Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i ,75 mia. kr. frem mod 2020.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020."

Transkript

1 Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i ,75 mia. kr. frem mod De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale arv Målrettet forebyggelse: En sikker og tidlig indsats

2 I Danmark skal alle børn og unge have reelt lige muligheder. Regeringen vil føre en politik, som giver mennesker mulighed for at føre det liv, de ønsker. Indsatsen over for socialt udsatte børn og unge er styrket, færre stofmisbrugere dør, og vi har sikret større lighed i sundhedsvæsenet. Regeringen har allerede opnået markante resultater, der sikrer flere muligheder til socialt udsatte. Men vi er ikke i mål endnu. Vi skal bryde med den negative sociale arv, så børns baggrund ikke afgør deres fremtid. Det må og skal være det samlende socialpolitiske mål i Danmark. Børn og unge skal have reelt lige muligheder, og udsatte voksne skal have hjælp til en bedre tilværelse, hvor de kan tage vare på sig selv. Derfor vil regeringen sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats med udgangspunkt i den enkeltes behov og problemer. Indsatsen overfor børn i risikofamilier skal især styrkes. Danmark skal fortsat være et samfund, hvor vi passer på hinanden, og hvor socialt udsatte får hjælp til at blive en del af fællesskabet. Det er en fundamental tryghed i vores samfund, at man som borger kan regne med en udstrakt hånd, hvis man får alvorlige problemer. Det handler om ordentlighed og solidaritet. Derfor har regeringen opstillet de sociale 2020-mål, der udstikker en klar retning for socialpolitikken. Men det kræver politisk prioritering og vilje, hvis de ambitiøse målsætninger skal realiseres. Der er brug for kontinuerlige politiske tiltag og konkret handling, hvis vi som samfund skal forfølge ambitionen om lige muligheder til alle. Derfor ønsker regeringen allerede fra 2016 at investere yderligere 1,75 mia. kr. frem til Investeringen muliggør, at der kan søsættes tiltag mod den negative sociale arv, ligesom de sociale 2020-mål skal understøttes. Regeringen har på forhånd sikret finansiering og afsat pengene. Det er ansvarligt. Konkret vil regeringen allerede i 2016 tage nye skridt: 1. Prioritering og understøttelse af de sociale 2020-mål De sociale 2020-mål giver en klar retning for den sociale indsats og et fundament for en systematisk effektvurdering af tiltag over for de udsatte grupper. Realisering af målene kræver yderligere prioritering af bl.a.: 2

3 Understøtte udsatte børn og unges trivsel og faglige udvikling, herunder omlægning af de tidlige indsatser med inspiration fra bl.a. Borås, Herning og Leksand kommune. Styrke indsatsen overfor hjemløshed og hjemløse. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen over for unge og gravide misbrugere. 2. Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale arv I Danmark må det ikke være den sociale baggrund, der er afgørende for, hvilke muligheder livet byder. Det er en vigtig prioritet for regeringen at bryde med den negative sociale arv. Derfor vil regeringen fra 2016 introducere en stribe nye tiltag for at reducere betydningen af den negative sociale arv, bl.a.: Virksomhedsrettede indsatser, som hjælper udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet. Fokuseret social indsats i overgangen, hvor den udsatte påbegynder job. Helhedsorienteret og målrettet indsats til unge med behov for støtte i overgangen fra barn til voksen. Individuelle tilrettelagte brobygningsforløb, som hjælper unge ind i uddannelsessystemet. 3. Målrettet forebyggelse: En sikker og tidlig indsats Regeringen har allerede gjort meget for at sikre forebyggende indsatser. Men vi er ikke i mål endnu. Udsatte børn og voksne skal modtage en social indsats, som gør en reel forskel, inden problemer når at sætte sig fast. Fra 2016 og frem vil regeringen derfor bl.a. tage følgende skridt: Bedre indsats til udsatte familier med hele familien i centrum. Bedre rådgivning og hjælp til voldsramte kvinder. Gældsrådgivning til socialt udsatte. Regeringens tre klare prioriteringer skal udgøre kernen i de kommende års socialpolitik. På den måde kan vi sikre, at Danmark fortsat er et samfund, hvor vi passer på hinanden. Regeringens politiske prioritering er ikke mulig, hvis den offentlige sektor skal levere nulvækst. 3

4 flere i uddannelse, færre børn i fattigdom og mere lige muligheder Regeringen har i de sidste fire år investeret i socialt udsatte og i borgere, der har brug for en hjælpende hånd. Det er hjørnestenen i vores velfærdssamfund, at alle har mulighed for at tage del i fællesskabet, og udvikle det liv, man ønsker, uanset opvækst. Det kræver prioritering og politisk vilje til investering. Under den tidligere regering eksploderede antallet af fattige. Fra fattige i 2001 til i Det er mere end en fordobling. Den nuværende regering har gjort det modsatte. Vi har fået færre fattige ved blandt andet at investere massivt i uddannelse og givet bedre vilkår for økonomisk dårligt stillede. Regeringen har gennemført en omfattende række af socialpolitiske initiativer fra 2011 og frem til dag. Det gælder bl.a.: Afskaffet fattigdomsydelser og fjernet besparelser på børnechecken. Reformeret kontanthjælpen, så de svageste ledige får mere individuel hjælp, og så flere unge er flyttet fra kontanthjælp til uddannelse. Lettet skatten i bunden. Givet en økonomisk håndsrækning til ældre, enlige forsørgere og forældre, som passer et barn med handicap. Opprioriteret psykiatrien. Indført sociale 2020-mål. Indført en fattigdomsgrænse. Styrket indsatsen for de mest udsatte børn og unge, bl.a. med en tilsynsreform og en overgrebspakke. Forbedret indsatsen overfor hjemløse og blandt andet tilladt fixerum. De mange initiativer har givet bedre og mere lige muligheder. Regeringens politik har bl.a. medført: 4

5 Færre fattige og færre fattige børn. Siden 2011 er antallet af fattige børn faldet med personer. Det svarer til, at regeringen har hentet hvert tredje barn ud af fattigdom. Rekord mange tager en uddannelse. Vi har indfriet vores mål om at 60 pct. skal have en videregående uddannelse, og 25 pct. skal have en lang videregående uddannelse. Færre stofmisbrugere dør. Kun 213 stofmisbrugere døde i 2013, hvilket er historisk lavt. Færre bliver sat på gaden. Under denne regering har der været færre udsættelser. Et fald på næsten 30 pct. Efter konstante stigninger i 00 erne knækkede vi kurven i Vi er nået langt i denne regeringsperiode. Men vi vil gøre det endnu bedre. Vi insisterer på at have et samfund, der bygger på solidaritet og fællesskab, hvor børns baggrund ikke afgør deres fremtid. 5

6 Regeringen ønsker, at udsatte børn og unge skal have bedre og lige muligheder, selvom de har haft en hård start på livet eller får udfordringer senere i livet. Udsatte voksne, som rammes af f.eks. hjemløshed, misbrug eller vold i nære relationer, skal samtidig hjælpes til en bedre tilværelse, hvor de i højere grad bliver i stand til at tage vare på sig selv og sine egne. Ofte er der ikke langt fra gældsproblemer, psykisk sårbarhed og svære begivenheder i eget eller familiens liv til egentlige sociale problemer. Massiv støtte i hjemmet, anbringelse uden for hjemmet, ophold på botilbud, forsorgshjem mv. er alle nødvendige indsatser og tilbud, men også indgribende for den enkelte og med betydelige udgifter til følge. Der er derfor gode grunde til at forebygge og sætte tidligere ind for at bryde med den negative sociale arv og for at undgå, at problemerne sætter sig fast og kræver omfattende social hjælp og støtte. Tilsvarende er der gode grunde til, at det sociale arbejde er vidensbaseret og rehabiliterende. Erfaringerne viser, at der kommer gode resultater af indsatsen, når der arbejdes målrettet ud fra vidensbaserede metoder og ud fra en rehabiliterende tilgang, der bringer den enkeltes egne ressourcer og eget sociale netværk i spil. Følgende elementer i regeringens politik kan fremhæves: Regeringen har satset på tidlige, forebyggende og mindre indgribende indsatser, hvor dagtilbud og skole spiller en central rolle i forhold til at bryde med en negativ social arv. Folkeskolereformen indebærer et ambitiøst løft af folkeskolen med den klare målsætning at give alle elever et fagligt løft, mindske betydningen af social baggrund og styrke elevernes trivsel. Tilsvarende vil regeringen med sit børneudspil sikre, at alle børn får den bedst mulige start på livet. Regeringen har satset massivt på at fremme det vidensbaserede og rehabiliterende sociale arbejde, der gør en reel forskel for den enkelte. Det er fx sket gennem reformen af det sociale tilsyn, udbredelse af Hjemløsestrategien, Stofmisbrugspakken med bl.a. afprøvning af evidensbaserede metoder og Forebyggelsespakken, der understøtter kommunerne i at iværksætte en tidlig og forebyggende indsats over for udsatte børn og unge. Regeringen har siden 2012 gennemført store reformer af både indsatsen og forsørgelsen til de omkring borgere i den arbejdsdygtige alder, der befinder sig i udkanten af samfundet. Det drejer sig om reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, 6

7 sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen. Reformerne skal understøtte, at alle som kan arbejde, skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet og fællesskabet. Regeringen har arbejdet med resultatmål som retningsgivende for omstillinger i sektoren. Dette ses bl.a. med regeringens sociale 2020-mål, som sætter en klar retning for, hvordan indsatsen for de mest udsatte borgere forbedres, samt giver et grundlag for systematisk opfølgning på effekterne af indsatsen. Regeringen har følgende ambitiøse videre spor for arbejdet med den sociale indsats over for de mest udsatte grupper i de kommende år: Regeringens sociale 2020-mål Regeringens sociale 2020-mål skal bidrage til at skabe bedre vilkår for bl.a. udsatte børn og unge, hjemløse og stofmisbrugere ved at målrette eksisterende ressourcer mod de metoder og indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte. Regeringen ønsker at prioritere i alt ca. 0,5 mia. kr. i perioden med satspuljen for 2016 til regeringens 2020-mål inden for følgende temaer: Udsatte børn og unges trivsel og faglige udvikling. En styrket indsats over for hjemløshed og hjemløse. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen over for unge og gravide misbrugere. Social mobilitet tættere på beskæftigelse og uddannelse Regeringen er optaget af at skabe grundlag for social mobilitet. Frem for et liv på passiv forsørgelse skal borgere med udfordringer, som afholder dem fra at varetage et job, hjælpes til et aktivt liv også borgere med nedsat arbejdsevne. Regeringen ønsker at prioritere mere end 0,5 mia. kr. over perioden med satspuljen for 2016 til følgende initiativer, der understøtter en målrettet, tværfaglig og tværsektoriel indsats over for udsatte borgere med komplekse udfordringer. Udgangspunktet for de konkrete forslag er bl.a. Carsten Koch-udvalgets anden rapport om en styrket indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet: Understøttelse af den virksomhedsrettede indsats. Unge med behov for støtte i overgange. 7

8 Styrket kvalitet i den tværfaglige indsats. Målrettet forebyggelse Gennem tidligere, forebyggende og mindre indgribende indsatser vil det være muligt i langt højere grad at bringe den enkeltes egne ressourcer og eget sociale netværk i spil. Regeringen vil derfor bl.a. med satspuljen for 2017 prioritere følgende tiltag: Undersøgelse af, hvem de udsatte familier er, hvad der kendetegner kontakten med systemet, og hvilke resultater, der er af indsatsen. Sigtet er en langt mere koordineret, helhedsorienteret og målrettet indsats i forhold til familiens samlede situation både med hensyn til beskæftigelse, uddannelse samt sociale og sundhedsmæssige problemer. I satspuljeaftalen for 2015 er der afsat midler til forsøg med ambulant rådgivning og hjælp til ofre for vold i nære relationer med det formål at forebygge ophold og gentagne ophold på krisecentre. Når erfaringerne fra projektet foreligger, vil regeringen, i en tæt dialog med de relevante parter, styrke udbredelsen af landsdækkende tilbud om ambulant rådgivning og hjælp til alle voldsramte. Forstærket og landsdækkende indsats omkring gældsrådgivning, så den bliver landsdækkende og er varigt finansieret. Initiativet iværksættes i forlængelse af erfaringerne fra tidligere forsøg med gældsrådgivning for 2016 og udformes med tæt inddragelse af de relevante parter. Økonomi Tabel 1 Økonomioversigt indsatser over for udsatte grupper Mio. kr Satspuljen for 2016 Sociale 2020 mål Social mobilitet - tættere på uddannelse og beskæftigelse Satspuljen for 2017 mv. Målrettet forebyggelse

9 Regeringen har opstillet en række ambitiøse 2020-mål for den sociale indsats for de mest sårbare og udsatte grupper. De sociale 2020-mål skal bidrage til at skabe bedre vilkår for udsatte børn og unge, voldsramte kvinder, hjemløse og stofmisbrugere ved at målrette de eksisterende ressourcer mod de metoder og indsatser, der skaber de bedste resultater for den enkelte. Målene giver en klar retning for den sociale indsats, herunder et grundlag for regeringens prioriteringer på det sociale område samt et grundlag for systematisk opfølgning på effekterne af indsatsen over for de udsatte grupper. Regeringen og KL har gennemført et fælles arbejde med at kortlægge den eksisterende viden om udvikling og virksomme metoder og indsatser inden for hvert af de sociale 2020-mål og indkredse konkrete anbefalinger til at understøtte arbejdet med at nå målene. Kortlægningen er foretaget med hjælp fra videnspersoner fra kommuner, SFI mv. og tager udgangspunkt i den eksisterende viden og forskning på området. Det fælles arbejde har givet et solidt fundament for den fremadrettede omstilling af indsatsen. Arbejdet har derudover vist, at udfordringerne med at nå 2020-målene varierer for de forskellige mål. Mens realiseringen af nogle mål synes at være inde i en positiv udvikling (fx målene om kontinuitet i anbringelser, ungdomskriminalitet blandt udsatte unge samt om narkotikarelaterede dødsfald), er der andre, som kræver en større indsats for at indfri (fx målene om udsatte børn og unges uddannelse, indsatsen i stofmisbrugsbehandlingen samt om hjemløshed). Regeringen ønsker med satspuljen for 2016 at prioritere ca. 0,5 mia. kr. i perioden til initiativer, der understøtter realiseringen af de sociale 2020-mål og en positiv omstilling af indsatsen over for nogle af de mest udsatte grupper. I sidste års satspuljeaftale for 2015 blev der aftalt konkrete initiativer vedrørende bl.a. overgangsboliger til unge hjemløse, en styrkelse af plejefamilierne samt indsatsen for voldsramte kvinder. I dette års prioritering af satspuljen vil regeringen især fokusere på initiativer, der understøtter: Udsatte børn og unges trivsel og faglige udvikling: En styrket indsats over for hjemløshed og hjemløse. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen over for unge og gravide misbrugere. Regeringen vil bl.a. prioritere følgende konkrete initiativer. 9

10 Udsatte børn og unges trivsel og faglige udvikling 1. Tidlig indsats og forebyggelse En række danske kommuner har ladet sig inspirere af den såkaldte Sverigesmodel, jf. boks 2, og har påbegyndt en omlægning af indsatsen over for udsatte børn og unge. Længst fremme er Herning Kommune, der påbegyndte arbejdet mod en omlægning af indsatsen i Boks 1 Sverigesmodellen Den svenske kommune Borås har udviklet en bestemt tilgang til indsatsen på området for udsatte børn og unge. Modellen indebærer bl.a.: Færre, kortere og mere målrettede anbringelsesforløb. Flere anbringelser i plejefamilier og færre på institution. Bedre inddragelse af og indsats for familie og netværk. Hyppigere opfølgning på barnets/den unges resultater. Etablering af stabilt støttesystem, som skal fortsætte indsatsen i familien efter endt anbringelsesforløb. Udvikling af tilbudsviften, herunder øget brug af evidensbaserede metoder mv. Derudover har en række danske kommuner ladet sig inspirere af arbejdet i Leksand Kommune i Sverige, som siden 1996 har tilbudt alle nye forældre et gratis kursus i at håndtere den nye rolle som forældre og familie. Ved at udbyde kurset til alle førstegangsforældre er det samtidig muligt for de professionelle i kommunen med et forebyggende sigte at skabe en tidlig kontakt til nogle at de socialt sårbare og udsatte allerede inden, der udvikler sig en negativ spiral i familien og skabes mistrivsel hos børnene. Med regeringens Forebyggelsespakke blev der taget initiativ til at indgå partnerskaber med en række kommuner med henblik på at understøtte kommunens forebyggende indsatser. Efterspørgslen efter at indgå som partnerskabskommune har været meget stor i forhold til kapaciteten. Erfaringen viser, at arbejdet med en omlægning af indsatsen indebærer en grundlæggende praksisændring med fokus på tidlig forebyggende tiltag (fx i form af forældrekurser) hyppigere opfølgning i sagsbehandlingen, tættere inddragelse af familie og netværk samtidig med en udvikling af tilbudsviften, som kræver en omstilling i alle led fra kommunale ledere til sagsbehandlere, socialpædagoger og plejefamilier. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 100 mio. kr. i perioden til at udbrede de gode erfaringer, der er fra Borås, Herning og Leksand kommune og bygge videre på Partnerskabskommuneinitiativet. Midlerne afsættes til bl.a. konsulentbistand til kommuner, der ønsker at omlægge indsatsen mod mere forebyggelse. 10

11 2. Styrkelse af anbragte børn og unges uddannelse En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er vigtig for de udsatte børn og unges trivsel i det daglige, og det er samtidig nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv. Anbragte børn og unge klarer sig imidlertid dårligere i skolen end børn, der ikke har været anbragt og andre udsatte børn og unge. Med sidste års satspuljeaftale blev der afsat midler til skoleunderstøttende tiltag målrettet børn og unge, der er anbragt i plejefamilier. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt ca. 70 mio. kr. i perioden til en indsats målrettet de ca børn og unge i alderen år, der er anbragt på opholdssteder og døgninstitutioner. Initiativet vil have tre spor: Den unges læring, skoleunderstøttende initiativer, der skal fastholde den enkelte i en positiv udvikling og redskaber, der skal være med til at sikre en kulturel ændring på institutionen og et større fokus på skolegang. 3. Opfølgning på Magtanvendelsesudvalgets betænkning Regeringens ekspertudvalg om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet har afleveret sin betænkning. Betænkningen danner et godt grundlag for regeringens opfølgning på området. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt knap 30 mio. kr. i perioden til en opfølgning, der via en tydeliggørelse af magtanvendelsesregler i gældende lovgivning og en vis udvidelse af mulighederne for magtanvendelse vil kunne bidrage til at: o Sikre, at der foretages færre ulovlige magtanvendelser over for børn og unge, idet personalet på anbringelsesstederne og i plejefamilierne får større viden om deres beføjelser samt viden om, hvordan man forebygger anvendelsen af magt. o Flere børn og unge kan fastholdes i et socialpædagogisk behandlingsforløb, idet personalet på opholdssteder og institutioner og plejefamilierne får de redskaber, de skal bruge i arbejdet med anbragte børn og unge. o Styrke børns og unges retssikkerhed ved bl.a. at tydeliggøre, at anvendelse af magt er et indgreb i børns og unges rettigheder. Styrket indsats over for hjemløshed 4. Udvidelse af rejsehold på hjemløseområdet Erfaringerne fra Hjemløsestrategien er, at ni ud af ti af de hjemløse, der fik støtte, fastholdt deres nye bolig. Til trods for de gode erfaringer er antallet af hjemløse i Danmark i perioden 11

12 steget fra ca personer til personer. Stigningen har været markant højere i de kommuner, som ikke har deltaget i Hjemløsestrategien. På den baggrund er der bl.a. etableret et rejsehold, der i perioden yder forankringsog implementeringsstøtte til kommuner, som ønsker at styrke indsatsen på hjemløseområdet. På nuværende tidspunkt indgår 25 kommuner i denne indsats, og den omfatter ca. 69 pct. af den samlede population af hjemløse. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt godt 40 mio. kr. i perioden til at styrke og udvide denne indsats, således at flere kommuner er omfattet, ligesom der også sættes fokus på en rehabiliterende indsats på de forsorgshjem, hvor hjemløse borgere tager ophold. 5. Frivillig gældsrådgivning og rådgivning af udsættelsestruede lejere Alt for mange udsatte voksne og familier kæmper med gæld og manglende overblik over deres økonomi. Det kan være svært at overskue, hvordan man kommer ud af gældssituationen uden et arbejde eller stabil indkomst. Hvert år bliver mere end danskere sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Der er foreløbigt gode resultater med satspuljebevillinger til gældsrådgivninger rettet mod udsatte borgere (dvs. personer med lav indkomst, lavt rådighedsbeløb og med gæld, der samtidig er i en socialt truet situation) samt udsættelsestruede lejere. Senest blev der med satspuljeaftalen for 2015 afsat 16 mio. kr. i perioden til gældsrådgivning for borgere på offentlig forsørgelse. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte ca. 20 mio. kr. i 2016 til fortsat at prioritere de frivillige gældsrådgivninger, herunder opsøgende arbejde blandt lejere med huslejerestancer og en særlig indsats over for socialt sårbare unge med gæld. Regeringen vil derudover igangsætte et forberedende arbejde med at understøtte en landsdækkende og permanent gældsrådgivning fra Startboliger for unge Startboliger støtter unge med særlige behov for at få en god start på voksenlivet i egen bolig. Startboliger er således ungdomsboliger, der er målrettet årige, som har særligt behov for en bolig med tilhørende voksenstøtte (social vicevært). Fokus er på at styrke de unges tilknytning til uddannelse eller arbejde samt evne til at fastholde en bolig. Der er samlet afsat 150 mio. kr. i perioden til startboliger, størsteparten gennem satspuljen. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 120 mio. kr. i perioden til at udbrede startboliger til flere kommuner. 12

13 7. Indsats mod tuberkulose hos hjemløse og andre socialt udsatte Tuberkulose florerer i Danmark især blandt hjemløse og andre udsatte borgere, hvor der ses aktiv smittespredning og en forekomst, som er langt højere end i vores nabolande. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 12 mio. kr. i perioden til at iværksætte et landsdækkende initiativ med henblik på at nedbringe smittespredning og tuberkuloseforekomst blandt hjemløse og andre udsatte grupper. Bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen over for unge og gravide misbrugere 8. Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug af stoffer I en ny rapport fra 2015 estimerer Center for Rusmiddelforskning, at der i Danmark er unge mellem år med et misbrug af stoffer. De unge har markante sociale og psykiske problemer, klarer sig dårligt i skolen mv. Denne gruppe unge er i betydelig fare for aldrig at gennemføre en uddannelse, og risikerer et liv på kanten af samfundet med social og økonomisk marginalisering. Der er de senere år udviklet og afprøvet modeller og metoder til misbrugsbehandling af unge, som har vist gode resultater i de deltagende kommuner. Erfaringerne fra bl.a. Hjemløsestrategien er, at der er behov for en meget målrettet indsats for at sikre, at afprøvede metoder udbredes til de øvrige kommuner. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 70 mio. kr. i perioden til at støtte en række kommuner i at omlægge deres misbrugsbehandlingsindsats til brug af vidensbaserede metoder. 9. Forebyggelse af narkotikadødsfald ved brug af naloxon Fra udlandet og Københavns Kommune er der gode erfaringer med brugeradministreret anvendelse af modgiften naloxon til forebyggelse af forgiftningsdødsfald med opioder og skadevirkninger efter opiodforgiftninger. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 16 mio. kr. i perioden til at prioritere en indsats, der skal reducere antallet af dødsfald og andre skadevirkninger som følge af overdoser hos personer med opiodmisbrug ved hjælp af brugeradministreret naloxon kombineret med undervisning. 10. En styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug I januar 2014 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skulle se på omfanget af problemet med gravide misbrugere, herunder udarbejde modeller, der kan nedbringe antallet af børn, der er født med skader som følge af moderens misbrug under graviditeten. Rapporten 13

14 er fortsat under udarbejdelse, men forventes offentliggjort i endelig form primo/medio juni Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt ca. 30 mio. kr. i perioden til en opfølgning på rapporten. Det foreslås bl.a., at der igangsættes initiativer i tre spor: 1. Styrket indsats over for den brede målgruppe af gravide kvinder og kvinder i den fertile alder, herunder med fokus på graviditet, rusmidler og prævention i den almene misbrugsbehandling. 2. Understøttelse af, at det i højere grad end i dag bliver muligt med kvindens samtykke at tilbageholde gravide kvinder med et misbrug af alkohol og/eller stoffer, når der er væsentlig risiko for alvorlige skader på fostret. 3. Metode- og kompetenceudvikling, der skal bidrage til at sikre, at der findes behandlingstilbud med tilstrækkelige kompetencer til behandling af gravide kvinder med misbrug, herunder til håndtering af tilbageholdelsessituationer i forbindelse med døgnbehandling. Regeringen ønsker desuden, at der igangsættes en målrettet implementering og formidling af den viden og de anbefalinger, som er identificeret i forbindelse med regeringens og KL s fælles opfølgning på de sociale 2020-mål. Indsatsen vil indebære konkrete initiativer, som skal bidrage til at udbrede kendskabet til de sociale 2020-mål og sikre at viden om metoder, bedste praksis mv. kommer ud at virke i praksis. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 12 mio. kr. i perioden til at styrke implementerings- og formidlingsindsatsen. De konkrete initiativer vil skulle prioriteres løbende i perioden afhængig af målfremdriften, jf. det fælles opfølgningssystem. 14

15 Tabel 2 Prioritering af satspuljen 2016 sociale 2020-mål Mio. kr Tidlig indsats og forebyggelse Styrkelse af anbragte børns uddannelse Opfølgning på Magtanvendelsesudvalget Udvidelse af rejsehold på hjemløseområdet Gældsrådgivning og forebyggelse af udsættelse Startboliger for unge Indsats mod tuberkulose hos hjemløse Udbredelse af behandlingsmodeller til unge Forebyggelse af narkotikadødsfald Indsats for gravide kvinder med misbrug Implementeringspulje I alt

16 Den danske velfærdsmodel bygger på et ønske om lige muligheder for alle uanset social baggrund, og at fællesskabet står klar til at hjælpe den enkelte med at udleve sit potentiale og blive i stand til at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Det gælder både i forhold til at gennemføre en uddannelse eller varetage et job. Regeringen har siden 2012 gennemført fire store reformer af både indsatsen og forsørgelsen af de omkring borgere i den arbejdsdygtige alder, der befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet. Det drejer sig om reform af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, sygedagpengereformen og beskæftigelsesreformen. Disse reformer bidrager til at understøtte, at alle, som kan arbejde, skal have mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet og fællesskabet. Frem for et liv på passiv forsørgelse skal borgere med udfordringer, som afholder dem fra at varetage et job, hjælpes til et aktivt liv også borgere med nedsat arbejdsevne. Flere mennesker med en meget begrænset arbejdsevne skal have reel adgang til arbejdsmarkedet og fællesskabet. En sammenhængende social-, sundheds-, uddannelses-, og beskæftigelsesrettet indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation, er afgørende for, at den enkelte kommer tættere på uddannelse og beskæftigelse. Regeringen ønsker med udmøntningen af satspuljen for 2016 at sætte fokus på netop de udsatte gruppers sociale mobilitet. Det sker ved at prioritere initiativer, der understøtter en målrettet, tværfaglig og tværsektoriel indsats over for udsatte borgere med komplekse udfordringer. Udgangspunktet for de konkrete forslag til indsatser er bl.a. Carsten Koch-udvalgets anden rapport om en styrket indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Forslagene skal derfor ses som en opfølgning på ekspertgruppens arbejde, hvor konkrete forslag fra rapporten forslås udmøntet via satspuljen. Regeringen vil i forbindelse med satspuljen for 2016 prioritere mere end 0,5 mia. kr. i perioden til bl.a. følgende konkrete initiativer, der skal: Understøtte virksomhedsrettede indsatser Understøtte den virksomhedsrettede indsats i form af særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for udsatte borgere, som ikke umiddelbart er i stand til at være på en arbejdsplads (fx udsatte 16

17 kontanthjælpsmodtagere). Formålet er at afprøve og udvikle et forløb, som gennem en målrettet og intensiv indsats forbereder den enkelte på at være en del af et arbejdsfællesskab. Forløbet vil have et kontinuerligt fokus på tæt opfølgning, støtte og progression. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 125 mio. kr. i perioden til at understøtte den virksomhedsrettede indsats. Fokusere den sociale støtte i overgangen til job eller uddannelse Fokus er at bringe udsatte borgere og personer med handicap, som er langt fra arbejdsmarkedet, i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse. Udgangspunktet for indsatsen er en job først -tilgang, hvor borgeren får hjælp til en hurtig jobplacering eller uddannelse, og derefter sideløbende gives en intensiv social støtte med henblik på at fastholde denne. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt knap 55 mio. kr. i perioden til at fokusere den sociale støtte. Smidigere overgang fra barn til voksen Sikre en smidigere overgang fra barn til voksen gennem en tidlig, helhedsorienteret og målrettet indsats overfor unge med behov for støtte i overgangen til voksenområdet og beskæftigelsessystemet. Målgruppen kan fx være anbragte unge over 16 år, eller unge, der pga. handicap har et særligt behov for en koordineret indsats. Modellen indebærer, at der gennem et formaliseret tværfagligt/tværsektorielt arbejde allerede på et tidligt tidspunkt udarbejdes en målrettet handlingsplan, som understøtter den unges vej mod uddannelse og job på længere sigt. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 80 mio. kr. i perioden til en styrket overgang. Understøttelse af uddannelse Understøtte vejen ind i uddannelsessystemet gennem brobygningsforløb for udsatte unge, der ønsker at påbegynde en erhvervsuddannelse. Et brobygningsforløb er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor jobcentre og erhvervsskoler samarbejder om at forberede den unge til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Formålet med forsøget er at sikre udsatte unge (aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og unge i ressourceforløb) en uddannelsesrettet indsats, der gør dem klar til at gennemføre et brobygningsforløb på en erhvervsuddannelse og på sigt en ordinær uddannelse. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt 160 mio. kr. i perioden til en styrket overgang. Bedre kvalitet i den tværfaglige indsats Styrke kvaliteten i den tværfaglige indsats gennem yderligere understøttelse af det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteamet. De deltagende kommuner skal som led i forsøget organisere arbejdet og beslutningsgangen omkring rehabiliteringsteamet, således at 17

18 kommunen kan træffe afgørelse om ydelse (førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb) samt indholdet af den tværfaglige indsats i umiddelbar forlængelse af rehabiliteringsteamets møde. Der vil ligeledes skulle indgå kompetenceudvikling af medarbejdere i rehabiliteringsteamet, der skal understøtte den enkelte medarbejders indsigt i målgruppen samt de forskellige indsatsmuligheder og redskaber, der findes på tværs af de involverede forvaltninger. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte i alt knap 50 mio. kr. i perioden til en styrket kvalitet i den tværfaglige indsats. Fortsatte indsatser Regeringen vil derudover prioritere at videreføre en række igangværende indsatser. Det vil bl.a. omfatte videreførelse af den landsdækkende En af os -kampagne, som arbejder for at imødegå stigmatisering og fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk sygdom, de tre regionale centre for senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen samt behandlingstilbud til voldsudøvere, som skal forebygge vold i nære relationer. Regeringen lægger med prioriteringen af satspuljen for 2016 op til at afsætte en ramme på i alt ca. 80 mio. kr. i perioden til at fortsætte indsatserne. Hovedparten af initiativerne igangsættes som forsøgsordninger i et antal kommuner. Forsøgsordningerne skal bibringe yderligere viden om, hvad der virker for den enkelte målgruppe. Der vil samtidig skulle gennemføres målrettet opfølgning på og evaluering af initiativerne. Tabel 3 Prioritering af satspuljen 2016 social mobilitet Mio. kr Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb Social støtte i overgangen fra job eller uddannelse Styrket overgang fra barn til voksen Brobygningsforløb for udsatte unge Klare beslutningsgange og øget kvalitet i rehabiliteringsteamet Fortsatte indsatser I alt

19 Regeringen har satset massivt på at fremme det vidensbaserede og rehabiliterende sociale arbejde for at sikre, at udsatte børn og voksne modtager en social indsats, der gør en reel forskel for den enkelte, og giver dem mulighed for at tage aktivt del i samfundet gennem uddannelse, job og deltagelse i civilsamfundet. Regeringen har tilsvarende satset på den forebyggende og tidlige indsats. Vi er imidlertid ikke i mål med det forebyggende arbejde endnu. Således var ca. 30 pct. af de anbragte børn og unges mødre selv anbragt uden for hjemmet i barndommen. Og mere end halvdelen af de årige, der var anbragt i barndommen, er hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Regeringen vil derfor også fremadrettet satse massivt på at forebygge og sætte tidligere ind, før problemerne sætter sig fast og kræver omfattende social hjælp og støtte som fx ophold på forsorgshjem eller kvindekrisecenter. Ofte er der ikke langt fra gældsproblemer, psykisk sårbarhed og svære begivenheder i eget eller familiens liv til egentlige sociale problemer. Massiv støtte i hjemmet, anbringelse uden for hjemmet, ophold på botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre er alle nødvendige indsatser og tilbud, men også meget indgribende for den enkelte og med betydelige udgifter for kommunerne til følge. Gennem tidligere, forebyggende og mindre indgribende indsatser vil det være muligt i langt højere grad at bringe den enkeltes egne ressourcer og eget sociale netværk i spil. På den baggrund kan følgende foreslås. De udsatte familier er i dag i kontakt med mange forskellige forvaltninger på samme tid, og der igangsættes en række indsatser i regi af det sociale system og jobcentret, som ofte ikke er koordineret eller tænkt sammen. Målet er en langt mere koordineret, helhedsorienteret og målrettet indsats i forhold til familiens samlede situation både med hensyn til beskæftigelse, uddannelse, sociale og sundhedsmæssige problemer. Der har i mange kommuner været initiativer om fx en koordinerende sagsbehandler, forskellige organiseringsformer mv. Der er behov for at følge effekten af disse erfaringer med henblik på at analysere, hvem de udsatte familier er, hvad der kendetegner kontakten med systemet, og hvilke resultater, der er af indsatsen. Der kan bl.a. inddrages erfaringer fra projektet Udsatte familier, som er forankret i Beskæftigelsesministeriet, samt konkrete kommunale projekter, der har fokus på en koordineret indsats for familien i sin helhed. 19

20 På baggrund af en sådan analyse og de kommunale erfaringer vil regeringen komme med forslag til at understøtte en samlet og helhedsorienteret indsats til udsatte familier, hvor familiens samlede situation er i centrum. Analysen udarbejdes i perioden , og der afsættes en ramme på 20 mio. kr. årligt til opfølgning på analysen. Rammen er skalerbar. Ca kvinder udsættes årligt for vold og ca kvinder tager ophold på et krisecenter hvert år. Ophold på et kvindekrisecenter er meget indgribende i den enkelte kvinde og hendes evt. børns liv. Med rådgivning og hjælp til voldsramte, inden der er behov for ophold på krisecenter, vil det være muligt at hjælpe kvinden, mens hun fx stadig har sit job og et socialt netværk, der kan støtte hende. I satspuljeaftalen for 2015 er der afsat midler til forsøg med ambulant rådgivning og hjælp til ofre for vold i nære relationer med det formål bedre at forebygge ophold og gentagne ophold på krisecentre. Når erfaringerne fra projektet foreligger, vil regeringen i en tæt dialog med de relevante parter styrke udbredelsen af landsdækkende tilbud om ambulant rådgivning og hjælp til alle voldsramte. Der afsættes 100 mio. kr. årligt fra 2017 til udbredelse af tilbud om ambulant rådgivning og hjælp til voldsramte. Rammen er skalerbar. Alt for mange udsatte voksne og familier kæmper med gæld og manglende overblik over deres økonomi. Der er risiko for, at gældssituationen bliver det første skridt på en social deroute, der ender i tunge sociale problemer. Fx bliver mere end danskere hvert år sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Der gives i dag gennem satspuljen midler til kommunalt forankret og frivillig gældsrådgivning til udsatte grupper med foreløbigt gode resultater. Tilsvarende har mange boligforeninger gældsrådgivninger, der har succes i forhold til at mindske antallet af udsættelser. Regeringen vil udbrede og forstærke indsatsen omkring gældsrådgivning, så den bliver landsdækkende og er varigt finansieret, frem for baseret på ad hoc puljer som i dag. Regeringen ønsker med sit prioriteringsoplæg for satspuljen for 2016 at videreføre støtten til de frivillige gældsrådgivninger i 2016, herunder opsøgende arbejde blandt lejere med huslejerestancer, samt en særlig indsats over for socialt sårbare unge med gæld. På baggrund af tidligere erfaringerne vil der derfor blive igangsat et forberedende arbejde med at tilrettelægge en landsdækkende gældsrådgivning, hvor kommuner og frivillige gældsrådgivninger samarbejder om at tilbyde gældsrådgivning til udsatte borgere. Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2017 til landsdækkende, permanent gældsrådgivning. 20

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børn for alt i verden

Børn for alt i verden Børn for alt i verden Børnene er Danmarks fremtid. Hvis vi vil sikre vores demokrati, løfte vores sociale ansvar og styrke vores konkurrenceevne, er børnene nøglen. De skal udrustes med selvtillid, kreativitet

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan

Indsats mod vold i familien og i nære relationer. National handlingsplan Indsats mod vold i familien og i nære relationer National handlingsplan Juni 2014 3 INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER National handlingsplan INDSATS MOD VOLD I FAMILIEN OG I NÆRE RELATIONER

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Regeringen 23. oktober 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2015-2018 Aftalen er ikke endelig,

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere