Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder"

Transkript

1 Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Johnny Christensen, Atkins Danmark A/S Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark A/S 1. Baggrund Den 1. januar 2007 trådte strukturreformen som bekendt i kraft. Den hidtidige struktur med Amter og amtslige trafikselskaber er således ophørt, og der er fremkommet et helt nyt Danmarkskort med bl.a. nye regioner, kommuner og trafikselskaber. Lokalbanernes aktiemajoritet har i perioden været placeret hos de respektive amter/hur, men er nu placeret hos de nye og generelt større trafikselskaber med følgende opdeling: Lokalbaneselskab: Lokalbanen A/S Vestsjællands Lokalbaner A/S Operatørstrækning: Frederiksværkbanen* Gribskovbanen* Hornbækbanen* Nærumbanen* Lille Nord* Østbanen* Odsherredsbanen Tølløsebanen Regionsbeliggenhed: Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Sjælland Region Sjælland Region Sjælland Trafikselskab Aktiemajoritet: Movia Movia A/S Lollandsbanen Lollandsbanen Region Sjælland Movia Nordjyske Jernbaner A/S Skagensbanen Hirtshalsbanen Region Nordjylland Region Nordjylland Nordjyllands Trafikselskab A/S Hads-Ning Herreders Odderbanen Region Midtjylland Midttrafik Jernbane Vemb-Lemvig-Thyborøn Lemvigbanen Region Midtjylland Midttrafik Jernbane A/S Vestbanen A/S Vestbanen# Region Syddanmark Sydtrafik * Infrastrukturejer er Hovedstadens Lokalbaner A/S drift udføres og infrastruktur varetages af Lokalbanen A/S # Infrastrukturejer er Vestbanen A/S drift udføres og infrastruktur varetages af Arriva Tog A/S (Øvrige lokalbaneselskaber er såvel infrastrukturejer som operatør på pågældende strækninger) Regionerne har herefter ansvaret for lokalbanerne, hvor selve driftsopgaven varetages af trafikselskaberne med lokalbanerne som operatør/entreprenør. Regionerne yder via trafikselskaberne driftstilskud (betaling for offentlig servicekørsel) til lokalbanerne. Regionerne afholder endvidere lokalbanernes anlægsinvesteringer, dog således at regionerne fra staten modtager anlægstilskud til bl.a. fornyelse af materiel og baneanlæg. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Anlægstilskuddet ydes direkte til regionen årligt frem til 2015, hvorefter det indgår i bloktilskuddet (DUT). Særligt skiller det sig ud, at det østdanske trafikselskab Movia (fusion af HUR, VT og STS) har aktiemajoriteten i tre lokalbaneselskaber samt ét infrastrukturselskab med en geografisk placering i to regioner. Det nye Danmarkskort med Regioner, trafikselskaber, lokalbaner og andre baner Trafikdage på Aalborg Universitet

3 2. Igangværende udviklingsaktiviteter. Efter en mangeårig stilstand er der de senere år truffet beslutning om, og igangsat, en massiv udvikling af flere af lokalbanerne primært gennem indsættelse af nye togsæt og opgradering af infrastrukturen til højere hastigheder. Lokalbanen A/S (operatørselskab) Hovedstadens Lokalbaner A/S (infrastrukturselskab). HUR (nu Movia) har ladet udarbejde en Lokalbaneplan [1], der i hovedtræk omhandler anskaffelse af nyt rullende materiel samt opgradering af infrastrukturen med en forøgelse af strækningshastighederne på de fleste af lokalbanestrækningerne. Lokalbaneplan er en fortsættelse af de tidligere planer Masterplanen [2] fra 2001 hhv. Implementeringsplanen [3] fra De forventede omkostninger til opgradering af infrastrukturen for alle strækningerne er opgjort til 175 mio. (niveau 2006). I 2007 indsættes der 27 nye togsæt af typen Coradia Lint-41 togsæt på strækningerne, ekskl. Nærumbanen og Østbanen. Indsættelsen af de nye tog vil sammen med de kommende års opgradering af infrastrukturen med en øget strækningshastighed op til 100 km/t medføre et større trafikudbud. Investeringssummen er på ca. 575 mio. Der er i første omgang ikke anskaffet nye togsæt til Østbanen, men der er nu fremlagt en plan for Østbanen mht. anskaffelse af nye togsæt og opgradering af infrastrukturen. Region Sjælland har juni 2007 truffet beslutning om at bevilge 125 mio. til anskaffelse af nye togsæt til Østbanen, som forventes indsat i daglig drift inden for de næste 1-2 år. Der er ligeledes bevilget investeringsmidler i størrelsesordenen 60 mio. til hastighedsopgradering af Østbanen. Lille Nord-strækningen har indtil 2007 haft DSB som operatør. Lokalbanen A/S har nu overtaget operatørrollen, og planlægger indsættelse af de nye Coradia Lint-41 togsæt på strækningen. Af den hidtidige materielpark forudsættes de ældre Y-tog og IC2-togsæt afhændet, og de eksisterende togsæt af typen RegioSprinter forudsættes at fortsætte i drift på Nærumbanen. Alle 6 lokalbanestrækninger fjernstyres fra den nye driftscentral i Hillerød, hvor der også er opført nye værkstedsfaciliteter i forbindelse med anskaffelse af de nye togsæt. Vestsjællands Lokalbaner A/S (Odsherredsbanen og Tølløsebanen). Der henvises til særskilt beskrivelse i afsnit 3. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 A/S Lollandsbanen. Storstrøms Amt og HUR indgik i aftale om, at Lollandsbanen kunne købe 6 IC2-togsæt af Hovedstadens Lokalbaner A/S til en samlet pris af 71 mio. (inkl. moms). De 6 IC2-togsæt er leveret og idriftsat i 2007, således at stort set al drift ved Lollandsbanen herefter udføres med denne togtype. Lollandsbanen har juni 2007 som de første i Danmark underskrevet en kontrakt om anskaffelse af et computerstyret sikringsanlæg, der lever op til standarderne omkring ERTMS 2. Nordjyske Jernbaner A/S (Skagensbanen og Hirtshalsbanen). Siden fusionen af Skagensbanen og Hirtshalsbanen i 2001 og Nordjyllands Amts overtagelse af lokalbanerne har disse været gennem en omfattende modernisering, bl.a. gennem: Anskaffelse af 7 nye togsæt af typen Desiro. Udskiftning af strækningssporet på Skagensbanen. Nyt sikringsanlæg på Hirtshalsbanen og nyt fjernstyringsanlæg. Der i de senere år foretaget samlede investeringer i de nordjyske lokalbaner på i alt ca. 260 mio. A/S Hads-Nings-Herreders Jernbaner (Odderbanen). Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland har i 2007 afgivet en hensigtserklæring gående ud på, at der skal udarbejdes en investeringsplan for såvel Odderbanen som Lemvigbanen (Lemvigbanen beskrives i det følgende afsnit), der gælder frem til For Odderbanen forelå der 1. januar 2007 en investeringsplan, som var godkendt af Århus Amtsråd. Investeringsplanen indeholder dog ikke investeringer i forbindelse med Odderbanens eventuelle integration i et kommende letbanesystem i Århus-området. For Odderbanens vedkommende foreslås det, at der hurtigst muligt gennemføres en spormodernisering af den stærkt nedslidte strækning mellem Odder og Tranbjerg. Der er indenfor det sidste tiår foretaget sporrenovering mellem Århus og Tranbjerg. Det foreslås endvidere, at Odderbanens nedslidte år gamle togsæt udskiftes i forbindelse med etablering af samdrift med Grenaabanen. Århus Amt har tidligere planlagt, at togene udfases, når der etableres samdrift med Grenaabanen. Det er aftalt med Transport- og Energiministeriet, at de nuværende Desiro-togsæt på Svendborgbanen overflyttes til Odderbanen og Grenaabanen med henblik på samdrift, når de nye IC-2 tog leveres. Det er fortsat planen, at der etableres samdrift med disse togsæt fra januar Anskaffelse af nye togsæt vil afhænge af, om det besluttes, at Odderbanen skal indgå i en letbaneløsning i Århus-området. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane A/S (Lemvigbanen). Fra Ringkøbing Amt forelå der 1. januar 2007 kun planer for investeringer på Lemvigbanen frem til Overordnet foreslås det, at der investeres i øget sikkerhed gennem færdiggørelse af fjernstyrede sikringsanlæg samt nedlæggelse af usikrede overkørsler. Lemvigbanen har i deltaget i et forskningsbaseret projekt omkring anvendelse af brint som brændstof til tog. Udskiftning af de ca. 25 år gamle tog foreslås gennemført i årene Det bliver i den forbindelse spændende at se, om der i givet fald indsættes brinttog på Lemvigbanen. Vestbanen A/S (Arriva). Arriva Tog A/S har siden 2002 udført driften på Vestbanen. Kontrakt om passagerkørsel på Vestbanen, der udføres med Vestbanens ældre Y-togsmateriel, udløber med udgangen af Sydtrafik og Region Syddanmark har endnu ikke taget stilling til, hvad det skal ske med driften af Vestbanen efter Såfremt driften opretholdes, og banens passagerer skal tilbydes et tidssvarende transportprodukt, så vil det utvivlsomt være nødvendigt at investere i nye togsæt. Sammenfatning. Sammenfattende kan det konkluderes, at der for lokalbanernes vedkommende allerede er sat skub i eller planer om en række virkelig store, omkostningstunge og påkrævede udviklingsprojekter, som alle har til formål at højne standarden for lokalbanetrafikken såvel lokalt som regionalt. Dette gør sig specielt gældende for lokalbanerne i Østdanmark og i det nordjyske, hvor der allerede er truffet beslutning om anskaffelse af nyt togmateriel og opgradering af infrastrukturen. Passagertrafikken på disse banestrækninger udgør da også ca. 88 % af den samlede passagermængde ved lokalbanerne i Danmark. Passagertrafik på lokalbanerne i 2005: Lokalbanen ekskl. Lille Nord Vestsjællands Lokalbaner Nordjyske Jernbaner Odderbanen Lollandsbanen Lemvigbanen Togrejser Personkm Togkm Oversigt ekskl. Vestbanen, da kørslen udføres af Arriva Tog A/S Kilde: Danske Regioner I alt Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Skinnebåren passagertrafik 2005: Lokalbaner ekskl. Lille Nord DSB Fjern+ Regionaltog DSB S-tog inkl. Lille Nord Metro Arriva I alt Togrejser Andel 5 % 31 % 44 % 17 % 3 % Kilde: Danmarks Statistik, Trafikstyrelsen, DSB, Ørestadsselskabet, Danske Regioner Odderbanen ser ud til at have en bæredygtig fremtid, når og hvis banen bliver integreret i samdrift med Grenaabanen og på længere sigt som en del af en helt ny letbane i Århus-området. Dette underbygges bl.a. af en kraftig udvikling i bosætningen langs banen. Måske mere uvist tegner fremtiden sig for Lemvigbanen og Vestbanen. Begge baner er da også beliggende i relativt tyndt befolkede områder med et forholdsvis spinkelt passagerunderlag. Lemvigbanen udfylder dog en vigtig rolle i forhold til transport af farligt gods i forbindelse med Cheminovas kemiske produktionsanlæg i Lemvig. 3. Case Vestsjællands Lokalbaner A/S. 3.1 Strækningskort. Fakta Vestsjællands Lokalbaner A/S Odsherredsbanen: - 49,6 km - 11 krydsningsstationer - 16 standsningssteder - 1,1 mio. passagerer årligt Tølløsebanen: - 50,8 km - 9 krydsningsstationer - 14 standsningssteder passagerer årligt I alt ca. 90 medarbejdere. Administration, værksted og trafikstyring er beliggende i Holbæk. Materielpark: - IC2-togsæt - Y-togssæt - Lint 41 togsæt undervejs - My-Mx lokomotiver - Troljer mv. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 3.2 Indledning. Vestsjællands Lokalbaner A/S (VL) er infrastrurforvalter/-ejer af og operatør på Odsherredsbanen (Holbæk-Nykøbing Sj.) hhv. Tølløsebanen (Tølløse-Slagelse). Selskabet er en fusion af Odsherredsbanen A/S og Høng-Tølløse Jernbane A/S. Historisk set har banerne i deres mere end 100-årige historie været tæt knyttet sammen med bl.a. fælles ledelse, materiel og værksted mv. Kørselsmæssigt har banerne dog kun i begrænset omfang været knyttet sammen, idet banerne dog er forbundet af delstrækningen Tølløse-Holbæk på Nordvestbanen (Banedanmark). Vestsjællands Amt besluttede i 2001, at der skulle udarbejdes en Transportpolitik [4]. I den forbindelse blev der indledningsvis udarbejdet en Transportredegørelse [5], som belyste forholdene på transportområdet, herunder lokalbanedriften og busdriften. I kølvandet på den i 2003 vedtagne Transportpolitik lod lokalbanerne udarbejde en Strategiplan / Visionsplan [6] med følgende overordnende målsætninger: Nye togsæt (som supplement til de i 1997 anskaffede IC2-togsæt). Opgradering af infrastrukturen med en forøgelse af strækningshastighederne. Større trafikudbud. Direkte tog Nykøbing Sj. Roskilde og Slagelse Nykøbing Sj. Genåbning af persontrafikken på banestrækningen mellem Høng og Gørlev. Etablering af Slagelse Bybane ved genåbning af persontrafikken fra Slagelse station til Antvorskov Kaserne. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Bl.a. på baggrund af ovennævnte nedsatte Vestsjællands Amt en arbejdsgruppe på embedsmandsniveau, der fik til opgave at undersøge lokalbanernes fremtidige rolle i den kollektive trafik i Vestsjælland. Atkins Danmark A/S blev valgt som rådgiver for arbejdsgruppen. Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at skabe et strategisk beslutningsgrundlag for amtet med mulighed for at vurdere den fremtidige arbejdsdeling mellem tog- og busdriften i amtet ud fra en afvejning mellem tre overordnede hensyn: Serviceniveau og -mål, hvor der søges en optimal betjening af trafikanternes fremtidige behov. En hensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske ressourcer til drift og investeringer i faste anlæg og rullende materiel. Beskrive forskellige modeller (scenarier) for, hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges i oplandet til lokalbanerne under hensyntagen til amtets transportpolitik, et konkurrencedygtigt Vestsjælland og de økonomiske ressourcer. Kommissorium for arbejdsgruppens undersøgelse: Beskrive omfanget af den kollektive transport ved VL samt Vestsjællands Trafikselskab (VT) i oplandet til lokalbanerne. Beskrive de virksomhedsøkonomiske og samfundsøkonomiske omkostninger samt bæredygtighed for den kollektive trafik (både bus og tog) i oplandet til lokalbanerne. Beskrive de forskellige modeller (scenarier) for hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges i oplandet til VL under hensyntagen til Amtets transportpolitik, et konkurrencedygtigt Vestsjællands og de økonomiske ressourcer. Undersøgelsen omfatter VL og VT. VL har årligt 1,7 mio. passagerer (Odsherredsbanen med ca. 1,1 mio. passagerer hhv. Tølløsebanen med ca passagerer), mens VT har 16. mio. buspassagerer. Den samlede undersøgelse er indeholdt i rapporten Lokalbanernes fremtidige rolle i den kollektive trafik [7] samt efterfølgende Suppleringsnotat [8]. 3.3 Scenarier. I analysearbejdet har følgende arbejdsprocesser været gennemløbet: A. Beskrivelse af dagens trafikale situation. B. Analyse af nuværende drifts- og virksomhedsøkonomi. C. Fremtidigt trafikalt behov i amtet, gennemførsel af spørgeskemaanalyse. D. Specificering af scenarier. E. Analyse af konsekvenser, herunder samfundsøkonomiske effekter. F. Konsolidering og sammenskrivning af beslutningsgrundlag. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Analysens indhold tog udgangspunkt i følgende scenarioer: Satsning Scenario 2 Status quo Scenario 1 Tilpasning Scenario 3 Nedlæggelse Scenario 4 I den indledende fase blev det empiriske grundlag primært tilvejebragt gennem en omfattende spørgeskemaanalyse blandt lokalbanernes brugere. Der blev endvidere anvendt eksisterende data omkring passagertal, køreplaner og økonomiske parametre for såvel bus som tog. Scenario 1 Status Quo. Udgangspunktet var, at lokalbanerne grundlæggende fortsætter uændret, dvs. banenet, standsningssteder, køreplaner mv. ikke ændres. Det forudsættes dog, at der sker en udskiftning af det rullende materiel. Det forudsættes endvidere, at der løbende gennemføres nedlæggelse af overkørsler samt etableres ATC. Investeringerne i dette scenario er opgjort til i alt 306 mio., hvoraf 250 mio. er til nye tog. Scenario 2 Udvidelse af driften. I dette scenario udvides kørslen på lokalbanerne ved genåbning af: banestrækningen Høng-Gørlev banestrækningen Slagelse-Idagård-Antvorskov Kaserne (Slagelse Bybane). Trafikeringen på de eksisterende linier forstærkes ved, at der etableres: stamlinie Nykøbing Sj.-Holbæk-Tølløse-Roskilde med timedrift som frekvens stamlinie Tølløse-Dianalund-Høng-Slagelse med timedrift som frekvens sammenhængende myldretidslinie Nykøbing Sj.-Holbæk-Tølløse-Slagelse med time-drift i myldretimerne. Trafikeringen på de eksisterende linier får et løft, ved at der indføres timedrift på faste minuttal i hele driftsperioden uden for myldretiden og med den ekstra service, at togene på Odsherredsbanen kører helt til Roskilde. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Som i scenario 1 er det en forudsætning, at der indføres nyt rullende materiel. Desuden forudsættes det, at der sker en udbygning af banenettet med et par ekstra krydsningsstationer, færre og bedre sikrede overkørsler og etablering af ATC. Alt i alt betyder det, at det bliver muligt at køre med højere hastigheder, hvilket giver op til % kortere rejsetider, og en bedre udnyttelse af det rullende materiel. Det sidste betyder, at der samlet set ikke behøves flere nye togsæt end i scenario 1, selv om der køres flere togkm. De to genåbnede banestrækninger vil dog skulle befares af moderniserede Y-tog og ikke af nye tog. En vigtig forudsætning for dette scenario er, at der etableres dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød investeringen på ca. 1 mia. er ikke indregnet, da anlægget (Banedanmark) er et statsligt anlæggende. Investeringen i scenario 2 er 381 mio., heraf 254 mio. til rullende materiel, dvs. 75 mio. mere end i scenario 1, som går til nødvendige infrastrukturforbedringer. Scenario 3 Nærbanealternativet. Som udgangspunkt fokuseres på, at lokalbanerne skal være nærbaner og tilbringer til DSB-banenettet. Lokalbanenettet reduceres ved: nedlæggelse af banen Nykøbing Sj.-Asnæs (nordlige ende af Odsherredsbanen) indstilling af driften på banestrækningen Dianalund-Skellebjerg-Ruds Vedby (midt på Tølløsebanen). Fremtidig trafikering: stamlinie Asnæs-Holbæk med timedrift og ½-timedrift i myldretimerne stamlinie Dianalund-Tølløse-Roskilde med timedrift og ½-timedrift i myldretimerne stamlinie Ruds Vedby-Høng-Slagelse med timedrift og ½-timedrift i myldretimerne. Investeringerne er opgjort til 331 mio. Indkøb af nyt rullende materiel er som i scenario 1 og 2. Øvrige investeringer er infrastrukturforbedringer, etablering af ATC samt overtagelse af et antal overkørselsanlæg fra Vejdirektoratet, der ikke driver overkørselsanlæg på strækninger, hvor der ikke er passagertrafik. Scenario 4 Nedlæggelse af lokalbanerne. Her nedlægges lokalbanerne og erstattes af busdrift. Banenettet nedlægges, og alle tekniske anlæg afhændes. Trafikdage på Aalborg Universitet

11 3.4 Analyse af konsekvenser og samfundsøkonomi. Konsekvensberegningerne er foretaget for følgende beregningselementer: passagereffekter og ændringer i billetindtægter driftsomkostninger investeringselementer rejsetidseffekt og tilgængelighed miljø samfundseffekt i øvrigt. I scenario 1 foretages en relativ passiv investering i nyt materiel, men benefits synes at være begrænsede. Da udnyttelsen af investeringen er ringe, fremkommer et samfundsøkonomisk negativt resultat på 232 mio. Som det fremgår, er nytte-omkostningsfaktor opgjort til kun 0,1, dvs. at for hver gang samfundet investerer 1 krone, kommer der kun 10 øre tilbage. Scenario 2 ser væsentlig anderledes ud. Her er investeringen ganske vist større som følge af, at der anskaffes nyt materiel, ligesom infrastrukturen opgraderes, så der kan køre flere tog, og rejsetiderne kan reduceres, men nytteeffekten for borgeren og for samfundet slår igennem i langt højere grad. Resultatet er som ovenfor skitseret en markant styrkelse af den kollektive trafik med 1,2 mio. ekstra togrejsende, som bl.a. får nemmere ved at pendle mod Hovedstadsområdet. Denne ekstra produktion giver også anledning til ekstra driftsomkostninger, der overstiger de ekstra billetindtægter, men facit bliver et positivt samfundsøkonomisk scenario med 74 mio. i overskud. Nytte-omkostningsfaktoren bliver 1,2, dvs. at for hver gang samfundet investerer 1, får samfundet 1,20 tilbage. Scenario 3 omfatter også en relativ stor aktiv investering herunder præget af en større omlægning af jernbane- og busdriften. Investeringen er noget mindre end i scenario 2, men det er borger- og samfundsnytterne også. De driftsmæssige konsekvenser er dog ikke tilfredsstillende, idet der netto opnås en tilgang til den kollektive trafik på kun godt rejsende. De hermed forbundne øgede indtægter opvejer ikke de øgede driftsomkostninger. Netto-tilgangen af passagerer dækker også over en vis afvandring fra den kollektive trafik, der hvor tog erstattes af busser. Samlet set udviser scenariet et negativt samfundsøkonomisk resultat på -241 mio. Scenario 4, hvor lokalbanetrafikken nedlægges, tegner umiddelbart til at være det bedste alternativ. Der foretages naturligvis ingen toginvesteringer, når den kollektive trafik omlægges og alene baseres på busdrift. Resultatet er, at godt ½ mio. rejsende forsvinder fra den kollektive trafik, hvorved bruger-, miljø- og øvrige samfundsgevinster er negative. Selvom væsentlige indtægter bortfalder, opnås samlet set store driftsmæssige besparelser, og teoretisk og analytisk fremkommer et positivt samfundsøkonomisk resultat på 87 mio.. Dette resultat er det bedste blandt de fire scenarier men dog ikke markant bedre end det samfundsøkonomiske resultat af scenario 2. Trafikdage på Aalborg Universitet

12 3.5 Supplerende undersøgelser. I kølvandet på arbejdsgruppens arbejde og den foreliggende rapport blev det politisk besluttet, at der på tilsvarende vis skulle undersøges 2 alternative scenarier til rapportens scenario 2 Udvidelse af driften hhv. scenario 3 Nærbanealternativet. Til forskel fra scenario 2 og 3, der begge forudsætter, at der er etableret dobbeltspor på Nordvestbanen på delstrækningen Lejre-Vipperød, hvilket tidligst kan være tilfældet omkring 2015, forudsætter de to nye scenarier ingen ændringer i infrastrukturen på Nordvestbanen. De to nye scenarioer kan således gennemføres på kort sigt i modsætning til scenario 2. De to nye scenarioer kan beskrives som følgende: Scenario 2a. Trafikken på de eksisterende linier forudsættes forstærket ved etablering af: stamlinie Holbæk-Nykøbing Sj. Med timedrift som frekvens stamlinie Tølløse-Dianalund-Høng-Slagelse med timedrift som frekvens sammenhængende myldretidslinie Nykøbing Sj.-Holbæk-Tølløse-Slagelse med timedrift i myldretiderne. Scenario 2b. Her nedlægges banestrækningen Nykøbing Sj.-Asnæs (nordlige ende af Odsherredsbanen), der i stedet busbetjenes, mens trafikeringen på de eksisterende linier forudsættes forstærket ved etablering af: stamlinie Holbæk-Asnæs med timedrift som frekvens stamlinie Tølløse-Dianalund-Høng-Slagelse med timedrift som frekvens sammenhængende myldretidslinie Asnæs-Holbæk-Tølløse-Slagelse med timedrift i myldretiderne. I såvel scenario 2a som i scenario 2b er genåbning af banestrækningen mellem Høng og Gørlev samt etablering af Slagelse Bybane udeladt, idet disse udviklingstiltag ikke fandt politisk opbakning. Trafikdage på Aalborg Universitet

13 På baggrund af ovennævnte fremkommer følgende effektberegninger: Passagereffekter og ændringer i billetindtægter Element Enhed Dagens Ændringer i forhold til dagens situation situation Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 Scenario 4 Togpassagerer Passagerer pr. år 1,7 mio ) ) Buspassagerer Passagerer pr. år 16 mio. 1) ) ) Kollektiv passagerer i alt Passagerer pr. år 16,5 mio. 2) ) ) Billetindtægter, tog årligt 22 +1,7 +16,7 +5,8-5,0-3,6-22,9 Billetindtægter, bus årligt 104 1) -0,0-0,4 +0,6 +5,5 +6,2 +17,0 Billetindtægter, i alt årligt 126 1) +1,7 +16,3 +6,4 +0,5 +2,6-5,9 1) For dagens situation omfatter passagertal og billetindtægter hele VT-området (ikke kun korridoren omkring lokalbanerne). 2) For dagens situation er antallet af kollektive passagerer ikke summen af togpassagerer og buspassager, idet en del passagerer rejser i tog-bus-kombination (optalt som både tog- og buspassagerer). 3) For scenario 2b er der passagerer, der rejser med tog-bus-kombination. Derfor er den reelle nettoændring i passagertallet for kollektiv passagerer som anført i tabellen. 4) For scenario 3 er der passagerer, der rejser med tog-bus-kombination. Derfor er den reelle nettoændring i passagertallet for kollektiv passagerer som anført i tabellen. For scenario 2a er beregnet en årlig stigning på passagerer svarende til godt 24 % af lokalbanernes nuværende passagertal. Stigningen skyldes den forbedrede trafikering på det eksisterende banenet inklusive anvendelsen af nye tog med bedre kørekomfort. Samtidig er beregnet en nettotilgang på buspassagerer på årsbasis. Denne tilgang skyldes primært, at der i dette scenario indsættes en del flere busser for at opnå koordinering med lokalbanernes ekstra togafgange i myldretiderne. For scenario 2b er beregnet en samlet stigning på passagerer med tog og bus på årsbasis. For tog alene er beregnet et nettofald på togpassagerer, hvilket dækker over et større fald i forbindelse med scenariets nedlæggelse af togbetjeningen på delstrækningen Asnæs-Nykøbing Sj. Og en stigning i togpassagertallet i forbindelse med den forbedrede togbetjening på det resterende eksisterende banenet. Trafikdage på Aalborg Universitet

14 Driftsomkostningerne i scenarierne er opgjort i form af ændringer i forhold til udgangspunktet. Ændringer i årlige driftsomkostninger (beløb er inkl. moms, der ikke kan afløftes) Driftselement Enhed (Enhedspris) Ændringer i forhold til dagens situation Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 Scenario 4 Enheder Enheder Enheder Enheder Enheder Enheder Produktion, tog togkm +/- 0 +/- 0 +1,35 +19,8 +0,47 +6,9 +0,07 +1,0 +0,29 +4,2-1,36-57,6 (14,63 pr. togkm) 1) Produktion, bus køreplantimer (420 pr. køreplantime) +/- 0 +/- 0-1,2-0,5 +4,0 +1,7 +18,3 +7,7 +21,2 +8,9 +58,3 +24,5 Infrastruk.afgifter, tog togkm 2) (4,75 pr. togkm) +/- 0 +/ , , , ,9 - - Vedligehold, tog Gørlev-Høng 3) , Vedligehold, tog Slagelse Bybane 3) , Vedligehold, tog Overkørsler 3) ,2 - - Driftsomkostninger i alt - +/ ,6 +8,7 +8,8-15, ,2 1) For scenario 4 er anvendt en besparelse i produktionsomkostningerne for tog svarende til VLs nuværende årlige driftsudgifter. 2) Infrastrukturafgifterne er i scenario 4 forudsat indeholdt i (de sparede) produktionsomkostninger for tog. 3) Omkostninger til vedligehold af de genåbnede banestrækninger Gørlev-Høng og Slagelse Bybane (scenario 2) er opgjort af VL. Omkostninger til vedligehold af overkørsler i scenario 3 skyldes det forhold, at VL skal overtage og drive 6 bomanlæg på strækningen Ruds Vedby-Dianalund i forbindelse med nedlæggelse af togbetjeningen på denne strækning. Investeringselementerne i scenarierne er opgjort i form af ændringer i forhold til udgangspunktet hvad angår investeringer i materiel og tekniske anlæg på lokalbanerne. Ændringer i investeringer (beløb er inkl. moms, der ikke kan afløftes) Investeringselement Enheds -pris 1) 25 Nye togsæt mio. pr. stk. 1 Modernisering af Y-tog mio. pr. stk. Sikring af 32 driftsoverkørsler 2) mio. Sikring af overkørsler til km/t 2) mio. ATC-togstop på 24 lokalbanenettet 2) mio. Ekstra krydsn.stationer, depotspor og tankanlæg Opgradering Gørlev-Høng Opgradering Slagelse Bybane Overtagelse af overkørsler 10 mio. 25 mio. 6 mio. 12 mio. Ændringer i forhold til dagens situation Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 Scenario 4 Antal Antal Antal Antal Antal Antal Investeringer i alt /-0 1) Enhedspriserne er opgjort af VL. 2) I scenario 2b er for investeringer i sikring af overkørsler og ATC-togstop anvendt 85 procent af enhedspriserne for investeringer i det samlede lokalbanenet, idet banestrækningen Nykøbing Sj.-Asnæs ikke togbetjenes/nedlægges i dette scenario. Trafikdage på Aalborg Universitet

15 Det samlede samfundsøkonomiske resultat ved scenarierne kan sammenfattes således: Samfundsøkonomiske effekter (beløb er nutidsværdier angivet i mio. ) Investeringer Materiel+infrastruktur Brugergevinst Tidsværdi Miljøgevinst Sikkerhed+emissioner Øvrig samfundsgevinst Øget mobilitet Driftskonsekvenser Indtægter-omkostninger Øvrige skatteændringer Provenutab mv. Samfundsøkonomisk resultat Samfundsøkonomisk nytte-omkostning faktor Ændringer i forhold til dagens situation Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 Scenario 4 263,2 325,7 274,7 245,5 283,8 0,0 0,5 379,6 204,2 104,0 134,2-127,7 1,2 8,0 3,7-2,5-1,9-12,5 0,1 68,0 36,6 18,6 24,0-22,9 21,8-50,6-21,7-107,6-154,6 298,8 7,6 21,1 7,8-20,6-26,0 48, ,1 1,2 0,8 0,1 0,1 - I scenario 2a foretages der en relativ stor investering i nyt materiel, ligesom infrastrukturen opgraderes, så der kan køre flere tog, og rejsetiderne kan reduceres. Nytteeffekten for borgerne og for samfundet slår da også igennem, men de samlede benefits opvejer ikke helt investeringerne, hvorfor facit bliver et negativt samfundsøkonomisk scenario med 46 mio. i underskud. Nytteomkostningsfaktoren bliver 0,8, dvs. at for hver gang samfundet investerer 1, får samfundet 0,80 tilbage. Scenario 2b omfatter også en relativ stor investering herunder præget af en større omlægning af jernbane- og busdriften. Investeringen er lidt mindre end i scenario 2a, men det er borger- og samfundsnytterne også. Samlet set udviser scenariet et negativt samfunds-økonomisk resultat på -197 mio. Nytteomkostningsfaktoren er opgjort til 0,1, dvs. at for hver gang samfundet investerer 1, kommer der kun 10 øre tilbage. 3.6 Politisk beslutning om lokalbanernes fremtidige rolle i den kollektive trafik i Vestsjælland Vestsjællands Amtsråd traf den 10. oktober 2005 principbeslutning om at gennemføre scenario 2a. Efterfølgende traf Vestsjællands Amtsråd den 27. februar 2006 beslutning om at følge den af VL fremlagte plan for gennemførelse af scenario 2a (leverandør, økonomi, finansieringsmodel mv.). Sagen blev efterfølgende forelagt Forberedelsesudvalget for Region Sjælland, der den 4. maj 2006 godkendte Vestsjællands Amtsråds beslutning, men med et nærmere forbehold om en nærmere vurdering af investeringerne i ATC og fjernstyringscentral samlet beløb på 28 mio. ). Trafikdage på Aalborg Universitet

16 Sammenfattende indeholder opgradering af infrastrukturen, som er planlagt til at ske over årene 2006 til 2009, følgende delprojekter: Nedlæggelse af eksisterende drifts-/markoverkørsler samt udskiftning af 6 offentlige overkørselsanlæg. Udbygning af eksisterende signalsystemer, herunder i forbindelse med udskiftning og opgradering af offentlige overkørsler. Etablering af ATC-Togstop på VL s strækninger samt indbygning af mobile ATP-anlæg i de eksisterende 3 stk. IC2-togsæt (nye togsæt forudsættes leveret med mobilt ATP-anlæg). Etablering af nye krydsningsstationer. Foruden forannævnte 4 delprojekter fra Atkins-rapporten vil det i løbet af de kommende år være nødvendigt at skulle foretage yderligere nødvendige investeringer: Udskiftning af ca. 8,5 km strækningsspor mellem Høng og Ruds Vedby på Tølløsebanen. Udskiftning af eksisterende fjernstyringscentral samt eksisterende kommunikationssystemer (afgangsmonitorer hhv. højttalerudkald på samtlige standsningssteder). Den samlede investering for opgradering af infrastrukturen ved VL fordeler sig således: Projektperiode Delprojektsum Delprojekt 1) Nedlæggelse af usikrede overkørsler 2) Udbygning af signalsystemer 3) Etablering af togkontrolanlæg# 4) Etablering af krydsningsstationer 5) Udskiftning af strækningsspor 6) Udskiftning af fjernstyringscentral# Total opgradering I alt mio. mio. mio. mio. mio. i alt mio. 11,0 7,0 7,0 7,0 32,0 3,0 9,0 9,0 9,0 30,0 1,0 14,0 9,0 24,0 0,5 5,0 4,5 10,0 2,0 28,0 30,0 5,0 3,0 8,0 22,5 66,0 29,5 16,0 134,0 # Forberedelsesudvalget for Region Sjælland har taget forbehold for disse investeringer, som skal undersøges nærmere før end endelig beslutning træffes. I tilknytning til ovennævnte blev der endvidere truffet beslutning om, at VL kunne foretage køb af nye tog. 3.7 Den videre proces for opgradering og udvikling af Vestsjællands Lokalbaner. Den 30. juni 2006 kunne VL underskrive kontrakt om anskaffelse af 9 nye togsæt af typen Coradia Lint-41. Den samlede kontraktsum udgør omkring 167 mio., og togsættene leveres og idriftsættes ultimo Trafikdage på Aalborg Universitet

17 Da Forberedelsesudvalget for Region Sjælland har udskudt beslutningen om at etablere ATC-Togstop i VL s infrastruktur, bliver de nye togsæt leveret uden mobile togkontrolanlæg. For så vidt angår opgradering af infrastrukturen har VL valgt Atkins Danmark A/S som rådgiver, hvor der arbejdes efter følgende overordnede tidsforløb: Koordinering af indgående aftaler om nedenstående rådgivningsydelser Fornyelse af ca. 8 km spor Rsb / Øn Afløsningsanlæg ved nedlæggelse af overkørsler Koordinering af samarbejde med øvrige interessenter Myndighedsgodkendelse i Trafikstyrelsen Oplæg til fremtidig sikkerhedskoncept Oplæg til fremtidig strategi Vurdering af differentierede hastigheder Sikkerhedsplan for hastighedsopgradering Besigtigelser, opmålinger og signalkommissioner Tilrettelæggelse og indhentning af tilbud på sporanalyse Deltagelse i analysearbejdet Tilrettelægge og indhente tilbud på opretning/ændring af sporgeometrien Deltagelse under anlægsperioderne Udarbejde detaljerede driftsoplæg fra 2010 Anbefale nye krydsningsstationer Projektering af nye krydsningsstationer Deltagelse under anlægsperioderne Trafikdage på Aalborg Universitet

18 3.8 Det fremtidige Vestsjællands Lokalbaner. Sigtet for hele opgraderingsprojektet er at skabe den mest hensigtsmæssige kombination af infrastruktur og mulig drift/køreplanen. I den forbindelse vil fokus være rettet mod frekvens, køretider og korrespondancer med afsæt i følgende delområder: Der opbygges en infrastruktumodel i simulerings- og køreplansværktøjet RailSys, som beskriver de nuværende forhold (signalplaceringer, hastigheder, krydsningsspor mv.) på såvel Tølløsebanen som Odsherredsbanen dette vil ske med afsæt i tidligere udarbejdede modeller for Nordvestbanen, som herved udbygges. Under hensyntagen til DSB s seneste GTA-køreplan, som forvenets at være gældende i 2010, optimeres de forskellige beskrevne driftsoplæg for VL ved hjælp af RailSys, således at overgangstider til landsdelstrafikken søges koordineret i Slagelse, ligesom det tilstræbes, at der skabes fornuftige overgangstider til Nordvestbanens tog til/fra Roskilde/København. I denne analyse vil der ligeledes blive fokuseret på en hensigtsmæssig omløbsplan for såvel materiel og personale. Ud fra de beregnede køretider i RailSys med Lint-tog og IC2-tog vil det således være muligt at vurdere nytten af de enkelte scenarier. Valg af scenario, og beslutning vedrørende placering af evt. nye krydsningsstationer, der skal indgå i den videre projektering. Der udarbejdes trafikale grundplaner. Målet for hele projektet er således, at VL ved tærsklen til 2010 vil kunne fremstå som en moderne lokalbane med nye togsæt og en opgraderet infrastruktur, hvor der samlet set tilbydes banernes brugere et større trafikudbud, bedre komfort, kortere rejsetider og en bedre pendlingsmulighed til/fra hovedstadsområdet samt Fyn/Jylland. Medicinen har været politisk opbakning til det at ville have jernbane i Vestsjælland samt ikke mindst bevillinger i størrelsesordenen ca. 300 mio. VL vil således stå godt rustet til fremtiden, hvor banerne vil kunne udgøre rygraden i den kollektive trafik i Vestsjælland. Et af de store spørgsmål er nu, hvorledes VL s hovedaktionær, trafikselskabet Movia, vil forvalte ejerskabet af VL set i relation til dobbeltrollen som udbyder af buskørslen i oplandet til lokalbanerne, og dermed udøve ansvaret for koordineringen af hele den kollektive trafik i Vestsjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet

19 4 Lokalbanernes fremtidige udvikling. Som det fremgår af ovennævnte, så er der for de fleste lokalbaners vedkommende sat gang i en modernisering og udvikling af lokalbanerne. Af flere store spørgsmål henstår bl.a.: Hvorledes vil trafikselskaberne og regionerne forvalte ejerskabet af og ansvaret for lokalbanerne? Hvilke konsekvenser får den nye ejerskabsstruktur for lokalbanernes organisation såvel drifts- som infrastrukturmæssigt? Hvorledes vil lokalbaneselskaberne manifestere sig i de nye og større regioner? Hvilke nye udviklingstiltag kan øge attraktiviteten af lokalbanerne? Disse spørgsmål giver ikke umiddelbart anledning til klare og entydige svar, men følgende tegner sig i horisonten: Specielt for lokalbanerne i Østdanmark tegner der sig nogle forestående og spændende spørgsmål om fremtiden. Movia har nedsat en arbejdsgruppe til analyse af området og til at fremkomme med forslag til fremtidig organisation og udvikling. Arbejdsgruppens arbejde skal afslutte sit arbejde ultimo oktober Umiddelbare temaer kunne være: Vil den nuværende struktur med 3 lokalbane- og operatørselskaber, hvoraf de 2 selskaber også er infrastrukturforvaltere/-ejere, og 1 infrastrukturselskab bestå? Vil der ske en fusion af 2 eller flere lokalbanseselskaber måske regionsopdelt? Vil lokalbanernes infrastruktur blive samlet i ét infrastrukturselskab? eller måske blive overført til Banedanmark? Vil der blot ske en harmonisering og effektivisering af enkelte arbejdsområder, f.eks. trafikstyring, administration? Hvorledes vil Østbanens rolle være i fremtiden? Uændret eller evt. overførsel til andet lokalbaneselskab, eller måske indgå i ét samlet lokalbaneselskab geografisk placeret i Region Sjælland? I det nordjyske vil lokalbanerne, trafikselskabet og regionen formentlig gøre sig tanker omkring optimering af den kollektive trafik gennem koordinering og helhedstænkning af lokalbanedriften og busdriften. Måske kan lokalbanerne med deres nye materiel komme til at fremstå som en endnu mere markant operatør f.eks. gennem øget samdrift af Hirtshalsbanen og Skagensbanen med betjening af delstrækningen mellem Hjørring og Frederikshavn, ja måske endda også i forhold til drift længere sydpå mod Ålborg. Trafikdage på Aalborg Universitet

20 For så vidt angår Odderbanen tegner der sig nogle spændende perspektiver i forbindelse med opgradering af infrastrukturen samt indsættelse af nyere materiel dette specielt set i forhold til samdrift med Grenaabanen og i et endnu større perspektiv som en del af en kommende letbane i Århus-området. Mere uklart synes fremtiden at stå for Vestbanen og Lemvigbanen: Er der fortsat politisk opbakning til at føre banen videre og ser Arriva Tog A/S sig fortsat som operatør på strækningen efter 2009? Vil der fortsat være politisk opbakning til at videreføre Lemvigbanen, når de store materielinvesteringer nærmer sig i 2013? 4.1 Perspektiver for øget attraktivitet af lokalbanerne. Set i lyset af de mange igangsatte udviklingstiltag for lokalbanerne er et af spørgsmålene hvorledes øger lokalbanerne sin attraktivitet? Følgende overordnede parametre tegner sig umiddelbart: Nye moderne togsæt Højere strækningshastigheder Højere frekvens med kortere rejsetid Færre standsningssteder til gene for de få og til gavn for de fleste Udvidet drift og samkørsel på andre strækninger Etablering af bybaner gennem øget betjening i større byområder Nedlæggelse af passagermæssigt tynde afgange Forbedring af publikumsfaciliteterne (perronaptering, venterum, infosystemer) Indførelse af nye sikkerhedssystemer (ERTMS / ETCS / GSM-R) Indgåelse af incitamentskontrakter med trafikselskaberne Benchmarking Markedsundersøgelser Fusion/sammenlægning af selskaber til større organisationer o Effektivisering og optimering. o Større faglighed og kompetenceudvikling med øgede rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder. Meget afgørende er det dog, hvorledes trafikselskaberne og regionerne politisk, administrativt og økonomisk vil forvalte og organisere lokalbanedriften i fremtiden time will show! Trafikdage på Aalborg Universitet

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Evaluering af Tølløsebanen

Evaluering af Tølløsebanen Evaluering af Tølløsebanen Baggrund I budgetaftalen for 2011 i Region Sjælland fremgik, at Frem mod trafikbestillingen for 2012 og budgetlægningen for 2012 vurderes det, om der kan foretages omlægninger,

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune

TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl. v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune TRAFIKDAGE AALBORG 2013 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Peter Nebeling Esbjerg Kommune 1 Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl Disposition Baggrund Screeningsanalysen

Læs mere

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016

Nøgletal for privatbanerne. Budget 2016 Nøgletal for privatbanerne Budget 2016 26. januar 2016 1 Nøgletal for privatbanerne Indhold Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Nøgletal for privatbanerne 5 2 Nøgletal for privatbanerne Indledende

Læs mere

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning

Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater. Sammenfatning N O T A T Lokalbanernes betydning i landområderne og resultater 29-04-2016 Sag nr. 15/998 Dokumentnr. 7626/16 Henrik Severin Hansen E-mail: hsh@regioner.dk Sammenfatning Lokalbanerne er en vigtig del af

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk

Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk NORDJYSKE JERNBANER SELVSTÆNDIGT REGIONALTOGSSYSTEM I NORDJYLLAND Udviklingen af de nordjyske lokalbaner. Udfordringer i den nuværende betjening på hovednettet i Nordjylland Vision for en Nordjysk regionaltogsbetjening

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden.

Tiltrådt, idet administrationen tager de faldne bemærkninger i betragtning ved fremsendelsen af det endelige udkast til Region Hovedstaden. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 22. marts 2012 Tommy Frost 07 Visionsplan for Lokalbanen 2012-2025 Indstilling: Det indstilles, At bestyrelsen godkender Visionsplan for Lokalbanen 2012

Læs mere

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v. Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om: Genudbud af togtrafikken

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde-Oksbøl v/ Preben Vilhof, COWI v/ Preben Vilhof, COWI 1 Baggrund Banebetjening i Esbjerg og Varde Kommuner De fem største byer i korridoren Ribe Bramming Esbjerg Varde Oksbøl > 100.000 indbyggere. Den praktiske tilgang: Jernbanen som

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015

S-tog til Roskilde. Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas. Trafikdage d. 24. august 2015 S-tog til Roskilde Er det stadig en mulighed? Anders Hunæus Kaas Trafikdage d. 24. august 2015 Disposition Baggrund for indlæg Tidligere analyser Trafikeringsomfang Infrastrukturændringer Perspektiver

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Den statslige Trafikplan

Den statslige Trafikplan Den statslige Trafikplan Status på Trafikplan 2012-2027 Movia Trafikbestillerkonference, maj 2012 Baggrund for den statslige trafikplan Lov om trafikselskaber fra 2005: - 8.Transportministeren udarbejder

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017

Trafikkøbsrapport lokalbaner Trafikselskabet Movia august 2017 Trafikkøbsrapport lokalbaner 2012-2016 Trafikselskabet Movia august 2017 Indledning Alle myndigheder, der indkøber offentlig servicetrafik, er, i medfør af EU Forordning nr. 2016/2338 (PSOforordningen),

Læs mere

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten

Trafikplan for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikplan 2012-2027 for den jernbanetrafik der udføres som offentlig servicetrafik på kontrakt med staten Trafikdage 2012 Vi har en PLAN Den statslige jernbane de kommende år Overblik over udviklingen:

Læs mere

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL

DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL DRIFTSØKONOMI FOR BUS- OG BANEMATERIEL Af Jan Kragerup, NIRAS, og Bent Jacobsen, RAMBØLL RESUMÉ Sammenligning af driftsøkonomi for bus- og banetransport vanskeliggøres ofte af de mange forskelle, som eksisterer

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018

TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 TRAFIKPLAN FOR jernbanen 2008-2018 Trafikplan for jernbanen 2008-2018 Strækninger Region Midtjylland betjenes af følgende statslige jernbanestrækninger (i parentes er anført den del af strækningen, der

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl

Screeningsanalyse: Nærbane Ribe-Esbjerg-Varde- Oksbøl Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling

Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling Lokalbanernes fremtidige opgave og udvikling Projektleder Pernille Jørgensen HUR Trafik 1. Baggrund Den 15. december 2000 blev loven om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne

Læs mere

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet

Resumerapport. Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet Resumerapport Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-174-5 Resumerapport Indhold

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland.

Der er en række forhold, der gør, at det netop nu er yderst relevant at drøfte banebetjeningen på Sjælland. Trafikstyrelsen Dato: 26. oktober 2012 Udkast til høringssvar om trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Region Sjælland har modtaget trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 i høring med

Læs mere

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark

Statens jernbaneplan, resumé og forslag til bemærkninger fra Region Syddanmark Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 19. august 2008 Statens jernbaneplan,

Læs mere

6. Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital

6. Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital Indholdsfortegnelse 1. Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og Forberedelsesudvalget samt efterregulering af delingsaftaler 2. Lokalbaneplan 2006-2015 3. Strategi for jordforurening 4. Renovering

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber

Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber 25 10 2010 Sag nr. 10/1141 Dokumentnr. 40414/10 Regionale synspunkter på evaluering af Lov om Trafikselskaber Revision af Lov om Trafikselskaber Transportministeren har igangsat en evaluering af lovgivningen

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012

30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 30 % passagervækst over 5 år - hvor kommer de fra? Den Danske Banekonference 9. maj 2012 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter 209 ansatte 6,25 mio.

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

I april 2008 indgik Hovedstadens Lokalbaner A/S kontrakt med ATKINS vedrørende rådgivning og projektering for opgraderingen af Østbanen.

I april 2008 indgik Hovedstadens Lokalbaner A/S kontrakt med ATKINS vedrørende rådgivning og projektering for opgraderingen af Østbanen. Regionstog 30.01.2009 Notat vedrørende Opgradering af infrastrukturen på Østbanen 1. Baggrund og hidtidigt forløb Lokalbaneplan 2006-2015, der er udarbejdet af Movia med bistand fra konsulentfirmaet Cowi,

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye

Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye Trafikdage i Aalborg 2016 Udviklingspotentiale i Lokaltog (Region Hovedstaden) - Direkte togbetjening af det nye Supersygehus i Hillerød og visionen for de nordsjællandske baner Jakob Skovgaard Villien,

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009

Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Notat om GSM-R på privatbanerne December 2009 Indholdsfortegnelse 1.0 Arbejdsgruppens anbefaling... 2 2.0 Notat om Banedanmark s udbud af GSM-R... 3 2.1 GSM-R projektet... 3 3.0 Baggrund for indstillinger...

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Kommuner Region Midtjylland. Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Kommuner Region Midtjylland Vedr. høring af Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Dato 23. juni 2008 Journalnummer 1-30-75-16-08 Kontaktperson Grethe Hassing Midttrafiks bestyrelse har den 20. juni 2008

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Nordjyske Jernbaner A/S. Velkommen videre

Nordjyske Jernbaner A/S. Velkommen videre Nordjyske Jernbaner A/S Velkommen videre Fusion af 2 traditionsbundne privatbaner i 2001 Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Etableret 1890 Hirtshalsbanen A/S Etableret 1925 Hovedaktionær NT/Region

Læs mere

Jernbanen nord for Århus

Jernbanen nord for Århus Jernbanen nord for Århus af jernbanenettet Præsentation for Region 15. december 2009 Tommy O. Jensen Jernbanenettet i Hirtshals Skagen Lidt jernbane geografi: Århus-Aalborg (2 spor) Aalborg-Frederikshavn

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Høring om statens trafikplan for jernbanen, Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. juli 2008 Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Trafikstyrelsen har sendt Trafikplan for jernbanen 2008-2018 til høring

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

God tilgængelighed til den kollektive trafik

God tilgængelighed til den kollektive trafik UDKAST God tilgængelighed til den kollektive trafik Ved Chefkonsulent Per Skrumsager Hansen, Center for Erhverv og Analyse Billede af gode forbindelser i den kollektive trafik vil være ændret om 10-15

Læs mere

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen

TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen. Jens Andersen TØF konference 12. marts 2003 Investeringer på jernbanen Jens Andersen Regeringens plan for trafikinvesteringer 2003 Oversigt over projekterne - igangværende som nye Infrastrukturens betydning Vigtigt

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2

HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA INDHOLD NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP. 1 Baggrund og formål. 1 Baggrund og formål 1. 2 Metode 2 NORDDJURS KOMMUNE HALVTIMESDRIFT HORNSLET GRENAA ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NY KRYDSNINGSSTATION VED TRUSTRUP NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer.

Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. TØF 12.-13. oktober 2010 Letbaner og BRT. Højklasset kollektiv bytrafik i form af letbaner og busser i eget tracé skal styrke den kollektive trafik i de største danske byer. Letbanen i Århus Skitseprojekteringen

Læs mere

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse

Movia afgiver høringssvar vedrørende Trafikplan for jernbanen 2008-2018 i overensstemmelse Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 TDP 14. Høring om trafikplan for jernbanen 2008-2018 Indstilling: Direktionen indstiller, at Movia afgiver høringssvar vedrørende

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner

Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner Realiseringsplan for investeringer i Region Hovedstadens lokalbaner Rapport Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 6 2.1 Formål 6 2.2 Baggrund 7 2.3 Beskrivelse af scenarier

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018

Trafikplan for jernbanen, 2008-2018 Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Miljø- og teknik Dato: Reference: Anders Brinch Larsen Direkte telefon: 89 59 10 07 E-mail: anbl@norddjurs.dk Journalnr.: 13.05.16K04 Acdre: 08/17767 Trafikplan

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal

Vision for banetrafikken i Region Sjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 Lars Bosendal Vision for banetrafikken i Region Sjælland En fælles vision fra kommunerne og Region Sjælland Et samlet syn

Læs mere

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser

At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne sender en ansøgning om puljemidler til at gennemføre et 3-årigt forsøg med direkte busser Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2009 CLA 14 Pilotforsøg med direkte busser Indstilling: Direktionen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at Movia og regionen/regionerne

Læs mere

Perspektiver og muligheder i bustrafikken

Perspektiver og muligheder i bustrafikken Perspektiver og muligheder i bustrafikken Jeppe Gaard Områdechef, Projekter og infrastruktur 1 Oplæg i Transportministeriet 14. november 2013 Hvad efterspørger kunderne i den kollektive trafik? Movia kundepræferenceundersøgelse

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland 4 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg

Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg Fremtidig trafikering af Vestbanen baseret på en samdrift med den statslige strækning Varde - Esbjerg 1. Fremtidig trafikering - samdrift med den statslige strækning Den fremtidige trafikering forudsætter,

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet.

Finn Aaberg forlod mødet kl. 9.25. Knud Larsen var mødeleder under den resterende del af mødet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 21.juni 2012 Tommy Frost 10 Kald af optioner i trafikkøbskontrakter med lokalbaneselskaberne. Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen

Læs mere

50 procent flere skal med busserne i 2019

50 procent flere skal med busserne i 2019 NOTAT, Danske Regioner 30-10-2009 50 procent flere skal med busserne i 2019 Danske Regioner foreslår, at regeringen sætter som mål, at bustrafikken i 2019 skal være vokset med 50 procent. Det er 10 år

Læs mere

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen

Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Kystbanens opgradering - næste skridt i udviklingen af Øresundsregionen Jacob Nielsen, udviklingskonsulent Helsingør Kommune Henrik Sylvan, chefplanlægger Atkins Danmark Den danske og svenske regering

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. info@trafikstyrelsen.dk Regionshuset Viborg Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk info@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 Tommy O. Jensen/Atkins Danmark Udvikling af jernbanen i Danmark Status 2011 160 km/t og

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Review af Signalprogrammet

Review af Signalprogrammet Review af Signalprogrammet 1 Ombordudstyr Udrustning er forsinket, men Deloittes kategorisering af togtypernes kompleksitet Der er forskel på, hvor svært det er, at udruste tog. Første Nordjyske tog ombordudrustet

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

NOTAT. Automatisk S-banedrift

NOTAT. Automatisk S-banedrift NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. januar 2011 J. nr. 2010-101 Center for Kollektiv Trafik Automatisk S-banedrift Baggrund Transportarbejdet på S-banen har i en længere årrække været faldende. Det faldende transportarbejde

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning

UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION INDHOLD. 1 Indledning Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt HILLERØD KOMMUNE UNDERSØGELSE AF FASE 1 AF OMBYGNINGEN AF HILLERØD STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg?

Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Mangler der noget i Timemodellens køreplansoplæg? Gennemgang af det trafikale oplæg - og hvad med efter 2030? Anders H. Kaas 18. november 2014 Agenda Før 2030 Hvordan kan man udnytte den eksisterende infrastruktur

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere