PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR

2 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger Pensionskasseoplysninger 2 Direktionens og bestyrelsens øvrige ledelseshverv 3 Påtegninger og erklæringer Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Pensionskassens formål 6 Udviklingen i Pensionskassens aktiviteter og økonomiske forhold 6 Medlemsforhold 7 Pensionskassens garantier 8 Investeringer 9 Risici og kapitaldækning 12 Forventninger til Årsregnskab og koncernregnskab Resultatopgørelse 14 Balance 16 Bevægelser på egenkapitalen 18 Noter, herunder Anvendt regnskabspraksis 19 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 22 Hovedtal og nøgletal 24 Øvrige noter til regnskabet 26 1

3 PENSIONSKASSEOPLYSNINGER PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassen for Farmakonomer Grønningen 15, 1270 København K Telefon: Fax : Bestyrelse Udpeget af Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm, farmakonom (formand indtil udtræden af bestyrelsen ) Jesper Hjetting, (formand fra ) Valgt af medlemmerne Christina Durinck, farmakonom Anni Helbo, farmakonom Lisa Wieweg Rosendahl, farmakonom Udpeget af Danmarks Apotekerforening Henrik Lintner, apoteker Niels Hamborg Jensen, apoteker Udpeget af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab Bjarne Fabienke, cand. merc. (næstformand), uddannet statsautoriseret revisor Jesper Hjetting, advokat, særligt forsikringskyndig Direktion Peter Bache Vognbjerg, cand. polit., administrerende direktør Ledende medarbejdere Peer Brusgaard, statsautoriseret revisor, regnskabschef Ansvarshavende aktuar Steen Ragn, cand. act. Revision Ernst & Young P/S Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af Bjarne Fabienke, formand og Susanne Engstrøm(indtil udtræden af bestyrelsen ). Bjarne Fabienke er udpeget til bestyrelsen af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab, som uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Bjarne Fabienke er uddannet statsautoriseret revisor og har i en årrække været revisor for bl.a. Codan, TopDanmark og Danmarks Nationalbank. 2

4 Direktionens og bestyrelsens øvrige ledelseshverv Direktionens ledelseshverv ud over ledelseshverv i 100% ejede datterselskaber Peter Bache Vognbjerg er direktør for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter og medlem af bestyrelsen i Sparinvest Holding S.E. Bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i erhvervsvirksomheder ud over ledelseshverv i 100% ejede datterselskaber Christina Durinck er formand for Farmakonomforeningen og er bestyrelsesmedlem i Pharmakon A/S. Niels Hamborg Jensen er formand for Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfond. Henrik Lintner er bestyrelsesmedlem i Nordjyske Bank A/S og Bryghuset Vendia ApS. Bjarne Fabienke er bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget i Maersk Insurance A/S, Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter og PenSam. Bestyrelsesmedlem i Arbejdstagernes Pensionskasse SISA, Ejendomsselskabet Kirke Værløse 14, Cartofico Lejlighed 4 P/S og komplementarselskabet af Aps. samt Direktør i BFSPAX ApS. Årets generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag, den 28. april

5

6

7 LEDELSESBERETNING PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed. Som medlemmer optages farmakonomer og defektricer, der er berettiget og forpligtet hertil i henhold til 1 i pensionsregulativet. Herudover har bestyrelsen mulighed for at optage medlemmer, der er ansat i lignende stillinger og med en tilsvarende uddannelse. Pensionskassens administration Pensionskassen har i mange år haft et administrativt samarbejde med Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter, som desværre har valgt at opsige samarbejdet, som ophører pr. 30. juni Det betyder, at Pensionskassens administrationsomkostninger i årene fremover kan stige. For at begrænse de fremtidige omkostninger er Pensionskassen i slutningen af november 2013 flyttet til mindre lokaler. Besparelsen på huslejen har bl.a. medført at pensionskassens samlede omkostninger er reduceret med ca. 1 mio. kr. Pensionskassen tilstræber systematisk at udnytte stordriftsfordele på alle de områder, hvor sådanne findes. Det er derfor bestyrelsens overbevisning, at Pensionskassen de kommende år vil kunne drives så omkostninger, afkast og service står i et rimeligt forhold og fortsat kan drives omkostningseffektivt. Udvikling i Pensionskassens økonomiske forhold Pensionskassen aflægger et koncern- og årsregnskab for 2014 med et resultat på 351 mio. kr. mod 156 mio. kr. året før. Afkastet blev i 2014 på 9,74 % før skat og 8,28 % efter skat. I forhold til det valgte risikoniveau og Pensionskassens benchmark er årets resultat tilfredsstillende. Medlemmernes konti er tilskrevet bonus med 316 mio. kr. mod 407 mio. kr. i Årets resultat på 351 mio. kr. overføres til egenkapitalen. Skyggekontoen reduceres til 71 mio. kr. Tillægspensioner, som dækkes af egenkapitalen, udgør 27 mio. kr. ( 2013: 124 mio. kr. ). Egenkapitalen øges herefter i 2014 med 325 mio. kr. til mio. kr. De indbetalte medlemsbidrag er i 2014 øget med 1,9 %. Pensionsydelser er steget med 30 mio. kr. til i alt 284 mio. kr. Pensionssummer betalt ved udløb udgør 189 mio. kr., hvoraf den særlige skat ved ændring af alderssum til aldersforsikring udgør 136 mio. kr. Kontorenten for 2014 er fastsat til 4,5 % efter skat. Kontorenten for 2015 er ligeledes fastsat til 4,5 % efter skat. Organisation I henhold til Pensionskassens vedtægter vælges i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer af og blandt Pensionskassens medlemmer. Valgperioden er 2 år. Herudover er der 5 foreningsudpegede. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år såfremt der på generalforsamlingen opstilles flere kandidater, vælges bestyrelsesmedlemmerne ved en efterfølgende urafstemning. 6

8 Følgende bestyrelsesmedlemmer er generalforsamlingsvalgte Farmakonom Annie Helbo, Farmakonom Christina Durinck og Farmakonom Lisa Wieweg Rosendahl Herudover er udpeget af Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm som formand for Pensionskassen ( indtil udtræden af bestyrelsen ). Jesper Hjetting som formand for Pensionskassen (fra den ). udpeget af Danmarks Apotekerforening Apoteker Niels Hamborg Jensen Apoteker Henrik Lintner udpeget af de 2 foreninger i fællesskab Tidl. Statsaut. Revisor Bjarne Fabienke formand for revisionsudvalg Advokat Jesper Hjetting særligt forsikringskyndig Det er lovmæssigt pålagt virksomheder at have en ligestillingspolitik for valg til bestyrelsen. Pensionskassen har i dag en ligelig kønsrepræsentation, men i et medlemsdemokrati er det vanskeligt at sikre en ligelig repræsentation af begge køn. Bestyrelsen har derfor besluttet, at man i forbindelse med foreningernes udpegning af bestyrelsesmedlemmer vil henstille til disse, at man ligesom nu sikrer en ligelig kønsfordeling i fremtiden. Lønpolitik mv. Pensionskassen administreres af det 100 % ejede datterselskab FarmaPension A/S, som afholder alle omkostninger til løn og honorarer. FarmaPension A/S overordnede lønpolitik er følgende: Det er målsætningen, at aflønningen samt reguleringen heraf for ledende og risikodisponerende medarbejdere skal være på et konkurrencedygtigt markedsniveau for medarbejdere med de givne kvalifikationer. Alle selskabets fastansatte medarbejdere skal indbetale et for den pågældende medarbejder normalt pensionsbidrag til en pensionsordning. Selskabet anvender ikke bonusordninger eller resultatløn. Bestyrelsens formand forhandler årligt direktørens løn. Den samlede lønpolitik kan ses på pensionskassens hjemmeside. Bestyrelsen for Pensionskassen fastsætter sin egen aflønning. Bestyrelsen er udelukkende aflønnet med fast vederlag jfr. note 14. Medlemsforhold I 2014 har Pensionskassen haft en medlemstilgang på 120 medlemmer. Alligevel oplever Pensionskassen, at antallet af bidragsbetalende medlemmer i 2014 er faldet med 40 og antallet af medlemmer på pension steg med 172. Pensionskassen har en alderssammensætning, der betyder, at antallet af pensionister fortsat forventes at stige mere end tilgangen af medlemmer, idet der medlemsmæssigt er en stor andel af medlemmer i alderen

9 Ved udgangen af 2014 havde Pensionskassen medlemmer, og udbetalte pension til pensionerede og børnepension til 130. Medlemsservice Alle Pensionskassens medlemmer modtager årligt en pensionsoversigt. Pensionsoversigten indeholder en pensionsmeddelelse, der blandt andet viser medlemmets individuelle pensionsdækning. De ikke-pensionerede modtager tillige en pensionsoversigt, der viser udviklingen i det enkelte medlems opsparede andel af Pensionskassens formue i det foregående år. På Pensionskassens hjemmeside informeres løbende om aktuelle emner, ligesom det er muligt at rekvirere informationsmateriale og blanketter fra Pensionskassen. Endelig kan medlemmerne fra hjemmesiden sende s til Pensionskassen. Pensionskassen lægger stor vægt på dialogen med medlemmerne, og der er gennem 2014 afholdt en række møder om pensionsspørgsmål. Møderne er afholdt i samarbejde med Farmakonomforeningen og FTF-A. Pensionskassen er tilsluttet PensionsInfo. Gruppeliv og kritisk sygdom Pensionskassen har en gruppelivsordning, der stort set omfatter alle medlemmer indtil det fyldte 63. år. Pr. 1. januar 2014 indførte Pensionskassen en invalidesum på kr. i gruppelivsordningen hos Forenede Gruppeliv (FG). Gruppelivsordningens øvrige dækninger er uændret. Det betyder at dødsfalddækningen for forsikrede under 63 år fortsat er på 500 t.kr., børnedækningen for børn under 24 år er på 30 t.kr. Herudover indeholder ordningen sum ved kritisk sygdom for omfattede under 63 år på 100 t.kr. Levetid Der sker i disse år en betydelig forøgelse af restlevetiden både blandt Pensionskassens medlemmer og generelt i Danmark. Pensionskassens eget datamateriale er for lille til at estimere en fremtidig levetidsforbedring. Men erfaringerne fra befolkningen som helhed tyder på, at der for tiden sker en årlig forbedring af restlevetiden for f.eks. 60-årige på ca. 4 måneder for kvinder og 3 måneder for mænd. Pensionskassen anmeldte i 2013 et nyt markedsværdigrundlag, der tager højde for denne forventede længere levetid. Pensionskassens garantier Alle pensioner i Pensionskassen er sammensat af to andele: en grundpension og en tillægspension: Grundpensionen er betinget garanteret og kan kun ændres, hvis bestyrelsen i samråd med aktuaren vurderer, at beregningsgrundlagets elementer ikke er sikre. Der skal være objektive grunde til at ændre grundlaget. Denne betingede garanti blev pr. 1. januar 2012 nedsat fra 2 % til 1 %, som yderligere nedsættes pr. 1. januar 2016 til 0 som følge af den lave markedsrente. Få medlemmer, som ikke valgte om i 2006, har fra gammel tid en ubetinget garanti på en del af grundpensionen. Pensionskassen forventer, at kontorenten på den ubetingede garanti aldrig vil kunne overstige grundlagsrenten på 3-4 pct. Tillægspensionen (egenkapitalfinansierede ydelser) er ugaranteret og fastsættes af bestyrelsen hvert år. Tillægspensionen kan både stige og falde, men bestyrelsen tilstræber en jævn udvikling 8

10 i pensionerne. Tillægspensionerne er en metode til at udlodde egenkapitalen på en fair måde til de medlemmer, der har været med til at spare den op. Desuden sikrer tillægspensionen et rimeligt niveau på invalidepensionen m.m. Det skal bemærkes at skulle Pensionskassen få økonomiske problemer er der kun medlemmerne til at betale. Garantier i en pensionskasse kan derfor forekomme teoretiske. Fordelingsprincipper. Bestyrelsen har fastsat et bonusregulativ, som sikrer, at Pensionskassens overskudsfordeling sker efter kollektive og solidariske principper. Lovgivningen sikrer, at der ikke sker en omfordeling mellem ikke homogene medlemsgrupper. Pensionskassens medlemmer er pr. definition en homogen gruppe jævnfør fagfællesskabet og de optages i henhold til overenskomsten og aftalerne i vedtægterne. Bestyrelsen finder derfor ikke, at der er behov for opdeling af medlemmerne i grupper med forskellige rettigheder. Fra og med 2014 er der indført kontantbonus for pensionisterne med forlods udbetaling af bonus til tillægspensionerne. Dette medfører, at de udbetalte tillæg fra egenkapitalen er faldet med ca. 80% i forhold til forrige år til trods for at bruttobetalingerne (excl. den betalte sumskat) er vokset med godt 1,5%. Pensionsafkastskat (PAL) Det enkelte medlem er PAL-skattepligtig af rentetilskrivningen på medlemmets depot. Pensionskassen tilbageholder skatten og indbetaler den til SKAT. Medlemmet kan ikke mærke nogen forskel, da den samlede beskatning ikke bliver ændret. Renten for den del af depotet, som stammer fra før , er stadig fritaget for skat. Medlemmets pensionsafkastskat fremgår af depotoversigten for pensionister af brevet om omkostninger og PAL-skat. Skattesatsen er 15,3 %. Investeringer Investeringsaktiverne steg i 2014 med 519 mio. kr. til mio. kr. Pensionskassens investeringsstrategi søger at sikre et godt langsigtet afkast med en passende risiko. Samfundsansvar i investeringerne Som arbejdsmarkedspensionsordning er Pensionskassen en del af det danske velfærdssystem. Pensionskassen er bevidst om, at dette giver en række samfundsmæssige forpligtelser. Pensionskassen har koncentreret sit samfundsansvar omkring investeringsområdet, idet Pensionskassens hovedformål er at sikre medlemmernes opsparing til alderdom samt forsikringsmæssigt at sikre disse ved invaliditet, samt deres efterladte børn og ægtefæller i tilfælde af død. Dette kan alene ske ved at sikre et fornuftigt afkast, at omkostningerne står i rimeligt forhold til de opnåede resultater, samt sikre at Pensionskassen økonomisk er velkonsolideret. De samfundsmæssige forpligtelser rækker dog længere. På investeringsområdet er der mere og mere fokus på at investeringerne skal være socialt ansvarlige. Pensionskassen stiller krav om, at de investeringsforeninger der anvendes tilslutter sig FN s principper for ansvarlige investeringer, UN PRI, samt respekterer menneskerettigheder og arbejde med reduktion af klimaeffekt fra aktiviteterne. Pensionskassen har gennem hele sin eksistens haft fokus på at foretage ansvarlige investeringer, at have en motiveret og ansvarlig medarbejderstab, samt at agere med en etisk korrekt ad- 9

11 færd i det daglige virke. PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassen har ikke selv tilsluttet sig FN s principper for ansvarlige investeringer, fordi de økonomiske forpligtelser ved en sådan tilslutning endnu ikke er helt afklaret. En række danske pensionskasser har meldt sig ud af organisationen i protest mod organisationens manglende opfyldelse af almindelige governanceprincipper. Pensionskassen er enig i disse betragtninger, som går på UN PRI s organisatoriske forhold. Pensionskassen finder, at FN s principper for ansvarlige investeringer er fornuftige og da de investeringsforeninger, som Pensionskassen anvender, allerede har tilsluttet sig principperne, føler Pensionskassen sig investeringsmæssigt dækket ind herigennem. Herudover får Pensionskassen sin portefølje screenet af det svenske selskab Ethix SRI Advisors, der ligeledes arbejder ud fra samme kriterier som beskrevet i FN s 10 principper dækkende fire hovedgrupper menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima- og miljøforhold samt bekæmpelse af korruption. Investeringer efter reglerne i UN PRI sikrer ikke i sig selv at investeringerne er etisk korrekte. Konstateres det, at virksomheder, som Pensionskassen direkte eller indirekte har investeret i, ikke opfylder betingelserne, er man forpligtet til at motivere de pågældende virksomheder til at ændre holdning. Denne påvirkning vil for Pensionskassens vedkommende ske gennem investeringsforeningerne for at få så stort pres på virksomhederne som muligt. Lykkes dette ikke, vil investeringerne blive afhændet. Kontrollen af overholdelse af vores retningslinjer har ikke givet anledning til afhændelse af investeringer i Pensionskassens investeringer Ved udgangen af 2014 havde pensionskassen nedenstående formuefordeling: For at mindske valutarisikoen på de investeringer der er foretaget i andre valutaer end DKK eller EUR er der sket en delvis afdækning af investeringer i USD og JPY. Ejendomme Pensionskassen har gennem flere år ejet direkte og indirekte gennem ejendomsselskab en række ejendomme med lejligheder i Hovedstadsområdet, Århus og Svendborg, som medlemmerne har mulighed for at leje. 10

12 Pensionskassens lejligheder tildeles medlemmerne på basis af medlemsanciennitet. Tildelingen af lejligheder sker gennem som ligeledes forestår lejlighedstildelingen for en del andre pensionskasser. Pensionskassen har længe haft et ønske om at nedbringe ejendomsinvesteringerne og i begyndelsen af 2015 vil Pensionskassens ejendomme blive indskudt i en ejendomsfond, hvor betalingen dels sker i aktier dels i kontanter. Pensionskassens ejendomme i Aarhus indgår dog ikke i fonden, da disse blev solgt i 2014 efter et godt tilbud. Baggrunden for ønsket om nedbringelse af ejendomsinvesteringerne er dels et ønske om at få en mere likvid formue, der giver en større investeringsfrihed, dels en bedre fordeling mellem de forskellige investeringstyper. Pensionskassen for Farmakonomer vil have en ejerandel på 1/3 i ejendomsfonden. Den resterende del vil være ejer af andre pensionskasser. Ud over Pensionskassens ejendomme vil fonden råde over en række ejendomme i Københavnsområdet. Pensionskasserne vil bibeholde en anvisningsret til lejlighederne i fonden i forhold til deres ejerandel heraf. Investeringsejendomme måles efter første indregning til dagsværdi. Ejendommenes dagsværdi fremkommer på baggrund af ejendommens budgetterede driftsafkast og et til den enkelte ejendom knyttet forrentningskrav (afkastprocent). Forrentningskravet fastsættes så ejendommene kan forventes afhændet til den deraf fremkomne værdi efter en periode med salgsbestræbelser af højst 6 måneders varighed. Pensionskassens afkast Pensionskassens investeringer og afkast i 2014 fremgår af nedenstående tabel Aktieportefølje Formue Mio. kr. Afkast 2014 Aktier Danmark 38 16,7% Aktier Emerging markets 731 9,2% Aktier Europa 885 4,4% Aktier Globale ,7% Aktier Japan ,8% Aktier Nordamerika ,6% Aktier ialt ,9% Obligations portefølje Formue Mio. kr. Afkast 2014 Obligationer Indeks danske 336 9,0% Obligationer Emerging Mark Corp 176-2,4% Obligationer Emerging Mark Debt 271 9,9% Obligationer High Yield 107 5,3% Obligationer Investment Grade ,7% Obligationer Korte danske 449 2,3% Obligationer Lange danske ,1% Obligationer ialt ,5% Øvrige aktiver (primært ejendomme) 723 SAMLET PORTEFØLJE ,7% 11

13 Pensionskassens aktier I 2014 blev afkastet fra Pensionskassens aktieinvesteringer på 13,9 %, mens afkastet for det strategiske benchmark var på 14,4 %. Pensionskassens obligationer Obligationsinvesteringerne har i 2014 givet et afkast på 8,5 %, mens afkastet for det strategiske benchmark endte på 7,3 %. Risici og kapitaldækning Pensionskassen er underlagt reglerne for opgørelse af individuelt solvensbehov, som er et mindstekrav til bufferkapitalen. Kravet afhænger af de risici, som Pensionskassen har, bl.a. i form af investeringsrisici, forsikringsrisici og operationelle risici. Risici er en uundgåelig del af Pensionskassens virke og risikoovervågningen har til formål at måle og kontrollere disse risici. Investeringsrisici er primært fald i markedsværdien af Pensionskassens aktiver, men også renteændringer, der på den ene side ved rentefald godt kan betyde stigninger i obligationskurserne, men på den anden side kan betyde forøget behov for hensættelser til lav rente i pensionshensættelserne. Pensionskassen imødegår disse risici ved bl.a. at sprede investeringerne mellem mange typer aktiver og mellem mange forskellige værdipapirer på hele verdensmarkedet. Forsikringsrisici er primært længere levetid end forudsat i opgørelserne, som vil medføre at Pensionskassen skal udbetale pensioner i flere år end forventet. Forsikringsrisici er også større eller flere invaliditetsskader end forudsat. Pensionskassen har via de betingede grundlag dog begrænsede risici på dette område. Operationelle risici er alle de fejl og uforudsete hændelser, som skyldes at der er mennesker og it- programmer involveret i al drift af Pensionskassen. Disse risici dækker alt fra hændelige uheld til bevidst svindel. Pensionskassen har lagt stor vægt på et effektivt kontrolmiljø for at minimere de operationelle risici. Pensionskassens politik for opgørelse af det individuelle solvensbehov finder Pensionskassens bestyrelse passende i forhold til Pensionskassens organisationsstruktur og risikostyringssystem og er fastlagt under hensyntagen til arten, størrelsen og kompleksiteten af pensionskassens risici. Finanstilsynets nye standardmodel til beregning af solvensbehovet er allerede anvendt ved opgørelse pr. 31. december 2013 og efterfølgende. Kravene skærper solvensbehovet i forhold til tidligere år. Beregningen af solvensbehovet følger specifikationerne i bekendtgørelsen, idet der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre. Pensionskassen har fastsat et sikkerhedsniveau svarende til det tab, der kan forventes med 99,5 procent sandsynlighed inden for 1 år, dvs. en 200 års begivenhed. Inden for hver risikotype har Pensionskassen valgt et niveau svarende til de kommende EU-regler og tilsvarende anvendt de samvariationseffekter, som det kommende system baseres på. Pensionskassens basiskapital udgør mio. kr. ultimo 2014, hvilket er 558 mio. kr. højere end det samlede solvensbehov på 959 mio. kr. Pensionskassen har ligeledes udarbejdet en kapitalplan, der viser, at Pensionskassens forretningsmodel er robust under de kendte forventede og fremtidige forhold. Desuden er der lavet en kapitalnødplan for at analysere hvilke tiltag, der er mulige i en krisesituation, samt hvor og hvor meget de afhjælper situationen. Usikkerhed ved indregning og måling Ved regnskabsudarbejdelsen anvendes der skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af aktiver og forpligtigelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige 12

14 skøn og vurderinger vedrører fastsættelsen af afkastprocenter og dagsværdier på investeringsejendomme samt løbetidsafhængig diskonteringssats og forudsætninger om invaliditet og dødelighed ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Usædvanlige forhold der har påvirket indregning og måling Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling i regnskabet for Forventninger til 2015 Pensionskassens formueforvaltning tilrettelægges med en investeringshorisont, som rækker flere år frem. Sigtet er at opnå et konkurrencedygtigt investeringsafkast på længere sigt samt styrke Pensionskassens samlede kapitalberedskab. Det indebærer, at Pensionskassen påtager sig investeringsmæssige risici, som betyder, at formueafkastet for 2015 i væsentlig grad afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. Det er derfor vanskeligt at forudsige resultatet for 2015, men bestyrelsen forventer et investeringsafkast i 2015, der kan honorere den besluttede kontorente på 4,5 % efter skat. Investeringsafkastet fra regnskabets afslutning og frem til 28. februar 2015 har været på 4,0 %. Bestyrelsen har fastsat en kontorente på 4,5% efter skat for Kontorenten er fastsat under hensyn til Pensionskassens kapital, det opnåede afkast og det lave renteniveau. Da den forudsatte ugaranterede beregningsrente også er 4,5%, vil den optjente rente i 2015 blive den samme som den forudsatte rente. Derfor vil pensionerne blive uændrede i januar Fremover forventes omkostningerne at blive øget som følge af at Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter har besluttet at forlade samarbejdet i FarmaPension A/S. I de kommende år vil der fortsat være fokus på det igangværende arbejde omkring effektivisering og automatisering af flest mulige processer. Herudover vil Pensionskassen fortsætte og videreudvikle samarbejdet med eksterne parter, således at der i videst muligt omfang kan opnås stordriftsfordele i administrationen. Pensionskassen forventer således fremover at kunne tilbyde medlemmerne konkurrencedygtige administrations- og investeringsomkostninger. Pensionskassen tilstræber systematisk at udnytte stordriftsfordele på alle de områder, hvor sådanne findes. Som led heri forventes Pensionskassens 2 datterselskaber: FarmaPension A/S og Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab fusioneret i 2015 med Pensionskassen, som den fortsættende enhed. Dette vil medføre administrative besparelser. Betydningsfulde hændelser efter balancedagen Siden regnskabsårets slutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som har indflydelse på bedømmelsen af koncernregnskabet samt årsregnskabet eller på koncernens og Pensionskassens finansielle stilling pr. 31. december

15 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note Medlemsbidrag f.e.r Medlemsbidrag f.e.r. i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbýtter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse 11 med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelser Ændring i pensionshensættelser f.e.r i alt Pensionsydelser- og hensættelser i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalen investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

16 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note Anden totalindkomst Anden totalindkomst Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst

17 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note AKTIVER 16 Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Andre finansielle investeringsaktiver 19 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Udskudte skatteaktiver ANDRE AKTIVER, I ALT Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER I ALT

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 i kr. Note PASSIVER PENSIONSKASSE KONCERN Overført resultat EGENKAPITAL, I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på hvilende medlemskaber Pensionshensættelser i alt Kollektivt bonuspotentiale HENSÆTTELSER TIL PENSIONSKONTRAKTER, I ALT Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser 24 Solvensmargen og basiskapital 25 Skyggekonto 26 Koncerninterne transaktioner 27 Investeringsaktiver og deres afkast 29 Kapitalandele procentvis fordelt på brancher og regioner 30 Risiko- og følsomhedsoplysninger 17

19 EGENKAPITALBEVÆGELSER i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden Totalindkomst Øvrige bevægelser ( tillægspensioner ) Egenkapital saldo

20 1 Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet og årsregnskabet for Pensionskassen for Farmakonomer for 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed og Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernforhold Koncernregnskabet er udarbejdet som en sammenlægning af Pensionskassens og dattervirksomhedernes regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Dattervirksomhederne FarmaPension A/S og Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab indgår således i koncernregnskabet. Dattervirksomhedernes årsregnskaber aflægges efter årsregnskabsloven og omregnes til brug for konsolideringen til den af Pensionskassen anvendte regnskabspraksis. Dattervirksomheden Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab deltager bl.a. i fællesledet virksomhed, hvor ingen af de deltagende parter har bestemmende indflydelse. Den fællesledede virksomhed indregnes i koncernregnskabet pro rata i henhold til aftalegrundlaget, hvormed den forholdsmæssige andel af aktiver og forpligtigelser samt indtægter og omkostninger fra den fællesledede virksomhed medtages i de tilsvarende poster i koncernregnskabet. Koncerninterne transaktioner Til koncerninterne transaktioner regnes fælles administration og løbende mellemregning med dattervirksomheder samt eventuelle omkostningsrefusioner. Koncerninterne transaktioner og mellemværender elimineres i koncernregnskabet. Resultatopgørelse Medlemsbidrag Medlemsbidrag indregnes i resultatopgørelsen i takt med at bidragene optjenes. Indtægter fra tilknyttede virksomheder I Pensionskassens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Indtægter fra investeringsejendomme I regnskabsposten indregnes overskud eller underskud ved drift af Pensionskassens investeringsejendomme. Beløbet indregnes efter fradrag af udgifter til ejendomsadministration og før fradrag af prioritetsrenter, der indregnes i regnskabsposten "Renteudgifter". Renter og udbytter m.v. I renteindtægter og udbytter m.v. indregnes renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender, herunder indeksregulering af indeksobligationer. Endvidere indregnes udbytter af kapitalandele medmindre beløbene henhører under regnskabsposten "Indtægter fra tilknyttede virksomheder". Rente- og provisionsindtægter er periodiserede, og beregnede ikke forfaldne poster er medtaget i resultatopgørelsen. 19

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Pensionskassen for Sundhedsfaglige HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 35 14 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for perioden 01.01.

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 14.

ÅRSRAPPORT FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 14. ÅRSRAPPORT FOR 21 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 14. april 211 Som dirigent: Asger Larsen Advokat CVR 1 49 68 37 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig.

OVERSIGT 5 % 4,5. DIP har i 20142. skyl- leveret et pænt. har rundet 34. mia. kr. i formue. at DIP nu. rentefald. rings-åop. af de. prosig. HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL FOR 1. HALVÅR: O OVERSIGT POSITIVT AFKAST PÅ 4,5 VÆKST I MEDLEMSBIDRA 5 % AG PÅ 2,7 % MEDLEMSBIDRAG RUNDER 500 MIO. KR. 1. HALVÅR VELKONSOLIDERET MED BALANCE

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte

HALVÅRS RAPPORT 2015. Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte HALVÅRS RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse, Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, mail: post@unipension.dk, CVR nr. 2207 8615 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning...

Læs mere

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7

Påtegninger 6 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer 7 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Kunder i Livsforsikringsselskabet A/S flyttes til PBU 1 Resultat 1 Balance og egenkapital 1 Risikostyring 2 Livsforsikringsvirksomhed 2 Depottilskrivning 2 Samfundsansvar

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP

PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER. Metodebeskrivelse for opgørelse af. ÅOK og ÅOP Metodebeskrivelse for opgørelse af ÅOK og ÅOP 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning Indledning 2 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelsen, den kvalitative del. 3 Afstemningsskemaet, 5 Erklæringer Pensionskassens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130

Halvårsrapport. Cvr.nr. 16614130 Halvårsrapport 2011 Cvr.nr. 16614130 Indhold Ledelsesberetning 1 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring om review af halvårsrapport 5 Resultat- og

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere