Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledende bemærkninger 1. Ledelsen 1. K/S Glamorgan i hovedtræk 2. Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3. Præsentation 6"

Transkript

1 K/S Glamorgan Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger 1 Ledelsen 1 K/S Glamorgan i hovedtræk 2 Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan 3 Præsentation 6 Den begunstigede opsparing i fast ejendom 7 Derfor kan De med fordel vælge engelske ejendomme 8 Attraktiv finansiering 10 Ejendoms- og selskabsadministration 11 Kreditvurdering 12 Dokumenterede undersøgelser samt konklusioner 13 Lejer 15 Overblik væsentlige budgetforudsætninger 19 Hæftelse 20 Kapitalbehov og finansiering 21 Følsomhedsberegninger 23 Afskrivning og beskatning 24 Skatteprovenu til den danske stat 27 Udbydererklæring 27 Afsluttende bemærkninger 28 Bilag: Investorbudget samt kommanditselskabsbudget. Vedtægter for komplementarselskabet Glamorgan ApS. Vedtægter for K/S Glamorgan. Selskabsadministrationsaftale. Tegningsaftale. Revisorerklæring Advokaterklæring

2 Indledende bemærkninger Hesseldahl Invest A/S er medlem af Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, DEB og er derfor underlagt strenge krav til indholdet af vore prospekter. Hesseldahl Invest opfylder i enhver sammenhæng disse krav. Besøg og læs mere om foreningen. Vi lægger stor vægt på at vore projekter er veldokumenterede samt oplysende i alle aspekter, men hører meget gerne fra dem, såfremt der måtte være behov for yderligere oplysninger, som ikke allerede er belyst i nærværende prospekt Hesseldahl Invest A/S har igennem en lang årrække opbygget et bredt og dybdegående branchekendskab på det engelske erhvervsejendoms marked indenfor kundetilpassede investeringsejendomme. For at kunne nå vore målsætninger fsva. sikkerhed samt kapitalforrentning på vegne af vore kunder, stiller vi store krav til os selv såvel som til vore samarbejdspartnere. Dette gælder selvsagt i såvel etableringsfasen, i det vedligeholdende, administrative samt værdi opbyggende investeringsforløb. Ledelsen Bestyrelsen i Hesseldahl Invest A/S består af Direktør Lars Hesseldahl, Inge Hesseldahl samt Andreas Vidførle Pedersen. Lars Hesseldahl udgør direktionen og forestår den daglige ledelse samt selskabets drift. K/S Glamorgan er vort seneste investeringsprojekt, som vi på baggrund af kombinationen imellem sikkerhed, afkast samt det værdiopbyggende potentiale i projektet er stolte af, at kunne give vores bedste anbefaling. God fornøjelse med prospektet. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 1

3 K/S Glamorgan i hovedtræk Kommanditselskabet har til formål at erhverve, eje og udleje ejendommen beliggende 77 High Street, Clydach, Swansea, West Glamorgan, UK. Dette prospekt har til formål, at tilvejebringe det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for interesserede investorer forud for beslutning om deltagelse. Ejendommen erhverves som en sale & lease back for GBP Hertil skal lægges handlens omkostninger. Ejendommen udbydes til en begrænset kreds på maksimalt 10 til Danmark hørende skattepligtige personer. Hesseldahl Invest A/S indestår for, at selskabet eller andre koncernforbundne selskaber ikke formidler andre sale & lease back projekter i Om ejendommen og lejekontrakten indhold kan vi indledningsvis kort præsentere følgende: Ejendommen er en high street ejendom og er meget velbeliggende på 77 High Street, Clydach, Swansea. Ejendommen erhverves på en såkaldt lang leasehold kontrakt, hvilket betyder, at selskabet erhverver ejendommen, som er beliggende på lejet grund. Grunden er lejet af The City and County of Swansea på en uopsigelig 125-årig leasehold fra 8. januar 1991 til 8. januar Lejen er fastsat til, at udgøre 100 GBP årligt. Ejendommen er opført i 1995 og er konstrueret i stål skelet med murstensvægge. Taget er udført som et teglstens tag Ejendommen er opført til det formål den anvendes til og fremstår vel vedligeholdt og råder over 48 parkeringspladser ved ejendommen. Lejekontrakten er indgået i 2006 på en 25-årig uopsigelig lejekontrakt. Der henstår således endnu 25 år på kontrakten, Kontrakten er indgået med lejer med 5-årige rent reviews. Selskabet driver fra ejendommen retail dagligvarehandel under branded Somerfield. lejer Somerfield Stores Ltd. som ligger i koncernen Somerfield Ltd. med hovedsæde i Bristol, er stiftet i 1875 af en lokal købmand Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 2

4 og ejer samt driver i dag mere end forretningsenheder primært under navnene Somerfield og Kwik Save. Forretningskonceptet er indarbejdet og udvikler sig kraftigt i disse år, både hvad angår resultater samt antallet af forretningsenheder. Ejendommen erhverves efter vores opfattelse på konkurrencedygtige markedsvilkår og vurderes derfor som omsættelig på både kort såvel, som på lang sigt. Lejen reguleres hvert 5. år og næste lejeregulering finder sted i 2011 og stiger ved denne lejlighed 11,77 % til GBP. Kontrakten er endvidere indgået på upwards only vilkår, hvilket betyder, at lejen aldrig kan reduceres. Lejekontrakten er en såkaldt FRI-kontrakt. Dette betyder, at lejer er ansvarlig for alle til ejendommen relaterede driftsomkostninger, såsom ejendomsskatter, forsikring samt vedligehold såvel indvendigt som udvendigt i hele lejeperioden. De har som investor positiv akkumuleret likviditet i hele investeringens løbetid. Brutto startforrentning, før handelsomkostninger, andrager ca. 5,41%. Lejekontrakten er indgået på vilkår der garanterer huslejestigninger på 2,25 % årligt i hele lejekontraktens løbetid. Tilskrivning af stigningerne sker hvert 5. år i forbindelse med de aftalte rent review datoer, første gang i Samarbejdspartnere i K/S Glamorgan Dansk advokat er Lett Advokatfirma, Rådhuspladsen 4, 1550 København V. Lett Advokatfirma forestår og er ansvarlige for udarbejdelse af selskabsretlige dokumenter vedr. kommanditselskabet og komplementarselskabet. Lett Advokatfirma udarbejder endvidere erklæring i overensstemmelse med Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings retningslinier omkring, at det juridiske og selskabsretlige i projektet overholder gældende dansk lovgivning. Derudover håndterer Lett Advokatfirma slutfasen omkring completion (skøde) på ejendommen. Besøg virksomheden på Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 3

5 Dansk revisor er JWS-REVISION Registreret revisionsaktieselskab, Hovedgaden 25, 3460 Birkerød. JWS-REVISION er ansvarlig for, at udarbejde årsrapporter samt skattebilag på baggrund af de til enhver tid gældende regler i årsregnskabsloven for selskaber af nærværende klasse. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med samt på baggrund af talmateriale leveret af Hesseldahl Invest A/S. Besøg JWS-Revision på Dansk Revisor, erklæring, er Aaen & Co. Statsaut. revisorer as, Kongevejen 3, 3000 Helsingør der udarbejder revisorerklæring, som har til formål, at bekræfte, at anvendte forudsætninger kan anses som rimelige samt, at projektet opfylder de nuværende skatteretslige forudsætninger for, at være afskrivningsberettiget og at skatteregler er korrekt samt fyldestgørende beskrevet. Erklæringen har overordnet set til formål, at give investor det bedst mulige beslutningsgrundlag fvsa. Investeringens kvalitet under de anvendte principper, regelsæt samt nuværende lovgivning på området. Læs mere om Aaen & Co. på Engelsk advokat er Kennedys Lawfirm, Longbow House, 14-20, Chiswell Street. London, EC1Y 4TW. Kennedys Lawfirm er ansvarlig for, at udarbejde rapporten (report on title). Rapporten udtrykker advokatvirksomhedens konklusion om samtlige ejendomsrelaterede aftaleforhold, som er relevante for investors mulighed for, at kunne bedømme kvaliteten af lejekontrakten, herunder grundlæggende sikkerheden i investeringen. Denne rapport er investors sikkerhed for, at ejendommen samt den forbundne lejekontrakt opfylder de betingelser, købet er indgået på betingelse af. Endvidere at der ikke senere kan gøres krav gældende imod de nye ejere på basis af aftaler og forhold forud for investors køb samt at alle andre aftaleretslige samt kontraktslige forhold kan håndhæves efter engelsk lov og ret. Kennedys law firm bistår endvidere selskabet fsva. due dilligence, person-og selskabsregistreringer hos relevante engelske myndigheder, engelsk momsregistrering, moneylaundring, håndtering af kontrakter med finansieringkilder i England såvel som i Danmark, udarbejdelse af aftalegrundlag med selskabets Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 4

6 udnævnte ejendomsadministrator samt gennemførsel af completion (skøde på ejendommen) handlingen. Kennedys Lawfirm kan besøges på Engelsk revisor er krogh & Partners Ltd., 823 Salisbury House, 29 Finsbury Circus, London EC2M 5QQ. Krogh & Partners Ltd. har ansvar for på basis af materiale fremsendt af dels Hesseldahl Invest A/S samt dels af den udnævnte engelske ejendomsadministrator, at udføre revision for selskabet, herunder at udarbejde engelske selvangivelser samt årsrapporter for samtlige investorer såvel som for selskabet. Læs mere om Krogh & Partners Ltd. på Engelsk ejendomsadministrator er Matthews & Goodman, 196 Deansgate, M3 3WF Manchester, UK. Administrator er ansvarlig for, at det med lejer indgåede aftalegrundlag overholdes af lejer, at besigtige samt administrere investorernes ejendom stringent efter lejekontraktens indhold overfor lejer/erne. Matthews & Goodman skal endvidere formidle skriftlige rapporter kvartalsvist til engelsk revisor samt Hesseldahl Invest A/S om ejendommens tilstand samt øvrige relevante forhold samt derudover tilsvarende kvartalsvist fremsende finansielle statusrapporter om økonomiske bevægelser i indtægter og udgifter i perioden. Hesseldahl Invest A/S vil tilsvarende kvartalsvist udsende statusrapporter til samtlige investorer for, at alle til stadighed modtager information om den løbende drift på ejendommen. Matthews & Goodman kan besøges på Building Survey, Tuffin Ferraby and Taylor har for K/S Glamorgan udarbejdet en preacquisition survey på bygningen forud for vores beslutning om køb. Rapporten er en strukturel gennemgang af ejendommens tekniske opbygning, stand og kvalitet. Ejendomsvurdering England, King Sturge, 7 Stratford Place, London W1C 1ST. King Sturge har på anmodning af 1. prioritets financie udarbejdet en valuation report på ejendommen. Rapporten er den engelske 1. prioritets financie s grundlag samt incitament for, at udstede den fornødne låneramme til ejendommens erhvervelse. Rapporten vurderer ejendommens, beliggenhed, anvendelighed, markedsværdi, herunder nuværende Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 5

7 lejeindtægt i forhold til markedslejen for tilsvarende ejendomme, lejekontraktens længde og øvrige vilkår samt endeligt ejendommens omsættelighed. På grundlag af den udarbejdede rapport udsteder den engelske långiver sit finansieringstilsagn. Besøg King Sturge website på Udbyder erklærer herved, at Hesseldahl Invest A/S og koncernens øvrige selskaber, ingen økonomiske sammenfaldende interesser har med omstående rådgivere samt samarbejdspartnere. Præsentation Hesseldahl Invest A/S har hermed fornøjelsen af at indbyde Dem til tegning af anparter i K/S Glamorgan. K/S Glamorgan har alene til formål at erhverve, eje og udleje en engelsk udlejningsejendom med henblik på, at forrente samt formueforøge den investerede kapital maksimalt. Der er her tale om en ejendomsinvestering, som efter engelske forhold, indeholder særligt attraktive sikkerhedsaspekter i relation til lejekontrakternes vilkår. Investeringen henvender sig til investorer, der har en solid formue samt en højere personlig indkomst. Købet og driften af ejendommen sker med henblik på, at sikre investor en maksimal formuetilvækst på grundlag af en lavrisiko investering i en fuldt udlejet udlejningsejendom. Dette søges opnået dels gennem finansiering på attraktive vilkår dels gennem ejendommens almindelige drift samt den forventede formuetilvækst og endelig gennem lejekontraktens restløbetid på ca. 25 år, hvortil kommer muligheden for, at lejer kan forlænge kontrakten ved forhandling. Profilen i investeringen er således sikkerhed og opsparing og henvender sig derfor hovedsageligt til investorer, der lægger vægt på en sund ejendomsinvestering med et solidt indtjeningspotentiale. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 6

8 Der er ikke tale om et offentligt udbud og prospektet er derfor ikke omfattet af lov om udbud af visse værdipapirer, lov nr. 168 af 14. marts 2001, kap. 12, der omhandler bestemmelser om prospekter i offentligt udbud. Vi har imidlertid bestræbt os på, at give Dem samme information, som kræves i henhold hertil. Den begunstigede opsparing i fast ejendom De fleste højtlønnede har i dag en kapitalpension eller ratepension via deres ansættelse, hvor der typisk indbetales op til 20 % af årslønnen. Formålet med disse skattebegunstigede opsparingsformer er at supplere de offentlige ydelser, der ydes når De når Deres 3. alder. Flere og flere har et ønske om at starte Deres otium i en tidligere alder og samtidigt opretholde sin levestandard. En konsekvens heraf er, at De skal afsætte en større andel af Deres indkomst til opsparing, hvilket betyder, at Deres rådighedsbeløb i hverdagen nedsættes. Dette kan begrænse Dem i at spare det op, der reelt skal til for at få opfyldt Deres ønsker. I Deres hverdag er De vant til at tjene penge på det, De er uddannet til og erfaren i. Mange investeringsformer kræver en konstant professionel overvågning og må derfor betegnes som værende en aktiv og dermed tidskrævende investering, der fordrer en ikke ubetydelig indsigt. Når De ønsker at fokusere på sikkerhed findes der efter vores opfattelse, kun få egnede investeringsformer, heriblandt bl.a. obligationsinvesteringer, investering i fast ejendom samt jord. Som opsparingsform har ejendomsinvesteringen det særlige karakteristika, at værdistigning på ejendomme som minimum altid har fulgt den almindelige prisudvikling og i flere perioder oversteget denne. Dette gælder både i Danmark og England samt de fleste andre europæiske lande. Ser man på værditilvæksten på fast ejendom over en tilsvarende tidshorisont på år har denne derfor som oftest været stigende. Ønsker De at supplere Deres opsparing, kan De via investering i en udlejningsejendom opnå en solid opsparing, uden at sænke Deres private rådighedsbeløb. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 7

9 Som investor i en udlejningsejendom opnår De et skattemæssigt fradrag i Deres personlige indkomst, hvorved De kan opnå en attraktiv opsparing uden brug af egne frie midler. Derfor kan De med fordel vælge engelske ejendomme Markedet for investeringer i engelske udlejningsejendomme er ganske betydeligt, idet der i England er århundreders traditioner for, at det er et selvstændigt erhverv at eje bygninger og udleje disse. Det er derfor almindeligt, at virksomheder lejer sig ind hos en udlejer, og det er kun et fåtal af samtlige erhvervsbygninger, der ejes af de virksomheder, der anvender disse. Det engelske ejendomsmarked er ligeledes præget af, at de engelske finansielle institutioner er meget aktive på markedet og har en betydelig del af deres investeringsportefølje placeret i fast ejendom. Det engelske Angelsaksiske retssystem er baseret på common law, der adskiller sig markant fra kontinental ret, hvilket også indbefatter dansk ret. Den væsentligste forskel består i, at retssystemet er opbygget omkring retspraksis case law, hvilket særligt i dets aftalesystem påvirker udformningen af engelske lejekontrakter samt ejendomshandler. I England gør man brug af et fortolkningssystem, der betegnes som the litteral rule, hvilket betyder, at dokumenter fortolkes yderst bogstaveligt således, at det, der er nedskrevet er gældende og eventuelle udeladelser er et udtryk for, at aftaleparterne ikke ønsker at gøre disse gældende i deres aftale. Disse forhold sammenholdt med de konkrete kontraktlige forpligtelser fra lejer overfor udlejer/ejer af udlejningsejendomme gør gennemsigtigheden og dermed sikkerheden for investor betydelig mere attraktiv i en engelsk ejendom frem for eksempelvist en dansk eller tysk ejendom. Det er således vores faste overbevisning, at det engelske ejendomsmarked, i hele sin substans, er det mest attraktive at investere i for danske investorer. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 8

10 I det følgende vil De blive præsenteret for de kontraktlige fordele De opnår som investor i en engelsk udlejningsejendom. Lange uopsigelige lejekontrakter England har fra gammel tid en tradition for indgåelse af endog meget lange lejekontrakter - typisk fra års uopsigelighed og opefter for begge parter. Denne tradition adskiller sig væsentligt fra, hvad der er kutyme på de øvrige europæiske erhvervsejendomsmarkeder, hvor lejekontrakter sjældent er uopsigelige i mere end 8-10 år. Såvel lejer som ejer opnår herved en række fordele. Lejer kan disponere langsigtet og undgår risikoen for at blive tvunget væk fra sit lejemål med tab af goodwill og kundekreds til følge. Ligeledes kan ejer kalkulere med en langsigtet og sikker indtjening. Ny lejelov fra 1. januar 1996 Lejekontrakter indgået efter 1. januar 1996 er opbygget således, at oprindelig lejer har samtlige forpligtelser for lejemålet i hele kontraktens løbetid. Dog vil en sådan garanti ikke kunne opnås, hvis den nye lejers finansielle styrke er af samme styrke som den fraflyttende lejer. I tilfælde af, at anden lejer afstår lejemålet til en tredje lejer, vil den oprindelige lejer ikke længere være forpligtet i relation til kontrakten uanset de tilkommendes finansielle kapacitet. Krav om garanti fra fraflyttende lejere kan ikke fremsættes udenfor rimelighed. Ejerne af ejendommen vil således have mulighed for, at flere lejere samtidigt er forpligtigede overfor lejekontraktens aftalte vilkår. Dette betyder at såfremt siddende lejer ikke kan overholde sine forpligtelser, vil den forrige lejer, såfremt der er en sådan, være forpligtet overfor lejekontrakten. Lejeregulering hvert 5. år - og aldrig nedad Da lejekontrakterne i England, som nævnt, kan være særdeles lange, er det derfor væsentligt for ejer, at lejen som minimum følger den generelle prisudvikling. Normalt aftales der således lejeregulering hvert 5. år (rent review), under ledelse af chartered surveyors. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 9

11 Lejen kan imidlertid aldrig reduceres, uanset om markedslejen skulle falde drastisk. Dette modsat Danmark, hvor ejeren står væsentligt svagere. Her har lejer mulighed for at få den aftalte leje reduceret ved hjælp af det danske retssystem, hvis lejer kan dokumenterer, at markedslejen er faldet i forhold til den aftalte leje. FRI-kontrakter Lejekontrakterne i England er typisk de såkaldte FRI-kontrakter full repair and insurance contracts, hvilket betyder, at lejerne afholder alle omkostninger, der relaterer sig til ejendommen, hvad enten det drejer sig om drift, forsikring, udvendig og indvendig vedligeholdelse eventuelle fornyelser samt skatter. I Danmark er det derimod oftest sådan, at ejer dækker ejendommens omkostninger til samtlige udvendige vedligeholdelser, såsom facade mv., hvorfor man løbende må påregne en ikke uvæsentlig og i visse tilfælde svært budgettérbar driftsomkostning. Attraktiv finansiering I England er der, modsat Danmark, kutyme for, at udlejningsejendomme finansieres på 1. prioriteten med op til % af købesummen på 20-årige lån (mortgage bank). Denne belåning er selvfølgelig kun mulig på ejendomme, hvor den engelske mortgage bank vurderer, at der er sket udlejning til en yderst kreditværdig lejer på så langt et åremål, at banken ikke vurderer, at påtage sig risiko, der berettiger til yderligere sikkerhedsstillelse fra investors side. Da belåningsgraden på 1. prioriteten udtrykker, hvorvidt aktivet erhverves til markedspris er det selvsagt af afgørende betydning, at den engelske mortgage bank stiller den højest mulige belåning til rådighed. Belåningsgraden på den inderste prioritet er på det engelske erhvervsejendomsmarked reelt retningsgivende for den korrekte værdiansættelse på aktivet, hvorved risikoen for, at erhverve investeringen for dyrt, herved er afdækket. I danske udlejningsejendomme vil finansieringen på 1. prioriteten som oftest udgøre 60 %, hvilket isoleret set intet siger om aktivets markedsværdi. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 10

12 Det engelske ejendomsmarked adskiller sig derfor ikke kun på lejevilkårene, men også på de finansielle konditioner i forhold til det danske og det øvrige europæiske ejendomsmarked - og det i en markant positiv retning. Ejendoms- og selskabsadministration Afgørende for et tilfredsstillende investeringsforløb er valg af de rigtige finansieringsformer samt omhyggelig administration af henholdsvist ejendommen samt selskabet. Administration af selskabets ejendom varetages af en udpeget engelsk ejendomsadministrator, der opfylder reglerne i anpartslovgivningen. Selskabsadministrationen i Danmark vil blive udført af Hesseldahl Invest A/S, der har indgået en selskabsadministrationsaftale med kommanditselskabet, der kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel, til et kalenderårs udløb. I etableringsåret udgør det ekstraordinære selskabsadministrationshonorar kr ,00, beløbet opkræves ved completion og tillægges ikke moms. Fra 1. januar 2007 oppebærer Administrator et årligt vederlag på kr ,00 beløbet opkræves kvartalsvist forud og tillægges ikke moms. Kommanditselskabets ledelse skal forestås af selskabets bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Indkaldelser udføres af Hesseldahl Invest A/S. Komplementarselskabet Glamorgan ApS skal ikke have nogen bestyrelse. Selskabet ledes af en direktør, der vælges af generalforsamlingen for ét år af gangen. Indtil første årsrapport aflægges, tegner Lars Hesseldahl komplementarselskabet som direktør. Direktøren opnår ikke honorar herfor. Hesseldahl Invest A/S vil drage omsorg for at overholde gældende regnskabsregler og i øvrigt varetage selskabets interesser overfor långivere samt selskabets øvrige samarbejdspartnere. Endvidere skal Hesseldahl Invest A/S overbringe materiale til selskabets revisor, således at denne hvert år vil kunne udarbejde bilag til brug for den enkelte investor. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 11

13 Selskabets engelske revisor varetager indberetningspligten for så vidt angår de relevante oplysninger til de engelske skattemyndigheder. Kreditvurdering Som investor bliver De kreditvurderet. For at sikkerheden for hver enkelt investor opretholdes, stilles der krav til Dem og Deres medinvestorers indkomst- og formueforhold. Hesseldahl Invest A/S vil foretage kreditvurderingen af hver enkelt investor, og på baggrund af denne indstille til yderligere kreditvurdering hos de deltagende finansieringskilder. Formålet med kreditvurderingen er at sikre at samtlige investorer kan overholde forpligtelserne til kommanditselskabet og dets finansieringskilder, hvilket er i såvel kommanditselskabets samt i de enkelte investorers interesse. Udgangspunktet er enkelt. Der skal være en velafbalanceret sammenhæng mellem Deres økonomiske formåen og den investering, De ønsker at foretage. Således tilpasser vi den enkelte investering til Deres økonomi. Dette øger samtidig Deres sikkerhed, idet vi naturligvis har tilsvarende indsigt i Deres medinvestorers økonomiske formåen. Det er endvidere vores erfaring, at veldokumenterede ejendomsinvesteringer tiltrækker gode solide investorer. Disse forhold medfører mere attraktive finansieringsvilkår, hvilket yderligere er med til at gøre Deres investering og opsparing mere sikker. Til brug for vor kreditvurdering skal vi derfor kende til Deres formue- og indkomstmæssige forhold. De skal derfor ved tegning levere den fornødne information, som gør det muligt, at udarbejde en regnskabsmæssig formueopgørelse. Derudover skal De leverer materiale af verifikationsmæssig karakter, kopi af pas, sygesikringsbevis, kørekort etc. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 12

14 Nævnte oplysninger skal afgives både for Dem og evt. ægtefælle. I tilfælde hvor det ikke er muligt, at adskille Deres personlige formue fra Deres eventuelle ægtefælles, vil den danske financier som oftest bede begge parter om, at underskrive de danske lånedokumenter. Hesseldahl Invest A/S ønsker, at henlede Deres opmærksomhed på, at det udleverede materiale behandles yderst fortroligt og alene overbringes til selskabets långivere. Dokumenterede undersøgelser samt konklusioner Selskabets engelske advokat Kennedys Lawfirm har udarbejdet report on title dateret den 8. maj 2006 og har i den forbindelse foretaget miljø forespørgsler til det lokale counsil. Kennedys Lawfirm har på basis heraf konkluderet følgende: Rapporten som omfatter gennemgang af ejendommens dokumenter samt byrder, lejekontraktens indhold, samt lokale miljø forespørgsler, konkluderer at K/S Glamorgan erhverver et attraktivt sikkert og omsætteligt aktiv. På baggrund af Kennedys Lawfirm s konklusion fsva. den foretagne miljøforespørgsel er det ligeledes Hesseldahl Invest s vurdering, at der på ejendommen er ordnede miljøforhold. Rapporten konkluderer endvidere, at Kennedys lawfirm ikke forventer, at selskabets investorer vil blive mødt med yderligere omkostninger på basis af de foretagne undersøgelser. Der er af King Sturge den 24. april 2006 udarbejdet en valuation rapport, som vurderer væsentlige forhold i relation til ejendommens værdi, huslejens størrelse i forhold til markedslejen samt markedsværdi ved lejertomgang. King Sturge konkluderer, at ejendommens markedsværdi er lig den erlagte pris for ejendommen GBP samt, at lejen udtrykker markedslejen for tilsvarende ejendomme henset til placering, størrelse samt anvendelses muligheder. Rapporten konkluderer endvidere, at der er stor efterspørgsel på ejendomme med tilsvarende attraktive beliggenhed, at lejers substantielle styrke, den lange uopsigelige lejekontrakt, at ejendommen er opført til det formål den anvendes til samt at der er forud aftalte huslejestigninger på 2,25 % p.a i samtlige 25 år. King Sturge konkluderer derudover, at ejendommen efter deres opfattelse repræsenterer en meget sikker investering. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 13

15 Rapporten er udarbejdet på foranledning af 1. prioritets financie, West Bromwich Commercial Limited for, at understøtte långivers sikkerhed i udlånet, herunder værdiansættelse, huslejeniveau samt værdi i tilfælde af lejertomgang. Rapporten lever op til samtlige krav stillet af West Bromwich Commercial Limited. Revisorerklæring er udarbejdet af Aaen & Co. Statsaut. revisorer as, som på baggrund af udbyders informationer har udarbejdet erklæring om prospektets forudsætninger, beregningernes rigtighed samt i hvilket omfang disse er korrekte samt konsekvente. Ejendomsadministrationen i England forestås af Matthews & Goodman, som med K/S Glamorgan har indgået en skriftlig aftale med henblik på, at drive professionel ejendomsadministration for selskabets samt tilse dets aktiver. Ejendomsadministrator er en for Hesseldahl Invest A/S mangeårig samarbejdspartner, som har mange års erfaring med ejendoms-administration. Administrator er endvidere medlem af RICS, Royal institut of chartered surveyors. Der er endvidere af Tuffin Ferraby and Taylor den 12. april 2006, udarbejdet en building survey rapport på ejendommen forud for købet. Rapporten er udarbejdet for K/S Glamorgan som ønsker ejendommens tekniske opbygning, vedligeholdelsesmæssige tilstand samt kvalitet belyst forud for købet af den. Tuffin Ferraby and Taylor har på baggrund af en tekniske gennemgang fundet, at ejendommen er vel vedligeholdt og fremstår som en sund og præsentabel ejendom i en stand som afspejler ejendommens alder. I rapporten fremhæver Tuffin Ferraby and Taylor diverse anbefalinger om reparationer, som lejer er pligtige til, at udbedre da kontrakten er indgået på FRI (full repair & insurance) vilkår. FRI vilkår betyder, at lejer hæfter for samtlige vedligeholdelsesmæssige forhold i relation til ejendommens klimaskal, interiørets stand såvel som eksteriørets vedligeholdelse. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 14

16 Ejendommen K/S Glamorgan, 77 High Street, Clydach, Swansea, West Glamorgan., UK. Ejendommen er særdeles velbeliggende på high street i Clydach, Swansea. Ejendommens areal udgør 1026 kvm. Til ejendommen hører 48 parkeringspladser i direkte forbindelse med supermarkedet. Ejendommen som er bygget til det formål til, hvilket den anvendes er opført i Bygningskomponenterne er primært stålramme, mursten og har tegl lignende tag. I byen samt nærmeste opland har ca permanent bopæl. Ejendommen er beliggende i det centrale handelscentrum og af andre erhvervsmæssige operatører kan nævnes Lloyds Pharmacy, Spar Stores & HSBC Bank. Lejer Lejer er Somerfield Stores Ltd., som fra ejendommen driver retail dagligvarer forretning under branded Somerfield. Lejekontrakten er indgået i år Virksomheden er en markant spiller indenfor segmentet high end FMCG i det engelske retail miljø. lejer blev grundlagt i 1875 og driver i dag mere end 1300 forretningsenheder fordelt over hele England, Scotland og Wales. Der drives pt. ca. 800 units som Somerfield samt ca. 500 units som Kwik Save. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 15

17 lejer udvikler sig meget hurtigt og er i stærk vækst i England såvel som på øvrige markeder. Somerfield Ltd. fokuserer strategisk på udvikling af deres Somerfield venue koncept. Moderselskabet Somerfield Ltd, som hæfter for lejers forpligtelser havde ved seneste årsregnskab aflagt 30. april 2005 en omsætning på ca. 4,6 mia. GBP samt et overskud på den ordinære drift før skat på ca. 61 mio. GBP samt en egenkapital på ca. 634 mio. GBP. På baggrund af koncernstruktur ændringer hos lejer har det ikke været muligt, at fremskaffe nøgletal for tidligere år. Selskabet betragtes af markedets finansielle operatører, som en markant stærk lejer. Ønsker De yderligere oplysninger om ovenstående lejer kan De hos Hesseldahl Invest A/S rekvirere den seneste regnskabsrapport fra selskabet, eller trække den på selskabets website Somerfield Ltd. driver følgende koncepter/brands: Somerfield er flagskibet i koncernen og flere og flere venues konverteres i dag til Somerfield stores. Somerfield Ltd. ønsker, at positionere sig som retailer i high end segmentet. Koncernens andet store brand er Kwik Save, som servicerer lavpris segmentet. Lejer har indenfor Somerfield konceptet omkring private label brands, hvoraf food tegner sig for den største andel. Selskabet blev grundlagt i 1875 og udviklede sig stabilt henover århundredeskiftet. I 1950érne begyndte man, at ændre karakter til deciderede selvbetjeningsforretninger. I 1960érne foretog selskabet regulære opkøb og indgik mergers og koncernen har siden positioneret sig som en af markedets mest udviklings- og vækstorienterede virksomheder i dagligvaresektoren. Somerfield branded er selskabets flagskib trods det, at begge brands er fint indtjenende samt i kraftig vækst. Selskabet Kwik Save blev grundlagt i 1959 og åbnede sin første forretning under navnet Value Stores i North Wales i Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 16

18 Ligesom Somerfield opbyggede Kwik Save sin position op i gennem tresserne og blev noteret på London Stock Exchange i Somerfield lod sig for et par år siden af notere igen. I 1998 indgik Somerfield Ltd. i et merger med Kwik Save, hvilket med ét gjorde det nye selskab til et af Englands mest markante dagligvarekæder. Herefter fortsatte selskabet med opkøb af bla. Grand ways, R.T Willis Ltd., William Jackson, Shoprite, Gateway etc. Af de 2 brands udgør Kwik Save low budget shopping segmentet. Somerfield Ltd. erhvervede i oktober nye venues da de overtog Safeway fra WM Morrison. I marts 2005 indgik Somerfield Ltd. en aftale om et stort sale & lease back med Palmer Capital Partnere om 118 Texaco retail forretninger, hvorfra Somerfield Ltd. s forecourt forretninger skal drives. I april 2005 indgik selskabet endvidere aftale med selskabet Fullforce Ltd. om, at etablere samt drive 22 'Essentials' forretninger på tankstationer fordelt på strategiske lokationer i hele England. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 17

19 Lejekontraktens vilkår Lejer: Ejendommens Lejer er Somerfield Stores Ltd. Somerfield House Whitchurch Lane, Bristol BS14 0TJ Reg no , VAT no Moderselskabet Somerfield Ltd. Garanterer for lejers økonomiske forpligtelser overfor lejekontrakten og dermed ejerne. Lejemålets størrelse: ca. 1026,40 kvm Starttidspunkt: På completion dagen (skødedagen) 2006 Løbetid: 25 år. Udløb 2031 Samlet årlig lejeindtægt: Lejeregulering: Lejen stiger hvert 5. år på basis af compunded 2,25 % p.a. Næste lejeregulering: Lejen fastsættes på basis af lejekontrakten som er 2,25 % p.a, svarende til en stigning på 11,77 %. I 2011 og hvert 5. år frem til aftalens udløb i Ejendommen er udlejet til lejer, frem til 2031, hvilket giver en samlet løbetid på 25 år. Lejekontrakten er en såkaldt» Full repair and insurance contract» (FRI), hvilket medfører at lejerne afholder alle omkostninger, der relaterer sig til ejendommen, hvad enten det drejer sig om drift, vedligeholdelse, forsikring etc. Lejen reguleres hvert 5 år, næste gang i 2011 og sker efter forud aftalte lejekontraktvilkår med 2,25 % compunded p.a. Lejen forhandles således ikke, men er garanteret stigende med 11,77 % ved første review. Herefter hvert 5. år frem til aftalens udløb i Vigtigt for ejer er, at lejen kun kan reguleres op og aldrig reduceres, uanset udviklingen i markedslejen. Lejeindtægten andrager i alt årligt GBP svarende til en brutto startforrentning af købsprisen på 5,41 % p.a. excl. handelsomkostninger. Dette betyder, at investeringen kan sammenlignes med en højtforrentet obligationsinvestering. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 18

20 Overblik - væsentlige budgetforudsætninger Ejendommen erhverves for GBP hvilket ved en omregningskurs på 10,75 kr./gbp svarer til 29,03 mio. DKK. Dette svarer til ca. 18,49 gange lejen. Købesummen pr. kvm. udgør ca GBP svarende til ca DKK. Der er i budgettet indlagt en lejestigning og værditilvækst på ejendommen på 2,25 % p.a. udfra ejendommens anskaffelsessum eksklusiv handelsomkostninger. Såfremt ejendommen afhændes efter 20 års ejertid er afhændelsesprisen estimeret til mere end 4,21 mio GBP. eksklusiv omkostninger, som er en proportionalitet mellem lejestigninger, værditilvækst på ejendommen samt ejendommens oprindelige anskaffelsessum. Selv ved dette konservative skøn opnår investor (ved en 10%-anpart) en særdeles attraktiv fortjeneste på godt DKK brutto og efter skat på godt DKK over de næste 20 år. Der budgetteres med en refinansiering af 1. prioriteten i Renten på 1. prioriteten er fast fra completion tidspunktet og 10 år frem og forudsættes, at udgøre 5,85 % - renten kan afvige herfra i både negativ såvel som gunstig retning. Renten på den danske kassekredit er variabel og udgør fra start 5,50 %. Selskabsadministrationshonoraret udgør fra etablering af projektet kr og stiger med huslejestigningerne og med samme sats. Komplementaren udlåner sin kapital til kommanditselskabet og modtager renten diskontoen + 2 % herfor. De samlede købs- og handelsomkostninger er beregnet af Hesseldahl Invest A/S til at udgøre 15 % af ejendommens købesum. I England udgør omkostningerne til byggeteknisk rapport, ejendomsmægler, stempel af skøde, moms, finansiering, advokater, valuation rapport samt arrangement fee til 1. prioritets financie 8,94 % svarende til ca GBP. Udbyderhonorar inkl. dækning af omkostninger til markedsundersøgelser, selskabsetableringer, formidling, formueopgørelser, kreditgodkendelser, etablering af PBS webservice, bank m.v. udgør 6,06 % svarende til ca GBP. Medlem af Ejendomsprojektudbydernes Brancheforening Side 19

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals

Salgsprospekt. Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000408 Salgsprospekt Midtergade 23, 45 og 47, 9370 Hals 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER SÆLGES - I ALT 1.051 M² ALLE 3 ERHVERVSEJERLEJLIGHEDER ER UDLEJET PRIS KR. 8.500.000,00 KONTANT

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund

Salgsprospekt. Strømgade 2, 9330 Dronninglund Mægler: Sag: Per Fragtrup VIB000407 Salgsprospekt 2, 9330 Dronninglund CENTRAL BELIGGENDE INVESTERINGSEJENDOM INDEHOLDER 1 ERHVERVS- OG 5 BOLIGLEJEMÅL PRIS KR. 8.750.00 KONTANT - 1. ÅRS AFKAST 9,09 % Side

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse

Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Retail Aldi-butik i Slagelse, under opførelse Idagaardsvej 7 / Skælskørvej 2, 4200 Slagelse Beskrivelse Ejendommen er under opførelse til butiksejendom for ny Aldi-Butik. Sælger har anskaffet jorden ved

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

Forældrekøb kan give plus på kontoen

Forældrekøb kan give plus på kontoen 5. maj 2009 Forældrekøb kan give plus på kontoen Priserne på ejerlejligheder falder, renterne har taget sig et dyk de seneste måneder og bunden synes endnu ikke at være nået for hverken boligpriser eller

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672

SALGSPROSPEKT. Industrivej 13, 7000 Fredericia. Sag 10672 SALGSPROSPEKT Industrivej 13, 7000 Fredericia Sag 10672 . Mægler: Niels Henrik Billund Dato: 26. februar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK BELIGGENHED Adresse Industrivej 13 7000 Fredericia Matr.nr. 67 ao Fredericia

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING?

INVESTERING I FREMTIDEN. TOPSKAT eller OPSPARING? INVESTERING I FREMTIDEN TOPSKAT eller OPSPARING? INFORMATION SOLENERGI EJENDOMME ESTATEPARTNER A/S KORT SAGT Vi administrerer selskaber for over DKK 1 mia. Vi udbyder hert år omkring 10 nye sunde solprojekter

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395

BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C. Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 BUTIKSEJERLEJLIGHED I BROBJERGHUS, AARHUS C Østergade 1, st., 8000 Aarhus C Sag 16395 Lighthouse/Isbjerget Bestseller Butiksejerlejlighed Østergade 1 Magasin Domkirken Busgadehuset Hotel Scandic Salling

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011

BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 BERLIN III A/S Generalforsamling 14. oktober 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning om anvendelse

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241

SALGSOPSTILLING. Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle. Sag 34241 Rådhustorvet 4, 4.sal., 7100 Vejle Tlf.: 75840123 hesel@hesel.dk - www.hesel.dk SALGSOPSTILLING Blandet bolig og erhvervsejerlejlighed 20 meter fra Strøget. Torvegade 7c, 7100 Vejle Sag 34241 Gode og stabile

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170.

4 cl Frederikssund Markjorder. Frederikssund. OFFENTLIG VURDERING År 2013 Ejendomsværdi kr. 6.300.000 heraf grundværdi kr. 2.170. SALGSPROSPEKT Holmensvej 10, 3600 Frederikssund Sag 94500010004 Investeringsejendom beliggende i udbygget erhvervsområde Tæt på omfartsvej . Mægler: Palle Andersen Dato: 5. januar 2015 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Florida Invest anpartsejendomme. Ejendomme i Florida med dele ejerskab

Florida Invest anpartsejendomme. Ejendomme i Florida med dele ejerskab Florida Invest anpartsejendomme Ejendomme i Florida med dele ejerskab Florida Invest anpartsejendomme Florida Invest anparts ejendomme er sommer hele året Florida Har du overvejet Florida som feriemål/investering

Læs mere

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle

Udlejningsejendom. DanBolig - Erhverv. Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S. Holbæk. Mindevej 12, 4470 Svebølle DanBolig - Erhverv Holbæk Udlejningsejendom Pæn udlejningsejendom centralt beliggende i Svebølle. Henrik Larsen A/S Salg og vurdering af: - udlejningsejendomme - forretninger - virksomheder - andelsboligforeninger

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup

Stationscenter med udviklingspotentiale. Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup Stationscenter med udviklingspotentiale Tåstrup Stationscenter Selsmosevej 2, 2630 Taastrup EJENDOMMEN: Tåstrup Stationscenter er opført i 1973 med etagehøje betonelementer og built-up tag. Ejendommen

Læs mere

Investeringsejendom i Fredericia

Investeringsejendom i Fredericia Salgsopstilling Investeringsejendom i Fredericia Sag 112552 Treldevej 86, 7000 Fredericia Opført i 2002 Vel beliggende dagligvarebutik Udlejet til Aldi Stor tilhørende parkeringsplads Kontantpris kr. 9.995.000

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup

Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Resumé af prospekt på: K/S Jysk Detail, Fakta Skødstrup Nyopført butiksejendom med topbeliggenhed i Aarhus Kommune Tilhørende afskrivningsberettiget solcelleanlæg Deltagelse kan foretages 100% finansieret

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg

SALGSOPSTILLING. Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Gravene 2, 1., 8800 Viborg Tlf.: 72623500, Fax.: 72 62 35 01 mail@wulffjakobsen.dk - www.wulffjakobsen.dk SALGSOPSTILLING Spidstoftevej 2, 8800 Viborg Sag E1152MJ . Wulff & Jakobsen Mægler: Peter Wulff

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordborggade 29A, Aarhus C

Nordborggade 29A, Aarhus C Nordborggade 29A, Aarhus C 5 garager i attraktivt boligområde sælges Samlet etageareal: 101 m² Opdelt i 5 ejerlejligheder Afkast 1. år: 6,3 % Afskrivningsgrundlag: kr. 232.500,- Pris: kr. 350.000,- kontant

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere