ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING"

Transkript

1 ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1

2 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende energi i byggeriet. Samarbejdet er i tråd med det ene af dansk energipolitiks tre indsatsområder: Innovation, viden og uddannelse De to øvrige indsatsområder er ved at blive implementeret og er en del af dansk lovgivning, der skærpes 2015 og 2020: Stramme energikrav til nye bygninger og energibesparelser i eksisterende bygninger. Foranliggende bog, Klima Forvirring!, er en opsummering af gældende lovgivning og energikrav nu og i fremtiden. Der er forklaringer i ord og grafik med fokus på lav-energibyggeri, passivhuse og +energihuse. 2

3 Energy Study-Houses # Randers Arkitekten har udviklet en forretningsidè, Energy Studyhouses #, som er et program støttet af VÆKSTHUS Midtjylland. Tankerne bag idéen er beskrevet i denne bog. Energy Study-House # 01 på Kong Helgesvej i Randers er en af Europas mest energivenlige villaer i et tidløst energidesign, der går meget længere, end de kommende energimæssige lovgivningskrav. I nærværende materiale er det dokumenteret, hvordan energidesignet er udformet arkitektonisk og teknisk. Huset har et potentiale til, at familien får 3500 kwh/h til forbrug. Familien på to voksne og tre børn har 0 kroner i udgift til el og varme. Fremtiden Tradium har fulgt projekteringen, og skolen har deltaget i møder med håndværkere. Byggeriet følges og dokumenteres i undervisningen i bl.a. Tradiums murerafdeling. Med dette hus er vi dog ikke fremtidssikret på alle områder, f.eks. kunne man forestille sig, at et hus i fremtiden skal kunne dække: det CO2, som er blevet brugt i tildannelsen af byggematerialer det CO2, som familien bruger på transport skal også dækkes af husets energiproduktion. egen produktion af vand Håbet er, at der i nærmeste fremtid bliver udviklet nogle simple værktøjer, som kan redegøre for det totale forbrug af CO2 i et hus. På trods af det, er vi dog kommet et stort skridt videre. Indholdsfortegnelse Forord s. 2 Klima Forvirring! s. 4 Link-samling s. 24 Energy Study-Houses # s. 25 Energy Study-House # 01 s. 31 3

4 4 Klimaforvirring

5 CO2 udledning i EU Med EU s målsætning om at nedbringe CO2-emissionerne med 20 % senest i 2020 Ton CO2 Forklaring CO2 En familie på 3 personer i et parcelhus på 120 m2 udleder til varme og el ca. 4,9 ton CO2 pr. år. 40 % af det samlede primære energiforbrug i Europa anvendes i bygninger En bil der kører km/pr. år og udleder ca. 3,580 ton CO2 pr. år. 40% af det samlede primære energiforbrug i Europa anvendes i bygninger. Bygningerne i EU er ansvarlige for omkring 40 % af det samlede primære energiforbrug og for ca. 36 % af CO2 - emissionerne i Europa. 5

6 Dansk energipolitik Dansk Energipolitik 6 Fakta Den 21. februar 2008 blev der indgået en bred aftale om den danske energipolitik i årene Aftalen fastlægger, at energiforbruget i nye bygninger skal reduceres med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i I alt skal reduktionen være mindst 75 pct. i Regeringens udkast til strategi for reduktion for energiforbruget i bygninger indeholder 22 initiativer fordelt på tre indsatsområder: o Stramme energikrav til nye bygninger o Energibesparelser i eksisterende bygninger o Innovation, viden og uddannelse Regeringen vil reducere energiforbruget i nye bygninger med 25 procent i I 2015 reduceres energiforbruget med 50 pct. samlet under et. Det sker ved, at energirammen for boliger strammes, så den bliver 57 pct. lavere end i dag. Og der indføres en energifaktor for fjernvarme på 0,8, som afspejler fjernvarmens højere energi-effektivitet. Samtidig bliver der mulighed for at indregne fælles VE-anlæg i energirammen udenfor områder med fjernvarme. I 2020 skal nye bygninger bruge 75 pct. mindre energi end i dag. Fjernvarmefaktoren i 2015 skal muliggøre opførelse af bygninger i fjernvarmeområder uden etablering af individuelle vedvarende energianlæg som fx solfangere og arkitektoniske løsninger, som vi kender det i dag med fx karnapper, kviste og forskudte etager. Fjernvarmefaktoren skal desuden sikre, at Danmark får den størst mulige reduktion af energiforbrug og CO2-udledning for pengene. Samtidig vil regeringen skærpe kravene til klimaskærmen, så der sikres en energirigtig basisbygning uanset forsyningsform. Regeringen vil ændre byggeloven, så der kan stilles komponentkrav ved mindre renoveringer og udskiftninger. Dermed vil regeringen sikre, at bygningsejerne vælger energieffektive løsninger, hvis der skal skiftes vinduer, pumper, kedler osv. Der tilrettelægges efteruddannelse for ingeniører, arkitekter, håndværkere og installatører i lavenergibyggeri og løsninger i forlængelse af regeringens udspil. I forbindelse med efterårets globaliseringsforhandlinger vil regeringen drøfte mulighederne for at etablere et ambitiøst innovationsprogram, som har til formål at fremme udvikling og demonstration af helhedsløsninger til plusenergibyggeri gennem konkrete byggerier. Strategien indeholder forslag, der særligt skal forbedre rammer og muligheder for at gennemføre energibesparelser i såvel almene som private udlejnings-boliger. I foråret 2008 oprettede regeringen Partnerskab for lavere energiforbrug af bygninger. Partnerskabet består af 22 udvalgte repræsentanter for virksomheder, organisationer og Den 21. februar 2008 blev der indgået en bred aftale om den danske energipolitik i årene Aftalen fastlægger, at energiforbruget i nye bygninger skal reduceres med mindst 25 pct. i 2010, mindst 25 pct. i 2015 og mindst 25 pct. i I alt skal reduktionen være mindst 75 pct. i Regeringens udkast til strategi for reduktion for energiforbruget i bygninger indeholder 22 initiativer fordelt på tre indsatsområder: - Stramme energikrav til nye bygninger - Energibesparelser i eksisterende bygninger - Innovation, viden og uddannelse % Lavenergiklasse % lavenergiklasse 2

7 % % 7

8 Arkitektur og energi, strategi `erne varmebesparelser Oliekrisen satte fokus på bygningers energiforbrug. Der var et enormt stor energiforbrug i en bolig og der findes 1 mio. boliger fra den tid. De fleste huse opfyldte ikke min. kravet, der blev stillet i bygningsreglementet, det blev aldrig efterprøvet. 2000`erne energiramme Der komme en helhedsorientret regulering af bygningers energiforbrug. Varmt brugsvand og køling/overtemperatur/teknik indgår i energiregnskabet. Energimærkning medfører at nu efter prøver man om bygningen efterlever det teoretisk beregnet. 2020`erne lavenergi En reduktion på 75 % i forhold til 2006 niveau, medfører at man skal arbejde med et Energi design af bygninger. Indeklima, dagslysforhold og passiv solvarme bliver gældende. Her må man formode at energi priserne er steget så meget af folk kun har råd til at bo i en ny eller energi renoveret bolig. 8

9 1970'ernes varmebesparelser Som konsekvens af 1970'ernes oliekrise kom der fokus på bygningers energiforbrug. 2000'ernes energiramme Med yderligere stramninger i 1990'erme blev nye bygningers opvarmningsbehov væsentligt reduceret. 2020'ernes lavenergistrategi Der er en politisk målsætning om at reducere energirammen med 75 % i 2020 i forhold til 2006-niveauet Apparater/udstyr Teknik 100 Belysning Teknik Varmt brugsvand 50 Varmt brugsvand 0 Opvarmning 0 Opvarmning 0 Opvarmning På dette tidspunkt udgjorde opvarmning den allerstørste del af nye bygningers energiforbrug, så det var det naturlige udgangspunkt for bygningsreglementets regulering af energiforbruget. I 1977 indføres minimumskrav til varmeisolering og en begrænsning af glasarealerne. Samtidig indføres en varmetabsramme med mulighed for større glasarealer i velisolerede bygninger. Som konsekvens indføres en mere helhedsorienteret regulering af nye bygningers driftsenergiforbrug i bygningsreglementet i 2006 med baggrund i EU-lovgivning. Energirammen omfatter nu opvarmning, samt teknik. Vedvarende energiproduktion kan medregnes og forbruget vægtes i forhold til den anvendte primærenergi. Når energirammen skal reduceres i så stort omfang, er der behov for en mere nuanceret designprocess, hvor energibesparelser afvejes i forhold til indeklimaet og dagslysforhold. Der skal fokuseres på arkitekturens rumlige og passive egenskaber, og der kan tages hensyn til apparaters elforbrug for at reducere kølebehovet og minimere overophedning. Kilde: Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi 9

10 Energiklasse 2020/ 0 Energi: Den HALVE sandhed 2000 ernes energiramme: Hvor er vi nu? Energibestemmelserne indførte i 2006 med baggrund i EU lovgivning en mere helhedsorienteret regulering af energiforbruget til bygningsdrift. Energiramme og primærenergi Mens der tidligere kun var fokus på opvarmningsbehovet, omfatter bygningsreglementets energiramme flere kategorier af nye bygningers energiforbrug: - Opvarmning: Varmebehov til transmissions- og ventilationstabet. - Varmt brugsvand: Energibehov til det varme brugsvand. - Køling: Elbehov til mekanisk køling, luftbehandling mv. Energirammen omfatter ikke det hele Energirammen omfatter ikke alle kategorier af nye bygningers energiforbrug, men kun energiforbruget til bygningsdrift. Følgende kategorier medregnes ikke: - Elforbrug til apparater i alle bygninger og belysning i boliger. - Elforbrug til faste svagstrøms- og IKT-installationer i alle bygninger. Under projekteringsfasen er det svært at stille krav til bygherrens eller brugernes senere indkøb af apparater og udstyr. Dette funktionsbestemte elforbrug er afhængig - Teknik: Elbehov til pumper, ventilatorer mv. - Belysning: Elbehov til kunstig belysning (dog ikke i boliger). De veldokumenterede problemer med overophedning på grund af de negative effekter af passiv solvarme skal også mindskes. Derfor skal det ækvivalente elbehov til at eliminere temperaturer over 26 C med et standard køleanlæg tælles med. Bygningers vedvarende energiproduktion, der omfatter varme fra solvarmeanlæg og el fra solceller, tælles også med i bestemmelserne. Energiforbruget skal vægtes i forhold til den anvendte primærenergi, dvs. forbruget til energiens produktion, distribution og anvendelse. Bestemmelserne fra 2006 kræver at elbehovet ganges med en faktor 2,5, mens gas, olie og fjernvarme ganges med en faktor 1,0. Denne vægtning afspejler energiforbrugets CO2-udslip. 2 Primærenergiforbrug kwh/m % ikke omfattet af energiramme 55 % omfattet af energiramme Apparater Belysning Teknik Overtemp Varmt vand Opvarmning 60 % elektricitet 40 % varme Energiprofil for typisk ny bolig Kilde: Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi 10

11 kwh/m² pr. år 180 Typisk energibehov Brugerdrift Bygningsdrift Alm bolig 2008 Alm bolig 2010 LE klasse 2015 LE klasse 2020 Plus Energihus kwh/m² pr. år 180 Typisk energibehov Brugerdrift Bygningsdrift Alm bolig 2008 Alm bolig 2010 LE klasse 2015 LE klasse 2020 Plus Energihus 11

12 12

13 Bæredygtighed Ressourcer udstykninger - handler om at lave humane byer og boligmiljøer Økonomisk Vækst Udvikling Produktivitet Profit Fleksibilitet Miljømæssig Biodiversitet Økosystem Vedvarende Energi Kollektiv trafik Grønne områder Social Stabilitet Tilgængelighed Kulturelt Fællesskab Arealressourcer: Der er store arealressourcer at spare ved en kompakt bebyggelsesplan, modsat en traditionel ressource krævende parcelhusbebyggelse. Derfor bør man ikke kun disponeres med villaer men med andre boformer også. Der opnås endvidere også en besparelse på infrastrukturinvesteringer ved en kompakt bebyggelsesplan, med fælles veje, p-pladser og opholdsarealer. Friarealer/Regnvand: Ud over friarealer placeret på fladen, kan der arbejdes med at nytænke fælles friarealer oppe i bebyggelsen f.eks. taghaver. Så opnår man en større biodiversitetsfaktor. Lokal afledning af regnvand.(lar) kan indarbejdes i bebyggelsen enten med bassiner og/eller grøfter. Der arbejdes med ikke plejekrævende beplantning, der kan evt. indarbejdes et forbud mod giftige sprøjte midler. Derved beskyttes de knappe vandressourcer og man kan evt. rense spildevand lokalt. 13

14 14

15 Typisk energibehov og energiproduktion 15

16 16 For nu at gøre det lidt enkelt...

17 +Energihus Sommer Passivhus Vinter Lavenergihus 17

18 Lavenergihuse Lavenergihuse betegner boliger, der er bygget, så boligens energiforbrug er reduceret mest muligt. Alle nye huse skal være Lavenergihus. LE 2010 er blevet minimumskrav. Der findes 3 lavenergiklasser: LE 2010, der bruger 25 % mindre energi end kravet i BR 08. LE 2015, der bruger 50 % mindre energi end kravet i BR 08. LE 2020, der bruger 75 % mindre energi end kravet i BR 08. (frivillig ordning der forventes godkendt 2011) Energikrav Bygningsreglementets primære energikrav til nybyggeri fremgår af energirammerne suppleret med en begrænsning af det dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre. I Bygningsreglement 2008 var energirammen: Boliger: /A kwh/m² år, hvor A er det opvarmede etageareal i m². I Bygningsreglement 2010 er energirammen: Boliger: 52, /A kwh/m² år For lavenergibyggeri 2015 er energirammen: Boliger: /A kwh/m² år For byggeri 2020 er forslaget til energiramme: Boliger: 20 kwh/m² år Da primærenergifaktorerne ikke er de samme for alle energirammerne kan de forskellige energirammer over årene ikke umiddelbart sammenlignes. 18

19 +Energihus Lavenergiklasse 2010 Optimeret form og orientering Kompakt bygning Ekstra isolering Ventilation med varmegenvinding Jordvarme varmepumpe o.lign. Solvarme Solceller Solfanger x x x x Passivhus Lavenergiklasse 2015/2020 Optimeret form og orientering Kompakt bygning Ekstra isolering Ventilation med varmegenvinding Jordvarme varmepumpe o.lign. Solvarme Solceller Solfanger x x x x (x) (x) (x) (x) Lavenergihus 19

20 Passivhuse Passivhus refererer til en bolig med god indendørs komfort, vinter og sommer, uden mekanisk køling. Typisk opnås dette ved: - Reduceret varmetab ved forbedring af isolering og minimering af kuldebroer - Effektive vinduer med optimalt areal og orientering - Forbedret bygningstæthed - Mekanisk ventilation med højeffektiv varmegenvinding og lavenergi ventilator - Kompakt bygning - Det totale energi behov til rumopvarmning og køling begrænset til 15 kwh/m2 boligareal - Det totale primære energi forbrug til varmt brugsvand, rumopvarmning og køling begrænset til 120 kwh/m2 boligareal Hvis man montere solceller, bliver det ikke godtgjort i beregningerne. Det lave forbrug skal opnås med passive tiltag. At et hus kan klassificeres som et certificeret passivhus, skal man opfylde de særlige tyske passivhuskriterier og beregnes efter PHPP beregningsmodellen. Energibehov til opvarmning maks. 15 kwh/m²/år (nettoareal) Lufttæthed maks. 0,6 h-1 Varmelast maks. 10 W/m² (nettoareal) Samlet primært energibehov maks. 120 kwh/m²/år (nettoareal) Overtemperatur i rum <25 C maks. 10% 20

21 +Energihus Passivhus standard Optimeret form og orientering Kompakt bygning Ekstra isolering Ventilation med varmegenvinding Jordvarme varmepumpe o.lign. Solvarme Solceller Solfanger x x x x Sommer Passivhus Vinter Lavenergihus 21

22 +Energihuse Et +Energihus anvender teknologier, der producerer energi. Solceller, solfanger, vindmøller, jordvarme samt tekniske installationer gør husets energiforbrug CO2 neutralt. Udover at forbruge et minimum af energi, producerer huset selv den energi, det forbruger - og måske dækker det også beboernes energiforbrug. 22

23 +Energihus Passivhus +Energihus Optimeret form og orientering Kompakt bygning Ekstra isolering Ventilation med varmegenvinding Jordvarme varmepumpe o.lign. Solvarme Solceller Solfanger x x x x x x x x Lavenergihus 23

24 Link-samling Lovgivning Vejledninger Byplan Energi koncepter Yderligere oplysninger Uddannelsesleder Peter Pedersen Tradium Murerafdelingen Mobil Arkitekt Maa Brian Andersen Randers Arkitekten Aps Telefon

25 25

26 Bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende generations behov uden at kompromittere fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov og at vælge deres livsstil Rapport fra Brundtland kommissionen 1987 Energy Study-Houses # Vision Randers Arkitekten har udviklet en forretningsidè Energy Study-Houses #, som er et program, der i Praksis fortæller om tegnestuen`s arbejde med Integreret Energi Design. Energirådgivning er en selvfølgelighed og indgår i alt vores rådgivning uden at være alt dominerende. Bygherren skal frit kunne vælge mellem bygninger bygget i træ, beton, tegl o.s.v. Det skal ikke være klimaskærmens isolerende egenskaber, der skal bestemme husets arkitektur og udtryk. Det gode er, at vi kan gøre noget her og nu og at der er økonomisk fordel for den enkelte bygherre ved at nedbringe energiforbruget. Teknikken er der, og kombinationsmulighederne er uendelige. Vores håb er at, vores arbejde kan inspirere andre med realiserede Best Practice eksempler inden for Integreret Energi Design. I fremtiden har folk kun! råd til at bo i en energi renoveret bygning eller i en ny +energibygning. Fremtiden er lige NU. Brian Andersen Arkitekt Maa/Indehaver 26

27 Tidsløst 27

28 Recycling 1 % af alle danske boliger har energimærke A, 6 % har energi-mærke B, hvilket betyder, at de resterende 93 % forbruger unødigt meget energi. De ældre bygninger ligger helt i den tunge ende af skalaen C-G. Første skridt er at klarlægge potentialet for energirenovering og evt ændre husets udtryk med et nyt Energi Design, eller at bevare huset udtryk og kulturarv. Bygningsdriften + Brugerdriften = Energiforbrug - Hvor meget kan vi reducere driften? - Hvor meget af Energiforbrug kan vi dække med Alternativ energi, det hele? Renovering af den ekst. bygningsmasse inddeler vi i følgende årtier: - Bygninger opført frem til Historiske bygninger, Herregårde, Industribygninger, Palæer - Boliger opført frem til Murmestervillaen, Byhuse, Industri, Funkis - Boliger opført frem til Erhverv, Parcelhus, 60`villa, Boligblokke - Boliger opført frem til `villa, Tætlav bebyggelse, 90`villa, Erhverv, Højhuse kwh/m² pr. år 700 Bygningsdrift og Brugerdrift i Historisk perspektiv, principielt. 600 Brugerdrift Bygningsdrift Opført 1900 Før 1940 Efter 1945 BR 61 BR 77 BR 82 BR 85 BR 08 Alm bolig 2010 LE klasse 2015 LE klasse 2020 Plus Energihus 28

29 Nybygning Vi anbefaler, at man ikke kun bygger efter gældende mindstekrav. Energipriserne vil stige markant i fremtiden og hvis man skal efterisolere efter få år, er det helt sikker ikke rentabelt. Så vil du forsikre dig mod stigende priser på faste udgifter, vælges løsninger med produktion af Alternativ energi. Bygninger med lav eller ingen Bygningsdrift/ Brugerdrift er de første bygninger der bliver solgt og holder derved også det højeste prisniveau. Nybygninger inddeler vi i følgende kategorier: - Lavenergihus - Passivhus - +Energihus - Tidsløst Energidesign Tidsløst Energidesign Bygningsdrift + brugerdrift Energiproduktionen. Udviklingen går stærkt, så de mest energivenlige byggekomponenter bliver standard og dermed de billigste. 29

30 Mere information: Brian Andersen Arkitekt Maa / Indehaver Direkte tlf: Mail: 30

31 + Energihus Kong Helges vej, Randers 31

32 Grund +Energihuset opføres Kong Helges Vej i Randers, nord. Byggestart, August

33 Fakta boligen Fuldmuret 2 etagers villa på 181 m² Det er en 5 rums bolig. 50 m² tagterrasse heraf 15 m² overdækket Dobbelt carport og skur. Beliggende på en 800 m² stor grund Familien er på 2 voksne og 3 børn. KONG HELGES VEJ Solceller 33

34 VM. TT. BRYGGERS 7,3 m² HALL/TRAPPERUM 18,1 m² WC/BAD 6,2 m² CARPORT 33,3 m² SOVEVÆRELSE 13,8 m² VÆRELSE 12,2 m² VÆRELSE 12,2 m² SVALEGANG SKUR 16,3 m² Stueplan 34

35 FRYS KØKKEN 13,3 m² OVN KØL WC/BAD 6,8 m² KV. OPV. TRAPPERUM 9,2 m² SOVEVÆRELSE 13,4 m² TERRASSE 66,8 m² STUE 29,3 m² 1.sal 35

36 36

37 Energibehov og produktion 37

38 38

39 1. Passive virkemidler Kompakt bygning Solorientering Solafskærmning, udhæng Godt lysindfald, sparer strøm til lys Stedet, verdens hjørner beboerne, funktion og krav til indeklima 2. Energieffektiv teknik Ekstra isolering Design af konstruktioner uden kuldebroer Lavenergi vinduer, med forskellige glastyper Tæt bygning (lav infiltration) Mekanisk ventilation med genindvinding Integreret Energi Design IED 3. Vedvarende energi Passiv solvarme Jordvarme, Varmepumpe Solceller Solfanger 1. For at huset skal være økonomisk rentabelt, er der startet med de Passive virkemidler, som er direkte besparelser. Mindre overflader, sparer på anlægs økonomien og varmetabet. 2. Derefter arbejdes der med de energieffektiv teknik med optimering af detail konstruktioner og en tæt bygning. 3. Huset bliver et +energihus med Vedvarende Energi, derved opnåes et tidsløst energi design. 39

40 40

41 Fakta Energi design Tidsløst energidesign En af Europas mest energivenlige villaer Familien har 3500 kwh/h til deres forbrug. Energiforbrug varme, varmt vand og ventilation er dækket 0 kr. i udgift til varme 0 kr. i udgift til El Energiforbrug er beregnet over 1 år Bygningsdrift og brugerdrift er dækket 41

42 Energy Study House # 01 Energy Study House # 01 på Kong Helgesvej i Randers er en af Europas mest energivenlige villaer i et tidløst energidesign, der går meget længere, end de kommende energimæssige lovgivningskrav. Huset har et potentiale til, at en familie får kwh/h til forbrug. Kong Helges Vej Fordeling af el-energi fra solceller ialt 5350 kwh/år Brugsvand (solvarmedækning ca. 57%) 11% Reserve 7% Opvask 9% Vask(Koldvandsvask 90%) 5% Tørretumbler 8% Rumvarme 9% Ventilation 8% Underholdning og små apparater 19% Køl 3% Madlavning 13% Frys 5% 42 Lys 3%

43 Solceller/Solfanger nedfældet i tag Stort udhæng Tagpap 550 mm isolering i tag Protecc 7 vinduer Stort udhæng Svalegang Fuldmuret 530 mm 300 mm isolering Espalier i galv. stål 500 mm Sundulit 2x150 mm Polystyren Konstruktioner 43

44 44

45 Projektgruppe Arkitekt: Randers Arkitekten Aps. Kontaktperson: Brian Andersen. Ingeniører: Stokvad & Kerstens Rådgivende Ingeniører A/S (konstruktioner/energi). Konsulent Energi: Grontmij A/S. Hovedentreprenør: Murerfirmaet Kusk & Thomsen Aps. Undervisning: Tradium Uddannelsesleder Peter Pedersen, Murerafdelingen 45

46 + Energihus Kong Helges vej, Randers Mere information: Brian Andersen Arkitekt Maa / Indehaver Direkte tlf: Mail: 46

47 Recycling Active House Ombygning villa

48 Grund Boligen opføres på Daugårds Allé, Randers. Fakta boligen 3 etagers villa på 280 m² Det er en 6 rums bolig. 20 m² overdækket tagterrasse Carport og skur. Beliggende på en 1596 m² stor grund, Daugårds Allé, Randers. Familien er på 2 voksne og 2 børn. Daugårds Allé Solceller 48

49 49

50 Fakta Tekniske Fordeling af el-energi fra solceller ialt 5500 kwh/år Passive virkemidler - Kompakt bygning - Solorientering Fordeling af el-energi fra solceller ialt 5500 kwh/år - Solafskærmning, udhæng - Godt lysindfald, sparer strøm til lys Brugsvand (solvarmedækning ca. 57%) 11% Reserve 7% Opvask 9% Vask(Koldvandsvask 90%) 5% Energieffektiv teknik - Ekstra isolering Tørretumbler 8% - Design af konstruktioner uden kuldebroer Rumvarme 9% - Lavenergi vinduer, med forskellige glastyper - Tæt bygning (lav infiltration) Ventilation 8% Underholdning og små apparater 19% - Mekanisk ventilation med genindvinding Køl 3% Madlavning 13% Frys 5% Vedvarende energi - Passiv solvarme Lys 3% - Jordvarme, Varmepumpe - Solceller - Solfanger 50

51 kwh/m2 pr. år 200 Typisk energibehov og produktion Energiproduktion Brugerdrift Bygningsdrift Alm bolig 2010 LE bolig 2015 LE bolig 2020 Plus Energihus 51

52 Erhverv 22 m² Køkken/spis Stue 54 m² 22 m² Stue/møde 12 m² Plan Stue Mål 1:100 52

53 Bad 8 m² Værelse 19 m² Ophold 44 m² Værelse 12 m² Soveværelse 13 m² Bad 12 m² Plan 1. sal Mål 1:100 53

54 Energirenovering Daugårds Allé, Randers Mere information: Brian Andersen Arkitekt Maa / Indehaver Direkte tlf: Mail: 54

55 + Energihus Præfabrikeret Villa 55

56 Grunden +Energihuset opføres Kiplings Allé, Aalborg 56

57 Fakta boligen Villa i et plan på 150 m² opført som præfabrikeret Fleksibel planløsning med 3-5 værelser Overdækket indgang og terrasse Familie på to voksne og to børn 57

58 MODEL 01 Nøglefærdig hus ekskl. grund og tilslutningsafgifter kr ,00 Energy Study-House udført som nøglefærdigt byggeri: Afsætning af huset på købers grund Afrømning af muld som lægges i depot på grunden Udgravning og støbning af fundamenter fra frostfri dybde (ca. 90 cm.) og til ca. 20 cm. over terræn. Udlægning af gulvisolering og støbning af betongulv. Pudsning af sokkel over terræn på udv. side. Alt kloakarbejde indenfor soklen samt tilslutning til ekst. brønde udv. max. 5 m. fra sokkel. Fremstilling og montering af facade- og skillevægselementer Fremstilling og montering af tagkassetter. Udv. beklædning er træ eller fibercementplader Tagbelægning er 2 lag svejsepap. Vinduer og udv. døre udført i træ eller træ-alu Overdækket areal ved indgangsparti Solafskærmning over store glaspartier mod syd. Alle lofter er Troldtekt Alle indv. vægge beklædes med gipsplade hvorpå der opsættes glasvæv som malerbehandles. Indv. døre er hvide lameldøre incl. hvide dørkarme og indfatninger. I brusenicher samt på gulve i toilet/bad samt entre monteres fliser til m2. pris a` kr. 200,00 På øvrige gulve monteres trægulv til m2. pris a` kr. 200,00 Til inventar og hårde hvidevarer er afsat kr ,00 Opvarmning er med radiatorer. Der installeres Nilan ventilationsanlæg incl. genvinding. Sanitet i toilet/bad medfølger Elinstalation efter gældende regler, der er afsat kr ,00 til lamper. På taget monteres solceller ca. 20 m2. som tilsluttes det elektriske system i huset. Jordvarme eller fjernvarme 58

59 MODEL 01 59

60 MODEL 02 - Vedvarende energi Råhus ekskl. jord- kloak og betonarbejde kr ,00 Råhus gør det selv: Levering og montering af facade- og skillevægselementer Levering og montering af tagkassetter Udv. beklædning er træ eller fibercementplader Tagbelægning er 2 lag svejsepap Vinduer og døre i træ ellet træ-alu. Indv. beklædning på vægge med gipsplader. Tagkassetter afsluttes på underside med mineraluld El- og vvs instalationer som i nøglefærdigt hus På taget monteres solceller ca. 20 m2. som tilsluttes det elektriske system i huset. Jordvarme eller fjernvarme MODEL 03 - minimal Gør det selv byggeri incl. montering af elementer kr ,00 Gør det selv byggeri: Levering og montering af facade- og skillevægge Levering og montering af tagkassetter Tagkassetter afsluttes på underside med mineraluld. Udv. vægge leveres uden facadebeklædning kun vindspærre Indv. side af facadevægge er uden indv. beklædning og de sidste 45 mm. mineraluld. Skillevægge leveres uden isolering og med gipsplader på kun den ene side. 60

61 MODEL 02 MODEL 03 61

62 62

63 63

64 Varmeøkonomi Energy Study-House # 03 kan opvarmes på to måder. Huset kan enten tilsluttes fjernvarmenettet, eller der kan etableres et jordvarmeanlæg. Hvis man betragter økonomien i de to løsninger, er der generelt to faktorer som man skal være opmærksom på; Etablering og drift. Her følger en gennemgang af økonomien i de to typer opvarmning. Forudsætninger Priserne er indhentet for et hus placeret i Randers Udgifterne er akkumuleret over 15 år, da der formentligt vil komme en reparation af varmepumpen efter år Det endelige forbrug er meget afhængigt af individuelle forbrugsvaner, så man bør ved budgetlægning tillægge min. 50% til variable udgifter Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for regnefejl/unøjagtigheder og fejl i takstblade mv. Fjernvarme Etablering: Investering fjernvarme(br2015 hus incl. rabat) udgør overslagsmæssigt kr (forudsætter at byggemodningsbidrag er betalt).(på baggrund af takstblad fra Verdo varmeforsyning og skønnet stikledningslængde på 25 m, det forudsættes at der er fjernvarme i vejen ud for matriklen). Drift: Effektbidrag for 150 m² hus ca kr Abonnementsbidrag 500 kr Varmepris på fjernvarme ved en afkøling på 30 C udgør ca. 0,684 kr/kwh. (Takstblad) Rumvarmebehov, fjv. ca kwh/år pris ca kr/år variabel rumvarmeudgift pr. md. 104 kr Varmt brugsvand, fjv kwh/år pris ca kr/år. variabel udgift til varmt brugsvand pr. md. 145 kr Den samlede variable udgift pr måned: 249 kr Akkumulerede udgifter over 15 år: Ca kr 64

65 Jordvarme Etablering: Investering jordvarme udgør overslagsmæssigt kr. Drift: Lovpligtigt servicebesøg 750 kr Varmepris med jordvarme udgør ca. 0,64 kr/kwh (Elpris ca. 2 kr/kwh, COP beregnet ud fra Be10 forbrug) Rumvarmebehov, jordvarme. ca kwh/år 1200 kr/år - variabel rumvarmeudgift pr. md. 100 kr Varmt brugsvand, jordvarme kwh/år 1600 kr/år - variabel udgift til varmt brugsvand pr. md. 133 kr Den samlede variable udgift pr måned: 233 kr Akkumulerede udgifter over 15 år: Ca kr Hvad skal jeg vælge? Hvis man ser på den 15 årige periode, opnår man umiddelbart den bedste økonomi ved at vælge fjernvarme. Forudsætningen for denne gevinst er imidlertid at energipriserne udvikler sig som forudsat i det økonomiske overslag. Hvis energipriserne derimod stiger til et højere niveau, kan det meget vel vise sig at et jordvarmeanlæg er en bedre investering, da det ikke på samme måde er afhængig af energipriserne. Da fjernvarmepriserne for tilslutning og forbrug er forskellige fra kommune til kommune, bør man rette henvendelse til den lokale fjernvarmeleverandør for at få udarbejdet et detaljeret tilbud på fjernvarmetilslutningen. 65

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

BOLIGBYGGERI. Forskning. SBI elforsk Pso midler Fornyelsefonden Statens Byggeinstitut. Forretnings Idé Energy Study-Houses

BOLIGBYGGERI. Forskning. SBI elforsk Pso midler Fornyelsefonden Statens Byggeinstitut. Forretnings Idé Energy Study-Houses BOLIGBYGGERI Forskning SBI elforsk Pso midler Fornyelsefonden Statens Byggeinstitut Forretnings Idé Energy Study-Houses INDHOLD Bolig Område, Hviidsvej Nybyggeri, Bolig Konpleks og Byplanlægning Langå

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Recycling. - en fremtidssikret tankegang

Recycling. - en fremtidssikret tankegang Recycling - en fremtidssikret tankegang R a n d e r s Arkitek t e n Aps. Firma profil Tegnestuen arbejder med projekter i alle skalaer fra tilbygninger, forskning og til byplaner. Fokus området er Energi

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger

SOLTAG CO2 neutrale tagboliger Peder Vejsig Pedersen Direktør, Civ.ing. Cenergia Energy Consultants Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev, Danmark Tlf.: +45 44 66 00 99, fax: +45 44 66 01 36, e-mail: pvp@cenergia.dk, www.cenergia.dk. Præsentation

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nykøbingvej 160 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-022663 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Brorsonsvej 13 7470 Karup J Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. juni 2014 Til den 3. juni 2024. Energimærkningsnummer 311057495 ENERGIKONSULENTENS

Læs mere

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 190-002079 Energimærkning nr.: 100074514 Gyldigt 5 år fra: 10-04-2008 Energikonsulent: Henrik Fried Firma: A1 Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mosegård Park 66 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-002079 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver

Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger. Hvordan du kommer i gang i morgen - februar 2014 - Janus Hendrichsen - Energirådgiver Hvordan man nemmest sparer på energien i boliger Overskrifter Varmetab fra bygninger Opvarmningssystemer Energirenovering Processen Perspektiv energiforbruget i Europa Bygningers Kyoto pyramide: Passive

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nye rækkehuse Teglværkshaven 60 2730 Herlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2012 Til den 3. september 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nymarksvej 10 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-105580 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder

Energitjenesten Bornholm. Energirenovering A-Z. I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Energirenovering A-Z I Johan Lorentzen, Energivejleder Energitjenesten Bornholm Emner til i aften Få overblik før du går i gang Målsætning og bygningsreglement Krav til uværdier

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ejbyvej 24 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-012570 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Ådalen 6 Q 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-166226 Energikonsulent: Michael Sven Koch Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskonsulenten

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Lavenergibyggeri i landdistrikterne. Energitjenesten Nordjylland www.energitjenesten.dk/nordjylland. Lavenergibyggeri i landdistrikterne

Lavenergibyggeri i landdistrikterne. Energitjenesten Nordjylland www.energitjenesten.dk/nordjylland. Lavenergibyggeri i landdistrikterne Medina Brackovic Flemming Findorf Energitjenesten Nordjylland www.energitjenesten.dk/nordjylland En informationskampagne, der gennemføres med støtte fra Velfærdsministeriets Landdistriktspulje Energitjenesten

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer.

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Dok.nr: 47986 v1 Ref.: REG/hg E-mail: REG@FRINET.DK 6. maj 2010 Høringssvar til Bygningsreglement 2010 BR10 Foreningen af Rådgivende Ingeniører,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere