NOTAT Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri"

Transkript

1 Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativ beskeden investering NOTAT 2010 Videnscenter for Videnscenter for Socialpskykiatri

2 NOTAT 2010 Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Udarbejdet af Videnscenter for Socialpsykiatri September 2010 Layout: Proremus ISBN: Foto: Forside: Istockphoto.com, Gallojob (fotograf Søren Holm), Proremus (fotograf Morten Holmboe), SoSu-skolen i Århus (fotograf Søren Holm), Kantinen Lokalpsykiatri Nord i Århus (Fotograf Søren Holm) Side 2: Gallojob (fotograf Søren Holm) Side 4: Proremus (fotograf Morten Holmboe), Café Kaffegal (fotograf Sabine Svendsen), Kantinen Lokalpsykiatri Nord i Århus (fotograf Søren Holm) Side 6: Istockphoto.com, Gallojob (fotograf Søren Holm), Side 9: Istockphoto.com Side 12: Kantinen Lokalpsykiatri Nord i Århus (fotograf Søren Holm) Nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativ beskeden investering Videnscenter for Socialpsykiatri Studiestræde 19, København K Tlf.: Notatet kan downloades på 2

3 Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Indledning Det er muligt at vende strømmen væk fra arbejdsmarkedet, så mange mennesker igen vinder fodfæste på arbejdsmarkedet efter alvorlig psykisk sygdom. Det er konklusionen fra Videnscenter for Socialpsykiatri, som i nærværende notat sammenfatter og perspektiverer resultaterne af to vellykkede danske jobskabelses- og rehabiliteringsprojekter. De er begge målrettet mennesker, som på grund af psykisk sygdom har befundet sig uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Resultaterne peger entydigt på, at en relativ begrænset indsats og investering kan give store afkast, både samfundsøkonomisk og i forhold til at afbøde de sociale og menneskelige omkostninger for psykisk syge borgere. Det er derfor anbefalingen fra Videnscenter for Socialpsykiatri, at lignende tiltag implementeres overalt i tæt samarbejde mellem socialcentre, jobcentre samt social- og hospitalspsykiatrien. De to projekter er: MB-projektet (MB står for Medarbejder med Brugererfaring) Målet med projektet var at udvikle og afprøve en model og metode til jobskabelse og rehabilitering af personer, som på et tidspunkt har fået en alvorlig psykiatrisk diagnose og samtidig har en relevant uddannelse for ansættelse i psykiatrien og socialpsykiatrien. Projektet havde umiddelbart en høj succesrate, idet ca. 75 % af de 109 deltagere fuldførte projektet og opnåede faglig relevant beskæftigelse i socialpsykiatrien eller psykiatrien via projektet. En større opfølgningsundersøgelse blandt de der fuldførte, har netop vist, at effekten ser ud til at være langtidsholdbar: Over ¾ af de MB ere, der valgte at deltage i undersøgelsen, var fortsat i arbejde 2-3 år efter projektafslutningen. De beskæftigede er bl.a. sygeplejersker, pædagoger og socialpædagoger, sosu-medarbejdere, fysioterapeuter og socialrådgivere. OPH-projektet (OPH står for Op På Hesten) Målet var som med MB-projektet at udvikle og afprøve modellen og metoden til jobplacering og rehabilitering af mennesker efter alvorlig psykisk sygdom. Målgruppen var dog langt bredere, idet den var defineret som primært yngre sindslidende. Der var ingen krav til deltagernes uddannelsesmæssige forudsætninger, og jobplaceringsmålet var hele arbejdsmarkedet. Projektet er gennemført med tre hold med i alt 72 deltagere. 53 deltagere fuldførte, og af dem er 37 fortsat i beskæftigelse, 8 under uddannelse, mens 8 er på førtidspension. Jobbene er primært ufaglærte, idet kun 30 % af deltagerne havde uddannelse ud over folkeskolen. Flere er dog i gang med lærlingeuddannelser, og en enkelt har fuldført en afbrudt videregående uddannelse. 3

4 Selv om projekterne er meget forskellige, har projektmodellerne store lighedspunkter. Kernen i begge projekter var en kombination af efteruddannelse og arbejdspraktik. Desuden indgik psykiatrisk behandling efter behov, og der blev arbejdet på at skabe tætte samarbejder mellem jobcenter, socialcenter og psykiatrien til gavn for den enkelte. Endelig blev der arbejdet på individuel opfølgning, på at få deltagerne til at danne netværk og på at give praktik- og arbejdssteder medejerskab til projektet. Et centralt element i begge projekter er, at der arbejdes ud fra en tilgang med individuel placering og støtte (Individual Placement and Support, IPS), som er ved at vinde stor international udbredelse på basis af meget positive resultater. IPS-tankegangen vender forenklet udtrykt den traditionelle jobtræning på hovedet. Traditionel jobtræning rummer ofte langvarig og grundig undervisning/jobtræning, ofte uden helt specifikke mål, som forberedelse til en praktik og senere placering i job. I IPS-modellen sker tingene hurtigt og målrettet, så deltageren hurtigt kommer i arbejde ude på arbejdspladsen og så efterfølgende får den supplerende uddannelse, der måtte være behov for. Udgangspunktet for IPS er også, at tilknytning til arbejdsmarkedet er et ønske hos langt hovedparten af mennesker med sindslidelser, også dem med alvorlige sindslidelser. På trods af dette ønske viser statistikker, at færre end 10 % er i arbejde selv inden for den seneste periode med højkonjunktur. (kilde: MB-opfølgningsundersøgelsen). Meget tyder på, at erfaringerne fra MB- og OPH-projekterne kan hjælpe med at bryde dette mønster. 4

5 Psykisk sygdom: En stor belastning for den enkelte og for samfundet Set i arbejdsmarkedsperspektiv har der over årene været et meget dominerende fokus på somatiske sygdomme, mens der først de senere år er sat mere fokus på de samfundsøkonomiske, sociale og menneskelige omkostninger ved psykisk sygdom, som er blevet folkesygdomme. Der er således ikke udført ret meget forskning på hele det omfattende område, hvor psykisk sygdom og arbejdsmarkedet er i berøring. MB- og OPH-projekterne er pionerprojekter i forhold til rehabilitering og jobskabelse efter psykisk sygdom. En lang række faktorer peger på, at der er behov for en øget indsats inden for rehabilitering og jobskabelse på dette område. Der findes ingen præcise tal for antallet af danskere, der lider af en psykisk sygdom. Sundhedsstyrelsen anslår, at hver femte dansker på et eller andet tidspunkt i deres liv får en depression. Statens Institut for Folkesundhed anslår, at 20 % af befolkningen i løbet af et år får symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme svarende til voksne danskere pr. år. I debatindlægget Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet (marts 2009), udarbejdet af Danske Regioner, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening og Danske Psykiatere og Børneungdomspsykiateres Organisation, DPBO, bekræftes ovenstående skøn. Samtidig anslås det, at psykiske sygdomme som minimum koster mere end 30 mia. kroner om året i Danmark. Oveni kommer indirekte udgifter samt udgiften til sygedagpenge og førtidspensioner. Bedre medicin, terapi og social behandling De seneste årtier har betydet store fremskridt i de mulige behandlingstilbud til psykisk syge. Medicinsk har især de genetiske og bioteknologiske landevindinger skabt nye og bedre medikamenter, så flere psykiske sygdomme kan behandles effektivt, mere målrettet og med færre bivirkninger. Terapeutisk er især de kognitive terapeutiske metoder blevet udviklet og forbedret, og for den sociale behandling gælder, at en stor del af socialpsykiatrien og de socialpsykiatriske metoder er skabt inden for de seneste to årtier. Resultatet er, at det i dag er muligt at yde effektiv hjælp til en større del af de psykisk syge, hvilket bl.a. er baggrunden for, at mange gennemgår en vellykket recovery og når et funktionsniveau, som gør det realistisk at arbejde på en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. 5

6 Recovery erstatter kronicitet Bag MB- og OPH-projekterne ligger et ændret syn på psykisk sygdom, hvor der gøres op med en udbredt tankegang om, at psykisk sygdom er kronisk. I stedet er der sat fokus på begreberne recovery og personlig recovery, altså at mennesker med psykisk sygdom kommer sig helt eller delvist. I dag er det kendt, at op mod en tredjedel kommer sig helt efter alvorlig psykisk sygdom og kan vende tilbage til funktionsniveauet før sygdommen, mens en lignende del kommer sig socialt og opnår et funktionsniveau, så en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet kan være realistisk. Flere får førtidspension af psykiske grunde Mulighederne for at hjælpe psykisk syge er blevet bedre. Alligevel viser tal fra Ankestyrelsens Årsstatistik (juni 2010) om førtidspensioner, at psykisk sygdom i 2009 for første gang nogensinde var begrundelse for flere tildelinger af førtidspension end somatisk sygdom. Der blev i 2009 tildelt førtidspensioner. Mere end halvdelen, nemlig 51 %, blev tildelt på baggrund af en psykisk lidelse. Andelen af tildelinger på psykiske kriterier har været støt stigende igennem mange år. For blot fem år siden i 2005 lå psykisk sygdom bag tildeling af 41 % af førtidspensionerne. 6

7 Handicapkonventionen ratificeret af Danmark Det danske folketing ratificerede FN s handicapkonvention 28. maj 2009, og konventionen trådte i kraft i Danmark 23. august Det indebærer, at Danmark nu har forpligtet sig til at arbejde for at overholde konventionen, som rummer en lang række bestemmelser om lige ret, også i forhold til arbejdsmarkedet, og konventionen sikrer mennesker med fysiske eller psykiske handicap en lang række rettigheder, som vil skabe større fokus på inklusion og det rummelige arbejdsmarked. Øget fokus fra Arbejdstilsynet Med sygefraværsplanen i 2008 fik Arbejdstilsynet en ny opgave med at vejlede virksomhederne om muligheden for at forebygge psykisk sygdom, fastholde syge medarbejdere i arbejde og hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er for Arbejdstilsynet ved at afslutte arbejdet med en Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Et resumé og sammenfatning er udgivet i Her anslås det, at omkostningen til psykisk sygdom var ca. 55 mia. kroner, hvoraf mindre end 10 % udgør de direkte udgifter til behandling, mens hovedparten skyldes førtidspensionering, langvarigt sygefravær og nedsat individuel produktivitet. Rapporten rummer en række konkrete anbefalinger. To af anbefalingerne er i høj grad også relevante for arbejdet med at rehabilitere og skabe jobs til mennesker, som efter psykisk sygdom er uden for eller i den yderste periferi af arbejdsmarkedet: Social reintegration på arbejdspladsen Det anbefales, at man på arbejdspladsen er opmærksom på at reintegrere medarbejdere med mentale helbredsproblemer. En social reintegration af medarbejderen kan fremmes ved fx at etablere en mentorordning på arbejdspladsen og ved at involvere kollegaerne i den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Uddybende skrives det, at langvarigt sygefravær og reduceret funktionsevne har konsekvenser for den nærmeste leder, kolleger og eksterne arbejdsrelationer. Af den grund kan der forekomme spændinger i forhold til kolleger og leder, hvilket kan føre til egentlige konflikter, hvis spændingerne ikke håndteres. Skabelse af en god kultur på arbejdspladsen For at undgå stigmatisering af medarbejdere med mentale helbredsproblemer er det vigtigt med åbenhed og information om mentale helbredsproblemer. Det anbefales, at der gøres en ret omfattende indsats i forhold til at øge kendskabet på alle niveauer af virksomheden til mentale helbredsproblemer. Herunder kendskabet til, at problemerne er udbredte og opleves af mange i løbet af deres jobliv. Men også, at der er effektive behandlingsmuligheder for de fleste mentale helbredsproblemer. 7

8 MB Medarbejder med brugererfaring MB står som nævnt for Medarbejder med brugererfaring. Det er en ny type medarbejder i psykiatrien/socialpsykiatrien, som har en relevant faglig uddannelse for at arbejde i denne sektor, selv har været psykisk syg og er kommet sig helt eller delvist, og har været gennem den ca. etårige MB-uddannelse, som udbydes tre steder i landet, nemlig i Århus, i Ålborg og på Sjælland (Lyngby). Målet med MB-uddannelsen er dobbelt. Det primære er jobskabelse og rehabilitering af kvalificerede mennesker, så de får mulighed for at bruge en relevant uddannelse i psykiatrien eller socialpsykiatrien. Et vigtigt sekundært mål er at tilføre sektoren viden og inspiration fra medarbejdere, der selv har brugererfaringer og dermed har en værdifuld viden og erfaring, dyb forståelse for brugerne, og som via det personlige eksempel giver håb og inspiration til brugerne. Det første MB-pilotprojekt blev afviklet i Århus Amt i Lovende resultater betød, at der blev gennemført et landsdækkende MB-storskalaprojekt som et partnerskab mellem Uddannelsesafdelingen på Århus Universitetshospital Risskov og Videnscenter for Socialpsykiatri i Selve projektet blev meget vellykket. I alt 109 personer var i perioden i berøring med projektet, og af dem gennemførte 82 hele rehabiliteringsforløbet med praktik og efteruddannelse. Succes med mulighed for forbedring Da et af de væsentlige formål med dette projekt var at understøtte arbejdsmarkedsdeltagelsen og fastholde jobbet ud over projektperioden, gennemførte Videnscenter for Socialpsykiatri en opfølgningsundersøgelse 2-3 år efter projektets afslutning. Den er afsluttet i 2010 og belyser bl.a. de langsigtede effekter af MB-storskalaprojektet. Undersøgelsen viser, at hele 78 % af deltagerne i undersøgelsen fortsat er i arbejde efter tre år, en meget høj procentdel for et rehabliteringsprojekt for mennesker, der på et tidspunkt har fået alvorlige psykiske diagnoser. Det positive resultat skal tages med et lille gran salt, idet svarprocenten i undersøgelsen var lav; kun 45 af 82 deltagere deltog i opfølgningsundersøgelsen. Af dem var 35 i arbejde, mens 10 stod uden for arbejdsmarkedet. 37 svarede ikke på undersøgelsen. Det er værd at bemærke, at selv om det i et worst case scenario antages, at samtlige 37, som ikke svarede, står uden for arbejdsmarkedet, er der stadig tale om et positivt resultat for et rehabiliteringsprojekt målrettet en vanskelig målgruppe, idet en succesrate på 35 ud af 82 deltagere ligger i den høje ende. Samtidig er der tale om et minimumsresultat. Én særlig omstændighed må tillægges stor betydning for den lave svarprocent: Kontakten med projektdeltagerne blev varetaget af kontaktpersoner i de nu nedlagte amter. 8

9 Da opfølgningsundersøgelsen skulle gennemføres, var de alle overgået til nye arbejdsfunktioner, og det viste sig umuligt at finde navne og adresser på alle deltagerne. En pæn del af deltagerne har således ikke haft mulighed for at deltage. Først projektet og siden evalueringen viser, at det kan betale sig at satse på rehabilitering af mennesker, som ellers ofte oplever sig selv som usynlige i det sociale system og ofte er langtidsparkeret på passiv forsørgelse. Det viser også, at det er muligt at reaktivere og recirkulere værdifulde uddannelser, så samfundet igen får nytte af en investering i uddannelse. Desuden fremgår det, at MB-uddannelsen og jobplaceringen har en mangesidig positiv effekt for den enkelte. Oveni kommer, at det for mange betyder et stort skridt frem for den personlige recovery at komme i arbejde. Især på to punkter peger undersøgelsen dog på forbedringspotentiale. Den basale organisering fra systemet har langtfra været optimal, især ikke samarbejdet mellem socialforvaltning og jobcentre. Desuden er det ikke lykkedes at få kollegerne på alle arbejdspladser til at modtage MB erne med åbne arme som ligeværdige kollegaer. Nogle steder har der direkte været modstand, andre steder har overdreven hensyntagen blokeret for inklusion på arbejdsstedet. MB-projektet er belyst i to publikationer fra Videnscenter fra Socialpsykiatri: En anderledes brik? Medarbejdere med brugererfaring - en aktiv brik i rehabiliteringsarbejdet Den samlede afrapportering af det treårige storskalaprojekt Medarbejder med brugererfaring, af faglig konsulent Finn Blickfeldt Juliussen, Videnscenter for Socialpsykiatri. MB-projektet: Holdbar rehabilitering og jobskabelse En analyse og beskrivelse af resultaterne af en større opfølgningsundersøgelse to år efter MB-storskalaprojektets afslutning, af faglig konsulent, sociolog Jens Hjort Andersen, Videnscenter for Socialpsykiatri. 9

10 OPH Op På Hesten Projekt Op På Hesten er gennemført i perioden 1. august 2007 til 31. maj 2010 af Uddannelsesafdelingen på Århus Universitetshospital Risskov i samarbejde med Arbejdskonsulenterne, Socialafdelingen Århus Kommune samt Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP). Projektet er nu ved at blive integreret som en fast del af Århus Kommunes tilbud. Samlede sagsoversigt OPH projektet % I job, udd., VM* ARK** el. fp Lukkede uden resultat/fraflyttet kommunen 78% * Vikar Mentor, projekt (6 prs. overført) ** Arbejdsmarkedskonsulenterne (8 prs. overført) Op På Hesten blev startet på opfordring af flere jobcenterchefer, som så et behov for et supplement til MB-uddannelsen, nemlig et rehabiliterings- og jobskabelsesprojekt for mennesker uden særlige faglige kvalifikationer, som har været gennem alvorlig psykisk sygdom. Samlede sagsoversigt OPH projektet Antal personer Antal i alt: 107 prs./sager * Vikar Mentor, projekt (6 prs. overført) ** Arbejdsmarkedskonsulenterne (8 prs. overført) 10

11 Projektet arbejder på samme måde som MB med jobskabelse for mennesker med en psykisk diagnose, men uden at stille krav om en særlig uddannelsesbaggrund, og uden at sigte mod beskæftigelse i psykiatrien eller socialpsykiatrien. Selv om målgrupperne både i forhold til deltagere og i forhold til arbejdssteder er langt bredere end MB-projektets, er det model- og metodemæssige udgangspunkt stort set identisk. Det er bemærkelsesværdigt, at de indhøstede resultater trods den forskellige målgruppe stort set er identiske med MB-projektet, og altså på samme måde dokumenterer stor succes for en målrettet indsats for rehabilitering og jobskabelse for mennesker, der har været alvorligt psykisk syge. I job, udd. VM*, ARK** el. fp Frivilligt Arbejde Fp Udd Skånejob Flexjob Ord. Job Vikar Mentor Arbejdskonsulenterne * Vikar Mentor, projekt ** Arbejdsmarkedskonsulenterne Antal Personer På nogle områder er OPH rent fagligt mindre ambitiøst end MB-projektet, der jo sigter på en bogligt stærkere målgruppe. Til gengæld har OPH sat øget fokus på selve sagsbehandlingen og på at opkvalificere medarbejdere i fx jobcentre til at give bedre hjælp. Det tværgående samarbejde har således spillet en væsentlig positiv rolle fra visitering til jobskabelse, praktik og opfølgning. 11

12 Rehabilitering via arbejdsmarkedet er effektivt De to projekter dokumenterer, at den meget individuelle tilgang virker. Det giver resultater, når borgeren sættes i fokus og hele systemet rundt om borgeren geares til at løse opgaven med at få personen ud på arbejdsmarkedet. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at projekterne har kunnet gennemføres på meget begrænsede budgetter. Da der har været tale om forsøgs- og udviklingsvirksomhed, giver projektbevillingerne ikke et retvisende billede af udgifterne. I øjeblikket er MB-uddannelsen udbudt til en pris på kroner pr. deltager for kursusdelen og styring af projektet, som i alt strækker sig over 14 måneder, men hvor en væsentlig del af forløbet er praktik. Dertil skal eventuelt lægges udgifter til jobcenter, socialcenter m.fl., men dette er ret beset ikke nogen merudgift, idet deltagerne i forvejen trækker på ressourcer fra disse systemer. Under alle omstændigheder er der tale om en væsentligt lavere udgift pr. deltager end de fleste rehabiliteringsprojekter. Sammenholdt med den høje succesrate for de to projekter viser det, at der er tale om en virkningsfuld model. Den lave pris skal ses i sammenhæng med IPS-tilgangen, som jo betyder, at antallet af kursusdage begrænses, fordi fokus netop ligger på at få deltagerne ud på arbejdsmarkedet. Prisen og de høje succesrater skal også ses i forhold til, at projekterne henvender sig til en målgruppe, som generelt regnes som svært at høste succes i forhold til. Deltagerne opfylder således to afgørende negative forudsætninger, nemlig en perifer eller ikke-eksisterende tilknytning til arbejdsmarkedet samt en forhistorie, der inkluderer alvorlig psykisk sygdom. Der er ikke foretaget beregninger af de samfundsmæssige afkast af projekterne, men de er betragtelige. Selv om der i væsentligt omfang er tale om støttet beskæftigelse, hovedsagelig fleksjobs, er de direkte og indirekte samfundsmæssige gevinster store. Ses der alene på økonomien, er en stor del af deltagerne gået til hel eller delvis selvforsørgelse fra ren offentlig forsørgelse, mange fra kontanthjælp, mens flere kommer fra førtidspension eller havde udsigt til snarlig førtidspension. I flere tilfælde er deltagerne beskæftiget på helt ordinære vilkår uden støtte, og flere deltagere har flyttet sig fra førtidspension til 100 % selvforsørgelse. 12

13 Konklusion Dette notat og den bagvedliggende dokumentation viser nye veje til arbejdsmarkedet for mennesker, som dels har fået en alvorlig psykisk sygdom, dels er kommet et godt stykke ad vejen i en såkaldt recovery-proces. Videnscenter for Socialpsykiatri finder, at der nu er evidens for, at der for begrænsede budgetter kan gennemføres forløb, som på samme tid opfylder en række positive målsætninger: Dels opfyldes mange psykisk syges ønske om en fremtid på arbejdsmarkedet, dels sparer samfundet mange penge, idet mange af deltagerne genvinder eller opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet, og endelig får mange med psykiske lidelser øget livskvalitet og trivsel både i arbejdssammenhæng og i privatlivet. Konklusionen er, at det er muligt at vende strømmen væk fra arbejdsmarkedet, så mange mennesker igen vinder fodfæste på arbejdsmarkedet efter alvorlig psykisk sygdom. Det er dokumenteret, at en mulig vej går via helhedsorienterede og sammenhængende tilbud om rehabilitering og jobskabelse, som med afsæt i IPS-principperne kombinerer uddannelse, behandling og praktik, og som samtidig i høj grad bygger på etablering af velfungerende tværgående samarbejder mellem de forskellige offentlige aktører, som er involveret i den enkeltes sag. Det kan betale sig at investere i gode, sammenhængende jobplaceringsmodeller for mennesker, som er kommet et godt stykke ad vejen med deres recovery-proces efter alvorlig psykisk sygdom. Gode rehabiliteringsprocesser sparer samfundet mange penge. Rigtig mange mennesker med sindslidelser har både en uddannelse og gode faglige kompetencer, som kan bringes i spil igen. Det kræver god tilrettelægning og i nogle tilfælde opgradering af kompetencer, men der er tale om en begrænset investering, som gør det muligt at få genaktiveret og recirkuleret værdifulde uddannelser. Der er en stor og mangesidig gevinst at høste for en begrænset investering. De beskrevne projekter har en meget høj succesrate, men i realiteten kræver det kun en ganske lille succesrate at genvinde investeringen, for langt hovedparten af samfundets udgifter til psykisk sygdom består i overførselsindkomst over mange år. 13

14 Anbefalinger På baggrund af erfaringerne med MB- og OPH-projekterne anbefaler Videnscenter for Socialpsykiatri: Generelle At der gøres en indsats for at øge kendskabet til psykisk sygdom og muligheden for recovery på arbejdsmarkedet i bred forstand, så arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt i forhold til at beskæftige mennesker, der på et tidspunkt har fået diagnosticeret en alvorlig sindslidelse. Denne formidling bør i høj grad også målrettes uddannelsessektoren. At der gøres en indsats for at udvikle og fastholde fokus på den enkelte brugers situation og ønsker og sætte ind med en hurtig og målrettet indsats efter en tilgang med IPS Individual Placement and Support, hvor der først jobplaceres, og derefter trænes og opkvalificeres. At der tages udgangspunkt i brugernes kompetencer og der, hvor den stærkeste motivation er for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. At der aktivt arbejdes på at gøre samspillet mellem socialcentre, jobcentre og virksomheder mere smidigt både organisatorisk og lovgivningsmæssigt. Specifikke At man gennem modeller som fx MB og OPH sikrer en systematisk og kvalificeret indsats, som samtidig rummer et kompetenceløft for de personer i systemet, der varetager sagsbehandlingen. At man i lighed med indsatsen i MB-modellen tager udgangspunkt i menneskers formelle og personlige kvalifikationer og giver adgang til relevant efteruddannelse med henblik på at recirkulere faglige kompetencer og ressourcer. At der i højere grad ansættes jobkonsulenter i psykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien, som har faglig relevant baggrund for at lave vurderinger og har mod på at arbejde med den nødvendige kulturudvikling i systemerne i retning af en mere rehabiliterende tilgang. 14

15 15

16 Videnscenter for Socialpsykiatri Videnscenter for Socialpsykiatri Studiestræde 19, København K tlf:

Medarbejder med brugererfaring

Medarbejder med brugererfaring En anderledes Medarbejder med brugererfaring brik? MB er: Medarbejder med Brugererfaring Hvis arbejde er sundt, hvorfor så ikke give det til de syge? Jacob Haugaard Hvis arbejde er sundt, hvorfor bliver

Læs mere

Opfølgningsundersøgelse af storskalaprojekt Medarbejder med brugererfaring

Opfølgningsundersøgelse af storskalaprojekt Medarbejder med brugererfaring Videnscenter for Socialpsykiatri Videnscenter for Socialpsykiatri sundersøgelse af storskalaprojekt Medarbejder med brugererfaring - en rapport om en succes inden for rehabilitering og jobplacering Af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform

Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform Session 2 Rehabilitering og recovery socialpsykiatriens bidrag til ressourceforløb og førtidspensionsreform Formand Mogens Seider, Dansk selskab for psykosocial rehabilitering Leder Sven Preisel, Viborg

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet

Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Psykosociale funktionsnedsættelser og tilknytning til arbejdsmarkedet Sven Preisel Leder Den socialøkonomiske virksomhed Nørremarken Produktion og Service Nørremarksvej 17 8800 Viborg Tel.: 2338 7281 E-mail:

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring

MB-uddannelsen. Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen Medarbejdere med Brugererfaring MB-uddannelsen - Medarbejdere med Brugererfaring MB er Forkortelsen MB står for Medarbejder med Brugererfaring. Betegnelsen benyttes om personer med en mellemlang

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen

Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen Målgruppe for beskæftigelsesindsatsen DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden

BUSINESS CASE. En God Start for Unge. Ungeenheden Hedensted BUSINESS CASE En God Start for Unge Ungeenheden Baggrund Der er i kommunen en voksende tilgang af unge med psykiske vanskeligheder nogle er diagnosticerede, mens andre ikke er. Disse unges opvækst

Læs mere

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed

Styrket sammenhæng i borgerforløb. Demokrati og medborgerskab. Mere for mindre. Strategisk kompetenceudvikling. sundhed Styrket sammenhæng i borgerforløb Demokrati og medborgerskab Mere for mindre Frivillighed Mental sundhed Strategisk kompetenceudvikling Åben dialog Recovery Indsats i lokale miljøer Opkvalificering til

Læs mere

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte

Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Psykiatri Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Individuel Planlagt job med Støtte Forskningsoverlæge, ph.d. Lene Falgaard Eplov Baggrund De fleste med psykiske lidelser er i stand til at komme

Læs mere

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser

Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Førtidspension til mennesker med psykiske lidelser Hvilken indsats skal vi måle effekten af? Seniorforsker Jan Pejtersen Fra problem til indsats Hvornår skal sætte ind? Hvad er psykiske lidelser? Hvad

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer:

Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Notat: Udvikling af og nye aktiviteter på sygedagpengeområdet Notatet danner grundlag for udvalgets temadrøftelse af sygedagpengeområdet og redegør for følgende elementer: Afslutning af Falck samarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger

Mental sundhed i Danmark: Forekomst og omkostninger Mental sundhed i Danmark: og omkostninger Resumé Angst og depression koster årligt samfundet 13,9 mia. kr. Angst er med årlige omkostninger på 9,6 mia. kr. den dyreste enkeltstående lidelse/sygdom i Danmark

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem

Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Notat Dato 24. marts 2017 MLJ Side 1 af 5 Investering i en forstærket indsats til udsatte ledige tjener sig mange gange hjem Beskæftigelsesområdet, har gennem en årrække været præget af store reformer.

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle

ARBEJDSMARKEDSPOLITIK 2011-2015. for alle for alle Udfordringen - Udviklingen har ikke været gunstig. Juli 2011 er der 2.000 flere borgere i Vejle på overførselsindkomst end i 2007. Årsagen er dels, flere ledige, primært dagpengemodtagere, og

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen

Handleplan Arbejdsmarkedsforvaltningen Handleplan 2017 2018 Arbejdsmarkedsforvaltningen Indsats: Investering i udvidet arbejdsrettet rehabiliteringsindsats - videreførelse af handleplan for 2015-2016 Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan

Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Mental sundhedsfremmeindsatser i jobcentre - hvorfor og hvordan Erfaringer og resultater fra projektet Tidlig opsporing og indsats i jobcentre 1 Disposition Kort om projektet Hvorfor er tidlig opsporing

Læs mere

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Investering i samarbejdet med private virksomheder - delfinansiering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje

Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Sundhed i beskæftigelsesindsatsen Når sammenhæng er bundlinje Det glade budskab! Mennesker med psykisk sygdom kan genvinde arbejdsevnen Driftstal fra Sherpa 0-2 års ledighed Sammenlignelige tal fra andre

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde

Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hvad kan vi gøre for at få psykiske sårbare tilbage i arbejde? Vilhelm Borg seniorforsker NFA 2010 Indlæg 2-10-2010 Psykiatritopmøde Hovedpointer 1. Mentale helbredsproblemer har store personlige omkostninger

Læs mere

Beskæftigelse og sundhed

Beskæftigelse og sundhed Beskæftigelse og sundhed Investering i arbejdsrettet rehabilitering Seniorkonsulent Torben Birkeholm torben.birkeholm@hjoerring.dk Tlf. 41 22 60 22 29. November 2017 Værdigrundlaget for Arbejdsmarkedspolitikken

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Torsdag den 26. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

HER & NU DET VIGTIGSTE

HER & NU DET VIGTIGSTE Til Region og kommuner i Region Hovedstaden 2015 HER & NU DET VIGTIGSTE Når man på en arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en recovery-medarbejder, vil der i medarbejdergruppen altid opstå en række

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer

Ledelse og fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer Ledelse og fastholdelse af medarbejdere med psykiske helbredsproblemer Arbejdsmiljøkonferencen Mandag den 19. november 2012 Arbejdsmiljøkonsulent Malene Salskov Amby Lederne www.lederne.dk Tal og tendenser

Læs mere

Kort om AT s Call center

Kort om AT s Call center Kort om AT s Call center 2 afdelinger af AT s Call center 10 medarbejdere på vagt i CC hver dag Ca. 65.000 70.000 opkald om året Ca. 7.000 7.500 mails om året Baggrund for Sygefraværspakken Analyse af

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI

SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI SOCIALAFDELINGENS REHABILITERINGSSTRATEGI Den omverden det sociale område indgår i er under markant forandring. Det stiller nye krav og forventninger til de sociale

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

KLAP-job til førtidspensionister

KLAP-job til førtidspensionister EVALUERING SAMMENFATNING KLAP-job til førtidspensionister Evaluering af samarbejdet med jobcentre Juni 2017 Jesper Pedersen 2 Sammenfatning Dette er en sammenfatning af hovedrapporten, hvor jobcentrenes

Læs mere

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL

Læs mere