NOTAT Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT 2010. Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Videnscenter for Socialpskykiatri"

Transkript

1 Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativ beskeden investering NOTAT 2010 Videnscenter for Videnscenter for Socialpskykiatri

2 NOTAT 2010 Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Udarbejdet af Videnscenter for Socialpsykiatri September 2010 Layout: Proremus ISBN: Foto: Forside: Istockphoto.com, Gallojob (fotograf Søren Holm), Proremus (fotograf Morten Holmboe), SoSu-skolen i Århus (fotograf Søren Holm), Kantinen Lokalpsykiatri Nord i Århus (Fotograf Søren Holm) Side 2: Gallojob (fotograf Søren Holm) Side 4: Proremus (fotograf Morten Holmboe), Café Kaffegal (fotograf Sabine Svendsen), Kantinen Lokalpsykiatri Nord i Århus (fotograf Søren Holm) Side 6: Istockphoto.com, Gallojob (fotograf Søren Holm), Side 9: Istockphoto.com Side 12: Kantinen Lokalpsykiatri Nord i Århus (fotograf Søren Holm) Nye metoder til kombineret rehabilitering og jobskabelse giver høj succesrate for en relativ beskeden investering Videnscenter for Socialpsykiatri Studiestræde 19, København K Tlf.: Notatet kan downloades på 2

3 Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Indledning Det er muligt at vende strømmen væk fra arbejdsmarkedet, så mange mennesker igen vinder fodfæste på arbejdsmarkedet efter alvorlig psykisk sygdom. Det er konklusionen fra Videnscenter for Socialpsykiatri, som i nærværende notat sammenfatter og perspektiverer resultaterne af to vellykkede danske jobskabelses- og rehabiliteringsprojekter. De er begge målrettet mennesker, som på grund af psykisk sygdom har befundet sig uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet. Resultaterne peger entydigt på, at en relativ begrænset indsats og investering kan give store afkast, både samfundsøkonomisk og i forhold til at afbøde de sociale og menneskelige omkostninger for psykisk syge borgere. Det er derfor anbefalingen fra Videnscenter for Socialpsykiatri, at lignende tiltag implementeres overalt i tæt samarbejde mellem socialcentre, jobcentre samt social- og hospitalspsykiatrien. De to projekter er: MB-projektet (MB står for Medarbejder med Brugererfaring) Målet med projektet var at udvikle og afprøve en model og metode til jobskabelse og rehabilitering af personer, som på et tidspunkt har fået en alvorlig psykiatrisk diagnose og samtidig har en relevant uddannelse for ansættelse i psykiatrien og socialpsykiatrien. Projektet havde umiddelbart en høj succesrate, idet ca. 75 % af de 109 deltagere fuldførte projektet og opnåede faglig relevant beskæftigelse i socialpsykiatrien eller psykiatrien via projektet. En større opfølgningsundersøgelse blandt de der fuldførte, har netop vist, at effekten ser ud til at være langtidsholdbar: Over ¾ af de MB ere, der valgte at deltage i undersøgelsen, var fortsat i arbejde 2-3 år efter projektafslutningen. De beskæftigede er bl.a. sygeplejersker, pædagoger og socialpædagoger, sosu-medarbejdere, fysioterapeuter og socialrådgivere. OPH-projektet (OPH står for Op På Hesten) Målet var som med MB-projektet at udvikle og afprøve modellen og metoden til jobplacering og rehabilitering af mennesker efter alvorlig psykisk sygdom. Målgruppen var dog langt bredere, idet den var defineret som primært yngre sindslidende. Der var ingen krav til deltagernes uddannelsesmæssige forudsætninger, og jobplaceringsmålet var hele arbejdsmarkedet. Projektet er gennemført med tre hold med i alt 72 deltagere. 53 deltagere fuldførte, og af dem er 37 fortsat i beskæftigelse, 8 under uddannelse, mens 8 er på førtidspension. Jobbene er primært ufaglærte, idet kun 30 % af deltagerne havde uddannelse ud over folkeskolen. Flere er dog i gang med lærlingeuddannelser, og en enkelt har fuldført en afbrudt videregående uddannelse. 3

4 Selv om projekterne er meget forskellige, har projektmodellerne store lighedspunkter. Kernen i begge projekter var en kombination af efteruddannelse og arbejdspraktik. Desuden indgik psykiatrisk behandling efter behov, og der blev arbejdet på at skabe tætte samarbejder mellem jobcenter, socialcenter og psykiatrien til gavn for den enkelte. Endelig blev der arbejdet på individuel opfølgning, på at få deltagerne til at danne netværk og på at give praktik- og arbejdssteder medejerskab til projektet. Et centralt element i begge projekter er, at der arbejdes ud fra en tilgang med individuel placering og støtte (Individual Placement and Support, IPS), som er ved at vinde stor international udbredelse på basis af meget positive resultater. IPS-tankegangen vender forenklet udtrykt den traditionelle jobtræning på hovedet. Traditionel jobtræning rummer ofte langvarig og grundig undervisning/jobtræning, ofte uden helt specifikke mål, som forberedelse til en praktik og senere placering i job. I IPS-modellen sker tingene hurtigt og målrettet, så deltageren hurtigt kommer i arbejde ude på arbejdspladsen og så efterfølgende får den supplerende uddannelse, der måtte være behov for. Udgangspunktet for IPS er også, at tilknytning til arbejdsmarkedet er et ønske hos langt hovedparten af mennesker med sindslidelser, også dem med alvorlige sindslidelser. På trods af dette ønske viser statistikker, at færre end 10 % er i arbejde selv inden for den seneste periode med højkonjunktur. (kilde: MB-opfølgningsundersøgelsen). Meget tyder på, at erfaringerne fra MB- og OPH-projekterne kan hjælpe med at bryde dette mønster. 4

5 Psykisk sygdom: En stor belastning for den enkelte og for samfundet Set i arbejdsmarkedsperspektiv har der over årene været et meget dominerende fokus på somatiske sygdomme, mens der først de senere år er sat mere fokus på de samfundsøkonomiske, sociale og menneskelige omkostninger ved psykisk sygdom, som er blevet folkesygdomme. Der er således ikke udført ret meget forskning på hele det omfattende område, hvor psykisk sygdom og arbejdsmarkedet er i berøring. MB- og OPH-projekterne er pionerprojekter i forhold til rehabilitering og jobskabelse efter psykisk sygdom. En lang række faktorer peger på, at der er behov for en øget indsats inden for rehabilitering og jobskabelse på dette område. Der findes ingen præcise tal for antallet af danskere, der lider af en psykisk sygdom. Sundhedsstyrelsen anslår, at hver femte dansker på et eller andet tidspunkt i deres liv får en depression. Statens Institut for Folkesundhed anslår, at 20 % af befolkningen i løbet af et år får symptomer svarende til kriterierne for en eller flere psykiske sygdomme svarende til voksne danskere pr. år. I debatindlægget Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet (marts 2009), udarbejdet af Danske Regioner, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening og Danske Psykiatere og Børneungdomspsykiateres Organisation, DPBO, bekræftes ovenstående skøn. Samtidig anslås det, at psykiske sygdomme som minimum koster mere end 30 mia. kroner om året i Danmark. Oveni kommer indirekte udgifter samt udgiften til sygedagpenge og førtidspensioner. Bedre medicin, terapi og social behandling De seneste årtier har betydet store fremskridt i de mulige behandlingstilbud til psykisk syge. Medicinsk har især de genetiske og bioteknologiske landevindinger skabt nye og bedre medikamenter, så flere psykiske sygdomme kan behandles effektivt, mere målrettet og med færre bivirkninger. Terapeutisk er især de kognitive terapeutiske metoder blevet udviklet og forbedret, og for den sociale behandling gælder, at en stor del af socialpsykiatrien og de socialpsykiatriske metoder er skabt inden for de seneste to årtier. Resultatet er, at det i dag er muligt at yde effektiv hjælp til en større del af de psykisk syge, hvilket bl.a. er baggrunden for, at mange gennemgår en vellykket recovery og når et funktionsniveau, som gør det realistisk at arbejde på en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. 5

6 Recovery erstatter kronicitet Bag MB- og OPH-projekterne ligger et ændret syn på psykisk sygdom, hvor der gøres op med en udbredt tankegang om, at psykisk sygdom er kronisk. I stedet er der sat fokus på begreberne recovery og personlig recovery, altså at mennesker med psykisk sygdom kommer sig helt eller delvist. I dag er det kendt, at op mod en tredjedel kommer sig helt efter alvorlig psykisk sygdom og kan vende tilbage til funktionsniveauet før sygdommen, mens en lignende del kommer sig socialt og opnår et funktionsniveau, så en permanent tilknytning til arbejdsmarkedet kan være realistisk. Flere får førtidspension af psykiske grunde Mulighederne for at hjælpe psykisk syge er blevet bedre. Alligevel viser tal fra Ankestyrelsens Årsstatistik (juni 2010) om førtidspensioner, at psykisk sygdom i 2009 for første gang nogensinde var begrundelse for flere tildelinger af førtidspension end somatisk sygdom. Der blev i 2009 tildelt førtidspensioner. Mere end halvdelen, nemlig 51 %, blev tildelt på baggrund af en psykisk lidelse. Andelen af tildelinger på psykiske kriterier har været støt stigende igennem mange år. For blot fem år siden i 2005 lå psykisk sygdom bag tildeling af 41 % af førtidspensionerne. 6

7 Handicapkonventionen ratificeret af Danmark Det danske folketing ratificerede FN s handicapkonvention 28. maj 2009, og konventionen trådte i kraft i Danmark 23. august Det indebærer, at Danmark nu har forpligtet sig til at arbejde for at overholde konventionen, som rummer en lang række bestemmelser om lige ret, også i forhold til arbejdsmarkedet, og konventionen sikrer mennesker med fysiske eller psykiske handicap en lang række rettigheder, som vil skabe større fokus på inklusion og det rummelige arbejdsmarked. Øget fokus fra Arbejdstilsynet Med sygefraværsplanen i 2008 fik Arbejdstilsynet en ny opgave med at vejlede virksomhederne om muligheden for at forebygge psykisk sygdom, fastholde syge medarbejdere i arbejde og hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er for Arbejdstilsynet ved at afslutte arbejdet med en Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde. Et resumé og sammenfatning er udgivet i Her anslås det, at omkostningen til psykisk sygdom var ca. 55 mia. kroner, hvoraf mindre end 10 % udgør de direkte udgifter til behandling, mens hovedparten skyldes førtidspensionering, langvarigt sygefravær og nedsat individuel produktivitet. Rapporten rummer en række konkrete anbefalinger. To af anbefalingerne er i høj grad også relevante for arbejdet med at rehabilitere og skabe jobs til mennesker, som efter psykisk sygdom er uden for eller i den yderste periferi af arbejdsmarkedet: Social reintegration på arbejdspladsen Det anbefales, at man på arbejdspladsen er opmærksom på at reintegrere medarbejdere med mentale helbredsproblemer. En social reintegration af medarbejderen kan fremmes ved fx at etablere en mentorordning på arbejdspladsen og ved at involvere kollegaerne i den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet. Uddybende skrives det, at langvarigt sygefravær og reduceret funktionsevne har konsekvenser for den nærmeste leder, kolleger og eksterne arbejdsrelationer. Af den grund kan der forekomme spændinger i forhold til kolleger og leder, hvilket kan føre til egentlige konflikter, hvis spændingerne ikke håndteres. Skabelse af en god kultur på arbejdspladsen For at undgå stigmatisering af medarbejdere med mentale helbredsproblemer er det vigtigt med åbenhed og information om mentale helbredsproblemer. Det anbefales, at der gøres en ret omfattende indsats i forhold til at øge kendskabet på alle niveauer af virksomheden til mentale helbredsproblemer. Herunder kendskabet til, at problemerne er udbredte og opleves af mange i løbet af deres jobliv. Men også, at der er effektive behandlingsmuligheder for de fleste mentale helbredsproblemer. 7

8 MB Medarbejder med brugererfaring MB står som nævnt for Medarbejder med brugererfaring. Det er en ny type medarbejder i psykiatrien/socialpsykiatrien, som har en relevant faglig uddannelse for at arbejde i denne sektor, selv har været psykisk syg og er kommet sig helt eller delvist, og har været gennem den ca. etårige MB-uddannelse, som udbydes tre steder i landet, nemlig i Århus, i Ålborg og på Sjælland (Lyngby). Målet med MB-uddannelsen er dobbelt. Det primære er jobskabelse og rehabilitering af kvalificerede mennesker, så de får mulighed for at bruge en relevant uddannelse i psykiatrien eller socialpsykiatrien. Et vigtigt sekundært mål er at tilføre sektoren viden og inspiration fra medarbejdere, der selv har brugererfaringer og dermed har en værdifuld viden og erfaring, dyb forståelse for brugerne, og som via det personlige eksempel giver håb og inspiration til brugerne. Det første MB-pilotprojekt blev afviklet i Århus Amt i Lovende resultater betød, at der blev gennemført et landsdækkende MB-storskalaprojekt som et partnerskab mellem Uddannelsesafdelingen på Århus Universitetshospital Risskov og Videnscenter for Socialpsykiatri i Selve projektet blev meget vellykket. I alt 109 personer var i perioden i berøring med projektet, og af dem gennemførte 82 hele rehabiliteringsforløbet med praktik og efteruddannelse. Succes med mulighed for forbedring Da et af de væsentlige formål med dette projekt var at understøtte arbejdsmarkedsdeltagelsen og fastholde jobbet ud over projektperioden, gennemførte Videnscenter for Socialpsykiatri en opfølgningsundersøgelse 2-3 år efter projektets afslutning. Den er afsluttet i 2010 og belyser bl.a. de langsigtede effekter af MB-storskalaprojektet. Undersøgelsen viser, at hele 78 % af deltagerne i undersøgelsen fortsat er i arbejde efter tre år, en meget høj procentdel for et rehabliteringsprojekt for mennesker, der på et tidspunkt har fået alvorlige psykiske diagnoser. Det positive resultat skal tages med et lille gran salt, idet svarprocenten i undersøgelsen var lav; kun 45 af 82 deltagere deltog i opfølgningsundersøgelsen. Af dem var 35 i arbejde, mens 10 stod uden for arbejdsmarkedet. 37 svarede ikke på undersøgelsen. Det er værd at bemærke, at selv om det i et worst case scenario antages, at samtlige 37, som ikke svarede, står uden for arbejdsmarkedet, er der stadig tale om et positivt resultat for et rehabiliteringsprojekt målrettet en vanskelig målgruppe, idet en succesrate på 35 ud af 82 deltagere ligger i den høje ende. Samtidig er der tale om et minimumsresultat. Én særlig omstændighed må tillægges stor betydning for den lave svarprocent: Kontakten med projektdeltagerne blev varetaget af kontaktpersoner i de nu nedlagte amter. 8

9 Da opfølgningsundersøgelsen skulle gennemføres, var de alle overgået til nye arbejdsfunktioner, og det viste sig umuligt at finde navne og adresser på alle deltagerne. En pæn del af deltagerne har således ikke haft mulighed for at deltage. Først projektet og siden evalueringen viser, at det kan betale sig at satse på rehabilitering af mennesker, som ellers ofte oplever sig selv som usynlige i det sociale system og ofte er langtidsparkeret på passiv forsørgelse. Det viser også, at det er muligt at reaktivere og recirkulere værdifulde uddannelser, så samfundet igen får nytte af en investering i uddannelse. Desuden fremgår det, at MB-uddannelsen og jobplaceringen har en mangesidig positiv effekt for den enkelte. Oveni kommer, at det for mange betyder et stort skridt frem for den personlige recovery at komme i arbejde. Især på to punkter peger undersøgelsen dog på forbedringspotentiale. Den basale organisering fra systemet har langtfra været optimal, især ikke samarbejdet mellem socialforvaltning og jobcentre. Desuden er det ikke lykkedes at få kollegerne på alle arbejdspladser til at modtage MB erne med åbne arme som ligeværdige kollegaer. Nogle steder har der direkte været modstand, andre steder har overdreven hensyntagen blokeret for inklusion på arbejdsstedet. MB-projektet er belyst i to publikationer fra Videnscenter fra Socialpsykiatri: En anderledes brik? Medarbejdere med brugererfaring - en aktiv brik i rehabiliteringsarbejdet Den samlede afrapportering af det treårige storskalaprojekt Medarbejder med brugererfaring, af faglig konsulent Finn Blickfeldt Juliussen, Videnscenter for Socialpsykiatri. MB-projektet: Holdbar rehabilitering og jobskabelse En analyse og beskrivelse af resultaterne af en større opfølgningsundersøgelse to år efter MB-storskalaprojektets afslutning, af faglig konsulent, sociolog Jens Hjort Andersen, Videnscenter for Socialpsykiatri. 9

10 OPH Op På Hesten Projekt Op På Hesten er gennemført i perioden 1. august 2007 til 31. maj 2010 af Uddannelsesafdelingen på Århus Universitetshospital Risskov i samarbejde med Arbejdskonsulenterne, Socialafdelingen Århus Kommune samt Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP). Projektet er nu ved at blive integreret som en fast del af Århus Kommunes tilbud. Samlede sagsoversigt OPH projektet % I job, udd., VM* ARK** el. fp Lukkede uden resultat/fraflyttet kommunen 78% * Vikar Mentor, projekt (6 prs. overført) ** Arbejdsmarkedskonsulenterne (8 prs. overført) Op På Hesten blev startet på opfordring af flere jobcenterchefer, som så et behov for et supplement til MB-uddannelsen, nemlig et rehabiliterings- og jobskabelsesprojekt for mennesker uden særlige faglige kvalifikationer, som har været gennem alvorlig psykisk sygdom. Samlede sagsoversigt OPH projektet Antal personer Antal i alt: 107 prs./sager * Vikar Mentor, projekt (6 prs. overført) ** Arbejdsmarkedskonsulenterne (8 prs. overført) 10

11 Projektet arbejder på samme måde som MB med jobskabelse for mennesker med en psykisk diagnose, men uden at stille krav om en særlig uddannelsesbaggrund, og uden at sigte mod beskæftigelse i psykiatrien eller socialpsykiatrien. Selv om målgrupperne både i forhold til deltagere og i forhold til arbejdssteder er langt bredere end MB-projektets, er det model- og metodemæssige udgangspunkt stort set identisk. Det er bemærkelsesværdigt, at de indhøstede resultater trods den forskellige målgruppe stort set er identiske med MB-projektet, og altså på samme måde dokumenterer stor succes for en målrettet indsats for rehabilitering og jobskabelse for mennesker, der har været alvorligt psykisk syge. I job, udd. VM*, ARK** el. fp Frivilligt Arbejde Fp Udd Skånejob Flexjob Ord. Job Vikar Mentor Arbejdskonsulenterne * Vikar Mentor, projekt ** Arbejdsmarkedskonsulenterne Antal Personer På nogle områder er OPH rent fagligt mindre ambitiøst end MB-projektet, der jo sigter på en bogligt stærkere målgruppe. Til gengæld har OPH sat øget fokus på selve sagsbehandlingen og på at opkvalificere medarbejdere i fx jobcentre til at give bedre hjælp. Det tværgående samarbejde har således spillet en væsentlig positiv rolle fra visitering til jobskabelse, praktik og opfølgning. 11

12 Rehabilitering via arbejdsmarkedet er effektivt De to projekter dokumenterer, at den meget individuelle tilgang virker. Det giver resultater, når borgeren sættes i fokus og hele systemet rundt om borgeren geares til at løse opgaven med at få personen ud på arbejdsmarkedet. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at projekterne har kunnet gennemføres på meget begrænsede budgetter. Da der har været tale om forsøgs- og udviklingsvirksomhed, giver projektbevillingerne ikke et retvisende billede af udgifterne. I øjeblikket er MB-uddannelsen udbudt til en pris på kroner pr. deltager for kursusdelen og styring af projektet, som i alt strækker sig over 14 måneder, men hvor en væsentlig del af forløbet er praktik. Dertil skal eventuelt lægges udgifter til jobcenter, socialcenter m.fl., men dette er ret beset ikke nogen merudgift, idet deltagerne i forvejen trækker på ressourcer fra disse systemer. Under alle omstændigheder er der tale om en væsentligt lavere udgift pr. deltager end de fleste rehabiliteringsprojekter. Sammenholdt med den høje succesrate for de to projekter viser det, at der er tale om en virkningsfuld model. Den lave pris skal ses i sammenhæng med IPS-tilgangen, som jo betyder, at antallet af kursusdage begrænses, fordi fokus netop ligger på at få deltagerne ud på arbejdsmarkedet. Prisen og de høje succesrater skal også ses i forhold til, at projekterne henvender sig til en målgruppe, som generelt regnes som svært at høste succes i forhold til. Deltagerne opfylder således to afgørende negative forudsætninger, nemlig en perifer eller ikke-eksisterende tilknytning til arbejdsmarkedet samt en forhistorie, der inkluderer alvorlig psykisk sygdom. Der er ikke foretaget beregninger af de samfundsmæssige afkast af projekterne, men de er betragtelige. Selv om der i væsentligt omfang er tale om støttet beskæftigelse, hovedsagelig fleksjobs, er de direkte og indirekte samfundsmæssige gevinster store. Ses der alene på økonomien, er en stor del af deltagerne gået til hel eller delvis selvforsørgelse fra ren offentlig forsørgelse, mange fra kontanthjælp, mens flere kommer fra førtidspension eller havde udsigt til snarlig førtidspension. I flere tilfælde er deltagerne beskæftiget på helt ordinære vilkår uden støtte, og flere deltagere har flyttet sig fra førtidspension til 100 % selvforsørgelse. 12

13 Konklusion Dette notat og den bagvedliggende dokumentation viser nye veje til arbejdsmarkedet for mennesker, som dels har fået en alvorlig psykisk sygdom, dels er kommet et godt stykke ad vejen i en såkaldt recovery-proces. Videnscenter for Socialpsykiatri finder, at der nu er evidens for, at der for begrænsede budgetter kan gennemføres forløb, som på samme tid opfylder en række positive målsætninger: Dels opfyldes mange psykisk syges ønske om en fremtid på arbejdsmarkedet, dels sparer samfundet mange penge, idet mange af deltagerne genvinder eller opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet, og endelig får mange med psykiske lidelser øget livskvalitet og trivsel både i arbejdssammenhæng og i privatlivet. Konklusionen er, at det er muligt at vende strømmen væk fra arbejdsmarkedet, så mange mennesker igen vinder fodfæste på arbejdsmarkedet efter alvorlig psykisk sygdom. Det er dokumenteret, at en mulig vej går via helhedsorienterede og sammenhængende tilbud om rehabilitering og jobskabelse, som med afsæt i IPS-principperne kombinerer uddannelse, behandling og praktik, og som samtidig i høj grad bygger på etablering af velfungerende tværgående samarbejder mellem de forskellige offentlige aktører, som er involveret i den enkeltes sag. Det kan betale sig at investere i gode, sammenhængende jobplaceringsmodeller for mennesker, som er kommet et godt stykke ad vejen med deres recovery-proces efter alvorlig psykisk sygdom. Gode rehabiliteringsprocesser sparer samfundet mange penge. Rigtig mange mennesker med sindslidelser har både en uddannelse og gode faglige kompetencer, som kan bringes i spil igen. Det kræver god tilrettelægning og i nogle tilfælde opgradering af kompetencer, men der er tale om en begrænset investering, som gør det muligt at få genaktiveret og recirkuleret værdifulde uddannelser. Der er en stor og mangesidig gevinst at høste for en begrænset investering. De beskrevne projekter har en meget høj succesrate, men i realiteten kræver det kun en ganske lille succesrate at genvinde investeringen, for langt hovedparten af samfundets udgifter til psykisk sygdom består i overførselsindkomst over mange år. 13

14 Anbefalinger På baggrund af erfaringerne med MB- og OPH-projekterne anbefaler Videnscenter for Socialpsykiatri: Generelle At der gøres en indsats for at øge kendskabet til psykisk sygdom og muligheden for recovery på arbejdsmarkedet i bred forstand, så arbejdsmarkedet bliver mere rummeligt i forhold til at beskæftige mennesker, der på et tidspunkt har fået diagnosticeret en alvorlig sindslidelse. Denne formidling bør i høj grad også målrettes uddannelsessektoren. At der gøres en indsats for at udvikle og fastholde fokus på den enkelte brugers situation og ønsker og sætte ind med en hurtig og målrettet indsats efter en tilgang med IPS Individual Placement and Support, hvor der først jobplaceres, og derefter trænes og opkvalificeres. At der tages udgangspunkt i brugernes kompetencer og der, hvor den stærkeste motivation er for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. At der aktivt arbejdes på at gøre samspillet mellem socialcentre, jobcentre og virksomheder mere smidigt både organisatorisk og lovgivningsmæssigt. Specifikke At man gennem modeller som fx MB og OPH sikrer en systematisk og kvalificeret indsats, som samtidig rummer et kompetenceløft for de personer i systemet, der varetager sagsbehandlingen. At man i lighed med indsatsen i MB-modellen tager udgangspunkt i menneskers formelle og personlige kvalifikationer og giver adgang til relevant efteruddannelse med henblik på at recirkulere faglige kompetencer og ressourcer. At der i højere grad ansættes jobkonsulenter i psykiatrien, distriktspsykiatrien og socialpsykiatrien, som har faglig relevant baggrund for at lave vurderinger og har mod på at arbejde med den nødvendige kulturudvikling i systemerne i retning af en mere rehabiliterende tilgang. 14

15 15

16 Videnscenter for Socialpsykiatri Videnscenter for Socialpsykiatri Studiestræde 19, København K tlf:

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

Virksomhedernes rolle i den nye reform

Virksomhedernes rolle i den nye reform Virksomhedernes rolle i den nye reform Onsdag den 4. juni 2014 Chefkonsulent Signe Tønnesen Lederne www.lederne.dk Indhold Virksomhedernes indsats Ledelse og fravær En tidlig indsats fast track Hvad siger

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til?

Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? Arbejdsmarkedskommissionens seminar Færre på langvarig offentlig forsørgelse. Hvad skal der til? "Virksomhedernes indsats for at fastholde medarbejderne i beskæftigelse og samspillet med det offentlige"

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes.

1) Kontanthjælpssystemets særligt lave ydelser som kontanthjælpsloft, timeregler og starthjælp afskaffes. 1. maj 2011 Kontanthjælpsreform S-SF vil gennemføre en reform af indsatsen overfor kontanthjælpsmodtagerne. Formålet er hurtigere og bedre hjælp. Den enkelte skal behandles værdigt og kunne opretholde

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere