POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N"

Transkript

1 NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

2 Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption. Gennem mere end 90 afdelinger verden over og et internationalt sekretariat i Berlin, skaber TI opmærksomhed omkring de skadelige konsekvenser korruption medfører og samarbejder med regeringer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer om at udvikle og implementere foranstaltninger til atbekæmpe korruption. Transparency International Danmark (TI-DK) er den danske afdeling af TI. Vi skaber opmærksomhed omkring korruption; advokerer for juridiske reformer på nationalt og internationalt niveau; afholder debatarrangementer og sætter fokus på ridser i lakken i det danske integritetssystem. Udgiver: Transparency International Danmark Skrevet af: Transparency International Danmark Layout: Frederikke Lange / / fröhline.dk Publiceret første gang i i december 2012 Denne publikation er et produkt af det europæiske projekt om nationale integritetssystemer i Europa. Det nationale integritetssystems evalueringsmetode er udviklet og koordineret af Transparency International. Kopiering er tilladt, forudsat at Transparency International refereres som rettighedshaver Transparency International Danmark. Erklæring om ansvarsfraskrivelse: Alt er gjort for at kontrollere rigtigheden af indholdet i denne rapport. Alle informationer menes at være korrekte per september Ikke desto mindre kan Transparency International Danmark ikke påtage sig ansvaret for konsekvenserne af rapportens anvendelse til andre formål eller i andre sammenhænge. Politiske anbefalinger afspejler Transparency International Danmarks mening. Dette projekt er finansieret med støtte fra Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet Programmet, Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Indre Anliggender. Denne publikation afspejler alene forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug af oplysningerne i rapporten. INDHOLD Korruption er en omkostning også for den private sektor Danske virksomheder møder også korruption og bestikkelse Anti-korruptionsinitiativer i den private sektor TI Danmark anbefaler: en mere proaktiv tilgang til anti-korruption i den private sektor Konklusion Yderligere information Prevention of and Flight Against Crime. With financial from the Prevention of and Flight Against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs

3 Korruption er en omkostning også for den private sektor Danske virksomheder møder også korruption og bestikkelse Det er Transparency International Danmarks holdning, at korruption i alle dens former er skadeligt for samfundet og den private sektor. Særligt vurderer vi, at bestikkelse er økonomisk belastende, men også andre former for korruption har negative økonomiske konsekvenser for samfundet, herunder karteldannelser, monopoler og returkommission. Omkostningerne af bestikkelse for den private sektor er omfattende. Dels risikerer virksomheder, som er involveret i bestikkelse, alvorlige juridiske konsekvenser med store bøder, fængselsstraffe og udelukkelse fra offentlige udbud. For eksempel har Verdensbanken sortlistet over 400 virksomheder fra at deltage i deres udbud grundet mistanke om brug af bestikkelse. Dels er bestikkelse at betragte som en ekstra skat, der bliver pålagt virksomhedens varer eller tjenesteydelser og skaber et miljø af usikkerhed og mistillid, hvor de juridiske rammer ikke længere er gældende som en beskyttende membran. Men den mest alvorlige omkostning ved korruption, er omkostningen for samfundet. Skøn viser, at omkostningen ved korruption svarer til mere end 5 % af det globale BNP, og at korruption øger omkostningerne ved at drive forretning globalt med op til 10 % i gennemsnit. I absolutte tal er størrelsen af den samlede betalte bestikkelse konservativt anslået til at være 1 billion USD. 1 For eksempel mente seks ud af 10 adspurgte personer i Transparency Internationals Global Corruption Barometer undersøgelse i 2010, at korruptionen var steget i deres land over de seneste tre år. Desuden mente 35 % af de adspurgte virksomheder i en undersøgelse af Control Risk i 2007, at de havde trukket sig fra en ellers attraktiv investeringsmulighed grundet høj risiko for korruption i det pågældende land. 2 Korruption og bestikkelse er således en indlysende årsag til forvrængning af konkurrencedygtige markeder, ligesom korruption hæmmer den økonomiske vækst og bestræbelserne på at udrydde fattigdom. I kampen mod disse ulovlige aktiviteter har den private sektor en vigtig rolle at spille: Både ved at støtte og lægge pres på regeringer til at tage handling imod korruption, og ved selv at tage passende foranstaltninger til at imødegå disse udfordringer, i anerkendelse af, at der skal handles på såvel den passive og aktive side hvad angår bestikkelse. Det ligger i tråd med, at halvdelen af mere en adspurgte personer i 69 lande siger, at de er villige til at betale mere for varer fra bestikkelses-frie virksomheder. 3 En række internationale eksempler viser, at korruption og bestikkelse i den private sektor har ført til farligt byggeri, at sundhedsskadelige produkter er sendt på markedet, at veje er blevet bygget dårligt, at opsparinger er gået tabt, at personer er blevet afskediget, at der kan ske svindel med bistandsmidler og subsidier samt at udemokratiske regimer støttes og oppebæres. En undersøgelse fra 2011 viser, at ved jordskælvet i Tyrkiet i 1999, der kostede personer livet, levede under halvdelen af bygningerne op til gældende regler for bygningskonstruktion Six Questions on the Cost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufmann, KQH743GKF1 2. Facing up to Corruption 2007: A practical business guide by Bray, John; Simmons & Simmons, London: Control Risks (2007). 3. Global Corruption Barometer Transparency International (2009) 4. Global Corruption Report Transparency International (2011) Danske virksomheder opererer i stadig stigende grad internationalt. Her møder de jævnligt udfordringer med krav om smørelse (de såkaldte facilitation payments ) og bestikkelse fra offentligt ansatte, der forventer et supplement til en ofte ret beskeden lønningspose. Samtidig er diskussionen herhjemme om gavegivning, ekstravagante middage og rejser med et lavt fagligt indhold et vedvarende tema i den offentlige debat. Der er således i disse år øget fokus på udfordringerne med bestikkelse og brug af repræsentationskonti i den private sektor, til trods for at Danmark ligger i den øverste top af Transparency Internationals årlige Corruption Perceptions Index som et af verdens mindst korrupte lande. 5 Dette fokus på bekæmpelse af korruption og bestikkelse er videre styrket med ikrafttrædelsen af UK Bribery Act i juli Den betegnes som verdens strammeste korruptionslovgivning og kriminaliserer smørelse uanset størrelse, bestikkelse til både offentlige og private ansatte samt både modtagere (passiv bestikkelse) og betalere (aktiv bestikkelse). Som et væsentligt element, hvor loven særligt adskiller sig fra den danske anti-korruptionslovgivning, lægger den engelske lov stor vægt på forebyggende adfærd. Den engelske lov rammer de danske virksomheder, der har aktiviteter på engelsk grund, hvad enten der er tale om joint venture, datterselskab, salgskontor, filial, agenter eller distributører, og uanset hvor i verden selve bestikkelsen begås. Udfordringer med bestikkelse i den private sektor kan for danske virksomheder deles op i særligt tre kategorier: a) bestikkelse i udlandet, b) smørelse i udlandet samt c) gavegivning og repræsentation i Danmark og udlandet. 5. Corruption Perceptions Index, Transparency International (2012) I Danmark har vi ikke en samlet anti-korruptionslov som den oven for beskrevne engelske anti-korruptionslov. I stedet omfatter den danske straffelovs 122 og 144 bestikkelse af offentlig ansatte. Straffelovens 122 angår den såkaldt aktive bestikkelse, det vil sige det at yde bestikkelse til en offentligt ansat, mens straffelovens 144 angår den såkaldt passive bestikkelse, det vil sige den offentligt ansattes modtagelse af bestikkelse. Straffeloven vedrørende bestikkelse i den offentlige sektor 122: Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. 144: Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Danmark har siden 2000, som følge af tiltrædelse af OECD s konvention om at modarbejde bestikkelse, forpligtet sig til at retsforfølge landets virksomheder, der tages i at bestikke offentligt ansatte i andre lande. Også bestikkelse af ansatte i den private sektor er forbudt i henhold til den danske straffelov. 4 5

4 Straffeloven vedrørende bestikkelse i den private sektor 299, nr. 2: Den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffelovens 299, nr. 2 dækker således både aktiv og passiv bestikkelse i den private sektor. Som det er tilfældet med bestikkelse af offentlige tjenestemænd, vil man kunne straffes i Danmark, hvis man for eksempel vælger at bestikke sig til en kontrakt hos en privat køber i udlandet. 6. Facing up to Corruption 2007: A practical business guide by Bray, John; Simmons & Simmons, London: Control Risks (2007). 7. BRIK er en samlet betegnelse for Brasilien, Rusland, Indien og Kina der alle har høje vækstrater og er interessante vækstmarkeder for danske virksomheder. 8. Nationalt Integritetssystem Studie, Transparency International Danmark (2012) 9. The 2011 Global economic crime survey, PwC (2011) personer sigtet i bedragerisag, Børsen d. 8. april Bestikkelse I takt med stigende internationalisering ses en øget risiko for at møde krav om bestikkelse. I en undersøgelse fra Control Risk i 2007 estimerer mere end en tredjedel af de interviewede internationale ledere, at bestikkelse øger de internationale projekt omkostninger med mere end 10 %. Desuden mener hele en ud af seks ledere, at bestikkelse øger de samlede omkostninger med mere end 25 %. 6 Danske virksomheder møder særligt krav om bestikkelse i forbindelse med udbud af offentlige projekter i østeuropæiske, asiatiske og afrikanske lande. Særligt i de såkaldte BRIK-lande 6 udgør korruption og bestikkelse en høj risiko. Her er det især bygge- og anlægssektoren samt medicinalbranchen, der er højrisiko-sektorer. Derudover opleves der bestikkelse ved ansøgning om licenser, vigtige godkendelser og underskrivelse af aftaler. Særligt i situationer, hvor der er direkte interaktion mellem den private sektor og det offentlige, er der risiko for brug af bestikkelse og smørelse. I Danmark foregår betalinger mellem det private erhvervsliv og den offentlige sektor typisk med elektroniske overførelser. Som det konkluderes i Transparency International Danmarks Nationale Integritetssystem Studie (NIS studiet), 8 er der ikke store problemer med gennemsigtighed og integritet i forhold til den private sektor i Danmark. Det indtryk bakkes op af det årlige Corruption Perceptions Index fra Transparency International, ved at placere Danmark i den øverste top som mindst korrupt. Der er dog set eksempler på korrupt adfærd også på dansk grund. I en undersøgelse fra 2011 siger 29 % af de deltagende danske virksomheder, at de har været udsat for ét eller flere tilfælde af virksomhedskriminalitet i de seneste 12 måneder. 9 Ligeledes beslaglagde det danske politi i 2011 en helikopter efter optrævling af svindel med falske underleverandører i en række danske virksomheder. 10 De tre mest udbredte typer af virksomhedskriminalitet i Danmark er: misbrug af aktiver, regnskabsmanipulation og cybercrime 11, som alle er typer af kriminalitet, der umiddelbart ligger uden for Transparency International Danmarks arbejdsområde. Dog viser eksemplerne, at der også i Danmark foregår uetisk adfærd, og at der kan være grund til at stramme op på procedurer og kontrol. Selv om billedet generelt er pænt i Danmark, kan bestikkelse og besvigelser ikke fraskrives som et udelukkende udenlandsk fænomen. Der er dog ingen tvivl om, at den klassiske bestikkelse med brune kuverter, penge under bordet eller betaling af skolepenge eller private rejser primært foregår i lande i den nederste halvdel af Transparency International Corruption Perceptions Index. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (det såkaldte bagmandspoliti) efterforsker i øjeblikket fire sager om bestikkelse i udlandet, hvor danske virksomheder er involveret. Siden 2008 har Udenrigsministeriet rapporteret om 10 konkrete sager, hvor der var mistanke om danske virksomheders indblanding i bestikkelse. 12 Transparency International Danmark mener dog, at det reelle tal er langt højere, da de danske myndigheder ikke får kendskab til flere sager grundet manglende håndhævelse og ressourcer hos bagmandspolitiet. Smørelse Problemer med smørelse sker hovedsagligt i udviklingslande, hvor embedsmænd på lavere niveau ofte ikke får en løn, som de og deres familier kan leve for. Den engelske betegnelse for smørelse, facilitation payments, bliver ofte brugt på dansk. Ved smørelse afkræves virksomheder en mindre betaling for en ydelse, som de helt legalt har krav på, med det formål, at betalingen af den lille sum kan fremskynde eller sikre, at en rutinetjeneste udføres. Det 11. The 2011 Global economic crime survey, PwC (2011) 12. Artikel i Berlingske d. 28. juni kan være alt fra tilladelser, licenser, et stempel i papirerne og lignende. Krav om smørelse er et udbredt fænomen i mange brancher og hindrer, at handel foregår frit, og uden forsinkelser eller andre problemer. Enkeltbeløbene er ofte forholdsvis små, men det må samtidig erkendes, at samlet set er der tale om store summer. Smørelse er for eksempel estimeret til at udgøre over 14,6 mia. DKK i Mexico alene i I Bangladesh siger 84 % af de adspurgte husstande i en undersøgelse af Transparency International Bangladesh fra 2010, at de i løbet af året havde betalt smørelse til offentlige eller private service udøvere. På verdensplan er det samlede beløb for smørelse en væsentlig barriere for fattigdomsudryddelse, vækst og velfærd. Det har været diskuteret i Danmark, hvorvidt betaling af smørelse er legalt. Baggrunden for diskussionen ligger i en vag formulering i den danske straffelovs 122, hvor der står, at den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen. Omdrejningspunktet for diskussionen er ordet uberettiget. Det kan argumenteres for, at denne formulering henviser til accept af smørelse som en kulturel praksis. Transparency International Danmark mener dog ikke, at smørelse på nogen måde bør legaliseres, men vi anerkender, at det i nogle situationer kan være svært at undgå. Det er dog essentielt, at virksomheder tager klart afstand fra smørelse i alle dets former, hvad enten det er et lille kontant beløb, en karton cigaretter eller andre gaver. Eksempler viser, at når virksomheder gentagende gange afviser at betale smørelse, så frafalder forespørgselen ofte. Sker det ikke, bør virksomheden gå til en højere myndigheder og klage over situationen. Samtidig bør alle betalinger registreres i virksomheden og rapporteres til myndighederne, således at der er overblik over omfanget. Samtidig giver det ledelsen mulighed for at tage hånd om problemet. Det må 6 7

5 Anti-korruptionsinitiativer i den private sektor under ingen omstændigheder gøres legalt og til almindelig praksis blot at betale. Gaver og repræsentation Der dukker jævnligt sager op i den danske presse om upassende store gaver til offentligt ansatte og ministre. Det være sig koncertbilletter, middage, ure, vin eller andre fordele, som kan give et afhængighedsforhold mellem giver og modtager, der ikke er gennemsigtigt for offentligheden. I sidste ende kan det koste skatteyderne penge, fordi det bliver personlige gaver modsat pris og kvalitet der afgør valg af for eksempel en leverandør. Også gavegivning i udlandet er et problem, der skal tages seriøst. Her bør konkrete cases og lokale praksisser overvejes. Det kan for eksempel være, hvorvidt det er etisk i orden at give penge til en begravelse af en højstående embedsmands far i Sydkorea, når det er lokal koreansk kutyme, eller om virksomheden bør følge opfordringen om at sponsorere et lokalt fodboldhold i Rusland, mens man forhandler om tilladelser til at udvide et fabriksområde i fodboldklubbens lokalområde. Transparency International Danmark vurderer, at udfordringen med gavegivning fra private virksomheder til offentlige ansatte ikke alene udspringer af en forventning om en modydelse, men i lige så høj grad viser en kulturforskel i forhold til den offentlige sektor. Det er i den private sektor god tone at give en erkendtlighed som et tak for hjælpen eller ønske om godt samarbejde. En kultur, der ikke i samme omfang er til stede i den danske offentlige sektor. Det afgørende i denne kulturforskel er, at der er rene linjer og fuld åbenhed omkring modtagelse af gaver, og at gaver ikke gives i forbindelse med udbud og kontraktforhandling. Samtidig skal prisniveauet og anledningen for gaven være afstemt med lokal kulturel praksis. I Danmark kan det for eksempel være en rund fødselsdag eller et jubilæum. Det skal bemærkes, at Skat har lavet en opstamning af krav om oplysningsog skattepligt i forhold til alle gaver, såfremt de ikke er helt ubetydelige. Personalestyrelsen her i landet har udarbejdet guiden God adfærd i det offentlige, som forsøger at navigere i modtagelse af gaver blandt offentlige ansatte. Transparency International Danmark anbefaler, at denne guide opdateres, og at guidens udbredelse øges. Ligeledes anbefales den private sektor at have klare retningslinjer for gavegivning både hvad angår anledning, beløbs-størrelse, vurdering af afhængighedsforhold samt åbenhed omkring gavegivning. Disse retningslinjer bør ligge offentlig tilgængelig på den enkelte virksomheds hjemmeside og omfatte fysiske ting (chokolade, blomster, bøger, vingaver), ikke fysiske ting (tilbud om rabatter, koncerter, kurser, forplejning) og pengegaver (kontanter, begunstigelse ved testamente). Det vurderes, at de største danske virksomheder generelt er godt rustet med anti-korruptionspolitikker, whistleblowing-systemer og træning af medarbejdere. Det synes dog at halte mere for den store mængde af mindre og mellemstore virksomheder, der i mindre grad har nedskrevne politikker og systematisk træning af ansatte. Den lavere fokus på anti-korruption i de mindre og mellemstore virksomheder kan skyldes, at de i mindre grad føler sig i skudlinjen hvad angår krav om bestikkelse eller undersøgelse fra myndighedernes og pressens side. Samtidig har de mindre virksomhed ofte ikke nedskrevne politikker, men lægger som det danske Nationalt Integritetssystem studie ligeledes konkluderer vægt på god praksis frem for nedskrevne regler. Denne tilgang har dog en klar svaghed, idet medarbejdere let lades i stikken. Transparency International Danmark anbefaler øget fokus på korruptionsrisikoen blandt mindre og mellemstore virksomheder med større vægt på politikker og klar afstandstagen til korruption og bestikkelse. Derved kan medarbejderne, der står i situationer, hvor der afkræves bestikkelse, straks henvise til virksomhedens politikker og afvise kravet. Gennem nedskrevne politikker bliver det ledelsen, der tager ansvaret for adfærd i virksomheden, hvilket hjælper medarbejderne med at handle korrekt. Samtidig sikrer klare politikker en ensartet adfærd for alle ansatte, hvorved virksomheden står stærkere over for kunder, leverandører og embedsmænd. Mens bestikkelse er en ekstra omkostning for både virksomheder og samfundet, viser forskning af Prof. Dr. Kal-D. Bussman og PwC i 2007 at virksomheder med anti-korruptionsprogrammer og etiske retningslinjer har op til 50 % lavere risiko for at blive involveret i bestikkelse og uetisk adfærd, og at de samtidig har mindre sandsynlighed for at gå glip af forretningsmuligheder end virksomheder uden anti-korruptionsprogrammer. 14 Det er således god forretning at investere i anti-korruption. Der er i de senere år udarbejdet en række anti-korruptionsinitiativer i den private sektor, hvoraf et lille udvalg er nævnt nedenfor. Integritetspagter Integritetspagter er et redskab til at forhindre korruption i offentlige kontrakter. Konkret er det en aftale mellem det offentlige agentur, der udbyder en kontrakt, og de virksomheder, der byder på den. Aftalen angiver, at alle parter afholder sig fra bestikkelse, aftalt spil og anden korrupt praksis i forbindelse med forhandling af kontrakten. For at sikre ansvarlighed og overholdelse af aftalen har mange integritetspagter også et overvågningssystem, hvor en civilsamfundsgruppe (ofte et lokalt Transparency International kontor) fungerer som kontrolorgan. Integritetspagter har været kendt i verden siden 1990 erne, og de anvendes i mere end 15 lande og 300 separate situationer. De skaber klare linjer, sparer skatteyderne penge samt sørger for at infrastrukturprojekter, offentligt byggeri og andre offentlige kontrakter leveres effektivt. Samtidig er de med til at afværger ulovlig og uetisk adfærd. 14. Economic crime: people, culture and controls, PwC pg Prof. Dr. Kal-D. Bussman (2007) 8 9

6 Ny mæglings- og klageinstitution Anbefalinger til god selskabsledelse Extractive Industry Transparency Initiative Andre initiativer Danmark har fået en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd i november Her kan alle klage over en virksomheds overtrædelse af for eksempel menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og korrupt adfærd. Her spiller partnerskaber en væsentlig rolle. Mæglings- og Klageinstitutionen er en ikkejuridisk institution, hvor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan løse uoverensstemmelser. Virksomhederne skal være opmærksomme på, at overtrædelser kan ske både gennem egne aktiviteter eller mere indirekte igennem deres leverandørkæde. Transparency International Danmark anerkender, at netop krav om korruption og bestikkelse kan være svære at håndtere og modarbejde i en global verden, hvor kulturer mødes, praksisser er indgroede og tid er et altafgørende konkurrenceparameter. Derfor vil vi gerne indgå i partnerskaber med private virksomheder, myndigheder og organisationer i kampen mod korruption. Nørby-udvalget anbefalede ved revision af god selskabsledelse i 2010, at større danske virksomheder skulle overvejer at indføre whistleblower-ordninger som led i deres risikostyring og interne kontrol. Omkring 90 danske virksomheder har allerede eller er i processen med at få etableret whistleblower-ordninger. Disse ordninger kan fungere som et led i at bekæmpe korruption og økonomisk svindel, men bør dog aldrig stå alene. De skal følges op af politikker og træning af medarbejdere i anti-korruptionsinitiativer. Det Maritime Anti-korruptions Netværk Det nyoprettede branche initiativ, Maritime Anti-Corruption Network, er et globalt netværk, der arbejder med en vision om en maritim industri fri for korruption. Medlemmerne forpligter sig til at fremme god selskabsledelse i den maritime industri. Det sker med politikker mod bestikkelse, smørelse og andre former for korrupt adfærd, og ved at vedtage et sæt udarbejdede principper, kommunikere fremskridt, udveksle bedste praksis og skabe bevidsthed om udfordringerne i branchen. I 2002 annoncerede daværende premierminister i England, Tony Blair, initiativet Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Dette multi-stakeholder-initiativ har til formål at øge gennemsigtigheden i udvindingsindustrien og opfordrer underskrivende virksomheder og lande til at offentliggøre skatter og betalinger for olie, gas og minedrift. I 2011 underskrev A. P. Møller Mærsk EITI. Global Compact I 2004 udvidedes Global Compact med et 10. princip om anti-korruption som opfølgning på vedtagelsen af FN-konventionen mod korruption i Det har ført til, at en del værktøjer er blevet udarbejdet til at hjælpe virksomheder med at opstille politikker og procedurer. Blandt andet har Transparancy International i 2009 udarbejdet en guideline om, hvad og hvordan virksomheder kan rapportere om korruption. I 2010 udviklede Dansk Industri, Økonomi og Vækstministeriet, Institut for menneskerettigheder og Industrialiseringsfonden for udviklingslande desuden værktøjet Global Compact Selfassessment Tool, hvor virksomheder kan få hjælp til arbejdet med anti-korruption som et af fire emner. Transparency International lancerede i 2009 The Business Principles for Countering Bribery. Disse principper er et værktøj til den private sektor til effektiv implementering af anti-korruptionspolitikker og virkningsfuld træning af medarbejder. Det internationale handelskammer (ICC) har i 2010 lanceret træningsværktøjet RESIST, der giver virksomheder konkrete eksempler på håndtering af udfordringer med bestikkelse. Desuden har Økonomi- og Vækstministeriet og Dansk Industri udviklet online værktøjet CSRKompasset.dk, hvor virksomheder kan downloade en Code of Conduct på udvalgte emner, mens Business Anti-Corruption Portal giver systematisk viden om korruptionsrisici i en bred vifte af sektorer verden over. Det kan således konkluderes at der findes et stort udvalg af guider, retningslinjer og andet materiale som mindre og mellemstore virksomheder kan benytte sig af, i bestræbelserne på at tage klar afstand fra korruption og bestikkelse

7 TI Danmark anbefaler: en mere proaktiv tilgang til anti-korruption i den private sektor Transparency International Danmark anbefaler, at den øverste ledelse i danske virksomheder store såvel som små virksomheder tager initiativ til at etablere en anti-korruptionspolitik. Dertil anbefales en regelmæssig vurdering af de korruptionsrisici, som en virksomhed står over for, samt at politikker og procedurer til at forhindre korruption er klare, anvendelige og tilgængelige for både medarbejdere, kunder, leverandører og andre med interesse herfor. Sidst, men ikke mindst, er effektiv implementering af politikker og procedurer, samt effektiv due diligence af alle forretningspartnere essentielt for et velfungerende og tilpasset værn mod korruption. Etablerede systemer og procedurer bør løbende overvåges og evalueres. Det er fundamentalt, at der skabes større åbenhed om den private sektors arbejde med anti-korruption. Det er behov for, at der sikres øget gennemsigtighed og integritet, som en del af den private sektors arbejdet med anti-korruption. Det kan for eksempel ske ved øget rapportering om virksomhedens udfordringer og håndtering af korruption. For at sikre en vedvarende høj moral og etisk adfærd i den private sektor anbefaler Transparency International Danmark, at den danske lovgivning på området efterses og tilpasses. De paragraffer i den danske straffelov, der omhandler bestikkelse og korrupt adfærd står spredt, og er ikke centralt placeret for virksomheder og deres ansatte, som det for eksempel er tilfældet med henholdsvis den engelske og den amerikanske anti-korruptionslov. Usikkerheden omkring smørelse bør følges op med en klar juridisk afstandstagen fra denne praksis, og smørelse bør helt ulovliggøres som det er set i andre lande. Endvidere må de danske myndigheders håndhævelse af Danmarks anti-korruptionslove betegnes som meget vag. Der har været ganske få sager og intet tyder på, at hverken bagmandspolitiet eller Udenrigsministeriet har en særlig bevågenhed på danske virksomheders handlinger i udlandet. En del af dette kan skyldes, at danske virksomheder ikke kan få meget hjælp fra de danske ambassader ude omkring i verden, når de støder på krav om bestikkelse eller smørelse. I stedet er de henvist til en omkostelig konsulentydelse hos Eksportrådet, hvor det gøres klart, at de ikke vil høre om konkrete eksempler på ulovlig adfærd, men alene kan give råd og vejledning til virksomhedens anti-korruptionspolitikker. En mere proaktiv og imødekommende tilgang fra de danske myndigheders side til de udfordringer, som danske virksomheder står overfor i udlandet, anbefales. Ligeledes tilrådes Udenrigsministeriet eller et andet dansk ministerium til at etablere en metode, hvorigennem virksomheder kan videregive informationer om mistanke eller viden om korrupt adfærd hos myndigheder i udlandet uden at risikere sanktioner. De danske myndigheder kan herefter lægge pres på de lande, hvor danske virksomheder møder udfordringer med korruption og bestikkelse, for at få disse lande til at håndhæve deres nationale anti-korruptionslove og skabe lige vilkår for alle. Transparency International Danmark anbefaler, at der etableres mere viden om den private sektors møde med og håndtering af korruption og bestikkelse. Derfor vil Transparency International Danmark arbejde for at lave en kvantitativ undersøgelse og få et Ph.d. projekt etableret med fokus på denne problemstilling. Dertil arbejdes der for at afholde en endags konference i maj 2013 om korruption i den private sektor i samarbejde med relevante partnere for at diskutere og dele erfaringer om udfordringer og tiltag mod korruption og bestikkelse i den private sektor. Korruption er skadeligt for både samfundet og den private sektor. Virksomheder oplever ulige vilkår og manglende gennemsigtighed, når konkurrenter og embedsmænd benytter sig af korruption og bestikkelse. Samtidig er der dog eksempler på, at anti-korruption ikke blot er det juridisk og etisk korrekte, men også skaber en god bundlinje: Empiriske eksempler viser, at det virker at sige nej til korrupt adfærd og dermed undgå denne ekstra-omkostning. Desuden reducerer det i betydelig grad risikoen for at havne i en situation, hvor retssystemet ikke giver beskyttelse mod kontraktbrud. Anti-korruption øger endvidere mulighederne for at tiltrække nye kunder og indgå i nye profitable partnerskaber, ligesom det er god personalepleje, at informere medarbejdere om hvad der er virksomhedens politik på området. Generelt er vurderingen, at danske virksomheder handler etisk forsvarligt og med høj integritet. Men da det er medarbejderne, der står i yderste led og modtager forespørgslen om korruption og bestikkelse, er det her indsatsen skal sættes ind. Det skønnes, at danske virksomheder, og i sær mindre og mellemstore virksomheder, stadig har en bid vej at gå, før anti-korruptionspolitiker og praksisser er solidt implementeret. Endvidere bør flere virksomheder overveje whistleblowing-systemer, hvor ansatte, kunder, leverandører og eksterne parter kan rapportere om uetisk adfærd. Samtidig bør den private sektor samlet set øge rapporteringen og gennemsigtigheden omkring deres håndtering og arbejde med antikorruption. På det politiske plan og fra myndighedernes side står der en del tilbage at ønske. Øget håndhævelse og synliggørelse af de danske anti-korruptionsparagraffer er ønskværdigt. Det samme gælder bedre rådgivning og indsamling af viden om konkrete udfordringer i den private sektor. Med denne viden kan de danske myndigheder lægge pres på lande, der ikke håndhæver deres anti-korruptionslove og herved bistå danske virksomheder med deres indsats mod korruption globalt

8 Kontakt YDERLIGERE INFORMATION Udvalgte guides og træningsredskaber til virksomheder: Transparency International Danmark c/o Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej 12, 2200 København N Læs mere på: Business Anti-Corruption Portal med landeanalyser m.v.: CSR Kompasset: Global Compact Selfassessment tool: RESIST anti-korruptionstræningsværktøj: Rapportér om anti-korruption. Guide til virksomheder: Reporting Guidance on the 10th Principle against corruptioncing up to Corruption: A Practical Business Guide. Konventioner og programmer: OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions vedtaget i 1997 og opdateret i 2011 UN Convention against Corruption vedtaget i 2005 Inter- American Convention against Corruption vedtaget i 1996 The Council of Europe Criminal Law Convention blev vedtaget i 1998 The Council of Europe Civil Convention blev vedtaget i 1998 South African Development Protocol against Corruption vedtaget i 2001 African Union Convention on Preventing and Combating Corruption vedtaget i 2003 ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific vedtaget i ISBN

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 03. Privat Partistøtte. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 03 Privat Partistøtte Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

POLICY PAPER NR 02. Whistleblowing. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N NR 02 Whistleblowing Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption.

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra.

FORORD. adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Undgå korruption FORORD adfærd, som samfundet og hver især må tage skarpt afstand fra. Bestikkelse kan også foregå i udlandet og også her skal Danmark gøre en indsats i forhold til bekæmpelse af bestikkelse,

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

FORORD. lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet.

FORORD. lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet. Undgå korruption UNDGÅ KORRUPTION FORORD lande kan sige sig helt fri for korruption. Antallet af korruptionssager har imidlertid frem til i dag været meget beskedent her i landet. Af justitsminister Lene

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Indledning. 2. Anti-korruptionsreguleringen i Danmark 4 2.1 Bestikkelse i den offentlige sektor

Indledning. 2. Anti-korruptionsreguleringen i Danmark 4 2.1 Bestikkelse i den offentlige sektor Af Camilla C. Collet, Lisa Bach og Bitten Elizabeth Hansen, Gorrissen Federspiel Indledning I de senere år har regler om anti-korruption fået stigende opmærksomhed i forbindelse med M&A-transaktioner.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen

Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen Emne: Modtagelse af gaver -driftsmæssigt arbejde (vejledning) - behandling HU 28.03.2012 Sagsnr.: 2012/23982 (dok. 008) Oprettet af: Anni Jørgensen Den 14.3.12 - redigeret den 26.3.12 Modtagelse af gaver

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Virksomhedskriminalitet i Danmark 2005-2007

Virksomhedskriminalitet i Danmark 2005-2007 Dispute and Forensic Services Virksomhedskriminalitet i 25-2 Uddrag fra Global Economic Crime Survey 25-2 2 Introduktion I sommeren 2 har Pricewaterhouse- Coopers for fjerde gang gennemført en global undersøgelse

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011

NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011 Barents Sea Norwegian Sea Atlantic Ocean Baltic Sea North Sea Bay of Biscay NATIONALT INTEGRITETSSYSTEM STUDIE DANMARK 2011 Black Sea Mediterranean Sea 420 Miles www.transparency.dk Transparency International

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1

KORRUPTION - TEST DIG SELV - CASE 1 CASE 1 KAMPAGNEBIDRAGET En større virksomhed bliver kontaktet af kampagnelederen for den siddende regering i et mindre land med det ultimatum, at hvis ikke virksomheden bidrager med et klækkeligt frivilligt

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Referat 8. rådsmøde, den 28. august 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 8. rådsmøde, den 28. august 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 8. rådsmøde, den 28. august 2014 Kl. 9.00-12.00 19. september 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 1. Siden sidst v/ formanden Lise Kingo bød velkommen

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR

ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNING OM EKSPORTKREDITGARANTI EKSPORTØR FORRETNINGEN GENERELT 1. ANSØGER 2. KØBER NAVN ADRESSE POSTNR. BY LAND TLF. FAX E-MAIL CVR NR. NAVN ADRESSE POSTNR. BY LAND TLF. FAX E-MAIL 3.

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning? GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Hvorfor anvendes mægling ikke oftere som middel til alternativ konfliktløsning?

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT

ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT ANSØGNINGSSKEMA ANSØGNINGSSKEMA OM EKSPORTKREDITGARANTI- PENGEINSTITUT FORRETNINGEN GENERELT 1. ANSØGER 2. EKSPORTØR S.W.I.F.T.-KODE 3. SØGER Betinget tilbud Garanti Refinansiering under Eksportlåneordningen

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere