PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR

2 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger Pensionskasseoplysninger 2 Direktionens og bestyrelsens øvrige ledelseshverv 3 Påtegninger og erklæringer Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Pensionskassens formål 6 Udviklingen i Pensionskassens aktiviteter og økonomiske forhold 6 Medlemsforhold 7 Pensionskassens garantier 8 Investeringer 9 Risici og kapitaldækning 12 Forventninger til Årsregnskab og koncernregnskab Resultatopgørelse 14 Balance 16 Bevægelser på egenkapitalen 18 Noter, herunder Anvendt regnskabspraksis 19 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 22 Hovedtal og nøgletal 24 Øvrige noter til regnskabet 26 1

3 PENSIONSKASSEOPLYSNINGER PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassen for Farmakonomer Grønningen 15, 1270 København K Telefon: Fax : Bestyrelse Udpeget af Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm, farmakonom (formand indtil udtræden af bestyrelsen ) Jesper Hjetting, (formand fra ) Valgt af medlemmerne Christina Durinck, farmakonom Anni Helbo, farmakonom Lisa Wieweg Rosendahl, farmakonom Udpeget af Danmarks Apotekerforening Henrik Lintner, apoteker Niels Hamborg Jensen, apoteker Udpeget af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab Bjarne Fabienke, cand. merc. (næstformand), uddannet statsautoriseret revisor Jesper Hjetting, advokat, særligt forsikringskyndig Direktion Peter Bache Vognbjerg, cand. polit., administrerende direktør Ledende medarbejdere Peer Brusgaard, statsautoriseret revisor, regnskabschef Ansvarshavende aktuar Steen Ragn, cand. act. Revision Ernst & Young P/S Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af Bjarne Fabienke, formand og Susanne Engstrøm(indtil udtræden af bestyrelsen ). Bjarne Fabienke er udpeget til bestyrelsen af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab, som uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Bjarne Fabienke er uddannet statsautoriseret revisor og har i en årrække været revisor for bl.a. Codan, TopDanmark og Danmarks Nationalbank. 2

4 Direktionens og bestyrelsens øvrige ledelseshverv Direktionens ledelseshverv ud over ledelseshverv i 100% ejede datterselskaber Peter Bache Vognbjerg er direktør for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter og medlem af bestyrelsen i Sparinvest Holding S.E. Bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i erhvervsvirksomheder ud over ledelseshverv i 100% ejede datterselskaber Christina Durinck er formand for Farmakonomforeningen og er bestyrelsesmedlem i Pharmakon A/S. Niels Hamborg Jensen er formand for Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfond. Henrik Lintner er bestyrelsesmedlem i Nordjyske Bank A/S og Bryghuset Vendia ApS. Bjarne Fabienke er bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget i Maersk Insurance A/S, Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter og PenSam. Bestyrelsesmedlem i Arbejdstagernes Pensionskasse SISA, Ejendomsselskabet Kirke Værløse 14, Cartofico Lejlighed 4 P/S og komplementarselskabet af Aps. samt Direktør i BFSPAX ApS. Årets generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag, den 28. april

5

6

7 LEDELSESBERETNING PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed. Som medlemmer optages farmakonomer og defektricer, der er berettiget og forpligtet hertil i henhold til 1 i pensionsregulativet. Herudover har bestyrelsen mulighed for at optage medlemmer, der er ansat i lignende stillinger og med en tilsvarende uddannelse. Pensionskassens administration Pensionskassen har i mange år haft et administrativt samarbejde med Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter, som desværre har valgt at opsige samarbejdet, som ophører pr. 30. juni Det betyder, at Pensionskassens administrationsomkostninger i årene fremover kan stige. For at begrænse de fremtidige omkostninger er Pensionskassen i slutningen af november 2013 flyttet til mindre lokaler. Besparelsen på huslejen har bl.a. medført at pensionskassens samlede omkostninger er reduceret med ca. 1 mio. kr. Pensionskassen tilstræber systematisk at udnytte stordriftsfordele på alle de områder, hvor sådanne findes. Det er derfor bestyrelsens overbevisning, at Pensionskassen de kommende år vil kunne drives så omkostninger, afkast og service står i et rimeligt forhold og fortsat kan drives omkostningseffektivt. Udvikling i Pensionskassens økonomiske forhold Pensionskassen aflægger et koncern- og årsregnskab for 2014 med et resultat på 351 mio. kr. mod 156 mio. kr. året før. Afkastet blev i 2014 på 9,74 % før skat og 8,28 % efter skat. I forhold til det valgte risikoniveau og Pensionskassens benchmark er årets resultat tilfredsstillende. Medlemmernes konti er tilskrevet bonus med 316 mio. kr. mod 407 mio. kr. i Årets resultat på 351 mio. kr. overføres til egenkapitalen. Skyggekontoen reduceres til 71 mio. kr. Tillægspensioner, som dækkes af egenkapitalen, udgør 27 mio. kr. ( 2013: 124 mio. kr. ). Egenkapitalen øges herefter i 2014 med 325 mio. kr. til mio. kr. De indbetalte medlemsbidrag er i 2014 øget med 1,9 %. Pensionsydelser er steget med 30 mio. kr. til i alt 284 mio. kr. Pensionssummer betalt ved udløb udgør 189 mio. kr., hvoraf den særlige skat ved ændring af alderssum til aldersforsikring udgør 136 mio. kr. Kontorenten for 2014 er fastsat til 4,5 % efter skat. Kontorenten for 2015 er ligeledes fastsat til 4,5 % efter skat. Organisation I henhold til Pensionskassens vedtægter vælges i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer af og blandt Pensionskassens medlemmer. Valgperioden er 2 år. Herudover er der 5 foreningsudpegede. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år såfremt der på generalforsamlingen opstilles flere kandidater, vælges bestyrelsesmedlemmerne ved en efterfølgende urafstemning. 6

8 Følgende bestyrelsesmedlemmer er generalforsamlingsvalgte Farmakonom Annie Helbo, Farmakonom Christina Durinck og Farmakonom Lisa Wieweg Rosendahl Herudover er udpeget af Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm som formand for Pensionskassen ( indtil udtræden af bestyrelsen ). Jesper Hjetting som formand for Pensionskassen (fra den ). udpeget af Danmarks Apotekerforening Apoteker Niels Hamborg Jensen Apoteker Henrik Lintner udpeget af de 2 foreninger i fællesskab Tidl. Statsaut. Revisor Bjarne Fabienke formand for revisionsudvalg Advokat Jesper Hjetting særligt forsikringskyndig Det er lovmæssigt pålagt virksomheder at have en ligestillingspolitik for valg til bestyrelsen. Pensionskassen har i dag en ligelig kønsrepræsentation, men i et medlemsdemokrati er det vanskeligt at sikre en ligelig repræsentation af begge køn. Bestyrelsen har derfor besluttet, at man i forbindelse med foreningernes udpegning af bestyrelsesmedlemmer vil henstille til disse, at man ligesom nu sikrer en ligelig kønsfordeling i fremtiden. Lønpolitik mv. Pensionskassen administreres af det 100 % ejede datterselskab FarmaPension A/S, som afholder alle omkostninger til løn og honorarer. FarmaPension A/S overordnede lønpolitik er følgende: Det er målsætningen, at aflønningen samt reguleringen heraf for ledende og risikodisponerende medarbejdere skal være på et konkurrencedygtigt markedsniveau for medarbejdere med de givne kvalifikationer. Alle selskabets fastansatte medarbejdere skal indbetale et for den pågældende medarbejder normalt pensionsbidrag til en pensionsordning. Selskabet anvender ikke bonusordninger eller resultatløn. Bestyrelsens formand forhandler årligt direktørens løn. Den samlede lønpolitik kan ses på pensionskassens hjemmeside. Bestyrelsen for Pensionskassen fastsætter sin egen aflønning. Bestyrelsen er udelukkende aflønnet med fast vederlag jfr. note 14. Medlemsforhold I 2014 har Pensionskassen haft en medlemstilgang på 120 medlemmer. Alligevel oplever Pensionskassen, at antallet af bidragsbetalende medlemmer i 2014 er faldet med 40 og antallet af medlemmer på pension steg med 172. Pensionskassen har en alderssammensætning, der betyder, at antallet af pensionister fortsat forventes at stige mere end tilgangen af medlemmer, idet der medlemsmæssigt er en stor andel af medlemmer i alderen

9 Ved udgangen af 2014 havde Pensionskassen medlemmer, og udbetalte pension til pensionerede og børnepension til 130. Medlemsservice Alle Pensionskassens medlemmer modtager årligt en pensionsoversigt. Pensionsoversigten indeholder en pensionsmeddelelse, der blandt andet viser medlemmets individuelle pensionsdækning. De ikke-pensionerede modtager tillige en pensionsoversigt, der viser udviklingen i det enkelte medlems opsparede andel af Pensionskassens formue i det foregående år. På Pensionskassens hjemmeside informeres løbende om aktuelle emner, ligesom det er muligt at rekvirere informationsmateriale og blanketter fra Pensionskassen. Endelig kan medlemmerne fra hjemmesiden sende s til Pensionskassen. Pensionskassen lægger stor vægt på dialogen med medlemmerne, og der er gennem 2014 afholdt en række møder om pensionsspørgsmål. Møderne er afholdt i samarbejde med Farmakonomforeningen og FTF-A. Pensionskassen er tilsluttet PensionsInfo. Gruppeliv og kritisk sygdom Pensionskassen har en gruppelivsordning, der stort set omfatter alle medlemmer indtil det fyldte 63. år. Pr. 1. januar 2014 indførte Pensionskassen en invalidesum på kr. i gruppelivsordningen hos Forenede Gruppeliv (FG). Gruppelivsordningens øvrige dækninger er uændret. Det betyder at dødsfalddækningen for forsikrede under 63 år fortsat er på 500 t.kr., børnedækningen for børn under 24 år er på 30 t.kr. Herudover indeholder ordningen sum ved kritisk sygdom for omfattede under 63 år på 100 t.kr. Levetid Der sker i disse år en betydelig forøgelse af restlevetiden både blandt Pensionskassens medlemmer og generelt i Danmark. Pensionskassens eget datamateriale er for lille til at estimere en fremtidig levetidsforbedring. Men erfaringerne fra befolkningen som helhed tyder på, at der for tiden sker en årlig forbedring af restlevetiden for f.eks. 60-årige på ca. 4 måneder for kvinder og 3 måneder for mænd. Pensionskassen anmeldte i 2013 et nyt markedsværdigrundlag, der tager højde for denne forventede længere levetid. Pensionskassens garantier Alle pensioner i Pensionskassen er sammensat af to andele: en grundpension og en tillægspension: Grundpensionen er betinget garanteret og kan kun ændres, hvis bestyrelsen i samråd med aktuaren vurderer, at beregningsgrundlagets elementer ikke er sikre. Der skal være objektive grunde til at ændre grundlaget. Denne betingede garanti blev pr. 1. januar 2012 nedsat fra 2 % til 1 %, som yderligere nedsættes pr. 1. januar 2016 til 0 som følge af den lave markedsrente. Få medlemmer, som ikke valgte om i 2006, har fra gammel tid en ubetinget garanti på en del af grundpensionen. Pensionskassen forventer, at kontorenten på den ubetingede garanti aldrig vil kunne overstige grundlagsrenten på 3-4 pct. Tillægspensionen (egenkapitalfinansierede ydelser) er ugaranteret og fastsættes af bestyrelsen hvert år. Tillægspensionen kan både stige og falde, men bestyrelsen tilstræber en jævn udvikling 8

10 i pensionerne. Tillægspensionerne er en metode til at udlodde egenkapitalen på en fair måde til de medlemmer, der har været med til at spare den op. Desuden sikrer tillægspensionen et rimeligt niveau på invalidepensionen m.m. Det skal bemærkes at skulle Pensionskassen få økonomiske problemer er der kun medlemmerne til at betale. Garantier i en pensionskasse kan derfor forekomme teoretiske. Fordelingsprincipper. Bestyrelsen har fastsat et bonusregulativ, som sikrer, at Pensionskassens overskudsfordeling sker efter kollektive og solidariske principper. Lovgivningen sikrer, at der ikke sker en omfordeling mellem ikke homogene medlemsgrupper. Pensionskassens medlemmer er pr. definition en homogen gruppe jævnfør fagfællesskabet og de optages i henhold til overenskomsten og aftalerne i vedtægterne. Bestyrelsen finder derfor ikke, at der er behov for opdeling af medlemmerne i grupper med forskellige rettigheder. Fra og med 2014 er der indført kontantbonus for pensionisterne med forlods udbetaling af bonus til tillægspensionerne. Dette medfører, at de udbetalte tillæg fra egenkapitalen er faldet med ca. 80% i forhold til forrige år til trods for at bruttobetalingerne (excl. den betalte sumskat) er vokset med godt 1,5%. Pensionsafkastskat (PAL) Det enkelte medlem er PAL-skattepligtig af rentetilskrivningen på medlemmets depot. Pensionskassen tilbageholder skatten og indbetaler den til SKAT. Medlemmet kan ikke mærke nogen forskel, da den samlede beskatning ikke bliver ændret. Renten for den del af depotet, som stammer fra før , er stadig fritaget for skat. Medlemmets pensionsafkastskat fremgår af depotoversigten for pensionister af brevet om omkostninger og PAL-skat. Skattesatsen er 15,3 %. Investeringer Investeringsaktiverne steg i 2014 med 519 mio. kr. til mio. kr. Pensionskassens investeringsstrategi søger at sikre et godt langsigtet afkast med en passende risiko. Samfundsansvar i investeringerne Som arbejdsmarkedspensionsordning er Pensionskassen en del af det danske velfærdssystem. Pensionskassen er bevidst om, at dette giver en række samfundsmæssige forpligtelser. Pensionskassen har koncentreret sit samfundsansvar omkring investeringsområdet, idet Pensionskassens hovedformål er at sikre medlemmernes opsparing til alderdom samt forsikringsmæssigt at sikre disse ved invaliditet, samt deres efterladte børn og ægtefæller i tilfælde af død. Dette kan alene ske ved at sikre et fornuftigt afkast, at omkostningerne står i rimeligt forhold til de opnåede resultater, samt sikre at Pensionskassen økonomisk er velkonsolideret. De samfundsmæssige forpligtelser rækker dog længere. På investeringsområdet er der mere og mere fokus på at investeringerne skal være socialt ansvarlige. Pensionskassen stiller krav om, at de investeringsforeninger der anvendes tilslutter sig FN s principper for ansvarlige investeringer, UN PRI, samt respekterer menneskerettigheder og arbejde med reduktion af klimaeffekt fra aktiviteterne. Pensionskassen har gennem hele sin eksistens haft fokus på at foretage ansvarlige investeringer, at have en motiveret og ansvarlig medarbejderstab, samt at agere med en etisk korrekt ad- 9

11 færd i det daglige virke. PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassen har ikke selv tilsluttet sig FN s principper for ansvarlige investeringer, fordi de økonomiske forpligtelser ved en sådan tilslutning endnu ikke er helt afklaret. En række danske pensionskasser har meldt sig ud af organisationen i protest mod organisationens manglende opfyldelse af almindelige governanceprincipper. Pensionskassen er enig i disse betragtninger, som går på UN PRI s organisatoriske forhold. Pensionskassen finder, at FN s principper for ansvarlige investeringer er fornuftige og da de investeringsforeninger, som Pensionskassen anvender, allerede har tilsluttet sig principperne, føler Pensionskassen sig investeringsmæssigt dækket ind herigennem. Herudover får Pensionskassen sin portefølje screenet af det svenske selskab Ethix SRI Advisors, der ligeledes arbejder ud fra samme kriterier som beskrevet i FN s 10 principper dækkende fire hovedgrupper menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima- og miljøforhold samt bekæmpelse af korruption. Investeringer efter reglerne i UN PRI sikrer ikke i sig selv at investeringerne er etisk korrekte. Konstateres det, at virksomheder, som Pensionskassen direkte eller indirekte har investeret i, ikke opfylder betingelserne, er man forpligtet til at motivere de pågældende virksomheder til at ændre holdning. Denne påvirkning vil for Pensionskassens vedkommende ske gennem investeringsforeningerne for at få så stort pres på virksomhederne som muligt. Lykkes dette ikke, vil investeringerne blive afhændet. Kontrollen af overholdelse af vores retningslinjer har ikke givet anledning til afhændelse af investeringer i Pensionskassens investeringer Ved udgangen af 2014 havde pensionskassen nedenstående formuefordeling: For at mindske valutarisikoen på de investeringer der er foretaget i andre valutaer end DKK eller EUR er der sket en delvis afdækning af investeringer i USD og JPY. Ejendomme Pensionskassen har gennem flere år ejet direkte og indirekte gennem ejendomsselskab en række ejendomme med lejligheder i Hovedstadsområdet, Århus og Svendborg, som medlemmerne har mulighed for at leje. 10

12 Pensionskassens lejligheder tildeles medlemmerne på basis af medlemsanciennitet. Tildelingen af lejligheder sker gennem som ligeledes forestår lejlighedstildelingen for en del andre pensionskasser. Pensionskassen har længe haft et ønske om at nedbringe ejendomsinvesteringerne og i begyndelsen af 2015 vil Pensionskassens ejendomme blive indskudt i en ejendomsfond, hvor betalingen dels sker i aktier dels i kontanter. Pensionskassens ejendomme i Aarhus indgår dog ikke i fonden, da disse blev solgt i 2014 efter et godt tilbud. Baggrunden for ønsket om nedbringelse af ejendomsinvesteringerne er dels et ønske om at få en mere likvid formue, der giver en større investeringsfrihed, dels en bedre fordeling mellem de forskellige investeringstyper. Pensionskassen for Farmakonomer vil have en ejerandel på 1/3 i ejendomsfonden. Den resterende del vil være ejer af andre pensionskasser. Ud over Pensionskassens ejendomme vil fonden råde over en række ejendomme i Københavnsområdet. Pensionskasserne vil bibeholde en anvisningsret til lejlighederne i fonden i forhold til deres ejerandel heraf. Investeringsejendomme måles efter første indregning til dagsværdi. Ejendommenes dagsværdi fremkommer på baggrund af ejendommens budgetterede driftsafkast og et til den enkelte ejendom knyttet forrentningskrav (afkastprocent). Forrentningskravet fastsættes så ejendommene kan forventes afhændet til den deraf fremkomne værdi efter en periode med salgsbestræbelser af højst 6 måneders varighed. Pensionskassens afkast Pensionskassens investeringer og afkast i 2014 fremgår af nedenstående tabel Aktieportefølje Formue Mio. kr. Afkast 2014 Aktier Danmark 38 16,7% Aktier Emerging markets 731 9,2% Aktier Europa 885 4,4% Aktier Globale ,7% Aktier Japan ,8% Aktier Nordamerika ,6% Aktier ialt ,9% Obligations portefølje Formue Mio. kr. Afkast 2014 Obligationer Indeks danske 336 9,0% Obligationer Emerging Mark Corp 176-2,4% Obligationer Emerging Mark Debt 271 9,9% Obligationer High Yield 107 5,3% Obligationer Investment Grade ,7% Obligationer Korte danske 449 2,3% Obligationer Lange danske ,1% Obligationer ialt ,5% Øvrige aktiver (primært ejendomme) 723 SAMLET PORTEFØLJE ,7% 11

13 Pensionskassens aktier I 2014 blev afkastet fra Pensionskassens aktieinvesteringer på 13,9 %, mens afkastet for det strategiske benchmark var på 14,4 %. Pensionskassens obligationer Obligationsinvesteringerne har i 2014 givet et afkast på 8,5 %, mens afkastet for det strategiske benchmark endte på 7,3 %. Risici og kapitaldækning Pensionskassen er underlagt reglerne for opgørelse af individuelt solvensbehov, som er et mindstekrav til bufferkapitalen. Kravet afhænger af de risici, som Pensionskassen har, bl.a. i form af investeringsrisici, forsikringsrisici og operationelle risici. Risici er en uundgåelig del af Pensionskassens virke og risikoovervågningen har til formål at måle og kontrollere disse risici. Investeringsrisici er primært fald i markedsværdien af Pensionskassens aktiver, men også renteændringer, der på den ene side ved rentefald godt kan betyde stigninger i obligationskurserne, men på den anden side kan betyde forøget behov for hensættelser til lav rente i pensionshensættelserne. Pensionskassen imødegår disse risici ved bl.a. at sprede investeringerne mellem mange typer aktiver og mellem mange forskellige værdipapirer på hele verdensmarkedet. Forsikringsrisici er primært længere levetid end forudsat i opgørelserne, som vil medføre at Pensionskassen skal udbetale pensioner i flere år end forventet. Forsikringsrisici er også større eller flere invaliditetsskader end forudsat. Pensionskassen har via de betingede grundlag dog begrænsede risici på dette område. Operationelle risici er alle de fejl og uforudsete hændelser, som skyldes at der er mennesker og it- programmer involveret i al drift af Pensionskassen. Disse risici dækker alt fra hændelige uheld til bevidst svindel. Pensionskassen har lagt stor vægt på et effektivt kontrolmiljø for at minimere de operationelle risici. Pensionskassens politik for opgørelse af det individuelle solvensbehov finder Pensionskassens bestyrelse passende i forhold til Pensionskassens organisationsstruktur og risikostyringssystem og er fastlagt under hensyntagen til arten, størrelsen og kompleksiteten af pensionskassens risici. Finanstilsynets nye standardmodel til beregning af solvensbehovet er allerede anvendt ved opgørelse pr. 31. december 2013 og efterfølgende. Kravene skærper solvensbehovet i forhold til tidligere år. Beregningen af solvensbehovet følger specifikationerne i bekendtgørelsen, idet der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre. Pensionskassen har fastsat et sikkerhedsniveau svarende til det tab, der kan forventes med 99,5 procent sandsynlighed inden for 1 år, dvs. en 200 års begivenhed. Inden for hver risikotype har Pensionskassen valgt et niveau svarende til de kommende EU-regler og tilsvarende anvendt de samvariationseffekter, som det kommende system baseres på. Pensionskassens basiskapital udgør mio. kr. ultimo 2014, hvilket er 558 mio. kr. højere end det samlede solvensbehov på 959 mio. kr. Pensionskassen har ligeledes udarbejdet en kapitalplan, der viser, at Pensionskassens forretningsmodel er robust under de kendte forventede og fremtidige forhold. Desuden er der lavet en kapitalnødplan for at analysere hvilke tiltag, der er mulige i en krisesituation, samt hvor og hvor meget de afhjælper situationen. Usikkerhed ved indregning og måling Ved regnskabsudarbejdelsen anvendes der skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af aktiver og forpligtigelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige 12

14 skøn og vurderinger vedrører fastsættelsen af afkastprocenter og dagsværdier på investeringsejendomme samt løbetidsafhængig diskonteringssats og forudsætninger om invaliditet og dødelighed ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Usædvanlige forhold der har påvirket indregning og måling Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling i regnskabet for Forventninger til 2015 Pensionskassens formueforvaltning tilrettelægges med en investeringshorisont, som rækker flere år frem. Sigtet er at opnå et konkurrencedygtigt investeringsafkast på længere sigt samt styrke Pensionskassens samlede kapitalberedskab. Det indebærer, at Pensionskassen påtager sig investeringsmæssige risici, som betyder, at formueafkastet for 2015 i væsentlig grad afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. Det er derfor vanskeligt at forudsige resultatet for 2015, men bestyrelsen forventer et investeringsafkast i 2015, der kan honorere den besluttede kontorente på 4,5 % efter skat. Investeringsafkastet fra regnskabets afslutning og frem til 28. februar 2015 har været på 4,0 %. Bestyrelsen har fastsat en kontorente på 4,5% efter skat for Kontorenten er fastsat under hensyn til Pensionskassens kapital, det opnåede afkast og det lave renteniveau. Da den forudsatte ugaranterede beregningsrente også er 4,5%, vil den optjente rente i 2015 blive den samme som den forudsatte rente. Derfor vil pensionerne blive uændrede i januar Fremover forventes omkostningerne at blive øget som følge af at Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter har besluttet at forlade samarbejdet i FarmaPension A/S. I de kommende år vil der fortsat være fokus på det igangværende arbejde omkring effektivisering og automatisering af flest mulige processer. Herudover vil Pensionskassen fortsætte og videreudvikle samarbejdet med eksterne parter, således at der i videst muligt omfang kan opnås stordriftsfordele i administrationen. Pensionskassen forventer således fremover at kunne tilbyde medlemmerne konkurrencedygtige administrations- og investeringsomkostninger. Pensionskassen tilstræber systematisk at udnytte stordriftsfordele på alle de områder, hvor sådanne findes. Som led heri forventes Pensionskassens 2 datterselskaber: FarmaPension A/S og Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab fusioneret i 2015 med Pensionskassen, som den fortsættende enhed. Dette vil medføre administrative besparelser. Betydningsfulde hændelser efter balancedagen Siden regnskabsårets slutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som har indflydelse på bedømmelsen af koncernregnskabet samt årsregnskabet eller på koncernens og Pensionskassens finansielle stilling pr. 31. december

15 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note Medlemsbidrag f.e.r Medlemsbidrag f.e.r. i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbýtter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse 11 med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelser Ændring i pensionshensættelser f.e.r i alt Pensionsydelser- og hensættelser i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalen investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

16 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note Anden totalindkomst Anden totalindkomst Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst

17 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note AKTIVER 16 Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Andre finansielle investeringsaktiver 19 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Udskudte skatteaktiver ANDRE AKTIVER, I ALT Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER I ALT

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 i kr. Note PASSIVER PENSIONSKASSE KONCERN Overført resultat EGENKAPITAL, I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på hvilende medlemskaber Pensionshensættelser i alt Kollektivt bonuspotentiale HENSÆTTELSER TIL PENSIONSKONTRAKTER, I ALT Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser 24 Solvensmargen og basiskapital 25 Skyggekonto 26 Koncerninterne transaktioner 27 Investeringsaktiver og deres afkast 29 Kapitalandele procentvis fordelt på brancher og regioner 30 Risiko- og følsomhedsoplysninger 17

19 EGENKAPITALBEVÆGELSER i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden Totalindkomst Øvrige bevægelser ( tillægspensioner ) Egenkapital saldo

20 1 Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet og årsregnskabet for Pensionskassen for Farmakonomer for 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed og Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernforhold Koncernregnskabet er udarbejdet som en sammenlægning af Pensionskassens og dattervirksomhedernes regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Dattervirksomhederne FarmaPension A/S og Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab indgår således i koncernregnskabet. Dattervirksomhedernes årsregnskaber aflægges efter årsregnskabsloven og omregnes til brug for konsolideringen til den af Pensionskassen anvendte regnskabspraksis. Dattervirksomheden Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab deltager bl.a. i fællesledet virksomhed, hvor ingen af de deltagende parter har bestemmende indflydelse. Den fællesledede virksomhed indregnes i koncernregnskabet pro rata i henhold til aftalegrundlaget, hvormed den forholdsmæssige andel af aktiver og forpligtigelser samt indtægter og omkostninger fra den fællesledede virksomhed medtages i de tilsvarende poster i koncernregnskabet. Koncerninterne transaktioner Til koncerninterne transaktioner regnes fælles administration og løbende mellemregning med dattervirksomheder samt eventuelle omkostningsrefusioner. Koncerninterne transaktioner og mellemværender elimineres i koncernregnskabet. Resultatopgørelse Medlemsbidrag Medlemsbidrag indregnes i resultatopgørelsen i takt med at bidragene optjenes. Indtægter fra tilknyttede virksomheder I Pensionskassens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Indtægter fra investeringsejendomme I regnskabsposten indregnes overskud eller underskud ved drift af Pensionskassens investeringsejendomme. Beløbet indregnes efter fradrag af udgifter til ejendomsadministration og før fradrag af prioritetsrenter, der indregnes i regnskabsposten "Renteudgifter". Renter og udbytter m.v. I renteindtægter og udbytter m.v. indregnes renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender, herunder indeksregulering af indeksobligationer. Endvidere indregnes udbytter af kapitalandele medmindre beløbene henhører under regnskabsposten "Indtægter fra tilknyttede virksomheder". Rente- og provisionsindtægter er periodiserede, og beregnede ikke forfaldne poster er medtaget i resultatopgørelsen. 19

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 27. april 2016 Som dirigent: CVR 10 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012

HALVÅRSRAPPORT 30. JUNI 2012 DIP - det logiske valg DIP - det logiske valg Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Gl. Kongevej 11 1610 København V Tlf.: 82 33 00 00 Fax: 82 33 00 99 www.dip.dk CVR-nr.: 58 26 72 28 17. august

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS

SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS SØNDERGAARD HOLDING, RØNNEBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/02/2014 Carsten Søndergaard Dirigent

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere