Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser"

Transkript

1 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande. Der er dog store forskelle i de underliggende faktorer, der tilsammen bestemmer velstandsniveauet. Danske medarbejdere er langt mere produktive end OECD-gennemsnittet, og denne faktor trækker isoleret set i retning af et ca. 27 pct. højere velstandsniveau end OECD-gennemsnittet. Det svarer til ca kr. pr. indbygger. Men en lav købekraft i Danmark udhuler velstandsgevinsten af det høje produktivitetsniveau, og det danske velstandsniveau ender på gennemsnittet for OECD-landene. Den lave købekraft i Danmark er et resultat af et lavt konkurrencepres, produktionsskatter tter og administrative byrder for erhvervslivet (som betyder, at priserne er ca. 12 pct. højere i Danmark end i sammenlignelige EU-lande) samt af høj moms og andre varetilknyttede skatter (som tilsammen øger priserne med yderligere ca. 10 pct. point ift. EU-landene). Danskerne vinder desuden lidt velstand (1,1 pct.) på nettooverførsler fra udlandet, mens den gennemsnitlige dansker arbejder mindre end OECD- gennemsnittet og derfor taber 4,2 pct. økonomisk velstand ift. OECD-gennemsnittet på den konto. De anbefalede redskaber til at øge velstanden er dels at reducere selskabsskatten og marginalskatten samt lempe reguleringen på fx serviceindustrien, da det kan påvirke produktiviteten positivt. Købekraften kan styrkes ved at øge konkurrencen både på allerede konkurrenceudsatte områder og på nye områder, hvor der i dag ikke er konkurrence, fordi det offentlige står for produktionen. Politikerne kan fx gennemføre de anbefalinger, som Vækstforum fremlagde for VK-regeringen, men som aldrig blev vedtaget. Ud over manglende konkurrence er produktionsskatter og administrative byrder med til øge priserne, og derfor kan man både få en konkurrenceevnegevinst og en højere købekraft ved lavere produktionsskatter og færre byrder. Fjernelse af fedtafgiften, lavere registreringsafgift safgift på biler og andre afgifter på varer samt reduceret moms er desuden åbenlyse måder at øge købekraften på. Sidst kan arbejdsudbuddet øges, så velstanden stiger. Her ligger den største velstandsmæssige gevinst i, at personer på passiv forsørgelse kommer i beskæftigelse, så de bidrager til Danmarks værdiskabelse og skaber deres egen indkomst. Udgangspunktet er velstand Velstand giver borgerne frihed til at realisere de ønsker, de har i deres liv. Kun ved at have og fastholde en økonomisk velstand på linje med de mest velstående lande i verden har danskerne mulighed for at købe kvalitetsprodukter (som fx økologisk mad) og for at benytte den seneste teknologi hvad enten vi taler om den seneste iphone eller den nyeste og bedste kræftbehandling. Den købekraftskorrigerede indkomst (BNI) pr. indbygger bruges oftest som indikator for økonomisk velstand. Købekraftskorrektionen er nødvendig for at justere for forskellene i prisniveau i de enkelte lande pga. fx afgifter, så indikatoren i højere grad giver et indtryk af befolkningens forbrugsmuligheder. Blandt de mere praktiske begrundelser for at benytte købekraftskorrigeret BNI pr. indbygger er, at der findes sammenlignelige data på tværs af landene. 1 1 BNI pr. indbygger har en række begrænsninger som velstandsmål, som man bør være opmærksom på. Det gælder både, når man ser på et lands udvikling over tid, og når man sammenligner forskellige lande. En af begrænsningerne er, at en ekstra arbejdstime indgår positivt ved at øge BNI, mens omkostningen i form af tabt fritid ikke indgår. Dermed adskiller produktionsbegrebet sig tydeligt fra nyttebegreber. Samme problematik gør sig gældende i forbindelse med små og store ulykker, som kan føre til øget produktion og dermed indkomstskabelse, men som ikke stiller personerne bedre end CEPOS Landgreven 3, København K

2 Danmark nr. 6 af 33 OECDlande på velstand En rangering af OECD-landene, på baggrund af købekraftskorrigeret BNI pr. indbygger, viser, at Danmark ligger nr. 6 af de 33 OECD-lande, jf. tabel 1. Tabel 1 viser imidlertid også, at Danmark kun ligger 0,2 pct. over OECD-gennemsnittet. Det skyldes ikke mindst, at USA's velstandsniveau er 15 pct. højere end Danmark, og at det folkerige USA vejer tungt i det vægtede OECD-gennemsnit. Tabel 1 Rangering af OECD-lande på økonomisk velstand i kr. samt procentvis afvigelse fra OECD-gennemsnittet, Luxemburg ,4% 2 Norge ,2% 3 Schweiz ,0% 4 USA ,4% 5 Holland ,1% 6 Danmark ,2% 7 Sverige ,2% 8 Øs trig ,6% 9 Australien ,2% 10 Belgien ,2% 11 Canada ,4% 12 Tyskland ,2% 13 Finland ,2% 14 Storbritannien ,3% 15 Frankrig ,5% 16 Japan ,2% 17 Irland ,1% 18 Italien ,7% 19 Spanien ,4% 20 Is land ,4% 21 New Zealand ,5% 22 Korea ,3% 23 Grækenland ,7% 24 Slovenien ,5% 25 Is rael ,2% 26 Portugal ,2% 27 Tjekkiet ,6% 28 Slovakiet ,1% 29 Ungarn ,3% 30 Estland ,8% 31 Polen ,1% 32 Chile ,3% 33 Mexico ,5% OECD ,0% Anm.: Økonomisk velstand defineres som købekraftskorrigeret BNI pr. indbygger. Data for Danmark er baseret på Danmarks Statistik, mens de øvrige OECD-lande er baseret på OECD stat. Der findes ikke data for Tyrkiet i OECD-statistikken. OECD-gennemsnit er vægtet på baggrund af befolkningstal i Kilde: Egne beregninger på baggrund af OECD og Danmarks Statistik. udgangspunktet. Et klassisk eksempel er cykelpunktering, hvilket kun fører irritation og omkostninger med sig, men som samtidig øger produktionen i samfundet. En anden begrænsning er, at ikke-markedsmæssige aktiviteter som fx pasning af egne børn og husholdningernes egen rengøring og madlavning ikke indgår. Det kan fx give niveauforskelle mellem lande, som alene skyldes forskelle i, om fx børnepasning fortrinsvis foregår i vuggestuer, dagpleje og børnehaver eller alternativt af forældrene. Herudover tager BNI pr. indbygger ikke højde for, at produktionen og indkomsten kan foregå på baggrund af begrænsede ressourcer. En væsentlig del af Norges indkomstdannelse baserer sig fx på olieforekomster i Nordsøen. Norge veksler således deres værdier fra olie til forskellige valutaer, når de pumper olien op til overfladen og sælger den. Det kan være en klog måde at forvalte det norske folks værdier på, men det behøver ikke at være det. 2

3 Velstanden kan opdeles i fire komponenter Selv om Danmark stort set har samme velstandsniveau som det gennemsnitlige OECD-land, betyder det ikke, at Danmark klarer sig gennemsnitligt på faktorerne bag velstandsniveauet. For at få klarhed over baggrunden for Danmarks position i 2010 har vi foretaget en dekomponering af det samlede velstandsniveau. Dekomponeringen viser Danmarks position i forhold til det gennemsnitlige OECD-land på fire faktorer, som tilsammen kan forklare forskellen i velstand mellem Danmark og OECDgennemsnittet, jf. figur 1 (samt appendiksboks 1). Figur 1. Fire faktorer bestemmer velstandsniveauet Velstand Befolkningens arbejdsindsats Produktivitet Købekraftspåvirkning Overførsler fra udlandet Kilde: CEPOS Dekomponeringen viser, at Danmarks produktivitetsniveau trækker velstanden kraftigt op. Velstandsniveauet ville ligge 27,3 pct. lavere i Danmark og dermed ca. 27 pct. under OECDgennemsnittet hvis Danmark ikke havde en højere produktivitet end det gennemsnitlige OECDland. 2 I 2010 svarede det til ca kr. pr. indbygger. Dermed ville Danmark falde ned på en 19. plads af 33 OECD-lande på samlet velstand efter lande som Irland, Italien og Spanien. Til gengæld reduceres danskernes velstand i næsten samme grad af en ringe dansk købekraft. Danskerne får færre varer og tjenesteydelser (eller en ringere kvalitet) for de samme penge sammenlignet med andre OECD-lande. Den negative købekraftspåvirkning i Danmark svarer til at en gennemsnitlig dansker i 2010 betalte ca kr. for meget for sit forbrug af varer og tjenesteydelser relativt til OECD-gennemsnittet, hvilket medfører en 24,0 pct. lavere velstand, jf. figur 2. 2 Produktiviteten er her målt som bruttoværditilvæksten i faste 2000-priser, som er korrigeret for udviklingen i eksportpriserne. Prisudviklingen på produktion, som landet selv forbruger er således ikke medtaget. Denne definition gør det muligt at opsplitte produktivitetsudviklingen i eksportprisforbedringer og forbedringer i den mængdemæssige produktion. 3

4 Figur 2. Dekomponering af Danmarks afvigelse fra OECD i økonomisk velstand, 2010 Dansk afvigelse ift. OECD-gennemsnit 30% kr. 27,3% 20% 10% 0% kr. 0,2% kr. 1,1% -10% -4,2% kr. -20% -24,0% -30% kr. Velstand Befolkningens arbejdsindsats Produktivitet Købekraftpåvirkning Nettofordringer på udlandet Anm.: Kilde: Data for Danmark er baseret på Danmarks Statistik, mens data for de øvrige OECD-lande er baseret på OECD stat. OECD-gennemsnit er vægtet på baggrund af befolkningstal i Niveauet for hhv. produktivitet og købekraft afhænger kraftigt af valutakursen. En svækkelse af kronen vil således føre til et lavere produktivitetsniveau, fordi den danske produktion vil være mindre værd målt i USD. Dette vil dog i dekomponeringen blive modsvaret af en tilsvarende stigning i den danske købekraft, så denne bliver mindre negativ. Egne beregninger på baggrund af OECD og Danmarks Statistik. Havde danskerne haft den samme købekraft som i det gennemsnitlige OECD-land, ville det danske velstandsniveau være højere end i USA og Holland, hvorved Danmark ville avancere til at have det 4. højeste velstandsniveau i OECD. Kun Luxemburg, Norge og Schweiz ville have et højere velstandsniveau. Ud over produktivitet og købekraft er overførsler mellem Danmark og udlandet også med til at bestemme velstandsniveauet. Her viser det sig, at de danske borgere har haft større fordringer på udenlandske borgere og virksomheder, end den gennemsnitlige OECD-borger. Det kan fx skyldes, at danskere netto har investeret mere i udlandet end OECD-gennemsnittet, og at afkastet af disse investeringer giver danskerne en øget velstand, svarende til ca kr. pr. dansker eller 1,1 pct. højere velstand. Til gengæld arbejder danskerne i gennemsnit lidt mindre end OECD-gennemsnittet. Konkret svarer forskellen til, at en almindelig dansk fuldtidsansat skal arbejde 18 minutter længere hver arbejdsdag for at komme op på OECD-gennemsnittet. Havde danskerne arbejdet i samme grad som i andre OECD-lande, ville velstanden være ca kr. højere pr. indbygger i Danmark, hvilket svarer til 4,2 pct. 4

5 Hvordan øger vi velstanden? Danskernes økonomiske velstand kan stige ved at påvirke de fire bagvedliggende faktorer i positiv retning. Både arbejdsudbud, produktivitet, købekraft og overførsler fra udlandet har dog alle hver sine svagheder, begrænsninger eller udfordringer som middel til at øge velstanden. Arbejdsudbud En svaghed ved arbejdsudbuddet som instrument til velstandsstigning er, at det ikke nødvendigvis stiller borgerne væsentligt bedre at arbejde mere. Arbejdstid kan i det mindste på marginalen betragtes som en omkostning, hvorfor der oftest følger et lønkrav med arbejdsindsatsen. Alternativet til at arbejde er mere fritid til at forfølge egne interesser. For at yde en ekstra indsats skal man derfor frasige sig (forbrug af) fritid. Selv om man vinder øgede forbrugsmuligheder til gengæld, kan den private gevinst for den enkelte borger derfor være lille. Det gælder ikke mindst i et land som Danmark med progressiv og høj indkomstbeskatning samt høje forbrugsafgifter på fx fedtafgift, bilregistreringsafgift og moms. Overordnet set vil borgerne derfor tilrettelægge deres arbejds- og fritidsliv efter, hvad der tjener dem selv bedst. Hvis balancen skal rykke sig til fordel for mere arbejde, skal gevinsten ved at arbejde derfor stige. For personer i beskæftigelse kan gevinsten ved at arbejde stige ved at sænke marginalskatterne og/eller ved, at reallønnen stiger. Sidstnævnte kan ske, enten fordi produktiviteten stiger, eller ved at købekraften stiger, hvilket vil blive behandlet under hhv. produktivitet og købekraft. Personer på passiv offentlig forsørgelse kan næppe siges at reagere mindre på økonomiske incitamenter end beskæftigede personer. Sammenlignet med andre velstående lande har Danmark generøse dagpenge- og kontanthjælpssystemer, hvilket mindsker det økonomiske incitament til at arbejde. Det gælder særligt for lavtlønsgrupper og eneforsørgere. Derfor har politiske tiltag rettet mod at øge gevinsten ved at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse et klart potentiale ift. at øge arbejdsudbuddet. Også her gælder det, at det ikke er uden menneskelige omkostninger, hvis man gør det mindre attraktivt at være på passiv forsørgelse for på den måde at tilskynde til at søge alle typer af jobs. For personer på passiv forsørgelse gælder det imidlertid, at indkomstgrundlaget ikke er baseret på egen værdiskabelse, men alene på beskatning af andre personer. Selvom stramninger således vil være til ugunst for en mindre gruppe, vil befolkningen samlet set have fordel af et øget arbejdsudbud fra denne gruppe. Det skyldes både, at det offentlige udgiftspres lettes, og at værdiskabelsen stiger. Der er stadig gode muligheder for at øge velstanden gennem øget arbejdsudbud gennem reformer af kontanthjælp, førtidspension og flekstidsordning samt yderligere forkortelse af dagpengeperioden. Der er dog også en grænse for, hvor langt det er muligt at øge velstanden ved at øge antallet af arbejdstimer. Reformerne vil kunne give vigtige løft i velstandsniveauet, men det kan ikke øge væksten permanent. Produktivitet I modsætning til arbejdsudbuddet er der ingen umiddelbare ulemper for borgerne ved at få velstandsstigninger gennem øget produktivitet. Udfordringen ligger nærmere i, at produktiviteten kun kan påvirkes indirekte, og at Danmark har haft vanskeligt ved at følge med den internationale produktivitetsudvikling siden midt-90 erne. Og der ikke er nogen tydelige tegn på forbedringer. Faktisk taber Danmark terræn til et land som USA, som er rigere end Danmark, og som Danmark derfor burde have en vækstmæssig fordel i forhold til (jf. almindelig økonomisk konvergensteori). Der er derfor grund til at se nærmere på, hvor Danmark fejler og sætte ind med effektive politikker, der øger produktiviteten. Den ambition er ikke ny, men det gør den ikke mindre relevant. Forskellige analyser har peget på nogle forhold, hvor Danmark viser klare svagheder. Danmarks serviceindustri er fx ikke særlig stor og har ikke forbedret produktiviteten i samme grad som i USA, hvor servicesektoren har fungeret som et vækstlokomotiv. Og på det generelle plan viser 5

6 analyser, at Danmark klarer sig dårligt på den såkaldte totalfaktorproduktivitet. 3 Lidt hårdt trukket op, bidrager hhv. arbejdskraften og kapitalen til væksten på linje med andre lande. Det må derfor være i anvendelsen af arbejdskraften og kapitalen, at det går galt for Danmark. En af årsagerne er måske, at den danske offentlige sektor lægger beslag på en langt større andel af de højtuddannede, end det er tilfældet i andre lande. En anden årsag kan være, at forskellige former for regulering fx planloven - reducerer konkurrencen mellem virksomheder. Regulering kan i øvrigt lægge beslag på en del af medarbejdernes tid, hvorved tiden går fra mere værdiskabende aktiviteter, så den gennemsnitlige timeproduktivitet falder. Det er også muligt at de danske investeringer i højere grad bruges på at imødegå myndighedskrav og tilpasning til høje energiafgifter end i andre OECD-lande. Det er nogle af de forhold, som regeringens produktivitetskommission forhåbentlig sætter fokus på. Der er forskningsmæssigt belæg for at forvente, at bestemte politiske tiltag vil kunne bidrage til at øge produktiviteten. Det gælder ikke mindst lavere marginalskatter, fordi det øger incitamentet til at opnå forfremmelser og højere løn og dermed arbejde mere effektivt pr. time for at opnå disse mål. Det vil i øvrigt også gøre det mere attraktivt for udenlandske specialister at flytte til Danmark, hvilket også øger produktiviteten. Lavere skat på kapital vil ligeledes øge produktiviteten, da det øger investeringerne i danske virksomheder, så medarbejderne kan producere mere på den samme tid. Man kan derfor med fordel reducere beskatningen af kapitalindkomst - fx ved at sænke selskabsskatten eller afskaffe arveafgiften. Deregulering ikke mindst af servicesektoren kan også være med til at fjerne begrænsninger for vækst og dermed understøtte produktivitetsstigninger. Købekraft Borgernes købekraft er påvirket af en række forhold, herunder priserne på importerede varer, konkurrenceintensiteten i Danmark, produktionsomkostninger for erhvervslivet samt afgifter og moms. Basispriserne på importerede varer (dvs. ekskl. afgifter og moms) må i det store hele tages for udefra givet. Det er naturligvis muligt at lave importrestriktioner eller lignende, men dette vil blot mindske købekraften, hvilket strider mod øget velstand. Importpriserne påvirkes også af valutakursforholdet mellem danske kroner og den udenlandske valuta, og ændringer i valutakurserne kan derfor potentielt øge den danske velstand. Med den gældende fastkurspolitik er valutakurspolitik imidlertid ikke et muligt redskab. En høj konkurrenceintensitet i Danmark kan holde prisniveauet nede. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er konkurrencen ikke høj nok i Danmark, hvilket er en medvirkende årsag til, at danskerne betaler ca. 12 pct. mere for produkterne end sammenlignelige EU-lande, når der tages højde for forskelle i velstand, moms og varetilknyttede afgifter. 4 Derfor er der også et vedvarende, tværpolitisk fokus på at øge konkurrencen inden for de allerede konkurrenceudsatte erhverv i Danmark. Dog har den politiske vilje ikke været stor nok til at gennemføre de reguleringsmæssige lempelser af fx Planloven, som indgik i VK-regeringens Vækstforum. 5 Det bør nævnes, at der også er nogle områder, der helt eller delvist er friholdt fra konkurrence i dag, eller hvor reguleringen reducerer konkurrencepresset. Det gælder bl.a. for de områder, hvor staten, regioner eller kommuner er producenter. Her kan man fx nævne tog-, statsskovs- og ejendomsdrift (staten), operationer og andre sundhedsydelser (regioner) samt børnepasning, 3 Totalfaktorproduktiviteten måler produktionens eller værdiskabelsens størrelse, når der korrigeres for mængden og kvaliteten af arbejdskraft og kapital. TFP kan i modsætning til timeproduktiviteten ikke umiddelbart observeres, men beregnes i stedet som den uforklarede rest, når værditilvæksten i virksomhederne korrigeres for input og kvalitet af arbejdskraft og kapital (De Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, efterår 2010, s. 200) 4 Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011, s

7 ældrepleje, affaldsforbrænding og vejvedligeholdelse (kommuner). Overregulering af områder som apoteker, tandlæger og taxikørsel hindrer også et konkurrencepres. Mindre konkurrenceskadelig regulering og konkurrenceudsættelse af nye områder kan derfor også bidrage til at øge danskernes købekraft. Forskelle i produktionsskatter og virksomhedernes øvrige byrder kan også reducere købekraften, fordi det fordyrer produkterne. 6 Derfor kan man øge købekraften ved at fjerne produktionsskatter og omkostninger for erhvervslivet. Ud over de 12 pct. højere priser ift. andre EU-lande, som kan tilskrives forhold som produktionsskatter og lavt konkurrencepres, reducerer momsen og varetilknyttede skatter som fx fedtafgift, chokoladeafgift og registreringsafgift på biler også danskernes købekraft. Disse skatter og afgifter øger ifølge Konkurrence- og Forbrugerredegørelse 2011 prisforskellen overfor andre EU-lande med yderligere ca. 10 pct. point. Det ville dermed øge købekraften betydeligt, hvis momsen og andre varetilknyttede skatter blot blev reduceret til samme niveau som andre EU-lande. Overførsler fra udlandet Overførsler til og fra udlandet kan som hovedregel betragtes som modydelser. Når danske borgere arbejder i udlandet, trækker de indkomst ind i landet, som ikke er baseret på dansk produktion og værdiskabelse. Tilsvarende er der fx svenskere, der arbejder i Danmark, men bor i Sverige. De trækker dermed kapital ud af Danmark. De samme regler gælder for det andet store produktionsinput: Kapital. Når danskere investerer i udlandet, får de også del i afkastet af investeringen (for eksempel aktieudbytte), hvilket betyder, at der overføres kapital til Danmark. Ligeledes overfører virksomheder i Danmark udbytter mv. til deres ejere, hvoraf en del af dem er investorer bosat i udlandet. I det omfang der er tale om modydelser for arbejdskraft eller kapital, er overførslerne et resultat af frivillig udveksling af ydelser, og det er ikke oplagt, at det er i borgernes interesse, at staten påvirker disse udvekslinger. De overførsler der ikke handler om direkte modydelser kan være udviklingsbistand fra Danmark eller nettooverførsler til EU. I det omfang private personer eller borgere vælger at foretage overførsler fx i forbindelse med katastrofe-indsamlinger kan man betragte det som en frivillig nedgang i økonomisk velstand. Ved statslige overførsler er der derimod tale om politiske prioriteringer på befolkningens vegne, hvilket ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med de enkelte borgeres ønsker. 6 Produktionsskatter og byrder på erhvervslivet er en anden årsag til, at de danske produkter er ca. 12 pct. dyrere end i andre EU-lande, jf. fodnote 3. 7

8 Appendiksboks 1. Metode bag dekomponering af velstandsforskelle Kilde: CEPOS 8

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER

S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2.000 ARBEJDSPLADSER Af specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 6 32 13. september 211 S/SF-SKAT PÅ BANKER KOSTER 2. ARBEJDSPLADSER S og SF ønsker en særskat på i alt 2 mia. kr. på banker og andre finansielle virksomheder.

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vækstvilkår i Danmark

Vækstvilkår i Danmark Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave 87-7862-142-9 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-144-5 Omslag:

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 9. april 2014 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 9. april 2014 Udlandet fravælger Danmark som investeringsland I årene 2008-2012 tiltrak Danmark nye udenlandske (greenfield) investeringer, der

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Metodemæssige udfordringer. April 2013

Metodemæssige udfordringer. April 2013 Metodemæssige udfordringer April 2013 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 INDLEDNING OG KORT OPSUMMERING 6 KAPITEL 2 KARAKTERISTIKA VED DEN OFFENTLIGE SEKTOR 9 2.1 Betydning af ikke-markedsmæssige

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder

Dansk aktieindkomstbeskatning. bremser mindre virksomheder Canada Irland Australien Frankrig Danmark Korea Chile Luxembourg Storbritannien Tyrkiet New Zealand Finland USA Israel Mexico Sverige Norge Portugal Spanien Tyskland Østrig Belgien Holland Slovenien Iceland

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner

Dansk landbrug og fødevareindustris. rammevilkår -sammendrag og konklusioner Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 210 Dansk landbrug og fødevareindustris konkurrenceevne og rammevilkår -sammendrag og konklusioner København 2012 ISBN 978-87-92591-09-8 (online, Sammendrag og konklusioner)

Læs mere

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere