Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6"

Transkript

1 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor kan De med fordel vælge engelske ejendomme 8 Attraktiv finansiering 10 Ejendoms- og selskabsadministration 11 Kreditvurdering 12 Dokumenterede undersøgelser samt konklusioner 13 Lejer 15 Overblik væsentlige budgetforudsætninger 19 Hæftelse 20 Kapitalbehov og finansiering 21 Følsomhedsberegninger 23 Afskrivning og beskatning 24 Skatteprovenu til den danske stat 27 Udbydererklæring 27 Afsluttende bemærkninger 28 Bilag: Investorbudget samt kommanditselskabsbudget. Vedtægter for komplementarselskabet Glamorgan ApS. Vedtægter for K/S Glamorgan. Selskabsadministrationsaftale. Tegningsaftale. Revisorerklæring Advokaterklæring

2 Indledende bemærkninger Hesseldahl Invest A/S er medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, DEB og er derfor underlagt strenge krav til indholdet af vore prospekter. Hesseldahl Invest opfylder i enhver sammenhæng disse krav. Besøg og læs mere om foreningen. Vi lægger stor vægt på at vore projekter er veldokumenterede samt oplysende i alle aspekter, men hører meget gerne fra dem, såfremt der måtte være behov for yderligere oplysninger, som ikke allerede er belyst i nærværende prospekt Hesseldahl Invest A/S har igennem en lang årrække opbygget et bredt og dybdegående branchekendskab på det engelske erhvervsejendoms marked indenfor kundetilpassede investeringsejendomme. For at kunne nå vore målsætninger fsva. sikkerhed samt kapitalforrentning på vegne af vore kunder, stiller vi store krav til os selv såvel som til vore samarbejdspartnere. Dette gælder selvsagt i såvel etableringsfasen, i det vedligeholdende, administrative samt værdi opbyggende investeringsforløb. Ledelsen Bestyrelsen i Hesseldahl Invest A/S består af Direktør Lars Hesseldahl, Inge Hesseldahl samt Andreas Vidførle Pedersen. Lars Hesseldahl udgør direktionen og forestår den daglige ledelse samt selskabets drift. K/S Glamorgan er vort seneste investeringsprojekt, som vi på baggrund af kombinationen imellem sikkerhed, afkast samt det værdiopbyggende potentiale i projektet er stolte af, at kunne give vores bedste anbefaling. God fornøjelse med prospektet. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 1

3 K/S Glamorgan i hovedtræk Kommanditselskabet har til formål at erhverve, eje og udleje ejendommen beliggende 77 High Street, Clydach, Swansea, West Glamorgan, UK. Dette prospekt har til formål, at tilvejebringe det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for interesserede investorer forud for beslutning om deltagelse. Ejendommen erhverves som en sale & lease back for GBP Hertil skal lægges handlens omkostninger. Ejendommen udbydes til en begrænset kreds på maksimalt 10 til Danmark hørende skattepligtige personer. Hesseldahl Invest A/S indestår for, at selskabet eller andre koncernforbundne selskaber ikke formidler andre sale & lease back projekter i Om ejendommen og lejekontrakten indhold kan vi indledningsvis kort præsentere følgende: Ejendommen er en high street ejendom og er meget velbeliggende på 77 High Street, Clydach, Swansea. Ejendommen erhverves på en såkaldt lang leasehold kontrakt, hvilket betyder, at selskabet erhverver ejendommen, som er beliggende på lejet grund. Grunden er lejet af The City and County of Swansea på en uopsigelig 125-årig leasehold fra 8. januar 1991 til 8. januar Lejen er fastsat til, at udgøre 100 GBP årligt. Ejendommen er opført i 1995 og er konstrueret i stål skelet med murstensvægge. Taget er udført som et teglstens tag Ejendommen er opført til det formål den anvendes til og fremstår vel vedligeholdt og råder over 48 parkeringspladser ved ejendommen. Lejekontrakten er indgået i 2006 på en 25-årig uopsigelig lejekontrakt. Der henstår således endnu 25 år på kontrakten, Kontrakten er indgået med lejer med 5-årige rent reviews. Selskabet driver fra ejendommen retail dagligvarehandel under branded Somerfield. lejer Somerfield Stores Ltd. som ligger i koncernen Somerfield Ltd. med hovedsæde i Bristol, er stiftet i 1875 af en lokal købmand Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 2

4 og ejer samt driver i dag mere end forretningsenheder primært under navnene Somerfield og Kwik Save. Forretningskonceptet er indarbejdet og udvikler sig kraftigt i disse år, både hvad angår resultater samt antallet af forretningsenheder. Ejendommen erhverves efter vores opfattelse på konkurrencedygtige markedsvilkår og vurderes derfor som omsættelig på både kort såvel, som på lang sigt. Lejen reguleres hvert 5. år og næste lejeregulering finder sted i 2011 og stiger ved denne lejlighed 11,77 % til GBP. Kontrakten er endvidere indgået på upwards only vilkår, hvilket betyder, at lejen aldrig kan reduceres. Lejekontrakten er en såkaldt FRI-kontrakt. Dette betyder, at lejer er ansvarlig for alle til ejendommen relaterede driftsomkostninger, såsom ejendomsskatter, forsikring samt vedligehold såvel indvendigt som udvendigt i hele lejeperioden. De har som investor positiv akkumuleret likviditet i hele investeringens løbetid. Brutto startforrentning, før handelsomkostninger, andrager ca. 5,41%. Lejekontrakten er indgået på vilkår der garanterer huslejestigninger på 2,25 % årligt i hele lejekontraktens løbetid. Tilskrivning af stigningerne sker hvert 5. år i forbindelse med de aftalte rent review datoer, første gang i Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan Dansk advokat er Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Lett Advokatfirma forestår og er ansvarlige for udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter vedr. kommanditselskabet og komplementarselskabet. Lett Advokatfirma udarbejder endvidere erklæring i overensstemmelse med Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings retningslinier omkring, at det juridiske og selskabsretlige i projektet overholder gældende dansk lovgivning. Derudover håndterer Lett Advokatfirma slutfasen omkring completion (skøde) på ejendommen. Besøg virksomheden på Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 3

5 Dansk revisor er JWS-REVISION Registreret revisionsaktieselskab, Hovedgaden 25, 3460 Birkerød. JWS-REVISION er ansvarlig for, at udarbejde årsrapporter samt skattebilag på baggrund af de til enhver tid gældende regler i årsregnskabsloven for selskaber af nærværende klasse. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med samt på baggrund af talmateriale leveret af Hesseldahl Invest A/S. Besøg JWS-Revision på Dansk Revisor, erklæring, er Aaen & Co. Statsaut. revisorer as, Kongevejen 3, 3000 Helsingør der udarbejder revisorerklæring, som har til formål, at bekræfte, at anvendte forudsætninger kan anses som rimelige samt, at projektet opfylder de nuværende skatteretslige forudsætninger for, at være afskrivningsberettiget og at skatteregler er korrekt samt fyldestgørende beskrevet. Erklæringen har overordnet set til formål, at give investor det bedst mulige beslutningsgrundlag fvsa. Investeringens kvalitet under de anvendte principper, regelsæt samt nuværende lovgivning på området. Læs mere om Aaen & Co. på Engelsk advokat er Kennedys Lawfirm, Longbow House, 14-20, Chiswell Street. London, EC1Y 4TW. Kennedys Lawfirm er ansvarlig for, at udarbejde rapporten (report on title). Rapporten udtrykker advokatvirksomhedens konklusion om samtlige ejendomsrelaterede aftaleforhold, som er relevante for investors mulighed for, at kunne bedømme kvaliteten af lejekontrakten, herunder grundlæggende sikkerheden i investeringen. Denne rapport er investors sikkerhed for, at ejendommen samt den forbundne lejekontrakt opfylder de betingelser, købet er indgået på betingelse af. Endvidere at der ikke senere kan gøres krav gældende imod de nye ejere på basis af aftaler og forhold forud for investors køb samt at alle andre aftaleretslige samt kontraktslige forhold kan håndhæves efter engelsk lov og ret. Kennedys law firm bistår endvidere selskabet fsva. due dilligence, person-og selskabsregistreringer hos relevante engelske myndigheder, engelsk momsregistrering, moneylaundring, håndtering af kontrakter med finansieringkilder i England såvel som i Danmark, udarbejdelse af aftalegrundlag med selskabets Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 4

6 udnævnte ejendomsadministrator samt gennemførsel af completion (skøde på ejendommen) handlingen. Kennedys Lawfirm kan besøges på Engelsk revisor er krogh & Partners Ltd., 823 Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London EC2M 5QQ. Krogh & Partners Ltd. har ansvar for på basis af materiale fremsendt af dels Hesseldahl Invest A/S samt dels af den udnævnte engelske ejendomsadministrator, at udføre revision for selskabet, herunder at udarbejde engelske selvangivelser samt årsrapporter for samtlige investorer såvel som for selskabet. Læs mere om Krogh & Partners Ltd. på Engelsk ejendomsadministrator er Matthews & Goodman, 196 Deansgate, M3 3WF Manchester, UK. Administrator er ansvarlig for, at det med lejer indgåede aftalegrundlag overholdes af lejer, at besigtige samt administrere investorernes ejendom stringent efter lejekontraktens indhold overfor lejer/erne. Matthews & Goodman skal endvidere formidle skriftlige rapporter kvartalsvist til engelsk revisor samt Hesseldahl Invest A/S om ejendommens tilstand samt øvrige relevante forhold samt derudover tilsvarende kvartalsvist fremsende finansielle statusrapporter om økonomiske bevægelser i indtægter og udgifter i perioden. Hesseldahl Invest A/S vil tilsvarende kvartalsvist udsende statusrapporter til samtlige investorer for, at alle til stadighed modtager information om den løbende drift på ejendommen. Matthews & Goodman kan besøges på Building Survey, Tuffin Ferraby and Taylor har for K/S Glamorgan udarbejdet en preacquisition survey på bygningen forud for vores beslutning om køb. Rapporten er en strukturel gennemgang af ejendommens tekniske opbygning, stand og kvalitet. Ejendomsvurdering England, King Sturge, 7 Stratford Place, London W1C 1ST. King Sturge har på anmodning af 1. prioritets financie udarbejdet en valuation report på ejendommen. Rapporten er den engelske 1. prioritets financie s grundlag samt incitament for, at udstede den fornødne låneramme til ejendommens erhvervelse. Rapporten vurderer ejendommens, beliggenhed, anvendelighed, markedsværdi, herunder nuværende Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 5

7 lejeindtægt i forhold til markedslejen for tilsvarende ejendomme, lejekontraktens længde og øvrige vilkår samt endeligt ejendommens omsættelighed. På grundlag af den udarbejdede rapport udsteder den engelske långiver sit finansieringstilsagn. Besøg King Sturge website på Udbyder erklærer herved, at Hesseldahl Invest A/S og koncernens øvrige selskaber, ingen økonomiske sammenfaldende interesser har med omstående rådgivere samt samarbejdspartnere. Præsentation Hesseldahl Invest A/S har hermed fornøjelsen af at indbyde Dem til tegning af anparter i K/S Glamorgan. K/S Glamorgan har alene til formål at erhverve, eje og udleje en engelsk udlejningsejendom med henblik på, at forrente samt formueforøge den investerede kapital maksimalt. Der er her tale om en ejendomsinvestering, som efter engelske forhold, indeholder særligt attraktive sikkerhedsaspekter i relation til lejekontrakternes vilkår. Investeringen henvender sig til investorer, der har en solid formue samt en højere personlig indkomst. Købet og driften af ejendommen sker med henblik på, at sikre investor en maksimal formuetilvækst på grundlag af en lavrisiko investering i en fuldt udlejet udlejningsejendom. Dette søges opnået dels gennem finansiering på attraktive vilkår dels gennem ejendommens almindelige drift samt den forventede formuetilvækst og endelig gennem lejekontraktens restløbetid på ca. 25 år, hvortil kommer muligheden for, at lejer kan forlænge kontrakten ved forhandling. Profilen i investeringen er således sikkerhed og opsparing og henvender sig derfor hovedsageligt til investorer, der lægger vægt på en sund ejendomsinvestering med et solidt indtjeningspotentiale. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 6

8 Der er ikke tale om et offentligt udbud og prospektet er derfor ikke omfattet af lov om udbud af visse værdipapirer, lov nr. 168 af 14. marts 2001, kap. 12, der omhandler bestemmelser om prospekter i offentligt udbud. Vi har imidlertid bestræbt os på, at give Dem samme information, som kræves i henhold hertil. Den begunstigede opsparing i fast ejendom De fleste højtlønnede har i dag en kapitalpension eller ratepension via deres ansættelse, hvor der typisk indbetales op til 20 % af årslønnen. Formålet med disse skattebegunstigede opsparingsformer er at supplere de offentlige ydelser, der ydes når De når Deres 3. alder. Flere og flere har et ønske om at starte Deres otium i en tidligere alder og samtidigt opretholde sin levestandard. En konsekvens heraf er, at De skal afsætte en større andel af Deres indkomst til opsparing, hvilket betyder, at Deres rådighedsbeløb i hverdagen nedsættes. Dette kan begrænse Dem i at spare det op, der reelt skal til for at få opfyldt Deres ønsker. I Deres hverdag er De vant til at tjene penge på det, De er uddannet til og erfaren i. Mange investeringsformer kræver en konstant professionel overvågning og må derfor betegnes som værende en aktiv og dermed tidskrævende investering, der fordrer en ikke ubetydelig indsigt. Når De ønsker at fokusere på sikkerhed findes der efter vores opfattelse, kun få egnede investeringsformer, heriblandt bl.a. obligationsinvesteringer, investering i fast ejendom samt jord. Som opsparingsform har ejendomsinvesteringen det særlige karakteristika, at værdistigning på ejendomme som minimum altid har fulgt den almindelige prisudvikling og i flere perioder oversteget denne. Dette gælder både i Danmark og England samt de fleste andre europæiske lande. Ser man på værditilvæksten på fast ejendom over en tilsvarende tidshorisont på år har denne derfor som oftest været stigende. Ønsker De at supplere Deres opsparing, kan De via investering i en udlejningsejendom opnå en solid opsparing, uden at sænke Deres private rådighedsbeløb. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 7

9 Som investor i en udlejningsejendom opnår De et skattemæssigt fradrag i Deres personlige indkomst, hvorved De kan opnå en attraktiv opsparing uden brug af egne frie midler. Derfor kan De med fordel vælge engelske ejendomme Markedet for investeringer i engelske udlejningsejendomme er ganske betydeligt, idet der i England er århundreders traditioner for, at det er et selvstændigt erhverv at eje bygninger og udleje disse. Det er derfor almindeligt, at virksomheder lejer sig ind hos en udlejer, og det er kun et fåtal af samtlige erhvervsbygninger, der ejes af de virksomheder, der anvender disse. Det engelske ejendomsmarked er ligeledes præget af, at de engelske finansielle institutioner er meget aktive på markedet og har en betydelig del af deres investeringsportefølje placeret i fast ejendom. Det engelske Angelsaksiske retssystem er baseret på common law, der adskiller sig markant fra kontinental ret, hvilket også indbefatter dansk ret. Den væsentligste forskel består i, at retssystemet er opbygget omkring retspraksis case law, hvilket særligt i dets aftalesystem påvirker udformningen af engelske lejekontrakter samt ejendomshandler. I England gør man brug af et fortolkningssystem, der betegnes som the litteral rule, hvilket betyder, at dokumenter fortolkes yderst bogstaveligt således, at det, der er nedskrevet er gældende og eventuelle udeladelser er et udtryk for, at aftaleparterne ikke ønsker at gøre disse gældende i deres aftale. Disse forhold sammenholdt med de konkrete kontraktlige forpligtelser fra lejer overfor udlejer/ejer af udlejningsejendomme gør gennemsigtigheden og dermed sikkerheden for investor betydelig mere attraktiv i en engelsk ejendom frem for eksempelvist en dansk eller tysk ejendom. Det er således vores faste overbevisning, at det engelske ejendomsmarked, i hele sin substans, er det mest attraktive at investere i for danske investorer. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 8

10 I det følgende vil De blive præsenteret for de kontraktlige fordele De opnår som investor i en engelsk udlejningsejendom. Lange uopsigelige lejekontrakter England har fra gammel tid en tradition for indgåelse af endog meget lange lejekontrakter - typisk fra års uopsigelighed og opefter for begge parter. Denne tradition adskiller sig væsentligt fra, hvad der er kutyme på de øvrige europæiske erhvervsejendomsmarkeder, hvor lejekontrakter sjældent er uopsigelige i mere end 8-10 år. Såvel lejer som ejer opnår herved en række fordele. Lejer kan disponere langsigtet og undgår risikoen for at blive tvunget væk fra sit lejemål med tab af goodwill og kundekreds til følge. Ligeledes kan ejer kalkulere med en langsigtet og sikker indtjening. Ny lejelov fra 1. januar 1996 Lejekontrakter indgået efter 1. januar 1996 er opbygget således, at oprindelig lejer har samtlige forpligtelser for lejemålet i hele kontraktens løbetid. Dog vil en sådan garanti ikke kunne opnås, hvis den nye lejers finansielle styrke er af samme styrke som den fraflyttende lejer. I tilfælde af, at anden lejer afstår lejemålet til en tredje lejer, vil den oprindelige lejer ikke længere være forpligtet i relation til kontrakten uanset de tilkommendes finansielle kapacitet. Krav om garanti fra fraflyttende lejere kan ikke fremsættes udenfor rimelighed. Ejerne af ejendommen vil således have mulighed for, at flere lejere samtidigt er forpligtigede overfor lejekontraktens aftalte vilkår. Dette betyder at såfremt siddende lejer ikke kan overholde sine forpligtelser, vil den forrige lejer, såfremt der er en sådan, være forpligtet overfor lejekontrakten. Lejeregulering hvert 5. år - og aldrig nedad Da lejekontrakterne i England, som nævnt, kan være særdeles lange, er det derfor væsentligt for ejer, at lejen som minimum følger den generelle prisudvikling. Normalt aftales der således lejeregulering hvert 5. år (rent review), under ledelse af chartered surveyors. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 9

11 Lejen kan imidlertid aldrig reduceres, uanset om markedslejen skulle falde drastisk. Dette modsat Danmark, hvor ejeren står væsentligt svagere. Her har lejer mulighed for at få den aftalte leje reduceret ved hjælp af det danske retssystem, hvis lejer kan dokumenterer, at markedslejen er faldet i forhold til den aftalte leje. FRI-kontrakter Lejekontrakterne i England er typisk de såkaldte FRI-kontrakter full repair and insurance contracts, hvilket betyder, at lejerne afholder alle omkostninger, der relaterer sig til ejendommen, hvad enten det drejer sig om drift, forsikring, udvendig og indvendig vedligeholdelse eventuelle fornyelser samt skatter. I Danmark er det derimod oftest sådan, at ejer dækker ejendommens omkostninger til samtlige udvendige vedligeholdelser, såsom facade mv., hvorfor man løbende må påregne en ikke uvæsentlig og i visse tilfælde svært budgettérbar driftsomkostning. Attraktiv finansiering I England er der, modsat Danmark, kutyme for, at udlejningsejendomme finansieres på 1. prioriteten med op til % af købesummen på 20-årige lån (mortgage bank). Denne belåning er selvfølgelig kun mulig på ejendomme, hvor den engelske mortgage bank vurderer, at der er sket udlejning til en yderst kreditværdig lejer på så langt et åremål, at banken ikke vurderer, at påtage sig risiko, der berettiger til yderligere sikkerhedsstillelse fra investors side. Da belåningsgraden på 1. prioriteten udtrykker, hvorvidt aktivet erhverves til markedspris er det selvsagt af afgørende betydning, at den engelske mortgage bank stiller den højest mulige belåning til rådighed. Belåningsgraden på den inderste prioritet er på det engelske erhvervsejendomsmarked reelt retningsgivende for den korrekte værdiansættelse på aktivet, hvorved risikoen for, at erhverve investeringen for dyrt, herved er afdækket. I danske udlejningsejendomme vil finansieringen på 1. prioriteten som oftest udgøre 60 %, hvilket isoleret set intet siger om aktivets markedsværdi. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 10

12 Det engelske ejendomsmarked adskiller sig derfor ikke kun på lejevilkårene, men også på de finansielle konditioner i forhold til det danske og det øvrige europæiske ejendomsmarked - og det i en markant positiv retning. Ejendoms- og selskabsadministration Afgørende for et tilfredsstillende investeringsforløb er valg af de rigtige finansieringsformer samt omhyggelig administration af henholdsvist ejendommen samt selskabet. Administration af selskabets ejendom varetages af en udpeget engelsk ejendomsadministrator, der opfylder reglerne i anpartslovgivningen. Selskabsadministrationen i Danmark vil blive udført af Hesseldahl Invest A/S, der har indgået en selskabsadministrationsaftale med kommanditselskabet, der kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel, til et kalenderårs udløb. I etableringsåret udgør det ekstraordinære selskabsadministrationshonorar kr ,00, beløbet opkræves ved completion og tillægges ikke moms. Fra 1. januar 2007 oppebærer Administrator et årligt vederlag på kr ,00 beløbet opkræves kvartalsvist forud og tillægges ikke moms. Kommanditselskabets ledelse skal forestås af selskabets bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Indkaldelser udføres af Hesseldahl Invest A/S. Komplementarselskabet Glamorgan ApS skal ikke have nogen bestyrelse. Selskabet ledes af en direktør, der vælges af generalforsamlingen for ét år af gangen. Indtil første årsrapport aflægges, tegner Lars Hesseldahl komplementarselskabet som direktør. Direktøren opnår ikke honorar herfor. Hesseldahl Invest A/S vil drage omsorg for at overholde gældende regnskabsregler og i øvrigt varetage selskabets interesser overfor långivere samt selskabets øvrige samarbejdspartnere. Endvidere skal Hesseldahl Invest A/S overbringe materiale til selskabets revisor, således at denne hvert år vil kunne udarbejde bilag til brug for den enkelte investor. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 11

13 Selskabets engelske revisor varetager indberetningspligten for så vidt angår de relevante oplysninger til de engelske skattemyndigheder. Kreditvurdering Som investor bliver De kreditvurderet. For at sikkerheden for hver enkelt investor opretholdes, stilles der krav til Dem og Deres medinvestorers indkomst- og formueforhold. Hesseldahl Invest A/S vil foretage kreditvurderingen af hver enkelt investor, og på baggrund af denne indstille til yderligere kreditvurdering hos de deltagende finansieringskilder. Formålet med kreditvurderingen er at sikre at samtlige investorer kan overholde forpligtelserne til kommanditselskabet og dets finansieringskilder, hvilket er i såvel kommanditselskabets samt i de enkelte investorers interesse. Udgangspunktet er enkelt. Der skal være en velafbalanceret sammenhæng mellem Deres økonomiske formåen og den investering, De ønsker at foretage. Således tilpasser vi den enkelte investering til Deres økonomi. Dette øger samtidig Deres sikkerhed, idet vi naturligvis har tilsvarende indsigt i Deres medinvestorers økonomiske formåen. Det er endvidere vores erfaring, at veldokumenterede ejendomsinvesteringer tiltrækker gode solide investorer. Disse forhold medfører mere attraktive finansieringsvilkår, hvilket yderligere er med til at gøre Deres investering og opsparing mere sikker. Til brug for vor kreditvurdering skal vi derfor kende til Deres formue- og indkomstmæssige forhold. De skal derfor ved tegning levere den fornødne information, som gør det muligt, at udarbejde en regnskabsmæssig formueopgørelse. Derudover skal De leverer materiale af verifikationsmæssig karakter, kopi af pas, sygesikringsbevis, kørekort etc. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 12

14 Nævnte oplysninger skal afgives både for Dem og evt. ægtefælle. I tilfælde hvor det ikke er muligt, at adskille Deres personlige formue fra Deres eventuelle ægtefælles, vil den danske financier som oftest bede begge parter om, at underskrive de danske lånedokumenter. Hesseldahl Invest A/S ønsker, at henlede Deres opmærksomhed på, at det udleverede materiale behandles yderst fortroligt og alene overbringes til selskabets långivere. Dokumenterede undersøgelser samt konklusioner Selskabets engelske advokat Kennedys Lawfirm har udarbejdet report on title dateret den 8. maj 2006 og har i den forbindelse foretaget miljø forespørgsler til det lokale counsil. Kennedys Lawfirm har på basis heraf konkluderet følgende: Rapporten som omfatter gennemgang af ejendommens dokumenter samt byrder, lejekontraktens indhold, samt lokale miljø forespørgsler, konkluderer at K/S Glamorgan erhverver et attraktivt sikkert og omsætteligt aktiv. På baggrund af Kennedys Lawfirm s konklusion fsva. den foretagne miljøforespørgsel er det ligeledes Hesseldahl Invest s vurdering, at der på ejendommen er ordnede miljøforhold. Rapporten konkluderer endvidere, at Kennedys lawfirm ikke forventer, at selskabets investorer vil blive mødt med yderligere omkostninger på basis af de foretagne undersøgelser. Der er af King Sturge den 24. april 2006 udarbejdet en valuation rapport, som vurderer væsentlige forhold i relation til ejendommens værdi, huslejens størrelse i forhold til markedslejen samt markedsværdi ved lejertomgang. King Sturge konkluderer, at ejendommens markedsværdi er lig den erlagte pris for ejendommen GBP samt, at lejen udtrykker markedslejen for tilsvarende ejendomme henset til placering, størrelse samt anvendelses muligheder. Rapporten konkluderer endvidere, at der er stor efterspørgsel på ejendomme med tilsvarende attraktive beliggenhed, at lejers substantielle styrke, den lange uopsigelige lejekontrakt, at ejendommen er opført til det formål den anvendes til samt at der er forud aftalte huslejestigninger på 2,25 % p.a i samtlige 25 år. King Sturge konkluderer derudover, at ejendommen efter deres opfattelse repræsenterer en meget sikker investering. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 13

15 Rapporten er udarbejdet på foranledning af 1. prioritets financie, West Bromwich Commercial Limited for, at understøtte långivers sikkerhed i udlånet, herunder værdiansættelse, huslejeniveau samt værdi i tilfælde af lejertomgang. Rapporten lever op til samtlige krav stillet af West Bromwich Commercial Limited. Revisorerklæring er udarbejdet af Aaen & Co. Statsaut. revisorer as, som på baggrund af udbyders informationer har udarbejdet erklæring om prospektets forudsætninger, beregningernes rigtighed samt i hvilket omfang disse er korrekte samt konsekvente. Ejendomsadministrationen i England forestås af Matthews & Goodman, som med K/S Glamorgan har indgået en skriftlig aftale med henblik på, at drive professionel ejendomsadministration for selskabets samt tilse dets aktiver. Ejendomsadministrator er en for Hesseldahl Invest A/S mangeårig samarbejdspartner, som har mange års erfaring med ejendoms-administration. Administrator er endvidere medlem af RICS, Royal institut of chartered surveyors. Der er endvidere af Tuffin Ferraby and Taylor den 12. april 2006, udarbejdet en building survey rapport på ejendommen forud for købet. Rapporten er udarbejdet for K/S Glamorgan som ønsker ejendommens tekniske opbygning, vedligeholdelsesmæssige tilstand samt kvalitet belyst forud for købet af den. Tuffin Ferraby and Taylor har på baggrund af en tekniske gennemgang fundet, at ejendommen er vel vedligeholdt og fremstår som en sund og præsentabel ejendom i en stand som afspejler ejendommens alder. I rapporten fremhæver Tuffin Ferraby and Taylor diverse anbefalinger om reparationer, som lejer er pligtige til, at udbedre da kontrakten er indgået på FRI (full repair & insurance) vilkår. FRI vilkår betyder, at lejer hæfter for samtlige vedligeholdelsesmæssige forhold i relation til ejendommens klimaskal, interiørets stand såvel som eksteriørets vedligeholdelse. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 14

16 Ejendommen K/S Glamorgan, 77 High Street, Clydach, Swansea, West Glamorgan., UK. Ejendommen er særdeles velbeliggende på high street i Clydach, Swansea. Ejendommens areal udgør 1026 kvm. Til ejendommen hører 48 parkeringspladser i direkte forbindelse med supermarkedet. Ejendommen som er bygget til det formål til, hvilket den anvendes er opført i Bygningskomponenterne er primært stålramme, mursten og har tegl lignende tag. I byen samt nærmeste opland har ca permanent bopæl. Ejendommen er beliggende i det centrale handelscentrum og af andre erhvervsmæssige operatører kan nævnes Lloyds Pharmacy, Spar Stores & HSBC Bank. Lejer Lejer er Somerfield Stores Ltd., som fra ejendommen driver retail dagligvarer forretning under branded Somerfield. Lejekontrakten er indgået i år Virksomheden er en markant spiller indenfor segmentet high end FMCG i det engelske retail miljø. lejer blev grundlagt i 1875 og driver i dag mere end 1300 forretningsenheder fordelt over hele England, Scotland og Wales. Der drives pt. ca. 800 units som Somerfield samt ca. 500 units som Kwik Save. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 15

17 lejer udvikler sig meget hurtigt og er i stærk vækst i England såvel som på øvrige markeder. Somerfield Ltd. fokuserer strategisk på udvikling af deres Somerfield venue koncept. Moderselskabet Somerfield Ltd, som hæfter for lejers forpligtelser havde ved seneste årsregnskab aflagt 30. april 2005 en omsætning på ca. 4,6 mia. GBP samt et overskud på den ordinære drift før skat på ca. 61 mio. GBP samt en egenkapital på ca. 634 mio. GBP. På baggrund af koncernstruktur ændringer hos lejer har det ikke været muligt, at fremskaffe nøgletal for tidligere år. Selskabet betragtes af markedets finansielle operatører, som en markant stærk lejer. Ønsker De yderligere oplysninger om ovenstående lejer kan De hos Hesseldahl Invest A/S rekvirere den seneste regnskabsrapport fra selskabet, eller trække den på selskabets website Somerfield Ltd. driver følgende koncepter/brands: Somerfield er flagskibet i koncernen og flere og flere venues konverteres i dag til Somerfield stores. Somerfield Ltd. ønsker, at positionere sig som retailer i high end segmentet. Koncernens andet store brand er Kwik Save, som servicerer lavpris segmentet. Lejer har indenfor Somerfield konceptet omkring private label brands, hvoraf food tegner sig for den største andel. Selskabet blev grundlagt i 1875 og udviklede sig stabilt henover århundredeskiftet. I 1950érne begyndte man, at ændre karakter til deciderede selvbetjeningsforretninger. I 1960érne foretog selskabet regulære opkøb og indgik mergers og koncernen har siden positioneret sig som en af markedets mest udviklings- og vækstorienterede virksomheder i dagligvaresektoren. Somerfield branded er selskabets flagskib trods det, at begge brands er fint indtjenende samt i kraftig vækst. Selskabet Kwik Save blev grundlagt i 1959 og åbnede sin første forretning under navnet Value Stores i North Wales i Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 16

18 Ligesom Somerfield opbyggede Kwik Save sin position op i gennem tresserne og blev noteret på London Stock Exchange i Somerfield lod sig for et par år siden af notere igen. I 1998 indgik Somerfield Ltd. i et merger med Kwik Save, hvilket med ét gjorde det nye selskab til et af Englands mest markante dagligvarekæder. Herefter fortsatte selskabet med opkøb af bla. Grand ways, R.T Willis Ltd., William Jackson, Shoprite, Gateway etc. Af de 2 brands udgør Kwik Save low budget shopping segmentet. Somerfield Ltd. erhvervede i oktober nye venues da de overtog Safeway fra WM Morrison. I marts 2005 indgik Somerfield Ltd. en aftale om et stort sale & lease back med Palmer Capital Partnere om 118 Texaco retail forretninger, hvorfra Somerfield Ltd. s forecourt forretninger skal drives. I april 2005 indgik selskabet endvidere aftale med selskabet Fullforce Ltd. om, at etablere samt drive 22 'Essentials' forretninger på tankstationer fordelt på strategiske lokationer i hele England. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 17

19 Lejekontraktens vilkår Lejer: Ejendommens Lejer er Somerfield Stores Ltd. Somerfield House Whitchurch Lane, Bristol BS14 0TJ Reg no , VAT no Moderselskabet Somerfield Ltd. Garanterer for lejers økonomiske forpligtelser overfor lejekontrakten og dermed ejerne. Lejemålets størrelse: ca. 1026,40 kvm Starttidspunkt: På completion dagen (skødedagen) 2006 Løbetid: 25 år. Udløb 2031 Samlet årlig lejeindtægt: Lejeregulering: Lejen stiger hvert 5. år på basis af compunded 2,25 % p.a. Næste lejeregulering: Lejen fastsættes på basis af lejekontrakten som er 2,25 % p.a, svarende til en stigning på 11,77 %. I 2011 og hvert 5. år frem til aftalens udløb i Ejendommen er udlejet til lejer, frem til 2031, hvilket giver en samlet løbetid på 25 år. Lejekontrakten er en såkaldt» Full repair and insurance contract» (FRI), hvilket medfører at lejerne afholder alle omkostninger, der relaterer sig til ejendommen, hvad enten det drejer sig om drift, vedligeholdelse, forsikring etc. Lejen reguleres hvert 5 år, næste gang i 2011 og sker efter forud aftalte lejekontraktvilkår med 2,25 % compunded p.a. Lejen forhandles således ikke, men er garanteret stigende med 11,77 % ved første review. Herefter hvert 5. år frem til aftalens udløb i Vigtigt for ejer er, at lejen kun kan reguleres op og aldrig reduceres, uanset udviklingen i markedslejen. Lejeindtægten andrager i alt årligt GBP svarende til en brutto startforrentning af købsprisen på 5,41 % p.a. excl. handelsomkostninger. Dette betyder, at investeringen kan sammenlignes med en højtforrentet obligationsinvestering. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 18

20 Overblik - væsentlige budgetforudsætninger Ejendommen erhverves for GBP hvilket ved en omregningskurs på 10,75 kr./gbp svarer til 29,03 mio. DKK. Dette svarer til ca. 18,49 gange lejen. Købesummen pr. kvm. udgør ca GBP svarende til ca DKK. Der er i budgettet indlagt en lejestigning og værditilvækst på ejendommen på 2,25 % p.a. udfra ejendommens anskaffelsessum eksklusiv handelsomkostninger. Såfremt ejendommen afhændes efter 20 års ejertid er afhændelsesprisen estimeret til mere end 4,21 mio GBP. eksklusiv omkostninger, som er en proportionalitet mellem lejestigninger, værditilvækst på ejendommen samt ejendommens oprindelige anskaffelsessum. Selv ved dette konservative skøn opnår investor (ved en 10%-anpart) en særdeles attraktiv fortjeneste på godt DKK brutto og efter skat på godt DKK over de næste 20 år. Der budgetteres med en refinansiering af 1. prioriteten i Renten på 1. prioriteten er fast fra completion tidspunktet og 10 år frem og forudsættes, at udgøre 5,85 % - renten kan afvige herfra i både negativ såvel som gunstig retning. Renten på den danske kassekredit er variabel og udgør fra start 5,50 %. Selskabsadministrationshonoraret udgør fra etablering af projektet kr og stiger med huslejestigningerne og med samme sats. Komplementaren udlåner sin kapital til kommanditselskabet og modtager renten diskontoen + 2 % herfor. De samlede købs- og handelsomkostninger er beregnet af Hesseldahl Invest A/S til at udgøre 15 % af ejendommens købesum. I England udgør omkostningerne til byggeteknisk rapport, ejendomsmægler, stempel af skøde, moms, finansiering, advokater, valuation rapport samt arrangement fee til 1. prioritets financie 8,94 % svarende til ca GBP. Udbyderhonorar inkl. dækning af omkostninger til markedsundersøgelser, selskabsetableringer, formidling, formueopgørelser, kreditgodkendelser, etablering af PBS webservice, bank m.v. udgør 6,06 % svarende til ca GBP. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 19

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS

Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Evostate Kastanjehaven, Lystrup ApS Ejendommens pris Inklusiv handelsomkostninger Kr. 160.853.726 Kvadratmeterpris: Kr. 15.111 Ejendommens startafkast: 5,92% - 6,04 % Selskabskapital: Kr. 30.000.000 Investor

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00.

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 11. oktober kl. 9.00. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.52 / 2010 Hellerup, 28. september 2010 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 Bestyrelsen

Læs mere

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER

SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER BUTIKKEN LEVER OG HAR DET GODT SÆLG DINE BRUGTE ANPARTER ASSET MANAGEMENT I TYSKLAND Nr. 3 November 2013 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 VELKOMMEN Kære læser. Der sker meget i K/S-branchen i øjeblikket.

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser

Alt om andelsboliger. Landsdækkende serviceydelser Alt om andelsboliger Landsdækkende serviceydelser 2 Forord Aldrig har du som andelshaver kunnet få så meget på et sted. Andelsboligforeningsområdet undergår for tiden en rivende udvikling og det stiller

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011)

FORENINGSGRANSKNING. A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) FORENINGSGRANSKNING A/B (beliggende, ) (udarbejdet maj 2011) 1. GRANSKNING 1.1 Formål Andelsboligforeningens forhold af såvel juridisk som økonomisk karakter gennemgås og kommenteres med særlig vægt på

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger

KONCEPT for billige boliger Andelsboliger KONCEPT for billige boliger Andelsboliger FONDEN FOR BILLIGE BOLIGER RAGNAGADE 7 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 8833 2211 WWW.BILLIGEBOLIGER.DK KEB/DBO-E-070201-KONCEPT-rev0 Side 2 af 48 Indhold / 1/ Sammenfatning...4

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere