Opgørelse og regulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse og regulering"

Transkript

1 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 1. Indledning Bestemmelser om opgørelse og regulering af købesum er blandt de vigtigste bestemmelser i aftaler om virksomhedshandler. Koncipering og forståelse af købesumsbestemmelser giver imidlertid ofte anledning til forvirring og efterfølgende tvister. Der er ikke altid ved udfærdigelsen af bestemmelserne det fokus på dem, som deres vigtighed tilsiger. Tiden prioriteres fx ofte til udarbejdelse og forhandling af omfattende garantikataloger og -beskyttelse, uanset der erfaringsmæssigt kan tjenes flere penge ved at tænke købesumsmekanismen ordentligt igennem. Dertil kommer, at de finansielle og kommercielle personer, der er involveret, ofte ikke er tæt på en aftaletekst og form, som er svært tilgængelig for personer, der ikke er vant til at læse den slags. De juridiske rådgivere har til gengæld ikke altid den nødvendige forståelse af de finansielle forhold, som aftalen skal beskrive. Derved kompliceres en problemstilling, som egentlig er forholdsvis banal. Af advokat (L) MBA, Christoffer Galbo, Moalem Weitemeyer Bendtsen Købesummen for virksomheder opgjordes for år siden som oftest på grundlag af den handlede virksomheds ( Target ) historiske regnskaber eller en opgørelse af den bogførte egenkapital pr. en vis skæringsdag. Denne kunne eventuelt være suppleret af særlige mekanismer, fx earn-out mekanismer hvor en del af købesummen afhang af fremtidig indtjening eller omsætning i nogle år efter transaktionen. Blandt finansielle rådgivere og i tiltagende omfang mellemstore og store virksomheder har Enterprise Value-begrebet imidlertid vist sig som det centrale begreb i forbindelse med diskussioner om værdiansættelse. Enterprise value svarer alene til værdien af egenkapitalen ( equity value ), hvor den handlede virksomhed ikke har nogen nettogæld, jf. nedenfor. Selvom finansielle rådgivere og parter er enige om enterprise value for Target, udestår således forhandling af, hvilken equity value dette svarer til. Equity value udgør således det beløb, som sælger er berettiget til, og som traditionelt betegnes som købesummen. Forståelsen af enterprise value begrebet og sammenhængen mellem dette og equity value / købesum er derfor central i forbindelse med forhandlingen af købesummen. Den er også central ved koncipering af overdragelsesaftalen. Formålet med denne artikel er på denne baggrund at (2.) tydeliggøre sammenhængen mellem enterprise value og equity value. Herved klargøres samtidig baggrunden for de bestemmelser om reguleringer på baggrund af (3.) nettogæld og (4.) nettoarbejdskapital, som er knyttet til modeller, der tager udgangspunkt i enterprise value. Artiklen belyser endvidere (5.) enkelte balanceposter, der ofte giver anledning til diskussion og (6.) den typiske kadence for en reguleringsmekanisme. Artiklen indeholder endelig (7.) anbefalinger om koncipering af bestemmelser om regulering af købesum og (8.) en konklusion. De i artiklen rejste problemstillinger er alene direkte relevante ved handler med unoterede virksomheder. Det er dog i det hele taget nyttigt at forstå de drøftede begreber og problemstillinger for den, der rådgiver om corporate finance transaktioner. Det bemærkes, at advokat Tue Ravnholt Frandsen i en udmærket artikel 1 har berørt nogle af de nævnte problemstillinger, hvorfor visse forhold i denne artikel behandles kortfattet med en henvisning til Tue Ravnholdt Frandsens nævnte artikel. 18 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

2 De immaterielle aktiver skal fremover identificeres og værdiansættes til dagspris. Polfoto/ National Archives digital vers/science Faction/Corbis 2. Sammenhængen mellem Enterprise Value og købesum Det ses i salgsprocesser ofte, at køber opfordres til at afgive sit bud på Target under den forudsætning, at Target hverken har nogen rentebærende gæld eller nogen likvider. Denne værdi defineres endvidere som enterprise value. Enterprise value svarer under de angivne forudsætninger til den købesum, der tilfalder ejerne. I finansieringsteoretiske fremstillinger defineres enterprise value imidlertid oftere som en virksomheds værdi på baggrund af en given finansieringsstruktur, det vil sige et givet forhold mellem egenkapital og gæld på passiv siden af Targets balance. 2 3 Enterprise value udtrykker her ikke den værdi, der tilkommer ejerne. Den udtrykker den værdi, der tilkommer investorer i det hele taget, det vil sige dels ejere (egenkapitalinvestorer) dels gældsinvestorer. Realiteten ved virksomhedshandler er ofte denne, at Target har en vis gæld ved overtagelsen, og at det ikke er praktisk, at sælger eller Target indfrier denne umiddelbart før overdragelsen. Hvis køber og sælger er enige om en given enterprise value, kan ejernes del af denne, det vil sige købesummen, beregnes som den aftalte enterprise value med fradrag af gæld: EV = V D + V E V E = EV - V D 4 Brug af enterprise value som værdiudtryk muliggør en lettere sammenligning af virksomheders værdi uanset den konkrete finansieringsstruktur, 5 som ejerne har valgt. En række gængse værdiansættelsesmetodikker fører endvidere i første omgang til en enterprise value. Det gælder fx, når virksomheder, som det ofte er tilfældet, værdiansættes på baggrund af EBIT, EBITA eller EBITDA multipler anvendt af markedet på sammenlignelige virksomheder eller ved sammenlignelige transaktioner. Den indtjeningsparameter, der anvendes, angiver således indtjeningen før finansieringsomkostninger. 6 Værdiansættelsesme- Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 19

3 Figur 1 Sammenhæng mellem nettogæld og nettoarbejdskapital DKK Normaliseret NWC 50 Aktuel NWC Net Debt (NWC finansiering) 0-50 TID toder, hvor fremtidige cash flows diskonteres til nutidsværdi, vil ligeledes ofte i første omgang resultere i en enterprise value, men disse metoder findes i mange varianter, og nogle fører direkte til værdien af egenkapitalen, equity value. 3. Opgørelse af nettogæld Købesummen afhænger, hvor parterne har aftalt, at købesummen skal opgøres på baggrund af en aftalt enterprise value med fradrag af gæld, af opgørelsen af gælden på det finansielle skæringstidspunkt. Skæringstidspunktet sættes ofte til tidspunktet for parternes udveksling af ydelser, ofte benævnt Closing. Derved overgår den finansielle og den juridiske risiko samtidigt. Det kan give anledning til diskussion, hvilke poster der bør medgå ved opgørelsen af den gæld, der skal fratrækkes. De gældsposter, der skal fratrækkes, omtales ofte som rentebærende gæld. Det omfatter typisk bankgæld, gæld til kreditforeninger og gæld til aktionærer. Visse poster kan give anledning til tvivl. Det gælder fx skyldige skatter og pensionsforpligtelser. Udgangspunktet må være, at sådanne poster bør fratrækkes opgørelsen af købesummen, men spørgsmålet må ofte afgøres ved forhandling, jf. nedenfor pkt. 5 om enkelte balanceposter. Gælden opgøres netto, det vil sige med fradrag af likvider. Likvider omfatter kontanter og kontantlignende aktiver som fx likvide værdipapirer. Logikken er, at likviderne kunne være brugt til nedbringelse af gælden, og at det ofte vil være et tilfælde, om likvider er anvendt til nedbringelse af fx en kassekredit. Virksomheder har dog i den løbende drift behov for et vist minimum af likvider, og der kan argumenteres for, at dette beløb ikke skal fratrækkes gælden, men snarere repræsenterer arbejdskapital ( working cash ). Der tages mig bekendt i praksis sjældent højde for denne nuance, idet den ofte ikke har den store betydning. Der kan dog for visse virksomhedstyper, fx vidt forgrenede retailvirksomheder, være et réelt behov derfor. Gælden bør endelig opgøres til markedsværdi, såfremt denne afviger fra den bogførte værdi Regulering for arbejdskapitaludsving En virksomhed kan ikke drives og indtjening og cash flows ikke generes uden en vis base af anlægsaktiver. Virksomhedsejeren har endvidere som et led i den løbende drift en vis kapitalbinding i tilgodehavender og lager og en vis finansiering fra leverandører. Disse balanceposter (tilgodehavender + lager leverandørgæld) udgør kernen af nettoarbejdskapitalen ( net working capital ), der dog af og til defineres som (i) omsætningsaktiver bortset fra likvider med fradrag af (ii) kortfristede forpligtelser, der ikke indgår i nettogælden. Udsving i disse poster, der slår direkte igennem på nettogælden, jf. ovenfor, forekommer løbende i den almindelige drift: Kunder betaler, der købes ind til lager, eller leverandører betales. En aftalt enterprise value, hvor købesum alene beregnes med fradrag af nettogæld pr. Closing, vil således føre til, at købesummen svinger vilkårligt. Dette er hovedbegrundelsen for, at en købesumsmekanisme, hvor købesummen beregnes på baggrund af enterprise value med fradrag af nettogæld, også bør indeholde en arbejdskapitalforudsætning og reguleringsmekanisme, 20 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

4 Figur 2 Selskabets balance og transaktionsbalance SELSKABETS BALANCE TRANSAKTIONSBALANCE LIKVIDER AKTIV SIDE NWC GÆLD PASSIV SIDE NWC NWC (aktiv - passiv) LUKKET SYSTEM NETTOGÆLD (gæld - likvider) ANLÆGS AKTIVER EQUITY ANLÆGS AKTIVER EQUITY AKTIVER PASSIVER AKTIVER PASSIVER hvorved der reguleres for udsving i arbejdskapital på skæringstidspunktet. 8 Udsving i nettogælden, der alene er udtryk for almindelige udsving i arbejdskapitalen, bør således ikke have effekt på købesummen: Den forøgelse af gælden, der skyldes et almindeligt indkøb til lager, hvorved lageret overstiger normalen, bør ikke komme sælger til skade, ligesom sælger ikke bør have nogen fordel af, at enkelte større debitorer betaler tidligere end normalt, hvorved debitorbestanden bringes under normalen. Dertil kommer, at sælger uden en mekanisme for arbejdskapitalregulering har gode muligheder for at manipulere købesummen, fx ved i unormalt omfang at reducere lageret, at rykke debitorer eller trække betalinger til leverandører. 9 En mekanisme for regulering for arbejdskapital indebærer således som udgangspunkt, at sælger kompenseres (købesummen forøges) med det beløb, hvormed arbejdskapitalen på skæringstidpunktet (ofte Closing) overstiger den forudsatte arbejdskapital. Såfremt arbejdskapitalen er lavere end den forudsatte arbejdskapital, går reguleringen den modsatte vej. Sammenhængen mellem udsving i nettoarbejdskapital og nettogæld er illustreret i figur 1. Det er herefter centralt at finde det nettoarbejdskapitalniveau, der er udgangspunkt for reguleringen. Dette afhænger af parternes forudsætninger i forbindelse med værdiansættelsen. Disse vil ofte svare til et niveau, hvor Target er i steady state, og arbejdskapitalen ikke er svinget ud som følge af sæsonudsving eller andre særlige forhold. I aftaler ses det ofte defineret som Normalized Working Capital eller Base Working Capital. Sælgers interesse er, at niveauet sættes lavt, mens køber modsat ønsker det fastsat på et højt niveau. Forståelsen af, hvor niveauet bør ligge, er derfor et væsentligt element i købers finansielle due diligence og i forhandlingen af prisen. Det ses dog ofte, at forhandlingerne i de indledende stadier alene vedrører enterprise value, uden at parterne forholder sig til, hvorledes mellemregningerne derfra og til købesummen skal ske. En potentiel køber, der vil markere, at dette punkt udestår, kan påføre sit bud på enterprise value en forudsætning om et normaliseret arbejdskapitalniveau. Køber vil således ofte først på et senere stadie i processen have den indsigt, der skal til for at have en mening om, hvad arbejdskapitalforudsætningen konkret bør være. Den sælger, der modtager et bud på enterprise value, kan omvendt forsøge at afæske byderen dennes forudsætning om nettoarbejdskapital med henblik på dels at låse købesummen, dels at sikre at forskellige bud er sammenlignelige. Den normaliserede arbejdskapital fastsættes af og til på baggrund af gennemsnittet i en forudgående periode. Denne metodik kan dog ikke anvendes mekanisk. Den kan for eksempel, afhængig af periodens længde, for en virksomhed i vækst føre til et for lavt niveau. Metoden tager til gengæld højde for sæsonudsving, når blot gennemsnittet er beregnet på baggrund af en fuld cyklus. Parterne vil dog ofte ikke alene forlade sig på historiske data, men også tage i betragtning, hvorledes nettoarbejdskapitalen forventeligt vil udvikle sig i en periode på 6-12 måneder efter skæringsdagen. Reguleringsmekanismen bør således gøre det værdineutralt, at Target veksler mellem arbejdskapital og nettogæld således som illustreret i figur 2. Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 21

5 5. Enkelte balanceposter Ved beregning af købesum på baggrund af enterprise value er det således vigtigt, om en balancepost indgår i opgørelsen af nettogæld eller i nettoarbejdskapital. Poster, der indgår i nettogæld, påvirker købesummen krone for krone, mens købesummen alene påvirkes af forskydninger i arbejdskapitalposter. Hverken nettogældspostens hovedkomponenter (bankgæld, lignende rentebærende gæld og likvider) eller nettoarbejdskapitalpostens hovedkomponenter (tilgodehavender, lager og leverandørgæld) giver normalt anledning til diskussion. Diskussion opstår imidlertid ofte med hensyn til en række andre af balancens poster, og det er nødvendigt konkret at forholde sig til hver enkelt post. Den juridiske rådgiver bør navnlig om sådanne spørgsmål søge bistand hos finansielle rådgivere. Det er nyttigt at skele til, om den pågældende post er udtryk for et finansieringsvalg eller en integreret (uundgåelig) del af virksomhedens drift. Kriteriet er dog ikke altid let at anvende, og parternes forhandlingsevne -og styrke har normalt større betydning end mere teoretiske overvejelser. Udskudt skat er udtryk for, at de skattemæssige afskrivningsregler afviger fra de regnskabsmæssige. Den skattemæssige afskrivning sker typisk over en kortere periode. Det resultat, der betales skat af og dermed den aktuelle skat, er lavere end resultatet efter regnskabsmæssige afskrivninger og dermed den teoretiske skat. Virksomheder kan derfor ofte skubbe en skattemæssig forpligtelse foran sig. Blandt de kortfristede passiver findes i sådanne situationer et passiv med udskudt skat. Så længe virksomheden fortsætter sine investeringer, vil den kunne skubbe denne skattemæssige forpligtelse foran sig. Der er réelt tale om en løbende finansiering, som Staten yder. I denne typiske situation forekommer det mest naturligt at behandle udskudt skat som en del af arbejdskapitalen, og det synes da også at ske i de fleste transaktioner. Sagen stiller sig anderledes, hvor muligheden for at udskyde skat ophører eller kan forventes reduceret betydeligt, fx fordi det i en længere periode ikke vil være nødvendigt at investere i en type aktiv, der er fuldt afskrevet skattemæssigt, men ikke er det regnskabsmæssigt. Det vil tilsvarende ofte være rigtigst at medregne udskudte skatteaktiver blandt likvider, hvis de med stor sandsynlighed kan realiseres inden for en kortere periode. Skyldig skat behandles typisk som rentebærende gæld. Dels bærer forpligtelsen typisk renter, dels kan den som udgangspunkt ikke rulles videre. Der argumenteres dog fra tid til anden med held for, at også skyldige skatter réelt er udtryk for en løbende finansiering, som Staten yder, idet der i det store hele til enhver tid vil være en vis skyldig skat. Deposita, som Target modtager, fx som udlejer, øger på aktivsiden af balancen beholdningen af likvider, mens passivsiden af balancen får en modpostering. Udgangspunktet må, hvor deposita modtages med et langt sigte være, at de modtagne likvider reducerer nettogælden. Modposteringen, modtagne deposita, indgår i arbejdskapitalen, men posten vil i typesituationen være konstant. Deposita, som Target betaler, indebærer en reduktion af likvidbeholdningen (forøgelse af nettogælden). Det modsvarende aktiv indgår i arbejdskapitalen, medmindre det forventes frigivet på kortere sigt. Det samme gælder for sikkerhedsstillelser, som Target skal foretage, fx i form af depoter med likvider eller værdipapirer. Sådanne sikkerhedsstillelser indebærer, medmindre der er tale om kortvarige, enkeltstående dispositioner, en kapitalbinding på samme vis som fx en lagerbeholdning. Likviditet, der er bundet på denne måde, bør derfor ikke indgå i opgørelsen af nettogælden. Pensionsforpligtelser kan i visse tilfælde forekomme også på den konsoliderede balance af virksomheder, der ikke har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. 10 Det kan fx være tilfældet, hvor det danske moderselskab (Target) har datterselskaber i lande, fx Holland, Norge, Sverige, England eller USA 11, hvor der ikke er samme restriktioner som i Danmark for, at virksomheder uden tilladelse til drift af forsikringsvirksomhed påtager sig pensionsforpligtelser. 12 Købers udgangspunkt må være, at sådanne forpligtelser sidestilles med rentebærende gæld: Sælger/Target kunne have valgt at placere pensionsforpligtelsen eksternt, og der er derfor snarere tale om et finansieringsvalg end om en uomgængelig del af driften. Det er vigtigt at forstå det nøjagtige indhold, herunder opgørelsen, af sådanne forpligtelser. Finanskrisen har illustreret, hvordan tilsyneladende solide pensionsprogrammer hurtigt kan vise sig at være uden tilstrækkelig dækning. Den juridiske rådgiver bør overveje at henstille, at specialiserede pensionsrådgivere inddrages. Mellemregninger mellem Target og sælgers eventuelle øvrige koncern bør behandles som rentebærende gæld, medmindre mellemregningen reflekterer løbende samhandel. Hvis mellemregningen reflekterer løbende samhandel, må det overvejes, om denne efter Closing skal fortsætte på samme vilkår, eller om betalingsvilkår m.v. skal ændres. Ændringer af sådanne vilkår vil således påvirke nettoarbejdskapitalniveauet fremadrettet og bør derfor indarbejdes i arbejdskapitalforudsætningen. Såfremt samhandelsforholdet med sælgers øvrige koncern afbrydes ved Closing og mellemregningen indfries, vil det påvirke Targets / Købers likviditet. Såfremt en tilsvarende samhandel kan etableres til anden side, bør det imidlertid ikke påvirke værdi af og købesum for Target. 6. Kadence for reguleringsmekanisme I større salgsprocesser følger reguleringen af købesummen ofte en to-trins procedure. Sælger estimerer kort forud for Closing nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing. Køber betaler på denne baggrund en foreløbig (estimeret) købesum. Den foreløbige købesum reguleres endelig efter Closing, hvor der udarbejdes nøjagtige opgørelser af nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing. Proceduren er illustreret i figur 3. Der forekommer dog også, blandt andet hvor Closing ikke er for- 22 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

6 Figur 3 Typisk klausul kronologi Due Diligence Signing Pre Closing Closing Post Closing Undersøgelse af niveau for normaliseret NWC Aftale om: Købesum (EV - nettogæld) NWC forudsætning Estimat pr. Closing af: Nettogæld NWC Købesum Betaling af estimeret købesum Closing accounts Nettogæld NWC Købesum skudt fra aftaleindgåelsen, et-trinsprocedurer, hvor der alene sker en efterfølgende regulering af en aftalt foreløbig købesum. 13 Sælger er på grund af sit kendskab til Target og sin uhindrede kommunikation med ledelsen normalt i en bedre position til at forudsige den endelige købesum, uanset købers due diligence har udjævnet vidensniveauerne. Køber kan adressere risikoen for i første omgang at betale et for højt beløb med den forværring af forhandlingspositionen, som dette indebærer, ved at stille krav om, at en del af den foreløbige købesum deponeres. 7. Reguleringsbestemmelser Aftaler om virksomhedsoverdragelser anvender ofte ganske omfattende reguleringer af, hvordan købesummen skal beregnes, herunder hvilke balanceposter der skal indgå i henholdsvis nettogæld og nettoarbejdskapital. Det er imidlertid normalt en fordel at holde det forholdsvist simpelt. Reguleringen skal overordnet set adressere følgende regnestykke: V E = EV - V D + NWC Parternes aftale om købesummen kan tage udgangspunkt i en regulering i stil med følgende: X.X The Purchase Price for the Shares shall be calculated on the basis of an enterprise value of DKK 300,000,000 (the Enterprise Value ) assuming a Working Capital level equal to the Normalised Net Working Capital. Accordingly, the Purchase Price shall equal the Enterprise Value less the (i) Closing Net Debt and (ii) the Net Working Capital Difference. 14 Schedule X.X includes a sample calculation of the Purchase Price. Definitioner af henholdsvis nettogæld og nettoarbejdskapital er ofte mere præcise, hvor definitionerne henviser til en opgørelse på baggrund af et historisk regnskab for Target. Targets aktiver og passiver vil således i Closing regnskabet typisk blive fordelt i samme kategorier, som de har været fordelt i historisk. I tilfælde af en tvist vil en opmand endvidere ofte have nemmere ved at placere et bestemt aktiv eller passiv på baggrund af den balance, parterne har lavet i det historiske regnskab, end på baggrund af ordrige definitioner. Nettogæld og nettoarbejdskapital kan således fx defineres som følger: Net Debt shall mean all interest bearing debt of the Group less cash and cash equivalents calculated in accordance with the Accounting Principles. Schedule includes a sample calculation of the Net Debt as of 31 December 2008 on the basis of the 2008 Annual Report. Net Working Capital shall mean the net working capital of the Group calculated in accordance with the Accounting Principles. Schedule includes a sample calculation of Net Working Capital as of 31 December 2008 on the basis of the 2008 Annual Report. Definitionerne og købesumsopgørelsen i det hele taget bør normalt henvise til og anvende Targets historiske regnskabsprincipper, idet disse jo har ligget til grund for parternes drøftelser og forhandlinger. Der er dog ikke noget i vejen for at aftale konkrete fravigelser fra disse. Køber kan fx ved sin due diligence være blevet opmærksom på, at der ikke foretages tilstrækkelige nedskrivninger på lageret, og det kan i et sådant tilfælde være på sin plads konkret at specificere, hvordan lageret skal behandles i den endelige opgørelse. Det giver sig selv, at hver af parterne bør sikre sig, at de har forstået indholdet af de regnskabsprincipper, der anvendes i Closing regnskabet. Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 23

7 Aftalen bør endvidere indeholde bestemmelser, der sikrer køber, at Target i perioden fra det seneste pålidelige regnskab eller perioderegnskab er drevet uændret i overensstemmelse med hidtidig praksis. Reguleringer for nettogæld og nettoarbejdskapital hindrer således ikke enhver manipulation af købesummen. Fx kan salg af anlægsaktiver, manglende vedligeholdelse og udskydelse af normale investeringer eller marketingudgifter nedbringe nettogælden og dermed forøge købesummen. Såfremt køber fornemmer, at der er en réel risiko for en sådan manipulation, eller af andre grunde ønsker et højt sikkerhedsniveau, kan detailbestemmelser yderligere adressere denne risiko. Overdragelsesaftalens bestemmelser om købesumsopgørelse og regulering skal reflektere parternes værdidiskussion. Det er derfor ofte naturligt at tage udgangspunkt i en aftalt enterprise value. Reguleringer på baggrund af den bogførte egenkapital vil derimod dreje om en størrelse (den bogførte egenkapital), der som oftest ikke er relevant i værdidiskussionen. Det er ved forhandlingen og konciperingen af sådanne bestemmelser nødvendigt at overveje kategoriseringen af hver enkelt post på Targets balance. Kategoriseringen af visse poster kan diskuteres, og der er her rum for den dygtige og velforberedte forhandler. Det er endvidere nødvendigt at forstå betydningen af de anvendte regnskabsprincipper og, om der børe gøres fravigelser derfra. Bestemmelserne kan med fordel henvise til eksempler på beregning af nettogæld og nettoarbejdskapital på baggrund af Targets historiske regnskaber. En mekanisme baseret på enterprise value med opgørelse af nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing har den fordel, at det finansielle skæringstidspunkt matcher det juridiske. Sælger oppebærer således resultatet frem til Closing. Udarbejdelse af Closing regnskabet rummer dog kimen til strid, og det undgås ikke, at bestemmelserne får en vis kompleksitet. Det bør på denne baggrund i hver enkelt transaktion overvejes, om ikke parterne er bedre tjent med, at der handles på baggrund af Targets seneste historiske regnskab eller eventuelt et revideret perioderegnskab, hvis rigtighed sælger garanterer. Parterne kan i givet fald drøfte enterprise value og mellemregningerne til købesummen på baggrund heraf, men købesummen (equity value) kan angives i overdragelsesaftalen uden reguleringer. Overdragelsesaftalen bør endvidere sikre, at der ikke i perioden siden statusdagen for det pågældende regnskab er foretaget udlodninger fra Target, eller i hvert fald alene er foretaget udlodninger af et af parterne aftalt beløb. Metoden benævnes derfor af og til som locked box -metoden. Metoden indebærer, at køber får Targets indtjening fra datoen for regnskabet, men dette kan i et vist omfang balanceres med, at købesummen forrentes fra samme dato. Den ulempe, det dog er, at køber overtager den finansielle risiko før, den juridiske risiko og kontrollen med ledelsen overgår, indebærer, at metoden er mindre egnet, hvor der går, eller risikerer at gå, lang tid fra datoen for det relevante regnskab til Closing. Det kan fx være tilfældet, hvor Transaktionen skal gennem en omfattende godkendelsesprocedure hos konkurrencemyndighederne. Købesumsmekanismen bør således tilpasses dels parternes værdidiskussion dels den forventede proces. Det bør derudover ligge i baghovedet, at det også i disse sammenhænge i sig selv har en værdi at holde reguleringen forholdsvis simpel. 8. Konklusion Noter 1 Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Se fx Copeland, Koller and Murrin, Valuation, 2nd edition, s. 135ff ( entity value ) og Damodaran, Applied Corporate Finance (1999), s. 439ff ( firm value ). 3 I denne artikel forudsættes, at Target er finansieret af egenkapital og gæld. De tilfælde, hvor hybride finansieringsformer, fx konvertibel gæld, er anvendt, berøres ikke nærmere. De indebærer nuancer ved de rejste problemstillinger, men ikke konceptuelle forskelle. 4 EV anvendes som forkortelse for enterprise value, mens V D og V E er forkortelser for værdi af gæld (value of debt) og værdi af egenkapital (value of equity). 5 Virksomhedens kapitalomkostninger (weighted average cost of capital, WACC) afhænger dog af finansieringsstrukturen. Ved anvendelsen af metodikker, der tilbagediskonterer cash flows på baggrund af kapitalomkostninger, påvirkes resultatet (enterprise value) derfor af finansieringsstrukturen. Købere vil dog ofte beregne kapitalomkostningerne på baggrund af den planlagte (fremadrettede) finansieringsstruktur for Target. 6 Den af og til anvendte price earnings multipel anvender derimod Targets bundlinje, resultat efter skat (og omkostninger ved finansiering af gæld), og fører derfor direkte til equity value. 7 Se fx Copeland, Koller and Murrin, Valuation, 2nd edition, s Parternes forhandlingsstyrke og den konkrete forhandlingssituation kan føre til, 24 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

8 at arbejdskapitalreguleringen fravælges eller begrænses, fx således at den kun kan gå i den ene parts favør eller kun foretages, såfremt den resulterer i en regulering over et vist beløb. 9 Se Tue Ravnholt Frandsen, Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Kravet om tilladelse til drift af forsikringsvirksomhed følger af 11, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, se lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009 som senest ændret ved lov nr. 516 og 518 af 12. juni Opregningen af lande er baseret på min erfaring og erindring. Jeg har ikke undersøgt den relevante lovgivning i de nævnte lande. 12 1, stk. 1 i firmapensionskasseloven, se lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007 som senest ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, kræver med enkelte undtagelser, at arbejdsgivere afdækker pensionsløfter i forsikringsselskaber eller pensionskasser, der må udøve forsikringsvirksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed eller i pensionskasser, der har tilladelse i henhold til firmapensionskasseloven. Udenlandske koncernselskaber er alene undergivet deres respektive lokale regler. 13 Se om et- og to-trinsproceduren nærmere Tue Ravnholt Frandsen, Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Net Working Capital Difference svarer til differencen mellem det forudsatte niveau for Net Working Capital (Normalized Net Working Capital) og niveauet pr. Closing, det vil sige Normalized Net Working Capital Net Working Capital pr. Closing. Professionel focus på IT til revisorer... - forrest med udvikling og levering af professionelle IT-løsninger til Danmarks professionelle revisorer...i mere end 35 år. PK Revision har valgt løsningen IT Revisor Professionel Focus IT har givet os et system, der effektiviserer hverdagen og understøtter vores arbejdsgang på revisionskontoret. Vi ser det som en fordel, at systemet er fremtidssikret og at det altid overholder krav og standarder på markedet Det har været nemt at komme i gang og ellers kan vi altid ringe til Focus ITs hotline for hjælp og rådgivning Rugårdsvej 46C wwww.pkrevision.dk Statsautoriseret revisor Palle Knudsen Statsautoriseret revisionsanpartselskab PK Revision blev stiftet i Virksomheden beskæftiger 17 medarbejdere og har med sloganet Rådgivning i øjenhøjde til formål at levere revisoropgaver til små og mellemstore virksomheder i Danmark, som har brug for en revisor, der er i stand til at sætte sig i kundens sted og forstå kundens behov for revisorydelser. Hundtofte 14 1 PKrevision_testimonial_2009.indd :32:17 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 25

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Leasing U 29 Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Hvad er problemet? Juridisk kriterie for aktivering: Ejerskab eller ikke ejerskab Økonomisk

Læs mere

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Af advokatfuldmægtig David Hejgaard og advokat Søren Munk Hansen, Plesner. Et af de væsentligste forhandlingspunkter mellem

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber

Hvad er en koncern? Overordnet kan en koncern defineres som en økonomisk sammenslutning af juridisk selvstændige selskaber Koncernregnskaber Definition på koncerner i årsregnskabet Formålet med koncernregnskaber Kunne konsolidere koncernvirksomheders regnskaber Forstå og kunne anvende konsolideringsskemaet Forstå og kunne

Læs mere

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014

Fusionsredegørelse. Fusionsbalance pr 1. januar 2014 Fusionsredegørelse Fusionsbalance pr 1. januar 2014 for fusionen imellem Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a Ganløse Vandværk A.m.b.a. under stiftelse med Ganløse Vandværk som

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer)

Revisoreksamen 2012. Opgave 2. dag. Tirsdag den 14. august 2012. (8 timer) Revisoreksamen 2012 Opgave 2. dag Tirsdag den 14. august 2012 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KAPITAL- OG VENTUREFONDE

KAPITAL- OG VENTUREFONDE KAPITAL- OG VENTUREFONDE NÅR INVESTORER MISLIGHOLDER Af advokat Rebecca Vikjær Sandholt og advokat Jakob Mosegaard Larsen, Nielsen Nør ager 1. INTRODUKTION Kapital- og venturefonde opererer således, at

Læs mere

Salgsmodning af virksomheden

Salgsmodning af virksomheden - 1 Salgsmodning af virksomheden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De store årgange fra efterkrigstiden nærmer sig pensionsalderen. Mange har etableret selvstændig virksomhed, og som følge

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Guide til, hvor du skal passe på og hvordan du kan sikre din investering hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel er ubetinget en af de mest

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover

5 dyre fejl. den nye K/S investor begår. Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover 5 dyre fejl den nye K/S investor begår Hvad skal du passe på, hvis din investering ikke skal være blandt de 20%, der ikke holder, hvad de lover hvorfor tage chancen? Investering i solenergi med skattefordel

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Generalforsamling 18. maj 2015

Generalforsamling 18. maj 2015 Generalforsamling 18. maj 2015 Dagsorden 0. Indledning og velkomst 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabernes forretning i det forgangne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 4. Beslutning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital?

Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? www.pwc.dk Skal skolerne have en egenkapital? Hvem ejer skolernes egenkapital? Revision. Skat. Rådgivning. Rigsrevisionen har kritiseret universiteternes opbyggelse af egenkapital Rigsrevisionens hovedkonklusion:

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere