Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik"

Transkript

1 Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: Christian Wilche Kristian Bang Sørensen Jonatan Debell Bachelor Rasmus Stegmann Bachelor Søren Gram Rasmussen Bachelor Vejleder: Carsten Tage Nielsen Antal tegn:

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Problemfelt Problemformulering Teori og Metode Afgrænsning Rammen for den retoriske situation Den retoriske situation Andre retoriske virkemidler Ethos Pathos Logos Spørgeskema metode Situationsbeskrivelse Analyse Databehandling Data Analytisk databeskrivelse Analyse af taler Analyse af Aktiv investering Analyse af Forkælede studerende Analyse af Konkurrencedygtig Analyse af Fremtidens reform Samlet analyse af taler Delkonklusion Analyse i teoretisk perspektiv Diskussion Konklusion Litteraturliste Bilag Kommentarer Aktiv investering Forkælede studerende Konkurrencedygtig

3 7.1.4 Fremtidens reform Invitation Facebook invitation: Opslag på RUCs studenterhus hjemmesiden: Spørgeskema Aktiv investering Forkælede studerende Konkurrencedygtig Fremtidens reform Bachelor materiale Resumé Forklaring af formidlingsartiklen Målgruppen: Indhold: Genre: Opbygning: Medie: Den troværdige politiker

4 1 Introduktion 1.1 Problemfelt Siden demokratiets start har den politiske retorik været under udvikling. Debatten i Danmark er den dag i dag meget intens, som Christian Kock pointerer i bogen De Svarer Ikke (Kock 2013: 11). Debatten har forandret sig med årene som følge af den politiske kulturs forandringer. Vi vil her give et billede af, hvor den politiske retorik er idag. Det moderne samfund udvikles konstant, og det kan være svært for den enkelte borger at forstå de abstrakte politiske problemstillinger i et komplekst samfund (Jensen 2007: 10). Dette betyder, at politikerne er nødt til at være så konkrete som muligt, og jo mere banale budskaber der kommer fra politikerne, jo mere begynder borgerne at fokusere på de, politisk set, ligegyldige detaljer såsom de enkelte politikeres privatliv. I bogen Når politik bliver pop, af Mads Storgaard Jensen, præsenteres udlægningen, at vi med årene har flyttet fokus fra det politiske indhold til den politiske form (Jensen 2007: 7). Skiftet fra det politiske indhold til den politiske form indikerer et nyt fokus. Hvor det tidligere var holdninger og mål, der var det vigtigste, er der nu opstået en popularitetskonkurrence, hvor den enkelte politiker bliver bedømt ud fra personlighed snarere end kvalifikationer. Med begreberne realpolitik og symbolpolitik betegner Jensen, hvordan realpolitik gradvist udskiftes med politikerens visioner og idealistiske holdninger. Disse begreber og deres relevans uddybes senere i problemfeltet. Borgerne i samfundet fokuserer altså efterhånden mere på den enkelte politikers personlige kvaliteter frem for politiske. Der er tale om, hvilken politiker de enkelte borgere bedst kan spejle sig i, frem for hvilken politiker der formår at levere overbevisende argumenter. Dette perspektiv fremsættes i bogen Kan du være mere konkret? af Jan Maintz Hansen. Her præsenteres to forskellige forståelser af demokratiet. Nemlig den deliberative demokratiforståelse og en afspejlingsforståelse. Afspejlingsforståelsen er den mest udbredte og bygger på, at politikernes beslutninger primært skal afspejle borgernes holdninger (Hansen 2014: 72). Omvendt er idealet hos den deliberative forståelse, at politiske beslutninger skal bygge på de bedste argumenter og ikke interesser. Afspejlingsforståelsen, hvor politiske beslutninger repræsenterer, og afspejler befolkningens interesser, er problematisk for de demokratiske værdier (Hansen 2014: 73). I stedet 3

5 peger Hansen på, at demokratiet har brug for mere debatskabende politik, hvilket den deliberative forståelse bringer: (...) alt sammen for at skabe gode løsninger frem for populære løsninger (Hansen 2014: 74). I bogen inddrages samfundsforskeren Jørn Loftager, der anerkender, at der i politik skal tages højde for borgernes interesser. Dog peger han på, at det bærende i politik må være det problemløsende element, der bliver en nødvendighed når mennesker omgås hinanden. Dermed bør fokus også flyttes fra borgernes interesser til deres argumenter, som Loftager påpeger (Hansen 2014: 75). Vores projekt tager udgangspunkt i denne deliberative forståelse af politik. En forståelse der bygger på at overbevise sit publikum om en række problemløsende elementer, der ikke ligger i forlængelse af publikums nutidige interesser. Ønsket er at se, hvordan vi bedst påvirker de tilhørendes interesser, og vores fokus vil her ligge på appelformerne som retoriske virkemidler. Vi vil teste, om det er den politiske sag, der er afgørende, eller om det er måden, sagen fremlægges på for publikum. Dette undersøges via et arrangement, hvor vi i gruppen fremfører fire taler, som fokuserer på hver deres virkemidler og appelformer. Til arrangementet har vi valgt at tale til en målgruppe, der inkluderer os selv, nemlig studerende på Roskilde Universitet. Dette er gjort for, at vi kunne afgøre, hvad der ville være relevante politiske emner at tage op uden først at skulle lave en større målgruppeanalyse. Hansen påpeger, at der efter Berlinmurens fald i 1989 skete en ændring i det samfund, vi lever i. Før levede vi i et velfærdssamfund, men med Øst- og Vestblokkenes fald begyndte landene at handle på tværs af hinanden, og rammerne for det samfund vi lever i i dag, konkurrencestaten, blev grundlagt. Med fokus på samfundets mulighed for at klare sig i en globaliseret verden, fokuserer vores taler på to tiltag, der kan gøre os som studerende mere konkurrencedygtige. Udvælgelsen af disse tiltag skete ved, at vi præsenterer os for publikum som en økonomisk tænketank (Bilag: Invitation). Som repræsentanter for en økonomisk tænketank mener vi, at der skal arbejdes på at få studerende hurtigere gennem uddannelserne, samt arbejdes for at skære i SU en og derved få frigivet flere penge i samfundet. Talernes opbygning benyttede derfor hovedsageligt det økonomiske topos, som bliver præsenteret yderligere i afsnittet Andre retoriske virkemidler. I moderne tid er politik blevet et spørgsmål om at gøre alting så konkret så muligt. Hansen peger på, at det gør visioner uden konkrete løsningsforslag nytteløse. Det er dette han betegner som konkretionstænkning (Hansen 2014: 11). Ifølge Hansen er problemet, at der bliver for meget plads 4

6 til politikernes visioner og idealistiske holdninger, frem for realpolitiske diskussioner, i den offentlige debat. De politiske tanker bliver dermed forfladiget, og det intellektuelle i debatten forsvinder (Hansen 2014: 77). Dette skyldes, at der ikke længere er plads til de mere abstrakte politiske diskussioner, og at der i stedet bliver fokuseret på det nære og konkrete. Det er dette, han vælger at betegne som anti-intellektualisme i bogen, og dækker over det aspekt, at moderne politik fungerer som afspejling af borgernes interesser frem for argumentation. Her er det, at den deliberative forståelse kan afhjælpe problemet, ifølge Hansen, da den skaber løsninger gennem lyttende og nuanceret debat. (Hansen 2014: 77). Hvis vi skal se på realpolitik og symbolpolitik i denne sammenhæng, så er der inden for den realpolitiske fordring tale om, at politik har til formål at give samfundets borgere de bedst tænkelige rammer, de kan udfylde deres liv indenfor (Jensen 2007). Realpolitik handler om at skabe resultater, det kan ske på to niveauer, et konkret og et abstrakt (Jensen 2007: 13). På det konkrete niveau handler det om de faktiske konsekvenser, der opleves i samfundet. Hvor det abstrakte niveau handler om, hvor vi som samfund skal bevæge os hen (Jensen 2007: 13). Betegnelsen symbolpolitik indbefatter: (...) feltet af signaler og symboler, æstetiske normer i politik, branding og grundmetaforer (Jensen 2007: 9). Groft sagt betyder symbolpolitik, politik der er tilpasset vælgerne, samt politikerens idealistiske synspunkter. Det er altså ikke så vigtigt, at det har positiv effekt for den brede befolkning som det, at det vækker genklang hos de vælgere, der kan identificere sig med de idealistiske værdier hos den enkelte politiker. Der er altså nogle ligheder mellem afspejlingsforståelsen og symbolpolitik, hvor de begge handler om at give vælgerne det, vælgerne vil have. Der er dog også en klar forskel på de to begreber, hvor afspejlingsforståelsen ikke indbefatter politikernes egne værdier. Modsat er realpolitik at arbejde for at give den brede befolkning det, de har brug for, hvilket også er tilfældet indenfor den deliberative demokratiforståelse. Selvom formålet er det samme for disse to tilgange, har de forskellige udgangspunkt. Realpolitik fokuserer på resultater, mens man indenfor den deliberative demokratiforståelse har fokus på argumentation og overbevisning. Ud fra ovenstående teorier og betragtninger begyndte det at blive klart for os som gruppe, at fremstillingen af et emne til tider betyder mere for vælgerne end det reelle indhold gør. Hvordan en politiker bliver opfattet betyder mere end det, han réelt står for. Derfor blev det interessant at kigge på selve de virkemidler, man kan benytte sig af for at fremstille en politisk agenda. Hvordan den 5

7 fremstilles, så den bliver mere spiselig for vælgerne, og hvordan disse virkemidler kan have betydning for den måde, man opfatter en person på. Dette leder os dermed ned til følgende problemformulering, som skal danne baggrund for projektets overordnede røde tråd og endelige konklusion. 1.2 Problemformulering I hvilken grad er det for en politisk tale hhv. indholdet eller den retoriske fremstilling, der er bærende, når man med en deliberativ tilgang skal forsøge at påvirke modtagers antagelser? Og hvordan influeres modtagelsen af budskaber som følge af, at den politiske scene bygger på en afspejlingsforståelse? 6

8 2 Teori og Metode I dette afsnittet teori og metode vil der, først blive introduceret en projektafgrænsning. Efterfølgende vil den empiriske kontekst blive opstillet, altså rammen for vores taler og selve situationen omkring dette. Her efter vil der komme en beskrivelse af de retoriske virkemidler, vi valgte at benytte i de taler som skulle ligge til grund for vores empiri. Til slut vil der være en beskrivelse af den metode der ligger til grund for spørgeskemaet, vi benyttede os af, for at komme frem til det empiriske grundlag, ud fra talerne. 2.1 Afgrænsning I projektet afgrænses der først og fremmest fra eksternt empirisk materiale. Dette har vi gjort for bedre at være i stand til at designe det empiriske udgangspunkt, så det i højere grad ville være relevant for at skabe en parallel til netop den situation, vi gerne ville kigge på. Yderligere valgte vi at præsentere os selv som en økonomisk tænketank, hvorved vi afgrænsede os fra forskellige topoi, da vi hovedsageligt havde fokus på det økonomiske topos og modsætningstopoi. Slutteligt er det vigtigt at være opmærksom på, at vores taler er bygget op som politiske taler, hvilket publikum var klar over, da de mødte op. Dette gør, at vi har måtte følge visse regler for at bibeholde vores troværdighed under talerne, hvilket gjorde at vi blev nødt til at holde os inden for emner som fremtiden og målsætning, som er typisk for denne genre jf. Villadsen og Jørgensen (Villadsen & Jørgensen 2009: ). 2.2 Rammen for den retoriske situation Vi valgte at invitere venner til arrangementet via det sociale medie Facebook (Se invitationen i vedlagte bilag). Denne invitation blev ligeledes slået op på hjemmesiden for RUCs studenterhus. Dette skulle være med til at promovere arrangementet og på samme tid give et billede af, hvad de fremmødte kunne forvente. I invitationen er det blandt andet nævnt, at vi fungerede som repræsentanter for en økonomisk tænketank, hvorfor de studerende, der mødte op, på forhånd vidste, hvad talernes udgangspunkt var. På forhånd havde vi nogle antagelser, nemlig at de to talers emner ville blive mødt med modstand af vores publikum. Denne antagelse bygger vi ud fra egne erfaringer fra os selv og andre studerende, der hovedsageligt er modstandere af reformen. Vi ønskede at overbevise vores publikum om 7

9 alternativer inden for studieforløbet, hvilket vi også nævner i invitationen. På den måde har vi altså givet udtryk for, at vi selv var tilhængere af disse vedtagelser. 2.3 Den retoriske situation God retorik afhænger altid af situationen, hvilket Jonas Gabrielsen og Tanja Juul Christiansen pointerer i bogen Talens Magt. Det vil sige, at de fysiske rammer, samt hvilket publikum man som taler står foran, har betydning for, hvordan talen udformes. Den situation der bliver talt i, leverer præmisserne for talen. En tale til en lejlighed er som eksempel aldrig den samme to steder, da der er forskel på tid, sted samt tilhørere, hvilket ligger inden for situationen. Ændres situationen må talen også ændres, og derfor kan det siges, at situationen er bestemmende for talen (Gabrielsen & Christiansen 2010: 45). Som eksempel kunne vores taler, som var henvendt til andre studerende, ikke være blevet brugt i andre sammenhænge, da de specifikt henvendte sig til studerende, og specifikt til studerende på RUC. Omvendt er det også muligt at styre situationen ud fra talen, som Gabrielsen pointerer. Dette sker ved at lægge vægt på en bestemt synsvinkel, og bruge bestemte positivt eller negativt ladede ord, således at publikum mest muligt drages i samme retning. På den måde påvirkes enhver situation alt efter hvordan, der tales om den (Gabrielsen & Christiansen 2010: 48). Dette ses i vores taler, hvor der fokuseres på de positive sider af en eventuel SU-nedskæring, samt konsekvenser for fremdriftsreformen og hvilke positive elementer, der vil følge med i fremtiden. Der er altså en gensidig påvirkning mellem situationen og talen. Den enkelte situation påvirker, hvad der kan siges, mens selve talen påvirker, hvordan situationen kan forstås (Gabrielsen & Christiansen 2010: 49). Skal dette lykkes i praksis til fulde, er man også nødt til at gå i dybden med sine taler, så de både tilpasser sig situationen, og samtidig former forståelsen hos publikum. Her fokuserer Gabrielsen på den retoriske situation i sin helhed, og hvilke elementer denne indeholder. Lige fra selve taleren til publikum samt omstændighederne. Derudover er formålet med talen også en vigtig pointe, ligesom selve det retoriske problem, altså anledningen til at talen holdes, præsenteres som elementer i den retoriske situation (Gabrielsen & Christiansen 2010: 51). Disse elementer er alle forbundet med hinanden, hvorved præmisserne for den retoriske situation forandres, hvis et af elementerne forandres. Det er altså alle elementer, som vi i vores afholdelse og efterfølgende betragtning må tage med i overvejelserne. 8

10 Det retoriske problem i vores forsøg udspringer af fremdriftsreformen, der har vakt stor utilfredshed blandt mange studerende, og vores forestilling om studerendes utilfredshed angående en eventuel SU-halvering. Denne utilfredshed blandt studerende er altså anledningen til at talerne afholdes i forsøget på at ændre vores publikums opfattelser og at skabe perspektiv og refleksion hos målgruppen. Der er kun tale om et retorisk problem, så længe man kan påvirke det ved netop at tale om det (Gabrielsen & Christiansen 2010: 51). Dette er netop også vores formål. Vi forsøger at forme situationen og dermed forståelsen af for eksempel fremdriftsreformen. Vores formål er altså via retoriske virkemidler at forandre denne skepsis til en mere positiv indstilling hos publikum. Vi ved godt, at langt de fleste, med stor sandsynlighed, vil være skeptiske på forhånd i forhold til vores budskaber, og dermed er et holdningsskifte i første omgang ikke formålet. Derimod vil vi være mere realistiske og arbejde i vores taler for at skabe refleksion og derved større forståelse. Problemet med den store utilfredshed betyder dog ikke automatisk, at formålet på forhånd er bestemt. Således kan der godt være flere formål ud fra et problem (Gabrielsen & Christiansen 2010: 54). Vi har valgt at formålet skal være at påvirke vores publikum, således at de reflekterer over de positive sider ved fremdriftsreformen og en SU-halvering Netop publikum er central i en retorisk situation. I vores tilfælde kan dette bedst eksemplificeres ved, at folk, der for eksempel i forvejen bakker op om fremdrifsreformens positive sider, ikke vil fungere som publikum for talerne i retorisk betydning. Disse personer vil i givet fald kun kunne betegnes tilhørere. Publikum er i en retorisk situation dem, som taleren gennem den retoriske situation forsøger at påvirke med sit budskab. (Gabrielsen & Christiansen 2010: 57). Den position man har som taler, har stor betydning for hvem man kan overbevise, og hvad man kan overbevise dem om (Gabrielsen & Christiansen 2010: 61). Dette vil altså sige, at i kraft af vores position som studerende, der talte til studerende, havde det betydning for, hvordan vi påvirkede og skabte refleksion hos publikum. Herudover er det centralt at fastslå taler i relation til de andre elementer i den retoriske situation. Hvorfor taler netop denne taler under de omstændigheder og til det publikum (Gabrielsen & Christiansen 2010: 60)? Som det sidste element i den retoriske situation er der de fysiske rammer og omstændighederne. Dette udgør en form for samlet enhed over de rumlige og tidslige faktorer, der gør sig gældende (Gabrielsen & Christiansen 2010: 61). De fysiske rammer har betydning for, hvordan talen bliver modtaget. Hvis de fysiske rammer er opstillet på en bestemt måde, kan det skabe en anden 9

11 opfattelse hos modtager, end hvad taler havde tænkt sig. Samtidig er det vigtigt hvilke værdier, der er knyttet til de omstændigheder, talen bliver holdt i, i forhold til talens forhold. Det kan for eksempel have en hvis effekt, hvordan et pressemøde er opstillet, og hvilket rum dette foregår i. Hvis vi forestiller os en national krise, og at statsministeren skulle holde en tale, går det ikke, at man står i Bonbon-land, da netop dette sted er associeret med nogle værdier, som næppe reflekterer en krisesituation. Disse elementer danner grundlag for, hvordan vi bestemmer og beskriver vores endelige taler. Vi tager altså højde for den retoriske situation ud fra det retoriske pentagram. Dog er der også, ud over den retoriske situation, andre elementer, som kan være med til at påvirke de tilstedeværendes opfattelse af de budskaber, de modtager. 2.4 Andre retoriske virkemidler Retorisk argumentation handler om at finde frem til de mulige argumenter, der understøtter den påstand, man kommer med, og dernæst at udvælge netop de få argumenter der i den specifikke kontekst vil virke stærkest (Gabrielsen & Christiansen 2010: 66). Til at finde og udvælge de helt rigtige argumenter kan man benytte topikken. Dette ord betyder oversat til dansk en vinkel, betragtning eller et perspektiv. Gabrielsen og Christiansen har i bogen opdelt topikken i forskellige grupper eller perspektiver betegnet topoi: Tematiske topoi, modsætningstopoi og bevistopoi. Hver af disse grupper indeholder forskellige topoi, som i ental betegnes topos (Gabrielsen & Christiansen 2010: 72). I den første gruppe, nemlig tematiske topoi, ser man på, hvordan man indholdsmæssigt kan anskue en sag. Ved at se på tematiske træk kan man få så nuanceret et perspektiv på sagen som muligt. Antallet af temaer eller topos der kan bruges til at kaste lys på sagen, er i princippet uendeligt, men i bogen udpeger Gabrielsen og Christiansen følgende topos som følge af, at de dækker de mest hyppige kategorier: økonomi, miljø, sundhed, arbejde, velvære og tid. Når man som taler benytter sig af denne række af tematiske emner, kan det betyde, at argumenter der ellers ville være overset, dukker op. Ved ikke kun at studere det mest nærliggende, men også åbne op for andre betragtninger, kan talen komme med overraskende argumenter for publikum (Gabrielsen & Christiansen 2010: 74). Ideen om at generere nye argumenter gør sig også gældende i den næste gruppe inden for topikken, nemlig modsætningstopoi. Her gælder det for taleren om hele tiden at se sagen fra to modsatrettede 10

12 perspektiver. Således bruger forfatterne som eksempel i bogen følgende tre topos inden for modsætningspar: Individ versus samfund, forandring versus tradition, kvalitet versus kvantitet. Hvis man for eksempel fokuserer meget i sin sag på en forandring, og hvad dette vil betyde for det enkelte individ, vil disse topoi hjælpe taleren til også at fokusere på et samfundsmæssigt niveau og se på forandringens betydning for samfundet (Gabrielsen & Christiansen 2010: 77). Dette er altså et værktøj til igen at gribe sagen eller talen an fra en anden vinkel. Den tredje topoiliste, som præsenteres i bogen som relevant, er bevistopoi. Her inddrages ekspertviden, statistikker eller egne erfaringer for at begrunde sin sag (Gabrielsen & Christiansen 2010: 81). Både tematiske topoi og modsætningstopoi kan ses i direkte relation til deres indhold, hvorimod denne tredje liste supplerer med ekstern viden, og på den måde kan den understøtte en påstand. Alt efter hvem man taler til, og under hvilke forhold det foregår, har det altså betydning i en retorisk situation. Her præsenterer Gabrielsen og Christiansen tre bevistopoi, der dækker over grupper, der ofte bruges til at fremføre beviser: Nemlig undersøgelser, erfaring og almene antagelser (Gabrielsen & Christiansen 2010: 82). Undersøgelser som topos dækker over data i form af faktuelle oplysninger. Det vil sige statistikker, beregninger osv. Denne bevistopos baserer sig med andre ord på tal (Gabrielsen & Christiansen 2010: 84). 2.5 Ethos Ethos er den troværdighed og karakter, som taleren kommer med, og ethos er noget, man bliver tildelt af publikum. Det beskriver, hvordan publikum modtager talerens fremstilling af sig selv, så man appellerer bedst muligt til publikum (Gabrielsen & Christiansen 2010: ). Ethos har ikke været et punkt, som vi har fokuseret på i udførelsen af vores taler i dette projekt. Vi har fravalgt at beskæftige os med ethos i talernes konstruktion, da vi har været på præcis samme niveau som vores respondenter. Vi har blot været studerende, der talte til studerende. Selvom vi ikke er politikere, der snakker politik, eller læger, der snakker sundhed, så er der dog alligevel et ethos at finde hos os som talere i kraft af vores status som studerende. Som taler har man altid et ethos forud for talen, og det er baseret på den forhistorie eller forforståelse, som publikum har (Gabrielsen & Christiansen 2010: 108). Gabrielsen & Christensen skriver, at man som taler skal være opmærksom på netop to ting forud for sin tale, og det er publikums kendskab til taleren, og det som taleren repræsenterer (ibid.). I dette tilfælde har publikum været bevidste om, at vi var studerende, og de har haft opfattelsen af, at vi repræsenterede tanker ud fra en økonomisk 11

13 tænketank, da vi skrev dette i invitationen. For vores ethos har dette betydet, at folk i en eller anden form har forventet, at vi holdte disse taler med en hvis agenda. De var dermed godt klar over, at vi forsøgte at overbevise dem om, at det vi talte om, var den rigtige tilgang. Yderligere betød det også, at vi fik tilknyttet nogle værdier til vores ethos, alt efter respondenternes opfattelse af en tænketank. For eksempel det at vi ikke beskriver hvilken tænketank, eller at vi ikke har tilknyttet ord som liberal-, konservativ- eller socialistisk-tænketank, betyder, at respondenterne selv har måtte gøre op, hvor vi lå i det politiske spektrum. I forhold til de tre aristoteliske ethos-dyder phronesis, arete og eunoia skriver Gabrielsen og Christiansen, at phronesis bl.a. handler om at fremstå vidende og indsigtsfuld i forhold til det emne, der diskuteres (Gabrielsen & Christiansen 2010: 116). Dette kan for eksempel være gennem præcise og gode argumenter inden for det emne, vi taler om. Den næste ethos-dyd, arete, handler om at fremstå sympatisk (Gabrielsen & Christiansen 2010: 117). For eksempel er talerens motiv afgørende for, om publikum opfatter ham som sympatisk eller usympatisk, hvilket er afgørende i forsøget på at overtale et publikum. Den sidste ethos-dyd, eunoia, handler om talerens velvilje. Dette er gældende når taleren f.eks. skal demonstrere, at han vil publikum det godt, og at han tager dem med i betragtningen (Gabrielsen & Christiansen 2010: 120). Jørgensen og Onsberg skelner mellem pathos og ethos ved at definere appellerne således: Logos appellerer til modtagerens intellekt, pathos til den følelse der opstår i situationen og ethos til den længerevarende følelse (Jørgensen & Onsberg 1987: 62). Man kan derfor argumentere for, at ethos er den essentielle appel, da det er den, der har mulighed for at efterlade vedvarende spor hos modtageren, og derfor er det også interessant i vores projekt at se på de to andre appelformer og deres styrker, hvis man ønsker at påvirke en modtager med et budskab. 12

14 2.6 Pathos Pathos-appellen baseres på modtagers følelser og stemninger i situationen (Jørgensen & Onsberg 1987: 65). Det vil sige, at man med sin tale forsøger at vække bestemte følelser i publikum. Med et klart formål i ens tale vil det med pathos-appel være muligt at sætte folk i den rette stemning til at modtage budskabet. Talens formål er altså også vigtigt for hvilke følelser og hvilken stemning, man ønsker, at publikum skal opnå. Det skal her huskes, at publikum er dem blandt tilhørerne, der er modtagelige for argumentationen (Gabrielsen & Christiansen 2010: 54-59). Vi valgte at dele vores taler op med hovedfokus på henholdsvis logos og pathos-appelformer. Det gjorde vi for at kunne se hvilke af de to appelformer, der virkede bedst på vores publikum. Det kan dog have haft begrænsende effekt på talernes overbevisningseffekt. Ren pathos-appel har sine begrænsninger, da afslutningen af talen kan bære mest følelsesappel, og det kræver, ifølge Gabrielsen og Christiansen, at der har været passende argumenter inden (Gabrielsen & Christiansen 2010: 142). 2.7 Logos Det er argumentationen, der er det centrale i logosappellen (Gabrielsen & Christiansen 2010: 19). Argumentationen skal virke logisk, og taleren skal så vidt muligt forholde sig objektivt til kendsgerningerne (Jørgensen & Onsberg 1987: 62). Da det er faktisk og logisk viden, der fremføres i en logos tale, bliver talerens ethos nemt påvirket, hvis publikum ikke finder talens fremstilling logisk (Jørgensen & Onsberg 1987: 64). Man skal have gode grunde til sine holdninger, hvis man har i sinde at overbevise andre, da det ikke er nok bare at fortælle folk, hvordan de skal tænke (Gabrielsen & Christiansen 2010: 65). Dette faktum gjorde det udfordrende for os at skulle prøve at overtale en gruppe studerende om de positive sider af SU-halvering og fremdriftsreformen. Ifølge Gabrielsen gælder god argumentation nemlig ikke kun om at kunne begrunde sine påstande, men også om at finde på argumenter, der er overbevisende. 13

15 2.8 Spørgeskema metode Spørgeskemaet er bygget op omkring artiklen Det mindst ringe spørgeskema af Henning Olsen, og heri fandt vi forskellige pointer omkring selve opbygningen, og hvilke effekter en bestemt opbygning kunne have. Som udgangspunkt skulle spørgeskemaet gerne kunne vise en reaktion på en tale, som respondenten lige har hørt, og pointerne skulle gerne stå klart for respondenterne. Samtidig ønskede vi også en del refleksion i forhold til respondentens selvopfattelse, og modtagelsen af talerne. Altså skulle spørgeskemaet kunne flere ting, hvilket krævede, at vi satte os ind i mulighederne for at lave et ordentligt spørgeskema. Henning Olsen beskriver hvordan afkortelse af spørgsmålene, både af ordene og sætningerne, og nemme spørgsmål øger den effektive hukommelse. Jo tydeligere spørgsmålene er formuleret, og jo nemmere de er at læse, jo nemmere har respondenterne ved at svare uden støj. Det betyder, at hvis spørgeskemaerne er lette at forstå, så er chancen for at empirien danner et nøjagtigt billede større (Olsen 1998: 17). Vi har valgt at lave korte spørgsmål, som refererer direkte til det, de lige har hørt, og holdt de ting ude, som ikke har noget med talerne at gøre. Spørgsmålene er alle kortere end to linjer, og vi har så vidt muligt holdt os fra at bruge for lange ord. Dette skulle gerne gøre at de informationer, som respondenterne skulle tage stilling til, fremstod friske i hukommelsen. Samtidig ville vi som sagt gerne øge reflektionen, og dette søger vi at gøre gennem selve spørgsmålenes opbygning. Ved at få folk til at svare på konkrete spørgsmål, frem for vage vendinger, øges reflektionen over de enkelte spørgsmål (Olsen 1998: 25). Spørgeskemaet er overskueligt og giver mulighed for selvrefleksion. Dette gøres ved at holde sig væk fra et langt og besværligt skema med mange forskellige spørgsmål. Ved at gøre selve spørgeskemaet overskueligt, er det nemmere for respondenterne at gå i dybden med hver enkelt spørgsmål, og være mere overvejende når de svarer. Ydermere har vi ikke taget demografiske spørgsmål med i vores spørgeskema, da vi ikke mener, at vi på den ene eller den anden måde henvender os til andre former for demografi end studerende, som vi også kommer ind på i afsnittet om vores ethos og situationsanalysen senere. For det andet mener vi, at et kortere spørgeskema giver mere refleksion, og udformningen af spørgeskemaet gør det samme, og at demografiske spørgsmål knækker denne refleksive tankegang. 14

16 Yderligere blev spørgeskemaerne besvaret enkeltvis, og respondenterne fik dermed ikke mulighed for at snakke om hvert enkelt tale. Dette betyder, at respondenterne ikke har kunne influere hinanden i forhold til meningsdannelse, hvilket gør, at empirien i en vis forstand bliver mindre påvirket af andre faktorer end respondenternes egen reflektioner. 2.9 Situationsbeskrivelse I dette afsnit introduceres hvordan situationen var under talerne. Nogle elementer kan have været med til at afgøre udfaldet af folks reaktion og dermed deres besvarelse af spørgeskemaet. Talerne blev holdt i RUC s studenterhus, og talerne blev fremført af fire af gruppens medlemmer. De fremmødte var selv studerende på universitetet, og med en hvis tilfældighed omkring hvem der mødte op, var det ikke nødvendigvis meningen, at folk skulle have stor viden omkring de to emner. Dette skyldes, at vi havde lavet en bred invitation på facebook, hvor vi inviterede på den anden side af 300 RUC studerende til at deltage i arrangementet. Vi valgte at bruge scenen, da denne var med til at sætte en særlig stemning omkring arrangementet. I selve situationen var det retoriske problem udsprunget af et ønske om at undersøge, hvorvidt man kan påvirke folks holdninger ved at bruge specifikke retoriske virkemidler. For os var det retoriske problem et ønske om, at overbevise de tilstedeværende om at fremdriftsreformen og SUnedskæringer kan være en god ting. Som Gabrielsen og Christiansen skriver, er det vigtigt at gøre op med sig selv, om problemet kan løses gennem retorik. Netop disse problemer er afhængige af meningsdannelse omkring emnet. Kan man ændre folks holdning til det, er det måske muligt at få ændret tingene. Dermed kan det være muligt at løse problemerne gennem italesættelse og retorik (Gabrielsen & Christiansen 2010: 52-55). Det er vigtigt, at vi kender vores publikum, inden vi fremfører talerne, som nævnt i Talens Magt (Gabrielsen & Christiansen 2010: 58). Selvom vi ikke kunne være sikre på, hvem der ville møde op, var vi rimelig overbeviste om, at det ville være RUC studerende. Derfor var det også vigtigt, at vi kunne gøre talerne relaterbare over for dem, der mødte op. Dette kan gøres ved at give eksempler som på den ene eller anden måde tog udgangspunkt i ting som RUC-studerende generelt kommer ud for. Et eksempel kan være togturen, de fleste tager fra København hver dag. De studerende som 15

17 enten bor i Trekroner eller Roskilde og dermed ikke selv tager turen, kender til den, og de kan dermed ligeledes forstå problemstillingen. De mennesker der mødte op, var godt klar over, at vi er studerende, og at talerne på den ene eller anden måde relaterede til vores projekt. Vi har også måttet tage udgangspunkt i den opfattelse, RUC-studerende har om RUC-studerende, og dermed var det vigtigt, at vi ikke klædte os ud (Gabrielsen & Christiansen 2010: 59-60). Som Gabrielsen og Christiansen skriver, er det vigtigt at man overvejer, hvordan man udseendemæssigt ser ud, når man står overfor et publikum, og det betyder, at vi ville have påvirket vores etos, hvis vi havde stillet os op i jakkesæt, men vi valgte at tage normalt hverdagstøj på, som er sådan, vi viser os selv til hverdag på RUC, da vi gerne ville kunne tale i øjenhøjde til dem, og at folk skulle kunne se sig selv i taleren. De fysiske rammer som omstændighederne udfolder sig i, er RUCs studenterhus. Her stod vi i et større lokale, men da der ikke var så mange mennesker, blev det en blanding af intimitet, gennem den korte afstand og direkte tale til publikum, og oplæg, da vi stod på en scene hvilket skaber afstand til publikum. Stemningen var som sådan ikke specielt intim, men ved at placere publikum på stole i nærheden af scenen, lykkedes det at afgrænse folk en smule fra resten af salen. På den måde forbedrer vi folks mulighed for at holde fokus, og som Gabrielsen og Christiansen skriver, vil en mindre folkegruppe opfange flere informationer og være mere modtagelige end en stor gruppe (Gabrielsen & Christiansen 2010: 61-62). 16

18 3 Analyse I analysen fokuseres der i starten på vores databehandling, som er den empiri vi fik ud fra vores spørgeskemaer. Herefter kommer en analyse af de fire taler. Tale 1, Aktiv investering, har hovedvægt på logos, og argumenterer for investering i uddannelsesinstitutionerne, i stedet for en passiv forsørgelse af de studerende selv. I tale 2, Forkælede studerende, bliver der argumenteret ud fra pathos. Den prøver at overbevise folk om, at de ikke har brug for økonomisk støtte for at klare et studium. Tale 3, Konkurrencedygtig, handler om nødvendigheden af, at de studerende accepterer fremdriftsreformen og bliver bedre til at konkurrere med udenlandske studerende. Talen har hovedvægt på logos. I tale 4, Fremtidens reform, fokuseres der på en lysere fremtid for unge og en kritik af deres egocentrerede syn på fremdriftsreformen. Talen er hovedsageligt pathos-præget. Gennem disse analyser ses på talernes appelformer og hvordan de lykkes med at appellere til publikum. Herudover bliver der sat fokus på argumentation i talerne, ligesom vi fokuserer på de punkter hvor talerne afviger fra deres fokus. Om talernes kortfattethed har nogen indflydelse på respondenternes svar, viser sig i deres kommentarer. Efter analytisk gennemgang af talerne vil en opsamling danne udgangspunkt for den videre analyse. 3.1 Databehandling På baggrund af de besvarelser, der kom i evalueringen, har vi udarbejdet de nedenstående diagrammer, der viser tilslutningen til talerne og deres emner. Det er således nu muligt at lave en sammenligning af data og komme med analyser herpå. 17

19 3.1.1 Data De første 2 taler: Det øverste diagram viser logostalen og den nederste viser pathos-talen, for SU nedskæringer Note: Det er ikke alle respondenter der har svaret på alle spørgsmål, hvilket betyder at der ikke er syv besvarelser af alle spørgsmålene, hvilket gælder for alle spørgeskemaerne. Det skal også siges, at svarkategorien ved ikke i højere grad er blevet benyttet som en neutral mulighed, altså en hverken eller mulighed, hvilket også var formålet med denne. Vi kan se, at folk er mere enig i pathos fremstillingen i spørgsmål 1, men mere enige med logos fremstillingen i spørgsmål 2. Yderligere kan vi se, at der er flere, der svarer ja til spørgsmål 3, når emnet bliver fremstillet som pathos. Overordnet set er der forskellige svar ved næsten alle spørgsmål, og når emnet som sådan er det samme, må vi som udgangspunkt udlede, at 18

20 fremstillingsformen har betydning for udfaldet, men selvfølgelig er der også andre variabler. Disse variabler kunne fx. være talerens ethos, som vi også kommer ind på senere i analysen. De sidste 2 taler: Igen viser første diagram logostalen og andet diagram pathos. Overordnet set var der en udbredt større negativitet i forhold til emnet i de to sidste taler. Folk var langt mere negative overfor emnet og havde måske sværere ved at reflektere over fremstillingerne på en neutral måde, hvilket ikke nødvendigvis var hensigten, men de var generelt også sværere at påvirke på grund af deres forståelse af emnet. Vi ser i figurerne meget fokus på en negativ tilgang, og meget lidt enighed. Overordnet set virker folk mere positivt stillede over for logos-tilgangen, da de måske er mere tilbøjelige til at ville lytte til logik end følelser, når det kommer til et emne, de føler så stærkt imod. 19

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter

Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter . Bedømmelsesvejledning - Snak så de'batter Introduktion I debatkonkurrencen mødes 2 hold med 3 deltagere og debatterer et emne foran et publikum og hinanden. Debattørernes rolle er at forfægte forskellige

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Sådan lyder du overbevisende

Sådan lyder du overbevisende Sådan lyder du overbevisende Få konkrete retoriske værktøjer, så du kan lyde mere overbevisende. Værktøjerne kan både bruges hjemme ved diskussionen ved middagsbordet eller sammen med venner eller kolleger

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik

Retorik og argumentation. Retorik. Joseph Goebbels. To modstridende betydninger af ordet retorik Retorik og argumentation Retorik 1) Læren om at formidle hensigtsmæssigt. 2) Læren om, hvordan man overbeviser (retorisk argumentationslære). Læren om, hvordan man formidler og overbeviser eller kunsten

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE

SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE SILKEBORG GYMNASIUM RETORIK DANSK-HISTORIE OPGAVE Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Maj - Hvorfor?... 3 Talens indhold....3 Analyse af 1. Maj-Talen 2008... 3 Sammenligning med Anders Foghs Nytårstale

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation

Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk. Copyright: Fokus Kommunikation Pernille Steensbech Lemée pl@fokuskommunikation.dk For mig at se udspiller den centrale værdidiskurs sig i spændingsfeltet mellem den individuelle integritet og den klassiskkollektivistiske tanke. Dagens

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon

Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon Bedømmelseskriterier for Den Gyldne Mikrofon Taleren og talen vurderes ud fra 8 kriterier: 1. Fremførelse 2. Struktur 3. Sprog 4. Argumentation: Fornuft (Logos) 5. Argumentation: Troværdighed (Ethos) 6.

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Personen, præsentationen tti og pengene

Personen, præsentationen tti og pengene Personen, præsentationen tti og pengene Finansieringsdagen 08 Om Mthi Mathias Ejer og direktør, Rhetorica Rådgiver vækstvirksomheder i Dansk Iværksætter Forening Medlem af tænketanken CEVEAs advisory board

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Demokrati, magt og medier

Demokrati, magt og medier Demokrati, magt og medier Politisk Sociologi - Synopsis Sociologisk institut, Københavns Universitet sommereksamen 2011 Eksamensnummer 20 Antal tegn i opgaven 7093 Antal tegn i fodnoter 515 Indledning

Læs mere

Skriftligt samfundsfag

Skriftligt samfundsfag Skriftligt samfundsfag Taksonomiske niveauer og begreber Her kan du læse om de forskellige spørgeord, du kan møde i samfundsfag i skriftlige afleveringer, SRO, SRP osv. Redegørelse En redegørelse er en

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013 Retorik V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2013 Vi starter med en lille øvelse I wish Skriv tre 1ng ned, du ønsker at få ud af i dag om emnet retorik Gå ud på gulvet, find en person, udveksl jeres ønsker

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012

Retorik. V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012 Retorik V/ Henriette Lungholt ITU, forår 2012 Hvad er retorik? n Læren om hensigtsmæssig tale, veltalenhed, talekunst n (Stammer fra det græske ord, rhetorike/rhetor: taler) n Retorik er læren om overbevisende

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Mundtlig gennemslagskraft - Et praktisk projekt om virkningen af retoriske virkemidler

Mundtlig gennemslagskraft - Et praktisk projekt om virkningen af retoriske virkemidler Ro Mundtlig gennemslagskraft - Et praktisk projekt om virkningen af retoriske virkemidler Roskilde Universitet Kommunikation 6. semester Forår 2013 Vejleder: Sine Carlsen Afleveringsdato: 30/5-2013 Samlet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man

Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man Dag 1: 1) Fra problemformulering til spørgeskema-tematikker; 2) Hvordan hører data sammen; 3) Overvejelser om datas egenskaber; 4) Hvad kan man spørge om; 5) Tips n tricks i forhold til at formulere spørgsmål;

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation

Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Gode råd om at forberede den (næsten) perfekte præsentation Kilde og inspiration: Artikel fra 'Teknikeren"' 02/2002 forfatter ukendt nænsomt bearbejdet. Hovedemne: Øvrigt Delemne: Gode råd og mentale virkemidler

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj

Lønsamtalen - et ledelsesværktøj 1. Introduktion Dansk Erhverv har udarbejdet dette værktøj, som tilbyder vejledning i at gennemføre en konstruktiv lønsamtale. Værktøjet kan således anvendes som henholdsvis inspiration eller checkliste

Læs mere

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M

Konflikthandtering og fa Ellesskab O M Konflikthandtering og fa Ellesskab o D A O M K E T R I Indhold Materialet består af to bevægelsesøvelser om konflikthåndtering. Den første er en armlægningsøvelse, der illustrerer for eleverne to markant

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3

Indholdsfortegnelse. Lønsamtalen et ledelsesværktøj. 1. Introduktion 2. 2. Generelt om lønsamtalen 2. 3. Løntilfredshed 2. 4. Samtalens 3 faser 3 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Generelt om lønsamtalen 2 3. Løntilfredshed 2 4. Samtalens 3 faser 3 4.1 Forberedelse 3 4.1.1 Medarbejdervurdering 4 4.2 Gennemførsel 4 4.2.1 Gennemførsel 5 4.3

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Ordforklaring side 73

Ordforklaring side 73 Ordforklaring side 73 I retten har man en forsvarer, det har man ikke i BT og Ekstra Bladet! Hvad du ser er nyheder hvad du ved er baggrund hvad du føler er opinion! Interviewerens kunst består i at stille

Læs mere

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven

Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Argumentationsteknik og retorik en forberedelse til projektopgaven Side 1 af 9 Rem tene, verba sequentur! Behersk emnet, så kommer ordene af sig selv! Indledning: Argumentation kan defineres som ræsonnementer,

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3

En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 En B-t-B sælgers bekendelser kapitel 3 Salgstaler på dåse I sidste kapitel foreslog jeg, at du gør op med dig selv, at du kan præstere meget mere, end du tror. Og at du opstiller dit idealbillede af en

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere