Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser"

Transkript

1

2 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhedschef Marie Fuglsang Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, april 2014 ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Rapporten kan findes på Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Mette Foged Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon:

3 Indhold 1 Introduktion 4 2 Ændringer i spørgeskemaet siden Validering 4 4 Udsendelse af spørgeskemaer 5 5 Udtræk og stikprøve 6 6 Specialeinddeling 8 7 Patienternes karakteristika og repræsentativitet 9 8 Forskellige patientgruppers besvarelser 15 9 Omkodning af variable Bilag 26 Bilag 1 Spørgeskema til indlagte patienter 26 Bilag 2 - Spørgeskema til ambulante patienter 29 Bilag 3 Links til følgebreve og påmindelsesbreve 32 Bilag 4 Svarfordeling for indlagte patienter 33 Bilag 5 Svarfordelinger for ambulante patienter 35 Bilag 6 - Her finder du øvrigt materiale 37 3

4 Introduktion 1 Introduktion I denne publikation finder du uddybende information om patientgrundlaget og de spørgeskemaer, der er udsendt for LUP Publikationen er en årlig publikation, der offentliggøres samtidig med årets nationale LUP rapport. Formålet er at give baggrundsviden om blandt andet antallet af patienter, der har besvaret et spørgeskema, deres baggrundskarakteristika opdelt på LUP-spørgsmål og deres repræsentativitet i forhold til stikprøven for undersøgelsen. 2 Ændringer i spørgeskemaet siden 2012 LUP er baseret på en kerne af nationale spørgsmål, som alle patienterne bliver bedt om at besvare. De indlagte og ambulante patienter får ikke de samme spørgsmål, hvorved der overordnet set er to versioner af spørgeskemaet. Ud over de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at tilføje regionale spørgsmål, som kun patienterne i en given region skal svare på. Den nationale afrapportering indeholder kun nationale spørgsmål, hvorfor dette kapitel kun beskriver ændringer i disse spørgsmål. Der er foretaget få ændringer i spørgeskemaets nationale spørgsmål siden LUP i Spørgeskemaerne for 2013 kan findes i bilag 1 og 2. Fra er et spørgsmål om, hvorvidt patienten har modtaget skriftlig information, blevet ændret, så der nu spørges til, om patienten har modtaget tilstrækkeligt informationsmateriale som fx skriftligt materiale, pjecer, film og dvd. Formålet med ændringen er at tilpasse spørgsmålet til at de mange nye typer informationsmateriale, som er blevet tilgængelige. Ligeledes bedes patienten nu vurdere informationsmaterialet, hvor de i 2012 blev spurgt til den skriftlige information. I 2012 blev patienterne bedt om at svare på, om de i forbindelse med behandlingen havde været i tvivl om, hvilken betydning deres livstils havde for deres helbred (fx motion, ernæring, rygning og alkohol). Dette spørgsmål er i 2013 erstattet med fire separate spørgsmål om, hvorvidt patienten har fået tilstrækkelig information om betydningen af hhv. kost, motion, alkohol og rygning. Ændringen har til formål at tydeliggøre, at det drejer sig om afdelingens informering af patienten, samt at adskille de fire faktorer, så det er muligt at skelne mellem dem i resultaterne. 3 Validering LUP-sekretariatet har valideret de nationale spørgsmål, som indgår i spørgeskemaerne til LUP Der har hovedsageligt været fokus på de spørgsmål, der ikke har været valideret inden for det seneste år samt de spørgsmål vi formoder, kan være vanskelige at forstå/besvare. Spørgsmålene er valideret ved hjælp af enkeltpersoninterviews med patienter, hvor formålet blandt andet er at sikre korrekt forståelse og relevans af spørgsmålene. Spørgsmålene er valideret på fem hospitaler ét i hver region. På hvert hospital er der udvalgt ét ambulatorium og én sengeafdeling, som har indgået i valideringen. Ambulatorierne og sengeafdelingerne er udvalgt inden for de specialeområder, der repræsenteret i LUP. Ligeledes har vi efterstræbt at validere på ambulatorier og sengeafdelinger, hvor der ikke er blevet valideret tidligere. 4

5 Udsendelse af spørgeskemaer Spørgsmålene til ambulante patienter er valideret inden for specialerne: Ortopædkirurgi, plastikkirurgi, urologi, kirurgisk gastroenterologi og øre, næse, hals. Spørgsmålene til indlagte patienter er valideret inden for specialerne: Intern medicin, kirurgisk gastroenterologi, ortopædkirurgi, plastikkirurgi og urologi. Samlet set har vi foretaget valideringsinterview med 35 patienter forud for LUP Udsendelse af spørgeskemaer Figur 4.1 viser det tidsmæssige forløb af undersøgelsen. Inklusionsperioden for indlagte patienter omfatter udskrivelser mellem den 9. august 2013 og den 31. oktober 2013 (del 1: uge 32-39, del 2: uge 40-44). Udtrækket for de ambulante patienter består af de patienter, som har haft ét eller flere besøg på et ambulatorium i perioden fra den 20. august til den 30. september I efteråret 2013 udsendte vi postomdelte spørgeskemaer til indlagte og ambulante patienter. Spørgeskemaerne til de indlagte patienter udsendes ad to omgange (del 1 d. 23. oktober 2013 og del 2 d. 20. november 2012). Udsendelsen gennemføres ad to runder for at sikre, at der ikke går for lang tid fra patienterne bliver udskrevet, til de modtager spørgeskemaet om indlæggelsen. Spørgeskemaerne til de ambulante patienter udsendes ad én omgang (1. november 2013). To til fem uger efter udsendelsen af spørgeskemaerne udsendte vi påmindelsesbreve med et nyt eksemplar af spørgeskemaet (se bilag 3 for henvisning til følge- og påmindelsesbreve). Figur 4.1 Det tidsmæssige forløb Indlagte del 1 Indlagte del 2 Ambulante Inklusionsperiode Udsendelse af spørge- Udsendelse af påmindel- Resultater til afdelin- Offentliggørelse af rap- skemaer sesbreve ger, sygehuse og regio- port ner 9. aug 30. sep 23. okt 15. nov Uge 10 Uge okt 31. okt 20. nov 6. dec Uge 10 Uge aug sep 1. nov 5. dec Uge 10 Uge 18 5

6 Udtræk og stikprøve 5 Udtræk og stikprøve Undersøgelsen er baseret på et udtræk af patienter fra Landspatientregistret (LPR). Undersøgelsen omfatter både somatisk indlagte og ambulante patienter fra landets offentlige sygehuse. Derudover er somatiske patienter fra privathospitaler, som er behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, og hvor behandlingen dermed er finansieret af regionerne, også inkluderet i undersøgelsen. Stikprøven til undersøgelsen består af et udsnit af det samlede udtræk med 400 patienter på hver afdeling/ambulatorium per speciale. Hvis en afdeling har patienter, der hører under mere end ét speciale, bliver der udtrukket 400 patienter per speciale for den pågældende afdeling. På afdelinger/ambulatorier, hvor der har været mindre end 400 patienter i inklusionsperioden, er samtlige med i undersøgelsen. Efter udtagelse af stikprøven er der et frafald af patienter fra undersøgelsen på grund af post, der ikke kan leveres (returpost), og patienter, der dør i perioden fra stikprøven til udsendelse af spørgeskema. Derudover ekskluderer vi afdelinger/ambulatorier med færre end 30 personer i stikprøven og afdelinger/ambulatorier med færre end 20 besvarelser fra undersøgelsen. Det sker af hensyn til patienternes anonymitet. Figur 5.1 illustrerer udvælgelsesprocessen for patienterne. Patientgrundlaget i undersøgelsen består således af indlagte patienter og ambulante patienter. De indlagte patienter er fordelt inden for 18 LUP specialer/opgørelsesenheder på i alt 318 afdelinger, og de ambulante patienter er fordelt inden for 19 LUP specialer/opgørelsesenheder på i alt 483 ambulatorier. 6

7 Udtræk og stikprøve Figur 5.1 Oversigt over udvælgelsesproces for patienter i undersøgelsen Udtræk fra LPR Samtlige patienter i inklusionsperioden defineret ved undersøgelsens udtrækskriterier Indlagte patienter = Ambulante patienter = Stikprøve til udsendelse Stikprøve Indlagte patienter på op til 400 = pr. afdeling/ambulatorium per speciale Indlagte patienter = Ambulante patienter = Frafald Returpost, afdelinger/ambulatorier med for få besvarelser, patienter der dør (i perioden fra stikprøve til udsendelse) Indlagte patienter = Ambulante patienter = Patienter i undersøgelsen N = Indlagte patienter N = Antal afdelinger = 318 Antal specialer = 18 Ambulante patienter N = Antal afdelinger = 483 Antal specialer = 19 Svarprocent N = % Indlagte patienter N = % Ambulante patienter N = % Besvarelser - indlagte patienter Besvarelser - ambulante patienter Papirversion Internetversion Papirversion Internetversion N = N = N = N = % 13 % 85 % 15 % 7

8 Specialeinddeling 6 Specialeinddeling Ved den specialeinddeling, vi anvender i LUP, er nogle specialer lagt sammen med andre sammenlignelige specialer til større opgørelsesenheder. Det gælder for internt medicin og kirurgi. Derudover har vi dannet en restgruppe af en række mindre specialer, hvori der kun indgår få patienter i undersøgelsen. Specialerne i restgruppen er så forskelligartede, at det ikke er hensigtsmæssigt at sammenlægge dem til større opgørelsesenheder. Afdelinger og ambulatorier, som er tilknyttet restgruppen, får ikke tildelt placering (O, U eller G) og behandles ikke som ét samlet speciale. De specialer, der indgår i LUP for indlagte og ambulante patienter, er vist i tabel 6.1. Tabel 6.1 Specialeoversigt for indlagte og ambulante patienter Speciale/opgørelsesenhed i LUP Speciale i Landspatientregistret (LPR) Indlagte patienter Ambulante patienter Intern medicin Intern medicin Medicinske lungesygdomme Nefrologi Infektionsmedicin Medicinsk endokrinologi Medicinsk endokrinologi Ortopædkirurgi Ortopædisk kirurgi Kirurgi Kirurgi Thoraxkirurgi Karkirurgi Kirurgisk gastroenterologi Gynækologi og obstetrik Gynækologi og obstetrik Øre, næse og hals Oto-, rhino-, laryngologi Pædiatri Pædiatri Geriatri Geriatri Reumatologi Reumatologi Kardiologi Kardiologi Neurologi Neurologi Urologi Urologi Onkologi Onkologi Hæmatologi Hæmatologi Plastikkirurgi Plastikkirurgi Medicinsk gastroenterologi Medicinsk gastroenterologi Neurokirurgi Neurokirurgi Oftalmologi Oftalmologi* - Restgruppen Oftalmologi* - Hospitalsodontologi Dermato-venerologi Medicinsk allergologi - Samfundsmedicin - Arbejdsmedicin - Ingen specialeangivelse 8

9 Patienternes karakteristika og repræsentativitet 7 Patienternes karakteristika og repræsentativitet Det følgende omhandler baggrundsoplysningerne for respondenterne i undersøgelsen fordelt på henholdsvis de indlagte og de ambulante patienter, og hvorvidt respondenterne er repræsentative for patienterne i udtrækket fra LPR. For at vurdere, om besvarelserne fra patienterne i undersøgelsen danner et repræsentativt billede af samtlige patienters oplevelser, har vi lavet en bortfaldsanalyse. En bortfaldsanalyse viser, om deltagerne i en undersøgelse adskiller sig væsentligt fra de, der ikke deltager i undersøgelsen. Respondenter (patienter, som har returneret et udfyldt spørgeskema) sammenlignes således med nonrespondenter (patienter, som ikke har returneret et udfyldt spørgeskema). Dette har vi undersøgt for følgende baggrundsvariable: køn, alder, indlæggelsesform, indlæggelsestid, antal ambulante besøg, region og speciale (se bilag 4 og 5). 7.1 Indlagte patienter Der er et lille flertal af kvinder blandt de indlagte patienter i undersøgelsen. Over 2/3 af respondenterne er mellem år, og heraf er størstedelen i aldersgruppen år. Flertallet af respondenter er akut indlagt, og lidt under halvdelen af patienterne er indlagt 1-2 dage. Den gennemsnitlige indlæggelsestid 1 er 5 dage (ikke vist i figur). 98 % af respondenterne er indlagt på et offentligt sygehus, mens 2 % er indlagt på et privathospital. Region Hovedstaden er repræsenteret med 30 % af indlæggelserne, hvilket er den største andel blandt regionerne. Der er flest respondenter inden for specialerne intern medicin, ortopædkirurgi samt kirurgi. Til sammen omfatter disse tre specialer lidt over halvdelen af de indlagte patienter i undersøgelsen. Se figurerne for de nærmere fordelinger. De indlagte respondenter er ikke repræsentativt fordelt på baggrundsvariablene. Eksempelvis er planlagt indlagte patienter overrepræsenterede i undersøgelsen, idet de har større tilbøjelighed til at svare end de akut indlagte patienter (se bilag 4). 1 ] Indlæggelsestiden dækker kun over de dage, som patienten har været på den afdeling, som patienten er udskrevet fra. 9

10 Patienternes karakteristika og repræsentativitet Figur 7.1 Indlagte patienter: Respondenter fordelt på køn Figur 7.3 Indlagte patienter: Respondenter fordelt på indlæggelsesform 49% Mand 42% Akut 51% Kvinde 58% Planlagt Figur 7.2 Indlagte patienter: Respondenter fordelt på alder Figur 7.4 Indlagte patienter: Respondenter fordelt på indlæggelsestid 0-19 år 7% 1-2 dage 47% år 6% 3-7 dage 38% år 21% år 49% 8-14 dage 10% 80+ år 16% 15+ dage 5% 0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 10

11 Patienternes karakteristika og repræsentativitet Figur 7.5 Indlagte patienter: Respondenter fordelt på regioner og privathospitaler Region Hovedstaden 30% Region Syddanmark 22% Region Midtjylland 22% Region Sjælland 14% Region Nordjylland 10% Privathospitalerne 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 7.6 Indlagte patienter: Respondenter fordelt på specialer Intern Medicin Ortopædkirurgi Kirurgi Kardiologi Neurologi Urologi Pædiatri Restgruppen Øre-Næse-Hals Gynækologi og Obsterik Plastikkirurgi Neurokirurgi Onkologi Medicinsk Endokrinologi Hæmatologi Reumatologi Geriatri Medicinsk Gastroenterologi 8% 6% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 15% 17% 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 11

12 Patienternes karakteristika og repræsentativitet 7.2 Ambulante Der er lidt flere kvinder end mænd i undersøgelsen blandt de ambulante patienter. Der er flest respondenter i aldersgruppen år, efterfulgt af de årige. 80 % af respondenterne har haft 3 ambulante besøg eller derunder inden for de seneste 6 måneder, og heraf har størstedelen kun haft ét besøg. 97 % af respondenterne er behandlet på et offentligt sygehus, mens de resterende 3 % er behandlet på et privathospital. Omkring halvdelen af de ambulante besøg har fundet sted i Region Syddanmark og Region Hovedstaden. De største patientgrupper findes inden for specialerne intern medicin, kirurgi og ortopædkirurgi. Se figurerne for de nærmere fordelinger. Fordelingen af respondenter på baggrundsvariable alder, region, speciale og antal besøg de seneste 6 måneder er ikke repræsentativ. Patienter med mere end 3 besøg er eksempelvis overrepræsenteret i undersøgelsen. Køn er, som den eneste baggrundsvariabel, repræsentativ (se bilag 5). 12

13 Patienternes karakteristika og repræsentativitet Figur 7.7 Ambulante patienter: Respondenter fordelt på køn Figur 7.9 Ambulante patienter: Respondenter fordelt på antal ambulante besøg de seneste 6 måneder 1 besøg 45% 55% 45% Mand Kvinde 2-3 besøg 35% Mere end 3 besøg 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Figur 7.8 Ambulante patienter: Respondenter fordelt på alder Figur 7.10 Ambulante patienter: Respondenter fordelt på regioner og privathospitaler 0-19 år 7% Region Syddanmark 27% år 9% Region Hovedstaden 24% Region Midtjylland 20% år 26% Region Sjælland 15% år 48% Region Nordjylland 11% 80+ år 11% Privathospitalerne 3% 0% 20% 40% 60% 0% 20% 40% 13

14 Patienternes karakteristika og repræsentativitet Figur 7.11 Ambulante patienter: Respondenter fordelt på specialer Intern Medicin Kirurgi Ortopædkirurgi Kardiologi Gynækologi og Obsterik Øre-Næse-Hals Restgruppen Oftalmologi Reumatologi Neurologi Medicinsk Endokrinologi Urologi Onkologi Pædiatri Hæmatologi Medicinsk Gastroenterologi Plastikkirurgi Neurokirurgi Geriatri 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 7% 10% 11% 14% 0% 5% 10% 15% 14

15 Forskellige patientgruppers besvarelser 8 Forskellige patientgruppers besvarelser Der er forskel på, hvordan forskellige grupper af patienter svarer på spørgsmålene i spørgeskemaet. Disse forskelle findes mellem mænd og kvinder og for forskellige aldersgrupper, indlæggelsesformer, indlæggelsestider, og for forskelligt antal ambulante besøg. 8.1 Køn Overordnet set er mænd en smule mere positive i besvarelserne omkring deres oplevelser på sygehusene, end kvinder er. Dette viser sig især i spørgsmålene om, hvorvidt patienten har fået tilstrækkelig information om hhv. kostens, motions, alkohols og rygnings betydning for helbredet (figur 8.1). Kun når det handler om ventetid, er kvinderne lidt mere positive i deres besvarelser end mændene. Blandt de indlagte har lidt færre kvinder end mænd oplevet unødvendig ventetid, der forlængede deres ophold på hospitalet, og blandt de ambulante har lidt færre kvinder end mænd oplevet, at der var ventetid, fra de skulle møde, til de blev kaldt ind (ikke vist i figur). Figur 8.1 Indlagte patienter: Køn og tilstrækkelighed af information om livstilens betydning for helbredet 8.2 Alder Ved en stor del af spørgsmålene er besvarelserne fra patienter på 60 år eller derover mere positive end besvarelserne fra patienter under 60 år. For både ambulante og indlagte patienter gælder det bl.a., at patienter på 60 eller mere oplever færre fejl og mindre unødig ventetid og har en mere positiv vurdering af informationsmateriale, tilrettelæggelsen af deres forløb og hospitalets orientering af patientens praktiserende læge (ikke vist i figur). Derfor er det ikke overraskende, at patienterne på 60 eller mere har et mere positivt samlet indtryk af deres indlæggelse/ambulante besøg (figur 8.2 og 8.3). Der er kun to spørgsmål, hvor patienterne på 60 år eller mere svarer mere negativt end patienterne under 60. Det drejer sig om de indlagte patienters vurdering af, hvordan deres pårørende er blevet inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om behandling og pleje (figur 8.4) samt om patienten var tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen (8.5). 15

16 Forskellige patientgruppers besvarelser Figur 8.2 Indlagte patienter: Alder og samlet indtryk af indlæggelse Figur 8.3 Ambulante patienter: Alder og samlet indtryk af besøg Figur 8.4 Indlagte patienter: Alder og inddragelse af pårørende 16

17 Forskellige patientgruppers besvarelser Figur 8.5 Indlagte patienter: Alder og tryghed ved at skulle hjem fra afdelingen 8.3 Indlæggelsesform De planlagt indlagte patienters besvarelser er mere positive end de akut indlagtes på alle punkter. På informationsområdet er der stor forskel på de to grupper. Hvor 88 % af de planlagt indlagte modtager tilstrækkeligt informationsmateriale, så er det samme tilfældet for 70 % af de akut indlagte (ikke vist i figur). Blandt de, der modtager informationsmateriale, ses også en mere positiv vurdering fra de planlagt indlagte (figur 8.6). Det samme mønster gør sig gældende for vurderingen af den mundtlige information (figur 8.7). Forskellen gør sig også gældende, når der spørges til, om patienten har fået tilstrækkelig information om hhv. kostens, motions, alkohols og rygnings betydning for helbredet (ikke vist i figur). Figur 8.6 Indlagte patienter: Indlæggelsesform og skriftlig information 17

18 Forskellige patientgruppers besvarelser Figur 8.7 Indlagte patienter: Indlæggelsesform og mundtlig information 8.4 Indlæggelsestid Det er ikke entydigt, om patienter med kort eller lang indlæggelsestid giver de mest positive besvarelser. Ved en del spørgsmål er det ikke muligt at se nogen tendens til, at patienter med enten kort eller lang indlæggelsestid svarer mest positivt. Der er imidlertid nogle spørgsmål, hvor der er forskel i besvarelserne fra patienter med kort og lang indlæggelsestid. Eksempelvis er der en højere andel af patienter med lange indlæggelser, der oplever fejl i forbindelse med deres indlæggelsesforløb, end af patienter med korte indlæggelser (figur 8.8). Dette skyldes formentlig, at risikoen for at blive udsat for patientoplevede fejl stiger, jo længere tid man er indlagt. Omvendt oplever flere af patienterne med længere indlæggelser, at de har fået tilstrækkelig information om kost og motions betydning for deres helbred, end patienter med kortere indlæggelser (figur 8.9 og 8.10). Mere overraskende er det, at patienter, der er indlagt lang tid, i mindre grad føler at de og deres pårørende er blevet inddraget i beslutninger om behandling og pleje end patienter, der er indlagt i kort tid (figur 8.11 og 8.12). Figur 8.8 Indlagte patienter: Indlæggelsestid og patientoplevede fejl 18

19 Forskellige patientgruppers besvarelser Figur 8.9 Indlagte patienter: Indlæggelsestid tilstrækkelighed af information om kostens betydning for helbredet Figur 8.10 Indlagte patienter: Indlæggelsestid tilstrækkelighed af information om motions betydning for helbredet 19

20 Forskellige patientgruppers besvarelser Figur 8.11 Indlagte patienter: Indlæggelsestid og patientinddragelse Figur 8.12 Indlagte patienter: Indlæggelsestid og pårørendeinddragelse 8.5 Antal ambulante besøg Patienterne har forskellige oplevelser af deres kontakt med sundhedsvæsnet, alt efter hvor mange ambulante besøg de har haft inden for de seneste 6 måneder. Patienterne vurderer nogle spørgsmål en anelse mere positivt jo flere besøg, de har haft, mens det er omvendt for andre spørgsmål. Derudover er der enkelte spørgsmål, hvor der ikke kan findes noget mønster i besvarelserne i forhold til antal besøg. Blandt patienter med mere end ét besøg er der flere, der oplever ventetid fra de skal møde i ambulatoriet, til de bliver kaldt ind, end patienter med et besøg (figur 8.13). Blandt de, der oplever ventetid, er der imidlertid ingen forskel blandt grupperne på, om de finder ventetiden acceptabel (ikke vist i figur). Der er desuden en større andel, der oplever unødig ventetid under undersøgelse/behandling, blandt patienter med flere besøg (figur 8.14). 20

21 Forskellige patientgruppers besvarelser På andre spørgsmål svarer patienter med flere besøg mere positivt. Det drejer sig først og fremmest om hvorvidt patienterne har fået tilstrækkelig informationsmateriale om sygdom og behandling (figur 8.15) samt information om livstilens betydning for helbredet (figur 8.16). Når det gælder vurderingen af det samlede behandlingsforløb svarer patienter med mere end 3 besøg mere positivt end patienter med 3 eller færre besøg (figur 8.17). Samme tendens gør sig gældende for spørgsmålene om oplevelsen af modtagelsen i ambulatoriet, vurderingen af tilrettelæggelsen af undersøgelses/behandlingsforløbet og vurderingen af, hvordan personalet havde sat sig ind patientens sygdomsforløb (ikke vist i figur). Figur 8.13 Ambulante patienter: Antal besøg og ventetid ved fremmøde Figur 8.14 Ambulante patienter: Antal besøg og unødig ventetid, der forlængede besøgene 21

22 Forskellige patientgruppers besvarelser Figur 8.15 Ambulante patienter: Antal besøg og tilstrækkelighed af informationsmateriale om sygdom og behandling Figur 8.16 Ambulante patienter: Antal besøg og tilstrækkelighed af information om livstilens betydning for helbredet Figur 8.17 Ambulante patienter: Antal besøg og samlet indtryk af besøg 22

23 Omkodning af variable 9 Omkodning af variable I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes tre typer af omkodninger: Svarkategorierne er samlet til to kategorier Svar på ét spørgsmål er opgjort på to måder Svar fra flere spørgsmål er opsummeret i ét resultat I det følgende er der en oversigt, der beskriver, hvilke spørgsmål der er omkodet og hvordan. Bemærk, at neutrale svarkategorier ikke indgår i analyserne og derfor heller ikke beskrives i det følgende. En neutral svarkategori er patientens mulighed for at markere, at han/hun ikke skal eller ikke kan svare på det givne spørgsmål. Eksempler på denne type af svarkategorier er: det husker jeg ikke, det kan jeg ikke vurdere og ikke aktuelt for mig. 9.1 Svarkategorierne er samlet til to kategorier Når vi placerer en enhed i forhold til et mere overordnet resultat (O, U eller G) eller sammenligner resultater for to år (, og ), bruger vi logistiske regressioner. Hvis spørgsmålet er naturligt rangordnet (fx virkelig godt, godt, dårligt og virkelig dårligt ), kan det indgå i en ordinal logistisk regression. De spørgsmål, der ikke er naturligt rangordnede, kan i nogle tilfælde indgå i en binær logistisk regression. Det kræver dog, at vi samler svarkategorierne i spørgsmålet til to kategorier. Hvor en sådan omkodning er foretaget, viser vi svarfordelingen på to kategorier i figurer og samtlige svarkategorier i tabeller. Tabel 9.1 Indlagte patienter: Svarkategorierne er samlet til to kategorier Oprindeligt spørgsmål Oprindelige svarkategorier Nye kategorier 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej For meget For lidt Passende For meget For lidt Passende Positiv Negativ Negativ Positiv Negativ Positiv 23

24 Omkodning af variable Tabel 9.2 Ambulante patienter: Svarkategorierne er samlet til to kategorier Oprindeligt spørgsmål Oprindelige svarkategorier Nye kategorier 4. Oplevede du, at én eller flere kontaktpersoner i ambulatoriet havde særligt ansvar for dit undersøgelses-/behandlingsforløb? 7. I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? 8. I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din undersøgelse/behandling? Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej For meget For lidt Passende For meget For lidt Passende Positiv Negativ Negativ Positiv Negativ Positiv 9.2 Svar på ét spørgsmål er opgjort på to måder I nogle tilfælde er det muligt at få mere end et resultat ud af svarene på et spørgsmål. Typisk er det, når det er interessant at få belyst andelen af patienter, for hvem spørgsmålet ikke er aktuelt. Første opgørelse viser andelen af svar i den ikke-aktuelle svarkategori mod andelen af svar i de øvrige svarkategorier (markeret med (1) efter spørgsmålsnummeret). Anden opgørelse viser fordelingen af svar på de svarkategorier, som patienten bruger, når spørgsmålet er aktuelt for vedkommende (markeret med (2) efter spørgsmålsnummeret). Tabel 9.3 Ambulante patienter: Svar på ét spørgsmål er opgjort på to måder Oprindeligt spørgsmål Oprindelige svarkategorier Nye kategorier Nyt spørgsmål 3. Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Acceptabel Uacceptabel Jeg oplevede ikke ventetid Ja Nej 3(1). Oplevede du, at der var ventetid, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? Acceptabel Uacceptabel Acceptabel Uacceptabel 3(2). Hvordan vurderer du længden af ventetiden, fra du skulle møde i ambulatoriet, til du blev kaldt ind? (Omfatter kun patienter, som har oplevet ventetid) 9.3 Svar fra flere spørgsmål er opsummeret i ét resultat Opsummeringer af svar fra flere spørgsmål giver et overblik over den samlede oplevelse af en række underspørgsmål. Vi opsummerer kun spørgsmål, der fremgår som en form for underspørgsmål i spørge- 24

25 Omkodning af variable skemaet, dvs. at spørgsmålsnummeret efterfølges af et bogstav. Det opsummerede resultat indgår i figurer, hvor underspørgsmålene til gengæld ikke er vist. Tabeller indeholder både det opsummerede resultat og resultaterne fra underspørgsmålene. Tabel 9.4 Indlagte patienter: Svar fra flere spørgsmål er opsummeret i ét resultat Oprindeligt spørgsmål Opsummeringsprincip Nyt spørgsmål 20a. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om: Kostens betydning for dit helbred? 20b. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om: Motions betydning for dit helbred? 20c. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om: Alkohols betydning for dit helbred? 20d. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om: Rygnings betydning for dit helbred? Spørgsmål 20 bliver til: Nej: Hvis patienten har svaret Nej til mindst et af spørgsmålene (a-d) Ja: Hvis patienten ikke har svaret Nej til nogen af spørgsmålene (a-d) og har svaret Ja i mindst et af spørgsmålene (a-d) 20. Har du fået tilstrækkelig information fra afdelingen om din livsstils betydning for dit helbred? Tabel 9.5 Ambulante patienter: Svar fra flere spørgsmål er opsummeret i ét resultat Oprindeligt spørgsmål Opsummeringsprincip Nyt spørgsmål 20a. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Kostens betydning for dit helbred? 20b. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Motions betydning for dit helbred? 20c. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Alkohols betydning for dit helbred? 20d. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om: Rygnings betydning for dit helbred? Spørgsmål 20 bliver til: Nej: Hvis patienten har svaret Nej til mindst et af spørgsmålene (a-d) Ja: Hvis patienten ikke har svaret Nej til nogen af spørgsmålene (a-d) og har svaret Ja i mindst et af spørgsmålene (a-d) 20. Har du fået tilstrækkelig information fra ambulatoriet om din livsstils betydning for dit helbred? 25

26 Bilag 10 Bilag Bilag 1 Spørgeskema til indlagte patienter 26

27 Bilag Bilag 1 fortsat 27

28 Bilag Bilag 1 fortsat 28

29 Bilag Bilag 2 - Spørgeskema til ambulante patienter 29

30 Bilag Bilag 2 fortsat 30

31 Bilag Bilag 2 fortsat 31

32 Bilag Bilag 3 Links til følgebreve og påmindelsesbreve Følge- og påmindelsesbreve for indlagte og ambulante patienter findes på: 32

33 Bilag Bilag 4 Svarfordeling for indlagte patienter En p-værdi på <0,005 angiver, at der er statistisk signifikant forskel på fordelingen af baggrundsvariablene i gruppen af henholdsvis respondenter og nonrespondenter. Svarprocent for indlagte patienter Svarprocent 56 % Svarfordeling for køn (p=0,0001) Køn Svarprocent Mænd 57 % Kvinder 55 % Svarfordeling for aldersgrupper (p<0,0001) Alder Svarprocent 0-19 år 43 % år 40 % år 54 % år 66 % 80+ år 50 % Svarprocent for indlæggelsesform (p<0,0001) Indlæggelsesform Svarprocent Akut indlagt 50 % Planlagt indlagt 67 % Svarprocent for indlæggelsestid (p<0,0001) Indlæggelsestid Svarprocent 1-2 dage 57 % 3-7 dage 56 % 8-14 dage 52 % 15+ dage 53 % 33

34 Bilag Svarprocent for regioner og privathospitaler (p<0,0001) Region Svarprocent Sjælland 55 % Hovedstaden 53 % Nordjylland 55 % Syddanmark 57 % Midtjylland 60 % Privathospitalerne 69 % Svarprocent for specialer (p<0,0001) Speciale Svarprocent Intern Medicin 48 % Geriatri 40 % Hæmatologi 60 % Kardiologi 62 % Medicinsk Endokrinologi 44 % Medicinsk Gastroenterologi 46 % Reumatologi 67 % Neurologi 53 % Onkologi 56 % Kirurgi 58 % Plastikkirurgi 68 % Urologi 65 % Gynækologi og Obstetrik 66 % Neurokirurgi 63 % Ortopædkirurgi 64 % Øre-Næse-Hals 59 % Pædiatri 42 % Restgruppen 55 % 34

35 Bilag 5 Svarfordelinger for ambulante patienter En p-værdi på <0,005 angiver, at der er statistisk signifikant forskel på fordelingen af baggrundsvariablene i gruppen af henholdsvis respondenter og nonrespondenter. Svarprocent for ambulante patienter Svarprocent 57 % Svarfordeling for køn (p=0,0348) Køn Svarprocent Mænd 56 % Kvinder 57 % Svarfordeling for aldersgrupper (p<0,0001) Alder Svarprocent 0-19 år 38 % år 36 % år 52 % år 72 % 80+ år 65 % Svarprocent for antal besøg (p<0,0001) Indlæggelsesform Svarprocent 1 besøg 55 % 2-3 besøg 57 % Mere end 3 besøg 60 %

36 Svarprocent for regioner og privathospitaler (p<0,0001) Region Svarprocent Hovedstaden 54 % Sjælland 56 % Syddanmark 57 % Nordjylland 58 % Midtjylland 59 % Privathospitaler 62 % Svarprocent for specialer (p<0,0001) Speciale Svarprocent Intern Medicin 56 % Geriatri 54 % Hæmatologi 70 % Kardiologi 62 % Medicinsk Endokrinologi 54 % Medicinsk Gastroenterologi 51 % Reumatologi 61 % Neurologi 53 % Onkologi 72 % Kirurgi 59 % Plastikkirurgi 61 % Urologi 65 % Gynækologi og Obstetrik 53 % Neurokirurgi 58 % Svarprocent for specialer (p<0,0001) Speciale Svarprocent Ortopædkirurgi 54 % Oftalmologi 79 % Øre-Næse-Hals 56 % Pædiatri 38 % Restgruppen 51 %

37 Bilag 6 - Her finder du øvrigt materiale Det elektroniske bilagsmateriale opdelt i opgørelser for henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Hver del består af: En tabel med svarprocenter for de fire niveauer: afdeling/ambulatorium, sygehus, region og land En overordnet bilagstabel med resultater på lands-, regions- og sygehusniveau samt baggrundsoplysninger En bilagstabel per speciale med specialeresultatet på landsplan og regionsplan og afdelingsresultater for afdelinger, der hører under specialet samt baggrundsoplysninger En figur per speciale med frekvensfordelinger for spørgsmål i undersøgelsen Publikationen Baggrund og metode for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser :

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Ambulatorium Z (237 og 239) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 72 % af disse svarede

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers

Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Kirurgisk Afdeling K (077 og 079 i Randers) Regionshospitalet Randers Undersøgelsen er blandt 410 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (239 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 67 % af disse

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest

Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Neurologisk Afdeling (35A, 35D og 35F i Holstebro) Hospitalsenheden Vest Undersøgelsen er blandt 399 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 22. august til 2. oktober 2011. 58 % af disse svarede

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Spørgeskemaundersøgelse 70.697 indlagte og 160.496 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne og Ministeriet

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2014 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Øre-, Næse- og Halsafd. Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling O Aarhus Universitetshospital 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling P Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Omkodning af svar og svarkategorier

Omkodning af svar og svarkategorier Omkodning af svar og svarer I resultaterne er nogle spørgsmål opgjort anderledes, end de fremstår i spørgeskemaet. Det skyldes, at der er foretaget omkodninger, som vi her vil gøre rede for. Der findes

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Akutafdelingen Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Neurologisk Afdeling F Århus Sygehus 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan

Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Læsevejledning til resultater på regions- og sygehusplan Indhold 1. Overblik...2 2. Sammenligninger...2 3. Hvad viser figuren?...3 4. Hvad viser tabellerne?...6 6. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...9

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus Revideret: 29/10-2009 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 30-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling O Regionshospitalet Randers og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Resultater fra Brystkirurgisk ambulatorium indgår i indeværende rapport i Kirurgisk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afdelingsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus Revideret: 30/11-2009 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder-Ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Afdeling Regionshospitalet Randers 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2013 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for

LUP Fødende 2012. Fakta, baggrund og metode for Fakta om LUP Fødende 2012 Fakta, baggrund og metode for LUP Fødende 2012 Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Rapport for indlagte patienter i Region Midtjylland 29-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Gynækologisk Afdeling Regionshospitalet Silkeborg Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere