29. maj 2015 EM 2015/XX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. maj 2015 EM 2015/XX"

Transkript

1 29. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om slædehunde samt hunde- og kattehold Kapitel 1 Myndigheder 1. Naalakkersuisut meddeler de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af de krav opstillet i medfør af denne lov, samt de bekendtgørelser der udstedes i medfør af lovens bestemmelser. Stk. 2. Naalakkersuisut kan helt eller delvis overlade sine beføjelser til at meddele påbud og forbud efter stk. 1, til kommunalbestyrelsen. 2. Naalakkersuisut, kommunalbestyrelsen og personer, der er særligt bemyndiget hertil, har ved tilfælde, hvor der vurderes at være særlig overhængende fare eller formålet forspildes, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler og dokumenter for at tilvejebringe oplysninger til brug for beslutninger i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven. Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand i de tilfælde beskrevet i stk. 1, hvor der bliver gjort modstand eller der bliver nægtet adgang til det påkrævede. Stk. 3. Naalakkersuisut kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom. Kapitel 2 Hunde- og kattehold 3. Alle hunde og katte der indføres i landet skal være chippede, samt neutraliserede enten kemisk eller som følge af et operativt indgreb. Stk. 2. Kemisk neutralisation kan kun benyttes når ejer bosætter sig i kommuner hvortil der er tilknyttet en dyrelæge, samt hvor denne dyrlæge har det nødvendige udstyr og de påkrævede midler til at opretholde den kemiske neutralisation. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe bestemmelse om krav om neutralisation af hunde og katte allerede bosiddende i kommunen. Stk. 4. Naalakkersuisut kan udstede nærmere regler for hunde og katte der indføres i landet. 4. Ejeren af en hund eller slædehund skal sørge for, at hunden, inden den er 8 uger gammel eller senest ved første rabiesvaccination, er registeret hos kommunen. Stk. 2. Ejeren af en hund skal desuden sørge for, at hunden, fra den er 8 uger gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver ejerens kontaktoplysninger. Stk. 3. Ejeren af en slædehund skal desuden på en af kommunen anvist hundeplads opsætte et skilt med ejerens kontaktoplysninger. Stk. 4. Kommunen skal lade en hund registrere for ejernes regning, hvis hunden eller slædehunden ikke er registreret i henhold til stk Ejeren af en kat skal sørge for, at katten inden den er 12 uger gammel eller senest ved første rabiesvaccination, er registeret hos kommunen. EM 2015/XX 3 APNN Sags nr

2 Stk. 2. Ejeren af en kat skal sørge for, at katten, fra den er 12 uger gammel, bærer halsbånd forsynet med et skilt, der angiver ejerens kontaktoplysninger. Stk. 3. Kommunen skal lade en kat registrere for ejerens regning, hvis katten ikke er registreret i henhold til stk Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om registrering af hunde og katte, udformning af skilt, chipmærkning af hunde og katte samt gebyrer herfor. 7. Naalakkersuisut kan efter ansøgning tillade hold af tjenestehunde og hjælpehunde for handicappede. Stk. 2. Naalakkersuisut kan i forbindelse med en tilladelse efter stk. 1, fastsætte nærmere betingelser for en sådan tilladelse. 8. Det er forbudt at holde og sammenbringe hunde og katte på steder, der kan frembyde en sundhedsmæssig risiko for omgivelserne eller må anses for uegnet til ophold for dyr. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for steder hvor hunde og katte holdes og sammenbringes, herunder krav til vaccinationer, faciliteter, samt det maksimale antal individer af arterne der må holdes eller sammenbringes på stedet. 9. Slædehunde over 4 måneder skal holdes lænkede i kæde, indespærrede, indelukkede i løbegård eller føres i line. Stk. 2. Almindelige hunde skal føres i line, når de færdes udenfor hjemmet. Linen skal være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren. Stk. 3. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 2 er fårehunde og tjenestehunde under kommando og hunde, der udenfor byområder benyttes til jagt eller fritidsaktiviteter, og som er under kommando. Stk. 4. Også undtaget fra bestemmelserne i stk. 2 er løse hunde i byzonerne, undtaget slædehunde, som ledsages af deres ejer eller en anden person som har fuld kontrol over dem. Stk. 5. Løse hunde, der ikke er registeret efter 4, stk. 1, skal fremlyses af kommunen. Stk. 6. Hvis ejeren ikke inden 3 døgn efter, at underretning eller fremlysning har fundet sted, indløser hunden ved at betale de udgifter, som optagelsen herunder fremlysning, opbevaring og forplejning har medført, kan kommunen afhænde hunden eller lade den aflive. Stk. 7. Et eventuelt overskud ved afhændelsen efter stk. 4, tilfalder ejeren, hvis han melder sig inden 3 måneder og kan godtgøre sin ret, og ellers landskassen. Stk. 8. Løse hunde, der udgør en konkret fare for andre, kan til enhver tid aflives uden erstatningsansvar over for ejeren og kommunen kan kræve betaling for de udgifter aflivningen har medført. 10. Det er forbudt, at holde bidske hunde. Stk. 2. Hvis en hund ved et overfald eller ved anden abnormal og farlig adfærd har bidt et menneske eller et andet dyr, og hvis biddet kan betegnes som skambid, skal hunden aflives ved politiets foranstaltning for ejerens regning. Stk. 3. Det er forbudt at lade en hund deltage i hundekampe. Det er endvidere forbudt at afholde hundekampe. Stk. 4. Retten til at beskæftige sig personligt med hunde kan ved dom frakendes en person for bestandigt eller for et nærmere fastsat tidsrum, hvis den pågældende: 1) har anvendt en hund til angreb på eller som trussel mod mennesker eller dyr, 4

3 2) har undladt at holde sin hund tilbage, da vedkommende bemærkede, at hunden overfaldt mennesker eller dyr, 3) har afholdt hundekampe, eller 4) ikke overholder dyreværnsloven. 11. Ejeren eller besidderen af en hund eller kat er til enhver tid erstatningspligtig for skade, som disse måtte forårsage. Stk. 2. Oplyses det, at den skadelidende har medvirket til skaden eller udvist uagtsom adfærd, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om ansvarsforsikring for hunde og katte. 12. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om forbud mod hold af bestemte hunderacer og af hunde, der kan frembyde fare, skabe frygt eller ikke kan holdes på en dyreværnsmæssig forsvarlig måde. Stk. 2. Naalakkersuisut kan begrænse forbud efter stk. 1, til nærmere definerede områder. Stk. 3. Besiddelse, indførsel og avl af følgende hunderacer er forbudt: 1) Pitbull terrier. 2) Tosa inu. 3) Amerikansk staffordshire terrier. 4) Fila brasileiro. 5) Dogo argentino. 6) Amerikansk bulldog. 7) Boerboel. 8) Kangal. 9) Centralasiatisk ovtcharka. 10) Kaukasisk ovtcharka. 11) Sydrussisk ovtcharka. 12) Tornjak. 13) Sarplaninac. Stk. 4. Forbuddet i stk. 3 finder tillige anvendelse for krydsninger, hvori de nævnte hunderacer indgår. Stk. 5. Erhvervsmæssig indførsel af hunde, der er omfattet af stk. 1 og 3, er forbudt. 13. Hunde, der besiddes, indføres eller avles i strid med 12, stk. 2 og 3, aflives uden erstatning for dyrets ejer ved politiets foranstaltning for ejerens regning. Stk. 2. Er der tvivl om, hvorvidt en hund tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af 12, stk. 1 og 4, kan politiet stille krav om, at ejeren dokumenterer hundens race eller type. Stk. 3. Hvis ejeren ikke straks kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for hundens race eller type, jf. stk. 2, træffer politiet foranstaltninger med henblik på midlertidigt at fjerne hunden. Stk. 4. De omkostninger, der måtte være i forbindelse med midlertidig fjernelse efter stk. 3, afholdes af ejeren. Stk. 5. Politiet fastsætter efter fjernelse efter stk. 3, en efter omstændighederne rimelig frist for, at ejeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at hunden ikke tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, jf. 12, stk. 1 og 3. 5

4 Stk. 6. Har ejeren ikke inden for den efter stk. 5 fastsatte frist fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at hunden ikke tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er omfattet af 10, stk. 1 og 3, anses hunden for at være omfattet af forbuddet i 12, stk. 2 og Forstyrrer en hund de omkringboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og indgiver de omkringboende klage til politiet, kan politiet give ejeren pålæg om at holde hunden indelukket eller, hvis denne foranstaltning ikke er tilstrækkelig, eller hunden allerede holdes indelukket, at lade hunden fjerne. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, gælder ikke for slædehunde på kommunalt anviste hundepladser. Kapitel 3 Hunde- og kattehold lokalt i kommunerne 15. Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for hold af hunde og katte i kommunerne. Stk. 2. Naalakkersuisut inddrager og hører kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af reglerne i stk. 1. Kapitel 4 Behandling af hunde og katte 16. Hunde og katte skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse og angst. Stk. 2. Det påhviler ejeren, at holde sig orienteret om de behandlinger deres dyr modtager, samt sikre sig, at det ikke lider unødig overlast under disse behandlinger. 17. Enhver, der holder hunde og katte, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt og herunder, at de fodres, vandes, og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Stk. 2. Hunde og katte skal have adgang til et tørt leje samt værn mod vind, vejr og sol. Stk. 3. Enhver, der holder hunde og katte, skal sørge for, at disse tilses mindst en gang om dagen. Stk. 4. Hunde og katte må ikke til stadighed holdes indespærrede i små bure, hvor de ikke har mulighed for at kunne bevæge sig frit. Stk. 5. Børn under 16 år må kun holde dyr under forældres eller værges overopsyn og ansvar. 18. Hunde, undtaget slædehunde, må ikke til stadighed holdes lænket. Stk. 2. Hvis en hund holdes lænket, skal dens lænke være mindst 5 m lang. For slædehunde skal kæden være mindst 3 m lang, og være fæstnet på en sådan måde, at afstanden mellem hvert hund eller hundepar er mindst 1 meters længde ved strakte lænker. Stk. 3. Halsbånd skal være egnet til formålet, og ikke påføre hunden unødig smerte eller ubehag. Der må ikke anvendes kvælerhalsbånd, pighalsbånd eller strømførende halsbånd. Stk. 4. Hunde iført mundkurv skal være under opsyn, og må ikke efterlades i længere tidsrum. Stk. 5. Hver hundelænke skal indeholde mindst 2 fungerende drejeled. Stk. 6. Den kæde der anvendes skal kunne justeres i længden ved snefald. Stk. 7. Hunde skal have adgang til et opholdsrum, der kan yde forsvarligt læ mod regn, blæst og kulde. Består opholdsrummet i et hundehus, skal det være rummeligt og så højt, at hunden kan stå oprejst. 6

5 19. Slædehunde i slædehundedistrikterne skal holdes i flok. En flok består af mindst 2 slædehunde. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1. kan kommunalbestyrelsen i samråd med Veterinær- og Fødevaremyndigheden give tilladelse til hold af 1 slædehund, såfremt dette er dyreværnsmæssigt forsvarligt. 20. Brug af hundeøer i slædehundedistrikterne må kun benyttes i sommerperioden. Stk. 2. Brug ef hundeøer skal godkendes af Veterinær- og Fødevaremyndigheden. Stk. 3. Følgende betingelser skal være opfyldt, for at en hundeø kan godkendes: 1) Hundene skal have adgang til en frisk kilde af ferskvand. 2) På øen skal der tydeligt skiltes med kontaktoplysningerne på hundejeren. 3) Hundene skal tilses dagligt. 21. Det er forbudt at efterlade levende hunde i fangst- eller jagtområder, på slæderejser eller under væddeløb. Stk. 2. Det er forbudt at efterlade levende hunde og katte uden fornøden tilsyn ved flytning eller bortrejse. 22. I forbindelse med afholdelse af hundevæddeløb eller konkurrence skal træning af hundene samt selve løbet ske under hensyn til hundens fysiologi og velfærd. For hunde der deltager i et væddeløb, gælder desuden at: 1) alle deltagende hunde er vaccineret mod rabies, hundesyge og parvovirus i henhold til vaccinationsprogrammet, samt at ejer kan dokumentere for dette forhold for hver enkelt deltagende hund, 2) deltagende hunde skal være mindst 18 måneder gamle, 3) deltagende hunde skal bære skiltning hvorpå ejers kontakt data er anført, og 4) deltagende hunde må ikke være drægtige eller diegivende. Stk. 2. Det er forbudt at give en hund, der deltager i et hundevæddeløb eller konkurrence, nogen form for præstationsfremmende midler, herunder veterinærmedicin, humanmedicin, foder tilsat medicin, berigede fødevarer, kosttilskud, vitaminer, proteinpulver eller andet som kan forbedre hundens præstationsevne via fysik, kondition eller udholdenhed i forbindelse med træningen eller løbsdeltagelsen. Stk. 3. Indgreb med lokalbedøvende eller smertestillende hensigt, samt andre indgreb eller behandling, som har til hensigt at påvirke en sygdom eller almentilstand, må ikke foretages på et sådan tidspunkt, at hundens aktuelle præsentationsevne kan antages at kunne være påvirket under et hundevæddeløb, jf. stk. 1. Stk. 4. Veterinærlægemidler må kun tilføres en løbshund, hvis en dyrlæge har ordineret disse til en navngiven hund. Stk. 5. I tilfælde, hvor behandling af en akut syg hund skønnes uopsætteligt og en dyrlæges tilstedeværelse ikke kan afventes, kan lægemidler, som ikke er ordineret til en navngiven hund anvendes, såfremt dyrlægen informeres om dette. Stk. 6. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kontrol med anvendelse af præsentationsfremmende midler, samt for den veterinære kontrol og tilsyn med løbet. 23. Transport af slædehunde til og fra væddeløb skal ske under hensyntagen til hundenes velfærd, og med henblik på at forhindre at der opstår slagsmål og anden unødig kontakt mellem hunde af forskellige hundehold. 7

6 Stk. 2. Ved rejsetid på over 6 timer skal hundene tilbydes vand. Stk. 3. Veterinær- og Fødevaremyndigheden skal orienteres om rejseplaner for hunde til og fra væddeløb. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler for transport af hunde til og fra væddeløb. 24. Hvis slædehunde under hundevæddeløb er friskåret fra skaglen grundet sammenfiltring, skal hundene inden 4 timer være indfanget. Det påligger løbsledelsen at sikre at indsamlingen af løse hunde sker forsvarligt og effektivt. 25. Den, der vil aflive en hund eller en kat, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt. Stk. 2. Aflivning ved drukning, kvælning eller hængning er forbudt. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om aflivning af hunde og katte. 26. Operative indgreb, der kan påføre hunde eller katte lidelse, bortset fra uvæsentlig smerte af forbigående karakter, må kun foretages af en dyrlæge. Stk. 2. Operative og lignende indgreb, der har til formål at ændre en slædehunds, hunds eller kats udseende må ikke finde sted. Stk. 3. Amputation af hale- eller ørespids samt ulvekløer er forbudt, medmindre det foretages af en dyrlæge af medicinske årsager. Stk. 4. Mekanisk eller anden form for beskadigelse af hundes tænder er forbudt. Stk. 5. Operativ eller anden form for fjernelse af kattes kløer er forbudt. Kapitel 5 Beskyttelse af den grønlandske slædehund som race 27. Ved slædehundedistriktet forstås i denne lov området nord for 66. breddegrad på Vestkysten, Nordgrønland og hele Østkysten ned til Kap Farvel øst for 44. vestlig længdegrad. Stk. 2. Slædehundedistriktet er forbeholdt grønlandske slædehunde. Stk. 3. Al indførsel af andre hunderacer til slædehundedistrikterne er forbudt. Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3, kan Naalakkersuisut efter ansøgning tillade hold af tjenestehunde og hjælpehunde for handicappede i slædehundedistriktet og fastsætte nærmere betingelserne for det konkrete hundehold. Stk. 5. Slædehunde, som har været ført ud af slædehundedistriktet kan efter ansøgning genindføres, såfremt hunden er udført som følge af en af de i stk. 8 anførte formål og betingelserne fastsat af Naalakkersuisut for genindførelsen er opfyldt, herunder krav om neutralisation af sådanne hunde samt dokumentation for, at hunden er en grønlandsk slædehund. Stk. 6. Ansøgningen skal være indgivet til Naalakkersuisut før slædehundene udføres af slædehundedistrikterne. Stk. 7. Der kan ikke gives tilladelse til genindførsel af drægtige slædehunde, slædehunde med digende hvalpe eller slædehunde, som har fået hvalpe udenfor slædehundedistriktet. Stk. 8. Der kan kun i helt særlige tilfælde gives tilladelse til genindførsel af slædehunde, der har været ført ud af slædehundedistriktet i forbindelse med militæraktioner og øvelser, politiaktioner og øvelser, rejser med et kulturelt, jagt- og fangstmæssigt formål samt rejser med et uddannelsesformål. Stk. 9. Indførsel af grønlandske slædehunde i distrikter udenfor slædehundedistriktet er forbudt. 8

7 28. Kunstig sædoverføring og ægtransplantation på grønlandske slædehunde må kun finde sted efter særlig tilladelse fra Naalakkersuisut. Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvilke hunderacer der må benyttes til kunstig sædoverføring og ægtransplantation på grønlandske slædehunde. Kapitel 6 Overvågning m.v. 29. Naalakkersuisut kan iværksætte overvågning af hunde og katte, herunder indsamling og registrering af data, udtagning af prøver samt mærkning og registrering i forbindelse hermed. Stk. 2. Ejere af hunde og katte omfattet af en iværksat overvågning efter stk. 1, skal vederlagsfrit stille den nødvendige bistand til rådighed ved undersøgelser og udtagning af prøver og ved andre foranstaltninger, der iværksættes i henhold til denne lov. Kapitel 7 Handel m.v. med hunde og katte 30. Drift af kenneler, dyrepensioner, dyrehospitaler, dyreinternater, offentlige hundepladser og lignende for hunde og katte må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut. Stk. 2. Naalakkersuisut kan i forbindelse med en tilladelse efter stk. 1, fastsætte nærmere betingelser for en sådan tilladelse. 31. Den der opdrætter 2 eller flere kuld af hunde eller katte i et kalenderår opfattes som driver af en kennel i erhvervsøjemed. Stk. 2. Naalakkersuisut kan udstede regler om indretningen af kenneler, herunder opstille krav til sundheden, faciliteterne, samt baggrundstjek forud for parring. Stk. 3. Naalakkersuisut kan udstede forbud til personer, der ikke opfylder kravene for kenneldrift, mod at opdrætte hunde og katte. 32. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, at personer, selskaber, foreninger m.v., der såvel erhvervsmæssigt som ikke erhvervsmæssigt omsætter hunde og katte, skal foretage anmeldelse herom til myndighederne samt registrere køb og salg. 33. Det er forbudt at sælge, overdrage eller indføre hundehvalpe, der er under 8 uger. Stk. 2. Det er forbudt at sælge, overdrage eller indføre kattekillinger, der er under 12 uger gammel. 34. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om transport af hunde og katte, herunder om ledsagende dokumentation. Kapitel 8 Tilsyn og påtale 35. Enhver, der har formodning om, at en hund eller kat ikke behandles i overensstemmelse med bestemmelsen i 16, skal omgående anmelde dette til en dyrlæge eller til politiet. Stk. 2. Dyrlægen eller politiet skal straks underrette Naalakkersuisut om anmeldelsen. 9

8 Stk. 3. Naalakkersuisut vurderer på baggrund af anmeldelsen efter stk. 2, om der må antages at foreligge behandling i strid med bestemmelserne i 16. Stk. 4. Naalakkersuisut meddeler sin vurdering efter stk. 3 til politiet. 36. Behandles hunde eller katte ikke i overensstemmelse med bestemmelsen i 16, kan politimesteren give den ansvarlige ejer påbud om dyrets behandling. Stk. 2. Er en hund eller en kat syg eller kommet uhelbredeligt til skade, kan politimesteren give ejeren af hunden eller katten påbud om aflivning, hvis det vil medføre unødig lidelse at lade hunden eller katten leve videre. Stk. 3. Påbud efter stk. 1 og 2, skal meddeles skriftligt. Stk. 4. Inden der meddeles påbud efter stk. 1 og 2, skal politimesteren indhente en erklæring fra Naalakkersuisut. Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4, kan fraviges i det omfang, det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret, eller når den ansvarlige ejer skønnes at være bortrejst. Stk. 6. Aflivning, som foretages i medfør af stk. 2, sker uden erstatning til dyrets ejer. 37. Efterkommer en ejer af en hund eller en kat ikke påbud efter 36, stk. 1, skal politimesteren sørge for dyrenes pasning og kan herunder anbringe dyrene et andet sted. Efterkommes påbud efter 36, stk. 2 ikke, skal politimesteren sørge for, at dyret aflives. Stk. 2. Skønner politimesteren at dyrets almentilstand er så dårlig, at det vil være uforsvarligt at vente på at ejer efterkommer et påbud, skal politiet straks fjerne dyret og anbringe det et andet sted. 38. Ejeren af en hund eller en kat, der har fået påbud efter 36, stk. 1, og ejeren af en hund eller en kat, der er aflivet efter 37, stk. 1, 2. pkt. kan begære sagen indbragt for domstolene. Stk. 2. Anmodning herom skal fremsættes over for politimesteren inden 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Stk. 3. Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning. Kapitel 9 Foranstaltninger 39. Den som overtræder bestemmelserne i 4, stk. 1, 5, stk. 1, 6, stk. 1, 9, stk. 1, 10, stk. 1, 11, 16-27, 31, 34, idømmes bøde eller anstaltsanbringelse indtil 1 år. Stk. 2. Hvor loven eller forskrifter fastsat i medfør af loven hjemler idømmelse af bøde, kan bøde pålægges juridiske personer efter reglerne i kriminallov for Grønland. Stk. 3. Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne i denne lov idømmes forbud mod enhver form for hold af, eller omgang med, slædehunde, hunde og katte. Stk. 4. Idømmelse af forbud mod hold af eller omgang med husdyr efter stk. 4, kan ske for bestandigt eller for en tidsbegrænset periode. 40. Bøder idømt efter denne lov tilfalder Landskassen Kapitel 10 Ikrafttrædelse m.v. 10

9 41. Loven træder i kraft den xx. xx Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde, samt hunde- og kattehold, Inatsisartutlov nr. 28 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold (afgrænsning af slædehundedistrikter, erstatningsfri aflivning af løsgående hunde og forbud mod tandklipning) samt Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold (indførsel af forbud mod kamp- og muskelhunde). Stk. 3. De hidtil gældende regler udstedt i henhold til den i stk. 2 nævnte landstingslov forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres i medfør af denne Inatsisartutlov Stk. 4. Kommunale hunde- og kattevedtægter forbliver i kraft, indtil de erstattes af nye hunde- og kattevedtægter i henhold til 15 i denne lov. 42. Personer, som før den 1. januar 2012, har indført hunde omfattet af 12, stk. 2 eller stk. 3, kan fortsat besidde disse, såfremt: 1) sådanne hunde ikke overdrages, og 2) hundene føres i line på maks. 2 meter og er forsynet med mundkurv, når de færdes i det offentlige rum. Grønlands Selvstyre. Den xx. xx 2015 Kim Kielsen 11

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold

Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold 15. juni 2013 Vejledning til loven om slædehunde samt hunde- og kattehold Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, med de ændringer, der følger af 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, 17 i lov nr. 538 af 8.

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold)

Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) Vejledning om den nye hundelov gældende for Grønland (Landstingslov om slædehunde og hunde- og kattehold) 28. november 2011 Indledning Denne vejledning er udarbejdet af Veterinærafdelingen under Departementet

Læs mere

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 1. Indledning Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hundehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold

Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved

Læs mere

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt.

Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til at se således ud: Ændringerne er skrevet med rødt. Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Ændringerne træder i kraft 1 Juli 2014 og loven vil herefter komme til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger

1. august 2011 EM 2011/XX. Bemærkninger til ændringsforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2011 EM 2011/XX Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I de seneste år er det verden over blevet mere og mere almindeligt at holde hunde, der ofte bliver betegnet

Læs mere

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen

Hundeloven. Forsikringer. Halekupering er forbudt. Elektriske halsbånd er forbudte. En hund må ikke være bundet. Vedvarende gøen Hundeloven Som hundeejer kan det blive en stor fordel at have styr på hundeloven - i hvert fald de grundlæggende dele af den. Et af de steder, hvor man kan læse om hundeloven, er Dyrenes Beskyttelse, som

Læs mere

Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq

Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq Hunde- og kattevedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 13, stk.1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 76 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV

NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV NOTAT VEDRØRENDE DEN NYE HUNDELOV 12. juli 2010 I de senere år er det blevet stadig mere udbredt at holde de typer af hunde, der ofte bliver betegnet som farlige hunde eller kamp- eller muskelhunde. Ifølge

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forslaget Der er et ønske om, at samle reglerne for hold af slædehunde, samt hunde og katte, således at borgere, virksomheder og

Læs mere

9. marts 2010 FM 2011/29. Ændringsforslag. Til

9. marts 2010 FM 2011/29. Ændringsforslag. Til 9. marts 2010 FM 2011/29 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold (Indførsel af forbud mod kamp- og muskelhunde)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde Bekendtgørelse af lov om hunde Herved bekendtgøres lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 380 af 26. juni 1969, med de ændringer, der følger af lov nr. 335 af 14. maj 1992, lov nr. 1064 af 23. december

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte

Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte 14. december 2016 Forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om indfangning og aflivning af hunde og katte I medfør af 10, 13, stk. 2 og 27, stk. 2-3. i landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn,

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om hunde LBK nr 47 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. maj 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Kapitel 1 Indledning. Kapitel 2 Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet

Kapitel 1 Indledning. Kapitel 2 Fælles bestemmelser inden for og uden for slædehundedistriktet Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hunde- og kattehold I medfør af 13, stk. 1, og 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved

Læs mere

Forslag til Landstingslov nr. xx af xx om hunde- og kattehold. Kapitel 1. Formål og område m.v.

Forslag til Landstingslov nr. xx af xx om hunde- og kattehold. Kapitel 1. Formål og område m.v. 20. august 1998 EM 1998/32 Forslag til Landstingslov nr. xx af xx om hunde- og kattehold Kapitel 1. Formål og område m.v. 1. Lovens formål er at sikre en bestand af sunde hunde og katte i Grønland, at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Dyreværnslov. Kapitel 1

Dyreværnslov. Kapitel 1 Dyreværnslov DSK nr 11131 af 18/08/1993 (Gældende) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: (Visse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold.

Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold. 20. august 1998 EM 1998/32 Bemærkninger til forslag til landstingslov om hunde- og kattehold. 1. Almindelige bemærkninger Denne lover en del af det regel sæt, som udstedes i forbindelse med Hjemmestyrets

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag til Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) (Forbud mod besiddelse m.v. af visse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies

Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies BEK nr 914 af 15/12/1987 (Gældende) Bekendtgørelse om bekæmpelse af rabies I medfør af lov nr. 156 af 14. april 1920 om smitsomme sygdomme hos husdyrene, jf. lovbekendtgørelse nr. 906 af 15. december 1987

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde

Kapitel 1. Inatsisartutlovens anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 5 af 3. juni af 2015 om arkivvæsen Kapitel 1 Inatsisartutlovens anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands Selvstyre og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven 1) 2009/1 LSF 163 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5400-0016 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barboed) Forslag

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om visse hundetyper, mundkurvspåbud, linepåbud m.v. 2008/1 BSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. april 2009 af Marlene Harpsøe (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

HUNDEREGLER KORT FORTALT

HUNDEREGLER KORT FORTALT HUNDEREGLER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk LOV OM DYREVÆRN Lov om dyreværn (uddrag) Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, med de ændringer der følger af 3 i lov nr. 1459 af 17. december 2013 samt

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1.

Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (is og vandeksportloven) Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Landstingsloven regulerer udnyttelse af is og vand med henblik

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning

Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 21 Offentligt Universitetets evaluering af hundelovens forbudsordning Björn Forkman, Professor i etologi Iben Meyer, DVM, PhD stipendiat

Læs mere

13. maj 2016 EM 2016/xx

13. maj 2016 EM 2016/xx 13. maj 216 EM 216/xx Bemærkninger til ændringsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Siden januar 216 har der været udbrud af hundesyge i Qeqertaq og Ilulissat, hvor omkring 12 hunde døde af

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald

Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde. Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde Kapitel 1 Anmeldelse af fødsler og dødsfald 1. Fødsler og dødsfald, der finder sted i Grønland eller

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken

Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Lejere: Navn, 7400 Herning Adresse: Bolignummer: 901-2- Ansøgning om husdyr - i Afdeling Brændgårdsparken Underskrevne lejere ansøger hermed om tilladelse til at holde ét husdyr (hund eller kat) i vores

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr

tl lluovra - 7 APR. 2015 Forslag til beboermøder 2ot5 Administrationen/inspektøren tr Bestyrelsen I Beboerne I ved ikke tr Afdeling nr Forslag til beboermøder 2ot5-7 APR. 2015 tl lluovra det til administrationen. Jo før du sender dit forslag til os, jo mere tid har vi til at behandle forslaget og Forslag, du Ønsker optaget på dagsordenen

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om hunde. (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Aflivning ved skambid, ændring af bestemmelser om indfangning af strejfende hunde m.v.) I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 254 af 8. marts 2013, foretages

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN

90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN 90102 - BRÆNDGÅRDSPARKEN HUSORDEN MUSIK OG STØJ Ved brug af radio, TV og lignende: Tag hensyn til de øvrige beboere! Efter klokken 23 skal du dæmpe lyden! Når du finder anledning til at feste i din lejlighed:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed

Bekendtgørelse af lov om politiets virksomhed LBK nr 956 af 20/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1112-0004 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1722 af 27/12/2016

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed xx. xxx 2016 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner med videre

Læs mere

12. august 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

12. august 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 12. august 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 201x om fødevarer Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven omfatter: 1) Fødevaresikkerhed. 2) Fødevarernes sammensætning. 3) Markedsføring

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr. I medfør af 5, 6, stk. 1 og stk. 2, 8, stk. 1, 9, 12 og 15, stk. 2 i landstingslov nr. 5 af 2. maj

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v.

Forslag til folketingsbeslutning. katte m.v. B 60 (som fremsat): Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte, kommunalt ansvar for herreløse katte m.v. Fremsat den 6. april 2005 af Kristen Touborg (SF) og Frode Sørensen

Læs mere

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER, INDKØBSVOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i 2601-7. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager hensyn

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland

Bekendtgørelse om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland BEK nr 647 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2015-6797 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I

HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 121 CHARLOTTEAGER I GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 29. MARTS 1999 REV. DEN 18. OKTOBER 2013 1. Trapper og kældergange Al færdsel på trapperne og i kældergangene

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere