selvværd er mere end velfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "selvværd er mere end velfærd"

Transkript

1 selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi

2 Indholdsfortegnelse Overskud giver overskud Visionen... 5 Mål... 6 Tilgange Foreløbigt prioriterede indsatsområder og tiltag... 8 Fælles ejerskab på tværs af kommunale forvaltninger... 9 Erhvervspark Staldgården Virksomhedsfællesskaber Afknopning af kommunale institutioner Tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder Sideproduktion og underleverancer Koordineret vejledning Videncenter Pulje til tværgående, helhedsorienterede indsatser Økonomi... 15

3 OVERSKUD GIVER OVERSKUD I Kolding fokuserer vi på det enkelte menneskes selvværd for at udvikle samfundets velfærd. Vi tror på, at det første er en forudsætning for det sidste. Socialøkonomi er en accelerator for den udvikling, fordi tankegangen bag tager udgangspunkt i det enkelte menneskes naturlige ønske om at klare sig selv og bidrage til fællesskabet; i behovet for at deltage aktivt og gøre en forskel. Det gavner både den enkelte og samfundet som helhed eller sagt på en anden måde: Overskud giver overskud. Det er vigtigt at understrege den sidste del af det sammensatte ord: Socialøkonomi. En socialøkonomisk tilgang til samfundsudviklingen vil på flere måder bidrage positivt til samfundsøkonomien. Dels fordi det medfører besparelser på sociale ydelser, når borgere går fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, dels fordi socialøkonomiske virksomheder fungerer på markedsøkonomiske vilkår og dermed bidrager i form af både virksomhedsskat, personskat og øget købekraft. Igen: Overskud giver overskud. Kolding vil være Danmarks kraftcenter for socialøkonomi. Dels på grund af den økonomiske gevinst for både den enkelte borger og for samfundet, dels fordi en socialøkonomisk tilgang til udviklingen af et samfund med plads til og brug for alle hænger uløseligt sammen med Kolding Kommunes selvværdsstrategi. Vi tror på, at der er brug for hver enkelt, hvis fællesskabet og samfundet skal trives og udvikles. Og vi tror på, at hver enkelt ønsker at bidrage og deltage. Der er blevet arbejdet intensivt med videreudvikling og konkretisering af begreberne socialøkonomi og selvværd gennem de seneste år. Nu er vi så afklarede omkring begreber, behov og betingelser, at tiden er inde til for alvor at udmønte forberedelserne i håndgribelige handlinger. Det gør vi med denne Strategi for Socialøkonomi version 2.0, som blandt andet indeholder planer for etableringen af Danmarks første socialøkonomiske erhvervspark: Staldgården. Strategien kan også ses som iværksættelse af en række af anbefalingerne fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, som blev offentliggjort i september På baggrund af udvalgets anbefalinger tages nu udgangspunkt i en ny definition af socialøkonomiske virksomheder, som også er udmøntet i lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, der blev vedtaget i juni Som væsentligste nyt omfattes nu også virksomheder med kulturelt sigte og åbnes for en vis udbetaling af udbytte. Registreringsordningen forventes at træde i kraft pr. 1. januar selvværd er mere end velfærd 3

4 Ny definition af socialøkonomiske virksomheder: Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme særlige sociale formål Socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved at have: Socialt formål: Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter. Det vil sige, at formålet har et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte, som desuden fremmer aktivt medborgerskab. Væsentlig erhvervsdrift: Virksomheden har et væsentligt element af erhvervsdrift ved salg af serviceydelser eller produkter, som udgør en betydelig del af dens omsætning Uafhængig af det offentlige: Virksomheden har eget CVR-nummer og fungerer uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelsen og driften af virksomheden. Social overskudshåndtering: Virksomheden anvender primært sit overskud til sociale formål og reinvestering i egen eller andre socialøkonomiske virksomheder og sekundært til begrænset udbetaling af udbytte til investorer. Ansvarlig og inddragende virksomhedsledelse: Virksomheden er transparent i sit virke og har en værdiskabende og etisk forsvarlig ledelse. En helhjertet satsning på Kolding som Danmarks kraftcenter for socialøkonomi er en langsigtet investering. En satsning, der kræver overskud både hos dem, der skal vedtage og hos dem, der skal føre den ud i livet. Til gengæld vil satsningen give overskud på lang sigt og dermed på flere måder leve op til sin titel: Overskud giver Overskud. De seneste års arbejde med Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi har tydeliggjort behovene for: samarbejde på tværs af forvaltninger synliggørelse af socialøkonomiske virksomheder koordineret vejledning for socialøkonomiske iværksættere og virksomheder bredere satsning Der er desuden mange tegn på, at de seneste års arbejde med at skabe rammer og infrastruktur for socialøkonomi bærer frugt: Iværksættercampen i efteråret 2013 og inspirationsseminaret i foråret 2014 blev mødt med stor interesse fra nær og fjern, positive tilkendegivelser om Kolding Kommunes indsats og ønsker om videre samarbejde. Flere lokale, socialøkonomiske iværksættere er godt inde i forberedelsesfasen og forventer at åbne ultimo 2014-primo Der er igangværende drøftelser med større landsdækkende socialøkonomiske virksomheder om etablering af afdelinger i Kolding og flere socialøkonomiske virksomheder fra andre kommuner er interesserede i at etablere afdelinger i Kolding eller at stille koncepter og erfaringer til rådighed for lokale iværksættere. Der er igangsat en proces for at afklare potentialet for afknopning af flere egnede kommunale institutioner. Der er udtrykt stor anerkendelse og begejstring for Kolding Kommunes indsats i forhold til socialøkonomi fra centrale nationale aktører som Den Sociale Kapitalfond, GladFonden m.fl. 4

5 Senest er anerkendelsen af de lokale initiativer kommet til udtryk i, at Slotssøbadet er optaget i Det Sociale Vækstprogram og BeeLiving i Social Start Up-programmet Denne version 2.0 af den socialøkonomiske strategi beskriver dels visionen samt de overordnede mål og tilgange, dels de foreløbigt prioriterede indsatsområder og tiltag for de kommende år. Visionen Visionen er klar: Kolding Kommune vil være Danmarks kraftcenter for socialøkonomi! Et kraftcenter, der bliver bygget op omkring et både fysisk og virtuelt virksomhedsfællesskab i form af Staldgården. Fysisk, fordi erhvervsparken kommer til at huse socialøkonomiske virksomheder. Virtuelt, fordi den også bliver omdrejningspunktet for virkeliggørelsen af visionen. Både virksomheder, iværksættere og borgere kan være en del af fællesskabet, uanset om de har deres daglige gang og virke der eller et andet sted. Det er tankegangen, der er afgørende. I Staldgården samler vi indsatsen for både virksomheder, iværksættere og borgere. Dermed udgør den nye Staldgård en holistisk tilgang til socialøkonomi: Vi koncentrerer indsatsen for at hjælpe borgere med at gå fra passiv forsørgelse til et aktivt liv på arbejdsmarkedet. Vi gør det nemmere at etablere en socialøkonomisk virksomhed i Kolding. Vi skaber grundlaget for social innovation og en bæredygtig samfundsudvikling i kraft af nye samarbejder mellem Staldgården og virksomhederne både nye og eksisterende. Staldgården får til huse i Staldgårdens nordre fløj på Koldinghus: 5

6 Mål Kolding Kommune ønsker at: investere i udvikling af produktive, meningsfulde og udviklende jobs for udsatte borgere. En investering, der kommer mangefold tilbage, dels gennem øget selvforsørgelse og livskvalitet for den enkelte borger, dels gennem erhvervsmæssig vækst i tværsektorielt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige aktører udvikle en vifte af helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for alle målgrupper blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet med risiko for langvarig, passiv forsørgelse understøtte samarbejde og synergi mellem alle typer af virksomheder inden for det samlede socialøkonomiske felt og de almindelige virksomheder være Danmarks socialøkonomiske kraftcenter, der samler indsatsen omkring socialøkonomi til gavn for både borgere, virksomheder og samfundet som helhed ved at udvikle metoder og redskaber og formidle viden og inspiration Konkrete mål for perioden indtil udgangen af 2015: Påbegyndelse af den fysiske etablering af Staldgården Etablering af 10 nye socialøkonomiske virksomheder Væsentlig forøgelse af antallet af partnerskabsaftaler om helhedsorienterede jobrettede forløb Tilgange Helhedsorienterede indsatser Det er helt afgørende, at job- og uddannelsesrettede indsatser for udsatte borgere udgør sammenhængende og helhedsorienterede forløb. Den enkelte borger skal med udgangspunkt i egne forudsætninger, behov og ønsker opleve at bevæge sig fra passivitet til aktiv deltagelse i arbejds- og samfundslivet. Det skal ske i stabil og kontinuerlig kontakt med rollemodeller, der fungerer som mentorer trin for trin op ad trappen. Hvert skridt tæller, selv om ikke alle når helt til øverste trin. Samtidig siger alle erfaringer, at de bedste resultater opnås på eller i tæt tilknytning til en rigtig arbejdsplads og ikke i som om-beskæftigelse. Nogle af de mest banebrydende og bæredygtige socialøkonomiske virksomheder spænder over alle trin på trappen. Fra opsøgende virksomhed til udslusning til job og uddannelse hos eksterne samarbejdspartnere, evt. med fortsat mentorskab og tilknytning til aktivitets- og samværstilbud. 6

7 Et lokalt eksempel på denne tilgang er Projekt Revanche. Projektet har fokus på målgrupper, som er i risiko for permanent offentlig forsørgelse. Det gælder først og fremmest borgere med psykiske lidelser, depression, angst og/eller diffuse træthedsog smertelidelser, men også andre målgrupper kan være relevante: Ledige med fysiske lidelser eller misbrugsproblemer, indvandrere, flygtninge med posttraumatisk stress, personer med fysiske og/eller psykiske handicap m.fl. Et andet eksempel er Jobcenter Koldings samarbejde med virksomhedscentre. På grundlag af partnerskabsaftaler stiller virksomhederne løbende et antal pladser til rådighed for bestemte målgrupper mod dækning af faktiske meromkostninger til vejledning og opkvalificering, aflønning og uddannelse af arbejdspladsmentorer, administration og samarbejde med kommunen m.v. Der er p.t. ca. 30 lokale virksomhedscentre med i alt ca. 160 pladser, fortrinsvis for aktivitets- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere samt fleksjob-berettigede og såkaldt selvforsørgede uden ret til dagpenge eller kontanthjælp. Desuden arbejder Jobcenter Kolding på at etablere virksomhedscentre for sygedagpengemodtagere i såkaldte ressourceforløb, der vil gøre det nemmere og hurtigere at matche borger og virksomhed. Endelig har flere lokale kommunale institutioner allerede en vis produktion og afsætning, som indgår i helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for særlige målgrupper blandt udsatte borgere. På baggrund af erfaringerne fra socialøkonomiske virksomheder og de seneste reformer på social- og beskæftigelsesområdet er der kommet fokus på nye målgrupper for job- og uddannelsesrettede indsatser: Borgere med primær tilknytning til social- og sundhedsforvaltningen og tilbud efter lov om social service, bl.a. førtidspensionister og såkaldt selvforsørgede uden ret til dagpenge eller kontanthjælp Borgere, som først efter kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014 formelt er omfattet af tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. såkaldt aktivitetsparate borgere med komplekse problemer (før : Matchgruppe 3, før : Match 4-5) Tværsektorielt samarbejde Den relevante lovgivning rummer allerede hjemmel for samarbejde på tværs af forvaltninger og den offentlige, private og frivillige sektor om helhedsorienterede jobog uddannelsesrettede forløb for alle målgrupper blandt udsatte borgere. Det gælder, uanset hvilken del af den kommunale forvaltning, borgeren primært har kontakt med. Efterspørgslen efter helhedsorienterede tilbud for stadig flere målgrupper vil ikke kunne dækkes ved naturlig lokal vækst i socialøkonomiske virksomheder i overskuelig fremtid. Det er nødvendigt at spænde over hele det socialøkonomiske felt, herunder almindelige virksomheder og kommunale institutioner. En tilgang, der også kan medføre mange positive synergi- og sideeffekter. 7

8 Ikke kun socialøkonomiske, men også almindelige virksomheder kan varetage dele af job- og uddannelsesrettede helhedsorienterede forløb for udsatte borgere, med den rigtige støtte og koordineret med parallelle indsatser fra kommunen og andre samarbejdspartnere. Her ligger et endnu langt fra udnyttet potentiale. Herudover er det afgørende at have et tæt samarbejde med almindelige virksomheder, der vil og kan tage imod og ansætte borgerne i umiddelbar forlængelse af forløbene. Lokale og regionale virksomheder kan inddrages dels via Jobcenter Koldings virksomhedsrettede indsats og Business Koldings netværk, dels via Green Network, der er et netværk med ca. 140 medlemmer, heraf ca. 40 i Kolding, som arbejder for at fremme virksomheders CSR-profil lokalt, nationalt og internationalt. Der er et stort samfundsøkonomisk rationale i, at kommunen tager teten som inspirator, katalysator og koordinator for tværsektorielt samarbejder om de design-processer, der skal udvikle viften af job- og uddannelsesrettede tilbud for alle relevante målgrupper. Foreløbigt prioriterede indsatsområder og tiltag Følgende konkrete indsatsområder og tiltag foreslås prioriteret i den kommende periode: 1. Fælles ejerskab på tværs af kommunale forvaltninger 2. Staldgården 3. Virksomhedsfællesskaber 4. Afknopning af kommunale institutioner 5. Tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder 6. Sideproduktion og underleverancer 7. Koordineret vejledning 8. Videnscenter 9. Pulje til tværgående helhedsorienterede indsatser Overskud giver overskud 8

9 1. Fælles ejerskab på tværs af kommunale forvaltninger Virkeliggørelsen af Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi er til fælles gavn, og dermed er det et fælles anliggende for alle i kommunen. Hvis udsatte borgere skal bevæge sig fra passivitet til et aktivt arbejds- og samfundsliv med en højere grad af selvforsørgelse og selvværd, så kræver det samspil mellem alle gode, lokale kræfter. Et velfungerende samarbejde på tværs af de relevante forvaltninger er den vigtigste forudsætning for at få det optimale ud af samarbejdet mellem offentlige og private kræfter. Tværgående forankring Som umiddelbart relevante forvaltningsområder kan peges på: Socialområdet, herunder samarbejdet med frivillige, sociale organisationer Sundhedsområdet, herunder samarbejdet med det regionale sundhedsvæsen Beskæftigelsesområdet, Jobcenter Kolding og virksomhedscentre Uddannelsesområdet, UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), herunder samarbejdet med STU, VUC, AMU og øvrige lokale, regionale og nationale uddannelsesinstitutioner Fritids- og kulturområdet, herunder samarbejdet med folkeoplysende organisationer, daghøjskoler, ungdoms- og idrætsorganisationer Erhvervsfremmeområdet, herunder samarbejdet med Business Kolding. Tværgående administrativ styregruppe Videreudviklingen og implementeringen af den socialøkonomiske strategi foreslås overordnet forankret i en tværgående administrativ styregruppe sammensat af direktører og chefer fra de relevante forvaltninger og afdelinger. Desuden inddrages relevante udvalg og råd i dialog om generelle retningslinjer og konkrete tiltag på de enkelte områder. Formålet er at sikre politisk mandat og administrativ gennemslagskraft samt god synergi og kommunikation, når der skal træffes beslutninger og iværksættes initiativer på kryds og tværs af sædvanlige skel mellem forvaltningsområder og sektorer. Advisory board Der nedsættes et advisory board, som har rådgivende funktioner i forhold til den tværgående administrative styregruppe og udviklingen af Staldgården inkl. videncenteret. Advisory boardet skal bestå af personer, der kan vejlede om og bidrage til den videre proces med netværk, inspiration og viden på højt niveau. Arbejdsgruppe Der er allerede nedsat en foreløbig arbejdsgruppe til at konkretisere og bidrage til videreudvikling af de beskrevne indsatsområder og tiltag. Arbejdsgruppen består af: Konsulent Anne Worning Seniorkonsulent i Green Network Torben Vartenberg Jurist Uffe Bech Erhvervschef i Business Kolding Jesper V. Hansen Udviklingschef i Senior- og socialforvaltningen Birte Muhs. Øvrige nødvendige styringsstrukturer fastlægges efter byrådets behandling af strategien. 9

10 2. Erhvervspark Staldgården Placeringen på Koldinghus giver virksomhederne i Staldgården et unikt udgangspunkt. Det er vigtigt at virksomhederne lever op til kulturtraditionerne på Koldinghus i forhold til autencitet, historie og godt håndværk, og der skal være tale om en blanding af food og non-food virksomheder. Placeringen er også udtryk for nytænkning, som medfører, at én af Koldings vigtigste kulturinstitutioner bidrager væsentligt til den videre udvikling af selvværdssamfundet. Dermed vil Staldgården også vise vejen for helt nye fællesskaber og velfærdsalliancer ved at inddrage Koldinghus forcer inden for kultur og design som acceleratorer i udviklingen og i en social sammenhæng. Samtidig skaber den bynære placering synlighed og synergi. For nogle socialøkonomiske virksomheder vil det dog give mere mening at lokalisere sig i et traditionelt butiks-, erhvervs- eller industriområde, men de kan sagtens samtidig være en del af Staldgården, fordi parken også er et virtuelt fællesskab med udveksling af erfaringer og udvikling af metoder. Udover de socialøkonomiske virksomheder skal Staldgården rumme et videncenter for socialøkonomi. Vi tror på det gamle ordsprog: Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til. Staldgården er et helt nyt og banebrydende afsæt for tiltrækning af både eksisterende socialøkonomiske virksomheder og nye iværksættere. Her vil opstå synergier og unikke sammenhænge af ressourcer, inspiration og samarbejde på tværs. I Staldgården skal de mange krydsfelter mellem offentlige, private og frivillige aktører udnyttes til at skabe helt nye fællesskaber og arbejdspladser gennem erhvervsmæssig mangfoldighed og vækst. Dermed vil parken også blive en rollemodel, et kraftcenter, for udviklingen af socialøkonomi i Danmark. Den socialøkonomiske erhvervspark er et forsøgsprojekt, hvor Kolding Kommune udfordrer fremtidens arbejdsmarkedspolitik og udforsker det samfundsøkonomiske potentiale i samarbejde på tværs af sektorer om at skabe job for udsatte borgere. Staldgården har langsigtede perspektiver. Et sådant kraftcenter for socialøkonomi skaber og udvikler nye, permanente arbejdspladser i et krydsfelt mellem kommerciel drift og socialt ansvar. Etableringen af Staldgården skal bidrage til at transformere samfundets mest udsatte grupper fra at udgøre en kilde til øgede offentlige udgifter til at blive en kilde til øget vækst ved at fokusere på deres kompetencer. Dermed er erhvervsparken en naturlig del af virkeliggørelsen af Koldings vision: Vi designer livet. De socialøkonomiske virksomheder, som lokaliseres i Staldgården, skal som nævnt være i overensstemmelse med kulturtraditionerne på Koldinghus, og øvrige virksomheder skal ligge inden for det samlede socialøkonomiske felt. På denne baggrund har arbejdsgruppens medlemmer gennem deres forskellige netværk allerede uformel kontakt med en lang række virksomheder og iværksættere, der umiddelbart er interesserede i at etablere sig i Staldgårdens fællesskab. De endelige tilsagn afhænger naturligvis af de nærmere vilkår. 10

11 Det skal understreges at omkring 1/3 af bygningen er indflytningsklar, samt at etableringen af Staldgården er et led i en mere langsigtet strategi, som indebærer bygningsmæssige forandringer og renovering af hele nordfløjen. 3. Virksomhedsfællesskaber Der findes allerede i Danmark flere større socialøkonomiske koncerner med aktiviteter inden for en række forskellige erhvervs- og fagområder, som giver borgerne og dermed kommunerne mulighed for at afprøve forskellige jobfunktioner som led i individuelle vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringsforløb. Samtidig har de tilstrækkelig volumen til dels at stille et større antal pladser til rådighed for forskellige målgrupper, dels at råde over de specialiserede kompetencer, der er nødvendige for at sikre kvalitet i tilbuddene. Det gør samlet set samarbejdet enkelt, billigt og pålideligt for kommunerne. Tilsvarende kan opnås i samarbejde mellem flere mindre socialøkonomiske virksomheder, andre virksomheder, organisationer og institutioner, som eksempelvis: deler fysiske faciliteter deler medarbejdere med specialiserede kompetencer deler netværk med virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der modtager borgere efter vejledning, afklaring og opkvalificering, evt. med tilbud om fortsat deltagelse i aktivitets- og samværstilbud og mentorstøtte fra virksomhederne eller organisationerne At facilitere den form for samarbejde vil åbne for, at flere virksomheder kan deltage i job- og uddannelsesrettede indsatser, tage imod også mere udsatte borgere og dermed øge rummeligheden. 4. Afknopning af kommunale institutioner Flere kommunale institutioner, som i forvejen har produktion og afsætning, er i gang med at afklare potentialerne i såkaldt afknopning, dvs. fremtidig drift af aktiviteter på privatretligt grundlag. Formålet med afknopning er ikke besparelser, men: større frihedsgrader i forhold til produktion, afsætning og samarbejde med private bedre muligheder for at bringe medarbejdernes specialiserede kompetencer i spil i forhold til private virksomheder og organisationer Mange almindelige virksomheder og frivillige organisationer vil gerne deltage i beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsatser for udsatte borgere, men de mangler de kompetencer, som medarbejderne fra de kommunale institutioner har. Til gengæld savner kommunale institutioner og frivillige organisationer ofte kendskab til erhvervsdrift på almindelige markedsvilkår. Et samarbejde kan udnytte det bedste fra begge verdener. Der er igangsat en proces som evt. kan føre frem til, at aktiviteter i 3 institutioner under Senior- og Socialforvaltningen afknoppes til socialøkonomiske virksomheder. 11

12 5. Tiltrækning af socialøkonomiske virksomheder Bl.a. Kolding Kommunes deltagelse i det Sociale Vækstprogram har vist, at mange socialøkonomiske virksomheder både har ønske om og potentiale til selv at etablere afdelinger eller understøtte udvikling af tilsvarende virksomheder i andre byer. Flere peger på netop Kolding, fordi de kender strategien, rammerne og infrastrukturen. Noget som tilsammen er med til at tegne et billede af Kolding som en foregangskommune, hvor der er politisk vilje og fokus på socialøkonomi. Det er en forudsætning for de socialøkonomiske virksomheders og iværksætteres bæredygtighed, at der er et marked for deres produkter og serviceydelser. For at styrke deres bæredygtighed og øge muligheden for at kunne ansætte mennesker på kanten af arbejdsmarkedet skal der indgås samarbejder og alliancer med det almindelige lokale erhvervsliv i både Kolding og i hele trekantsområdet. 6. Sideproduktion og underleverancer Arbejdet med at formidle og kontakte virksomheder der kan have side- og underleverandørproduktion i eller i tilknytning til den nye Staldgård er i gangsat. Green Network vil desuden igangsætte et stykke arbejde, som kan undersøge om eksisterende eller outsourcede sideproduktioner og -services kan afknoppes til selvstændige socialøkonomiske enheder. Samtidig vil vi øge opmærksomheden på mulighederne for at etablere virksomhed i virksomheden, side- og underleverandørproduktion i forlængelse af virksomhedernes primære produktion. Det sker bl.a. ved at fokusere på arbejdsfunktioner, som typisk består i manuelle eller mere rutineprægede opgaver som bogføring, fakturering og debitorstyring, kontrol, overvågning, service og opdatering af software, hosting, it og hjemmesider, plukning, pakning og forsendelse af mindre leverancer samt genanvendelse af restprodukter, fejlproduktion, emballage og meget andet. 7. Koordineret vejledning På baggrund af et stigende antal henvendelser er der allerede i samarbejde mellem Kolding Kommune og Business Kolding igangsat koordineret tværsektoriel vejledning af iværksættere og virksomheder, som ønsker at udvikle socialøkonomiske aktiviteter. Uanset, hvor en socialøkonomisk iværksætter henvender sig i kommunen, etableres et møde mellem iværksætteren, Business Kolding og Kolding Kommune, hvor muligheder og behov afdækkes og der aftales en konkret handleplan for inddragelse af øvrige samarbejdspartnere og det videre samarbejde internt som eksternt. Der er desuden tanker om at udvikle uddannelsesforløb og praktisk træning af socialøkonomiske iværksættere og eksterne samarbejdspartnere, der engagerer sig i den socialøkonomiske indsats. Direktøren for den socialøkonomiske virksomhed Slotssøbadet Otto Skak har tilbudt at indgå i arbejdet. Endelig skal der fremover skabes større sammenhæng mellem den kommunale indsats og SØV-fonden. Det kan bl.a. ske ved, at Kolding Kommune deltager i kvalificeringen af ansøgninger til fonden ud fra et kommunalt perspektiv i forhold til målgrupper og tilbud m.v. 12

13 8. Videncenter I forbindelse med budgetforliget for 2013 blev i en budgetnote vedtaget at undersøge muligheden for et nationalt videncenter for socialøkonomi i Kolding Kommune. Green Network har udvist interesse for at åbne et kontor i Kolding. Sammen med Kolding Kommune, Business Kolding, den tværsektorielle vejledning samt andre netværk af socialøkonomiske eksperter og praktikere giver det god synergi og solid basis for et videncenter lokaliseret i Staldgården. På baggrund af det hidtidige arbejde med den socialøkonomiske strategi, SEEINGprojektet, anbefalingerne fra Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder og spin-off fra Version 2.0 er Kolding Kommune i en unik position for at videreudvikle og formidle viden, særligt om lokalt forankret, tværsektorielt samarbejde til fremme af socialt entreprenørskab og jobskabelse for udsatte borgere. Det er derfor oplagt at samarbejde med bl.a. Center for socialt entreprenørskab, Roskilde Universitetscenter, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet, handelshøjskoler, socialrådgiver- og socialpædagog-uddannelserne samt andre lokale, regionale, nationale og internationale uddannelses-institutioner. Med andre ord: At skabe et laboratorium for socialøkonomiske praktikere, tværsektoriel samarbejdskultur og design med socialt sigte. Arbejdsgruppen har igangsat undersøgelser af mulighederne for ekstern medfinansiering, bl.a. som opfølgning af SEEING-projektet. 9. Pulje til tværgående, helhedsorienterede indsatser På baggrund af budgetvedtagelser etableres en pulje til tværgående helheds-orienterede job- og uddannelsesrettede indsatser for udsatte borgere. Hovedformålet er at sikre koordination og samordnet finansiering af udviklings- og uddannelsesinitiativer, dels i det interne tværgående samarbejde mellem relevante forvaltningsområder i kommunen, dels i det eksterne tværsektorielle samarbejde mellem kommunen og private samarbejdspartnere. Der er tale om to delpuljer: Midler til intern udvikling og uddannelse i kommunen (IUU) Udvikling og implementering af samarbejdsformer, redskaber og metoder i kommunens interne tværgående og eksterne tværsektorielle samarbejde. Udvikling og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for ledelse og medarbejdere i kommunens forvaltninger, som deltager i det interne og eksterne samarbejde. Øvrige udviklings- og formidlingsomkostninger m.v. Midler til færdigudviklede tilbud for specifikke målgrupper Midler til finansiering af meromkostninger ved køb af tilbud fra specialiserede private aktører for målgrupper, der p.t. ikke har lokale tilbud Midler til offentlig-privat innovation (OPI) Udvikling og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for ledelse og medarbejdere i den lokale erhvervsservice og tilknyttede netværk af lokale mentorer og rådgivere, som deltager i koordineret vejledning og tværsektorielt samarbejde. Projektmidler til udvikling af tilbud om helhedsorienterede job- og uddannelsesrettede forløb for særligt prioriterede målgrupper. 13

14 Projektmidlerne ansøges hos og bevilges af den administrative styregruppe efter tilsvarende retningslinjer som midlerne til det lokale beskæftigelsesråd, dvs. til finansiering af omkostninger til løn, administration, formidling, evaluering og lignende for iværksættere og virksomheder i forbindelse med udvikling af tilbud, som kommunen i øvrigt selv lovligt kan varetage med hjemmel i gældende lovgivning. Økonomi Overskriften på strategien: Overskud giver Overskud skal tages helt bogstaveligt. Det kræver overskud både politisk og administrativt at satse helhjertet på socialøkonomi. Det kræver økonomisk overskud, fordi der er brug for investeringer i konkrete initiativer. Og det kræver mentalt overskud, fordi der skal tænkes langsigtet og modigt. Til gengæld er der udsigt til økonomisk overskud på længere sigt, fordi flere borgere går fra passiv forsørgelse til aktiv beskæftigelse. Dermed er der både tale om besparelser på en række offentlige udgifter og om øgede skatteindtægter fra borgerne og de socialøkonomiske virksomheder. Desuden vil borgernes forøgede købekraft bidrage positivt til samfundsøkonomien og understøtte væksten ikke bare i de socialøkonomiske virksomheder, men i erhvervslivet generelt. Det er ikke muligt på forhånd at sætte tal på de fremtidige økonomiske gevinster af investeringerne. Dels afhænger de samlede besparelser og merindtægter af de nærmere prioriteringer af konkrete målgrupper og indsatser, og dels skal virkningerne følges på en lang række områder over flere år. Der findes endnu ikke danske undersøgelser af de samlede samfundsøkonomiske effekter af sociale og beskæftigelsesrettede indsatser, men de første analyser forventes offentliggjort ultimo Metoder til måling af effekterne er fortsat under udvikling, på internationalt plan bl.a. via The SROI Network (SROI = social return on investment), som foreløbig har certificeret en række rapporter fra USA, England og Sverige. Her påvises bl.a., at der i indsatser for særligt udsatte borgere kan opnås et forhold mellem investeringer og udbytte på 1:8 (dvs. at hver investeret krone kommer otte gange igen), i enkelte tilfælde helt op til 1:50. 14

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen Socialøkonomi og jobskabelse for udsatte MANDAG DEN 24. FEBRUAR 2014 Socialøkonomi

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk

' HUO. UIU anneh@roskilde.dk ROSKILDE KOMMUNE jobcenter T Roskilde Kommunernes Landsforening og Undervisningsministeriet Postadresse.-......, Jobcenter Roskilde Weidekampsgade 10 Kogevej 90 Postboks 3370 1000 Roskilde 2300 København

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede: Jeppe Bøje

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Stærkere indsats for borgere og virksomheder

Stærkere indsats for borgere og virksomheder Beskæftigelsestræf 2014 Stærkere indsats for borgere og virksomheder Onsdag den 26. februar 2014 Hotel Comwell Kolding Plan over Comwell Kolding Indhold Program 4 Workshops 7 Deltagerlister 9 Stande 25

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter

KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed. KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Program: KL. 09.10-10.10 Hvad er socialøkonomi og en socialøkonomisk virksomhed Præsentation af den Sociale Kapital Fond KL. 10.25-10.55 Hvad er en socialøkonomisk iværksætter Hvilke særlige vejledningsbehov

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Social Innovation og socialt entreprenørskab

Social Innovation og socialt entreprenørskab Social Innovation og socialt entreprenørskab Uddannelseselementer i social innovation og socialt entreprenørskab i en række af VIA s uddannelser. FoU programmer om social innovation Pædagoguddannelsen

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere