Opgørelse og regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse og regulering"

Transkript

1 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 1. Indledning Bestemmelser om opgørelse og regulering af købesum er blandt de vigtigste bestemmelser i aftaler om virksomhedshandler. Koncipering og forståelse af købesumsbestemmelser giver imidlertid ofte anledning til forvirring og efterfølgende tvister. Der er ikke altid ved udfærdigelsen af bestemmelserne det fokus på dem, som deres vigtighed tilsiger. Tiden prioriteres fx ofte til udarbejdelse og forhandling af omfattende garantikataloger og -beskyttelse, uanset der erfaringsmæssigt kan tjenes flere penge ved at tænke købesumsmekanismen ordentligt igennem. Dertil kommer, at de finansielle og kommercielle personer, der er involveret, ofte ikke er tæt på en aftaletekst og form, som er svært tilgængelig for personer, der ikke er vant til at læse den slags. De juridiske rådgivere har til gengæld ikke altid den nødvendige forståelse af de finansielle forhold, som aftalen skal beskrive. Derved kompliceres en problemstilling, som egentlig er forholdsvis banal. Af advokat (L) MBA, Christoffer Galbo, Moalem Weitemeyer Bendtsen Købesummen for virksomheder opgjordes for år siden som oftest på grundlag af den handlede virksomheds ( Target ) historiske regnskaber eller en opgørelse af den bogførte egenkapital pr. en vis skæringsdag. Denne kunne eventuelt være suppleret af særlige mekanismer, fx earn-out mekanismer hvor en del af købesummen afhang af fremtidig indtjening eller omsætning i nogle år efter transaktionen. Blandt finansielle rådgivere og i tiltagende omfang mellemstore og store virksomheder har Enterprise Value-begrebet imidlertid vist sig som det centrale begreb i forbindelse med diskussioner om værdiansættelse. Enterprise value svarer alene til værdien af egenkapitalen ( equity value ), hvor den handlede virksomhed ikke har nogen nettogæld, jf. nedenfor. Selvom finansielle rådgivere og parter er enige om enterprise value for Target, udestår således forhandling af, hvilken equity value dette svarer til. Equity value udgør således det beløb, som sælger er berettiget til, og som traditionelt betegnes som købesummen. Forståelsen af enterprise value begrebet og sammenhængen mellem dette og equity value / købesum er derfor central i forbindelse med forhandlingen af købesummen. Den er også central ved koncipering af overdragelsesaftalen. Formålet med denne artikel er på denne baggrund at (2.) tydeliggøre sammenhængen mellem enterprise value og equity value. Herved klargøres samtidig baggrunden for de bestemmelser om reguleringer på baggrund af (3.) nettogæld og (4.) nettoarbejdskapital, som er knyttet til modeller, der tager udgangspunkt i enterprise value. Artiklen belyser endvidere (5.) enkelte balanceposter, der ofte giver anledning til diskussion og (6.) den typiske kadence for en reguleringsmekanisme. Artiklen indeholder endelig (7.) anbefalinger om koncipering af bestemmelser om regulering af købesum og (8.) en konklusion. De i artiklen rejste problemstillinger er alene direkte relevante ved handler med unoterede virksomheder. Det er dog i det hele taget nyttigt at forstå de drøftede begreber og problemstillinger for den, der rådgiver om corporate finance transaktioner. Det bemærkes, at advokat Tue Ravnholt Frandsen i en udmærket artikel 1 har berørt nogle af de nævnte problemstillinger, hvorfor visse forhold i denne artikel behandles kortfattet med en henvisning til Tue Ravnholdt Frandsens nævnte artikel. 18 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

2 De immaterielle aktiver skal fremover identificeres og værdiansættes til dagspris. Polfoto/ National Archives digital vers/science Faction/Corbis 2. Sammenhængen mellem Enterprise Value og købesum Det ses i salgsprocesser ofte, at køber opfordres til at afgive sit bud på Target under den forudsætning, at Target hverken har nogen rentebærende gæld eller nogen likvider. Denne værdi defineres endvidere som enterprise value. Enterprise value svarer under de angivne forudsætninger til den købesum, der tilfalder ejerne. I finansieringsteoretiske fremstillinger defineres enterprise value imidlertid oftere som en virksomheds værdi på baggrund af en given finansieringsstruktur, det vil sige et givet forhold mellem egenkapital og gæld på passiv siden af Targets balance. 2 3 Enterprise value udtrykker her ikke den værdi, der tilkommer ejerne. Den udtrykker den værdi, der tilkommer investorer i det hele taget, det vil sige dels ejere (egenkapitalinvestorer) dels gældsinvestorer. Realiteten ved virksomhedshandler er ofte denne, at Target har en vis gæld ved overtagelsen, og at det ikke er praktisk, at sælger eller Target indfrier denne umiddelbart før overdragelsen. Hvis køber og sælger er enige om en given enterprise value, kan ejernes del af denne, det vil sige købesummen, beregnes som den aftalte enterprise value med fradrag af gæld: EV = V D + V E V E = EV - V D 4 Brug af enterprise value som værdiudtryk muliggør en lettere sammenligning af virksomheders værdi uanset den konkrete finansieringsstruktur, 5 som ejerne har valgt. En række gængse værdiansættelsesmetodikker fører endvidere i første omgang til en enterprise value. Det gælder fx, når virksomheder, som det ofte er tilfældet, værdiansættes på baggrund af EBIT, EBITA eller EBITDA multipler anvendt af markedet på sammenlignelige virksomheder eller ved sammenlignelige transaktioner. Den indtjeningsparameter, der anvendes, angiver således indtjeningen før finansieringsomkostninger. 6 Værdiansættelsesme- Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 19

3 Figur 1 Sammenhæng mellem nettogæld og nettoarbejdskapital DKK Normaliseret NWC 50 Aktuel NWC Net Debt (NWC finansiering) 0-50 TID toder, hvor fremtidige cash flows diskonteres til nutidsværdi, vil ligeledes ofte i første omgang resultere i en enterprise value, men disse metoder findes i mange varianter, og nogle fører direkte til værdien af egenkapitalen, equity value. 3. Opgørelse af nettogæld Købesummen afhænger, hvor parterne har aftalt, at købesummen skal opgøres på baggrund af en aftalt enterprise value med fradrag af gæld, af opgørelsen af gælden på det finansielle skæringstidspunkt. Skæringstidspunktet sættes ofte til tidspunktet for parternes udveksling af ydelser, ofte benævnt Closing. Derved overgår den finansielle og den juridiske risiko samtidigt. Det kan give anledning til diskussion, hvilke poster der bør medgå ved opgørelsen af den gæld, der skal fratrækkes. De gældsposter, der skal fratrækkes, omtales ofte som rentebærende gæld. Det omfatter typisk bankgæld, gæld til kreditforeninger og gæld til aktionærer. Visse poster kan give anledning til tvivl. Det gælder fx skyldige skatter og pensionsforpligtelser. Udgangspunktet må være, at sådanne poster bør fratrækkes opgørelsen af købesummen, men spørgsmålet må ofte afgøres ved forhandling, jf. nedenfor pkt. 5 om enkelte balanceposter. Gælden opgøres netto, det vil sige med fradrag af likvider. Likvider omfatter kontanter og kontantlignende aktiver som fx likvide værdipapirer. Logikken er, at likviderne kunne være brugt til nedbringelse af gælden, og at det ofte vil være et tilfælde, om likvider er anvendt til nedbringelse af fx en kassekredit. Virksomheder har dog i den løbende drift behov for et vist minimum af likvider, og der kan argumenteres for, at dette beløb ikke skal fratrækkes gælden, men snarere repræsenterer arbejdskapital ( working cash ). Der tages mig bekendt i praksis sjældent højde for denne nuance, idet den ofte ikke har den store betydning. Der kan dog for visse virksomhedstyper, fx vidt forgrenede retailvirksomheder, være et réelt behov derfor. Gælden bør endelig opgøres til markedsværdi, såfremt denne afviger fra den bogførte værdi Regulering for arbejdskapitaludsving En virksomhed kan ikke drives og indtjening og cash flows ikke generes uden en vis base af anlægsaktiver. Virksomhedsejeren har endvidere som et led i den løbende drift en vis kapitalbinding i tilgodehavender og lager og en vis finansiering fra leverandører. Disse balanceposter (tilgodehavender + lager leverandørgæld) udgør kernen af nettoarbejdskapitalen ( net working capital ), der dog af og til defineres som (i) omsætningsaktiver bortset fra likvider med fradrag af (ii) kortfristede forpligtelser, der ikke indgår i nettogælden. Udsving i disse poster, der slår direkte igennem på nettogælden, jf. ovenfor, forekommer løbende i den almindelige drift: Kunder betaler, der købes ind til lager, eller leverandører betales. En aftalt enterprise value, hvor købesum alene beregnes med fradrag af nettogæld pr. Closing, vil således føre til, at købesummen svinger vilkårligt. Dette er hovedbegrundelsen for, at en købesumsmekanisme, hvor købesummen beregnes på baggrund af enterprise value med fradrag af nettogæld, også bør indeholde en arbejdskapitalforudsætning og reguleringsmekanisme, 20 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

4 Figur 2 Selskabets balance og transaktionsbalance SELSKABETS BALANCE TRANSAKTIONSBALANCE LIKVIDER AKTIV SIDE NWC GÆLD PASSIV SIDE NWC NWC (aktiv - passiv) LUKKET SYSTEM NETTOGÆLD (gæld - likvider) ANLÆGS AKTIVER EQUITY ANLÆGS AKTIVER EQUITY AKTIVER PASSIVER AKTIVER PASSIVER hvorved der reguleres for udsving i arbejdskapital på skæringstidspunktet. 8 Udsving i nettogælden, der alene er udtryk for almindelige udsving i arbejdskapitalen, bør således ikke have effekt på købesummen: Den forøgelse af gælden, der skyldes et almindeligt indkøb til lager, hvorved lageret overstiger normalen, bør ikke komme sælger til skade, ligesom sælger ikke bør have nogen fordel af, at enkelte større debitorer betaler tidligere end normalt, hvorved debitorbestanden bringes under normalen. Dertil kommer, at sælger uden en mekanisme for arbejdskapitalregulering har gode muligheder for at manipulere købesummen, fx ved i unormalt omfang at reducere lageret, at rykke debitorer eller trække betalinger til leverandører. 9 En mekanisme for regulering for arbejdskapital indebærer således som udgangspunkt, at sælger kompenseres (købesummen forøges) med det beløb, hvormed arbejdskapitalen på skæringstidpunktet (ofte Closing) overstiger den forudsatte arbejdskapital. Såfremt arbejdskapitalen er lavere end den forudsatte arbejdskapital, går reguleringen den modsatte vej. Sammenhængen mellem udsving i nettoarbejdskapital og nettogæld er illustreret i figur 1. Det er herefter centralt at finde det nettoarbejdskapitalniveau, der er udgangspunkt for reguleringen. Dette afhænger af parternes forudsætninger i forbindelse med værdiansættelsen. Disse vil ofte svare til et niveau, hvor Target er i steady state, og arbejdskapitalen ikke er svinget ud som følge af sæsonudsving eller andre særlige forhold. I aftaler ses det ofte defineret som Normalized Working Capital eller Base Working Capital. Sælgers interesse er, at niveauet sættes lavt, mens køber modsat ønsker det fastsat på et højt niveau. Forståelsen af, hvor niveauet bør ligge, er derfor et væsentligt element i købers finansielle due diligence og i forhandlingen af prisen. Det ses dog ofte, at forhandlingerne i de indledende stadier alene vedrører enterprise value, uden at parterne forholder sig til, hvorledes mellemregningerne derfra og til købesummen skal ske. En potentiel køber, der vil markere, at dette punkt udestår, kan påføre sit bud på enterprise value en forudsætning om et normaliseret arbejdskapitalniveau. Køber vil således ofte først på et senere stadie i processen have den indsigt, der skal til for at have en mening om, hvad arbejdskapitalforudsætningen konkret bør være. Den sælger, der modtager et bud på enterprise value, kan omvendt forsøge at afæske byderen dennes forudsætning om nettoarbejdskapital med henblik på dels at låse købesummen, dels at sikre at forskellige bud er sammenlignelige. Den normaliserede arbejdskapital fastsættes af og til på baggrund af gennemsnittet i en forudgående periode. Denne metodik kan dog ikke anvendes mekanisk. Den kan for eksempel, afhængig af periodens længde, for en virksomhed i vækst føre til et for lavt niveau. Metoden tager til gengæld højde for sæsonudsving, når blot gennemsnittet er beregnet på baggrund af en fuld cyklus. Parterne vil dog ofte ikke alene forlade sig på historiske data, men også tage i betragtning, hvorledes nettoarbejdskapitalen forventeligt vil udvikle sig i en periode på 6-12 måneder efter skæringsdagen. Reguleringsmekanismen bør således gøre det værdineutralt, at Target veksler mellem arbejdskapital og nettogæld således som illustreret i figur 2. Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 21

5 5. Enkelte balanceposter Ved beregning af købesum på baggrund af enterprise value er det således vigtigt, om en balancepost indgår i opgørelsen af nettogæld eller i nettoarbejdskapital. Poster, der indgår i nettogæld, påvirker købesummen krone for krone, mens købesummen alene påvirkes af forskydninger i arbejdskapitalposter. Hverken nettogældspostens hovedkomponenter (bankgæld, lignende rentebærende gæld og likvider) eller nettoarbejdskapitalpostens hovedkomponenter (tilgodehavender, lager og leverandørgæld) giver normalt anledning til diskussion. Diskussion opstår imidlertid ofte med hensyn til en række andre af balancens poster, og det er nødvendigt konkret at forholde sig til hver enkelt post. Den juridiske rådgiver bør navnlig om sådanne spørgsmål søge bistand hos finansielle rådgivere. Det er nyttigt at skele til, om den pågældende post er udtryk for et finansieringsvalg eller en integreret (uundgåelig) del af virksomhedens drift. Kriteriet er dog ikke altid let at anvende, og parternes forhandlingsevne -og styrke har normalt større betydning end mere teoretiske overvejelser. Udskudt skat er udtryk for, at de skattemæssige afskrivningsregler afviger fra de regnskabsmæssige. Den skattemæssige afskrivning sker typisk over en kortere periode. Det resultat, der betales skat af og dermed den aktuelle skat, er lavere end resultatet efter regnskabsmæssige afskrivninger og dermed den teoretiske skat. Virksomheder kan derfor ofte skubbe en skattemæssig forpligtelse foran sig. Blandt de kortfristede passiver findes i sådanne situationer et passiv med udskudt skat. Så længe virksomheden fortsætter sine investeringer, vil den kunne skubbe denne skattemæssige forpligtelse foran sig. Der er réelt tale om en løbende finansiering, som Staten yder. I denne typiske situation forekommer det mest naturligt at behandle udskudt skat som en del af arbejdskapitalen, og det synes da også at ske i de fleste transaktioner. Sagen stiller sig anderledes, hvor muligheden for at udskyde skat ophører eller kan forventes reduceret betydeligt, fx fordi det i en længere periode ikke vil være nødvendigt at investere i en type aktiv, der er fuldt afskrevet skattemæssigt, men ikke er det regnskabsmæssigt. Det vil tilsvarende ofte være rigtigst at medregne udskudte skatteaktiver blandt likvider, hvis de med stor sandsynlighed kan realiseres inden for en kortere periode. Skyldig skat behandles typisk som rentebærende gæld. Dels bærer forpligtelsen typisk renter, dels kan den som udgangspunkt ikke rulles videre. Der argumenteres dog fra tid til anden med held for, at også skyldige skatter réelt er udtryk for en løbende finansiering, som Staten yder, idet der i det store hele til enhver tid vil være en vis skyldig skat. Deposita, som Target modtager, fx som udlejer, øger på aktivsiden af balancen beholdningen af likvider, mens passivsiden af balancen får en modpostering. Udgangspunktet må, hvor deposita modtages med et langt sigte være, at de modtagne likvider reducerer nettogælden. Modposteringen, modtagne deposita, indgår i arbejdskapitalen, men posten vil i typesituationen være konstant. Deposita, som Target betaler, indebærer en reduktion af likvidbeholdningen (forøgelse af nettogælden). Det modsvarende aktiv indgår i arbejdskapitalen, medmindre det forventes frigivet på kortere sigt. Det samme gælder for sikkerhedsstillelser, som Target skal foretage, fx i form af depoter med likvider eller værdipapirer. Sådanne sikkerhedsstillelser indebærer, medmindre der er tale om kortvarige, enkeltstående dispositioner, en kapitalbinding på samme vis som fx en lagerbeholdning. Likviditet, der er bundet på denne måde, bør derfor ikke indgå i opgørelsen af nettogælden. Pensionsforpligtelser kan i visse tilfælde forekomme også på den konsoliderede balance af virksomheder, der ikke har tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed. 10 Det kan fx være tilfældet, hvor det danske moderselskab (Target) har datterselskaber i lande, fx Holland, Norge, Sverige, England eller USA 11, hvor der ikke er samme restriktioner som i Danmark for, at virksomheder uden tilladelse til drift af forsikringsvirksomhed påtager sig pensionsforpligtelser. 12 Købers udgangspunkt må være, at sådanne forpligtelser sidestilles med rentebærende gæld: Sælger/Target kunne have valgt at placere pensionsforpligtelsen eksternt, og der er derfor snarere tale om et finansieringsvalg end om en uomgængelig del af driften. Det er vigtigt at forstå det nøjagtige indhold, herunder opgørelsen, af sådanne forpligtelser. Finanskrisen har illustreret, hvordan tilsyneladende solide pensionsprogrammer hurtigt kan vise sig at være uden tilstrækkelig dækning. Den juridiske rådgiver bør overveje at henstille, at specialiserede pensionsrådgivere inddrages. Mellemregninger mellem Target og sælgers eventuelle øvrige koncern bør behandles som rentebærende gæld, medmindre mellemregningen reflekterer løbende samhandel. Hvis mellemregningen reflekterer løbende samhandel, må det overvejes, om denne efter Closing skal fortsætte på samme vilkår, eller om betalingsvilkår m.v. skal ændres. Ændringer af sådanne vilkår vil således påvirke nettoarbejdskapitalniveauet fremadrettet og bør derfor indarbejdes i arbejdskapitalforudsætningen. Såfremt samhandelsforholdet med sælgers øvrige koncern afbrydes ved Closing og mellemregningen indfries, vil det påvirke Targets / Købers likviditet. Såfremt en tilsvarende samhandel kan etableres til anden side, bør det imidlertid ikke påvirke værdi af og købesum for Target. 6. Kadence for reguleringsmekanisme I større salgsprocesser følger reguleringen af købesummen ofte en to-trins procedure. Sælger estimerer kort forud for Closing nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing. Køber betaler på denne baggrund en foreløbig (estimeret) købesum. Den foreløbige købesum reguleres endelig efter Closing, hvor der udarbejdes nøjagtige opgørelser af nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing. Proceduren er illustreret i figur 3. Der forekommer dog også, blandt andet hvor Closing ikke er for- 22 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

6 Figur 3 Typisk klausul kronologi Due Diligence Signing Pre Closing Closing Post Closing Undersøgelse af niveau for normaliseret NWC Aftale om: Købesum (EV - nettogæld) NWC forudsætning Estimat pr. Closing af: Nettogæld NWC Købesum Betaling af estimeret købesum Closing accounts Nettogæld NWC Købesum skudt fra aftaleindgåelsen, et-trinsprocedurer, hvor der alene sker en efterfølgende regulering af en aftalt foreløbig købesum. 13 Sælger er på grund af sit kendskab til Target og sin uhindrede kommunikation med ledelsen normalt i en bedre position til at forudsige den endelige købesum, uanset købers due diligence har udjævnet vidensniveauerne. Køber kan adressere risikoen for i første omgang at betale et for højt beløb med den forværring af forhandlingspositionen, som dette indebærer, ved at stille krav om, at en del af den foreløbige købesum deponeres. 7. Reguleringsbestemmelser Aftaler om virksomhedsoverdragelser anvender ofte ganske omfattende reguleringer af, hvordan købesummen skal beregnes, herunder hvilke balanceposter der skal indgå i henholdsvis nettogæld og nettoarbejdskapital. Det er imidlertid normalt en fordel at holde det forholdsvist simpelt. Reguleringen skal overordnet set adressere følgende regnestykke: V E = EV - V D + NWC Parternes aftale om købesummen kan tage udgangspunkt i en regulering i stil med følgende: X.X The Purchase Price for the Shares shall be calculated on the basis of an enterprise value of DKK 300,000,000 (the Enterprise Value ) assuming a Working Capital level equal to the Normalised Net Working Capital. Accordingly, the Purchase Price shall equal the Enterprise Value less the (i) Closing Net Debt and (ii) the Net Working Capital Difference. 14 Schedule X.X includes a sample calculation of the Purchase Price. Definitioner af henholdsvis nettogæld og nettoarbejdskapital er ofte mere præcise, hvor definitionerne henviser til en opgørelse på baggrund af et historisk regnskab for Target. Targets aktiver og passiver vil således i Closing regnskabet typisk blive fordelt i samme kategorier, som de har været fordelt i historisk. I tilfælde af en tvist vil en opmand endvidere ofte have nemmere ved at placere et bestemt aktiv eller passiv på baggrund af den balance, parterne har lavet i det historiske regnskab, end på baggrund af ordrige definitioner. Nettogæld og nettoarbejdskapital kan således fx defineres som følger: Net Debt shall mean all interest bearing debt of the Group less cash and cash equivalents calculated in accordance with the Accounting Principles. Schedule includes a sample calculation of the Net Debt as of 31 December 2008 on the basis of the 2008 Annual Report. Net Working Capital shall mean the net working capital of the Group calculated in accordance with the Accounting Principles. Schedule includes a sample calculation of Net Working Capital as of 31 December 2008 on the basis of the 2008 Annual Report. Definitionerne og købesumsopgørelsen i det hele taget bør normalt henvise til og anvende Targets historiske regnskabsprincipper, idet disse jo har ligget til grund for parternes drøftelser og forhandlinger. Der er dog ikke noget i vejen for at aftale konkrete fravigelser fra disse. Køber kan fx ved sin due diligence være blevet opmærksom på, at der ikke foretages tilstrækkelige nedskrivninger på lageret, og det kan i et sådant tilfælde være på sin plads konkret at specificere, hvordan lageret skal behandles i den endelige opgørelse. Det giver sig selv, at hver af parterne bør sikre sig, at de har forstået indholdet af de regnskabsprincipper, der anvendes i Closing regnskabet. Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 23

7 Aftalen bør endvidere indeholde bestemmelser, der sikrer køber, at Target i perioden fra det seneste pålidelige regnskab eller perioderegnskab er drevet uændret i overensstemmelse med hidtidig praksis. Reguleringer for nettogæld og nettoarbejdskapital hindrer således ikke enhver manipulation af købesummen. Fx kan salg af anlægsaktiver, manglende vedligeholdelse og udskydelse af normale investeringer eller marketingudgifter nedbringe nettogælden og dermed forøge købesummen. Såfremt køber fornemmer, at der er en réel risiko for en sådan manipulation, eller af andre grunde ønsker et højt sikkerhedsniveau, kan detailbestemmelser yderligere adressere denne risiko. Overdragelsesaftalens bestemmelser om købesumsopgørelse og regulering skal reflektere parternes værdidiskussion. Det er derfor ofte naturligt at tage udgangspunkt i en aftalt enterprise value. Reguleringer på baggrund af den bogførte egenkapital vil derimod dreje om en størrelse (den bogførte egenkapital), der som oftest ikke er relevant i værdidiskussionen. Det er ved forhandlingen og konciperingen af sådanne bestemmelser nødvendigt at overveje kategoriseringen af hver enkelt post på Targets balance. Kategoriseringen af visse poster kan diskuteres, og der er her rum for den dygtige og velforberedte forhandler. Det er endvidere nødvendigt at forstå betydningen af de anvendte regnskabsprincipper og, om der børe gøres fravigelser derfra. Bestemmelserne kan med fordel henvise til eksempler på beregning af nettogæld og nettoarbejdskapital på baggrund af Targets historiske regnskaber. En mekanisme baseret på enterprise value med opgørelse af nettogæld og nettoarbejdskapital pr. Closing har den fordel, at det finansielle skæringstidspunkt matcher det juridiske. Sælger oppebærer således resultatet frem til Closing. Udarbejdelse af Closing regnskabet rummer dog kimen til strid, og det undgås ikke, at bestemmelserne får en vis kompleksitet. Det bør på denne baggrund i hver enkelt transaktion overvejes, om ikke parterne er bedre tjent med, at der handles på baggrund af Targets seneste historiske regnskab eller eventuelt et revideret perioderegnskab, hvis rigtighed sælger garanterer. Parterne kan i givet fald drøfte enterprise value og mellemregningerne til købesummen på baggrund heraf, men købesummen (equity value) kan angives i overdragelsesaftalen uden reguleringer. Overdragelsesaftalen bør endvidere sikre, at der ikke i perioden siden statusdagen for det pågældende regnskab er foretaget udlodninger fra Target, eller i hvert fald alene er foretaget udlodninger af et af parterne aftalt beløb. Metoden benævnes derfor af og til som locked box -metoden. Metoden indebærer, at køber får Targets indtjening fra datoen for regnskabet, men dette kan i et vist omfang balanceres med, at købesummen forrentes fra samme dato. Den ulempe, det dog er, at køber overtager den finansielle risiko før, den juridiske risiko og kontrollen med ledelsen overgår, indebærer, at metoden er mindre egnet, hvor der går, eller risikerer at gå, lang tid fra datoen for det relevante regnskab til Closing. Det kan fx være tilfældet, hvor Transaktionen skal gennem en omfattende godkendelsesprocedure hos konkurrencemyndighederne. Købesumsmekanismen bør således tilpasses dels parternes værdidiskussion dels den forventede proces. Det bør derudover ligge i baghovedet, at det også i disse sammenhænge i sig selv har en værdi at holde reguleringen forholdsvis simpel. 8. Konklusion Noter 1 Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Se fx Copeland, Koller and Murrin, Valuation, 2nd edition, s. 135ff ( entity value ) og Damodaran, Applied Corporate Finance (1999), s. 439ff ( firm value ). 3 I denne artikel forudsættes, at Target er finansieret af egenkapital og gæld. De tilfælde, hvor hybride finansieringsformer, fx konvertibel gæld, er anvendt, berøres ikke nærmere. De indebærer nuancer ved de rejste problemstillinger, men ikke konceptuelle forskelle. 4 EV anvendes som forkortelse for enterprise value, mens V D og V E er forkortelser for værdi af gæld (value of debt) og værdi af egenkapital (value of equity). 5 Virksomhedens kapitalomkostninger (weighted average cost of capital, WACC) afhænger dog af finansieringsstrukturen. Ved anvendelsen af metodikker, der tilbagediskonterer cash flows på baggrund af kapitalomkostninger, påvirkes resultatet (enterprise value) derfor af finansieringsstrukturen. Købere vil dog ofte beregne kapitalomkostningerne på baggrund af den planlagte (fremadrettede) finansieringsstruktur for Target. 6 Den af og til anvendte price earnings multipel anvender derimod Targets bundlinje, resultat efter skat (og omkostninger ved finansiering af gæld), og fører derfor direkte til equity value. 7 Se fx Copeland, Koller and Murrin, Valuation, 2nd edition, s Parternes forhandlingsstyrke og den konkrete forhandlingssituation kan føre til, 24 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler

8 at arbejdskapitalreguleringen fravælges eller begrænses, fx således at den kun kan gå i den ene parts favør eller kun foretages, såfremt den resulterer i en regulering over et vist beløb. 9 Se Tue Ravnholt Frandsen, Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Kravet om tilladelse til drift af forsikringsvirksomhed følger af 11, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, se lovbekendtgørelse nr. 793 af 20. august 2009 som senest ændret ved lov nr. 516 og 518 af 12. juni Opregningen af lande er baseret på min erfaring og erindring. Jeg har ikke undersøgt den relevante lovgivning i de nævnte lande. 12 1, stk. 1 i firmapensionskasseloven, se lovbekendtgørelse nr af 19. december 2007 som senest ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, kræver med enkelte undtagelser, at arbejdsgivere afdækker pensionsløfter i forsikringsselskaber eller pensionskasser, der må udøve forsikringsvirksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed eller i pensionskasser, der har tilladelse i henhold til firmapensionskasseloven. Udenlandske koncernselskaber er alene undergivet deres respektive lokale regler. 13 Se om et- og to-trinsproceduren nærmere Tue Ravnholt Frandsen, Revision og Regnskabsvæsen, 2006, nr. 4, s Net Working Capital Difference svarer til differencen mellem det forudsatte niveau for Net Working Capital (Normalized Net Working Capital) og niveauet pr. Closing, det vil sige Normalized Net Working Capital Net Working Capital pr. Closing. Professionel focus på IT til revisorer... - forrest med udvikling og levering af professionelle IT-løsninger til Danmarks professionelle revisorer...i mere end 35 år. PK Revision har valgt løsningen IT Revisor Professionel Focus IT har givet os et system, der effektiviserer hverdagen og understøtter vores arbejdsgang på revisionskontoret. Vi ser det som en fordel, at systemet er fremtidssikret og at det altid overholder krav og standarder på markedet Det har været nemt at komme i gang og ellers kan vi altid ringe til Focus ITs hotline for hjælp og rådgivning Rugårdsvej 46C wwww.pkrevision.dk Statsautoriseret revisor Palle Knudsen Statsautoriseret revisionsanpartselskab PK Revision blev stiftet i Virksomheden beskæftiger 17 medarbejdere og har med sloganet Rådgivning i øjenhøjde til formål at levere revisoropgaver til små og mellemstore virksomheder i Danmark, som har brug for en revisor, der er i stand til at sætte sig i kundens sted og forstå kundens behov for revisorydelser. Hundtofte 14 1 PKrevision_testimonial_2009.indd :32:17 Opgørelse og regulering af købesum ved virksomhedshandler 25

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME

EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME EKSTERNT REGNSKAB 1 INTRODUKTION BEGREBSRAMME HVAD ER REGNSKABSVÆSEN? HVAD ER ET REGNSKAB? AAA: A Statement of Basic Accounting Theory (1966).... the process of identifying, measuring, and communicating

Læs mere

M&A: Værdiansættelse, salgsproces og forberedelse af salgsproces

M&A: Værdiansættelse, salgsproces og forberedelse af salgsproces M&A: Værdiansættelse, salgsproces og forberedelse af salgsproces December 2016 Dagsorden 1. Introduktion 2. Værdiansættelse 3. Salgsproces 4. Forberedelse af salgsproces 5. Q & A 1. Introduktion Introduktion

Læs mere

Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen.

Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen. WP 2009-04 Pre-deal PPA fordele ved at lave købesumsfordeling tidligt i processen. by Partner Anders C. Madsen, PricewaterhouseCoopers Director Jacob Erhardi, KPMG Professor Thomas Plenborg, Copenhagen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012

Selskabsgørelse af kommunale fjernvarmeafdelinger Artikel til Fjernvarmen 2012 Kommunal omdannelse af fjernvarme-afdelinger til selvstændige selskaber Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet Indledning (beskrivelse af problemstillingen) Kommunale fjernvarmeforsyninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Vil du købe eller sælge virksomhed?

Vil du købe eller sælge virksomhed? Vil du købe eller sælge virksomhed? redmark.dk Redmark yder dig rådgivning gennem hele processen Hvis du overvejer at få foden under eget bord eller ønsker at overlade direktørstolen til en ny ejer, kan

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016

KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8, 9900 FREDERIKSHAVN 1. JANUAR DECEMBER 2016 Tlf.: 96 20 76 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab frederikshavn@bdo.dk Rimmens Alle 89, Box 712 www.bdo.dk DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KANAL FREDERIKSHAVN APS SILOVEJ 8,

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager.

I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Bilag 1: I nedenstående model ses en oversigt over ÅRL s krav til indregning af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt varelager. Regnskabsklasse B Regnskabsklasse C Regnskabsklasse C Små Mellemstore

Læs mere

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K

NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN K Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NORDICSENDER APS NØRRE VOLDGADE 11, 1., 1358 KØBENHAVN

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. marts 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Arbejdskapital og balanceposter

Arbejdskapital og balanceposter 1 Arbejdskapital og balanceposter Partner, cheføkonom, Jørgen Dreyer Hemmsen, Økonomisk Analyse 2 Oversigt for de næste 40 minutter Hvad er arbejdskapital, og hvorfor er arbejdskapital vigtig? Virksomhedsspecifikke

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere