Vejledning for kørere og løbsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for kørere og løbsledelse"

Transkript

1 Orienteringsløbsreglement & Vejledning for kørere og løbsledelse Orienteringsløbsreglement Side 1

2 The MG Car Club Danish Centre Udarbejdet af arbejdsgruppe under bestyrelsen efteråret Senere tilretninger foretaget af bestyrelsen, seneste oktober 2014 (vers. 1.7) Rikke Urbansen Nissen Claus Rolsted Olaf Hauge Nielsen Jørgen Hedetoft Ansvar The MG Car Club Danish Centre påtager sig intet ansvar i forbindelse med indholdet af dette skrift. Der gøres opmærksom på, at reglerne og vejledningerne i dette skrift kan ændres efter offentliggørelse i medlemsbladet Orienteringsløbsreglement Side 2

3 0. INDHOLDSDORTEGNELSE 0. INDHOLDSDORTEGNELSE OM O-LØB DELTAGELSE UDSTYR GENERELT INSTRUKTION KONTROLKORT TIDSMÅLING SPØRGSMÅL KØREORDRER UDFORMNINGEN AF KØREORDRER KORTUDSNIT TULIPANER RUTEKONTROLLER OPGAVER POINTGIVNING RESPITTID VINDERENS FORPLIGTELSER REGLEMENTS HIERARKI BEHANDLING AF PROTESTER... 9 Orienteringsløbsreglement Side 3

4 16. VEJLEDNING FOR KØRERE OG LØBSLEDELSE KORT SPØRGSMÅL, RUTEKONTROL OG TULIPANER CHECK-KØRSEL START MÅL RESULTATLISTENS INDHOLD PRÆMIER HVIS DER ER FEJL BILAG BILAG BILAG BILAG Orienteringsløbsreglement Side 4

5 1. Om O-løb Ideen med Orienteringsløb er at finde vej efter en instruktion ved hjælp af kort eller tulipan samt at man kan dokumentere, at man har kørt rette rute på normeret tid. 2. Deltagelse Alle medlemmer af inviterede mærkeklubber kan deltage i MGCCDC s orienteringsløb. Der er ingen klasseindeling i klubbens O-løb. For at opnå point til klubmesterskabet skal løbet gennemføres i en vogn af mærket MG (uanset årgang), med mindre dette er fravalgt af bestyrelsen og annonceret inden arrangementet. Medlemmer kan deltage i andre køretøjer, og vil få en placering i det aktuelle løb samt præmie i forhold til placeringen. 3. Udstyr Ud over følgende kræves intet specielt udstyr for at deltage. En kilometertæller - gerne med 100 meter inddeling - og et præcist ur, desuden anbefales at have et skriveunderlag, lineal, kuglepen, blyant og evt. en lommeregner med. Det er tilladt at medbringe GPS-udstyr. 4. Generelt Et orienteringsløb gennemføres ved at følge de anvisninger, der gives i den udleverede køreordre. Køreordre og andet materiale udleveres minimum 15 minutter før første deltager starter. Det udleverede materiale består som regel af følgende: Instruktion, køreordre i form af kortudsnit eller tulipanetaper eller en kombination af kort og tulipanetaper, - kort fortrinsvis i 1: (1 cm = 500 meter), kontrolkort og vognnummer. Et løb bør have en længde på km. 5. Instruktion Til hver sæt køreordrer følger en skriftlig instruktion, der som minimum angiver: Løbets længde, både i km og miles, den forventede gennemsnitshastighed i km og miles (altid 30 km/t (18,64 m/t)), idealtiden (for etapen) samt målet og et telefonnr., hvortil man kan og bør ringe, hvis man kommer i vanskeligheder eller ønsker at udgå af løbet. Orienteringsløbsreglement Side 5

6 6. Kontrolkort Kontrolkortet er det dokument, efter hvilke mandskabets resultat udregnes. Mandskabet er alene ansvarligt for alle notater på kontrolkortet. Kontrolkortets rubrikker skal udfyldes fortløbende. Alle notater skal være let læselige og skrevet med bestandig (kuglepen) skrift. Sker der skrivefejl, overstreges denne med en enkelt streg, og det korrekte skrives på efterfølgende linje. Husk altid at skrive navn(e) og biltype på kontrolkort. Ved anvendelse af officielle DASU-kontrolkort skal begge kolonner udfyldes. 7. Tidsmåling Ved alle MG-klubbens O-løb er gennemsnitshastigheden på 30 km/t (18,64 m/t). Ved afslutning af en etape nulstilles idealtiden. Der foretages kun tidskontrol på varslede etaper, såkaldt sekundetape, hvor der gennemføres mindst én 1 hemmelig tidskontrol. Varsling fremgår tydeligt af det udleverede materiale, hvor etapens længde er angivet. Hemmelig tidskontrol på sekundetaper må ikke ske i byzoner eller på strækninger, hvor den tilladte hastighed er lavere eller det samme som gennemsnitshastigheden. Hemmelig tidskontrol må først forekomme i passende afstand herefter. Dette gælder også efter lyskurve, fuldt stop og lignende. 8. Spørgsmål Det er tilladt for arrangøren at anvende tydelige ruterelevante spørgsmål. Spørgsmålenes primære formål er at afgøre, om deltageren har fulgt den lagte rute. 9. Køreordrer 9.1 Udformningen af køreordrer Alle køreordrerne udformes udelukkende som kortudsnit, tulipanetaper eller en kombination af begge. Der er selvstart på alle deletaper. 9.2 Kortudsnit Ruten beskrives fortrinsvis vha. kort i målestok (1: opfotograferet). Ruten er beskrevet vha. nummereret pile og punkter, der køres i den rækkefølge, der er angivet i rutebogen. (Eksempel: kør 2-3-4). Orienteringsløbsreglement Side 6

7 Startpunktet på et kort er angivet med en prik og markeret med TK (tidskontrol) eller sidste pil/punkt på foregående kort. Efterfølgende pile/punkter er markeret med osv. eller osv. i den rækkefølge som pilene/punkterne skal tilkøres. Slutpunktet på et kort eller en række kort er angivet med en prik og markeret med TK (tidskontrol). Der køres altid nærmeste vej fra punkt/pil til punkt/pil. Undervejs fra ét punkt til et andet, må man ikke berøre pile/punkter man ikke er på vej til. Der må ikke køres på veje, der er afbrudte (radering) eller overstreget (kryds). Der må kun køres på de veje, der er på kortet. Hvis en pil starter før eller slutter efter et vejsammenstød, skal pilens start og/eller slutpunkt gå mindst 2 millimeter forbi et sådan vejsammenstød. Der må kun køres på offentlige veje med mindre andet er angivet i instruktionen. I øvrigt skal færdselsloven altid overholdes. Eksempel på kortudsnit, se bilag 1. Eksempel på kortudsnit med rute indtegnet, se bilag Tulipaner En tulipan er en enkeltstregs-skitse af et genkendeligt vejforløb f.eks. et kryds samt en tilhørende længdeangivelse i meter (og miles i parentes). Desuden en information (vejtavle eller billede) ved mindst hver anden tulipan. Tulipaner kan se således ud: Drej t.v. i T-kryds Fortsæt ligeud i vejkryds Drej t.v. i rundkørsel Et punkt på løbsruten tilkøres efter ikke målfast tegning tulipan af et vejsammenstød og en afstand. Den vej, man kommer fra, er på tegningen angivet med en bolle, som altid vender nedad. Den vej, der skal køres, er på tegningen angivet med en pil. Længdeangivelsen angiver det antal meter (og miles), der skal køres efter det sidste på tulipanen passerede genkendelige punkt. Ved overgange mellem kortudsnit og tulipanetaper (og omvendt), skal dette være entydigt og klart markeret på det udleveret materiale. Eksempel på køreordre efter tulipaner, se bilag 3. Orienteringsløbsreglement Side 7

8 9.4 Rutekontroller For at løbsledelsen kan kontrollere, om deltagerne har kørt korrekt rute, opstilles der rutekontroller undervejs i O-løbet. Der skal mindst være 10 rutekontroller, og ruten må gerne udformes, så en rutekontrol skal passeres flere gange (dvs. skal noteres i kontrolkortet flere gange). En rutekontrol er et bogstav opsat i vejsiden jf. bilag Opgaver I pauserne kan indlægges opgaver, disse er fuldstændigt lagt i hænderne på løbsledelsen og kan bestå af små sjove opgaver. Opgaverne er ikke tællende i løbsresultatet. 11. Pointgivning Ved pointlighed anvendes sekunddifference fra den/de hemmelige tidskontrol(ler) til afgørelse af placering. For tidlig ankomst til opgivet tidskontrol: 10 point pr. minut max 50 point. For sen ankomst til opgivet tidskontrol: 5 point pr. minut max 50 point. For sen eller tidlig ankomst til hemmelig tidskontrol: 10 point pr. minut max 50 point. Manglende opgivet tidskontrol ell. hemmelig tidskontrol: 50 point Manglende rutekontrol: 25 point Spørgsmål forkert svar eller manglende svar: 25 point Faret vild. Modtagelse af hjælp fra løbsledelse: 25 point pr. gang 12. Respittid Respittid er den tid, du må komme for sent til en opgivet tidskontrol: 30 minutter. Ved senere ankomst tildeles sidsteplads + 1 placering. 13. Vinderens forpligtelser Det er normalt vinderens pligt at skrive et referat fra løbet til klubbens blad, således at dette er med senest 2 måneder efter løbets afholdelse. Orienteringsløbsreglement Side 8

9 14. Reglements hierarki MGCCDC s vedtægter er de overordnede regler for klubben og vinder ret over alle reglementer. MGCCDC s Klubmesterskabsreglement indeholder de overordnede regler for afholdelse af løb i klubben og vinder ret over specialreglementer, som Baneløbsreglement og Orienteringsløbsreglement. 15. Behandling af protester Hvis det skulle komme til, at der nedlægges en protest, skal dette ske i henhold til Klubmesterskabsreglementet. Protesten behandles i første omgang af løbsledelsen, men kan ankes til bestyrelsen. MGCCDC s O-løb afholdes ikke i DASU regi eller i henhold til DASU s reglementer og protester vedr. O-løb kan derfor ikke ankes til DASU. 16. Vejledning for kørere og løbsledelse 16.1 Kort Til deltagerne udleveres kopier af kort med angivelse af målestoksforhold Spørgsmål, rutekontrol og tulipaner. Anvend rute- og stedrelevante spørgsmål. Pas på ikke at lave for mange og forvirrende spørgsmål, ligesom spørgsmål på stærkt trafikerede områder skal være så lette, at de kan besvares uden at genere den øvrige trafik. Prøv at finde passende steder, hvis deltagerne skal standse op, f.eks. for at finde svaret eller notere i kontrolkortet, så de er til mindst mulig gene for den øvrige trafik. Til markering af startpunkt, rutekontrol, opgivet tidskontrol samt slutpunkt anvendes skiltning i form og placering som det kendes fra løb arrangeret i DASU regi. Eks. på skiltning se bilag 4 Opstil rutekontrol på åbne og fri områder. En tulipan skal altid mindst gå 20 meter forbi en vej, før der er tale om en overlapning. Definition: Ved overlapning menes passage af en vej, uden at anvende denne. Orienteringsløbsreglement Side 9

10 16.3 Check-kørsel Noget af det vigtigste ved tilrettelæggelsen af et O-løb er check-kørslen. Denne bør foregå på den måde, at en person (eller et hold), der ikke på forhånd kender ruten, gennemkører denne for at checke, at der ikke er fejl i køreordrerne, og at alle spørgsmål kan besvares. Løbsledelsen kan evt. sidde på bagsædet og gøre notater undervejs, således at alle fejl og uhensigtsmæssigheder kan rettes Start Sørg altid for at startstedet er nøjagtigt beskrevet i indbydelsen, og at starten er tydeligt markeret, så alle kan finde den. Ved starten kan gives en mundtlig instruktion, som bør være rimeligt ens for alle, dog bør der til debutanter gives en meget grundig instruktion, så de har en fair chance for at følge med. Hvis der gives fælles instruktion, skal det tilsikres, at alle er klar over at den foregår. Deltagerne sendes af sted med 2 til 5 min. mellemrum, alt efter antal deltagere. Brug altid et radiostyret ur til alle målinger! 16.5 Mål Målet kan placeres hvor som helst, men hvis man placerer målet et sted, hvor man f.eks. kan få en kop kaffe, giver dette løbet en god afslutning, med hyggelig snak, som fremmer kammeratskabet mellem deltagerne og er med til at give et godt sammenhold i klubben Resultatlistens indhold Det er løbsledelsen, der er ansvarlig for resultatlisten, som normalt skal indeholde følgende oplysninger: Dato og sted for afholdelsen samt for de enkelte deltagere (hold): navn, placering, bil, antal strafpoint samt tildelte klubmesterskabs point. (se Klubmesterskabsreglementet for klubmesterskabs-pointgivning). Løbsledelsen sender senest efter protesttidens udløb resultatlisten til klubbladets redaktør, til webmaster med henblik på offentliggørelse på klubbens hjemmeside samt til den person, som er ansvarlig for registrering og sammentælling af klubmesterskabpoint Præmier Uddeling af præmier bør normalt foregå ved løbets afslutning Klubbens bestyrelse beslutter typen af præmier. Orienteringsløbsreglement Side 10

11 16.8 Hvis der er fejl Accepterer løbsledelsen en fejl, og finder løbsledelsen, at den har været udslagsgivende for resultatet, kan løbsledelsen beslutte, at enkelte spørgsmål, rutekontroller eller idealtider udgår af bedømmelsen. Orienteringsløbsreglement Side 11

12 Bilag 1 Orienteringsløbsreglement Side 12

13 Bilag 2 Orienteringsløbsreglement Side 13

14 Bilag 3 Orienteringsløbsreglement Side 14

15 Bilag 4 Tidskontrol (TK). Placering oplyses i rutebogen, Der må tidligst køres ind i kontrolzonen 1 minut før ankomsttid. Se nedenstående billede. Tiden noteres i jeres kontrolkort i timer og minutter. Venstre vejside Højre vejside Rutekontrol Orienteringsløbsreglement Side 15

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k

Distanceridning 1. U D GA V E G Æ L D EN DE F R A 1. J AN U AR 20 13 www.ri d e f orb u n d.d k Distanceridning 1. UDGAVE G Æ LDEN DE FRA 1. J AN UAR Indholdsfortegnelse 0 INTRODUKTION... 4 501. Introduktion og formål... 4 502. Struktur... 4 503. Gyldighed... 4 504. Beføjelser... 4 505. Redaktion...

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning I Udfærdigelse af parkeringsafgifter Indholdsfortegnelse GENEREL VEJLEDNING AFSNIT 1-6 4 1. Indledning 4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter 2.1. Hvor mange undersøgelser

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten

Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Hvad du særligt skal være opmærksom på som testvejleder, inden du går i gang med at teste med Ordblindetesten Læs hele testvejledningen før du går i gang med at teste. Husk at få underskrevet en bemyndigelseserklæring

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Testafvikling Version 1-1-1-2-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere