Opgørelse og regulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse og regulering"

Transkript

1 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 1. Indledning Bestemmelser om opgørelse og regulering af købesum er blandt de vigtigste bestemmelser i aftaler om virksomhedshandler. Koncipering og forståelse af købesumsbestemmelser giver imidlertid ofte anledning til forvirring og efterfølgende tvister. Der er ikke altid ved udfærdigelsen af bestemmelserne det fokus på dem, som deres vigtighed tilsiger. Tiden prioriteres fx ofte til udarbejdelse og forhandling af omfattende garantikataloger og -beskyttelse, uanset der erfaringsmæssigt kan tjenes flere penge ved at tænke købesumsmekanismen ordentligt igennem. Dertil kommer, at de finansielle og kommercielle personer, der er involveret, ofte ikke er tæt på en aftaletekst og form, som er svært tilgængelig for personer, der ikke er vant til at læse den slags. De juridiske rådgivere har til gengæld ikke altid den nødvendige forståelse af de finansielle forhold, som aftalen skal beskrive. Derved kompliceres en problemstilling, som egentlig er forholdsvis banal. Af advokat (L) MBA, Christoffer Galbo, Moalem Weitemeyer Bendtsen Købesummen for virksomheder opgjordes for år siden som oftest på grundlag af den handlede virksomheds ( Target ) historiske regnskaber eller en opgørelse af den bogførte egenkapital pr. en vis skæringsdag. Denne kunne eventuelt være suppleret af særlige mekanismer, fx earn-out mekanismer hvor en del af købesummen afhang af fremtidig indtjening eller omsætning i nogle år efter transaktionen. Blandt finansielle rådgivere og i tiltagende omfang mellemstore og store virksomheder har Enterprise Value-begrebet imidlertid vist sig som det centrale begreb i forbindelse med diskussioner om værdiansættelse. Enterprise value svarer alene til værdien af egenkapitalen ( equity value ), hvor den handlede virksomhed ikke har nogen nettogæld, jf. nedenfor. Selvom finansielle rådgivere og parter er enige om enterprise value for Target, udestår således forhandling af, hvilken equity value dette svarer til. Equity value udgør således det beløb, som sælger er berettiget til, og som traditionelt betegnes som købesummen. Forståelsen af enterprise value begrebet og sammenhængen mellem dette og equity value / købesum er derfor central i forbindelse med forhandlingen af købesummen. Den er også central ved koncipering af overdragelsesaftalen. Formålet med denne artikel er på denne baggrund at (2.) tydeliggøre sammenhængen mellem enterprise value og equity value. Herved klargøres samtidig baggrunden for de bestemmelser om reguleringer på baggrund af (3.) nettogæld og (4.) nettoarbejdskapital, som er knyttet til modeller, der tager udgangspunkt i enterprise value. Artiklen belyser endvidere (5.) enkelte balanceposter, der ofte giver anledning til diskussion og (6.) den typiske kadence for en reguleringsmekanisme. Artiklen indeholder endelig (7.) anbefalinger om koncipering af bestemmelser om regulering af købesum og (8.) en konklusion. De i artiklen rejste problemstillinger er alene direkte relevante ved handler med unoterede virksomheder. Det er dog i det hele taget nyttigt at forstå de drøftede begreber og problemstillinger for den, der rådgiver om corporate finance transaktioner. Det bemærkes, at advokat Tue Ravnholt Frandsen i en udmærket artikel 1 har berørt nogle af de nævnte problemstillinger, hvorfor visse forhold i denne artikel behandles kortfattet med en henvisning til Tue Ravnholdt Frandsens nævnte artikel. 18 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

2 De immaterielle aktiver skal fremover identificeres og værdiansættes til dagspris. Polfoto/ National Archives digital vers/science Faction/Corbis 2. Sammenhængen mellem Enterprise Value og købesum Det ses i salgsprocesser ofte, at køber opfordres til at afgive sit bud på Target under den forudsætning, at Target hverken har nogen rentebærende gæld eller nogen likvider. Denne værdi defineres endvidere som enterprise value. Enterprise value svarer under de angivne forudsætninger til den købesum, der tilfalder ejerne. I finansieringsteoretiske fremstillinger defineres enterprise value imidlertid oftere som en virksomheds værdi på baggrund af en given finansieringsstruktur, det vil sige et givet forhold mellem egenkapital og gæld på passiv siden af Targets balance. 2 3 Enterprise value udtrykker her ikke den værdi, der tilkommer ejerne. Den udtrykker den værdi, der tilkommer investorer i det hele taget, det vil sige dels ejere (egenkapitalinvestorer) dels gældsinvestorer. Realiteten ved virksomhedshandler er ofte denne, at Target har en vis gæld ved overtagelsen, og at det ikke er praktisk, at sælger eller Target indfrier denne umiddelbart før overdragelsen. Hvis køber og sælger er enige om en given enterprise value, kan ejernes del af denne, det vil sige købesummen, beregnes som den aftalte enterprise value med fradrag af gæld: EV = V D + V E V E = EV - V D 4 Brug af enterprise value som værdiudtryk muliggør en lettere sammenligning af virksomheders værdi uanset den konkrete finansieringsstruktur, 5 som ejerne har valgt. En række gængse værdiansættelsesmetodikker fører endvidere i første omgang til en enterprise value. Det gælder fx, når virksomheder, som det ofte er tilfældet, værdiansættes på baggrund af EBIT, EBITA eller EBITDA multipler anvendt af markedet på sammenlignelige virksomheder eller ved sammenlignelige transaktioner. Den indtjeningsparameter, der anvendes, angiver således indtjeningen før finansieringsomkostninger. 6 Værdiansættelsesme- Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 19

3 Figur 1 Sammenhæng mellem nettogæld og nettoarbejdskapital DKK Normaliseret NWC 50 Aktuel NWC Net Debt (NWC finansiering) 0-50 TID toder, hvor fremtidige cash flows diskonteres til nutidsværdi, vil ligeledes ofte i første omgang resultere i en enterprise value, men disse metoder findes i mange varianter, og nogle fører direkte til værdien af egenkapitalen, equity value. 3. Opgørelse af nettogæld Købesummen afhænger, hvor parterne har aftalt, at købesummen skal opgøres på baggrund af en aftalt enterprise value med fradrag af gæld, af opgørelsen af gælden på det finansielle skæringstidspunkt. Skæringstidspunktet sættes ofte til tidspunktet for parternes udveksling af ydelser, ofte benævnt Closing. Derved overgår den finansielle og den juridiske risiko samtidigt. Det kan give anledning til diskussion, hvilke poster der bør medgå ved opgørelsen af den gæld, der skal fratrækkes. De gældsposter, der skal fratrækkes, omtales ofte som rentebærende gæld. Det omfatter typisk bankgæld, gæld til kreditforeninger og gæld til aktionærer. Visse poster kan give anledning til tvivl. Det gælder fx skyldige skatter og pensionsforpligtelser. Udgangspunktet må være, at sådanne poster bør fratrækkes opgørelsen af købesummen, men spørgsmålet må ofte afgøres ved forhandling, jf. nedenfor pkt. 5 om enkelte balanceposter. Gælden opgøres netto, det vil sige med fradrag af likvider. Likvider omfatter kontanter og kontantlignende aktiver som fx likvide værdipapirer. Logikken er, at likviderne kunne være brugt til nedbringelse af gælden, og at det ofte vil være et tilfælde, om likvider er anvendt til nedbringelse af fx en kassekredit. Virksomheder har dog i den løbende drift behov for et vist minimum af likvider, og der kan argumenteres for, at dette beløb ikke skal fratrækkes gælden, men snarere repræsenterer arbejdskapital ( working cash ). Der tages mig bekendt i praksis sjældent højde for denne nuance, idet den ofte ikke har den store betydning. Der kan dog for visse virksomhedstyper, fx vidt forgrenede retailvirksomheder, være et réelt behov derfor. Gælden bør endelig opgøres til markedsværdi, såfremt denne afviger fra den bogførte værdi Regulering for arbejdskapitaludsving En virksomhed kan ikke drives og indtjening og cash flows ikke generes uden en vis base af anlægsaktiver. Virksomhedsejeren har endvidere som et led i den løbende drift en vis kapitalbinding i tilgodehavender og lager og en vis finansiering fra leverandører. Disse balanceposter (tilgodehavender + lager leverandørgæld) udgør kernen af nettoarbejdskapitalen ( net working capital ), der dog af og til defineres som (i) omsætningsaktiver bortset fra likvider med fradrag af (ii) kortfristede forpligtelser, der ikke indgår i nettogælden. Udsving i disse poster, der slår direkte igennem på nettogælden, jf. ovenfor, forekommer løbende i den almindelige drift: Kunder betaler, der købes ind til lager, eller leverandører betales. En aftalt enterprise value, hvor købesum alene beregnes med fradrag af nettogæld pr. Closing, vil således føre til, at købesummen svinger vilkårligt. Dette er hovedbegrundelsen for, at en købesumsmekanisme, hvor købesummen beregnes på baggrund af enterprise value med fradrag af nettogæld, også bør indeholde en arbejdskapitalforudsætning og reguleringsmekanisme, 20 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

4 Figur 2 Selskabets balance og transaktionsbalance SELSKABETS BALANCE TRANSAKTIONSBALANCE LIKVIDER AKTIV SIDE NWC GÆLD PASSIV SIDE NWC NWC (aktiv - passiv) LUKKET SYSTEM NETTOGÆLD (gæld - likvider) ANLÆGS AKTIVER EQUITY ANLÆGS AKTIVER EQUITY AKTIVER PASSIVER AKTIVER PASSIVER hvorved der reguleres for udsving i arbejdskapital på skæringstidspunktet. 8 Udsving i nettogælden, der alene er udtryk for almindelige udsving i arbejdskapitalen, bør således ikke have effekt på købesummen: Den forøgelse af gælden, der skyldes et almindeligt indkøb til lager, hvorved lageret overstiger normalen, bør ikke komme sælger til skade, ligesom sælger ikke bør have nogen fordel af, at enkelte større debitorer betaler tidligere end normalt, hvorved debitorbestanden bringes under normalen. Dertil kommer, at sælger uden en mekanisme for arbejdskapitalregulering har gode muligheder for at manipulere købesummen, fx ved i unormalt omfang at reducere lageret, at rykke debitorer eller trække betalinger til leverandører. 9 En mekanisme for regulering for arbejdskapital indebærer således som udgangspunkt, at sælger kompenseres (købesummen forøges) med det beløb, hvormed arbejdskapitalen på skæringstidpunktet (ofte Closing) overstiger den forudsatte arbejdskapital. Såfremt arbejdskapitalen er lavere end den forudsatte arbejdskapital, går reguleringen den modsatte vej. Sammenhængen mellem udsving i nettoarbejdskapital og nettogæld er illustreret i figur 1. Det er herefter centralt at finde det nettoarbejdskapitalniveau, der er udgangspunkt for reguleringen. Dette afhænger af parternes forudsætninger i forbindelse med værdiansættelsen. Disse vil ofte svare til et niveau, hvor Target er i steady state, og arbejdskapitalen ikke er svinget ud som følge af sæsonudsving eller andre særlige forhold. I aftaler ses det ofte defineret som Normalized Working Capital eller Base Working Capital. Sælgers interesse er, at niveauet sættes lavt, mens køber modsat ønsker det fastsat på et højt niveau. Forståelsen af, hvor niveauet bør ligge, er derfor et væsentligt element i købers finansielle due diligence og i forhandlingen af prisen. Det ses dog ofte, at forhandlingerne i de indledende stadier alene vedrører enterprise value, uden at parterne forholder sig til, hvorledes mellemregningerne derfra og til købesummen skal ske. En potentiel køber, der vil markere, at dette punkt udestår, kan påføre sit bud på enterprise value en forudsætning om et normaliseret arbejdskapitalniveau. Køber vil således ofte først på et senere stadie i processen have den indsigt, der skal til for at have en mening om, hvad arbejdskapitalforudsætningen konkret bør være. Den sælger, der modtager et bud på enterprise value, kan omvendt forsøge at afæske byderen dennes forudsætning om nettoarbejdskapital med henblik på dels at låse købesummen, dels at sikre at forskellige bud er sammenlignelige. Den normaliserede arbejdskapital fastsættes af og til på baggrund af gennemsnittet i en forudgående periode. Denne metodik kan dog ikke anvendes mekanisk. Den kan for eksempel, afhængig af periodens længde, for en virksomhed i vækst føre til et for lavt niveau. Metoden tager til gengæld højde for sæsonudsving, når blot gennemsnittet er beregnet på baggrund af en fuld cyklus. Parterne vil dog ofte ikke alene forlade sig på historiske data, men også tage i betragtning, hvorledes nettoarbejdskapitalen forventeligt vil udvikle sig i en periode på 6-12 måneder efter skæringsdagen. Reguleringsmekanismen bør således gøre det værdineutralt, at Target veksler mellem arbejdskapital og nettogæld således som illustreret i figur 2. Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 21

5 5. Enkelte balanceposter Ved beregning af købesum på baggrund af enterprise value er det således vigtigt, om en balancepost indgår i opgørelsen af nettogæld eller i nettoarbejdskapital. Poster, der indgår i nettogæld, påvirker købesummen krone for krone, mens købesummen alene påvirkes af forskydninger i arbejdskapitalposter. Hverken nettogældspostens hovedkomponenter (bankgæld, lignende rentebærende gæld og likvider) eller nettoarbejdskapitalpostens hovedkomponenter (tilgodehavender, lager og leverandørgæld) giver normalt anledning til diskussion. Diskussion opstår imidlertid ofte med hensyn til en række andre af balancens poster, og det er nødvendigt konkret at forholde sig til hver enkelt post. Den juridiske rådgiver bør navnlig om sådanne spørgsmål søge bistand hos finansielle rådgivere. Det er nyttigt at skele til, om den pågældende post er udtryk for et finansieringsvalg eller en integreret (uundgåelig) del af virksomhedens drift. Kriteriet er dog ikke altid let at anvende, og parternes forhandlingsevne -og styrke har normalt større betydning end mere teoretiske overvejelser. Udskudt skat er udtryk for, at de skattemæssige afskrivningsregler afviger fra de regnskabsmæssige. Den skattemæssige afskrivning sker typisk over en kortere periode. Det resultat, der betales skat af og dermed den aktuelle skat, er lavere end resultatet efter regnskabsmæssige afskrivninger og dermed den teoretiske skat. Virksomheder kan derfor ofte skubbe en skattemæssig forpligtelse foran sig. Blandt de kortfristede passiver findes i sådanne situationer et passiv med udskudt skat. Så længe virksomheden fortsætter sine investeringer, vil den kunne skubbe denne skattemæssige forpligtelse foran sig. Der er réelt tale om en løbende finansiering, som Staten yder. I denne typiske situation forekommer det mest naturligt at behandle udskudt skat som en del af arbejdskapitalen, og det synes da også at ske i de fleste transaktioner. Sagen stiller sig anderledes, hvor muligheden for at udskyde skat ophører eller kan forventes reduceret betydeligt, fx fordi det i en længere periode ikke vil være nødvendigt at investere i en type aktiv, der er fuldt afskrevet skattemæssigt, men ikke er det regnskabsmæssigt. Det vil tilsvarende ofte være rigtigst at medregne udskudte skatteaktiver blandt likvider, hvis de med stor sandsynlighed kan realiseres inden for en kortere periode. Skyldig skat behandles typisk som rentebærende gæld. Dels bærer forpligtelsen typisk renter, dels kan den som udgangspunkt ikke rulles videre. Der argumenteres dog fra tid til anden med held for, at også skyldige skatter réelt er udtryk for en løbende finansiering, som Staten yder, idet der i det store hele til enhver tid vil være en vis skyldig skat. Deposita, som Target modtager, fx som udlejer, øger på aktivsiden af balancen beholdningen af likvider, mens passivsiden af balancen får en modpostering. Udgangspunktet må, hvor deposita modtages med et langt sigte være, at de modtagne likvider reducerer nettogælden. Modposteringen, modtagne deposita, indgår i arbejdskapitalen, men posten vil i typesituationen være konstant. Deposita, som Target betaler, indebærer en reduktion af likvidbeholdningen (forøgelse af nettogælden). Det modsvarende aktiv indgår i arbejdskapitalen, medmindre det forventes frigivet på kortere sigt. Det samme gælder for sikkerhedsstillelser, som Target skal foretage, fx i form af depoter med likvider eller værdipapirer. Sådanne sikkerhedsstillelser indebærer, medmindre der er tale om kortvarige, enkeltstående dispositioner, en kapitalbinding på samme vis som fx en lagerbeholdning. Likviditet, der er bundet på denne måde, bør derfor ikke indgå i opgørelsen af nettogælden. Pensionsforpligtelser kan i visse tilfælde forekomme også på den konsoliderede balance af virksomheder, der ikke har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. 10 Det kan fx være tilfældet, hvor det danske moderselskab (Target) har datterselskaber i lande, fx Holland, Norge, Sverige, England eller USA 11, hvor der ikke er samme restriktioner som i Danmark for, at virksomheder uden tilladelse til drift af forsikringsvirksomhed påtager sig pensionsforpligtelser. 12 Købers udgangspunkt må være, at sådanne forpligtelser sidestilles med rentebærende gæld: Sælger/Target kunne have valgt at placere pensionsforpligtelsen eksternt, og der er derfor snarere tale om et finansieringsvalg end om en uomgængelig del af driften. Det er vigtigt at forstå det nøjagtige indhold, herunder opgørelsen, af sådanne forpligtelser. Finanskrisen har illustreret, hvordan tilsyneladende solide pensionsprogrammer hurtigt kan vise sig at være uden tilstrækkelig dækning. Den juridiske rådgiver bør overveje at henstille, at specialiserede pensionsrådgivere inddrages. Mellemregninger mellem Target og sælgers eventuelle øvrige koncern bør behandles som rentebærende gæld, medmindre mellemregningen reflekterer løbende samhandel. Hvis mellemregningen reflekterer løbende samhandel, må det overvejes, om denne efter Closing skal fortsætte på samme vilkår, eller om betalingsvilkår m.v. skal ændres. Ændringer af sådanne vilkår vil således påvirke nettoarbejdskapitalniveauet fremadrettet og bør derfor indarbejdes i arbejdskapitalforudsætningen. Såfremt samhandelsforholdet med sælgers øvrige koncern afbrydes ved Closing og mellemregningen indfries, vil det påvirke Targets / Købers likviditet. Såfremt en tilsvarende samhandel kan etableres til anden side, bør det imidlertid ikke påvirke værdi af og købesum for Target. 6. Kadence for reguleringsmekanisme I større salgsprocesser følger reguleringen af købesummen ofte en to-trins procedure. Sælger estimerer kort forud for Closing nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing. Køber betaler på denne baggrund en foreløbig (estimeret) købesum. Den foreløbige købesum reguleres endelig efter Closing, hvor der udarbejdes nøjagtige opgørelser af nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing. Proceduren er illustreret i figur 3. Der forekommer dog også, blandt andet hvor Closing ikke er for- 22 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

6 Figur 3 Typisk klausul kronologi Due Diligence Signing Pre Closing Closing Post Closing Undersøgelse af niveau for normaliseret NWC Aftale om: Købesum (EV - nettogæld) NWC forudsætning Estimat pr. Closing af: Nettogæld NWC Købesum Betaling af estimeret købesum Closing accounts Nettogæld NWC Købesum skudt fra aftaleindgåelsen, et-trinsprocedurer, hvor der alene sker en efterfølgende regulering af en aftalt foreløbig købesum. 13 Sælger er på grund af sit kendskab til Target og sin uhindrede kommunikation med ledelsen normalt i en bedre position til at forudsige den endelige købesum, uanset købers due diligence har udjævnet vidensniveauerne. Køber kan adressere risikoen for i første omgang at betale et for højt beløb med den forværring af forhandlingspositionen, som dette indebærer, ved at stille krav om, at en del af den foreløbige købesum deponeres. 7. Reguleringsbestemmelser Aftaler om virksomhedsoverdragelser anvender ofte ganske omfattende reguleringer af, hvordan købesummen skal beregnes, herunder hvilke balanceposter der skal indgå i henholdsvis nettogæld og nettoarbejdskapital. Det er imidlertid normalt en fordel at holde det forholdsvist simpelt. Reguleringen skal overordnet set adressere følgende regnestykke: V E = EV - V D + NWC Parternes aftale om købesummen kan tage udgangspunkt i en regulering i stil med følgende: X.X The Purchase Price for the Shares shall be calculated on the basis of an enterprise value of DKK 300,000,000 (the Enterprise Value ) assuming a Working Capital level equal to the Normalised Net Working Capital. Accordingly, the Purchase Price shall equal the Enterprise Value less the (i) Closing Net Debt and (ii) the Net Working Capital Difference. 14 Schedule X.X includes a sample calculation of the Purchase Price. Definitioner af henholdsvis nettogæld og nettoarbejdskapital er ofte mere præcise, hvor definitionerne henviser til en opgørelse på baggrund af et historisk regnskab for Target. Targets aktiver og passiver vil således i Closing regnskabet typisk blive fordelt i samme kategorier, som de har været fordelt i historisk. I tilfælde af en tvist vil en opmand endvidere ofte have nemmere ved at placere et bestemt aktiv eller passiv på baggrund af den balance, parterne har lavet i det historiske regnskab, end på baggrund af ordrige definitioner. Nettogæld og nettoarbejdskapital kan således fx defineres som følger: Net Debt shall mean all interest bearing debt of the Group less cash and cash equivalents calculated in accordance with the Accounting Principles. Schedule includes a sample calculation of the Net Debt as of 31 December 2008 on the basis of the 2008 Annual Report. Net Working Capital shall mean the net working capital of the Group calculated in accordance with the Accounting Principles. Schedule includes a sample calculation of Net Working Capital as of 31 December 2008 on the basis of the 2008 Annual Report. Definitionerne og købesumsopgørelsen i det hele taget bør normalt henvise til og anvende Targets historiske regnskabsprincipper, idet disse jo har ligget til grund for parternes drøftelser og forhandlinger. Der er dog ikke noget i vejen for at aftale konkrete fravigelser fra disse. Køber kan fx ved sin due diligence være blevet opmærksom på, at der ikke foretages tilstrækkelige nedskrivninger på lageret, og det kan i et sådant tilfælde være på sin plads konkret at specificere, hvordan lageret skal behandles i den endelige opgørelse. Det giver sig selv, at hver af parterne bør sikre sig, at de har forstået indholdet af de regnskabsprincipper, der anvendes i Closing regnskabet. Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 23

7 Aftalen bør endvidere indeholde bestemmelser, der sikrer køber, at Target i perioden fra det seneste pålidelige regnskab eller perioderegnskab er drevet uændret i overensstemmelse med hidtidig praksis. Reguleringer for nettogæld og nettoarbejdskapital hindrer således ikke enhver manipulation af købesummen. Fx kan salg af anlægsaktiver, manglende vedligeholdelse og udskydelse af normale investeringer eller marketingudgifter nedbringe nettogælden og dermed forøge købesummen. Såfremt køber fornemmer, at der er en réel risiko for en sådan manipulation, eller af andre grunde ønsker et højt sikkerhedsniveau, kan detailbestemmelser yderligere adressere denne risiko. Overdragelsesaftalens bestemmelser om købesumsopgørelse og regulering skal reflektere parternes værdidiskussion. Det er derfor ofte naturligt at tage udgangspunkt i en aftalt enterprise value. Reguleringer på baggrund af den bogførte egenkapital vil derimod dreje om en størrelse (den bogførte egenkapital), der som oftest ikke er relevant i værdidiskussionen. Det er ved forhandlingen og konciperingen af sådanne bestemmelser nødvendigt at overveje kategoriseringen af hver enkelt post på Targets balance. Kategoriseringen af visse poster kan diskuteres, og der er her rum for den dygtige og velforberedte forhandler. Det er endvidere nødvendigt at forstå betydningen af de anvendte regnskabsprincipper og, om der børe gøres fravigelser derfra. Bestemmelserne kan med fordel henvise til eksempler på beregning af nettogæld og nettoarbejdskapital på baggrund af Targets historiske regnskaber. En mekanisme baseret på enterprise value med opgørelse af nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing har den fordel, at det finansielle skæringstidspunkt matcher det juridiske. Sælger oppebærer således resultatet frem til Closing. Udarbejdelse af Closing regnskabet rummer dog kimen til strid, og det undgås ikke, at bestemmelserne får en vis kompleksitet. Det bør på denne baggrund i hver enkelt transaktion overvejes, om ikke parterne er bedre tjent med, at der handles på baggrund af Targets seneste historiske regnskab eller eventuelt et revideret perioderegnskab, hvis rigtighed sælger garanterer. Parterne kan i givet fald drøfte enterprise value og mellemregningerne til købesummen på baggrund heraf, men købesummen (equity value) kan angives i overdragelsesaftalen uden reguleringer. Overdragelsesaftalen bør endvidere sikre, at der ikke i perioden siden statusdagen for det pågældende regnskab er foretaget udlodninger fra Target, eller i hvert fald alene er foretaget udlodninger af et af parterne aftalt beløb. Metoden benævnes derfor af og til som locked box -metoden. Metoden indebærer, at køber får Targets indtjening fra datoen for regnskabet, men dette kan i et vist omfang balanceres med, at købesummen forrentes fra samme dato. Den ulempe, det dog er, at køber overtager den finansielle risiko før, den juridiske risiko og kontrollen med ledelsen overgår, indebærer, at metoden er mindre egnet, hvor der går, eller risikerer at gå, lang tid fra datoen for det relevante regnskab til Closing. Det kan fx være tilfældet, hvor Transaktionen skal gennem en omfattende godkendelsesprocedure hos konkurrencemyndighederne. Købesumsmekanismen bør således tilpasses dels parternes værdidiskussion dels den forventede proces. Det bør derudover ligge i baghovedet, at det også i disse sammenhænge i sig selv har en værdi at holde reguleringen forholdsvis simpel. 8. Konklusion Noter 1 Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Se fx Copeland, Koller and Murrin, Valuation, 2nd edition, s. 135ff ( entity value ) og Damodaran, Applied Corporate Finance (1999), s. 439ff ( firm value ). 3 I denne artikel forudsættes, at Target er finansieret af egenkapital og gæld. De tilfælde, hvor hybride finansieringsformer, fx konvertibel gæld, er anvendt, berøres ikke nærmere. De indebærer nuancer ved de rejste problemstillinger, men ikke konceptuelle forskelle. 4 EV anvendes som forkortelse for enterprise value, mens V D og V E er forkortelser for værdi af gæld (value of debt) og værdi af egenkapital (value of equity). 5 Virksomhedens kapitalomkostninger (weighted average cost of capital, WACC) afhænger dog af finansieringsstrukturen. Ved anvendelsen af metodikker, der tilbagediskonterer cash flows på baggrund af kapitalomkostninger, påvirkes resultatet (enterprise value) derfor af finansieringsstrukturen. Købere vil dog ofte beregne kapitalomkostningerne på baggrund af den planlagte (fremadrettede) finansieringsstruktur for Target. 6 Den af og til anvendte price earnings multipel anvender derimod Targets bundlinje, resultat efter skat (og omkostninger ved finansiering af gæld), og fører derfor direkte til equity value. 7 Se fx Copeland, Koller and Murrin, Valuation, 2nd edition, s Parternes forhandlingsstyrke og den konkrete forhandlingssituation kan føre til, 24 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

8 at arbejdskapitalreguleringen fravælges eller begrænses, fx således at den kun kan gå i den ene parts favør eller kun foretages, såfremt den resulterer i en regulering over et vist beløb. 9 Se Tue Ravnholt Frandsen, Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Kravet om tilladelse til drift af forsikringsvirksomhed følger af 11, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, se lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009 som senest ændret ved lov nr. 516 og 518 af 12. juni Opregningen af lande er baseret på min erfaring og erindring. Jeg har ikke undersøgt den relevante lovgivning i de nævnte lande. 12 1, stk. 1 i firmapensionskasseloven, se lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007 som senest ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, kræver med enkelte undtagelser, at arbejdsgivere afdækker pensionsløfter i forsikringsselskaber eller pensionskasser, der må udøve forsikringsvirksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed eller i pensionskasser, der har tilladelse i henhold til firmapensionskasseloven. Udenlandske koncernselskaber er alene undergivet deres respektive lokale regler. 13 Se om et- og to-trinsproceduren nærmere Tue Ravnholt Frandsen, Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Net Working Capital Difference svarer til differencen mellem det forudsatte niveau for Net Working Capital (Normalized Net Working Capital) og niveauet pr. Closing, det vil sige Normalized Net Working Capital Net Working Capital pr. Closing. Professionel focus på IT til revisorer... - forrest med udvikling og levering af professionelle IT-løsninger til Danmarks professionelle revisorer...i mere end 35 år. PK Revision har valgt løsningen IT Revisor Professionel Focus IT har givet os et system, der effektiviserer hverdagen og understøtter vores arbejdsgang på revisionskontoret. Vi ser det som en fordel, at systemet er fremtidssikret og at det altid overholder krav og standarder på markedet Det har været nemt at komme i gang og ellers kan vi altid ringe til Focus ITs hotline for hjælp og rådgivning Rugårdsvej 46C wwww.pkrevision.dk Statsautoriseret revisor Palle Knudsen Statsautoriseret revisionsanpartselskab PK Revision blev stiftet i Virksomheden beskæftiger 17 medarbejdere og har med sloganet Rådgivning i øjenhøjde til formål at levere revisoropgaver til små og mellemstore virksomheder i Danmark, som har brug for en revisor, der er i stand til at sætte sig i kundens sted og forstå kundens behov for revisorydelser. Hundtofte 14 1 PKrevision_testimonial_2009.indd :32:17 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 25

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv

Købesumsfastsættelse. i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Købesumsfastsættelse i private virksomhedsoverdragelser fra et praktisk perspektiv Af advokatfuldmægtig David Hejgaard og advokat Søren Munk Hansen, Plesner. Et af de væsentligste forhandlingspunkter mellem

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver

Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Hovedopgave på Regnskabs- og Økonomistyringsstudiet. Materielle anlægsaktiver Afleveret den: 7. december 2011 Vejleder/eksaminator: Jens Marcus-Møller Udarbejdet af: Anja Madsen Jonas Thielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer

Indhold. 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder. 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer Indhold 4 Fradragsregler hæmmer iværksættere og vækstvirksomheder 4 8 Kom styrket ud af en periode med lavkonjunkturer 11 Forslag om begrænsning af fradrag for leasingydelse i virksomhedsordningen med

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere