Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder"

Transkript

1 Lokalbanernes fremtid og udviklingsmuligheder Johnny Christensen, Atkins Danmark A/S Anders Hunæus Kaas, Atkins Danmark A/S 1. Baggrund Den 1. januar 2007 trådte strukturreformen som bekendt i kraft. Den hidtidige struktur med Amter og amtslige trafikselskaber er således ophørt, og der er fremkommet et helt nyt Danmarkskort med bl.a. nye regioner, kommuner og trafikselskaber. Lokalbanernes aktiemajoritet har i perioden været placeret hos de respektive amter/hur, men er nu placeret hos de nye og generelt større trafikselskaber med følgende opdeling: Lokalbaneselskab: Lokalbanen A/S Vestsjællands Lokalbaner A/S Operatørstrækning: Frederiksværkbanen* Gribskovbanen* Hornbækbanen* Nærumbanen* Lille Nord* Østbanen* Odsherredsbanen Tølløsebanen Regionsbeliggenhed: Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Sjælland Region Sjælland Region Sjælland Trafikselskab Aktiemajoritet: Movia Movia A/S Lollandsbanen Lollandsbanen Region Sjælland Movia Nordjyske Jernbaner A/S Skagensbanen Hirtshalsbanen Region Nordjylland Region Nordjylland Nordjyllands Trafikselskab A/S Hads-Ning Herreders Odderbanen Region Midtjylland Midttrafik Jernbane Vemb-Lemvig-Thyborøn Lemvigbanen Region Midtjylland Midttrafik Jernbane A/S Vestbanen A/S Vestbanen# Region Syddanmark Sydtrafik * Infrastrukturejer er Hovedstadens Lokalbaner A/S drift udføres og infrastruktur varetages af Lokalbanen A/S # Infrastrukturejer er Vestbanen A/S drift udføres og infrastruktur varetages af Arriva Tog A/S (Øvrige lokalbaneselskaber er såvel infrastrukturejer som operatør på pågældende strækninger) Regionerne har herefter ansvaret for lokalbanerne, hvor selve driftsopgaven varetages af trafikselskaberne med lokalbanerne som operatør/entreprenør. Regionerne yder via trafikselskaberne driftstilskud (betaling for offentlig servicekørsel) til lokalbanerne. Regionerne afholder endvidere lokalbanernes anlægsinvesteringer, dog således at regionerne fra staten modtager anlægstilskud til bl.a. fornyelse af materiel og baneanlæg. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Anlægstilskuddet ydes direkte til regionen årligt frem til 2015, hvorefter det indgår i bloktilskuddet (DUT). Særligt skiller det sig ud, at det østdanske trafikselskab Movia (fusion af HUR, VT og STS) har aktiemajoriteten i tre lokalbaneselskaber samt ét infrastrukturselskab med en geografisk placering i to regioner. Det nye Danmarkskort med Regioner, trafikselskaber, lokalbaner og andre baner Trafikdage på Aalborg Universitet

3 2. Igangværende udviklingsaktiviteter. Efter en mangeårig stilstand er der de senere år truffet beslutning om, og igangsat, en massiv udvikling af flere af lokalbanerne primært gennem indsættelse af nye togsæt og opgradering af infrastrukturen til højere hastigheder. Lokalbanen A/S (operatørselskab) Hovedstadens Lokalbaner A/S (infrastrukturselskab). HUR (nu Movia) har ladet udarbejde en Lokalbaneplan [1], der i hovedtræk omhandler anskaffelse af nyt rullende materiel samt opgradering af infrastrukturen med en forøgelse af strækningshastighederne på de fleste af lokalbanestrækningerne. Lokalbaneplan er en fortsættelse af de tidligere planer Masterplanen [2] fra 2001 hhv. Implementeringsplanen [3] fra De forventede omkostninger til opgradering af infrastrukturen for alle strækningerne er opgjort til 175 mio. (niveau 2006). I 2007 indsættes der 27 nye togsæt af typen Coradia Lint-41 togsæt på strækningerne, ekskl. Nærumbanen og Østbanen. Indsættelsen af de nye tog vil sammen med de kommende års opgradering af infrastrukturen med en øget strækningshastighed op til 100 km/t medføre et større trafikudbud. Investeringssummen er på ca. 575 mio. Der er i første omgang ikke anskaffet nye togsæt til Østbanen, men der er nu fremlagt en plan for Østbanen mht. anskaffelse af nye togsæt og opgradering af infrastrukturen. Region Sjælland har juni 2007 truffet beslutning om at bevilge 125 mio. til anskaffelse af nye togsæt til Østbanen, som forventes indsat i daglig drift inden for de næste 1-2 år. Der er ligeledes bevilget investeringsmidler i størrelsesordenen 60 mio. til hastighedsopgradering af Østbanen. Lille Nord-strækningen har indtil 2007 haft DSB som operatør. Lokalbanen A/S har nu overtaget operatørrollen, og planlægger indsættelse af de nye Coradia Lint-41 togsæt på strækningen. Af den hidtidige materielpark forudsættes de ældre Y-tog og IC2-togsæt afhændet, og de eksisterende togsæt af typen RegioSprinter forudsættes at fortsætte i drift på Nærumbanen. Alle 6 lokalbanestrækninger fjernstyres fra den nye driftscentral i Hillerød, hvor der også er opført nye værkstedsfaciliteter i forbindelse med anskaffelse af de nye togsæt. Vestsjællands Lokalbaner A/S (Odsherredsbanen og Tølløsebanen). Der henvises til særskilt beskrivelse i afsnit 3. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 A/S Lollandsbanen. Storstrøms Amt og HUR indgik i aftale om, at Lollandsbanen kunne købe 6 IC2-togsæt af Hovedstadens Lokalbaner A/S til en samlet pris af 71 mio. (inkl. moms). De 6 IC2-togsæt er leveret og idriftsat i 2007, således at stort set al drift ved Lollandsbanen herefter udføres med denne togtype. Lollandsbanen har juni 2007 som de første i Danmark underskrevet en kontrakt om anskaffelse af et computerstyret sikringsanlæg, der lever op til standarderne omkring ERTMS 2. Nordjyske Jernbaner A/S (Skagensbanen og Hirtshalsbanen). Siden fusionen af Skagensbanen og Hirtshalsbanen i 2001 og Nordjyllands Amts overtagelse af lokalbanerne har disse været gennem en omfattende modernisering, bl.a. gennem: Anskaffelse af 7 nye togsæt af typen Desiro. Udskiftning af strækningssporet på Skagensbanen. Nyt sikringsanlæg på Hirtshalsbanen og nyt fjernstyringsanlæg. Der i de senere år foretaget samlede investeringer i de nordjyske lokalbaner på i alt ca. 260 mio. A/S Hads-Nings-Herreders Jernbaner (Odderbanen). Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland har i 2007 afgivet en hensigtserklæring gående ud på, at der skal udarbejdes en investeringsplan for såvel Odderbanen som Lemvigbanen (Lemvigbanen beskrives i det følgende afsnit), der gælder frem til For Odderbanen forelå der 1. januar 2007 en investeringsplan, som var godkendt af Århus Amtsråd. Investeringsplanen indeholder dog ikke investeringer i forbindelse med Odderbanens eventuelle integration i et kommende letbanesystem i Århus-området. For Odderbanens vedkommende foreslås det, at der hurtigst muligt gennemføres en spormodernisering af den stærkt nedslidte strækning mellem Odder og Tranbjerg. Der er indenfor det sidste tiår foretaget sporrenovering mellem Århus og Tranbjerg. Det foreslås endvidere, at Odderbanens nedslidte år gamle togsæt udskiftes i forbindelse med etablering af samdrift med Grenaabanen. Århus Amt har tidligere planlagt, at togene udfases, når der etableres samdrift med Grenaabanen. Det er aftalt med Transport- og Energiministeriet, at de nuværende Desiro-togsæt på Svendborgbanen overflyttes til Odderbanen og Grenaabanen med henblik på samdrift, når de nye IC-2 tog leveres. Det er fortsat planen, at der etableres samdrift med disse togsæt fra januar Anskaffelse af nye togsæt vil afhænge af, om det besluttes, at Odderbanen skal indgå i en letbaneløsning i Århus-området. Trafikdage på Aalborg Universitet

5 Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane A/S (Lemvigbanen). Fra Ringkøbing Amt forelå der 1. januar 2007 kun planer for investeringer på Lemvigbanen frem til Overordnet foreslås det, at der investeres i øget sikkerhed gennem færdiggørelse af fjernstyrede sikringsanlæg samt nedlæggelse af usikrede overkørsler. Lemvigbanen har i deltaget i et forskningsbaseret projekt omkring anvendelse af brint som brændstof til tog. Udskiftning af de ca. 25 år gamle tog foreslås gennemført i årene Det bliver i den forbindelse spændende at se, om der i givet fald indsættes brinttog på Lemvigbanen. Vestbanen A/S (Arriva). Arriva Tog A/S har siden 2002 udført driften på Vestbanen. Kontrakt om passagerkørsel på Vestbanen, der udføres med Vestbanens ældre Y-togsmateriel, udløber med udgangen af Sydtrafik og Region Syddanmark har endnu ikke taget stilling til, hvad det skal ske med driften af Vestbanen efter Såfremt driften opretholdes, og banens passagerer skal tilbydes et tidssvarende transportprodukt, så vil det utvivlsomt være nødvendigt at investere i nye togsæt. Sammenfatning. Sammenfattende kan det konkluderes, at der for lokalbanernes vedkommende allerede er sat skub i eller planer om en række virkelig store, omkostningstunge og påkrævede udviklingsprojekter, som alle har til formål at højne standarden for lokalbanetrafikken såvel lokalt som regionalt. Dette gør sig specielt gældende for lokalbanerne i Østdanmark og i det nordjyske, hvor der allerede er truffet beslutning om anskaffelse af nyt togmateriel og opgradering af infrastrukturen. Passagertrafikken på disse banestrækninger udgør da også ca. 88 % af den samlede passagermængde ved lokalbanerne i Danmark. Passagertrafik på lokalbanerne i 2005: Lokalbanen ekskl. Lille Nord Vestsjællands Lokalbaner Nordjyske Jernbaner Odderbanen Lollandsbanen Lemvigbanen Togrejser Personkm Togkm Oversigt ekskl. Vestbanen, da kørslen udføres af Arriva Tog A/S Kilde: Danske Regioner I alt Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Skinnebåren passagertrafik 2005: Lokalbaner ekskl. Lille Nord DSB Fjern+ Regionaltog DSB S-tog inkl. Lille Nord Metro Arriva I alt Togrejser Andel 5 % 31 % 44 % 17 % 3 % Kilde: Danmarks Statistik, Trafikstyrelsen, DSB, Ørestadsselskabet, Danske Regioner Odderbanen ser ud til at have en bæredygtig fremtid, når og hvis banen bliver integreret i samdrift med Grenaabanen og på længere sigt som en del af en helt ny letbane i Århus-området. Dette underbygges bl.a. af en kraftig udvikling i bosætningen langs banen. Måske mere uvist tegner fremtiden sig for Lemvigbanen og Vestbanen. Begge baner er da også beliggende i relativt tyndt befolkede områder med et forholdsvis spinkelt passagerunderlag. Lemvigbanen udfylder dog en vigtig rolle i forhold til transport af farligt gods i forbindelse med Cheminovas kemiske produktionsanlæg i Lemvig. 3. Case Vestsjællands Lokalbaner A/S. 3.1 Strækningskort. Fakta Vestsjællands Lokalbaner A/S Odsherredsbanen: - 49,6 km - 11 krydsningsstationer - 16 standsningssteder - 1,1 mio. passagerer årligt Tølløsebanen: - 50,8 km - 9 krydsningsstationer - 14 standsningssteder passagerer årligt I alt ca. 90 medarbejdere. Administration, værksted og trafikstyring er beliggende i Holbæk. Materielpark: - IC2-togsæt - Y-togssæt - Lint 41 togsæt undervejs - My-Mx lokomotiver - Troljer mv. Trafikdage på Aalborg Universitet

7 3.2 Indledning. Vestsjællands Lokalbaner A/S (VL) er infrastrurforvalter/-ejer af og operatør på Odsherredsbanen (Holbæk-Nykøbing Sj.) hhv. Tølløsebanen (Tølløse-Slagelse). Selskabet er en fusion af Odsherredsbanen A/S og Høng-Tølløse Jernbane A/S. Historisk set har banerne i deres mere end 100-årige historie været tæt knyttet sammen med bl.a. fælles ledelse, materiel og værksted mv. Kørselsmæssigt har banerne dog kun i begrænset omfang været knyttet sammen, idet banerne dog er forbundet af delstrækningen Tølløse-Holbæk på Nordvestbanen (Banedanmark). Vestsjællands Amt besluttede i 2001, at der skulle udarbejdes en Transportpolitik [4]. I den forbindelse blev der indledningsvis udarbejdet en Transportredegørelse [5], som belyste forholdene på transportområdet, herunder lokalbanedriften og busdriften. I kølvandet på den i 2003 vedtagne Transportpolitik lod lokalbanerne udarbejde en Strategiplan / Visionsplan [6] med følgende overordnende målsætninger: Nye togsæt (som supplement til de i 1997 anskaffede IC2-togsæt). Opgradering af infrastrukturen med en forøgelse af strækningshastighederne. Større trafikudbud. Direkte tog Nykøbing Sj. Roskilde og Slagelse Nykøbing Sj. Genåbning af persontrafikken på banestrækningen mellem Høng og Gørlev. Etablering af Slagelse Bybane ved genåbning af persontrafikken fra Slagelse station til Antvorskov Kaserne. Trafikdage på Aalborg Universitet

8 Bl.a. på baggrund af ovennævnte nedsatte Vestsjællands Amt en arbejdsgruppe på embedsmandsniveau, der fik til opgave at undersøge lokalbanernes fremtidige rolle i den kollektive trafik i Vestsjælland. Atkins Danmark A/S blev valgt som rådgiver for arbejdsgruppen. Formålet med arbejdsgruppens arbejde var at skabe et strategisk beslutningsgrundlag for amtet med mulighed for at vurdere den fremtidige arbejdsdeling mellem tog- og busdriften i amtet ud fra en afvejning mellem tre overordnede hensyn: Serviceniveau og -mål, hvor der søges en optimal betjening af trafikanternes fremtidige behov. En hensigtsmæssig udnyttelse af de økonomiske ressourcer til drift og investeringer i faste anlæg og rullende materiel. Beskrive forskellige modeller (scenarier) for, hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges i oplandet til lokalbanerne under hensyntagen til amtets transportpolitik, et konkurrencedygtigt Vestsjælland og de økonomiske ressourcer. Kommissorium for arbejdsgruppens undersøgelse: Beskrive omfanget af den kollektive transport ved VL samt Vestsjællands Trafikselskab (VT) i oplandet til lokalbanerne. Beskrive de virksomhedsøkonomiske og samfundsøkonomiske omkostninger samt bæredygtighed for den kollektive trafik (både bus og tog) i oplandet til lokalbanerne. Beskrive de forskellige modeller (scenarier) for hvordan den kollektive trafik kan tilrettelægges i oplandet til VL under hensyntagen til Amtets transportpolitik, et konkurrencedygtigt Vestsjællands og de økonomiske ressourcer. Undersøgelsen omfatter VL og VT. VL har årligt 1,7 mio. passagerer (Odsherredsbanen med ca. 1,1 mio. passagerer hhv. Tølløsebanen med ca passagerer), mens VT har 16. mio. buspassagerer. Den samlede undersøgelse er indeholdt i rapporten Lokalbanernes fremtidige rolle i den kollektive trafik [7] samt efterfølgende Suppleringsnotat [8]. 3.3 Scenarier. I analysearbejdet har følgende arbejdsprocesser været gennemløbet: A. Beskrivelse af dagens trafikale situation. B. Analyse af nuværende drifts- og virksomhedsøkonomi. C. Fremtidigt trafikalt behov i amtet, gennemførsel af spørgeskemaanalyse. D. Specificering af scenarier. E. Analyse af konsekvenser, herunder samfundsøkonomiske effekter. F. Konsolidering og sammenskrivning af beslutningsgrundlag. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Analysens indhold tog udgangspunkt i følgende scenarioer: Satsning Scenario 2 Status quo Scenario 1 Tilpasning Scenario 3 Nedlæggelse Scenario 4 I den indledende fase blev det empiriske grundlag primært tilvejebragt gennem en omfattende spørgeskemaanalyse blandt lokalbanernes brugere. Der blev endvidere anvendt eksisterende data omkring passagertal, køreplaner og økonomiske parametre for såvel bus som tog. Scenario 1 Status Quo. Udgangspunktet var, at lokalbanerne grundlæggende fortsætter uændret, dvs. banenet, standsningssteder, køreplaner mv. ikke ændres. Det forudsættes dog, at der sker en udskiftning af det rullende materiel. Det forudsættes endvidere, at der løbende gennemføres nedlæggelse af overkørsler samt etableres ATC. Investeringerne i dette scenario er opgjort til i alt 306 mio., hvoraf 250 mio. er til nye tog. Scenario 2 Udvidelse af driften. I dette scenario udvides kørslen på lokalbanerne ved genåbning af: banestrækningen Høng-Gørlev banestrækningen Slagelse-Idagård-Antvorskov Kaserne (Slagelse Bybane). Trafikeringen på de eksisterende linier forstærkes ved, at der etableres: stamlinie Nykøbing Sj.-Holbæk-Tølløse-Roskilde med timedrift som frekvens stamlinie Tølløse-Dianalund-Høng-Slagelse med timedrift som frekvens sammenhængende myldretidslinie Nykøbing Sj.-Holbæk-Tølløse-Slagelse med time-drift i myldretimerne. Trafikeringen på de eksisterende linier får et løft, ved at der indføres timedrift på faste minuttal i hele driftsperioden uden for myldretiden og med den ekstra service, at togene på Odsherredsbanen kører helt til Roskilde. Trafikdage på Aalborg Universitet

10 Som i scenario 1 er det en forudsætning, at der indføres nyt rullende materiel. Desuden forudsættes det, at der sker en udbygning af banenettet med et par ekstra krydsningsstationer, færre og bedre sikrede overkørsler og etablering af ATC. Alt i alt betyder det, at det bliver muligt at køre med højere hastigheder, hvilket giver op til % kortere rejsetider, og en bedre udnyttelse af det rullende materiel. Det sidste betyder, at der samlet set ikke behøves flere nye togsæt end i scenario 1, selv om der køres flere togkm. De to genåbnede banestrækninger vil dog skulle befares af moderniserede Y-tog og ikke af nye tog. En vigtig forudsætning for dette scenario er, at der etableres dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød investeringen på ca. 1 mia. er ikke indregnet, da anlægget (Banedanmark) er et statsligt anlæggende. Investeringen i scenario 2 er 381 mio., heraf 254 mio. til rullende materiel, dvs. 75 mio. mere end i scenario 1, som går til nødvendige infrastrukturforbedringer. Scenario 3 Nærbanealternativet. Som udgangspunkt fokuseres på, at lokalbanerne skal være nærbaner og tilbringer til DSB-banenettet. Lokalbanenettet reduceres ved: nedlæggelse af banen Nykøbing Sj.-Asnæs (nordlige ende af Odsherredsbanen) indstilling af driften på banestrækningen Dianalund-Skellebjerg-Ruds Vedby (midt på Tølløsebanen). Fremtidig trafikering: stamlinie Asnæs-Holbæk med timedrift og ½-timedrift i myldretimerne stamlinie Dianalund-Tølløse-Roskilde med timedrift og ½-timedrift i myldretimerne stamlinie Ruds Vedby-Høng-Slagelse med timedrift og ½-timedrift i myldretimerne. Investeringerne er opgjort til 331 mio. Indkøb af nyt rullende materiel er som i scenario 1 og 2. Øvrige investeringer er infrastrukturforbedringer, etablering af ATC samt overtagelse af et antal overkørselsanlæg fra Vejdirektoratet, der ikke driver overkørselsanlæg på strækninger, hvor der ikke er passagertrafik. Scenario 4 Nedlæggelse af lokalbanerne. Her nedlægges lokalbanerne og erstattes af busdrift. Banenettet nedlægges, og alle tekniske anlæg afhændes. Trafikdage på Aalborg Universitet

11 3.4 Analyse af konsekvenser og samfundsøkonomi. Konsekvensberegningerne er foretaget for følgende beregningselementer: passagereffekter og ændringer i billetindtægter driftsomkostninger investeringselementer rejsetidseffekt og tilgængelighed miljø samfundseffekt i øvrigt. I scenario 1 foretages en relativ passiv investering i nyt materiel, men benefits synes at være begrænsede. Da udnyttelsen af investeringen er ringe, fremkommer et samfundsøkonomisk negativt resultat på 232 mio. Som det fremgår, er nytte-omkostningsfaktor opgjort til kun 0,1, dvs. at for hver gang samfundet investerer 1 krone, kommer der kun 10 øre tilbage. Scenario 2 ser væsentlig anderledes ud. Her er investeringen ganske vist større som følge af, at der anskaffes nyt materiel, ligesom infrastrukturen opgraderes, så der kan køre flere tog, og rejsetiderne kan reduceres, men nytteeffekten for borgeren og for samfundet slår igennem i langt højere grad. Resultatet er som ovenfor skitseret en markant styrkelse af den kollektive trafik med 1,2 mio. ekstra togrejsende, som bl.a. får nemmere ved at pendle mod Hovedstadsområdet. Denne ekstra produktion giver også anledning til ekstra driftsomkostninger, der overstiger de ekstra billetindtægter, men facit bliver et positivt samfundsøkonomisk scenario med 74 mio. i overskud. Nytte-omkostningsfaktoren bliver 1,2, dvs. at for hver gang samfundet investerer 1, får samfundet 1,20 tilbage. Scenario 3 omfatter også en relativ stor aktiv investering herunder præget af en større omlægning af jernbane- og busdriften. Investeringen er noget mindre end i scenario 2, men det er borger- og samfundsnytterne også. De driftsmæssige konsekvenser er dog ikke tilfredsstillende, idet der netto opnås en tilgang til den kollektive trafik på kun godt rejsende. De hermed forbundne øgede indtægter opvejer ikke de øgede driftsomkostninger. Netto-tilgangen af passagerer dækker også over en vis afvandring fra den kollektive trafik, der hvor tog erstattes af busser. Samlet set udviser scenariet et negativt samfundsøkonomisk resultat på -241 mio. Scenario 4, hvor lokalbanetrafikken nedlægges, tegner umiddelbart til at være det bedste alternativ. Der foretages naturligvis ingen toginvesteringer, når den kollektive trafik omlægges og alene baseres på busdrift. Resultatet er, at godt ½ mio. rejsende forsvinder fra den kollektive trafik, hvorved bruger-, miljø- og øvrige samfundsgevinster er negative. Selvom væsentlige indtægter bortfalder, opnås samlet set store driftsmæssige besparelser, og teoretisk og analytisk fremkommer et positivt samfundsøkonomisk resultat på 87 mio.. Dette resultat er det bedste blandt de fire scenarier men dog ikke markant bedre end det samfundsøkonomiske resultat af scenario 2. Trafikdage på Aalborg Universitet

12 3.5 Supplerende undersøgelser. I kølvandet på arbejdsgruppens arbejde og den foreliggende rapport blev det politisk besluttet, at der på tilsvarende vis skulle undersøges 2 alternative scenarier til rapportens scenario 2 Udvidelse af driften hhv. scenario 3 Nærbanealternativet. Til forskel fra scenario 2 og 3, der begge forudsætter, at der er etableret dobbeltspor på Nordvestbanen på delstrækningen Lejre-Vipperød, hvilket tidligst kan være tilfældet omkring 2015, forudsætter de to nye scenarier ingen ændringer i infrastrukturen på Nordvestbanen. De to nye scenarioer kan således gennemføres på kort sigt i modsætning til scenario 2. De to nye scenarioer kan beskrives som følgende: Scenario 2a. Trafikken på de eksisterende linier forudsættes forstærket ved etablering af: stamlinie Holbæk-Nykøbing Sj. Med timedrift som frekvens stamlinie Tølløse-Dianalund-Høng-Slagelse med timedrift som frekvens sammenhængende myldretidslinie Nykøbing Sj.-Holbæk-Tølløse-Slagelse med timedrift i myldretiderne. Scenario 2b. Her nedlægges banestrækningen Nykøbing Sj.-Asnæs (nordlige ende af Odsherredsbanen), der i stedet busbetjenes, mens trafikeringen på de eksisterende linier forudsættes forstærket ved etablering af: stamlinie Holbæk-Asnæs med timedrift som frekvens stamlinie Tølløse-Dianalund-Høng-Slagelse med timedrift som frekvens sammenhængende myldretidslinie Asnæs-Holbæk-Tølløse-Slagelse med timedrift i myldretiderne. I såvel scenario 2a som i scenario 2b er genåbning af banestrækningen mellem Høng og Gørlev samt etablering af Slagelse Bybane udeladt, idet disse udviklingstiltag ikke fandt politisk opbakning. Trafikdage på Aalborg Universitet

13 På baggrund af ovennævnte fremkommer følgende effektberegninger: Passagereffekter og ændringer i billetindtægter Element Enhed Dagens Ændringer i forhold til dagens situation situation Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 Scenario 4 Togpassagerer Passagerer pr. år 1,7 mio ) ) Buspassagerer Passagerer pr. år 16 mio. 1) ) ) Kollektiv passagerer i alt Passagerer pr. år 16,5 mio. 2) ) ) Billetindtægter, tog årligt 22 +1,7 +16,7 +5,8-5,0-3,6-22,9 Billetindtægter, bus årligt 104 1) -0,0-0,4 +0,6 +5,5 +6,2 +17,0 Billetindtægter, i alt årligt 126 1) +1,7 +16,3 +6,4 +0,5 +2,6-5,9 1) For dagens situation omfatter passagertal og billetindtægter hele VT-området (ikke kun korridoren omkring lokalbanerne). 2) For dagens situation er antallet af kollektive passagerer ikke summen af togpassagerer og buspassager, idet en del passagerer rejser i tog-bus-kombination (optalt som både tog- og buspassagerer). 3) For scenario 2b er der passagerer, der rejser med tog-bus-kombination. Derfor er den reelle nettoændring i passagertallet for kollektiv passagerer som anført i tabellen. 4) For scenario 3 er der passagerer, der rejser med tog-bus-kombination. Derfor er den reelle nettoændring i passagertallet for kollektiv passagerer som anført i tabellen. For scenario 2a er beregnet en årlig stigning på passagerer svarende til godt 24 % af lokalbanernes nuværende passagertal. Stigningen skyldes den forbedrede trafikering på det eksisterende banenet inklusive anvendelsen af nye tog med bedre kørekomfort. Samtidig er beregnet en nettotilgang på buspassagerer på årsbasis. Denne tilgang skyldes primært, at der i dette scenario indsættes en del flere busser for at opnå koordinering med lokalbanernes ekstra togafgange i myldretiderne. For scenario 2b er beregnet en samlet stigning på passagerer med tog og bus på årsbasis. For tog alene er beregnet et nettofald på togpassagerer, hvilket dækker over et større fald i forbindelse med scenariets nedlæggelse af togbetjeningen på delstrækningen Asnæs-Nykøbing Sj. Og en stigning i togpassagertallet i forbindelse med den forbedrede togbetjening på det resterende eksisterende banenet. Trafikdage på Aalborg Universitet

14 Driftsomkostningerne i scenarierne er opgjort i form af ændringer i forhold til udgangspunktet. Ændringer i årlige driftsomkostninger (beløb er inkl. moms, der ikke kan afløftes) Driftselement Enhed (Enhedspris) Ændringer i forhold til dagens situation Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 Scenario 4 Enheder Enheder Enheder Enheder Enheder Enheder Produktion, tog togkm +/- 0 +/- 0 +1,35 +19,8 +0,47 +6,9 +0,07 +1,0 +0,29 +4,2-1,36-57,6 (14,63 pr. togkm) 1) Produktion, bus køreplantimer (420 pr. køreplantime) +/- 0 +/- 0-1,2-0,5 +4,0 +1,7 +18,3 +7,7 +21,2 +8,9 +58,3 +24,5 Infrastruk.afgifter, tog togkm 2) (4,75 pr. togkm) +/- 0 +/ , , , ,9 - - Vedligehold, tog Gørlev-Høng 3) , Vedligehold, tog Slagelse Bybane 3) , Vedligehold, tog Overkørsler 3) ,2 - - Driftsomkostninger i alt - +/ ,6 +8,7 +8,8-15, ,2 1) For scenario 4 er anvendt en besparelse i produktionsomkostningerne for tog svarende til VLs nuværende årlige driftsudgifter. 2) Infrastrukturafgifterne er i scenario 4 forudsat indeholdt i (de sparede) produktionsomkostninger for tog. 3) Omkostninger til vedligehold af de genåbnede banestrækninger Gørlev-Høng og Slagelse Bybane (scenario 2) er opgjort af VL. Omkostninger til vedligehold af overkørsler i scenario 3 skyldes det forhold, at VL skal overtage og drive 6 bomanlæg på strækningen Ruds Vedby-Dianalund i forbindelse med nedlæggelse af togbetjeningen på denne strækning. Investeringselementerne i scenarierne er opgjort i form af ændringer i forhold til udgangspunktet hvad angår investeringer i materiel og tekniske anlæg på lokalbanerne. Ændringer i investeringer (beløb er inkl. moms, der ikke kan afløftes) Investeringselement Enheds -pris 1) 25 Nye togsæt mio. pr. stk. 1 Modernisering af Y-tog mio. pr. stk. Sikring af 32 driftsoverkørsler 2) mio. Sikring af overkørsler til km/t 2) mio. ATC-togstop på 24 lokalbanenettet 2) mio. Ekstra krydsn.stationer, depotspor og tankanlæg Opgradering Gørlev-Høng Opgradering Slagelse Bybane Overtagelse af overkørsler 10 mio. 25 mio. 6 mio. 12 mio. Ændringer i forhold til dagens situation Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 Scenario 4 Antal Antal Antal Antal Antal Antal Investeringer i alt /-0 1) Enhedspriserne er opgjort af VL. 2) I scenario 2b er for investeringer i sikring af overkørsler og ATC-togstop anvendt 85 procent af enhedspriserne for investeringer i det samlede lokalbanenet, idet banestrækningen Nykøbing Sj.-Asnæs ikke togbetjenes/nedlægges i dette scenario. Trafikdage på Aalborg Universitet

15 Det samlede samfundsøkonomiske resultat ved scenarierne kan sammenfattes således: Samfundsøkonomiske effekter (beløb er nutidsværdier angivet i mio. ) Investeringer Materiel+infrastruktur Brugergevinst Tidsværdi Miljøgevinst Sikkerhed+emissioner Øvrig samfundsgevinst Øget mobilitet Driftskonsekvenser Indtægter-omkostninger Øvrige skatteændringer Provenutab mv. Samfundsøkonomisk resultat Samfundsøkonomisk nytte-omkostning faktor Ændringer i forhold til dagens situation Scenario 1 Scenario 2 Scenario 2a Scenario 2b Scenario 3 Scenario 4 263,2 325,7 274,7 245,5 283,8 0,0 0,5 379,6 204,2 104,0 134,2-127,7 1,2 8,0 3,7-2,5-1,9-12,5 0,1 68,0 36,6 18,6 24,0-22,9 21,8-50,6-21,7-107,6-154,6 298,8 7,6 21,1 7,8-20,6-26,0 48, ,1 1,2 0,8 0,1 0,1 - I scenario 2a foretages der en relativ stor investering i nyt materiel, ligesom infrastrukturen opgraderes, så der kan køre flere tog, og rejsetiderne kan reduceres. Nytteeffekten for borgerne og for samfundet slår da også igennem, men de samlede benefits opvejer ikke helt investeringerne, hvorfor facit bliver et negativt samfundsøkonomisk scenario med 46 mio. i underskud. Nytteomkostningsfaktoren bliver 0,8, dvs. at for hver gang samfundet investerer 1, får samfundet 0,80 tilbage. Scenario 2b omfatter også en relativ stor investering herunder præget af en større omlægning af jernbane- og busdriften. Investeringen er lidt mindre end i scenario 2a, men det er borger- og samfundsnytterne også. Samlet set udviser scenariet et negativt samfunds-økonomisk resultat på -197 mio. Nytteomkostningsfaktoren er opgjort til 0,1, dvs. at for hver gang samfundet investerer 1, kommer der kun 10 øre tilbage. 3.6 Politisk beslutning om lokalbanernes fremtidige rolle i den kollektive trafik i Vestsjælland Vestsjællands Amtsråd traf den 10. oktober 2005 principbeslutning om at gennemføre scenario 2a. Efterfølgende traf Vestsjællands Amtsråd den 27. februar 2006 beslutning om at følge den af VL fremlagte plan for gennemførelse af scenario 2a (leverandør, økonomi, finansieringsmodel mv.). Sagen blev efterfølgende forelagt Forberedelsesudvalget for Region Sjælland, der den 4. maj 2006 godkendte Vestsjællands Amtsråds beslutning, men med et nærmere forbehold om en nærmere vurdering af investeringerne i ATC og fjernstyringscentral samlet beløb på 28 mio. ). Trafikdage på Aalborg Universitet

16 Sammenfattende indeholder opgradering af infrastrukturen, som er planlagt til at ske over årene 2006 til 2009, følgende delprojekter: Nedlæggelse af eksisterende drifts-/markoverkørsler samt udskiftning af 6 offentlige overkørselsanlæg. Udbygning af eksisterende signalsystemer, herunder i forbindelse med udskiftning og opgradering af offentlige overkørsler. Etablering af ATC-Togstop på VL s strækninger samt indbygning af mobile ATP-anlæg i de eksisterende 3 stk. IC2-togsæt (nye togsæt forudsættes leveret med mobilt ATP-anlæg). Etablering af nye krydsningsstationer. Foruden forannævnte 4 delprojekter fra Atkins-rapporten vil det i løbet af de kommende år være nødvendigt at skulle foretage yderligere nødvendige investeringer: Udskiftning af ca. 8,5 km strækningsspor mellem Høng og Ruds Vedby på Tølløsebanen. Udskiftning af eksisterende fjernstyringscentral samt eksisterende kommunikationssystemer (afgangsmonitorer hhv. højttalerudkald på samtlige standsningssteder). Den samlede investering for opgradering af infrastrukturen ved VL fordeler sig således: Projektperiode Delprojektsum Delprojekt 1) Nedlæggelse af usikrede overkørsler 2) Udbygning af signalsystemer 3) Etablering af togkontrolanlæg# 4) Etablering af krydsningsstationer 5) Udskiftning af strækningsspor 6) Udskiftning af fjernstyringscentral# Total opgradering I alt mio. mio. mio. mio. mio. i alt mio. 11,0 7,0 7,0 7,0 32,0 3,0 9,0 9,0 9,0 30,0 1,0 14,0 9,0 24,0 0,5 5,0 4,5 10,0 2,0 28,0 30,0 5,0 3,0 8,0 22,5 66,0 29,5 16,0 134,0 # Forberedelsesudvalget for Region Sjælland har taget forbehold for disse investeringer, som skal undersøges nærmere før end endelig beslutning træffes. I tilknytning til ovennævnte blev der endvidere truffet beslutning om, at VL kunne foretage køb af nye tog. 3.7 Den videre proces for opgradering og udvikling af Vestsjællands Lokalbaner. Den 30. juni 2006 kunne VL underskrive kontrakt om anskaffelse af 9 nye togsæt af typen Coradia Lint-41. Den samlede kontraktsum udgør omkring 167 mio., og togsættene leveres og idriftsættes ultimo Trafikdage på Aalborg Universitet

17 Da Forberedelsesudvalget for Region Sjælland har udskudt beslutningen om at etablere ATC-Togstop i VL s infrastruktur, bliver de nye togsæt leveret uden mobile togkontrolanlæg. For så vidt angår opgradering af infrastrukturen har VL valgt Atkins Danmark A/S som rådgiver, hvor der arbejdes efter følgende overordnede tidsforløb: Koordinering af indgående aftaler om nedenstående rådgivningsydelser Fornyelse af ca. 8 km spor Rsb / Øn Afløsningsanlæg ved nedlæggelse af overkørsler Koordinering af samarbejde med øvrige interessenter Myndighedsgodkendelse i Trafikstyrelsen Oplæg til fremtidig sikkerhedskoncept Oplæg til fremtidig strategi Vurdering af differentierede hastigheder Sikkerhedsplan for hastighedsopgradering Besigtigelser, opmålinger og signalkommissioner Tilrettelæggelse og indhentning af tilbud på sporanalyse Deltagelse i analysearbejdet Tilrettelægge og indhente tilbud på opretning/ændring af sporgeometrien Deltagelse under anlægsperioderne Udarbejde detaljerede driftsoplæg fra 2010 Anbefale nye krydsningsstationer Projektering af nye krydsningsstationer Deltagelse under anlægsperioderne Trafikdage på Aalborg Universitet

18 3.8 Det fremtidige Vestsjællands Lokalbaner. Sigtet for hele opgraderingsprojektet er at skabe den mest hensigtsmæssige kombination af infrastruktur og mulig drift/køreplanen. I den forbindelse vil fokus være rettet mod frekvens, køretider og korrespondancer med afsæt i følgende delområder: Der opbygges en infrastruktumodel i simulerings- og køreplansværktøjet RailSys, som beskriver de nuværende forhold (signalplaceringer, hastigheder, krydsningsspor mv.) på såvel Tølløsebanen som Odsherredsbanen dette vil ske med afsæt i tidligere udarbejdede modeller for Nordvestbanen, som herved udbygges. Under hensyntagen til DSB s seneste GTA-køreplan, som forvenets at være gældende i 2010, optimeres de forskellige beskrevne driftsoplæg for VL ved hjælp af RailSys, således at overgangstider til landsdelstrafikken søges koordineret i Slagelse, ligesom det tilstræbes, at der skabes fornuftige overgangstider til Nordvestbanens tog til/fra Roskilde/København. I denne analyse vil der ligeledes blive fokuseret på en hensigtsmæssig omløbsplan for såvel materiel og personale. Ud fra de beregnede køretider i RailSys med Lint-tog og IC2-tog vil det således være muligt at vurdere nytten af de enkelte scenarier. Valg af scenario, og beslutning vedrørende placering af evt. nye krydsningsstationer, der skal indgå i den videre projektering. Der udarbejdes trafikale grundplaner. Målet for hele projektet er således, at VL ved tærsklen til 2010 vil kunne fremstå som en moderne lokalbane med nye togsæt og en opgraderet infrastruktur, hvor der samlet set tilbydes banernes brugere et større trafikudbud, bedre komfort, kortere rejsetider og en bedre pendlingsmulighed til/fra hovedstadsområdet samt Fyn/Jylland. Medicinen har været politisk opbakning til det at ville have jernbane i Vestsjælland samt ikke mindst bevillinger i størrelsesordenen ca. 300 mio. VL vil således stå godt rustet til fremtiden, hvor banerne vil kunne udgøre rygraden i den kollektive trafik i Vestsjælland. Et af de store spørgsmål er nu, hvorledes VL s hovedaktionær, trafikselskabet Movia, vil forvalte ejerskabet af VL set i relation til dobbeltrollen som udbyder af buskørslen i oplandet til lokalbanerne, og dermed udøve ansvaret for koordineringen af hele den kollektive trafik i Vestsjælland. Trafikdage på Aalborg Universitet

19 4 Lokalbanernes fremtidige udvikling. Som det fremgår af ovennævnte, så er der for de fleste lokalbaners vedkommende sat gang i en modernisering og udvikling af lokalbanerne. Af flere store spørgsmål henstår bl.a.: Hvorledes vil trafikselskaberne og regionerne forvalte ejerskabet af og ansvaret for lokalbanerne? Hvilke konsekvenser får den nye ejerskabsstruktur for lokalbanernes organisation såvel drifts- som infrastrukturmæssigt? Hvorledes vil lokalbaneselskaberne manifestere sig i de nye og større regioner? Hvilke nye udviklingstiltag kan øge attraktiviteten af lokalbanerne? Disse spørgsmål giver ikke umiddelbart anledning til klare og entydige svar, men følgende tegner sig i horisonten: Specielt for lokalbanerne i Østdanmark tegner der sig nogle forestående og spændende spørgsmål om fremtiden. Movia har nedsat en arbejdsgruppe til analyse af området og til at fremkomme med forslag til fremtidig organisation og udvikling. Arbejdsgruppens arbejde skal afslutte sit arbejde ultimo oktober Umiddelbare temaer kunne være: Vil den nuværende struktur med 3 lokalbane- og operatørselskaber, hvoraf de 2 selskaber også er infrastrukturforvaltere/-ejere, og 1 infrastrukturselskab bestå? Vil der ske en fusion af 2 eller flere lokalbanseselskaber måske regionsopdelt? Vil lokalbanernes infrastruktur blive samlet i ét infrastrukturselskab? eller måske blive overført til Banedanmark? Vil der blot ske en harmonisering og effektivisering af enkelte arbejdsområder, f.eks. trafikstyring, administration? Hvorledes vil Østbanens rolle være i fremtiden? Uændret eller evt. overførsel til andet lokalbaneselskab, eller måske indgå i ét samlet lokalbaneselskab geografisk placeret i Region Sjælland? I det nordjyske vil lokalbanerne, trafikselskabet og regionen formentlig gøre sig tanker omkring optimering af den kollektive trafik gennem koordinering og helhedstænkning af lokalbanedriften og busdriften. Måske kan lokalbanerne med deres nye materiel komme til at fremstå som en endnu mere markant operatør f.eks. gennem øget samdrift af Hirtshalsbanen og Skagensbanen med betjening af delstrækningen mellem Hjørring og Frederikshavn, ja måske endda også i forhold til drift længere sydpå mod Ålborg. Trafikdage på Aalborg Universitet

20 For så vidt angår Odderbanen tegner der sig nogle spændende perspektiver i forbindelse med opgradering af infrastrukturen samt indsættelse af nyere materiel dette specielt set i forhold til samdrift med Grenaabanen og i et endnu større perspektiv som en del af en kommende letbane i Århus-området. Mere uklart synes fremtiden at stå for Vestbanen og Lemvigbanen: Er der fortsat politisk opbakning til at føre banen videre og ser Arriva Tog A/S sig fortsat som operatør på strækningen efter 2009? Vil der fortsat være politisk opbakning til at videreføre Lemvigbanen, når de store materielinvesteringer nærmer sig i 2013? 4.1 Perspektiver for øget attraktivitet af lokalbanerne. Set i lyset af de mange igangsatte udviklingstiltag for lokalbanerne er et af spørgsmålene hvorledes øger lokalbanerne sin attraktivitet? Følgende overordnede parametre tegner sig umiddelbart: Nye moderne togsæt Højere strækningshastigheder Højere frekvens med kortere rejsetid Færre standsningssteder til gene for de få og til gavn for de fleste Udvidet drift og samkørsel på andre strækninger Etablering af bybaner gennem øget betjening i større byområder Nedlæggelse af passagermæssigt tynde afgange Forbedring af publikumsfaciliteterne (perronaptering, venterum, infosystemer) Indførelse af nye sikkerhedssystemer (ERTMS / ETCS / GSM-R) Indgåelse af incitamentskontrakter med trafikselskaberne Benchmarking Markedsundersøgelser Fusion/sammenlægning af selskaber til større organisationer o Effektivisering og optimering. o Større faglighed og kompetenceudvikling med øgede rekrutterings- og fastholdelsesmuligheder. Meget afgørende er det dog, hvorledes trafikselskaberne og regionerne politisk, administrativt og økonomisk vil forvalte og organisere lokalbanedriften i fremtiden time will show! Trafikdage på Aalborg Universitet

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Den danske Stat. Hovedaktionær

Den danske Stat. Hovedaktionær Jetrans den 17 maj 2010 2001 2 gamle privatbaner fusioneres Hovedaktionær Den danske Stat Skagensbanen A/S Hirtshalsbanen A/S Etableret 1890 Etableret 1925 Hovedaktionær Nordjyllands Trafikselskab Indsatsområder

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012

Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland. Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Fremtidsperspektiver på banen Lokalbanerne på Sjælland Oplæg på Movias Trafikbestillerkonference, 11. maj 2012 Vicedirektør Ove Dahl Kristensen, DSB Baggrund: Vedtagelse af En grøn transportpolitik p Den

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland 4 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER

FREMTIDEN KØRER PÅ SKINNER I Nordjylland vil vi sammen med staten realisere en vision om ét sammenhængende togsystem i hele regionen en vision der understøtter Timemodellen (1 times transporttid mellem byerne Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia

Indholdsfortegnelse. Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen. Movia Movia Evaluering af driftsudvidelsen på Frederiksværkbanen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål 2 2 Sammenfatning

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Elektrificering på Sjælland og i Jylland

Elektrificering på Sjælland og i Jylland Banebranchenskonference: Jernbaneni MEGA vækst? Elektrificering på Sjælland og i Jylland 11. maj 2011 Svend Poulsen Projektchef Indhold Forhistorien Fra damp til el i Europa Elektrificeringsprojektet i

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne

Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne Samfundsøkonomisk sammenligning af grundløsningerne - Fagnotat, Ringsted - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Maj 2012 Forord Dette fagnotat omhandler den samfundsøkonomiske sammenligning af grundløsningerne

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner

Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner Juridiske, organisatoriske og økonomiske perspektiver i forbindelse med fortsat udvikling af Nordjyske Jernbaner cand.polyt Ole Schleeman, økonomi- og planlægningschef, Nordjyllands Trafikselskab cand.polyt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi

Fremtidens jernbanetrafik i Vestjylland - et forslag til regional strategi Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus

Banebranchen 2015. ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen. Danmarks bedste jernbane med kunden i fokus Banebranchen 2015 ITS på banen Økonomidirektør Benny Esmann Jensen ITS på banen: Mål med ITS Status i dag Fremtiden. Status vision - strategi Regionstog A/S Vores 4 linjer: 110R/210R Østbanen 410 Tølløsebanen

Læs mere

Jernbane til "take-off"

Jernbane til take-off Jernbane til "take-off" Civilingeniør Carsten Krogh Jensen Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune Mail: ckj-teknik@aalborg.dk Civilingeniør Ida Litske Bennedsen Trafikselskabet MOVIA Mail: ibe@moviatrafik.dk

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010

Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 Skriftlig redegørelse Redegørelse om kollektiv trafik Fremsat af transportministeren (Hans Christian Schmidt) april 2010 2. Redegørelse om kollektiv trafik Redegørelse om kollektiv trafik Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018 Høringsnotat

Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018 Høringsnotat Trafikplan for den statslige jernbane 2008-2018 Høringsnotat Februar 2009 Indstik: Opmærksomheden henledes på at redaktionen af Trafikplanen er afsluttet den 1. december 2008 efter endt offentlig høring.

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen

Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen Kontraktstyring af udbudt togtrafik set fra Trafikstyrelsen v/ Benny Mølgaard Nielsen, Trafikstyrelsen og Karsten Røn Andersen, Arriva Tog A/S Ny statslig opgave I januar 2002 indgik Trafikministeren kontrakt

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS50400-00023 Dato

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:13 15. juli 2010. Jernbanenet og transport med tog 2009. Jernbanenettet

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2010:13 15. juli 2010. Jernbanenet og transport med tog 2009. Jernbanenettet STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2010:13 15. juli 2010 Jernbanenet og transport med tog 2009 Resumé: I 2009 var persontransportarbejdet med tog 6,4 mia. personkm. Det er 1 pct. mindre end året før.

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling

Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur. v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi - trafik og infrastruktur v/ Lars Bosendal, Regional Udvikling Regional udviklingsstrategi trafik og infrastruktur Indhold Præsentation af Region Sjælland Regional Udvikling

Læs mere

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9.

Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt. Status & Strategi. Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del Bilag 29 Offentligt Status & Strategi Møde med Transportudvalget Østerport, tirsdag 9. oktober 2012 1 Program 1. Indledning Bestyrelsesformand Peter Schütze 2. Status

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn. Marts 2014

Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn. Marts 2014 Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn Marts 2014 Analyse af fremtidige modeller for tilrettelæggelsen af lokaltogsbetjeningen på Vestfyn 4. Analyse af

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Direktebusser på Sjælland

Direktebusser på Sjælland Movia Idéskitse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Dokument nr P-66732-2 Revision nr 3 Udgivelsesdato 21 september 2007 Udarbejdet Kontrolleret

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser

Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser Trafikdag på Aalborg Universitet 99 Jernbane, aktuelle tiltag, Tirsdag den 31. august 1999 kl. 15.15-16.25 Øresund- samarbejde på tværs af landegrænser DSB Projekt Øresund Sektorchef Søren Lynge Jacobsen

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne

Notat DSB. Orientering til Pressen. Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne Notat Orientering til Pressen DSB Status pr. 20. maj 2009 for IC4 og IC2 leverancerne 20. maj 2009 Nedenfor gennemgås status for opfyldelsen af DSB's ultimatum til AnsaldoBreda og DSB's beslutning om det

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Regional bus- og togbetjening

Regional bus- og togbetjening Trafikministeriet 116 Regional bus- og togbetjening Afrapportering fra udvalget om den regionale bus- og tog-betjening 31. januar 2000 Indholdsfortegnelse for redegørelse for udvalget om regional bus-

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Bedre Bus til Nørre Campus

Bedre Bus til Nørre Campus Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere