selvværd er mere end velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "selvværd er mere end velfærd"

Transkript

1 selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi

2 Indholdsfortegnelse Overskud giver overskud Visionen... 5 Mål... 6 Tilgange Foreløbigt prioriterede indsatsområder og tiltag... 8 Fælles ejerskab på tværs af kommunale forvaltninger... 9 Erhvervspark Staldgården Virksomhedsfællesskaber Afknopning af kommunale institutioner Tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder Sideproduktion og underleverancer Koordineret vejledning Videncenter Pulje til tværgående, helhedsorienterede indsatser Økonomi... 15

3 OVERSKUD GIVER OVERSKUD I Kolding fokuserer vi på det enkelte menneskes selvværd for at udvikle samfundets velfærd. Vi tror på, at det første er en forudsætning for det sidste. Socialøkonomi er en accelerator for den udvikling, fordi tankegangen bag tager udgangspunkt i det enkelte menneskes naturlige ønske om at klare sig selv og bidrage til fællesskabet; i behovet for at deltage aktivt og gøre en forskel. Det gavner både den enkelte og samfundet som helhed eller sagt på en anden måde: Overskud giver overskud. Det er vigtigt at understrege den sidste del af det sammensatte ord: Socialøkonomi. En socialøkonomisk tilgang til samfundsudviklingen vil på flere måder bidrage positivt til samfundsøkonomien. Dels fordi det medfører besparelser på sociale ydelser, når borgere går fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, dels fordi socialøkonomiske virksomheder fungerer på markedsøkonomiske vilkår og dermed bidrager i form af både virksomhedsskat, personskat og øget købekraft. Igen: Overskud giver overskud. Kolding vil være Danmarks kraftcenter for socialøkonomi. Dels på grund af den økonomiske gevinst for både den enkelte borger og for samfundet, dels fordi en socialøkonomisk tilgang til udviklingen af et samfund med plads til og brug for alle hænger uløseligt sammen med Kolding Kommunes selvværdsstrategi. Vi tror på, at der er brug for hver enkelt, hvis fællesskabet og samfundet skal trives og udvikles. Og vi tror på, at hver enkelt ønsker at bidrage og deltage. Der er blevet arbejdet intensivt med videreudvikling og konkretisering af begreberne socialøkonomi og selvværd gennem de seneste år. Nu er vi så afklarede omkring begreber, behov og betingelser, at tiden er inde til for alvor at udmønte forberedelserne i håndgribelige handlinger. Det gør vi med denne Strategi for Socialøkonomi version 2.0, som blandt andet indeholder planer for etableringen af Danmarks første socialøkonomiske erhvervspark: Staldgården. Strategien kan også ses som iværksættelse af en række af anbefalingerne fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, som blev offentliggjort i september På baggrund af udvalgets anbefalinger tages nu udgangspunkt i en ny definition af socialøkonomiske virksomheder, som også er udmøntet i lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, der blev vedtaget i juni Som væsentligste nyt omfattes nu også virksomheder med kulturelt sigte og åbnes for en vis udbetaling af udbytte. Registreringsordningen forventes at træde i kraft pr. 1. januar selvværd er mere end velfærd 3

4 Ny definition af socialøkonomiske virksomheder: Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved at have: Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter. Det vil sige, at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab. Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning Uafhængig af det offentlige: Virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden. Social overskudshåndtering: Virksomheden anvender primært sit overskud til sociale formål og reinvestering i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder og sekundært til begrænset udbetaling af udbytte til investorer. Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse: Virksomheden er transparent i sit virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse. En helhjertet satsning på Kolding som Danmarks kraftcenter for socialøkonomi er en langsigtet investering. En satsning, der kræver overskud både hos dem, der skal vedtage og hos dem, der skal føre den ud i livet. Til gengæld vil satsningen give overskud på lang sigt og dermed på flere måder leve op til sin titel: Overskud giver Overskud. De seneste års arbejde med Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi har tydeliggjort behovene for: samarbejde på tværs af forvaltninger synliggørelse af socialøkonomiske virksomheder koordineret vejledning for socialøkonomiske iværksættere og virksomheder bredere satsning Der er desuden mange tegn på, at de seneste års arbejde med at skabe rammer og infrastruktur for socialøkonomi bærer frugt: Iværksættercampen i efteråret 2013 og inspirationsseminaret i foråret 2014 blev mødt med stor interesse fra nær og fjern, positive tilkendegivelser om Kolding Kommunes indsats og ønsker om videre samarbejde. Flere lokale, socialøkonomiske iværksættere er godt inde i forberedelsesfasen og forventer at åbne ultimo 2014-primo Der er igangværende drøftelser med større landsdækkende socialøkonomiske virksomheder om etablering af afdelinger i Kolding og flere socialøkonomiske virksomheder fra andre kommuner er interesserede i at etablere afdelinger i Kolding eller at stille koncepter og erfaringer til rådighed for lokale iværksættere. Der er igangsat en proces for at afklare potentialet for afknopning af flere egnede kommunale institutioner. Der er udtrykt stor anerkendelse og begejstring for Kolding Kommunes indsats i forhold til socialøkonomi fra centrale nationale aktører som Den Sociale Kapitalfond, GladFonden m.fl. 4

5 Senest er anerkendelsen af de lokale initiativer kommet til udtryk i, at Slotssøbadet er optaget i Det Sociale Vækstprogram og BeeLiving i Social Start Up-programmet Denne version 2.0 af den socialøkonomiske strategi beskriver dels visionen samt de overordnede mål og tilgange, dels de foreløbigt prioriterede indsatsområder og tiltag for de kommende år. Visionen Visionen er klar: Kolding Kommune vil være Danmarks kraftcenter for socialøkonomi! Et kraftcenter, der bliver bygget op omkring et både fysisk og virtuelt virksomhedsfællesskab i form af Staldgården. Fysisk, fordi erhvervsparken kommer til at huse socialøkonomiske virksomheder. Virtuelt, fordi den også bliver omdrejningspunktet for virkeliggørelsen af visionen. Både virksomheder, iværksættere og borgere kan være en del af fællesskabet, uanset om de har deres daglige gang og virke der eller et andet sted. Det er tankegangen, der er afgørende. I Staldgården samler vi indsatsen for både virksomheder, iværksættere og borgere. Dermed udgør den nye Staldgård en holistisk tilgang til socialøkonomi: Vi koncentrerer indsatsen for at hjælpe borgere med at gå fra passiv forsørgelse til et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Vi gør det nemmere at etablere en socialøkonomisk virksomhed i Kolding. Vi skaber grundlaget for social innovation og en bæredygtig samfundsudvikling i kraft af nye samarbejder mellem Staldgården og virksomhederne både nye og eksisterende. Staldgården får til huse i Staldgårdens nordre fløj på Koldinghus: 5

6 Mål Kolding Kommune ønsker at: investere i udvikling af produktive, meningsfulde og udviklende jobs for udsatte borgere. En investering, der kommer mangefold tilbage, dels gennem øget selvforsørgelse og livskvalitet for den enkelte borger, dels gennem erhvervsmæssig vækst i tværsektorielt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige aktører udvikle en vifte af helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for alle målgrupper blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet med risiko for langvarig, passiv forsørgelse understøtte samarbejde og synergi mellem alle typer af virksomheder inden for det samlede socialøkonomiske felt og de almindelige virksomheder være Danmarks socialøkonomiske kraftcenter, der samler indsatsen omkring socialøkonomi til gavn for både borgere, virksomheder og samfundet som helhed ved at udvikle metoder og redskaber og formidle viden og inspiration Konkrete mål for perioden indtil udgangen af 2015: Påbegyndelse af den fysiske etablering af Staldgården Etablering af 10 nye socialøkonomiske virksomheder Væsentlig forøgelse af antallet af partnerskabsaftaler om helhedsorienterede jobrettede forløb Tilgange Helhedsorienterede indsatser Det er helt afgørende, at job- og uddannelsesrettede indsatser for udsatte borgere udgør sammenhængende og helhedsorienterede forløb. Den enkelte borger skal med udgangspunkt i egne forudsætninger, behov og ønsker opleve at bevæge sig fra passivitet til aktiv deltagelse i arbejds- og samfundslivet. Det skal ske i stabil og kontinuerlig kontakt med rollemodeller, der fungerer som mentorer trin for trin op ad trappen. Hvert skridt tæller, selv om ikke alle når helt til øverste trin. Samtidig siger alle erfaringer, at de bedste resultater opnås på eller i tæt tilknytning til en rigtig arbejdsplads og ikke i som om-beskæftigelse. Nogle af de mest banebrydende og bæredygtige socialøkonomiske virksomheder spænder over alle trin på trappen. Fra opsøgende virksomhed til udslusning til job og uddannelse hos eksterne samarbejdspartnere, evt. med fortsat mentorskab og tilknytning til aktivitets- og samværstilbud. 6

7 Et lokalt eksempel på denne tilgang er Projekt Revanche. Projektet har fokus på målgrupper, som er i risiko for permanent offentlig forsørgelse. Det gælder først og fremmest borgere med psykiske lidelser, depression, angst og/eller diffuse træthedsog smertelidelser, men også andre målgrupper kan være relevante: Ledige med fysiske lidelser eller misbrugsproblemer, indvandrere, flygtninge med posttraumatisk stress, personer med fysiske og/eller psykiske handicap m.fl. Et andet eksempel er Jobcenter Koldings samarbejde med virksomhedscentre. På grundlag af partnerskabsaftaler stiller virksomhederne løbende et antal pladser til rådighed for bestemte målgrupper mod dækning af faktiske meromkostninger til vejledning og opkvalificering, aflønning og uddannelse af arbejdspladsmentorer, administration og samarbejde med kommunen m.v. Der er p.t. ca. 30 lokale virksomhedscentre med i alt ca. 160 pladser, fortrinsvis for aktivitets- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere samt fleksjob-berettigede og såkaldt selvforsørgede uden ret til dagpenge eller kontanthjælp. Desuden arbejder Jobcenter Kolding på at etablere virksomhedscentre for sygedagpengemodtagere i såkaldte ressourceforløb, der vil gøre det nemmere og hurtigere at matche borger og virksomhed. Endelig har flere lokale kommunale institutioner allerede en vis produktion og afsætning, som indgår i helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for særlige målgrupper blandt udsatte borgere. På baggrund af erfaringerne fra socialøkonomiske virksomheder og de seneste reformer på social- og beskæftigelsesområdet er der kommet fokus på nye målgrupper for job- og uddannelsesrettede indsatser: Borgere med primær tilknytning til social- og sundhedsforvaltningen og tilbud efter lov om social service, bl.a. førtidspensionister og såkaldt selvforsørgede uden ret til dagpenge eller kontanthjælp Borgere, som først efter kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 formelt er omfattet af tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. såkaldt aktivitetsparate borgere med komplekse problemer (før : Matchgruppe 3, før : Match 4-5) Tværsektorielt samarbejde Den relevante lovgivning rummer allerede hjemmel for samarbejde på tværs af forvaltninger og den offentlige, private og frivillige sektor om helhedsorienterede jobog uddannelsesrettede forløb for alle målgrupper blandt udsatte borgere. Det gælder, uanset hvilken del af den kommunale forvaltning, borgeren primært har kontakt med. Efterspørgslen efter helhedsorienterede tilbud for stadig flere målgrupper vil ikke kunne dækkes ved naturlig lokal vækst i socialøkonomiske virksomheder i overskuelig fremtid. Det er nødvendigt at spænde over hele det socialøkonomiske felt, herunder almindelige virksomheder og kommunale institutioner. En tilgang, der også kan medføre mange positive synergi- og sideeffekter. 7

8 Ikke kun socialøkonomiske, men også almindelige virksomheder kan varetage dele af job- og uddannelsesrettede helhedsorienterede forløb for udsatte borgere, med den rigtige støtte og koordineret med parallelle indsatser fra kommunen og andre samarbejdspartnere. Her ligger et endnu langt fra udnyttet potentiale. Herudover er det afgørende at have et tæt samarbejde med almindelige virksomheder, der vil og kan tage imod og ansætte borgerne i umiddelbar forlængelse af forløbene. Lokale og regionale virksomheder kan inddrages dels via Jobcenter Koldings virksomhedsrettede indsats og Business Koldings netværk, dels via Green Network, der er et netværk med ca. 140 medlemmer, heraf ca. 40 i Kolding, som arbejder for at fremme virksomheders CSR-profil lokalt, nationalt og internationalt. Der er et stort samfundsøkonomisk rationale i, at kommunen tager teten som inspirator, katalysator og koordinator for tværsektorielt samarbejder om de design-processer, der skal udvikle viften af job- og uddannelsesrettede tilbud for alle relevante målgrupper. Foreløbigt prioriterede indsatsområder og tiltag Følgende konkrete indsatsområder og tiltag foreslås prioriteret i den kommende periode: 1. Fælles ejerskab på tværs af kommunale forvaltninger 2. Staldgården 3. Virksomhedsfællesskaber 4. Afknopning af kommunale institutioner 5. Tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder 6. Sideproduktion og underleverancer 7. Koordineret vejledning 8. Videnscenter 9. Pulje til tværgående helhedsorienterede indsatser Overskud giver overskud 8

9 1. Fælles ejerskab på tværs af kommunale forvaltninger Virkeliggørelsen af Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi er til fælles gavn, og dermed er det et fælles anliggende for alle i kommunen. Hvis udsatte borgere skal bevæge sig fra passivitet til et aktivt arbejds- og samfundsliv med en højere grad af selvforsørgelse og selvværd, så kræver det samspil mellem alle gode, lokale kræfter. Et velfungerende samarbejde på tværs af de relevante forvaltninger er den vigtigste forudsætning for at få det optimale ud af samarbejdet mellem offentlige og private kræfter. Tværgående forankring Som umiddelbart relevante forvaltningsområder kan peges på: Socialområdet, herunder samarbejdet med frivillige, sociale organisationer Sundhedsområdet, herunder samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen Beskæftigelsesområdet, Jobcenter Kolding og virksomhedscentre Uddannelsesområdet, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), herunder samarbejdet med STU, VUC, AMU og øvrige lokale, regionale og nationale uddannelsesinstitutioner Fritids- og kulturområdet, herunder samarbejdet med folkeoplysende organisationer, daghøjskoler, ungdoms- og idrætsorganisationer Erhvervsfremmeområdet, herunder samarbejdet med Business Kolding. Tværgående administrativ styregruppe Videreudviklingen og implementeringen af den socialøkonomiske strategi foreslås overordnet forankret i en tværgående administrativ styregruppe sammensat af direktører og chefer fra de relevante forvaltninger og afdelinger. Desuden inddrages relevante udvalg og råd i dialog om generelle retningslinjer og konkrete tiltag på de enkelte områder. Formålet er at sikre politisk mandat og administrativ gennemslagskraft samt god synergi og kommunikation, når der skal træffes beslutninger og iværksættes initiativer på kryds og tværs af sædvanlige skel mellem forvaltningsområder og sektorer. Advisory board Der nedsættes et advisory board, som har rådgivende funktioner i forhold til den tværgående administrative styregruppe og udviklingen af Staldgården inkl. videncenteret. Advisory boardet skal bestå af personer, der kan vejlede om og bidrage til den videre proces med netværk, inspiration og viden på højt niveau. Arbejdsgruppe Der er allerede nedsat en foreløbig arbejdsgruppe til at konkretisere og bidrage til videreudvikling af de beskrevne indsatsområder og tiltag. Arbejdsgruppen består af: Konsulent Anne Worning Seniorkonsulent i Green Network Torben Vartenberg Jurist Uffe Bech Erhvervschef i Business Kolding Jesper V. Hansen Udviklingschef i Senior- og socialforvaltningen Birte Muhs. Øvrige nødvendige styringsstrukturer fastlægges efter byrådets behandling af strategien. 9

10 2. Erhvervspark Staldgården Placeringen på Koldinghus giver virksomhederne i Staldgården et unikt udgangspunkt. Det er vigtigt at virksomhederne lever op til kulturtraditionerne på Koldinghus i forhold til autencitet, historie og godt håndværk, og der skal være tale om en blanding af food og non-food virksomheder. Placeringen er også udtryk for nytænkning, som medfører, at én af Koldings vigtigste kulturinstitutioner bidrager væsentligt til den videre udvikling af selvværdssamfundet. Dermed vil Staldgården også vise vejen for helt nye fællesskaber og velfærdsalliancer ved at inddrage Koldinghus forcer inden for kultur og design som acceleratorer i udviklingen og i en social sammenhæng. Samtidig skaber den bynære placering synlighed og synergi. For nogle socialøkonomiske virksomheder vil det dog give mere mening at lokalisere sig i et traditionelt butiks-, erhvervs- eller industriområde, men de kan sagtens samtidig være en del af Staldgården, fordi parken også er et virtuelt fællesskab med udveksling af erfaringer og udvikling af metoder. Udover de socialøkonomiske virksomheder skal Staldgården rumme et videncenter for socialøkonomi. Vi tror på det gamle ordsprog: Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. Staldgården er et helt nyt og banebrydende afsæt for tiltrækning af både eksisterende socialøkonomiske virksomheder og nye iværksættere. Her vil opstå synergier og unikke sammenhænge af ressourcer, inspiration og samarbejde på tværs. I Staldgården skal de mange krydsfelter mellem offentlige, private og frivillige aktører udnyttes til at skabe helt nye fællesskaber og arbejdspladser gennem erhvervsmæssig mangfoldighed og vækst. Dermed vil parken også blive en rollemodel, et kraftcenter, for udviklingen af socialøkonomi i Danmark. Den socialøkonomiske erhvervspark er et forsøgsprojekt, hvor Kolding Kommune udfordrer fremtidens arbejdsmarkedspolitik og udforsker det samfundsøkonomiske potentiale i samarbejde på tværs af sektorer om at skabe job for udsatte borgere. Staldgården har langsigtede perspektiver. Et sådant kraftcenter for socialøkonomi skaber og udvikler nye, permanente arbejdspladser i et krydsfelt mellem kommerciel drift og socialt ansvar. Etableringen af Staldgården skal bidrage til at transformere samfundets mest udsatte grupper fra at udgøre en kilde til øgede offentlige udgifter til at blive en kilde til øget vækst ved at fokusere på deres kompetencer. Dermed er erhvervsparken en naturlig del af virkeliggørelsen af Koldings vision: Vi designer livet. De socialøkonomiske virksomheder, som lokaliseres i Staldgården, skal som nævnt være i overensstemmelse med kulturtraditionerne på Koldinghus, og øvrige virksomheder skal ligge inden for det samlede socialøkonomiske felt. På denne baggrund har arbejdsgruppens medlemmer gennem deres forskellige netværk allerede uformel kontakt med en lang række virksomheder og iværksættere, der umiddelbart er interesserede i at etablere sig i Staldgårdens fællesskab. De endelige tilsagn afhænger naturligvis af de nærmere vilkår. 10

11 Det skal understreges at omkring 1/3 af bygningen er indflytningsklar, samt at etableringen af Staldgården er et led i en mere langsigtet strategi, som indebærer bygningsmæssige forandringer og renovering af hele nordfløjen. 3. Virksomhedsfællesskaber Der findes allerede i Danmark flere større socialøkonomiske koncerner med aktiviteter inden for en række forskellige erhvervs- og fagområder, som giver borgerne og dermed kommunerne mulighed for at afprøve forskellige jobfunktioner som led i individuelle vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringsforløb. Samtidig har de tilstrækkelig volumen til dels at stille et større antal pladser til rådighed for forskellige målgrupper, dels at råde over de specialiserede kompetencer, der er nødvendige for at sikre kvalitet i tilbuddene. Det gør samlet set samarbejdet enkelt, billigt og pålideligt for kommunerne. Tilsvarende kan opnås i samarbejde mellem flere mindre socialøkonomiske virksomheder, andre virksomheder, organisationer og institutioner, som eksempelvis: deler fysiske faciliteter deler medarbejdere med specialiserede kompetencer deler netværk med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der modtager borgere efter vejledning, afklaring og opkvalificering, evt. med tilbud om fortsat deltagelse i aktivitets- og samværstilbud og mentorstøtte fra virksomhederne eller organisationerne At facilitere den form for samarbejde vil åbne for, at flere virksomheder kan deltage i job- og uddannelsesrettede indsatser, tage imod også mere udsatte borgere og dermed øge rummeligheden. 4. Afknopning af kommunale institutioner Flere kommunale institutioner, som i forvejen har produktion og afsætning, er i gang med at afklare potentialerne i såkaldt afknopning, dvs. fremtidig drift af aktiviteter på privatretligt grundlag. Formålet med afknopning er ikke besparelser, men: større frihedsgrader i forhold til produktion, afsætning og samarbejde med private bedre muligheder for at bringe medarbejdernes specialiserede kompetencer i spil i forhold til private virksomheder og organisationer Mange almindelige virksomheder og frivillige organisationer vil gerne deltage i beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for udsatte borgere, men de mangler de kompetencer, som medarbejderne fra de kommunale institutioner har. Til gengæld savner kommunale institutioner og frivillige organisationer ofte kendskab til erhvervsdrift på almindelige markedsvilkår. Et samarbejde kan udnytte det bedste fra begge verdener. Der er igangsat en proces som evt. kan føre frem til, at aktiviteter i 3 institutioner under Senior- og Socialforvaltningen afknoppes til socialøkonomiske virksomheder. 11

12 5. Tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder Bl.a. Kolding Kommunes deltagelse i det Sociale Vækstprogram har vist, at mange socialøkonomiske virksomheder både har ønske om og potentiale til selv at etablere afdelinger eller understøtte udvikling af tilsvarende virksomheder i andre byer. Flere peger på netop Kolding, fordi de kender strategien, rammerne og infrastrukturen. Noget som tilsammen er med til at tegne et billede af Kolding som en foregangskommune, hvor der er politisk vilje og fokus på socialøkonomi. Det er en forudsætning for de socialøkonomiske virksomheders og iværksætteres bæredygtighed, at der er et marked for deres produkter og serviceydelser. For at styrke deres bæredygtighed og øge muligheden for at kunne ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal der indgås samarbejder og alliancer med det almindelige lokale erhvervsliv i både Kolding og i hele trekantsområdet. 6. Sideproduktion og underleverancer Arbejdet med at formidle og kontakte virksomheder der kan have side- og underleverandørproduktion i eller i tilknytning til den nye Staldgård er i gangsat. Green Network vil desuden igangsætte et stykke arbejde, som kan undersøge om eksisterende eller outsourcede sideproduktioner og -services kan afknoppes til selvstændige socialøkonomiske enheder. Samtidig vil vi øge opmærksomheden på mulighederne for at etablere virksomhed i virksomheden, side- og underleverandørproduktion i forlængelse af virksomhedernes primære produktion. Det sker bl.a. ved at fokusere på arbejdsfunktioner, som typisk består i manuelle eller mere rutineprægede opgaver som bogføring, fakturering og debitorstyring, kontrol, overvågning, service og opdatering af software, hosting, it og hjemmesider, plukning, pakning og forsendelse af mindre leverancer samt genanvendelse af restprodukter, fejlproduktion, emballage og meget andet. 7. Koordineret vejledning På baggrund af et stigende antal henvendelser er der allerede i samarbejde mellem Kolding Kommune og Business Kolding igangsat koordineret tværsektoriel vejledning af iværksættere og virksomheder, som ønsker at udvikle socialøkonomiske aktiviteter. Uanset, hvor en socialøkonomisk iværksætter henvender sig i kommunen, etableres et møde mellem iværksætteren, Business Kolding og Kolding Kommune, hvor muligheder og behov afdækkes og der aftales en konkret handleplan for inddragelse af øvrige samarbejdspartnere og det videre samarbejde internt som eksternt. Der er desuden tanker om at udvikle uddannelsesforløb og praktisk træning af socialøkonomiske iværksættere og eksterne samarbejdspartnere, der engagerer sig i den socialøkonomiske indsats. Direktøren for den socialøkonomiske virksomhed Slotssøbadet Otto Skak har tilbudt at indgå i arbejdet. Endelig skal der fremover skabes større sammenhæng mellem den kommunale indsats og SØV-fonden. Det kan bl.a. ske ved, at Kolding Kommune deltager i kvalificeringen af ansøgninger til fonden ud fra et kommunalt perspektiv i forhold til målgrupper og tilbud m.v. 12

13 8. Videncenter I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev i en budgetnote vedtaget at undersøge muligheden for et nationalt videncenter for socialøkonomi i Kolding Kommune. Green Network har udvist interesse for at åbne et kontor i Kolding. Sammen med Kolding Kommune, Business Kolding, den tværsektorielle vejledning samt andre netværk af socialøkonomiske eksperter og praktikere giver det god synergi og solid basis for et videncenter lokaliseret i Staldgården. På baggrund af det hidtidige arbejde med den socialøkonomiske strategi, SEEINGprojektet, anbefalingerne fra Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder og spin-off fra Version 2.0 er Kolding Kommune i en unik position for at videreudvikle og formidle viden, særligt om lokalt forankret, tværsektorielt samarbejde til fremme af socialt entreprenørskab og jobskabelse for udsatte borgere. Det er derfor oplagt at samarbejde med bl.a. Center for socialt entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet, handelshøjskoler, socialrådgiver- og socialpædagog-uddannelserne samt andre lokale, regionale, nationale og internationale uddannelses-institutioner. Med andre ord: At skabe et laboratorium for socialøkonomiske praktikere, tværsektoriel samarbejdskultur og design med socialt sigte. Arbejdsgruppen har igangsat undersøgelser af mulighederne for ekstern medfinansiering, bl.a. som opfølgning af SEEING-projektet. 9. Pulje til tværgående, helhedsorienterede indsatser På baggrund af budgetvedtagelser etableres en pulje til tværgående helheds-orienterede job- og uddannelsesrettede indsatser for udsatte borgere. Hovedformålet er at sikre koordination og samordnet finansiering af udviklings- og uddannelsesinitiativer, dels i det interne tværgående samarbejde mellem relevante forvaltningsområder i kommunen, dels i det eksterne tværsektorielle samarbejde mellem kommunen og private samarbejdspartnere. Der er tale om to delpuljer: Midler til intern udvikling og uddannelse i kommunen (IUU) Udvikling og implementering af samarbejdsformer, redskaber og metoder i kommunens interne tværgående og eksterne tværsektorielle samarbejde. Udvikling og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for ledelse og medarbejdere i kommunens forvaltninger, som deltager i det interne og eksterne samarbejde. Øvrige udviklings- og formidlingsomkostninger m.v. Midler til færdigudviklede tilbud for specifikke målgrupper Midler til finansiering af meromkostninger ved køb af tilbud fra specialiserede private aktører for målgrupper, der p.t. ikke har lokale tilbud Midler til offentlig-privat innovation (OPI) Udvikling og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for ledelse og medarbejdere i den lokale erhvervsservice og tilknyttede netværk af lokale mentorer og rådgivere, som deltager i koordineret vejledning og tværsektorielt samarbejde. Projektmidler til udvikling af tilbud om helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for særligt prioriterede målgrupper. 13

14 Projektmidlerne ansøges hos og bevilges af den administrative styregruppe efter tilsvarende retningslinjer som midlerne til det lokale beskæftigelsesråd, dvs. til finansiering af omkostninger til løn, administration, formidling, evaluering og lignende for iværksættere og virksomheder i forbindelse med udvikling af tilbud, som kommunen i øvrigt selv lovligt kan varetage med hjemmel i gældende lovgivning. Økonomi Overskriften på strategien: Overskud giver Overskud skal tages helt bogstaveligt. Det kræver overskud både politisk og administrativt at satse helhjertet på socialøkonomi. Det kræver økonomisk overskud, fordi der er brug for investeringer i konkrete initiativer. Og det kræver mentalt overskud, fordi der skal tænkes langsigtet og modigt. Til gengæld er der udsigt til økonomisk overskud på længere sigt, fordi flere borgere går fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Dermed er der både tale om besparelser på en række offentlige udgifter og om øgede skatteindtægter fra borgerne og de socialøkonomiske virksomheder. Desuden vil borgernes forøgede købekraft bidrage positivt til samfundsøkonomien og understøtte væksten ikke bare i de socialøkonomiske virksomheder, men i erhvervslivet generelt. Det er ikke muligt på forhånd at sætte tal på de fremtidige økonomiske gevinster af investeringerne. Dels afhænger de samlede besparelser og merindtægter af de nærmere prioriteringer af konkrete målgrupper og indsatser, og dels skal virkningerne følges på en lang række områder over flere år. Der findes endnu ikke danske undersøgelser af de samlede samfundsøkonomiske effekter af sociale og beskæftigelsesrettede indsatser, men de første analyser forventes offentliggjort ultimo Metoder til måling af effekterne er fortsat under udvikling, på internationalt plan bl.a. via The SROI Network (SROI = social return on investment), som foreløbig har certificeret en række rapporter fra USA, England og Sverige. Her påvises bl.a., at der i indsatser for særligt udsatte borgere kan opnås et forhold mellem investeringer og udbytte på 1:8 (dvs. at hver investeret krone kommer otte gange igen), i enkelte tilfælde helt op til 1:50. 14

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi v. 2.0 Oplæg til byrådsseminar

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Maleri fra kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj, se mere på facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2015-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020

STRATEGI. Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 STRATEGI Strategi for socialøkonomiske virksomheder 2016-2020 Forord Baggrund Vækstudvalget drøftede på deres møde d. 3. februar 2015 socialøkonomiske virksomheder i forhold til at understøtte indsatsen

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune.

Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske virksomheder i Esbjerg Kommune. Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. februar 2015 Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Notat Strategi- og handleplan for fremme af socialøkonomiske

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

29-04-2013. Til Socialudvalget

29-04-2013. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for borgere med handicap NOTAT Til Socialudvalget På mødet i Socialudvalget den 22. april blev der bestilt et notat med supplerende

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver:

Direktionen vedtog at arbejde videre med innovation inden for tre overordnede perspektiver: Vedrørende: Oplæg til rammer for arbejdet med innovation i 2013 Sagsnavn: Innovation i Randers Kommune Sagsnummer: 00.01.00-P22-4-12 Skrevet af: Rasmus Bak-Møller E-mail: rbm@randers.dk Forvaltning: Politik,

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken

Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Forslag til aktiviteter i forbindelse med arbejdsmarkedspolitikken Udvidelse af antallet af virksomhedscentre Norddjurs Kommune samarbejder i dag med 28 virksomheder, hvor der er etableret et virksomhedscenter.

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

Kommunikationsstrategi BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Kommunikationsstrategi 2013-2016 BESKÆFTIGELSESRÅDET BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Indhold Mission og vision 3 Kommunikation 4 Mål og prioriteter 5 Arbejdsdeling 6 Kommunikationsstrategiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation

Bilag 1: Kravspecifikation Bilag 1: Kravspecifikation 1. Baggrund Som led i satspuljeaftalen for 2012 på beskæftigelsesområdet, blev der afsat midler til socialøkonomiske virksomheder. Midlerne skal udmøntes i årene 2012-2015. Dette

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår

Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Arbejdsmarkedsudvalget Politiske forslag budget 2018 og overslagsår Forslag 1 Afkortning af ressourceforløb Medio 2017 er der i Norddjurs Kommune ca. 125 personer i ressourceforløb. Antallet af deltagere

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge?

Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Hvordan skabes der gode resultater og gevinster i samarbejdet om de udsatte unge? Temadag for KKR og RBR 24. juni 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Hvad vil jeg komme ind på? Hvad kendetegner

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske.

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske. Notat Emne: Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder Til: Aarhus Byråd Den 25. februar 2014 1. Baggrund

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER

VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER VIRKSOMHEDSCENTRE FOR ANDRE FOR- SØRGELSESGRUPPER - sygedagpenge, ledighedsydelse o.a. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat et stort forsøg med virksomhedscentre for kontanthjælpsmodtagere i

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion

Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 10. Juni 2014 J.nr. : 2014-0020119/AHE Referat af dialogmøde mellem Jobcenter Roskilde og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland den 3. juni 2014 Mødedeltagere:

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune

Det politiske partnerskab om beskæftigelse. Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Det politiske partnerskab om beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune Lone Englund Stjer, KL Arbejdsmarked og Erhverv Den 27. februar 2014 1 Partnerskabets formål At kommunerne skal være stærke

Læs mere

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november

Ressourceforløb. Social- og Sundhedsudvalget, 29. november Ressourceforløb Social- og Sundhedsudvalget, 29. november 2016 www.ballerup.dk Hvorfor en sag om ressourceforløb og netop nu? Vi ønsker fornyet og forstærket politisk signal på tværs af udvalg om den tværsektorielle

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET SESSION 5 BESKÆFTIGELSESTRÆF 17 REND MIG I TRADITIONERNE FREMTIDENS KOMPETENCER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET v. Andreas Nikolajsen, partner, Deloitte Consulting Kristian Seerup, manager, Deloitte Consulting

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere

Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere P R O J E K T B E S K R I V E L S E Brug for alle indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 6. juni 2012 J.nr. 2012-0000313 2. kt. Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere