Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v."

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: Homepage: København den 26. marts 2009 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) DVCA afgiver hermed høringssvar til de enkelte elementer i ovennævnte lovforslag, der har relevans i forhold til foreningens medlemmer. Dansk Venture Kapital og Private Equity Forening (DVCA) repræsenterer 190 aktive investorer i Danmark fra business angels over ventureselskaber til kapitalfonde. DVCA er den eneste brancheorganisation for aktive investorer i Danmark. DVCA skønner, at DVCAs medlemmer ejer op mod 800 danske virksomheder helt er delvist. Virksomheder, der tilsammen beskæftiger ca medarbejdere og udgør en betydelig del af Danmarks bruttonationalprodukt. 1. Erhvervslivets innovation og fornyelse svækkes af regeringens skattereform DVCA vil gerne kvittere for den tiltrængte lettelse i personskatterne, som skattereformen baner vejen for. Desværre er skattereformen også et hårdt slag mod unoterede aktier, der som bekendt er illikvide, umulige at prissætte og dermed svært omsættelige. Unoterede aktier udgør imidlertid halvdelen af den samlede aktiemasse i verden, og er derfor af stor betydning for økonomien. Det er på grund af business angels, venture- og kapitalfonde, som DVCA organiserer, at det i det hele taget er muligt at foretage professionelle investeringer i unoterede aktier. DVCA anser den nuværende konjunktursituation for så alvorlig, at der faktisk er behov for skattebegunstigelser i forbindelse med risikovillige investeringer. Den seneste kvartalsanalyse om venturemarkedet, som Vækstfonden netop har offentliggjort viser, at danske ventureinvestorer har særdeles negative forventninger til fremtiden. Indikatorerne, som illustrerer investorernes forventninger til aktiviteten i det kommende kvartal, er således på det laveste niveau i den tid kvartalsanalyserne er blevet foretaget. Samtidig har investorerne negative forventninger til både konjunkturerne og exits. En del af årsagen hertil er, at det med den verserende finanskrise er blevet meget vanskeligt, grænsende til det umulige at låne penge i bankerne til nyinvesteringer. Danske investorer beskattes uhørt hårdt i det foreliggende forslag, og navnlig forslaget om lagerbeskatning vil få Danmark til at gå enegang internationalt, og det vil naturligvis påvirke de virksomheder, som er ejet af fondene negativt. Det vil blive endnu sværere at rejse kapital til nyudvikling og innovation. Det må ligeledes forventes, at danske fonde vil blive svækkede i den internationale konkurrence, da ændringerne i skattelovgivningen vil gøre det endnu sværere at forklare de danske rammebetingelser for udenlandske investorer. Det vil bidrage til at sænke niveauet for investeringer yderligere. DVCA foreslår på den baggrund:

2 At man undtager unoterede aktier fra regelsættet om lagerbeskatning og, at beskatningen af unoterede porteføljeaktier sidestilles med beskatningen af hovedaktionæraktier. At man undlader at indføre en særlovgivning for de investorer, der samtidig tager del i at udvikle virksomhederne (venture- og kapitalfondspartnere). At man undlader at afskaffe fradrag for advokat- og revisoromkostninger i forbindelse med etablering af virksomhed. At regeringen generelt overvejer tiltag, der kan lette skattebyrden for risikovillig kapital, frem for at øge den Venturefonde og business angels Venture- og business angel kapital (venturekapital) leverer egenkapital til innovative små og mellemstore virksomheder med stort vækstpotentiale. Virksomhederne er typisk unge og deres forretningsstrategi ofte forbundet med høj risiko. Venturekapital kaldes også kompetent vækstkapital, fordi investorerne i mange tilfælde bidrager til at udvikle virksomhedernes strategi og til den daglige drift med råd, netværk og viden. Venturekapital har stor betydning som vækstdynamo. Undersøgelser viser, at venturefinansierede virksomheder leverer et væsentligt og positivt bidrag til den danske økonomi. De stod for skønsmæssigt lidt over 1 procent af den samlede beskæftigelse i den private sektor (20.000) i 2006, og før finanskrisen forventedes det, at andelen ville stige til 3 procent i I 2006 stod branchens porteføljevirksomheders omsætning for 1,2 procent af BNP og forventningen var før finanskrisen en stigning til 5 procent af BNP i Venturefinansierede virksomheder har altså hidtil skabt signifikant højere vækst end andre virksomheder. DVCA analyserer sammen med Vækstfonden hvert år udviklingen i venturebranchen, og de seneste tal viser desværre, at dansk venture er under hårdt pres på grund af den hårde konjunktursituation og de yderst vanskelige finansieringsvilkår. Venture er nemlig udelukkende finansieret ved hjælp af egenkapital, og derfor vil dræn i likviditeten, eksempelvis i form af skattestramninger, ramme branchen særdeles hårdt Kapitalfonde Kapitalfonde bidrager også i høj grad til udviklingen af dansk økonomi. Kapitalfonde investerer i opkøbsmodne virksomheder, og bidrager derfor til vækst og fornyelse i økonomien. Eksempelvis ved at overtage virksomheder, der skal generationsskiftes, men også ved at udvikle og restrukturere virksomheder og gøre dem klar til globaliseringen. Kapitalfonde har historisk set leveret afkast, der ligger over markedsgennemsnittet til sine investorer, der i høj grad af pensionskasser og andre institutionelle investorer. Omkring 120 danske virksomheder er kontrolleret af en kapitalfond, og hvad angår antallet af ansatte står kapitalfondsejede virksomheder for mellem 6-8 pct. af den private beskæftigelse i Danmark. DVCA fremlagde i 2008 et sæt retningslinjer og en baggrundsrapport, som satte nye standarder på europæisk plan for åbenhed og transparens i kapitalfonde. Disse retningslinjer skal nu først til at stå sin prøve, og samtidig er der på europæisk plan stærke bestræbelser i 2

3 retning af at regulere den finansielle sektor herunder kapitalfonde så der kommer mere kontrol med internationale kapitalbevægelser. Det er en vigtig præmis for kapitalfonde, at de netop opererer internationalt. Ved at lave en særlig lovgivning for venture- og kapitalfondspartnere på nuværende tidspunkt, som regeringens lovforslag lægger op til, risikerer regeringen at forstyrre konkurrencen mellem danske og udenlandske fonde, og samtidig kommer man en mulig europæisk regulering i forkøbet, hvilket kan skabe alvorlige komplikationer senere hen. 2. Skattepligt og lagerbeskatning af selskabers porteføljeaktier Regeringen har med Forårspakke 2.0 foreslået at indføre lagerbeskatning af selskabers porteføljeaktier (aktiebesiddelser under 10 %). Lagerbeskatning medfører, at ejere (med mindre end 10 % ejerandel) af selskaber løbende beskattes af værdistigninger i et selskab, uanset om ejerandelen er solgt eller ej. DVCA forudser, at reglen, hvis den vedtages, vil medføre, at investeringerne i fremtidens samfund vil falde voldsomt. Problemet er todelt. For det første vil indførsel af lagerbeskatning medføre væsentlige likviditetsbelastninger for iværksættere og investorer på et tidspunkt, hvor de endnu ikke har realiseret deres investering og dermed ikke har kapital til at betale skatten. For det andet vil indførsel af lagerbeskatning på porteføljeaktier være diskriminerende i forhold til andre investorer i virksomheder. Det skyldes, at lagerbeskatning vil medføre en effektiv skatteprocent på 67 % - langt højere end det fremtidige skatteloft på 55 % for privatpersoner Likviditetsbelastningen Indførelse af lagerbeskatningsprincippet vil medføre væsentlige negative konsekvenser for udbuddet af risikovillig kapital til investering i vækst- og vidensvirksomheder, særligt i de tidlige, kritiske stadier af disse virksomheders liv. Indførelse af lagerbeskatningsprincippet vil betyde, at investorer og iværksættere skal betale skat, før virksomheden er solgt videre til den næste ejer. Det vil dræne dem for likviditet. Denne forringelse vil fjerne denne livsnødvendige kapital fra business angels og venturefonde og demotivere dygtige iværksættere til at starte nye vækstvirksomheder. Vækstvirksomheder er ofte etableret af en eller flere iværksættere. Disse virksomheder er karakteriseret ved at være meget kapitalkrævende, meget risikofyldte og, at kapitalen er indskudt som egenkapital. Nogle eksempler på sådanne virksomheder er Giga, COCOM, Napatech, Nangate, Genmab og Zymenex. Kapitalen til vækstiværksættere kommer gennem 3-7 finansieringsrunder fra ventureselskaber og business angels. Det tager i gennemsnit 7 år efter, at kapitalen første gang er investeret førend en virksomhed er færdigudviklet og klar til at blive solgt videre. Gennem disse mange år er det som hovedregel ikke muligt for investorerne og iværksættere at sælge deres aktier de er meget illikvide og de tidlige investorers ejerandele udvandes løbende, således at investorer og iværksættere meget ofte kommer under 10 %. Og dermed omfattes af lagerbeskatningen. Lagerbeskatning vil medføre, at investorer og iværksættere skal tilbageholde midler til at imødegå de løbende skattebetalinger og det vil derfor være nødvendigt for investorer og iværksættere at reservere ganske store beløb til betaling af lagerskatten. Da det er vanskeligt at forudsige størrelsen af skattebetalingen, vil det for investorerne formentlig blive nødvendigt at reservere et ganske stort beløb, der således ikke kan investeres i andre vækstvirksomheder. For iværksætterne er situationen katastrofal. De har typisk sat alt på et 3

4 bræt i virksomheden, og kan ikke låne med sikkerhed i virksomheden til betaling af skatten, da virksomheden netop er meget risikofyldt. Lagerbeskatning vil ligeledes medføre øget udbetaling af udbytter til at finansiere skattebetalinger. Det vil sige, at kapitalen tages ud at virksomhederne til skattebetalinger i stedet for at blive investeret i vækst og udvikling i virksomheden. Der er nogle, der påstår, at indførelse af lagerprincippet ikke vil have en særlig stor konsekvens for unoterede aktier, idet værdistigningen af de unoterede aktier skal beregnes på baggrund af indre værdi, som ikke vil stige særligt meget. Dette er ikke korrekt, idet indre værdi f.eks. stiger hver gang, der er en kapitalforhøjelse og hver gang, at der er et overskud i selskabet. Dette påvises i vedlagte bilag 1 på side 15 og side 17. Bilaget er i en lettere redigeret udgave blevet præsenteret på et møde i Skatteministeriet d. 9. marts DVCA forudser, hvis lagerbeskatningsprincippet indføres, at antallet af vækstvirksomheder vil falde drastisk. Dels fordi iværksættere knækker halsen økonomisk undervejs, dels fordi investorer vil være nødt til at tilbageholde meget store beløb til betaling af lagerskatten. DVCA skal i den forbindelse pege på regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund fra november 2007, hvori regeringen fastslår, at: Danmark skal i 2015 være blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværksættere. Danmark er ifølge Økonomi- og Erhvervsministeriets seneste iværksætterindeks fra 2008 nr. 13 ud af de 17 lande, der bliver sammenlignet i analysen. DVCA forudser, at regeringen kan få endog meget svært ved at opfylde ambitionen i regeringsgrundlaget, såfremt lagerbeskatningsprincippet opretholdes. DVCA skal i relation til Skattekommissionens sammenligning af den gældende aktieavancebeskatning med tilsvarende regelsæt i andre lande endvidere påpege, at Sverige ikke lagerbeskatter avancer på unoterede aktier i de tilfælde, hvor aktiebesiddelserne er mindre end 10 % af den samlede aktiekapital (uanset ejertid). Skattekommissionens sammenligning er udarbejdet på baggrund af et fejlbehæftet notat fra Skatteministeriet fra den 22. januar En sammenligning mellem den gældende aktieavancebeskatning i de lande, vi normalt sammenligner os med, er vedlagt som bilag 2 til dette høringssvar Skattediskrimination Danmark har en over 30 år lang tradition for at placere overskudslikviditet fra erhvervsaktivitet i holdingselskaber. De fleste erhvervsvirksomheder i Danmark ejes således gennem personlige holdingselskaber. Der er således allerede på nuværende tidspunkt opsamlet væsentlige værdier i disse selskaber. Der er tale om midler, der allerede er beskattet, idet det udloddede udbytte er selskabsbeskattet. Disse formuer placeres typisk i nye danske unoterede virksomheder og børsnoterede aktier og er dermed en vigtig brik i finansieringen og udviklingen af nye danske erhvervssucceser. Det sker bl.a. gennem etablerede netværk såsom business angels og venturefonde. Det er endvidere vigtigt for serieiværksættere, at der ikke skal aflejres skat, hver gang der investeres i virksomheder og ejerandele sælges videre. Dertil kommer, at investeringer i unoterede aktier har karakter af en anlægsinvestering. Der er meget illikvid og svær at værdiansætte og er derfor svært omsættelig de først mange år efter investeringen. Skattediskriminationen mellem investorer og iværksættere med mindre eller mere end 10 % ejerandel opstår på grund af, at investorer og iværksættere med mere en 10 % i medfør af Forårspakke 2.0 fremover ikke skal betale skat af deres investering i en virksomhed. 4

5 Den iværksætter eller investor, der ejer mindre end 10 % af virksomheden, vil blive udsat for en brandbeskatning af det afkast, han har på investeringen i virksomheden. Den samlede effektive skattesats er 67 %, idet der først sker beskatning i driftsselskabet med 25 %, herefter i holdingselskabet med yderligere 25 % og endeligt, når midlerne tages ud personligt med 42 %, Til sammenligning er den effektive skattesats for en iværksætter eller investor, der ejer mere end 10 % på 56,5 %. Skatteloftet for personlig indkomst vil efter vedtagelsen af Forårspakke 2.0 blive 55 %. Se bilag 3 for en nærmere forklaring herom. Dette bryder med princippet om, at der skal være symmetri, uanset om der er tale om løn eller udbytter. Udgør ejerandelen mindst 10 % er alle enige om, at udbytte er skattefrit og avancer skal være skattefrie for at undgå dobbeltbeskatning af afkast fra aktier. Investeringer fra minoritetsaktionærer er mindst lige så værdifulde for samfundet, som de investeringer, der finder sted fra majoritetsaktionærer (over 10 % ejerandel). I praksis resulterer den arbitrære valgte grænse på 10 % derfor i en efter DVCAs opfattelse helt tilfældig og urimelig forskelsbehandling af investorer og/eller mellem investorer og iværksættere. Bilag 3 gennemgår endvidere end række faktuelle fejl i sekretariatsbetjeningen af Skattekommissionen. i relation til afsnit 2.1 og 2.2: Det kan opsummeres, at følgende rammes af forslaget: Iværksættere af vækstvirksomheder. Et team af iværksættere, der sammen stifter et selskab vil hurtigt komme under 10 %. Business angels, der ofte kommer ind tidligt og uden honorar hjælper selskabet videre, men som ofte hurtigt udvandes til under 10 %. ejerandel. De fleste venture- og kapitalfondsinvestorer vil ofte ende under 10 %. DVCA foreslår derfor, at regeringen ændrer forslaget, så unoterede aktier undtages fra hovedreglen om, at der skal ske lagerbeskatning af porteføljeaktier. DVCA foreslår endvidere, at beskatningen af unoterede porteføljeaktier sidestilles med beskatningen af hovedaktionæraktier, idet DVCA finder, at sondringen giver anledning til en urimelig forskelsbehandling Overgangsregler Overgangsreglerne for aktionærer med færre end 10 % af aktierne (porteføljeaktionærer) vil generelt betyde en skærpet beskatning i en lang række situationer, og vil indeholde flere elementer af beskatning med tilbagevirkende kraft. For porteføljeaktier, der ved begyndelsen af indkomståret 2010, har været ejet i mindst tre år og ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, anvendes aktiernes indre værdi som indgangsværdi ved begyndelsen af indkomståret Porteføljeaktionærer har under de gældende regler en forventning om, at aktier, der er 3 år eller mere kan sælges skattefrit. Når indgangsværdien på unoterede porteføljeaktier fastsættes til regnskabsmæssig indre værdi, medfører det at en senere realisation til handelsværdi udløser beskatning af ikke-bogførte værdier - herunder ikke-bogførte værdier, der er oparbejdet i selskabet før ikrafttræden af de foreslåede regler. Værditilvækst via 5

6 udvikling af virksomhedens udvikling og patenter, knowhow, forretningsideer etc. er netop kendetegnende for iværksætter- og vækstvirksomheder. Den skærpede og retroaktive beskatning kan illustreres med følgende korte eksempel: Selskabet har investeret 100 i et porteføljeselskab i 2006, handelsværdien af aktierne på ikrafttrædelsestidspunktet (fx ) er steget til 150 og den indre værdi er på samme tidspunkt uændret 100. Værdiforøgelsen består således af ikke bogførte værdier (fx oparbejdet goodwill). Hvis selskabet realiserer investeringen i 2010 til handelsværdien 150 udløser det en beskatning på 50, der udgøres af ikke-bogførte merværdier genereret før de foreslåede regler er trådt i kraft. Der er tale om et meget vidtgående indgreb i den forventede skattemæssige behandling af en investering, og den foreslåede overgangsregel betyder, at der sker beskatning med tilbagevirkende kraft. Overgangsreglen kan endvidere medføre situationer, hvor porteføljeaktionærer beskattes, selvom de ikke har haft nogen gevinst på aktierne. Hvis aktierne på ikrafttrædelsestidspunktet er ejet i 3 år eller mere skal den regnskabsmæssige indre værdi som nævnt anvendes som indgangsværdi. Hvis aktiernes indre værdi på ikrafttrædelsestidspunktet er lavere end den oprindelige investering (den skattemæssige anskaffelsessum) vil selskabet fremadrettet blive beskattet af et beløb, der overstiger den økonomiske gevinst ved investeringen. Også porteføljeaktionærer med aktier, der på ikrafttrædelsestidspunktet har været ejet i under 3 år, vil med forslaget blive udsat for en væsentlig skærpet beskatning. Ifølge forslaget er indgangsværdien på aktier ejet under 3 år aktiernes skattemæssige anskaffelsessum. Investeringen er foretaget ud fra en forventning om, at afkastet kan realiseres skattefrit efter 3 års ejertid. Den foreslåede overgangsregel medfører, at det ikke alene er fremtidige værdistigninger, der kommer til beskatning, men også, at den del af værdistigningen på aktier, der er oparbejdet inden de nye reglers ikrafttræden, kommer til beskatning. Også her vil der i realiteten være tale om beskatning med tilbagevirkende kraft. Overgangsreglerne fører til beskatning af fiktive avancer og beskatning med tilbagevirkende kraft, der reelt indeholder elementer af ekspropriation af virksomhedernes immaterielle rettigheder. Sammenfattende er indre værdi ikke på nogen måde en retvisende værdiansættelse af en aktie. Indre værdi kan efter DVCAs opfattelse ikke tjene det ærinde, ministeriet her er ude i. Det umulige i at fastlægge en overgangsregel er, at der ikke er generelt anvendelige værdiansættelsesprincipper, som tilnærmelsesvis har den objektivitet, der skal til som grundlag for såvel en indgangsværdi som løbende beskatning af unoterede aktier Moder/datterselskaber I henhold til forslaget om lagerbeskatning af porteføljeaktier er det en betingelse for at undgå både beskatning af udbytter modtaget af danske moderselskaber og kildeskat på udbytter udbetalt af danske datterselskaber, at moderselskabet ikke er indsat med det ene formål at opnå en ejerandel på mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet. Forslaget synes at være i strid med moder-/datterselskabsdirektivet, idet direktivets krav for skattefrihed af udbytter er en ejerandel på 10 % af aktiekapitalen i mindst 2 år for at udbytte kan udloddes og modtages skattefrit. Danmark kan i henhold til direktivet vedtage regler, der skal forhindre svig og misbrug. Oprettelse af moderselskaber er sket til alle tider og i alle EU-lande og er hverken svigagtige eller udtryk for misbrug. 6

7 3. Aktier ejet af venture- og kapitalfondspartnere (carried interest) Venture- og kapitalfondes grundlæggende rolle er at tiltrække midler fra institutionelle investorer mv. til indskud i unoterede virksomheder. Fondene har frem til i dag set ud fra et samfundsmæssigt investeringsperspektiv fungeret som allokeringsmekanisme for pensions-/investeringsmidler, således at de ikke alene investeres i obligationer, fast ejendom og aktier i børsnoterede selskaber. Det gør investorerne kun, hvis de har sikkerhed for at have et team, der døgnet rundt har fokus på investeringerne. Det er der i investorperspektiv kun én mekanisme, som kan sikre. Det er, at initiativtagerne bag fonden populært sagt har "hånden på kogepladen", dvs. er maksimalt eksponeret i privatøkonomien, således at der arbejdes intensivt med de virksomheder, fonden investerer i. Det er kapital- og ventureselskabspartnerne, der etablerer fonden og tager initiativ til at indbyde investorer til at tegne kapital i fonden på markedsvilkår efter en fast international standard. Initiativtagerne er i nogle tilfælde selskaber i form af eksisterende markedsaktører, der ikke har noget ansættelsesforhold som rådgiver for fonden mv. Det afviger grundlæggende ikke fra stillingen i mange andre investeringsbaserede strukturer, hvor en initiativtager indbyder eksterne investorer til at deltage. Sådan er markedsvilkårene, og det er da også baggrunden for, at initiativtagerne - herunder partnerne i venture- og kapitalfonde - i praksis skattemæssigt er anset for at være almindelige aktieinvestorer. Det er et ufravigeligt krav fra de institutionelle investorer mv., at kapitalfondens partnere mv. investerer sammen med investorerne. Dette er den ultimative test på, om udbyderne selv tror på deres forretningsidé. Partnerne har ikke samme formue og diversifikation som investorerne, da de kun investerer i én venture- eller kapitalfond. Der er tale om betydelige investeringer målt i en privatøkonomi, og går det galt, kan konsekvenserne være fatale for den enkelte kapital-/venturefondspartner. Endvidere får kapitalfonds-/venturefondspartnere først deres afkast, efter investorerne har fået deres. Det er ca år efter, at aftalen blev underskrevet. Kravet er således efterstillet. Krone for krone er kapital- og venturefondspartnernes investering derfor mere risikofyldt end institutionelle investorers. Det er baggrunden for, at der i alle sådanne investeringsstrukturer er udviklet en markedspris, - en standard for risiko-vederlaget kaldet carried interest. Den i forslaget benævnte "fortrinsstilling" er således en markedsbestemt profil. Der foreslås nu indført beskatning i den personlige indkomst af en del af det kapitalafkast, som personer, der investerer i kapital- og venturefonde, oppebærer af deres investering. Tilsvarende overvejelser er gjort i enkelte af EU's medlemslande, ligesom der også pågår overvejelser i EU regi om emnet. Ingen har lagt sig fast på en model, der virker efter hensigten, og tilgodeser de samfundsmæssige hensyn, der ligger i at sikre allokeringen af kapital til venture- og kapitalfonde. I lyset af igangværende arbejde på netop dette område, ville det derfor være hensigtsmæssigt at afvente et resultat på EU plan. Forslaget rummer vidtgående og særdeles indgribende regler for en snæver kreds af danske personer, hvor de almindelige civil- og formueretlige principper sættes ud af kraft, hvilket i sig selv er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. De foreslåede regler sætter grundlæggende principper i dansk civil- og skatteret ud af kraft. 7

8 DVCA stiller sig uforstående overfor, at der lovgives specifikt mod danske venture- og kapitalfonde, dvs. en lille afgrænset gruppe personer. Investeringsteamet i udenlandske fonde, der bor i udlandet, rammes ikke. Den danske branche stilles dermed dårligere end den udenlandske i konkurrencen. DVCA ønsker, at lovgivning vedrørende vores branche skal sikre lige konkurrence både geografisk og mellem andre typer af investorer, som vi konkurrerer i mod. Det er DVCAs holdning, at lovgiver bør angive generelle principper og fortolke specifikke brancher ud fra disse. Dette skaber den bedste sammenhæng og mest enkle skattesystem og reducerer mulighederne for skatteplanlægning. At kapitalfonde rammes af ny lovgivning strider endvidere mod skatteministerens udtalelse i Berlingske Tidende d. 26. juni 2008, hvor skatteministeren er citeret for, at han ikke mener, at der er behov for yderligere lovregulering af kapitalfonde i Danmark. Skatteministeren har frem til dags dato ikke bestridt dette udsagn. DVCA mener, at carried interest bør beskattes som aktieindkomst, da investering ind i en venture-/kapitalfond er en risikofyldt og tvungen investering for kapitalfonds- og ventureselskabspartnere Standardafkast Der er lagt op til, at der skal ske beskatning i den personlige indkomst af enhver gevinst, der overstiger en standardforrentning på 6,5 % af den investering, som venture- og kapitalfondspartnere laver på lige fod med andre. At der indføres en særlig standardforrentning synes ikke at fremme formålet med bestemmelsen, hvorefter kapitalafkast som oppebæres som følge af en fortrinsstilling skal beskattes i den personlige indkomst. Dertil kommer, at valget af de 6,5 % kan undre - det ligger ikke langt fra hvad man kan få på en passiv investering i form af et indskud på en højrentekonto i dag. Satsen er da også hentet fra et regelsæt, der vedrører rente på almindelige lån. DVCA står uforstående overfor, at den skærpede beskatning indtræder ved afkast over 6,5 %. Leverer en fond eksempelvis et kapitalafkast på 15 % på samlet fondsniveau, vil de skattepligtige, der har en fortrinsstilling ikke alene skulle inkludere det merafkast som de evt. måtte oppebære som følge af deres fortrinsstilling, men de vil også blive beskattet hårdere end de øvrige investorer på deres forholdsmæssige kapitalafkast. Denne merbeskatning synes særskilt ubegrundet og urimelig. Standardforrentningen og den pågældende sats har ingen sammenhæng med det forholdsmæssige afkast kontra fortrinsstillingen. DVCA mener, at reglen om beskatning af afkast over standardafkastet er unødvendig og strider mod almindelige skatteretlige principper. Endvidere bemærkes, at hvis der skal lovgives, bør overgangsreglerne være rimelige. Etablerede ordninger bør ikke rammes. Rettigheder oppebåret og værdi optjent indtil 31/ bør beskattes efter nuværende regler. Disse ordninger er etableret under de nuværende regler. Desuden bør en lovændring tage højde for, at kapitalfonds- og ventureselskabspartneres reelle risiko ofte vil være større end deres nominelle indskud i en kapitalfond, da effekten af et indskud på eksempelvis DKK 1 mio. i relative tal er forskellig fra en privatperson set if. t. en institutionel investor, ligesom investorerne kan være tillagt flere rettigheder end kapitalfonds- 8

9 og ventureselskabspartnernes. Der bør derfor ikke tages udgangspunkt i kapitalfonds- og ventureselskabspartnernes nominelle risiko, men derimod den relative risiko ved vurderingen af, om kapitalfonds- og ventureselskabspartnere opnår merafkast i forhold til risiko. Det bemærkes, at det uklart, hvordan procentsatsen skal anvendes efter ordlyden samt hvordan en kapitalfonds- og ventureselskabspartner er stillet med en investering etableret i f.eks Det er for DVCA uforståeligt, at en krone investeret af venture- eller kapitalfondspartnere skal beskattes hårdere end en krone investeret af andre investorer i fonden. 3.2 Mellemliggende selskaber - vilkårlig beskatning Der foreslås indført regler, hvorefter skattepligtige, der ejer andele i kapital eller venturefonde via mellemliggende selskaber, skal undergives en form for CFC-beskatning. Set i kontekst med de foreslåede regler om porteføljeaktier, vil der i mange eksisterende kapitalfondsstrukturer ske en vilkårlig og meget høj beskatning, idet selskabsskat på adskillige niveauer må forventes, samtidigt med, at der skal ske både CFC-beskatning samt endelig beskatning ved udtagning i privat regi. Ses eksempelvis på en streng af tre selskaber mellem kapitalfonden og den personlige investor, og samtlige selskaber skal anses som at investere i porteføljeselskabsaktier, vil der først skulle ske lagerbeskatning i hvert af de tre selskaber med 25 %, CFC-beskatning af den personlige aktionær efter et realisationsprincip, hvorefter der skal betales op til 42% skat ved udtagning. Afgiver fonden et afkast (vel og mærke efter skat) på 100 DKK vil den effektive beskatning i ovennævnte eksempel være på ca. 75 %, såfremt der opnås fuld credit i CFCskatten for den betalte selskabsskat uanset, at den er forfaldet i tidligere år som følge af lagerprincippet. Dette synes åbenbart uhensigtsmæssigt og urimeligt. Det bør som udgangspunkt være sådan, at der ikke skal foretages beskatning af kapitalafkast som er hårdere, end den som kapitalfonds- og ventureselskabspartnere ville have fået, såfremt partneren havde investeret direkte i fonden som privatperson. DVCA opfordrer til, at der enten ses helt bort fra mellemliggende selskaber i det omfang disse efter de foreslåede regler i 4 a, stk. 3 ikke skal anses som datterselskabsaktier, eller, at der bør gives nedslag i den endelige skat ved udtagning i privatregi for den i selskaberne betalte skat, så der ikke opstår situationer med urimeligt høje effektive skatter. 3.3 Lempelse i CFC skatten Herudover skal fremhæves, at det selskab, der foretager den direkte investering i kapitalfonden stort set altid vil skulle anses for at have porteføljeselskabsaktier. Selskabet skal følgelig efter de foreslåede regler lagerbeskattes, mens aktionæren skal CFC-beskattes efter et realisationsprincip. Dette vil i de fleste situationer medføre, at selskabet og aktionæren beskattes på forskellige tidspunkter, hvorved det som udgangspunkt ikke opnås et nedslag for betalte skatter. DVCA finder, at ovenstående misforhold mellem lager- og realisationsbeskatningen udhuler den foreslåede lempelse i 16 I, stk.8. 9

10 3.4 Generel beskyttelsesklausul Hvis regeringen ønsker at sætte civil- og formueretlige principper ud af kraft for en næsten navngiven snæver kreds af danskere, ophører almindelig retssikkerhed og vilkårlige skattekrav kan jf. ovenfor opstå. DVCA opfordrer til, at der indføres en beskyttelsesklausul, hvorefter skatteyderen effektivt ikke kan beskattes hårdere end hvad der svarer til aktieindkomstskat af den forholdsmæssige investering og personlig indkomstskat af det herved definerede merafkast. 3.5 Fradrag for arbejdsgiver Det er et grundlæggende princip i dansk skatteret, at en arbejdsgiver har fradrag for de goder en medarbejder oppebærer som personlig indkomst. Reglernes formål er, at personen skal anse et kapitalafkast som "bonus for en succesfuld afvikling af kapitalfonden", jf. forarbejderne. Statueres en indkomstkvalifikation som personlig indkomst, er der fast praksis for arbejdsgivers fradrag. Der henvises til Coloplastdommen og tillige til mere ordinær praksis. Der skal således indrømmes fradrag til den konkrete arbejdsgiver, i det omfang personen skal medtage dette kapitalafkast i den personlige indkomst. Dette grundlæggende princip afspejler sig eksempelvis også i Ligningslovens 7H kontra Ligningslovens 28, hvorefter aktiebeskatning hos arbejdstager medfører, at arbejdsgiver ikke har fradrag, modsat personlig beskatning hos arbejdstager, hvor der er fradragsret hos arbejdsgiver. DVCA skal derfor anmode skatteministeren om at bekræfte, at arbejdsgiverselskabet har fradrag for den del af kapitalafkastet, som efter de foreslåede regler skal medtages i den personlige indkomst. 4. Afskaffelse af fradrag for advokat- og revisoromkostninger i forbindelse med etablering af virksomhed Det foreslås, at ophæve reglerne om fradrag for bl.a. advokat- og revisoromkostninger. Sådanne omkostninger er bl.a. afholdt på grund af den stadigt mere komplekse lovgivning, som også dette lovforslag er et bidrag til. Forslaget vil forårsage, at ventureselskaber, business angels og kapitalfonde vil blive tilskyndet til at afstå fra at bruge advokater og rådgivere og foretage markedsundersøgelser i relation til etablering og udvidelse af erhvervsvirksomhed. En sådan virkning kan næppe være tilsigtet, idet det professionelle niveau herved vil reduceres. Det fremgår af bemærkningerne, at det samtidig med ophævelsen ønskes sikret, at der ikke kan opnås fradrag for samme rådgiveromkostninger i forbindelse med aktieopkøb efter princippet om fradrag for formueforvaltningsudgifter. På den baggrund forslås indført en ny regel. Det bemærkes, at det ikke er venture- eller kapitalfonden, der har oppebåret fradrag, men derimod det holdingselskab (rette omkostningsbærer), der erhverver aktierne. At der ikke længere indrømmes fradrag hænger efter forarbejderne sammen med aktierne er skattefri datterselskabsaktier. Det bemærkes, at der ikke foreligger praksis, hvorefter der er givet fradragsret som formueforvaltningsomkostninger for akkvisitionsomkostninger i et sådant rent holdingselskab. Forslaget synes således unødvendig i forhold til det formål, der angives. 10

11 Ordlyden af den foreslåede begrænsning synes imidlertid utilsigtet bred, og den bør efter vores opfattelse præciseres, så den i overensstemmelse med bemærkningerne kun omfatter den enhed, der erhverver skattefri datterselskabsaktier med henblik på at deltage i ledelsen og driften. Den skattemæssige stilling for den investor, der kommer med risikovillig kapital til en venturefond undergives fuld beskatning typisk som pensionsinvestor eller porteføjleaktionær - bør efter et almindeligt nettoprincip alene skulle beskattes af en nettogevinst. Alt andet synes i strid med den politiske aftale og i strid med det angivne formål. 5. Ophævelse af 15 % -reglen i ligningslovens 7 H Det er helt afgørende for danske vækst- og vidensvirksomheder, at de kan tilbyde attraktive aktielønsordninger (optioner, warranter og aktier) til medarbejderne. Dette gælder særligt for mindre og mellemstore vækstvirksomheder, som ikke har likviditet til at betale høje lønninger til de ansatte. Dette synspunkt anerkendte regeringen da også, da konkurrenceevnepakken blev fremlagt i forsommeren Her siges det For små nystartede virksomheder vejer lønudgifterne tungt og kan være vanskelige at bære, fordi virksomhedens likviditet i opstartsfasen typisk er presset. Det kan i sådanne situationer være en løsning at aflønne medarbejderne med aktier eller aktieoptioner. Det kan samtidig motivere medarbejderne til at yde en ekstra indsats for virksomheden. Regeringen vil derfor forbedre de skattemæssige muligheder for at fremme udbredelse af aktier og aktieoptioner som aflønningsform. DVCA konstaterer, at regeringen med den foreslåede lovændring i skattereformslovforslaget ønsker at vende tilbage til den tidligere iværksætterfjentlige retstilstand DVCA står naturligvis til rådighed for at uddybe høringssvaret. Vi henviser i øvrigt til tidligere fremsendt og udleveret materiale samt møder med Skatteministeriet og Skatteministeren. Med venlig hilsen DVCA Ole Steen Andersen, Formand 11

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 9 Offentligt Danish Venture Capital and Private Equity Association Skatteministeriet Att.: Skatteminister Kristian Jensen Nikolai Eigtveds gade 28 1402 København K Børsen Slotsholmsgade

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 263 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0.

Skatteministeriet har den 20. marts 2009 udbedt sig bemærkninger til en række forslag til lovændringer som tilsammen udgør Forårspakke 2.0. 26. marts 2009 KKo/JARA Skatteministeriet Att.: Jesper Leth Vestergaard Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk og jlv@skm.dk Udkast til forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 19 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Iværksætterskatten stadig et selvmål

Iværksætterskatten stadig et selvmål Iværksætterskatten stadig et selvmål AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Skattereformen fra 2009 blev bl.a. finansieret

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Aktieavancebeskatning for selskaber

Aktieavancebeskatning for selskaber Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision HD(R) 8. Semester Efteråret 2010 Aktieavancebeskatning for selskaber - Herunder virksomhedens tilpasning af de nye regler omkring koncern-,

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber

Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Hovedopgave HD (R) Regnskabsvæsen og økonomistyring Den 16. maj 2011 Ændringerne i aktieavancebeskatningsloven og de deraf følgende konsekvenser for selskaber Opgaveløser: Vejleder: Pernille Pless Kaspar

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

En ulykke kommer sjældent alene

En ulykke kommer sjældent alene En ulykke kommer sjældent alene - Risikoen ved det faste driftssted for udenlandske investorer Af Erik Banner-Voigt, partner, Deloitte og Jesper Anker Hansen, Deloitte. 1. Indledning Det siges, at ulykker

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte

L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning. Med særligt fokus på værnsreglen mod mellemholdingselskaber og statusskifte Afhandling Erhvervsjuridisk Institut Udarbejdet af Sune Schlosser Anders B. Henriksen Vejleder Liselotte Hedetoft Madsen L202/2009 - Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning Med særligt

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d.

Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. Aktuel koncernbeskatning. Jakob Bundgaard Partner, lektor, Ph.d. 8. oktober 2009 Agenda Hovedelementer i Forårspakken Opdatering vedrørende Danmarks opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

VækstDanmark er VentureDanmark

VækstDanmark er VentureDanmark Danish Venture Capital and Private Equity Association VækstDanmark er VentureDanmark Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 SE-nr.: 266 554 55 Telefax: 33 91 18 38 e-mail: dvca@dvca.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere