PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Pensionskassens ordinære generalforsamling den 28. april 2015 Som dirigent: CVR

2 Indholdsfortegnelse Side Pensionskasseoplysninger Pensionskasseoplysninger 2 Direktionens og bestyrelsens øvrige ledelseshverv 3 Påtegninger og erklæringer Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Pensionskassens formål 6 Udviklingen i Pensionskassens aktiviteter og økonomiske forhold 6 Medlemsforhold 7 Pensionskassens garantier 8 Investeringer 9 Risici og kapitaldækning 12 Forventninger til Årsregnskab og koncernregnskab Resultatopgørelse 14 Balance 16 Bevægelser på egenkapitalen 18 Noter, herunder Anvendt regnskabspraksis 19 Regnskabsmæssige skøn og vurderinger 22 Hovedtal og nøgletal 24 Øvrige noter til regnskabet 26 1

3 PENSIONSKASSEOPLYSNINGER PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassen for Farmakonomer Grønningen 15, 1270 København K Telefon: Fax : Bestyrelse Udpeget af Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm, farmakonom (formand indtil udtræden af bestyrelsen ) Jesper Hjetting, (formand fra ) Valgt af medlemmerne Christina Durinck, farmakonom Anni Helbo, farmakonom Lisa Wieweg Rosendahl, farmakonom Udpeget af Danmarks Apotekerforening Henrik Lintner, apoteker Niels Hamborg Jensen, apoteker Udpeget af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab Bjarne Fabienke, cand. merc. (næstformand), uddannet statsautoriseret revisor Jesper Hjetting, advokat, særligt forsikringskyndig Direktion Peter Bache Vognbjerg, cand. polit., administrerende direktør Ledende medarbejdere Peer Brusgaard, statsautoriseret revisor, regnskabschef Ansvarshavende aktuar Steen Ragn, cand. act. Revision Ernst & Young P/S Revisionsudvalg Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg bestående af Bjarne Fabienke, formand og Susanne Engstrøm(indtil udtræden af bestyrelsen ). Bjarne Fabienke er udpeget til bestyrelsen af Farmakonomforeningen og Danmarks Apotekerforening i fællesskab, som uafhængigt medlem med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen og revision. Bjarne Fabienke er uddannet statsautoriseret revisor og har i en årrække været revisor for bl.a. Codan, TopDanmark og Danmarks Nationalbank. 2

4 Direktionens og bestyrelsens øvrige ledelseshverv Direktionens ledelseshverv ud over ledelseshverv i 100% ejede datterselskaber Peter Bache Vognbjerg er direktør for Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter og medlem af bestyrelsen i Sparinvest Holding S.E. Bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv i erhvervsvirksomheder ud over ledelseshverv i 100% ejede datterselskaber Christina Durinck er formand for Farmakonomforeningen og er bestyrelsesmedlem i Pharmakon A/S. Niels Hamborg Jensen er formand for Danmarks Apotekerforenings Jubilæumsfond. Henrik Lintner er bestyrelsesmedlem i Nordjyske Bank A/S og Bryghuset Vendia ApS. Bjarne Fabienke er bestyrelsesmedlem og formand for revisionsudvalget i Maersk Insurance A/S, Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter og PenSam. Bestyrelsesmedlem i Arbejdstagernes Pensionskasse SISA, Ejendomsselskabet Kirke Værløse 14, Cartofico Lejlighed 4 P/S og komplementarselskabet af Aps. samt Direktør i BFSPAX ApS. Årets generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag, den 28. april

5

6

7 LEDELSESBERETNING PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed. Som medlemmer optages farmakonomer og defektricer, der er berettiget og forpligtet hertil i henhold til 1 i pensionsregulativet. Herudover har bestyrelsen mulighed for at optage medlemmer, der er ansat i lignende stillinger og med en tilsvarende uddannelse. Pensionskassens administration Pensionskassen har i mange år haft et administrativt samarbejde med Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter, som desværre har valgt at opsige samarbejdet, som ophører pr. 30. juni Det betyder, at Pensionskassens administrationsomkostninger i årene fremover kan stige. For at begrænse de fremtidige omkostninger er Pensionskassen i slutningen af november 2013 flyttet til mindre lokaler. Besparelsen på huslejen har bl.a. medført at pensionskassens samlede omkostninger er reduceret med ca. 1 mio. kr. Pensionskassen tilstræber systematisk at udnytte stordriftsfordele på alle de områder, hvor sådanne findes. Det er derfor bestyrelsens overbevisning, at Pensionskassen de kommende år vil kunne drives så omkostninger, afkast og service står i et rimeligt forhold og fortsat kan drives omkostningseffektivt. Udvikling i Pensionskassens økonomiske forhold Pensionskassen aflægger et koncern- og årsregnskab for 2014 med et resultat på 351 mio. kr. mod 156 mio. kr. året før. Afkastet blev i 2014 på 9,74 % før skat og 8,28 % efter skat. I forhold til det valgte risikoniveau og Pensionskassens benchmark er årets resultat tilfredsstillende. Medlemmernes konti er tilskrevet bonus med 316 mio. kr. mod 407 mio. kr. i Årets resultat på 351 mio. kr. overføres til egenkapitalen. Skyggekontoen reduceres til 71 mio. kr. Tillægspensioner, som dækkes af egenkapitalen, udgør 27 mio. kr. ( 2013: 124 mio. kr. ). Egenkapitalen øges herefter i 2014 med 325 mio. kr. til mio. kr. De indbetalte medlemsbidrag er i 2014 øget med 1,9 %. Pensionsydelser er steget med 30 mio. kr. til i alt 284 mio. kr. Pensionssummer betalt ved udløb udgør 189 mio. kr., hvoraf den særlige skat ved ændring af alderssum til aldersforsikring udgør 136 mio. kr. Kontorenten for 2014 er fastsat til 4,5 % efter skat. Kontorenten for 2015 er ligeledes fastsat til 4,5 % efter skat. Organisation I henhold til Pensionskassens vedtægter vælges i lige år 3 bestyrelsesmedlemmer af og blandt Pensionskassens medlemmer. Valgperioden er 2 år. Herudover er der 5 foreningsudpegede. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år såfremt der på generalforsamlingen opstilles flere kandidater, vælges bestyrelsesmedlemmerne ved en efterfølgende urafstemning. 6

8 Følgende bestyrelsesmedlemmer er generalforsamlingsvalgte Farmakonom Annie Helbo, Farmakonom Christina Durinck og Farmakonom Lisa Wieweg Rosendahl Herudover er udpeget af Farmakonomforeningen Susanne Engstrøm som formand for Pensionskassen ( indtil udtræden af bestyrelsen ). Jesper Hjetting som formand for Pensionskassen (fra den ). udpeget af Danmarks Apotekerforening Apoteker Niels Hamborg Jensen Apoteker Henrik Lintner udpeget af de 2 foreninger i fællesskab Tidl. Statsaut. Revisor Bjarne Fabienke formand for revisionsudvalg Advokat Jesper Hjetting særligt forsikringskyndig Det er lovmæssigt pålagt virksomheder at have en ligestillingspolitik for valg til bestyrelsen. Pensionskassen har i dag en ligelig kønsrepræsentation, men i et medlemsdemokrati er det vanskeligt at sikre en ligelig repræsentation af begge køn. Bestyrelsen har derfor besluttet, at man i forbindelse med foreningernes udpegning af bestyrelsesmedlemmer vil henstille til disse, at man ligesom nu sikrer en ligelig kønsfordeling i fremtiden. Lønpolitik mv. Pensionskassen administreres af det 100 % ejede datterselskab FarmaPension A/S, som afholder alle omkostninger til løn og honorarer. FarmaPension A/S overordnede lønpolitik er følgende: Det er målsætningen, at aflønningen samt reguleringen heraf for ledende og risikodisponerende medarbejdere skal være på et konkurrencedygtigt markedsniveau for medarbejdere med de givne kvalifikationer. Alle selskabets fastansatte medarbejdere skal indbetale et for den pågældende medarbejder normalt pensionsbidrag til en pensionsordning. Selskabet anvender ikke bonusordninger eller resultatløn. Bestyrelsens formand forhandler årligt direktørens løn. Den samlede lønpolitik kan ses på pensionskassens hjemmeside. Bestyrelsen for Pensionskassen fastsætter sin egen aflønning. Bestyrelsen er udelukkende aflønnet med fast vederlag jfr. note 14. Medlemsforhold I 2014 har Pensionskassen haft en medlemstilgang på 120 medlemmer. Alligevel oplever Pensionskassen, at antallet af bidragsbetalende medlemmer i 2014 er faldet med 40 og antallet af medlemmer på pension steg med 172. Pensionskassen har en alderssammensætning, der betyder, at antallet af pensionister fortsat forventes at stige mere end tilgangen af medlemmer, idet der medlemsmæssigt er en stor andel af medlemmer i alderen

9 Ved udgangen af 2014 havde Pensionskassen medlemmer, og udbetalte pension til pensionerede og børnepension til 130. Medlemsservice Alle Pensionskassens medlemmer modtager årligt en pensionsoversigt. Pensionsoversigten indeholder en pensionsmeddelelse, der blandt andet viser medlemmets individuelle pensionsdækning. De ikke-pensionerede modtager tillige en pensionsoversigt, der viser udviklingen i det enkelte medlems opsparede andel af Pensionskassens formue i det foregående år. På Pensionskassens hjemmeside informeres løbende om aktuelle emner, ligesom det er muligt at rekvirere informationsmateriale og blanketter fra Pensionskassen. Endelig kan medlemmerne fra hjemmesiden sende s til Pensionskassen. Pensionskassen lægger stor vægt på dialogen med medlemmerne, og der er gennem 2014 afholdt en række møder om pensionsspørgsmål. Møderne er afholdt i samarbejde med Farmakonomforeningen og FTF-A. Pensionskassen er tilsluttet PensionsInfo. Gruppeliv og kritisk sygdom Pensionskassen har en gruppelivsordning, der stort set omfatter alle medlemmer indtil det fyldte 63. år. Pr. 1. januar 2014 indførte Pensionskassen en invalidesum på kr. i gruppelivsordningen hos Forenede Gruppeliv (FG). Gruppelivsordningens øvrige dækninger er uændret. Det betyder at dødsfalddækningen for forsikrede under 63 år fortsat er på 500 t.kr., børnedækningen for børn under 24 år er på 30 t.kr. Herudover indeholder ordningen sum ved kritisk sygdom for omfattede under 63 år på 100 t.kr. Levetid Der sker i disse år en betydelig forøgelse af restlevetiden både blandt Pensionskassens medlemmer og generelt i Danmark. Pensionskassens eget datamateriale er for lille til at estimere en fremtidig levetidsforbedring. Men erfaringerne fra befolkningen som helhed tyder på, at der for tiden sker en årlig forbedring af restlevetiden for f.eks. 60-årige på ca. 4 måneder for kvinder og 3 måneder for mænd. Pensionskassen anmeldte i 2013 et nyt markedsværdigrundlag, der tager højde for denne forventede længere levetid. Pensionskassens garantier Alle pensioner i Pensionskassen er sammensat af to andele: en grundpension og en tillægspension: Grundpensionen er betinget garanteret og kan kun ændres, hvis bestyrelsen i samråd med aktuaren vurderer, at beregningsgrundlagets elementer ikke er sikre. Der skal være objektive grunde til at ændre grundlaget. Denne betingede garanti blev pr. 1. januar 2012 nedsat fra 2 % til 1 %, som yderligere nedsættes pr. 1. januar 2016 til 0 som følge af den lave markedsrente. Få medlemmer, som ikke valgte om i 2006, har fra gammel tid en ubetinget garanti på en del af grundpensionen. Pensionskassen forventer, at kontorenten på den ubetingede garanti aldrig vil kunne overstige grundlagsrenten på 3-4 pct. Tillægspensionen (egenkapitalfinansierede ydelser) er ugaranteret og fastsættes af bestyrelsen hvert år. Tillægspensionen kan både stige og falde, men bestyrelsen tilstræber en jævn udvikling 8

10 i pensionerne. Tillægspensionerne er en metode til at udlodde egenkapitalen på en fair måde til de medlemmer, der har været med til at spare den op. Desuden sikrer tillægspensionen et rimeligt niveau på invalidepensionen m.m. Det skal bemærkes at skulle Pensionskassen få økonomiske problemer er der kun medlemmerne til at betale. Garantier i en pensionskasse kan derfor forekomme teoretiske. Fordelingsprincipper. Bestyrelsen har fastsat et bonusregulativ, som sikrer, at Pensionskassens overskudsfordeling sker efter kollektive og solidariske principper. Lovgivningen sikrer, at der ikke sker en omfordeling mellem ikke homogene medlemsgrupper. Pensionskassens medlemmer er pr. definition en homogen gruppe jævnfør fagfællesskabet og de optages i henhold til overenskomsten og aftalerne i vedtægterne. Bestyrelsen finder derfor ikke, at der er behov for opdeling af medlemmerne i grupper med forskellige rettigheder. Fra og med 2014 er der indført kontantbonus for pensionisterne med forlods udbetaling af bonus til tillægspensionerne. Dette medfører, at de udbetalte tillæg fra egenkapitalen er faldet med ca. 80% i forhold til forrige år til trods for at bruttobetalingerne (excl. den betalte sumskat) er vokset med godt 1,5%. Pensionsafkastskat (PAL) Det enkelte medlem er PAL-skattepligtig af rentetilskrivningen på medlemmets depot. Pensionskassen tilbageholder skatten og indbetaler den til SKAT. Medlemmet kan ikke mærke nogen forskel, da den samlede beskatning ikke bliver ændret. Renten for den del af depotet, som stammer fra før , er stadig fritaget for skat. Medlemmets pensionsafkastskat fremgår af depotoversigten for pensionister af brevet om omkostninger og PAL-skat. Skattesatsen er 15,3 %. Investeringer Investeringsaktiverne steg i 2014 med 519 mio. kr. til mio. kr. Pensionskassens investeringsstrategi søger at sikre et godt langsigtet afkast med en passende risiko. Samfundsansvar i investeringerne Som arbejdsmarkedspensionsordning er Pensionskassen en del af det danske velfærdssystem. Pensionskassen er bevidst om, at dette giver en række samfundsmæssige forpligtelser. Pensionskassen har koncentreret sit samfundsansvar omkring investeringsområdet, idet Pensionskassens hovedformål er at sikre medlemmernes opsparing til alderdom samt forsikringsmæssigt at sikre disse ved invaliditet, samt deres efterladte børn og ægtefæller i tilfælde af død. Dette kan alene ske ved at sikre et fornuftigt afkast, at omkostningerne står i rimeligt forhold til de opnåede resultater, samt sikre at Pensionskassen økonomisk er velkonsolideret. De samfundsmæssige forpligtelser rækker dog længere. På investeringsområdet er der mere og mere fokus på at investeringerne skal være socialt ansvarlige. Pensionskassen stiller krav om, at de investeringsforeninger der anvendes tilslutter sig FN s principper for ansvarlige investeringer, UN PRI, samt respekterer menneskerettigheder og arbejde med reduktion af klimaeffekt fra aktiviteterne. Pensionskassen har gennem hele sin eksistens haft fokus på at foretage ansvarlige investeringer, at have en motiveret og ansvarlig medarbejderstab, samt at agere med en etisk korrekt ad- 9

11 færd i det daglige virke. PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER Pensionskassen har ikke selv tilsluttet sig FN s principper for ansvarlige investeringer, fordi de økonomiske forpligtelser ved en sådan tilslutning endnu ikke er helt afklaret. En række danske pensionskasser har meldt sig ud af organisationen i protest mod organisationens manglende opfyldelse af almindelige governanceprincipper. Pensionskassen er enig i disse betragtninger, som går på UN PRI s organisatoriske forhold. Pensionskassen finder, at FN s principper for ansvarlige investeringer er fornuftige og da de investeringsforeninger, som Pensionskassen anvender, allerede har tilsluttet sig principperne, føler Pensionskassen sig investeringsmæssigt dækket ind herigennem. Herudover får Pensionskassen sin portefølje screenet af det svenske selskab Ethix SRI Advisors, der ligeledes arbejder ud fra samme kriterier som beskrevet i FN s 10 principper dækkende fire hovedgrupper menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, klima- og miljøforhold samt bekæmpelse af korruption. Investeringer efter reglerne i UN PRI sikrer ikke i sig selv at investeringerne er etisk korrekte. Konstateres det, at virksomheder, som Pensionskassen direkte eller indirekte har investeret i, ikke opfylder betingelserne, er man forpligtet til at motivere de pågældende virksomheder til at ændre holdning. Denne påvirkning vil for Pensionskassens vedkommende ske gennem investeringsforeningerne for at få så stort pres på virksomhederne som muligt. Lykkes dette ikke, vil investeringerne blive afhændet. Kontrollen af overholdelse af vores retningslinjer har ikke givet anledning til afhændelse af investeringer i Pensionskassens investeringer Ved udgangen af 2014 havde pensionskassen nedenstående formuefordeling: For at mindske valutarisikoen på de investeringer der er foretaget i andre valutaer end DKK eller EUR er der sket en delvis afdækning af investeringer i USD og JPY. Ejendomme Pensionskassen har gennem flere år ejet direkte og indirekte gennem ejendomsselskab en række ejendomme med lejligheder i Hovedstadsområdet, Århus og Svendborg, som medlemmerne har mulighed for at leje. 10

12 Pensionskassens lejligheder tildeles medlemmerne på basis af medlemsanciennitet. Tildelingen af lejligheder sker gennem som ligeledes forestår lejlighedstildelingen for en del andre pensionskasser. Pensionskassen har længe haft et ønske om at nedbringe ejendomsinvesteringerne og i begyndelsen af 2015 vil Pensionskassens ejendomme blive indskudt i en ejendomsfond, hvor betalingen dels sker i aktier dels i kontanter. Pensionskassens ejendomme i Aarhus indgår dog ikke i fonden, da disse blev solgt i 2014 efter et godt tilbud. Baggrunden for ønsket om nedbringelse af ejendomsinvesteringerne er dels et ønske om at få en mere likvid formue, der giver en større investeringsfrihed, dels en bedre fordeling mellem de forskellige investeringstyper. Pensionskassen for Farmakonomer vil have en ejerandel på 1/3 i ejendomsfonden. Den resterende del vil være ejer af andre pensionskasser. Ud over Pensionskassens ejendomme vil fonden råde over en række ejendomme i Københavnsområdet. Pensionskasserne vil bibeholde en anvisningsret til lejlighederne i fonden i forhold til deres ejerandel heraf. Investeringsejendomme måles efter første indregning til dagsværdi. Ejendommenes dagsværdi fremkommer på baggrund af ejendommens budgetterede driftsafkast og et til den enkelte ejendom knyttet forrentningskrav (afkastprocent). Forrentningskravet fastsættes så ejendommene kan forventes afhændet til den deraf fremkomne værdi efter en periode med salgsbestræbelser af højst 6 måneders varighed. Pensionskassens afkast Pensionskassens investeringer og afkast i 2014 fremgår af nedenstående tabel Aktieportefølje Formue Mio. kr. Afkast 2014 Aktier Danmark 38 16,7% Aktier Emerging markets 731 9,2% Aktier Europa 885 4,4% Aktier Globale ,7% Aktier Japan ,8% Aktier Nordamerika ,6% Aktier ialt ,9% Obligations portefølje Formue Mio. kr. Afkast 2014 Obligationer Indeks danske 336 9,0% Obligationer Emerging Mark Corp 176-2,4% Obligationer Emerging Mark Debt 271 9,9% Obligationer High Yield 107 5,3% Obligationer Investment Grade ,7% Obligationer Korte danske 449 2,3% Obligationer Lange danske ,1% Obligationer ialt ,5% Øvrige aktiver (primært ejendomme) 723 SAMLET PORTEFØLJE ,7% 11

13 Pensionskassens aktier I 2014 blev afkastet fra Pensionskassens aktieinvesteringer på 13,9 %, mens afkastet for det strategiske benchmark var på 14,4 %. Pensionskassens obligationer Obligationsinvesteringerne har i 2014 givet et afkast på 8,5 %, mens afkastet for det strategiske benchmark endte på 7,3 %. Risici og kapitaldækning Pensionskassen er underlagt reglerne for opgørelse af individuelt solvensbehov, som er et mindstekrav til bufferkapitalen. Kravet afhænger af de risici, som Pensionskassen har, bl.a. i form af investeringsrisici, forsikringsrisici og operationelle risici. Risici er en uundgåelig del af Pensionskassens virke og risikoovervågningen har til formål at måle og kontrollere disse risici. Investeringsrisici er primært fald i markedsværdien af Pensionskassens aktiver, men også renteændringer, der på den ene side ved rentefald godt kan betyde stigninger i obligationskurserne, men på den anden side kan betyde forøget behov for hensættelser til lav rente i pensionshensættelserne. Pensionskassen imødegår disse risici ved bl.a. at sprede investeringerne mellem mange typer aktiver og mellem mange forskellige værdipapirer på hele verdensmarkedet. Forsikringsrisici er primært længere levetid end forudsat i opgørelserne, som vil medføre at Pensionskassen skal udbetale pensioner i flere år end forventet. Forsikringsrisici er også større eller flere invaliditetsskader end forudsat. Pensionskassen har via de betingede grundlag dog begrænsede risici på dette område. Operationelle risici er alle de fejl og uforudsete hændelser, som skyldes at der er mennesker og it- programmer involveret i al drift af Pensionskassen. Disse risici dækker alt fra hændelige uheld til bevidst svindel. Pensionskassen har lagt stor vægt på et effektivt kontrolmiljø for at minimere de operationelle risici. Pensionskassens politik for opgørelse af det individuelle solvensbehov finder Pensionskassens bestyrelse passende i forhold til Pensionskassens organisationsstruktur og risikostyringssystem og er fastlagt under hensyntagen til arten, størrelsen og kompleksiteten af pensionskassens risici. Finanstilsynets nye standardmodel til beregning af solvensbehovet er allerede anvendt ved opgørelse pr. 31. december 2013 og efterfølgende. Kravene skærper solvensbehovet i forhold til tidligere år. Beregningen af solvensbehovet følger specifikationerne i bekendtgørelsen, idet der ikke anvendes selskabsspecifikke parametre. Pensionskassen har fastsat et sikkerhedsniveau svarende til det tab, der kan forventes med 99,5 procent sandsynlighed inden for 1 år, dvs. en 200 års begivenhed. Inden for hver risikotype har Pensionskassen valgt et niveau svarende til de kommende EU-regler og tilsvarende anvendt de samvariationseffekter, som det kommende system baseres på. Pensionskassens basiskapital udgør mio. kr. ultimo 2014, hvilket er 558 mio. kr. højere end det samlede solvensbehov på 959 mio. kr. Pensionskassen har ligeledes udarbejdet en kapitalplan, der viser, at Pensionskassens forretningsmodel er robust under de kendte forventede og fremtidige forhold. Desuden er der lavet en kapitalnødplan for at analysere hvilke tiltag, der er mulige i en krisesituation, samt hvor og hvor meget de afhjælper situationen. Usikkerhed ved indregning og måling Ved regnskabsudarbejdelsen anvendes der skøn og vurderinger, som påvirker størrelsen af aktiver og forpligtigelser og dermed resultatet i indeværende og kommende år. De væsentlige 12

14 skøn og vurderinger vedrører fastsættelsen af afkastprocenter og dagsværdier på investeringsejendomme samt løbetidsafhængig diskonteringssats og forudsætninger om invaliditet og dødelighed ved opgørelsen af pensionshensættelserne. Usædvanlige forhold der har påvirket indregning og måling Der har ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling i regnskabet for Forventninger til 2015 Pensionskassens formueforvaltning tilrettelægges med en investeringshorisont, som rækker flere år frem. Sigtet er at opnå et konkurrencedygtigt investeringsafkast på længere sigt samt styrke Pensionskassens samlede kapitalberedskab. Det indebærer, at Pensionskassen påtager sig investeringsmæssige risici, som betyder, at formueafkastet for 2015 i væsentlig grad afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. Det er derfor vanskeligt at forudsige resultatet for 2015, men bestyrelsen forventer et investeringsafkast i 2015, der kan honorere den besluttede kontorente på 4,5 % efter skat. Investeringsafkastet fra regnskabets afslutning og frem til 28. februar 2015 har været på 4,0 %. Bestyrelsen har fastsat en kontorente på 4,5% efter skat for Kontorenten er fastsat under hensyn til Pensionskassens kapital, det opnåede afkast og det lave renteniveau. Da den forudsatte ugaranterede beregningsrente også er 4,5%, vil den optjente rente i 2015 blive den samme som den forudsatte rente. Derfor vil pensionerne blive uændrede i januar Fremover forventes omkostningerne at blive øget som følge af at Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter har besluttet at forlade samarbejdet i FarmaPension A/S. I de kommende år vil der fortsat være fokus på det igangværende arbejde omkring effektivisering og automatisering af flest mulige processer. Herudover vil Pensionskassen fortsætte og videreudvikle samarbejdet med eksterne parter, således at der i videst muligt omfang kan opnås stordriftsfordele i administrationen. Pensionskassen forventer således fremover at kunne tilbyde medlemmerne konkurrencedygtige administrations- og investeringsomkostninger. Pensionskassen tilstræber systematisk at udnytte stordriftsfordele på alle de områder, hvor sådanne findes. Som led heri forventes Pensionskassens 2 datterselskaber: FarmaPension A/S og Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab fusioneret i 2015 med Pensionskassen, som den fortsættende enhed. Dette vil medføre administrative besparelser. Betydningsfulde hændelser efter balancedagen Siden regnskabsårets slutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som har indflydelse på bedømmelsen af koncernregnskabet samt årsregnskabet eller på koncernens og Pensionskassens finansielle stilling pr. 31. december

15 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note Medlemsbidrag f.e.r Medlemsbidrag f.e.r. i alt Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbýtter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse 11 med investeringsvirksomhed Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Investeringsafkast efter pensionsafkastskat Udbetalte ydelser Pensionsydelser f.e.r. i alt Ændring i pensionshensættelser Ændring i pensionshensættelser f.e.r i alt Pensionsydelser- og hensættelser i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Overført investeringsafkast PENSIONSTEKNISK RESULTAT Egenkapitalen investeringsafkast Andre indtægter RESULTAT FØR SKAT Skat ÅRETS RESULTAT

16 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note Anden totalindkomst Anden totalindkomst Skat af anden totalindkomst Anden totalindkomst i alt Totalindkomst

17 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Note AKTIVER 16 Driftsmidler MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Investeringer i tilknyttede virksomheder i alt Andre finansielle investeringsaktiver 19 Kapitalandele Investeringsforeningsandele Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver i alt INVESTERINGSAKTIVER, I ALT Tilgodehavender hos medlemmer Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Udskudte skatteaktiver ANDRE AKTIVER, I ALT Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER I ALT

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 i kr. Note PASSIVER PENSIONSKASSE KONCERN Overført resultat EGENKAPITAL, I ALT Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på hvilende medlemskaber Pensionshensættelser i alt Kollektivt bonuspotentiale HENSÆTTELSER TIL PENSIONSKONTRAKTER, I ALT Gæld til tilknyttede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld GÆLD, I ALT PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser 24 Solvensmargen og basiskapital 25 Skyggekonto 26 Koncerninterne transaktioner 27 Investeringsaktiver og deres afkast 29 Kapitalandele procentvis fordelt på brancher og regioner 30 Risiko- og følsomhedsoplysninger 17

19 EGENKAPITALBEVÆGELSER i kr. PENSIONSKASSE KONCERN Egenkapital 1. januar Årets resultat Anden Totalindkomst Øvrige bevægelser ( tillægspensioner ) Egenkapital saldo

20 1 Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet og årsregnskabet for Pensionskassen for Farmakonomer for 2014 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om finansiel virksomhed og Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Koncernforhold Koncernregnskabet er udarbejdet som en sammenlægning af Pensionskassens og dattervirksomhedernes regnskaber opgjort efter koncernens regnskabspraksis, elimineret for koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. Dattervirksomhederne FarmaPension A/S og Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab indgår således i koncernregnskabet. Dattervirksomhedernes årsregnskaber aflægges efter årsregnskabsloven og omregnes til brug for konsolideringen til den af Pensionskassen anvendte regnskabspraksis. Dattervirksomheden Farmakonomernes Ejendomsaktieselskab deltager bl.a. i fællesledet virksomhed, hvor ingen af de deltagende parter har bestemmende indflydelse. Den fællesledede virksomhed indregnes i koncernregnskabet pro rata i henhold til aftalegrundlaget, hvormed den forholdsmæssige andel af aktiver og forpligtigelser samt indtægter og omkostninger fra den fællesledede virksomhed medtages i de tilsvarende poster i koncernregnskabet. Koncerninterne transaktioner Til koncerninterne transaktioner regnes fælles administration og løbende mellemregning med dattervirksomheder samt eventuelle omkostningsrefusioner. Koncerninterne transaktioner og mellemværender elimineres i koncernregnskabet. Resultatopgørelse Medlemsbidrag Medlemsbidrag indregnes i resultatopgørelsen i takt med at bidragene optjenes. Indtægter fra tilknyttede virksomheder I Pensionskassens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedens resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab. Indtægter fra investeringsejendomme I regnskabsposten indregnes overskud eller underskud ved drift af Pensionskassens investeringsejendomme. Beløbet indregnes efter fradrag af udgifter til ejendomsadministration og før fradrag af prioritetsrenter, der indregnes i regnskabsposten "Renteudgifter". Renter og udbytter m.v. I renteindtægter og udbytter m.v. indregnes renter og rentelignende indtægter af obligationer, andre værdipapirer, udlån, indlån og tilgodehavender, herunder indeksregulering af indeksobligationer. Endvidere indregnes udbytter af kapitalandele medmindre beløbene henhører under regnskabsposten "Indtægter fra tilknyttede virksomheder". Rente- og provisionsindtægter er periodiserede, og beregnede ikke forfaldne poster er medtaget i resultatopgørelsen. 19

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2014 Halvårsrapport for 1. halvår 2014 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016

Delårsrapport. for. 1. halvår 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog.

The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over a lazy dog. The quick brown fox jumps over

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr

Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr Beierholm, Statsautoriseret Revisionskomplementaraktieselskab Voergaardvej 2, 9200 Aalborg SV CVR-nr. 32 88 52 92 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår)

REDLION EQUITY A/S. Årsrapport for Harald Jensens Plads 17, 2. TV Aarhus C. CVR-nr (8. regnskabsår) REDLION EQUITY A/S Harald Jensens Plads 17, 2. TV. 8000 Aarhus C CVR-nr. 31 41 30 44 Årsrapport for 2015 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2010. pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2010 pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd m.fl. 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Brahmin Holding ApS CVR-nr

Brahmin Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 34 05 65 36 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.05.15 Klaus Glendorf Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015

PBC Finans ApS CVR-nr Dybbølvej Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk PBC Finans ApS CVR-nr. 19394476 Dybbølvej 18

Læs mere

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr

Bertelsen Biler A/S Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr Klostermosevej 121, 3000 Helsingør CVR-nr. 53 62 69 12 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.15-30.06.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 25.11.16 Steen Bertelsen Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS

TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS TOP SERVICE OG UDLEJNING ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/03/2014 René Steenfelddt Sørensen Dirigent

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer

Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2017 Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Gentofte Kommune CVR nr. 71 97 15 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr

Just Fitness Holding A/S Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr Stockholmsgade 41, 2100 København Ø CVR-nr. 32 56 05 71 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 09.02.16 Rasmus Elmann Ingerslev Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016

Omnia Vind ApS Gyngemose Parkvej Søborg CVR-nr Årsrapport for 2016 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg CVR-nr. 36 56 34 43 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juni 2017 Anne Wichmann Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15

TOBAKSBYEN HOLDING ApS. Årsrapport 2014/15 Tobaksvejen 4 2860 Søborg CVR-nr. 36406364 Årsrapport 2014/15 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. maj 2016 Anders Christian Mechta Mayland

Læs mere

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr

Vejgaard-Hasseris Køreskole ApS CVR-nr CVR-nr. 25 16 21 61 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 13.03.13 Jesper Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. STORGAARD HOLDING APS

C. STORGAARD HOLDING APS Tlf: 96 14 27 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skive@bdo.dk Slotsgade 3 www.bdo.dk DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 C. STORGAARD HOLDING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere