Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER"

Transkript

1 Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04

2

3 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen af indskuddet modtager investor et gennemsnitligt, årligt udbytte på 10% i 20 år Afkastet er uafhængigt af bevægelserne på de finansielle markeder Risikospredning gennem investeringer i minimum tre lande Lav beskatning sikrer højt afkast Stabil drift af solcelleparkerne Obton investerer selv i minimum 5% af projektet

4 4 Obton Global Selskabsinvestor P/S INDHOLD 1. RESUMÉ OPLYSNINGER OM RISIKOFAKTORER ANSVARSERKLÆRINGER OBTON A/S ANSVARSERKLÆRING ANSVARSERKL ÆRING FRA REVISOR NØGLEOPLYSNINGER OM UDBUDDET STØRRELSEN AF UDSTEDERENS NUVÆRENDE KAPITAL OG DENNES EVENTUELLE OPDELING FORMÅLET MED UDBUDDET T YPEN AF UDBUDTE VÆRDIPAPIRER RETTIGHEDER TILKNYTTET VÆRDIPAPIRERNE VÆRDIPAPIRERNES OMSÆTTELIGHED UDBUDSKURSEN FORTEGNINGSRET OG UDVANDING STEMMERETSBEGRÆNSNINGER OG EJERSKABSBEGRÆNSNINGER BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE TIL AT FORHØJE AKTIEKAPITALEN AKTIONÆRER MED EJERANDEL PÅ MERE END 5% DATOEN FRA HVILKEN VÆRDIPAPIRERNE GIVER RET TIL UDBYTTE KILDESKAT AF UDBYTTE UDBUDSPERIODE EVENTUEL GARANTI FOR FULDTEGNING AF UDBUDDET BETALING OG FRIST FOR UDLEVERING AF VÆRDIPAPIRERNE OMBYTNINGSBESTEMMELSER RET TIL DELTAGELSE I LIKVIDATIONSPROVENU NØGLEOPLYSNINGER OM SELSKABET NAVN OG HJEMSTED DEN RETLIGE FORM SAMT GÆLDENDE LOVGIVNING DET VEDTÆGTSBESTEMTE FORMÅL REGISTRERING (CVR) VIGTIGSTE KENDETEGN FOR DE VÆRDIPAPIRER, HVORPÅ KAPITALEN ER FORDELT STØRRELSEN AF DEN EVT. IKKE-INDBETALTE DEL AF AKTIEKAPITALEN AKTIVITET OG INVESTERING FORUD FOR DETTE UDBUD KAPTIALRESSOURCER OPLYSNINGER OM RETS- OG VOLDGIFTSSAGER SELSKABETS HOVEDAKTIVITETER ADMINISTRATIONSAFTALEN Administration af Obton Global Selskabsinvestor P/S HVORFOR INVESTERING I SOLENERGI? VÆSENTLIGSTE MARKEDER Det tyske marked Det franske marked Det italienske marked Det engelske marked Andre lande INVESTERINGER OG INVESTERINGSSTRATEGI Målsætning Investeringsstrategien Forventet geografisk fordeling af solcelleparker i Obton Solenergi Global P/S Væsentlige investeringer Investeringsprocessen Investeringsrammen Udnyttelse af skævheder i markedet valuetilgang Udbyttepolitik Datterselskaber og kapitalandele GENNEMGANG AF BUDGET SAMT FORVENTET UDVIKLING BUDGETANTAGELSERNE OMKOSTNINGER TIL SELSKABSADMINISTRATION OG INDKØB BUDGET OG BALANCE FOR OBTON SOLENERGI GLOBAL P/S BUDGET OG AFKAST FOR OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S FØLSOMHEDSANALYSE

5 Obton Global Selskabsinvestor P/S 5 8. RESULTAT AF BETYDNINGSFULDE HÆNDELSER, SOM HAR PÅVIRKET AKTIVITETERNE ERKLÆRING VEDRØRENDE OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OPLYSNINGER OM KONCERNSTRUKTUR OG UDBUDSOMKOSTNINGER BESTYRELSEN DIREKTIONEN Direktøren i Obton Global Selskabsinvestor P/S er ved stiftelsen Anders Marcus. Direktøren ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra administrationsselskabet. Det er direktionens primære opgave at varetage selskabets daglige drift i tæt samarbejde med administrationsselskabet VÆSENTLIGE INFORMATIONER VEDR. ORGANISATIONEN KONCERNSTRUKTUR UDBUDSOMKOSTNINGER TIL OBTON A/S OPLYSNINGER OM VEDERLAG TIL LEDELSEN I FORBINDELSE MED UDBUDDET ØVRIGE UDBUDSOMKOSTNINGER INTERESSEKONFLIKTER RESUMÉ AF BESTEMMELSER I VEDTÆGTERNE VEDR. BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN RESUMÈ AF BESTEMMELSER I VEDTÆGTERNE VEDR. GENERALFORSAMLINGER UDLEVERING AF VEDTÆGTER, STIFTELSES- OVERENSKOMST OG ANDET RELEVANT MATERIALE BILAG Bilag 1 Investeringsaftalen (2 sider) Bilag 2 Vedtægter for Obton Global Selskabsinvestor P/S (4 sider) Bilag 3 Direktionens og Bestyrelsens øvrige direktions- og bestyrelsesposter (5 sider) Bilag 4 Proformaregnskab for Obton Solenergi Sarpi SAS (2 sider) Bilag 5 Proformaregnskab for BGZ Solarpark Passauer Land GmbH & Co (2 sider) Bilag 6 Proformaregnskab for Obton Solenergi Britz GmbH & Co. (2 sider) HVEM ER OBTON A/S? SELESKABER i OBTON-KONCERNEN SÅDAN KØBER OG SÆLGER DU AKTIER I OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S EN FLEKSIBEL INVESTERING, HVOR DET ER SIMPELT AT KOMME IND OG UD TILSAG VEDRØRENDE FINANSIELLE FORMIDLERE

6 6 Obton Global Selskabsinvestor P/S Resumé 1. RESUMÉ Resuméer opbygges i overensstemmelse med oplysningskrav - også kendt som elementer. Disse elementer er nummereret i afsnit A E (A.1.-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer, som er påkrævet i et resumé for denne type aktiv og udsteder. Da nogle elementer ikke er påkrævet, kan der være huller i nummereringen af elementerne. Selvom et element er påkrævet i resuméet som følge af aktivtype eller udsteder, kan det forekomme, at der ikke er nogen relevant information til det pågældende element. I disse tilfælde er medtaget en kort beskrivelse af elementet med angivelse af ikke relevant. AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER A.1 Indledning og advarsler Dette resumé bør læses som indledning til prospektet. Enhver beslutning om investering i de udbudte aktier bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysninger i dette prospekt indbringes for en domstol i henhold til national lovgivning, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet, eller ikke, når det læses sammen med prospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de udbudte aktier. A.2 Brug af prospektet til videresalg eller endelig placering af aktier via finansielle formidlere Bestyrelsen i Obton A/S er som ansvarlig for prospektet indforstået med, at prospektet anvendes af Obton Fondsmæglerselskabs A/S til videreslag af aktier. Udbuddet af aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S via Obton Fondsmæglerselskab A/S finder sted i den periode, hvor dette prospekt er gyldigt. Udbudsperioden er fastsat til 6. maj maj Der er ikke knyttet særlige betingelser til prospektets anvendelse. Investorer skal være opmærksom på, at Obton Fondsmæglerselskab A/S i forbindelse med formidling af aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S er forpligtet til at give oplysninger om vilkårene og betingelserne for nærværende udbud. AFSNIT B UDSTEDER B.1 Udsteders juridiske navn og binavne Udsteders navn er Obton Global Selskabsinvestor P/S. Udsteder har ingen binavne.

7 Resumé Obton Global Selskabsinvestor P/S 7 B.2 Udsteders domicil og retlige form, den lovgivning, som udsteder fungerer under, samt indregistreringsland Udstederens adresse er Hack Kampmanns Plads 1-3, 8000 Aarhus C, Danmark. Obton Global Selskabsinvestor P/S har hjemsted i Aarhus kommune og er et registreret partnerselskab (P/S) i henhold til dansk lovgivning. Et P/S omtales ofte som et miks af et aktieselskab og et kommanditselskab. Selskabsretlig følger et P/S aktieselskabsloven, mens partnerselskabet omvendt fungerer som et kommanditselskab, når det kommer til skat. Det betyder, at der ikke er sket nogen beskatning i P/S et, der betragtes som skattemæssigt transparent. Dermed ender den endelige beskatning af indtjeningen i et partnerselskab hos ejerne (investorerne) af selskabet. B.3 Virksomhedsbeskrivelse Formålet med Obton Global Selskabsinvestor P/S er at eje og drive solcelleparker i udvalgte lande, hvor ordningerne vedrørende afregning af strøm baseret på solenergi er særligt gunstige. Det forventes, at selskabets midler som minimum investeres i solcelleparker i Tyskland, Frankrig og Italien, men andre lande kan også komme i betragtning. Forud for dette udbud har Obton Global Selskabsinvestor P/S placeret kapital i Obton Solenergi Global P/S, der igennem underliggende driftsselskaber ejer og driver syv solcelleparker fordelt på Tyskland, Frankrig og Italien. Obton Global Selskabsinvestor P/S ønsker at foretage yderligere investeringer i globale solcelleparker, når attraktive muligheder opstår. B.4a Væsentligste nyere tendenser. Solcelleparker er en attraktiv investeringsmulighed, da tendensen i forsyningssektoren er, at man bevæger sig væk fra fossile brændstoffer mod en mere grøn energiforsyning. Tendensen styrkes af, at ønsket om en omstilling står højt på både politikernes og befolkningens agenda i en lang række lande. Det betyder, at flere lande tilbyder faste, høje afregningspriser på strøm fra solcelleparker. Afregningspriserne fastlægges typisk for en periode på 20 år, fra solcelleparken tilsluttes det offentlige elnet. Kombinerer man de høje afregningspriser med de minimale udsving i solindstrålingen og driftssikkerheden i solcelleparkerne, kan indtjeningen, og dermed budgetterne, fastslås med stor nøjagtighed. Den stabile indtjening fra solcelleparker danner basis for en attraktiv forretningsmodel, hvor afkastet er uafhængigt af bevægelserne på de finansielle markeder. Derfor kan en investering i global solenergi være et særdeles fornuftigt supplement til traditionelle, volatile investeringsaktiver. B.5 Beskrivelse af koncernen og udsteders plads i koncernen Ikke relevant. Obton Global Selskabsinvestor P/S indgår ikke i en decideret koncern, men ejer sammen med andre investorselskaber Obton Solenergi Global P/S, som ejer og driver solcelleparker i de udvalgte lande. B.6 Større aktionærer Obton A/S ejer på udbudstidspunktet 45% af den samlede selskabskapital i Obton Global Selskabsinvestor P/S. Udover Obton A/S har udstederen ikke kendskab til investorer som direkte eller indirekte ejer eller efter udbuddet vil eje en andel, der skal anmeldes efter udstederes nationale lovgivning. Det kan endvidere oplyses, at alle aktier har ens rettigheder i forhold til selskabet.

8 8 Obton Global Selskabsinvestor P/S Resumé B.7 Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger om udsteder B.8 Udvalgte vigtige proforma-regnskabsoplysninger, der angives som sådanne. Ikke relevant. Obton Global Selskabsinvestor P/S har forud for dette udbud ikke aflagt nogen regnskaber. Bilag 4, 5 og 6 indeholder proformaregnskaber for tre driftsselskaber, der alle er ejet af Obton Solenergi Global P/S. Udbytterne fra de underliggende driftsselskaber udgør indtægterne i Obton Solenergi Global P/S. Der budgetteres således med et samlet udbytte på DKK 2,3 mio. i B.9 Resultatforventninger Der er i forbindelse med dette prospekt udarbejdet et budget, der viser en forventning om, at det udstedende selskab i gennemsnit vil kunne udlodde 10% af den investerede kapital om året. B.10 Arten af eventuelle forbehold i revisionsrapporten om de historiske regnskabsoplysninger Ikke relevant. Der forelægger ingen historiske regnskabsoplysninger. B.11 Udsteders arbejdskapital Ikke relevant. Udsteders arbejdskapital er tilstrækkelig til at dække det nuværende behov. AFSNIT C VÆRDIPAPIRER C.1 Type og klasse værdipapirer, der udbydes og/ eller optages til handel, herunder ISIN (International Security Identification Number). C.2 Den anvendte valuta ved udstedelsen. C.3 Antal aktier og pålydende værdi C.4 Rettigheder knyttet til værdipapirerne. Aktierne, der udbydes med dette prospekt, er registreret hos VP Securities, hvilket betyder, at aktierne vil indgå i investorernes almindelige aktiedepot. En investering i Obton Global Selskabsinvestor P/S kræver derfor, at investor har et aktiedepot igennem et pengeinstitut. De udbudte aktier er ikke noteret på nogen reguleret markedsplads og er således unoterede. Aktierne er registreret med følgende ISIN: DK Aktierne er udstedt i danske kroner (DKK). Forud for dette udbud er der udstedt aktier med en pålydende værdi på DKK 1. Alle aktier er fuldt indbetalt. Alle aktier har lige rettigheder i henhold til selskabets vedtægter. Én aktie giver én stemme på generalforsamlingen. Alle aktier har lige rettigheder til udbytte. Alle akiter er berettiget til at deltage i en udlodning fra en likvidation af selskabet. C.5 Eventuelle indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed. Ikke relevant. Der er ikke nogle vedtægtsbestemte indskrænkninger af aktiernes omsættelighed.

9 Resumé Obton Solenergi Global 9 C.6 Optagelse til omsætning på et reguleret marked. Ikke relevant. Der er ingen planer om, at Obton Global Selskabsinvestor P/S vil ansøge om optagelse på et reguleret marked. C.7 Udbyttepolitik Udbyttepolitikken i Obton Global Selskabsinvestor P/S er at udlodde en væsentlig del af selskabets frie likviditet til investorerne. Det er således målsætningen i gennemsnit at kunne udlodde 10% af den investerede kapital i årligt udbytte. AFSNIT D RISICI D.1 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for udstederen eller dennes branche. Alle investeringer er forbundet med risici, hvilket naturligvis også er gældende for investering i Obton Global Selskabsinvestor P/S. Nærværende prospekt indeholder udsagn og antagelser om fremtiden. Alle fremadrettede udsagn og antagelser er foretaget efter bedste evne, men er alligevel pr. definition behæftet med usikkerhed, hvorfor investorer opfordres til at gennemgå nedenstående risikofaktorer. Politisk risiko: Der er i forbindelse med investering i solenergi en politisk risiko. Størrelsen på afregningspriserne på den grønne strøm fra solcelleparker er i flere lande fastsat politisk, om end den afregnes direkte med et forsyningsselskab, der i sidste ende lader forbrugeren betale merprisen for den bæredygtige energi. Konsekvensen af ændringer omkring afregningspriserne på denne grønne strøm kan være, at omsætningen ikke bliver som forventet. En politisk ændring i afregningsvilkårene kan betyde, at Obton Solenergi Global P/S ikke opnår det forventede resultat, og at Obton Global Selskabsinvestor P/S dermed ikke kan foretage de budgetterede udlodninger til investorerne. Geografisk risiko: Ændringer i lovgivningen i lande, hvor Obton Global Selskabsinvestor P/S driver solcelleparker, kan påvirke de forventede resultater i Obton Solenergi Global P/S og kan betyde, at Obton Global Selskabsinvestor P/S dermed ikke kan foretage de budgetterede udlodninger til investorerne. Skattemæssig risiko: Beskatningen af indtægter i Obton Solenergi Global P/S bestemmes direkte af skattelovgivningen i Danmark, men indirekte af skattelovgivning i de lande, hvor selskabet har datterselskaber. Således kan en ændring i skattelovgivningen være en potentiel risiko for investor. Valutarisiko: Et dansk selskab med investeringer og drift i udlandet løber en valutarisiko i forhold til den lokale valuta. For Obton Global Selskabsinvstor P/S vil denne valutarisiko fortrinsvist være forbundet med kursen på euro, men andre valutaer såsom engelske pund, US-dollars m.m., kan potentielt også udgøre en valutarisiko for Obton Global Selskabsinvestor P/S. Rente og finansieringsrisiko: Der optages ingen lån i hverken Obton Global Selskabsinvestor P/S eller Obton Solenergi Global P/S, hvorfor der ikke løbes nogen direkte risiko i det udstedende selskab forbundet finansieringen af solcelleparker. Der kan dog optages lån i de underliggende driftsselskaber, hvorfor investors resultat indirekte er afhængig af renteudviklingen samt udviklingen i finansieringsvilkårene. Et udfordrende finansieringsmarked kan derfor påvirke mulighederne for at gennemføre de påtænkte handler i Obton Solenergi Global P/S og dermed ultimativt betyder, at Obton Global Selskabsinvestor P/S ikke vil kunne levere de budgetterede udbytter til investorerne.

10 10 Obton Global Selskabsinvestor P/S Resumé Budgetrisiko: Det præsenterede budget for Obton Solenergi Global P/S er baseret på antagelser om fremtiden, hvilket betyder, at der er usikkerheder forbundet med de budgetterede resultater. Det udarbejdede budget er ingen garanti for den fremtidig udvikling i selskabet. Begivenheder kan indtræffe anerledes end forventet, hvilket kan påvirke det forventede resultatet i Obton Solenergi Global P/S og dermed ultimativt betyde, at Obton Global Selskabsinvestor P/S ikke kan foretage de forventede udlodninger til investorerne. Risiko i forbindelse med scrapværdi og afhændelse af anlæggene: Det er i budgettet antaget, at de indkøbte solcelleparker kan afhændes ved udløbet af budgetperiode (20 år) til en scrapværdi på 10%. Da denne begivenheder efter budgettet indtræffer om 20 år fra stiftelsen af selskabet, er der usikkerhed forbundet hermed. Driftsrisiko: Solcelleparkerne er afhængige af solindstrålingen. Denne er relativt stabil, men kan afvige fra prognoserne, hvilket kan påvirke det samlede driftsresultat og dermed også det forventede afkast i Obton Solenergi Global P/S. Udbytterisiko: Da nærværende prospekt er bygget op omkring forventninger, er der en risiko for, at begivenheder ikke indtræffer som forventet. Det betyder, at der kan ske afvigelser fra den opstillede udbytteprognose, hvilket ultimativt kan påvirke investorernes resultat negativt. Miljørisiko: Der kan opstå miljøspørgsmål i forbindelse med afvikling og demontering af solcelleparker. Alle kendte forhold vil dog blive indregnet i budgetterne for opkøb af de enkelte parker, men der kan alligevel opstå forhold, der betyder, at de forventede udlodninger til investorerne ikke kan foretages som planlagt. D.2 Nøgleoplysninger om de vigtigste risici, der er specifikke for værdipapirerne. Unoterede aktier: Aktierne i Obton Global Selskabsinvestor P/S er unoterede og handles ikke på nogen børs. Derfor er likviditeten på aktierne lav, og investorer anbefales derfor at have en lang investeringshorisont. Derudover skal investor være opmærksom på, at informationsforpligtelserne for unoterede aktier er mindre end for sammenlignelige aktier, der handles på regulerede børser. Konsekvensen af at investere i unoterede aktier kan være, at investor ikke kan afhænde aktierne, eller at disse skal sælges med en betydlig rabat i forhold til selskabets indre værdi. AFSNIT E UDBUD E.1 Samlet nettoprovenu og et estimat over de samlede udgifter ved udstedelsen/ udbuddet, herunder anslåede udgifter, som investor pålægges af udbyder eller udsteder. Da der med dette udbud sælges allerede udstedte og indbetalte aktier, vil der som sådan ikke være noget provenu til Obton Global Selskabsinvestor P/S i forbindelse med salget. Omkostningerne forbundet med uddbuddet beskrevet med dette prospekt vil blive afholdt af Obton A/S og Obton Solenergi Global P/S. Aktierne i det udbudte selskab er udstedt til Obton A/S til kurs 100, som herefter sælger disse til interesserede investorer. Sælges aktierne til en kurs over 100 tilfalder kursgevinsten sælgeren, Obton A/S. Obton A/S vil med dette udbud maksimalt sælge aktier for nominelt DKK Investorer, der vælger at købe aktier i forbindelse med dette udbud, bliver ikke pålagt udgifter af udstederen, Obton Global Selskabsinvestor P/S. Investor pålægges ikke omkostninger fra udbyderen, Obton A/S, i forbindelse med køb af aktier.

11 Resumé Obton Global Selskabsinvestor P/S 11 E.2a Årsagen til udbydelsen og anvendelsen af provenuet, det forventede nettoprovenu. Obton A/S sælger aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S for at give mindre og mellemstore investorer mulighed for at tage del i et projekt, der normalt er forbeholdt de større spillere på de finansielle markeder. E.3 Udbuddets vilkår og betingelser. Der er i alt udstedt stk. aktier af nominelt DKK aktier er forud for udbuddet ejet af private investorer, mens den resterende del på aktier er ejet af Obton A/S. Ud af Obton A/S egenbeholdning sælges med dette udbud op til aktier til interesserede investorer. Aktierne er udstedt til Obton A/S uden fortegningsret for de eksisterende investorer. Aktierne forventes i udbudsperiode at blive videresolgt til interesserede investorer. Prisen på aktierne vil være i intervallet fra 1,05-1,10 kr. pr. aktie. Aktierne er unoterede og forventes ikke optaget til handel på et reguleret marked. Da der er tale om et udbud af allerede tegnede aktier, er der ikke et minimumsudbud, der skal opnås før det samlede udbud gennemføres. Udbudsperiode løber fra den 6. maj maj Ønsker investorer at købe aktier i det udbudte selskab, skal der som minimum investeres for DKK E.4 Eventuelle interesser, som er væsentlige for udstedelsen/udbuddet. E.5 Navnet på udbyderen og fastfrysningsaftaler. E.6 Udvanding som følge af udbuddet. Obton A/S ejer Obton Administration A/S og Obton Fondsmæglerselskab A/S, der modtager honorar for henholdsvis administration og formidling af aktierne i Obton Global Selskabsinvestor P/S. Dermed kan der opstå en situation, hvor Obton A/S, Obton Administration A/S og Obton Fondsmæglerselskab A/S og personerne bag har interesser, der er modstridende med potentielle investorer. Interessekonflikter er søgt minimeret ved, at Obton A/S deltager som investor i projektet på lige fod med alle øvrige investorer. Obton A/S, som udbyder aktierne til salg, har ikke indgået nogen fastfrysningsaftaler. Der er forud for dette udbud aktier i selskabet á DKK 1. Der udstedes ikke yderligere aktier i forbindelse med udbuddet, hvorfor der ikke vil være tale om en udvanding af de eksisterende aktionærers ejerandele. Eksisterende aktionærer kan købe nye aktier på samme vilkår som nye investorer. E.7 Anslåede udgifter, som investor pålægges af udbyder eller udsteder. Ikke relevant. Investorer, der vælger at købe aktier i forbindelse med dette udbud, bliver ikke pålagt udgifter af udstederen, Obton Global Selskabsinvestor P/S. Investor pålægges ikke omkostninger fra udbyderen, Obton A/S, i forbindelse med køb af aktier.

12 12 Obton Global Selskabsinvestor P/S Oplysninger om risikofaktorer 2. OPLYSNINGER OM RISIKOFAKTORER Alle investeringer er forbundet med risici, hvilket naturligvis også er gældende for investering i Obton Global Selskabsinvestor P/S. Nærværende prospekt indeholder udsagn og antagelser om fremtiden. Alle fremadrettede udsagn og antagelser er foretaget efter bedste evne, men er alligevel pr. definition behæftet med usikkerhed, hvorfor investorer opfordres til at gennemgå nedenstående risikofaktorer. Nedenstående oversigt over risici indeholder de væsentligste risikofaktorer for Obton Global Selskabsinvestor P/S og det underliggende driftsselskab Obton Global Solenergi P/S. Oversigten kan ikke betragtes som udtømmende. Politisk risiko: Der er i forbindelse med investering i solenergi en politisk risiko. Størrelsen på afregningspriserne på den grønne strøm fra solcelleparker er i flere lande fastsat politisk, om end den afregnes direkte med et forsyningsselskab, der i sidste ende lader forbrugeren betale merprisen for den bæredygtige energi. Der er typisk indgået 20 år lange aftaler mellem et energiselskab og solcelleparken omkring afsætningen af den grønne strøm. Denne aftale er en aftale mellem to private parter, og bryder en af parterne forpligtelser i henhold til aftalen, vil det være et brud på almindelige aftaleretlige principper. På trods af dette kan det ikke udelukkes, at der fra politisk side kan træffes beslutninger, som ændrer vilkårene for drift af solcelleparker i de enkelte lande. Konsekvensen af ændringer omkring afregningspriserne på denne grønne strøm kan være, at omsætningen ikke bliver som forventet. En politisk ændring i afregningsvilkårene kan betyde, at Obton Solenergi Global P/S ikke opnår det forventede resultat, og at Obton Global Selskabsinvestor P/S dermed ikke kan foretage de budgetterede udlodninger til investorerne. Geografisk risiko: Det udbudte selskab vil være medejer af Obton Solenergi Global P/S, hvis underliggende aktivitet primært foregår i udlandet. Således er Obton Global Selskabsinvestor P/S indirekte underlagt den gældende lovgivning i de lande, hvor aktiviteten foregår. Dette forhold kan indebære en forøget risiko for investorerne. Ændringer i lovgivningen kan påvirke de forventede resultater i Obton Solenergi Global P/S og kan betyde, at Obton Global Selskabsinvestor P/S dermed ikke kan foretage de budgetterede udlodninger til investorerne. Skattemæssig risiko: Beskatningen af indtægter i Obton Solenergi Global P/S bestemmes direkte af skattelovgivningen i Danmark, men indirekte af skattelovgivning i de lande, hvor selskabet har datterselskaber. Således kan en ændring i skattelovgivningen være en potentiel risiko for investor. Ændringer i skattelovgivningen kan få betydning for de forventede resultater i Obton Solenergi Global P/S og ultimativt betyde, at Obton Global Selskabsinvestor PS/ ikke kan foretage de budgetterde udlodninger til investorerne. Valutarisiko: Et dansk selskab med investeringer og drift i udlandet løber en valutarisiko i forhold til den lokale valuta. For Obton Global Selskabsinvstor P/S vil denne valutarisiko fortrinsvist være forbundet med kursen på euro, men andre valutaer såsom engelske pund, US-dollars m.m., kan potentielt også udgøre en valutarisiko for Obton Global Selskabsinvestor P/S. Valutarisici er generelt søgt minimeret, ved at de enkelte anlæg bliver finansieret i samme valuta som omsætningen. Dermed bliver valutarisici minimeret til kun at påvirke afkastet for de danske investorer i forbindelse med udlodninger af udbytte fra driftsselskaber i de respektive lande. Valutarisici af denne type vil som udgangspunkt ikke blive afdækket. Valutarisici kan potentielt påvirke det forventede resultat for Obton Solenergi Global P/S og dermed ultimativt betyde, at Obton Global Selskabsinvestor P/S ikke kan foretage de forventede udlodninger til investor. Rente og finansieringsrisiko: Der optages ingen lån i hverken Obton Global Selskabsinvestor P/S eller Obton Solenergi Global P/S, hvorfor der ikke løbes nogen direkte risiko i det udstedende selskab forbundet finansieringen af solcelleparker. Der kan dog optages lån i de underliggende driftsselskaber, hvorfor investors resultat indirekte er afhængig af renteudviklingen samt udviklingen i finansieringsvilkårene. For at minimere renterisikoen vil der så vidt muligt blive optaget fastforrentede lån. De enkelte

13 Oplysninger om risikofaktorer Obton Global Selskabsinvestor P/S 13 lånstillere vil som udgangspunkt kun have sikkerhed i det anlæg, som de har finansieret. Et stigende renteniveau i de lande, hvor det påtænkes at opkøbe og drive solcelleparker, kan betyde stigende omkostninger i de underliggende driftsselskaber og dermed en reducering i de mulige udlodninger til investorerne. Hvis de solcelleparker, som det påtænkes at opkøbe, ikke finansieres på tilpas attraktive vilkår, vil transaktionen ikke blive gennemført. Et udfordrende finansieringsmarked kan derfor påvirke mulighederne for at gennemføre de påtænkte handler i Obton Solenergi Global P/S og dermed ultimativt betyder, at Obton Global Selskabsinvestor P/S ikke vil kunne levere de budgetterede udbytter til investorerne. Budgetrisiko: Det præsenterede budget for Obton Solenergi Global P/S er baseret på antagelser om fremtiden, hvilket betyder, at der er usikkerheder forbundet med de budgetterede resultater. De enkelte antagelser bag budgettet er beskrevet i afsnittet Gennemgang af drift og regnskaber samt forventet udvikling på side xx. Det udarbejdede budget er ingen garanti for den fremtidig udvikling i selskabet. Begivenheder kan indtræffe anerledes end forventet, hvilket kan påvirke det forventede resultatet i Obton Solenergi Global P/S og dermed ultimativt betyde, at Obton Global Selskabsinvestor P/S ikke kan foretage de forventede udlodninger til investorerne. Risiko i forbindelse med scrapværdi og afhændelse af anlæggene: Det er i budgettet antaget, at de indkøbte solcelleparker kan afhændes ved udløbet af budgetperiode (20 år) til en scrapværdi på 10%. Provenuet fra salget udloddes til investorerne. Da denne begivenheder efter budgettet indtræffer om 20 år fra stiftelsen af selskabet, er der usikkerhed forbundet hermed. Begivenheder kan udspille sig anderledes end forventet, hvilket ultimativt kan betyde, at Obton Global Selskabsinvestor P/S ikke kan foretag de forventede udlodninger til investorerne. som forventet. Det betyder, at der kan ske afvigelser fra den opstillede udbytteprognose, hvilket ultimativt kan påvirke investorernes resultat negativt. Miljørisiko: Der kan opstå miljøspørgsmål i forbindelse med afvikling og demontering af solcelleparker. Alle kendte forhold vil dog blive indregnet i budgetterne for opkøb af de enkelte parker, men der kan alligevel opstå forhold, der betyder, at de forventede udlodninger til investorerne ikke kan foretages som planlagt. Unoterede aktier: Aktierne i Obton Global Selskabsinvestor P/S er unoterede og handles ikke på nogen børs. Derfor er likviditeten på aktierne lav, og investorer anbefales derfor at have en lang investeringshorisont. Derudover skal investor være opmærksom på, at informationsforpligtelserne for unoterede aktier er mindre end for sammenlignelige aktier, der handles på regulerede børser. Konsekvensen af at investere i unoterede aktier kan være, at investor ikke kan afhænde aktierne, eller at disse skal sælges med en betydlige rabat i forhold til selskabets indre værdi. Risiko forbundet med andre Obton-selskaber: Obton Global Selskabsinvestor P/S er ikke afhængig af enkeltpersoner, men er i en vis udstrækning afhængig af Obton A/S og Obton Administration A/S. Indkøbs- og investeringsstrategien i Obton Global Selskabsinvestor P/S er i et vist omfang afhængig af, at Obton A/S kan identificere de nødvendige anlæg. Den daglige administration af Obton Global Selskabsinvestor P/S varetages af Obton Administration A/S. Skulle Obton A/S og Obton Administration A/S ikke kunne leve op til sine forpligtelser, vil Obton Global Selskabsinvestor P/S kunne indgå aftaler med lignende leverandører, hvorfor risikoen hermed betragtes som begrænset. Driftsrisiko: Solcelleparkerne er afhængige af solindstrålingen. Denne er relativt stabil, men kan afvige fra prognoserne, hvilket kan påvirke det samlede driftsresultat og dermed også det forventede afkast i Obton Solenergi Global P/S. Det kan ultimativt betyde, at Obton Global Selskabsinvestor P/S ikke kan foretage de forventede udlodninger til investorerne. Udbytterisiko: Da nærværende prospekt er bygget op omkring forventninger, er der en risiko for, at begivenheder ikke indtræffer

14 14 Obton Global Selskabsinvestor P/S Ansvarserklæringer 3. ANSVARSERKLÆRINGER 3.1 OBTON A/S ANSVARSERKLÆRING Som udbyder af aktierne i Obton Global Selskabsinvestor P/S erklærer vi hermed, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Prospektet indeholder efter vores overbevisning alle fornødne oplysninger, således potentielle investorer og deres rådgivere kan danne sig et overblik over det udbudte selskabs aktiver og passiver, finansielle stilling, fremtidsudsigter og rettigheder, der er tilknyttet de udbudte kapitalandele. Det er vigtigt for os at fremhæve, at dele af prospektet er baseret på fremtidige hændelser, hvilket betyder, at det investeringsforløb, der beskrives i prospektet, kan afvige fra det faktiske forløb. Vi har efter bedste evne fastlagt de antagelser, som prospektets budgetter og prognoser tager udgangspunkt i, men der vil altid være risici, som ligger uden for vores og det udbudte selskabs kontrol. Afgivne oplysninger skal relateres til datoen for offentliggørelsen af nærværende prospekt. Eventuelle oplysninger vedrørende investeringen, der ikke fremgår af prospektet, kan ikke betragtes som godkendt af Obton A/S eller ledelsen bag det udbudte selskab. Indtræffer der begivenheder, der udløser væsentlige ændringer i forhold til indholdet i dette prospekt eller relevante selskaber med tilknytning til Obton Global Selskabsinvestor P/S, vil der blive udarbejdet et tillæg til prospektet. Ledelsen i Obton A/S Aarhus, den 6. maj 2015 Med venlig hilsen Obton A/S Hack Kampmanns Plads Aarhus C Anders Marcus Adm. direktør og bestyrelsesmedlem Peter K. Jørgensen Bestyrelsesformand Lars L. Bentsen Bestyrelsesmedlem (Advokat og partner i Innova Advokatfirma)

15 Ansvarserklæringer Obton Global Selskabsinvestor P/S ANSVARSERKL ÆRING FRA REVISOR Til læserne af dette prospekt Vi har undersøgt resultatforventningerne i nærværende prospekt for årene , som er medtaget i afsnit 7 Gennemgang af budget samt forventet udvikling i prospektet. Erklæringen er alene udarbejdet til brug for aktionærer og potentielle investorer med henblik på køb af aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S. Ledelsens ansvar Ledelsen i Obton A/S har ansvaret for at udarbejde resultatforventningerne for Obton Global Selskabsinvestor P/S på grundlag af de væsentlige forudsætninger, som er oplyst i afsnit 7.1 Budgetantagelserne, og i overensstemmelse med den for Obton Global Selskabsinvestor P/S gældende regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for de forudsætninger, som resultatforventningerne er baseret på. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at resultatforventningerne for årene i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de i prospektets afsnit 7.1 Budgetantagelserne oplyste forudsætninger og i overensstemmelse med den for selskabet gældende regnskabspraksis. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de i resultatforventningerne angivne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Vores arbejde har ikke omfattet en vurdering af, om de anvendte forudsætninger er velbegrundede, eller om resultatforventningerne kan realiseres, og vi udtrykker derfor ingen konklusion herom. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om resultatforventningerne på grundlag af vores undersøgelser. Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed (IASE 3000 DK) og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at resultatforventningerne i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og i overensstemmelse med den for Obton Global Selskabsinvestor P/S gældende regnskabspraksis. Som led i vores arbejde har vi efterprøvet, om resultatforventningen er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og den for Obton Global Selskabsinvestor P/S gældende regnskabspraksis, herunder kontrolleret den indre talmæssige sammenhæng i resultatforventningerne. Jesper L. Christensen Statsautoriseret revisor Aarhus, den 6. maj 2015 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kystvejen 29, 8000 Aarhus C. Arne B. Jepsen Statsautoriseret revisor

16 16 Obton Global Selskabsinvestor P/S Nøgleoplysninger om udbuddet 4. NØGLEOPLYSNINGER OM UDBUDDET 4.1 STØRRELSEN AF UDSTEDERENS NUVÆRENDE KAPITAL OG DENNES EVENTUELLE OPDELING Obton Global Selskabsinvestor P/S har endnu ikke aflagt regnskab, og der foreligger derfor ingen driftsresultater for selskabet. Første regnskab vil seneste blive revideret og forelagt generalforsamlingen i maj Selskabets balance afspejler på udbudstidspunktet den stiftende kapital på DKK indskudt af Obton A/S, samt aktier tegnet i forbindelse med tidligere udbud af aktier i selskabet. Der er forud for dette udbud udstedt stk. aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S á nominelt DKK 1. Den samlede aktiekapital forud for dette udbud er dermed på DKK Aktierne er tegnet af Obton A/S. Obton A/S ejer forud for dette udbud 45% af den samlede selskabskapital i Obton Global Selskabsinvestor P/S svarende til aktier. Denne ejerandel vil blive reduceret i takt med, at Obton A/S videresælger en del af sine aktier til interesserede investorer. Obton A/S ønsker med dette udbud i alt at sælge aktier for op til kr. Det er ledelsens vurdering, at arbejdskapitalen i selskabet er tilstrækkelig til at dække det udstedende selskabs nuværende behov. Der er forud for dette udbud ikke optaget nogen gæld i det udstedende selskab, hvorfor kapitaliseringen i selskabet udelukkende består af den indskudte egenkapital. Balance på prospektdatoen for Obton Global Selskabsinvestor P/S Aktiver i DKK Kontant (indestående i bank) Passiver i DKK Egenkapital (selskabskapital) UDSTEDELSE OG KØB/SALG AF AKTIER 1 Obton A/S indskyder kapital i Obton Global Selskabsinvestor P/S, der udsteder aktier til Obton A/S. 2 Obton A/S aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S sælges til selskabsinvestorer. Købs-/salgsaftalen formidles af Obton Fondsmæglerselskab A/S. 3 Investorernes og sælgers bank matcher handlen via VP Securities. 4 Investorernes aktier registreres hos VP Securities og indføres i investorernes respektive depoter. 5 Kapitalen i Obton Global Selskabsinvestor P/S investeres i solcelleparker via aktier i Obton Solenergi Global P/S. 4.2 FORMÅLET MED UDBUDDET Udbuddet skal give små og mellemstore investorer adgang til et investeringsprojekt, der i størrelse og omfang normalt udelukkende er tilgængeligt for større investorer. Indtjeningen fra driften af store solcelleparker skal sikre investorerne i det udbudte selskab et stabilt og langsigtet udbytte af deres investering. Det forventes, at der vil kunne udbetales 10% i gennemsnitligt årligt udbytte over 20 år, hvilket er foruden tilbagebetalingen af indskuddet. Det konkrete mål med udbuddet er at sælge aktier for op til nominelt DKK i Obton Global Selskabsinvestor P/S. Kapitalen i Obton Global Selskabsinvestor P/S vil blive anvendt til investering i Obton Solenergi Global P/S. 4.3 T YPEN AF UDBUDTE VÆRDIPAPIRER Aktierne i Obton Global Selskabsinvestor P/S er unoterede aktier, hvilket betyder, at papirerne ikke handles på regulerede markeder. Investeringen i selskabet er relativt illikvid, og investorer, der har til hensigt at investere i projektet, skal derfor gøre dette med en langsigtet investeringshorisont. Endvidere skal investor være opmærksom på, at der ikke gælder samme informationsforpligtelser for et unoteret

17 Grøn investering Som investor i solcelleparker er du med til at reducere anvendelsen af de fossile brændsler og tilhørende udledninger af CO 2. Samtidig bridrager du til en mere bæredygtig energiforsyning. Solenergi er den absolut reneste energiform, der findes idag.

18 18 Obton Global Selskabsinvestor P/S Nøgleoplysninger om udbuddet selskab som for selskaber, der handles på en børs. Investorerne i Obton Global Selskabsinvestor P/S hæfter udelukkende med deres indskud. Aktierne er registreret med følgende ISIN: DK RETTIGHEDER TILKNYTTET VÆRDIPAPIRERNE Alle aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S har jf. selskabets vedtægter lige ret. Stemmerettighed på selskabets generalforsamling tildeles aktionærerne efter størrelsen på deres ejerandel. Én aktie tildeles jf. vedtægterne således én stemme på generalforsamlingen. Selskabets aktier har jf. vedtægterne 5.2 ret til udbytte fra tegningstidspunktet. 4.5 VÆRDIPAPIRERNES OMSÆTTELIGHED De udbudte aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S er omsætningspapirer, og der er således ingen omsætningsbegrænsninger. Aktierne skal jf. selskabets vedtægter være navnenoterede. Ønsker en investor at afhænde sine aktier, kan ledelsen i Obton global Selskabsinvestor P/S være behjælpelig med anvisning af en interesseret køber. Derudover er det inkluderet i selskabets vedtægter, at bestyrelsen kan beslutte at tilbagekøbe aktier for selskabets egen regning, hvis kapitalforholdene i selskabet tillader dette. Indløsning hvert femte år Det er forud for udbuddet hensigten at kunne tilbyde investorerne i Obton Global Selskabsinvestor P/S mulighed for at indløse deres aktier til en værdi, som fastsættes af selskabets revisor på indløsningstidspunktet med fradrag af relevante omkostninger. Det er hensigten at tilbyde denne mulighed til investorerne hvert femte år. Dog vil dette være en bestyrelses- og generalforsamlingsbeslutning i det pågældende år. Fordelen, ved at aktierne håndteres af VP, er, foruden synligheden i investorernes aktiedepoter, at udbytteudbetalinger kan foretages på en systematiseret måde, hvilket øger trygheden og reducerer administrationsbyrden forbundet hermed. Endvidere kan videresalg af aktier efter gennemførelsen af den initiale investering foretages via egen bank. 4.6 UDBUDSKURSEN Udbudskurs for aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S vil indledningsvist være DKK 1,05 pr. aktie. Kursen på aktierne er fastsat af sælgeren af aktierne, Obton A/S, baseret på, at investor indtræder i selskabet, der i mere end et år har genereret indtjening på baggrund af den investerede kapital. Om kursen på selskabets aktier vil stige over tid afhænger af markedsudviklingen. Udbudskursen på aktierne i Obton Solenergi Global P/S vil stige over tid. Den stigende udbudskurs fastsættes efter nedenstående figur. Udbudskursen stiger fra 1. maj 2015 således med DKK 0,01 hver anden måned frem til udbuddets afslutning. Stigning i udbudskursen på 1% pr. 2. måned svarer til det udbytte, der udloddes på baggrund af regnskabsåret 2015 (6% for hele året), hvilket betyder, at investor betaler mere for aktien, i takt med at udbudskursen stiger. Udbudskursen er fastsat af sælger ud fra en forventning til den fremtidige udvikling i selskabet. Sælgeren af aktierne er Obton A/S (forretningsadresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 8000 Aarhus C). En investor skal som minimum investerer for DKK uanset kursen på aktier. UDVIKLING I UDBUDSKURS 1,11 Ingen investorer er jf. selskabets vedtægter forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. VP Securities Aktierne i Obton Global Selskabsinvestor P/S er elektroniske og vil blive noteret i VP Securities (Weiderkampsgade 14, P.O. Box 4040, 2300 København S), hvilket betyder, at aktierne vil indgå i inves- torernes almindelige aktiedepot. En investering i det udbudte selskab kræver derfor, at investorerne har et aktiedepot igennem en bank eller lignende. 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr

19 Nøgleoplysninger om udbuddet Obton Global Selskabsinvestor P/S FORTEGNINGSRET OG UDVANDING Ingen eksisterende aktionærer i Obton Global Selskabsinvestor P/S har fortegningsret til de udbudte aktier. Der er forud for dette udbud aktier i selskabet á DKK 1. Private investorer ejer aktier i selskabet, mens de resterende aktier ejers af Obton A/S. Obton A/S ønsker med dette udbud at udbyde aktier til interesserede investorer. De eksisterende aktionærers ejerandel udvandes således ikke som følge af aktiesalget STEMMERETSBEGRÆNSNINGER OG EJERSKABSBEGRÆNSNINGER Alle aktier har ifølge vedtægterne i Obton Global Selskabsinvestor P/S identiske rettigheder. Der er ikke indsat ejerskabsbegrænsninger i forhold til selskabets aktier. 4.9 BESTYRELSENS BEMYNDIGELSE TIL AT FORHØJE AKTIEKAPITALEN Bestyrelsen i Obton Global Selskabsinvestor P/S er jf. selskabets vedtægter af 5. juni bemyndiget til at foretage løbende kapitaludvidelser på op til maksimalt DKK Bestyrelsen har d. 14. november 2014 jf. referatet fra bestyrelsesmødet truffet beslutning om at udnytte sin bemyndigelse til at udstede aktier for 60 mio kr til Obton A/S. Derved vil selskabets kapital blive forhøjet til 100 mio. kr. Bestyrelsen har af flere omgange besluttet at anvende sin bemyndigelse til at udstede aktier til Obton A/S: Den 10. april 2014 er der besluttet at foretage kapitalforhøjelse fra DKK kr. til DKK Den 5. juni 2014 er der besluttet at foretage kapitalforhøjelse fra DKK til DKK Den 4. november 2014 er det besluttet at fortage kapitalforhøjelse fra DKK til DKK Den 14. november 2014 er det besluttet at fortage kapitalforhøjelse fra DKK til Bestyrelsen har forud for dette udbud udstedt aktier for i alt DKK , hvoraf Obton A/S ejer for DKK Det er af denne beholdning Obton A/S ønsker at sælge for nominelt DKK Der har forud for dette udbud været foretaget to udbud: 1. Et lukket udbud rettet mod færre end 150 udvalgte investorer 2. Et udbud rettet mod offentligheden med en minimums tegning på DKK kr. Ved begge udbud har Obton A/S solgt ud af sin egenbeholdning af aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S. Dermed ejer Obton A/S forud for dette udbud 45% af det udbudte selskabs aktier. De resterende 55% ejes af andre investorer. Alle udstedte aktier er fuldt indbetalte, ligesom alle fremtidige aktier vil kræves fuldt indbetalte. Aktiernes pålydende værdi er ved udstedelsen DKK 1 pr. aktie. Alle aktier udstedes til Obton A/S, der herefter sælger disse videre til offentligheden, således at Obton A/S ultimativt vil eje minimum 5% af den samlede selskabskapital. Alle handler vedrørende de udstedte aktier mellem Obton A/S og investorer vil blive varetaget af Obton Fondsmæglerselskab A/S AKTIONÆRER MED EJERANDEL PÅ MERE END 5% Obton A/S vil efter afslutningen af udbuddet eje minimum 5% af den samlede selskabskapital. Obton Global Selskabsinvestor P/S er ikke bekendt med andre investorer, der påtænker at erhverve mere end 5% af den samlede selskabskapital. Meddelelse til om aktiebesiddelse skal gives til selskabet, når 1. aktiernes stemmeret udgør mindst 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller deres pålydende værdi udgør mindst 5% af aktiekapitalen eller 2. ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90%. og grænserne på 1/3 eller 2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi nås eller ikke længere er nået eller ændringen bevirker, at grænserne i nr. 1 ikke længere er nået. Investorer, der direkte eller inddirekte ejer mere end 5% af det udstedende selskabs aktier, skal jf. selskabslovens 55 og 56 giver selskabet besked inden for 2 uger.

20 20 Obton Global Selskabsinvestor P/S Nøgleoplysninger om udbuddet Solcelleparker Obton Solenergi Global P/S Obton Global Selskabsinvestor P/S Selskabsinvestorer Afkast sendes fra de udenlandske driftsselskaber (skattetranspa rente enheder) til Obton Solenergi Global P/S her betales lokal indkomstskat. Der udloddes udbytte fra Obton Solenergi Global P/S til de danske investorselskaber ingen udbytteskat. Der udloddes udbytte fra Obton Global Selskabsinvestor P/S til investorer, der har investeret igennem et selskab der betales ikke dansk udbytteskat i den forbindelse DATOEN FRA HVILKEN VÆRDIPAPIRERNE GIVER RET TIL UDBYTTE De udbudte aktier opnår samme rettigheder til udbytte som de eksisterende aktier. Første udbyttebetaling er budgetteret til at være på baggrund af regnskabsåret Dermed vil første udbytte komme til udbetaling i foråret KILDESKAT AF UDBYTTE Obton Solenergi Global P/S udlodningspolitik er at udlodde hovedparten af selskabets frie likviditet til investorerne. Udlodningen vil blive fordelt mellem Obton Global Privatinvestor A/S og Obton Global Selskabsinvestor P/S efter ejerforholdet. Da Obton Global Selskabsinvestor P/S er stiftet som et partnerselskab, betragtes selskabet i henhold til dansk lov som skattemæssigt transparent, hvorfor udlodninger fra selskabet ikke beskattes. Selskabsinvestor Beskatning af selskabsinvestor er afhængig af den valgte selskabsstruktur, hvorfor det er et ufravigeligt krav, at de underliggende solcelleparker drives af skattetransparente enheder i udlandet. Derved vil udbytter samt avancer og tab ved køb og salg af aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S ikke være skattepligtige for selskabsinvestorer, medmindre denne har tilvalgt international sambeskatning. Oplysninger om tilbageholdelse af skat Obton Global Selskabsinvestor P/S betragtes som skattetransparent, og der tilbageholdelse derfor ikke skat af udbytter UDBUDSPERIODE Udbudsperioden løber fra den 6. maj 2015 til og med den 5. maj Offentligheden underrettes om resultatet af udbuddet senest fem hverdage efter udløbet af udbudsperioden. Resultatet vil blive offentliggjot på EVENTUEL GARANTI FOR FULDTEGNING AF UDBUDDET Da der er tale om et udbud af allerede tegnede aktier, er der ikke et minimumsudbud, der skal opnås før det samlede udbud gennemføres. Det er således ikke nødvendigt at udstede garantier for udbuddets gennemførelse BETALING OG FRIST FOR UDLEVERING AF VÆRDIPAPIRERNE Køb af aktier i Obton Global Selskabsinvestor P/S kan ske ved udfyldelse af en standard investeringsaftale. Investeringsaftalen er vedlagt dette prospekt som bilag 1.

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T

S T I F T E L S E S D O K U M E N T ADVOKATFIRMAET DRACHMANN Torvet 15, 4800 Nykøbing F. Telefon 54845090 - Fax 54845099 E-mail drachmann@drachmann.com J.nr.: MJ-10838-37 S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede Foreningen Idestrup

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane

Notat til Aalborg Byråd. vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane Haugaard Nielsen Advokatpartnerselskab Rasmus Haugaard Advokat (H), Ph.d. Notat til Aalborg Byråd vedrørende valg af selskabsform for Aalborg Letbane 1. Indledning I forbindelse med den forestående selskabsdannelse

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma

NVA/nva VEDTÆGTER. for. Ølandhus ApS. Advokatfirma 121-187610 NVA/nva VEDTÆGTER for Ølandhus ApS Advokatfirma 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ølandhus ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Jammerbugt Kommune. 1.3 Selskabet har begrænset hæftelse,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes

Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr , til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AMBU A/S Herved indkalder bestyrelsen i Ambu A/S, CVR-nr. 63 64 49 19, til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes torsdag den 13. december 2012

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere