POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLICY PAPER NR 04. Den private sektor. Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N"

Transkript

1 NR 04 Den private sektor Transparency International Danmark - Fælledvej 12, 2200 København N

2 Transparency International (TI) er den globale civilsamfundsorganisation, der står i spidsen for kampen mod korruption. Gennem mere end 90 afdelinger verden over og et internationalt sekretariat i Berlin, skaber TI opmærksomhed omkring de skadelige konsekvenser korruption medfører og samarbejder med regeringer, virksomheder og civilsamfundsorganisationer om at udvikle og implementere foranstaltninger til atbekæmpe korruption. Transparency International Danmark (TI-DK) er den danske afdeling af TI. Vi skaber opmærksomhed omkring korruption; advokerer for juridiske reformer på nationalt og internationalt niveau; afholder debatarrangementer og sætter fokus på ridser i lakken i det danske integritetssystem. Udgiver: Transparency International Danmark Skrevet af: Transparency International Danmark Layout: Frederikke Lange / / fröhline.dk Publiceret første gang i i december 2012 Denne publikation er et produkt af det europæiske projekt om nationale integritetssystemer i Europa. Det nationale integritetssystems evalueringsmetode er udviklet og koordineret af Transparency International. Kopiering er tilladt, forudsat at Transparency International refereres som rettighedshaver Transparency International Danmark. Erklæring om ansvarsfraskrivelse: Alt er gjort for at kontrollere rigtigheden af indholdet i denne rapport. Alle informationer menes at være korrekte per september Ikke desto mindre kan Transparency International Danmark ikke påtage sig ansvaret for konsekvenserne af rapportens anvendelse til andre formål eller i andre sammenhænge. Politiske anbefalinger afspejler Transparency International Danmarks mening. Dette projekt er finansieret med støtte fra Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet Programmet, Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Indre Anliggender. Denne publikation afspejler alene forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for enhver brug af oplysningerne i rapporten. INDHOLD Korruption er en omkostning også for den private sektor Danske virksomheder møder også korruption og bestikkelse Anti-korruptionsinitiativer i den private sektor TI Danmark anbefaler: en mere proaktiv tilgang til anti-korruption i den private sektor Konklusion Yderligere information Prevention of and Flight Against Crime. With financial from the Prevention of and Flight Against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs

3 Korruption er en omkostning også for den private sektor Danske virksomheder møder også korruption og bestikkelse Det er Transparency International Danmarks holdning, at korruption i alle dens former er skadeligt for samfundet og den private sektor. Særligt vurderer vi, at bestikkelse er økonomisk belastende, men også andre former for korruption har negative økonomiske konsekvenser for samfundet, herunder karteldannelser, monopoler og returkommission. Omkostningerne af bestikkelse for den private sektor er omfattende. Dels risikerer virksomheder, som er involveret i bestikkelse, alvorlige juridiske konsekvenser med store bøder, fængselsstraffe og udelukkelse fra offentlige udbud. For eksempel har Verdensbanken sortlistet over 400 virksomheder fra at deltage i deres udbud grundet mistanke om brug af bestikkelse. Dels er bestikkelse at betragte som en ekstra skat, der bliver pålagt virksomhedens varer eller tjenesteydelser og skaber et miljø af usikkerhed og mistillid, hvor de juridiske rammer ikke længere er gældende som en beskyttende membran. Men den mest alvorlige omkostning ved korruption, er omkostningen for samfundet. Skøn viser, at omkostningen ved korruption svarer til mere end 5 % af det globale BNP, og at korruption øger omkostningerne ved at drive forretning globalt med op til 10 % i gennemsnit. I absolutte tal er størrelsen af den samlede betalte bestikkelse konservativt anslået til at være 1 billion USD. 1 For eksempel mente seks ud af 10 adspurgte personer i Transparency Internationals Global Corruption Barometer undersøgelse i 2010, at korruptionen var steget i deres land over de seneste tre år. Desuden mente 35 % af de adspurgte virksomheder i en undersøgelse af Control Risk i 2007, at de havde trukket sig fra en ellers attraktiv investeringsmulighed grundet høj risiko for korruption i det pågældende land. 2 Korruption og bestikkelse er således en indlysende årsag til forvrængning af konkurrencedygtige markeder, ligesom korruption hæmmer den økonomiske vækst og bestræbelserne på at udrydde fattigdom. I kampen mod disse ulovlige aktiviteter har den private sektor en vigtig rolle at spille: Både ved at støtte og lægge pres på regeringer til at tage handling imod korruption, og ved selv at tage passende foranstaltninger til at imødegå disse udfordringer, i anerkendelse af, at der skal handles på såvel den passive og aktive side hvad angår bestikkelse. Det ligger i tråd med, at halvdelen af mere en adspurgte personer i 69 lande siger, at de er villige til at betale mere for varer fra bestikkelses-frie virksomheder. 3 En række internationale eksempler viser, at korruption og bestikkelse i den private sektor har ført til farligt byggeri, at sundhedsskadelige produkter er sendt på markedet, at veje er blevet bygget dårligt, at opsparinger er gået tabt, at personer er blevet afskediget, at der kan ske svindel med bistandsmidler og subsidier samt at udemokratiske regimer støttes og oppebæres. En undersøgelse fra 2011 viser, at ved jordskælvet i Tyrkiet i 1999, der kostede personer livet, levede under halvdelen af bygningerne op til gældende regler for bygningskonstruktion Six Questions on the Cost of Corruption with World Bank Institute Global Governance Director Daniel Kaufmann, KQH743GKF1 2. Facing up to Corruption 2007: A practical business guide by Bray, John; Simmons & Simmons, London: Control Risks (2007). 3. Global Corruption Barometer Transparency International (2009) 4. Global Corruption Report Transparency International (2011) Danske virksomheder opererer i stadig stigende grad internationalt. Her møder de jævnligt udfordringer med krav om smørelse (de såkaldte facilitation payments ) og bestikkelse fra offentligt ansatte, der forventer et supplement til en ofte ret beskeden lønningspose. Samtidig er diskussionen herhjemme om gavegivning, ekstravagante middage og rejser med et lavt fagligt indhold et vedvarende tema i den offentlige debat. Der er således i disse år øget fokus på udfordringerne med bestikkelse og brug af repræsentationskonti i den private sektor, til trods for at Danmark ligger i den øverste top af Transparency Internationals årlige Corruption Perceptions Index som et af verdens mindst korrupte lande. 5 Dette fokus på bekæmpelse af korruption og bestikkelse er videre styrket med ikrafttrædelsen af UK Bribery Act i juli Den betegnes som verdens strammeste korruptionslovgivning og kriminaliserer smørelse uanset størrelse, bestikkelse til både offentlige og private ansatte samt både modtagere (passiv bestikkelse) og betalere (aktiv bestikkelse). Som et væsentligt element, hvor loven særligt adskiller sig fra den danske anti-korruptionslovgivning, lægger den engelske lov stor vægt på forebyggende adfærd. Den engelske lov rammer de danske virksomheder, der har aktiviteter på engelsk grund, hvad enten der er tale om joint venture, datterselskab, salgskontor, filial, agenter eller distributører, og uanset hvor i verden selve bestikkelsen begås. Udfordringer med bestikkelse i den private sektor kan for danske virksomheder deles op i særligt tre kategorier: a) bestikkelse i udlandet, b) smørelse i udlandet samt c) gavegivning og repræsentation i Danmark og udlandet. 5. Corruption Perceptions Index, Transparency International (2012) I Danmark har vi ikke en samlet anti-korruptionslov som den oven for beskrevne engelske anti-korruptionslov. I stedet omfatter den danske straffelovs 122 og 144 bestikkelse af offentlig ansatte. Straffelovens 122 angår den såkaldt aktive bestikkelse, det vil sige det at yde bestikkelse til en offentligt ansat, mens straffelovens 144 angår den såkaldt passive bestikkelse, det vil sige den offentligt ansattes modtagelse af bestikkelse. Straffeloven vedrørende bestikkelse i den offentlige sektor 122: Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. 144: Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Danmark har siden 2000, som følge af tiltrædelse af OECD s konvention om at modarbejde bestikkelse, forpligtet sig til at retsforfølge landets virksomheder, der tages i at bestikke offentligt ansatte i andre lande. Også bestikkelse af ansatte i den private sektor er forbudt i henhold til den danske straffelov. 4 5

4 Straffeloven vedrørende bestikkelse i den private sektor 299, nr. 2: Den, som ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den, der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder. Straffelovens 299, nr. 2 dækker således både aktiv og passiv bestikkelse i den private sektor. Som det er tilfældet med bestikkelse af offentlige tjenestemænd, vil man kunne straffes i Danmark, hvis man for eksempel vælger at bestikke sig til en kontrakt hos en privat køber i udlandet. 6. Facing up to Corruption 2007: A practical business guide by Bray, John; Simmons & Simmons, London: Control Risks (2007). 7. BRIK er en samlet betegnelse for Brasilien, Rusland, Indien og Kina der alle har høje vækstrater og er interessante vækstmarkeder for danske virksomheder. 8. Nationalt Integritetssystem Studie, Transparency International Danmark (2012) 9. The 2011 Global economic crime survey, PwC (2011) personer sigtet i bedragerisag, Børsen d. 8. april Bestikkelse I takt med stigende internationalisering ses en øget risiko for at møde krav om bestikkelse. I en undersøgelse fra Control Risk i 2007 estimerer mere end en tredjedel af de interviewede internationale ledere, at bestikkelse øger de internationale projekt omkostninger med mere end 10 %. Desuden mener hele en ud af seks ledere, at bestikkelse øger de samlede omkostninger med mere end 25 %. 6 Danske virksomheder møder særligt krav om bestikkelse i forbindelse med udbud af offentlige projekter i østeuropæiske, asiatiske og afrikanske lande. Særligt i de såkaldte BRIK-lande 6 udgør korruption og bestikkelse en høj risiko. Her er det især bygge- og anlægssektoren samt medicinalbranchen, der er højrisiko-sektorer. Derudover opleves der bestikkelse ved ansøgning om licenser, vigtige godkendelser og underskrivelse af aftaler. Særligt i situationer, hvor der er direkte interaktion mellem den private sektor og det offentlige, er der risiko for brug af bestikkelse og smørelse. I Danmark foregår betalinger mellem det private erhvervsliv og den offentlige sektor typisk med elektroniske overførelser. Som det konkluderes i Transparency International Danmarks Nationale Integritetssystem Studie (NIS studiet), 8 er der ikke store problemer med gennemsigtighed og integritet i forhold til den private sektor i Danmark. Det indtryk bakkes op af det årlige Corruption Perceptions Index fra Transparency International, ved at placere Danmark i den øverste top som mindst korrupt. Der er dog set eksempler på korrupt adfærd også på dansk grund. I en undersøgelse fra 2011 siger 29 % af de deltagende danske virksomheder, at de har været udsat for ét eller flere tilfælde af virksomhedskriminalitet i de seneste 12 måneder. 9 Ligeledes beslaglagde det danske politi i 2011 en helikopter efter optrævling af svindel med falske underleverandører i en række danske virksomheder. 10 De tre mest udbredte typer af virksomhedskriminalitet i Danmark er: misbrug af aktiver, regnskabsmanipulation og cybercrime 11, som alle er typer af kriminalitet, der umiddelbart ligger uden for Transparency International Danmarks arbejdsområde. Dog viser eksemplerne, at der også i Danmark foregår uetisk adfærd, og at der kan være grund til at stramme op på procedurer og kontrol. Selv om billedet generelt er pænt i Danmark, kan bestikkelse og besvigelser ikke fraskrives som et udelukkende udenlandsk fænomen. Der er dog ingen tvivl om, at den klassiske bestikkelse med brune kuverter, penge under bordet eller betaling af skolepenge eller private rejser primært foregår i lande i den nederste halvdel af Transparency International Corruption Perceptions Index. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (det såkaldte bagmandspoliti) efterforsker i øjeblikket fire sager om bestikkelse i udlandet, hvor danske virksomheder er involveret. Siden 2008 har Udenrigsministeriet rapporteret om 10 konkrete sager, hvor der var mistanke om danske virksomheders indblanding i bestikkelse. 12 Transparency International Danmark mener dog, at det reelle tal er langt højere, da de danske myndigheder ikke får kendskab til flere sager grundet manglende håndhævelse og ressourcer hos bagmandspolitiet. Smørelse Problemer med smørelse sker hovedsagligt i udviklingslande, hvor embedsmænd på lavere niveau ofte ikke får en løn, som de og deres familier kan leve for. Den engelske betegnelse for smørelse, facilitation payments, bliver ofte brugt på dansk. Ved smørelse afkræves virksomheder en mindre betaling for en ydelse, som de helt legalt har krav på, med det formål, at betalingen af den lille sum kan fremskynde eller sikre, at en rutinetjeneste udføres. Det 11. The 2011 Global economic crime survey, PwC (2011) 12. Artikel i Berlingske d. 28. juni kan være alt fra tilladelser, licenser, et stempel i papirerne og lignende. Krav om smørelse er et udbredt fænomen i mange brancher og hindrer, at handel foregår frit, og uden forsinkelser eller andre problemer. Enkeltbeløbene er ofte forholdsvis små, men det må samtidig erkendes, at samlet set er der tale om store summer. Smørelse er for eksempel estimeret til at udgøre over 14,6 mia. DKK i Mexico alene i I Bangladesh siger 84 % af de adspurgte husstande i en undersøgelse af Transparency International Bangladesh fra 2010, at de i løbet af året havde betalt smørelse til offentlige eller private service udøvere. På verdensplan er det samlede beløb for smørelse en væsentlig barriere for fattigdomsudryddelse, vækst og velfærd. Det har været diskuteret i Danmark, hvorvidt betaling af smørelse er legalt. Baggrunden for diskussionen ligger i en vag formulering i den danske straffelovs 122, hvor der står, at den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen. Omdrejningspunktet for diskussionen er ordet uberettiget. Det kan argumenteres for, at denne formulering henviser til accept af smørelse som en kulturel praksis. Transparency International Danmark mener dog ikke, at smørelse på nogen måde bør legaliseres, men vi anerkender, at det i nogle situationer kan være svært at undgå. Det er dog essentielt, at virksomheder tager klart afstand fra smørelse i alle dets former, hvad enten det er et lille kontant beløb, en karton cigaretter eller andre gaver. Eksempler viser, at når virksomheder gentagende gange afviser at betale smørelse, så frafalder forespørgselen ofte. Sker det ikke, bør virksomheden gå til en højere myndigheder og klage over situationen. Samtidig bør alle betalinger registreres i virksomheden og rapporteres til myndighederne, således at der er overblik over omfanget. Samtidig giver det ledelsen mulighed for at tage hånd om problemet. Det må 6 7

5 Anti-korruptionsinitiativer i den private sektor under ingen omstændigheder gøres legalt og til almindelig praksis blot at betale. Gaver og repræsentation Der dukker jævnligt sager op i den danske presse om upassende store gaver til offentligt ansatte og ministre. Det være sig koncertbilletter, middage, ure, vin eller andre fordele, som kan give et afhængighedsforhold mellem giver og modtager, der ikke er gennemsigtigt for offentligheden. I sidste ende kan det koste skatteyderne penge, fordi det bliver personlige gaver modsat pris og kvalitet der afgør valg af for eksempel en leverandør. Også gavegivning i udlandet er et problem, der skal tages seriøst. Her bør konkrete cases og lokale praksisser overvejes. Det kan for eksempel være, hvorvidt det er etisk i orden at give penge til en begravelse af en højstående embedsmands far i Sydkorea, når det er lokal koreansk kutyme, eller om virksomheden bør følge opfordringen om at sponsorere et lokalt fodboldhold i Rusland, mens man forhandler om tilladelser til at udvide et fabriksområde i fodboldklubbens lokalområde. Transparency International Danmark vurderer, at udfordringen med gavegivning fra private virksomheder til offentlige ansatte ikke alene udspringer af en forventning om en modydelse, men i lige så høj grad viser en kulturforskel i forhold til den offentlige sektor. Det er i den private sektor god tone at give en erkendtlighed som et tak for hjælpen eller ønske om godt samarbejde. En kultur, der ikke i samme omfang er til stede i den danske offentlige sektor. Det afgørende i denne kulturforskel er, at der er rene linjer og fuld åbenhed omkring modtagelse af gaver, og at gaver ikke gives i forbindelse med udbud og kontraktforhandling. Samtidig skal prisniveauet og anledningen for gaven være afstemt med lokal kulturel praksis. I Danmark kan det for eksempel være en rund fødselsdag eller et jubilæum. Det skal bemærkes, at Skat har lavet en opstamning af krav om oplysningsog skattepligt i forhold til alle gaver, såfremt de ikke er helt ubetydelige. Personalestyrelsen her i landet har udarbejdet guiden God adfærd i det offentlige, som forsøger at navigere i modtagelse af gaver blandt offentlige ansatte. Transparency International Danmark anbefaler, at denne guide opdateres, og at guidens udbredelse øges. Ligeledes anbefales den private sektor at have klare retningslinjer for gavegivning både hvad angår anledning, beløbs-størrelse, vurdering af afhængighedsforhold samt åbenhed omkring gavegivning. Disse retningslinjer bør ligge offentlig tilgængelig på den enkelte virksomheds hjemmeside og omfatte fysiske ting (chokolade, blomster, bøger, vingaver), ikke fysiske ting (tilbud om rabatter, koncerter, kurser, forplejning) og pengegaver (kontanter, begunstigelse ved testamente). Det vurderes, at de største danske virksomheder generelt er godt rustet med anti-korruptionspolitikker, whistleblowing-systemer og træning af medarbejdere. Det synes dog at halte mere for den store mængde af mindre og mellemstore virksomheder, der i mindre grad har nedskrevne politikker og systematisk træning af ansatte. Den lavere fokus på anti-korruption i de mindre og mellemstore virksomheder kan skyldes, at de i mindre grad føler sig i skudlinjen hvad angår krav om bestikkelse eller undersøgelse fra myndighedernes og pressens side. Samtidig har de mindre virksomhed ofte ikke nedskrevne politikker, men lægger som det danske Nationalt Integritetssystem studie ligeledes konkluderer vægt på god praksis frem for nedskrevne regler. Denne tilgang har dog en klar svaghed, idet medarbejdere let lades i stikken. Transparency International Danmark anbefaler øget fokus på korruptionsrisikoen blandt mindre og mellemstore virksomheder med større vægt på politikker og klar afstandstagen til korruption og bestikkelse. Derved kan medarbejderne, der står i situationer, hvor der afkræves bestikkelse, straks henvise til virksomhedens politikker og afvise kravet. Gennem nedskrevne politikker bliver det ledelsen, der tager ansvaret for adfærd i virksomheden, hvilket hjælper medarbejderne med at handle korrekt. Samtidig sikrer klare politikker en ensartet adfærd for alle ansatte, hvorved virksomheden står stærkere over for kunder, leverandører og embedsmænd. Mens bestikkelse er en ekstra omkostning for både virksomheder og samfundet, viser forskning af Prof. Dr. Kal-D. Bussman og PwC i 2007 at virksomheder med anti-korruptionsprogrammer og etiske retningslinjer har op til 50 % lavere risiko for at blive involveret i bestikkelse og uetisk adfærd, og at de samtidig har mindre sandsynlighed for at gå glip af forretningsmuligheder end virksomheder uden anti-korruptionsprogrammer. 14 Det er således god forretning at investere i anti-korruption. Der er i de senere år udarbejdet en række anti-korruptionsinitiativer i den private sektor, hvoraf et lille udvalg er nævnt nedenfor. Integritetspagter Integritetspagter er et redskab til at forhindre korruption i offentlige kontrakter. Konkret er det en aftale mellem det offentlige agentur, der udbyder en kontrakt, og de virksomheder, der byder på den. Aftalen angiver, at alle parter afholder sig fra bestikkelse, aftalt spil og anden korrupt praksis i forbindelse med forhandling af kontrakten. For at sikre ansvarlighed og overholdelse af aftalen har mange integritetspagter også et overvågningssystem, hvor en civilsamfundsgruppe (ofte et lokalt Transparency International kontor) fungerer som kontrolorgan. Integritetspagter har været kendt i verden siden 1990 erne, og de anvendes i mere end 15 lande og 300 separate situationer. De skaber klare linjer, sparer skatteyderne penge samt sørger for at infrastrukturprojekter, offentligt byggeri og andre offentlige kontrakter leveres effektivt. Samtidig er de med til at afværger ulovlig og uetisk adfærd. 14. Economic crime: people, culture and controls, PwC pg Prof. Dr. Kal-D. Bussman (2007) 8 9

6 Ny mæglings- og klageinstitution Anbefalinger til god selskabsledelse Extractive Industry Transparency Initiative Andre initiativer Danmark har fået en ny mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd i november Her kan alle klage over en virksomheds overtrædelse af for eksempel menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, internationale miljøstandarder og korrupt adfærd. Her spiller partnerskaber en væsentlig rolle. Mæglings- og Klageinstitutionen er en ikkejuridisk institution, hvor virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan løse uoverensstemmelser. Virksomhederne skal være opmærksomme på, at overtrædelser kan ske både gennem egne aktiviteter eller mere indirekte igennem deres leverandørkæde. Transparency International Danmark anerkender, at netop krav om korruption og bestikkelse kan være svære at håndtere og modarbejde i en global verden, hvor kulturer mødes, praksisser er indgroede og tid er et altafgørende konkurrenceparameter. Derfor vil vi gerne indgå i partnerskaber med private virksomheder, myndigheder og organisationer i kampen mod korruption. Nørby-udvalget anbefalede ved revision af god selskabsledelse i 2010, at større danske virksomheder skulle overvejer at indføre whistleblower-ordninger som led i deres risikostyring og interne kontrol. Omkring 90 danske virksomheder har allerede eller er i processen med at få etableret whistleblower-ordninger. Disse ordninger kan fungere som et led i at bekæmpe korruption og økonomisk svindel, men bør dog aldrig stå alene. De skal følges op af politikker og træning af medarbejdere i anti-korruptionsinitiativer. Det Maritime Anti-korruptions Netværk Det nyoprettede branche initiativ, Maritime Anti-Corruption Network, er et globalt netværk, der arbejder med en vision om en maritim industri fri for korruption. Medlemmerne forpligter sig til at fremme god selskabsledelse i den maritime industri. Det sker med politikker mod bestikkelse, smørelse og andre former for korrupt adfærd, og ved at vedtage et sæt udarbejdede principper, kommunikere fremskridt, udveksle bedste praksis og skabe bevidsthed om udfordringerne i branchen. I 2002 annoncerede daværende premierminister i England, Tony Blair, initiativet Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Dette multi-stakeholder-initiativ har til formål at øge gennemsigtigheden i udvindingsindustrien og opfordrer underskrivende virksomheder og lande til at offentliggøre skatter og betalinger for olie, gas og minedrift. I 2011 underskrev A. P. Møller Mærsk EITI. Global Compact I 2004 udvidedes Global Compact med et 10. princip om anti-korruption som opfølgning på vedtagelsen af FN-konventionen mod korruption i Det har ført til, at en del værktøjer er blevet udarbejdet til at hjælpe virksomheder med at opstille politikker og procedurer. Blandt andet har Transparancy International i 2009 udarbejdet en guideline om, hvad og hvordan virksomheder kan rapportere om korruption. I 2010 udviklede Dansk Industri, Økonomi og Vækstministeriet, Institut for menneskerettigheder og Industrialiseringsfonden for udviklingslande desuden værktøjet Global Compact Selfassessment Tool, hvor virksomheder kan få hjælp til arbejdet med anti-korruption som et af fire emner. Transparency International lancerede i 2009 The Business Principles for Countering Bribery. Disse principper er et værktøj til den private sektor til effektiv implementering af anti-korruptionspolitikker og virkningsfuld træning af medarbejder. Det internationale handelskammer (ICC) har i 2010 lanceret træningsværktøjet RESIST, der giver virksomheder konkrete eksempler på håndtering af udfordringer med bestikkelse. Desuden har Økonomi- og Vækstministeriet og Dansk Industri udviklet online værktøjet CSRKompasset.dk, hvor virksomheder kan downloade en Code of Conduct på udvalgte emner, mens Business Anti-Corruption Portal giver systematisk viden om korruptionsrisici i en bred vifte af sektorer verden over. Det kan således konkluderes at der findes et stort udvalg af guider, retningslinjer og andet materiale som mindre og mellemstore virksomheder kan benytte sig af, i bestræbelserne på at tage klar afstand fra korruption og bestikkelse

7 TI Danmark anbefaler: en mere proaktiv tilgang til anti-korruption i den private sektor Transparency International Danmark anbefaler, at den øverste ledelse i danske virksomheder store såvel som små virksomheder tager initiativ til at etablere en anti-korruptionspolitik. Dertil anbefales en regelmæssig vurdering af de korruptionsrisici, som en virksomhed står over for, samt at politikker og procedurer til at forhindre korruption er klare, anvendelige og tilgængelige for både medarbejdere, kunder, leverandører og andre med interesse herfor. Sidst, men ikke mindst, er effektiv implementering af politikker og procedurer, samt effektiv due diligence af alle forretningspartnere essentielt for et velfungerende og tilpasset værn mod korruption. Etablerede systemer og procedurer bør løbende overvåges og evalueres. Det er fundamentalt, at der skabes større åbenhed om den private sektors arbejde med anti-korruption. Det er behov for, at der sikres øget gennemsigtighed og integritet, som en del af den private sektors arbejdet med anti-korruption. Det kan for eksempel ske ved øget rapportering om virksomhedens udfordringer og håndtering af korruption. For at sikre en vedvarende høj moral og etisk adfærd i den private sektor anbefaler Transparency International Danmark, at den danske lovgivning på området efterses og tilpasses. De paragraffer i den danske straffelov, der omhandler bestikkelse og korrupt adfærd står spredt, og er ikke centralt placeret for virksomheder og deres ansatte, som det for eksempel er tilfældet med henholdsvis den engelske og den amerikanske anti-korruptionslov. Usikkerheden omkring smørelse bør følges op med en klar juridisk afstandstagen fra denne praksis, og smørelse bør helt ulovliggøres som det er set i andre lande. Endvidere må de danske myndigheders håndhævelse af Danmarks anti-korruptionslove betegnes som meget vag. Der har været ganske få sager og intet tyder på, at hverken bagmandspolitiet eller Udenrigsministeriet har en særlig bevågenhed på danske virksomheders handlinger i udlandet. En del af dette kan skyldes, at danske virksomheder ikke kan få meget hjælp fra de danske ambassader ude omkring i verden, når de støder på krav om bestikkelse eller smørelse. I stedet er de henvist til en omkostelig konsulentydelse hos Eksportrådet, hvor det gøres klart, at de ikke vil høre om konkrete eksempler på ulovlig adfærd, men alene kan give råd og vejledning til virksomhedens anti-korruptionspolitikker. En mere proaktiv og imødekommende tilgang fra de danske myndigheders side til de udfordringer, som danske virksomheder står overfor i udlandet, anbefales. Ligeledes tilrådes Udenrigsministeriet eller et andet dansk ministerium til at etablere en metode, hvorigennem virksomheder kan videregive informationer om mistanke eller viden om korrupt adfærd hos myndigheder i udlandet uden at risikere sanktioner. De danske myndigheder kan herefter lægge pres på de lande, hvor danske virksomheder møder udfordringer med korruption og bestikkelse, for at få disse lande til at håndhæve deres nationale anti-korruptionslove og skabe lige vilkår for alle. Transparency International Danmark anbefaler, at der etableres mere viden om den private sektors møde med og håndtering af korruption og bestikkelse. Derfor vil Transparency International Danmark arbejde for at lave en kvantitativ undersøgelse og få et Ph.d. projekt etableret med fokus på denne problemstilling. Dertil arbejdes der for at afholde en endags konference i maj 2013 om korruption i den private sektor i samarbejde med relevante partnere for at diskutere og dele erfaringer om udfordringer og tiltag mod korruption og bestikkelse i den private sektor. Korruption er skadeligt for både samfundet og den private sektor. Virksomheder oplever ulige vilkår og manglende gennemsigtighed, når konkurrenter og embedsmænd benytter sig af korruption og bestikkelse. Samtidig er der dog eksempler på, at anti-korruption ikke blot er det juridisk og etisk korrekte, men også skaber en god bundlinje: Empiriske eksempler viser, at det virker at sige nej til korrupt adfærd og dermed undgå denne ekstra-omkostning. Desuden reducerer det i betydelig grad risikoen for at havne i en situation, hvor retssystemet ikke giver beskyttelse mod kontraktbrud. Anti-korruption øger endvidere mulighederne for at tiltrække nye kunder og indgå i nye profitable partnerskaber, ligesom det er god personalepleje, at informere medarbejdere om hvad der er virksomhedens politik på området. Generelt er vurderingen, at danske virksomheder handler etisk forsvarligt og med høj integritet. Men da det er medarbejderne, der står i yderste led og modtager forespørgslen om korruption og bestikkelse, er det her indsatsen skal sættes ind. Det skønnes, at danske virksomheder, og i sær mindre og mellemstore virksomheder, stadig har en bid vej at gå, før anti-korruptionspolitiker og praksisser er solidt implementeret. Endvidere bør flere virksomheder overveje whistleblowing-systemer, hvor ansatte, kunder, leverandører og eksterne parter kan rapportere om uetisk adfærd. Samtidig bør den private sektor samlet set øge rapporteringen og gennemsigtigheden omkring deres håndtering og arbejde med antikorruption. På det politiske plan og fra myndighedernes side står der en del tilbage at ønske. Øget håndhævelse og synliggørelse af de danske anti-korruptionsparagraffer er ønskværdigt. Det samme gælder bedre rådgivning og indsamling af viden om konkrete udfordringer i den private sektor. Med denne viden kan de danske myndigheder lægge pres på lande, der ikke håndhæver deres anti-korruptionslove og herved bistå danske virksomheder med deres indsats mod korruption globalt

8 Kontakt YDERLIGERE INFORMATION Udvalgte guides og træningsredskaber til virksomheder: Transparency International Danmark c/o Mellemfolkeligt Samvirke Fælledvej 12, 2200 København N Læs mere på: Business Anti-Corruption Portal med landeanalyser m.v.: CSR Kompasset: Global Compact Selfassessment tool: RESIST anti-korruptionstræningsværktøj: Rapportér om anti-korruption. Guide til virksomheder: Reporting Guidance on the 10th Principle against corruptioncing up to Corruption: A Practical Business Guide. Konventioner og programmer: OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions vedtaget i 1997 og opdateret i 2011 UN Convention against Corruption vedtaget i 2005 Inter- American Convention against Corruption vedtaget i 1996 The Council of Europe Criminal Law Convention blev vedtaget i 1998 The Council of Europe Civil Convention blev vedtaget i 1998 South African Development Protocol against Corruption vedtaget i 2001 African Union Convention on Preventing and Combating Corruption vedtaget i 2003 ADB/OECD Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific vedtaget i ISBN

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012

Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland. Januar 2012 Integritetsstudie af den offentlige sektor i Grønland Januar 2012 Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Indledning... 4 2.1 Overordnede mål... 5 2.2 Afgrænsning... 5 3. Metodetilgang... 6 3.1 NIS metoden...

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR

God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR God virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering NVIR Indledning Hvad er NVIR NVIR står for Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering. NVIR s medlemmer er 54 danske investorer

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene

NR. 07 September 2013. Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej. advokater På den internationale scene UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 07 September 2013 Anne Birgitte Gammeljord om hvidvask og de strammere regler, som er på vej advokater På den internationale scene Ny undersøgelse fra advokatsamfundet af

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere