller hver deres specifikke krav til husets design: Akkumulering gennem glasfacade i de opvarmede arealer (integreret passiv sol) Akkumulering gennem glasfacade i uopvarmede solstuer eller glashuse som kan forbindes med de opvarmede rum efter behov (adderet passiv sol). Grønneparken i Viborg er et eksempel på integreret passiv sol. 10

11 Skotteparken i Ballerup er et eksempel på adderet passiv sol. Solstuerne/glashusene og de store glasarealer i boligens facade kan med deres tilskud af lys og varme (og ekstra kvadratmeter i glashusene) bidrage til at øge bo- og livskvaliteten specielt her i Skandinavien, hvor vejret ofte er lunefuldt. Men der foreligger for få overbevisende danske eksempler på integrerede planløsninger og dokumenteret passivt solvarmetilskud i almennyttigt byggeri. Undersøgelsen De udvalgte boligbebyggelser er præsenteret i kapitel 4, som giver et overblik over de miljørigtige tiltag, herunder passiv solvarme elementer. I de udvalgte byggerier er udnyttelsen af passiv solvarme indgået som en del af de varmebesparende initiativer med varierende vægt. Det er imidlertid ikke det eneste element. I de fleste tilfælde er klimaskærmen også gjort bedre end normerne kræver. Både med mere isolering, minimering af kuldebroer og med energiglas. Dertil kommer, at nogle af byggerierne også har aktiv solenergi i form af solvarmeanlæg til varmt brugsvand. Ovennævnte forhold gør det vanskeligt for ikke at sige umuligt efterfølgende at måle bidraget fra udnyttelsen af passiv solvarme alene og at eftervise det teoretisk beregnede i praksis: at passiv solvarme kan dække (spare) en del af energiforbruget til opvarmning. Vi har derfor i undersøgelsen valgt (med de nævnte forbehold) at sammenligne det totale faktiske energiforbrug til opvarmning med tilsvarende byggeri, der ikke bevidst har udnyttet passiv solvarme, for at få et fingerpeg om størrelsesordenen af bidraget fra udnyttelsen af denne energi. Til reference er udpeget en bebyggelse opført indenfor den samme tidsperiode som de undersøgte bebyggelser, men blot med overholdelse af de gældende normer for varmetab i henhold til bygningsreglementerne. Resultatet fremgår af tabellen i kapitel 5. Hvad passiv solvarme i dansk byggeri konkret tilfører byggeriet kan vise sig at være en begrænset gevinst. Der er tilsyneladende sommetider tale om et misbrug af betegnelsen passiv solvarme som et positivt begreb. Passiv sol opfattes som en så udefinerlig størrelse, at det i princippet omkostningsfrit kan sættes på positiv-listen og dermed være med til at sælge byggerierne. 11

12 Opsamling på tværs af evalueringer, målinger etc. viser, at de vigtigste årsager til, at energiforbruget ikke står mål med de projekterendes egne beregninger (forventet % reduktioner i energiforbruget) er: Årsager til afvigelser fra beregnet energiforbrug svigt i forbindelse med projektering og udførelse tekniske installationer, der ikke virker efter hensigten mangelfuld opfølgning og justering af tekniske anlæg mangelfuld information til beboerne at beboerne ikke opfører sig som forventet - man nyder f.eks. de ekstra kvadratmeter i glashusene/solstuerne og forfalder til at lade varme sive fra den opvarmede del af boligen til den uopvarmede del. Opfyldelse af energimålene kan naturligvis ned- eller omprioriteres, hvis der kan påvises andre kvalitative fordele som f.eks. gode dagslysforhold, udsigt eller billig ekstra plads i boligen Der er tydeligvis et behov for, at det i projekt-præsentationer præciseres på hvilken måde et givet projekt udnytter passiv solvarme og hvordan man - lige så vigtigt - undgår overophedning. Der er behov for en brugsvejledning til boligen. Udviklingen af eksempelvis energiruder har skabt muligheden for at lave hele glasfacader monteret i aluminiumsprofiler og opføre disse indenfor den samlede varmetabsramme og med miljøet som et ikke uvæsentligt argument. Beregninger fra By og Byg viser, at dette ikke altid er energimæssigt overbevisende løsninger 1 både i forhold til det materialerelaterede energiforbrug og miljøbelastning samt den manglende mulighed for at nyttiggøre den store mængde solvarme (se figurer på næste side). Der foretages altså tydeligvis en række valg, som har betydelige konsekvenser for, hvordan boligen kan indrettes, så der kommer balance mellem optimeringen af de valgte tekniske løsninger - og den sunde fornuft i form af generelle boligfunktionelle ønsker og behov. Erfaringsindsamlingen har ført til udarbejdelsen af en række anbefalinger til byggesektoren om fornuftig brug af passiv solenergi i boligbyggeriet (se side 14-17). 1 Jf. Rob Marsh m.fl. Arkitektur og Miljø 12

13 Glasfacade - kommentar til miljøprofil: Glasfacaden har en ekstremt høj miljøbelastning pga. anvendelsen af aluminiumsprofiler som ramme og pga. termorudens korte levetid. Stort set alle aluminiumskomponenter brugt i byggeriet er fremstillet af primær aluminium, fordi de statiske og klimatiske påvirkninger, komponenterne er udsat for, kræver et rent og stærkt aluminium. Hvis markedet kunne tilbyde komponenter af den rigtige kvalitet fremstillet af sekundær, genbrugt, aluminium, ville energiforbruget ved fremstilling af aluminium blive reduceret med ca. 95 %. Trævindue kommentar til miljøprofil: Trævinduer har en relativ stor miljøbelastning pga. termorudens korte levetid (ca. 20 år). Vinduer repræsenterer dog som bekendt adskillige kvalitative fortrin mht. dagslysindfald, rumlig perception osv., så man bør næppe minimere vinduesarealerne for at mindske miljøbelastningen. (Kilde: Rob Marsh m.fl. Arkitektur og miljø side 64-65). 13

14 2.2 Anbefalinger til byggeriet På baggrund af generelle erfaringer og de via undersøgelsen indhentede erfaringer fra de 7 udvalgte byggerier er opstillet nedenstående anbefalinger til byggeriets parter vedrørende brug af passiv solenergi. I forbindelse med bebyggelsesplanlægning og bygningsdesign anbefales: Verdenshjørner - at placere bygningerne med omtanke i forhold til verdenshjørnerne. Glastilbygninger placeres mest hensigtsmæssigt mod øst, vest (eller evt. nord hvis der er flot udsigt), da syd orientering nemt kan resultere i uacceptabelt høje temperaturer om sommeren. Orientering mod øst giver mulighed for opvarmning om morgenen, hvor boligen er blevet nedkølet om natten, og der er et opvarmningsbehov. Solhøjder DATO SOLHØJDE i grader v. kulminiation 1. januar 11,0 1. februar 16,5 1. marts 25,7 1. april 38,0 1. maj 48,9 1. juni 56,0 1. juli 57,1 1. august 51,9 1. sept. 41,7 1. oktober 29,8 1. nov. 18,6 1. dec. 11,9 Den australske arkitekt Glenn Murcutt designer bevidst sine huse ud fra solens placering på forskellige årstider. På den sydlige halvkugle står solen lavest i juni måned. - at tjekke solhøjderne på den aktuelle lokalitet for at undgå skygge (for den lave vintersol og morgensol) fra nabobygninger eller beplantning, fordi det kan hindre den ønskede varmestråling. - at vinduernes areal og orientering afpasses efter rummenes varmebehov (komfort) og husets evne til at gemme varmen i f. eks. tunge indervægge og/eller gulv 14

15 Skyggegivende beplantning - at indbygge afskærmning mod solen: på grunden med f.eks. løvfældende beplantning, fritstående træer eller espalier og på bygningen med tagudhæng, riste, espalier, markise, skodder mv. - at hensyn til optimeret brug af passiv sol i forbindelse med bebyggelsesplanlægning afvejes med andre bebyggelsesplanregulerende forhold (sociale, æstetiske, klimatiske) herunder beskyttelse af beboerne mod indkigsgener - at udforme bebyggelseplanen så rørføringer bliver kortest muligt for derved at minimere det belastende ledningstab samt at optimere rørisoleringen. - at der er mulighed for udluftning på varme sommerdage gerne automatisk - at plan- og snitløsning skal tage udgangspunkt i det grundlæggende princip at varmen stiger opad så der ikke skabes uhensigtsmæssigt varme rum på 1.sal - at der altid anvendes energiglas og stilles krav til vinduets samlede U- værdi og sollystransmittans (og g-værdi) - at der fortrinsvis anvendes lodrette vinduesflader, idet skråtstillede vinduer er vanskelige (dyre) at afskærme om sommeren og reflekterer den lave sol om vinteren - at glasarealer etableres, så de er tilgængelige for rengøring og vedligehold 15

16 Det optimale solhus er endnu ikke opfundet, men hvis man ønsker at udnytte passiv sol gennem tilbyggede glasarealer er det vigtigt at sørge for, at tilbygningen ikke skygger for eller lukker for friskluft-indtag til den øvrige bolig samt at være opmærksom på følgende: - at solrum/glashuse i forbindelse med boligens øvrige opholdsrum projekteres med: - mulighed for isoleret aflukning (energiglas) mellem forskellige zoner - mulighed for betjeningsvenlig krydsventilation af hele boligen - mulighed for friskluft-indtag i bund og afkast af overskudsvarme i top af rum - at sydvendte glastage evt. erstattes med lukkede tage, delvist eller helt for at reducere varmeindtaget( evt. med gennemskinnelige tyndfilms-solceller) - at funktionen i overdækkede glasarealer/glashuse/solrum overvejes og integreres i den samlede planløsning og der sikres anden opbevaringsplads, så glashusene ikke ender som pulterkammer. - at uopvarmede solrum/glashuse, ikke bør være eneste forbindelse mellem boligens forskellige rum/afdelinger/etager. - at sikre mod indbrud og indtrængen af slagregn og smådyr via ventilationsåbninger 16

17 I forbindelse med bygningsdrift anbefales: - at varmemestrene instrueres og efteruddannes i de enkelte anlæg. - at der slukkes for cirkulationen om sommeren og at varmt vand skaffes v.hj.a. solfangere. - at der udleveres brugsanvisning til boligen, herunder vejledning i udnyttelse af passiv solvarme - at der laves opfølgende information om måleresultater og skabes opmærksomhed blandt beboerne om muligheder for reduktion i energiforbruget. I forbindelse med videreudvikling af regelsæt omkring støttet boligbyggeri anbefales: - at der stilles krav om, at både det beregnede og det målte energiforbrug som minimum overholder Bygningsreglementets krav. - at der som forudsætning for tilskud m.v. kræves en fastlagt tids- og finansieringsplan til opfølgning på byggeriet, erfaringsopsamling og videre driftjustering - at der stilles krav om dokumentation af at de valgte løsninger totalt set minimerer miljøbelastningen og derfor er relevante. - at der afsættes en større % af byggesummen til opretning og indkøring af bebyggelserne - at det økonomiske incitament for ændret brugeradfærd øges ved statslige reguleringer - at der stilles krav om reduktion af det store ledningstab i rørfremføringen til forbrugeren f.eks. ved efterisolering af rørene og ved som nævnt at slukke for cirkulationen om sommeren. 17

18 3.0 TRADITION og FORNYELSE Kapitlet er en kort beskrivelse af traditionen for og udviklingen af bygningsintegreret (passiv) solvarme i dansk boligbyggeri fra 1970 erne og frem, herunder bygningsreglementerne og varmetabsberegningernes rolle i denne udvikling. Der ses også på udviklingen af ruder/vinduer samt udenlandske erfaringer med Passiv Haus. 3.1 Fra glughul til solfanger Et vindue består af karm, ramme og rude. Karmen er den faste del,der sidder i huset, rammen er den bevægelige del, hvor ruden er monteret. Ruden består af et eller flere lag tildannede glas. Vinduet kan være delt i flere felter. Hvis det er karmen, der er delt, kaldes adskillelsen for en post. Hvis det er rammen, der er delt, kaldes det for en sprosse. En nok så vigtig del er tætningen mellem karm og væg, kaldet fuge. Et vindue har en række vigtige funktioner: Det forsyner rummene med dagslys, skaber udsyn, giver frisk luft, dæmper støj og er en væsentlig del af arkitekturen. Endelig fungerer vinduet også som solfanger! De første vinduer var åbninger i tagryggen og tjente samtidig til bortledning af røgen fra ildstedet. Vinduesglas kom til Danmark allerede i 1195, men først omkring 1700 blev det normalt at have glas i almuens vinduer mundblæst glas skåret ud i mindre stykker. Fra 1890 blev spejlglasruder almindelige. Gamle huse har ofte forbavsende store vinduesarealer, for det var vigtigt med lys og isoleringsevnen for et vindue med to lag glas, der blev almindeligt efter 1920, er den samme som for en halvstensvæg. Møntmestergården i Den Gamle By i Århus (opr. bygget i 1683) har vinduer på 52 % af facaden. Efterhånden som det blev almindeligt at isolere ydervæggen, udgjorde varmetabet fra vinduerne en forholdsmæssig større og større andel. Situationen blev ikke bedre af, at termoruden blev hvermandseje i erne, idet almindelige termoruder isolerer dårligere end tilsvarende forsatsløsninger eller koblede rammer. Men de blev populære, idet myten om bedre isoleringsevne og mindre vedligeholdelse blev slået fast uden dokumentation. I forbindelse med energikrisen først 1970-erne blev kravene til bygningers varmetab strammet gevaldigt op, hvilket bl.a. resulterede i bygninger med ganske små vinduer og forsøgsbyggerier med isolerede skodder. Varmetabet gennem Danmarks ca. 100 millioner ruder er nu ca. 60 PJ årligt eller for 10 mia. kr. omregnet til oliepriser! Energi-termoruder og energiglas I de senere år er der derfor udviklet forskellige nye rudetyper, hvor man "coater" glasset med en såkaldt "lavemmissionsbelægning" bestående af meget tynde lag af metalforbindelser. Disse tillader varmestrålingen fra solen - udefra og ind - at passere, men reducerer samtidig varmestrålingen fra det opvarmede rum ud gennem vinduet (i endnu højere grad end almindeligt glas). Ruden bliver en bedre varme-producent, og opnår derfor bedre energi-egenskaber. Coatningen kan anvendes både i 18

19 termoruder og i enkeltglas, f.eks. i forsatsvinduer og koblede vinduer. En coatet termorude, hvor man også har blæst visse gasarter, bl.a. argon, ind i glasmellemrummet for at forbedre isoleringsevnen kaldes en energitermorude. Et coatet enkeltglas kaldes for et energiglas. Desværre er markedsandelen for energiglas og energitermoruder kun ca. 50%. Energibalance Når solen skinner igennem vores vinduer får vi ægte, vedvarende energi. Vores vinduer er bæredygtige, når der kommer mere varme-energi ind, end der forsvinder ud gennem vinduerne. Der er lanceret et nyt begreb, der beskriver vinduers varmetab bedre end de hidtil anvendte U-værdier: Vinduets energibalance, som er et gennemsnits-tal for, hvor meget energi et vindue, anbragt i en gennemsnitsposition i forhold til syd-nordøst og vest (ved nærmere fastsatte skyggeforhold) lukker ud eller ind per kvadratmeter, samlet som et gennemsnit i hele fyringssæsonen. Energibalancen måles således i kwh/m 2. Energibalancen afhænger endvidere af vinduets størrelse og konstruktion. For velisolerede konstruktioner gælder, at karm og ramme er det svageste led. Sollys-transmittansen angiver rudens evne til at transmittere den synlige del af lyset, hvor g-værdien angiver rudens samlede solenergitransmittans. Hvis energibalancen er i plus, lukker vinduet mere varmeenergi ind end ud. Hvis energibalancen er negativ, lukker vinduet mere varmeenergi ud end ind. Denne nye beregningsmåde for vinduers isoleringsevne/varmetab er naturligvis mere retvisende end de "gamle" U-værdier, der blev målt midt på ruden og således helt negligerede det forhold, at en almindelig termorude isoleringsmæssigt er kortsluttet langs hele kanten af en metalskinne. Denne kuldebro kan ligeledes give store kondens-problemer nederst på ruden. Problemet kan løses ved at udføre termoruderne med varme kanter hvor der benyttes en stålramme (med mindre godstykkelse) eller ikke-varmeledende materialer (plast). Selvom varme kanter er en stor fordel og længe har været lagervare i udlandet, er det kun ovenlysvinduer fra Velux, der standard levereres med disse. Det er nu muligt at købe energimærkede ruder, men det langt mere interessante, nemlig energimærkede vinduer lader vente på sig. Energimærkede fortsatsløsninger er dog på markedet fra 6 producenter se Ruder U- værdi Energibalance Sollystransmittans g- værdi 1-lags almindelig lags alm. termo Kilde: Bliv varm på dit vindue (2. udgave). 2-lags energi/argon

20 Klassifikation af ruder på basis af deres energitilskud: Energiklasse Grænseværdier A Energitilskud > 20,0 kwh/m 2 B Energitilskud > 10,0 kwh/m 2 til og med 20,0 kwh/m 2 C Energitilskud > 0,0 kwh/m 2 til og med 10,0 kwh/m 2 Vinduestype (her et Dannebrogsvindue) U- værdi samlet W/m 2 K Energibalance kwh/m 2 Nyt trævindue med koblede rammer og almindeligt glas Nyt trævindue med koblede rammer og energiglas Nyt trævindue med koblede rammer og energitermoruder Nyt trævindue med almindelige termoruder Nyt trævindue med energi-termoruder Nyt trævindue med energi-termoruder med varm-kant Kilde: BYG-DTU, Carsten Duer (2001). Flere vinduesproducenter har på hjemmesiden programmer, der med få indtastninger beregner den samlede U-værdi for en given konstruktion, se f.eks. En beregning af vinduets samlede U-værdi og energibalance for en given placering kan f.eks. beregnes i programmet EnWin, der frit kan downloades fra BYG-DTU, og endelig kan den samlede varmebalance for hele bygningen beregnes i f.eks. B-Sim 2002 fra By og Byg. I forbindelse med Energistyrelsens Projekt Vindue har BYG-DTU ved Danmarks Tekniske Universitet og det tidligere Institut for Bygninger og Energi samlet den nyeste viden i 14 kompendier, der kan downloades fra 20

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil

UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET. Sætter beboerne i spil UDGIVET AF REALDANIA BYG KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil AF BIRGITTE KLEIS KVOTEHUSET Sætter beboerne i spil MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer 5 Balancerede erfaringer 6

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund.... 6 2. Problemfelt.... 7 Problemformulering... 8 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed....

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne

Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne 2012 Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne Thomas Bruun 13-03-2012 Titelblad Titel: Energirenovering af parcelhuse fra 1960erne 70erne. Speciale: 7. semester, årgang 2012 Forfatter: Sted:

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere