Årsrapport Nordsøfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Nordsøfonden"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Nordsøfonden

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30 Pengestrømsopgørelse 32 Noter til årsregnskabet 33 Påtegninger og erklæring 41 Licensoversigt 48 Dansk licensområde, se omslag bagerst 1

3 2

4 Oplysninger Nordsøfonden Amaliegade 45, 1. sal 1256 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: 1. januar december 2012, 7. regnskabsår Direktion: Revision: Peter Helmer Steen Rigsrevisionen (ekstern revisor) og PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (intern revisor) Fotos: Forside: Ulf Lægreid, Bayerngas Side 6: Maersk Oil Øvrige billeder: Nordsøfonden 3

5 4

6 Nordsøfonden hovedtal mio. kr. 2012* ) Olieproduktion i tønder pr. dag, i gennemsnit (afrundet) Gasproduktion i millioner m 3 pr. dag 2, Gennemsnitlig oliepris for året (Brent) kr Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Efterforskningsaktiviteter Årets resultat Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Betalte skatter Overført til staten *) afspejler indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) pr. 9. juli 2012 Hovedtal 5

7 6 Ledelsesberetning

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 7

9 Ledelsesberetning Nordsøfonden 2012 Vision 2012 var et år med et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i Nordsøfonden. De største og væsentligste aktiviteter omfatter: Forberedelser til og indtræden som aktiv statsdeltager i DUC Hibonite oliefund i licens 5/06 Forberedelse af skifergasboring i Nordjylland Ressortomlægning og tilpasning af Nordsøfondens fremtidige rammer Lige fra Nordsøfondens oprettelse i 2005 har der været arbejdet hen imod fondens indtræden i DUC, og i løbet af foråret 2012 var Nordsøfonden klar til de nye og omfattende opgaver, der følger af indtræden som aktiv statsdeltager i DUC. Nordsøfonden har bl.a. skullet etablere egne salgsaftaler for fondens andel af olie- og gasproduktionen, arrangere forsikringsdækning samt forhandle ny samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement) for DUC-partnerskabet. Den 9. juli 2012 blev Nordsøfonden DUC-partner og forløbet herefter har været hektisk, men uden større uforudsete overraskelser. Administrative rutiner, herunder interne godkendelsesprocedurer, salgsaftaler mm. er implementeret således, at Nordsøfonden til fulde har kunnet opfylde dels forpligtigelser som DUC-partner, dels gennemføre fondens olie- og gassalg, der varetages uafhængigt af de øvrige DUCpartnere. At arbejde for en langsigtet, idérig og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark. Mission At skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. At sikre, at fonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion. 8 Ledelsesberetning

10 Om Nordsøfonden Nordsøfonden deltager på statens vegne som ikkeoperativ partner med 20 % i alle nyere danske licenser samt fra 9. juli 2012 i Dansk Undergrunds Consortium. Fonden er som den eneste deltager med i alle disse licenser og spiller derfor en central rolle i forhold til at fastholde viden i Danmark samt sikre videndeling på tværs af de mange licensgruppers aktiviteter. Nordsøfonden er med til at træffe tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle beslutninger, der er af stor betydning for investeringer og indtægter både for de involverede olie- og gasselskaber og for det danske samfund som helhed. Nordsøfonden øger værdiskabelsen Der er stadig meget mere olie og gas i Danmarks undergrund! Opgaven er at gøre kagen større på en fremsynet og innovativ måde. Dette skal ske ved langsigtede og innovative projekter i de eksisterende og fundne felter og ved, at der samtidig efterforskes bredt og effektivt efter mere olie og gas, således at den totale produktion, og dermed værdiskabelse, fra Nordsøen over tid forøges. Der er fortsat massive indtægter for Danmark at hente i undergrunden, og arbejdet med olien og gassen skaber mange arbejdspladser og bidrager til at opretholde en høj levestandard. Nordsøfonden miljø, sikkerhed og samfundsansvar Årsregnskabsloven fastlægger, at store klasse C selskaber skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, såfremt virksomheden har etableret politikker herfor. Idet Nordsøfonden ikke har vedtaget deciderede målbare politikker for samfundsansvar, har Nordsøfonden efter årsregnskabsloven ikke en politik og derfor indeholder årsrapporten ikke en særskilt redegørelse for samfundsansvar. Med de begrænsede ressourcer Nordsøfonden har til rådighed, prioriteres det højt, via deltagelse i licensernes styrende organer, aktivt at påvirke operatørerne i de licenser, fonden deltager i, til at fokusere på sikkerheds-, miljø- og energiforhold. Olieindvindingen fra felter på dansk område skal ske med anvendelse af løsninger, der er best practise, således at miljøbelastningen minimeres og uheld elimineres. Nordsøfonden finder det er af væsentlig betydning, at der arbejdes med udvikling af forbedrede indvindingsmetoder, og at dansk forskning i indvinding fra tætte kalklag prioriteres. Fonden støtter derfor aktivt sådanne initiativer. Nordsøfonden bestræber sig på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde og leve op til lovgivningen inden for de områder, der udøves virksomhed i. Nordsøfonden har alene aktiviteter i Danmark, hvor der er etableret lovgivning for blandt andet sikkerhed og miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. De licenser, Nordsøfonden deltager i, er alle underlagt dansk lovgivning. Nordsøfonden er ikke operatør i nogen af licenserne og forestår dermed ikke den daglige drift. For yderligere information om Nordsøfonden mm. henvises til nordsoefonden.dk. Ledelsesberetning 9

11 Nordsøfondens deltagelse i DUC De fire partnere i DUC (A. P. Møller, Shell, Chevron og Nordsøfonden) nåede i juli 2012 til enighed om en ny samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement), der trådte i kraft den 9. juli 2012 efter udløbet af den hidtidige koncessionsperiode. Nordsøfonden finder resultatet positivt. Især bør det fremhæves, at der er opnået enighed om stemmeregler, der kan bidrage til et effektivt samarbejde, at der er aftalt retningslinjer for finansiel sikkerhedsstillelse i forbindelse med reetableringsfasen, og at myndighederne (Energistyrelsen) fremover deltager som observatør i de besluttende organer i DUC. Nordsøfonden prioriterer aktiv deltagelse i DUC-samarbejdet højt for derigennem at kunne medvirke til at sikre et fortsat højt aktivitetsniveau med optimal udnyttelse af alle partneres tekniske kompetencer alt for at øge olieindvindingen fra Eneretsbevillingens område. I slutningen af året blev et nyt arbejdsprogram for de kommende års efterforskning i Eneretsbevillingens område godkendt af myndighederne. Der er tale om en væsentlig forøgelse af efterforskningsaktiviteterne i Eneretsbevillingens område, og Nordsøfonden ser frem til at følge resultatet heraf i de kommende år. Der er i løbet af 2012 etableret en projektmodnings-proces i DUC, der i stort omfang svarer til partnernes interne processer. Nordsøfonden forventer, at det vil medvirke til at fremme beslutningsprocesserne i forbindelse med igangsættelse af nye investeringer. Nordsøfonden vil fortsætte med at arbejde for at støtte og styrke DUC s videre arbejde med indvindingsforbedrende metoder som vandinjektion, CO 2 -injektion og generel optimering af udnyttelsen af reservoirerne. Det er væsentligt at opnå størst mulig produktion fra eksisterende brønde ved anvendelse af best in class brønd-, reservoir- og produktionsoptimeringsmetoder, således at der sikres maksimal samlet indvinding fra felterne. DUC har i efteråret 2012 vedtaget den største investering siden fase 4 af udbygningen af Halfdan feltet i Tyra Sydøst udbygningsplanen omfatter produktion af omkring 50 mio. tønder olieækvivalenter, og medfører investeringer på samlet set 5 mia. kr. i brønde og en ny ubemandet produktionsplatform, der skal bygges af et nordjysk firma. Nordsøfonden finder det positivt, at danske leverandører er konkurrencedygtige i et sådant internationalt marked. Det forventes, at produktionen fra de nye faciliteter påbegyndes i starten af Nordsøfondens indsatsområder Der er mere at komme efter i den danske kalk Der er store teknologiske, økonomiske og tidsmæssige udfordringer ved at producere olie og gas fra den tætte danske kalk i undergrunden. Erfaringer fra tilsvarende forhold i verden er få, og de resultater, der er opnået indtil nu, har krævet løbende udvikling og afprøvning af nye og utraditionelle teknologier. Den potentielle værdiforøgelse for staten er så stor, at alle muligheder må afprøves. Selv med den nuværende forventede totale olieindvinding fra de danske kalkfelter vil der blive efterladt i størrelsesordenen 70 % af den tilstedeværende olie i disse felter, når produktionen ophører. En forøgelse af indvindingen fra DUC s felter med bare ét procent 10 Ledelsesberetning

12 point svarer til, at der kan produceres omkring 100 mio. tønder olie mere eller næsten yderligere to års produktion på nuværende niveau. Nordsøfonden støtter aktivt, at olieselskaberne samarbejder om disse udfordringer. Danske kalkfelter Forskningsprogrammet er etableret af Energistyrelsen og det Norske Petroleums Direktorat. Målet med forskningsprogrammet er at finansiere forskning, der kan øge indvindingen fra eksisterende kalkfelter i Nordsøen og minimere omkostningerne ved produktionen. Nordsøfonden har påtaget sig sekretariatsfunktionen for Joint Chalk Research 7. I løbet af det første år har forskningsprogrammet igangsat mere end 10 projekter, der er helt eller delvist finansieret af Joint Chalk Research 7. Et af forskningsprojekterne har som mål at udarbejde en standard for analyser i meget tæt kalk. Standardiseringen af analyserne kan bane vej for yderligere indvinding i randområderne af de eksisterende felter. Ny viden og nye indvindingsteknologier kan øge indvindingen I olieindustriens fælles kalkforskningsprojekt Joint Chalk Research 7 deltager 10 olieselskaber, der producerer fra kalken i den norske og danske sektor, aktivt og støtter ny forskning og udvikling målrettet mod øget indvinding af disse meget store forekomster af olie fra tætte kalkreservoirer i Nordsøen. Dette er et eksempel på et konstruktivt samarbejde, hvor der skabes nye resultater ved tværgående udnyttelse af selskabernes forskellige tekniske ekspertiser. Endvidere gennemføres nogle projekter i samarbejde med universiteter. Nordsøfonden har sammen med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) taget initiativ til, at der er i 2011 blev etableret et projekt om Det Jurassiske Petroleums System i den danske del af Centralgraven med deltagelse af otte internationale olieselskaber. Inden for projektet har GEUS igangsat en række aktiviteter, der samler tilgængelige data og derved skaber et opdateret og gennemarbejdet overblik over disse geologiske aflejringer, der omfatter såvel kildebjergarter som sandstensreservoirer. GEUS er ansvarlig for integreringen af de mange forskellige datatyper og analysemetoder. Intentionen er gennem øget viden og forståelse blandt de deltagende selskaber at fastholde interessen for efterforskning i disse dybe aflejringer i Danmark. Gennem projektet er alle anvendte data og tolkninger gjort tilgængelige for de deltagende selskaber, og der er skabt betydelig ny viden om sedimenternes aflejringsmønstre samt hydrokarbonernes migrationsruter og modenhed. Det er Nordsøfondens forventning, at dette projekt Ledelsesberetning 11

13 kan bidrage til væsentlig øget interesse for de dybereliggende forekomster af olie og gas i Danmark. DUC vurderer i øjeblikket mulighederne for at anvende såkaldte Enhanced Oil Recovery teknikker (EOR). En af de EOR teknikker, der vurderes, er injektion af CO 2 sammen med det vand, der allerede injiceres. CO 2 gassen kan ofte gøre olien mere letflydende og kan derfor bane vejen for, at en større del af olien kan indvindes. Væsentlige elementer i overvejelserne er adgangen til og prisen på CO 2 gas. Nordsøfonden er i kraft af DUC-partnerskabet med til at etablere et nyt dansk forskningscenter møntet på at forbedre indvinding og produktion fra den danske sokkel, som annonceret af klima-, energiog bygningsministeren og DUC-partnerskabet i februar Nordsøfonden vil arbejde for, at dette forskningscenter opbygger en høj faglig standard og dermed i samarbejde med danske og udenlandske forskningscentre kan bidrage til etableringen af en langsigtet strategi for optimering af udnyttelsen af ressourcerne i den danske del af Nordsøen. Der er andet end kalken at komme efter Et interessant aspekt ved de kommende boringer er den store spændvidde i efterforsknings- og vurderingsmål lige fra ca. 500 mio. år gamle skifre til få mio. år gamle sandsten altså også andre spændende muligheder end de traditionelle kalklag, som hidtil har været ophav til de fleste danske olieog gasfelter. Blandt de nye efterforskningsmål, som kan vise sig at få meget stor betydning for fremtidig kulbrinteproduktion i Danmark, bør særligt to nævnes: Farsund tight oil De sen jurassiske moderbjergarter til olien i de danske felter består af en mange hundrede meter tyk sekvens af sorte skifre med vekslende tynde lag af dolomitter, siltsten og sandsten. I enkelte boringer er der foretaget egentlig prøveproduktion fra tynde intervaller af moderbjergarten med positive resultater. De tilstedeværende olievolumener i moderbjergarten i Centralgraven er anseelige og det antages, at en ikke ubetydelig del af olien findes i lag og sprækkesystemer med forbedrede reservoiregenskaber (sweet spots) det vil sige med forøget gennemstrømmelighed for olie. Hvis det viser sig, at blot en lille del af denne olie kan indvindes kommercielt, vil det betyde, at der kan produceres yderligere meget store olievolumener fra den danske del af Nordsøen. Skifergas Skifergaspotentialet undersøges aktivt i Danmark og resten af Europa. I første omgang skal der udføres en efterforskningsboring i Nordjylland for at undersøge om der i undergrunden findes skifer, som indeholder metangas. Såfremt der findes skifergas, skal det vurderes, hvorvidt det er både økonomisk muligt og miljømæssigt forsvarligt at indvinde gassen. Såfremt udfaldet af vurderingen er positivt, kan denne naturgasproduktion blive et vigtigt bidrag til den danske energiforsyning i fremtiden. De senere års olie- og gasfund Broder Tuck, Lille John, Solsort og Hibonite er alle fund i andre lag end de traditionelle kalklag, hvilket bekræfter, at der er reelle muligheder uden for kalken. 12 Ledelsesberetning

14 Optimal udnyttelse af infrastruktur Nordsøfonden har via sin brede deltagelse i licenserne kendskab til de mange licensgruppers aktiviteter og planer og kan herigennem bidrage til koordinering og udnyttelse af viden om efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Dette er til gavn for den samlede viden om undergrunden og kan samtidig give et væsentligt bidrag til licensgruppernes beslutningsgrundlag. Mange af de eksisterende produktionsanlæg i den danske del af Nordsøen er ældre, og produktionen fra disse er faldende. Der er derfor kapacitet i den eksisterende infrastruktur til at tilkoble nye fund. Samtidig er den eksisterende infrastruktur vedligeholdelseskrævende og har derfor en begrænset økonomisk levetid, medmindre udnyttelsesgraden øges. Nordsøfonden ser det derfor som et væsentligt indsatsområde at arbejde for optimal udnyttelse af den eksisterende infrastruktur bl.a. gennem tilkobling af nye fund til eksisterende produktionsanlæg. Da flere af de nye fund tillige har en størrelse, der gør, at de ikke kan finansiere en selvstændig uafhængig infrastruktur, er det tillige nødvendigt for at sikre en optimal ressourceudnyttelse på dansk sokkel, at disse nye fund bliver sat i produktion via den eksisterende infrastruktur. Nordsøfondens fremtidige organisation og rammer Ved kongelig resolution blev ressortansvaret for Nordsøfonden og Nordsøenheden med tilhørende lovgivning overført fra klima-, energi- og bygningsministeren til erhvervs- og vækstministeren per 14. november Resortomlægningen skete som følge af Energinet.dk s certificering som transmissionssystemoperatør for el og naturgas, der forudsatte at klima-, energi- og bygningsministeren blev afskåret fra at kontrollere og udøve rettigheder over naturgasproducerende organisationer, hvilket Nordsøfonden blev ved indtræden i DUC i juli I forbindelse med omlægningen er det fundet hensigtsmæssigt, at Nordsøfondens organisation og rammebetingelser tilpasses i lyset af fondens voksende kommercielle rolle, således at Nordsøfonden fremover kan sikre, at statens langsigtede interesser vedrørende olie- og gasaktiviteterne i Danmark understøttes bedst muligt. Det forventes, at eventuelle ændringer i lovgrundlaget for Nordsøfonden som følge af tilpasningen kan medtages i lovprogrammet 2013/14. Regnskabsberetning Nordsøfondens andel af produktionen i DUC efter indtræden pr. 9. juli 2012 udgjorde 5,6 mio. tønder olie svarende til tønder/dag og samlet 401 mio. m 3 gas. Med en gennemsnitlig Brent oliepris i andet halvår 2012 på USD 110 per tønde blev den samlede omsætning på 4,6 mia. kr. Nordsøfondens andel af DUC s produktionsomkostninger udgjorde 546 mio. kr. og andelen af investeringer i produktionsboringer mm. beløb sig til 201 mio. kr. Der er i perioden fra 9. juli og til udgangen af 2012 afsluttet to produktionsboringer i DUC. Nordsøfonden har udenfor DUC anvendt 185 mio. kr. på efterforskning i 18 licenser. Hertil kommer nedskrivninger vedrørende tidligere aktiverede efterforskningsboringer med 84 mio. kr. Der blev i 2012 gennemført to efterforskningsboringer i de licenser, uden for DUC, Nordsøfonden deltager i. Ledelsesberetning 13

15 I regnskabet indgår endvidere aktuelle selskabs- og kulbrinteskatter med 2,3 mia. kroner for året Herudover er der overført 550 mio. kr. i udbytte til staten. I alt en pengestrøm på 2,7 mia. kr. til staten. Efterforskning i 2012 Ved udgangen af 2012 havde Nordsøfonden en 20 % andel i 17 licenser, såvel i Nordsøen som på land og i de indre danske farvande se nærmere på licenskortene på modsatte side og i omslaget bagest. På side er der ligeledes vist en oversigt over de olieselskaber, som Nordsøfonden samarbejder med i licenserne og en angivelse af, hvilket selskab operatøren der leder arbejdet i den pågældende licensgruppe. Det nye oliefund i efterforskningsboringen Hibonite-1 er den mest interessante aktivitet i Hibonite oliefundet (Licens 5/06) Boringen af efterforskningsbrønden Hibonite-1 blev påbegyndt den 5. september Boringen, der er lokaliseret ca. 7 km nord fra Ravn oliefundet, 20 km syd for Syd Arne feltet og 25 km nordvest for Valdemar feltet i den danske del af Nordsøen, blev boret med henblik på at undersøge muligheden for tilstedeværelsen af olie i dybtliggende sen Jurassiske sandsten i den kortlagte Hibonite struktur i lighed med det nærliggende Ravn oliefund. Mod slutningen af oktober 2012 nåede man toppen af det forventede Jurassiske sandstensreservoir, hvorefter hele reservoirsekvensen blev kerneboret og logget, tryktestet og prøvetaget, inden boringen blev boret til en slutdybde af meter vertikalt under havniveau i lerskifer af Jura alder. På baggrund af tilstedeværelse af olie i sandstensreservoiret blev det herefter besluttet at gennemføre et større prøveproduktionsprogram, som blev afsluttet i januar For nærmere at vurdere udstrækningen af oliefundet blev der udført to sidespor, Hibonite-1A og Hibonite-1B. Begge boringer bekræftede tilstedeværelsen af olieholdige sandstensreservoirer af sen Jurassisk alder. Operatøren Winthershall s foreløbige skøn indikerer tilstedeværende olievolumener på i størrelsesordenen 100 mio. tønder. Resultaterne og de indhøstede erfaringer fra det omfattende prøveproduktionsprogram vil ikke alene blive brugt til vurderingen af oliefundet i Hibonite, men vil også blive brugt i forbindelse med vurderingen af kommercialiteten af det nærliggende Ravn oliefund. Seismisk dataindsamling Der er i årets løb indsamlet 2D landseismiske data i licenserne 1/08, 1/09 og 2/09. I alt er der indsamlet ca. 350 linjekilometer. Endvidere er der hen over årsskiftet 2012/2013 indsamlet 3D seismiske data i et 75 km 2 område i licens 1/09 i den centrale del af Jylland. Felsted-1 boringen (Licens 1/05) Efterforskningsboringen Felsted-1 på land sydvest for Aabenraa i Jylland blev afsluttet ultimo januar Boringen fandt de forventede dolomitlag af sen Perm (Zechstein) alder. Reservoirlagene viste sig dog at indeholde hovedsageligt kvælstof (nitrogen) med blot små mængder naturgas. Boringen er lukket permanent, og licensen er tilbageleveret i Luna-1 boringen (Licens 1/11) Efterforskningsboringen Luna-1 blev påbegyndt medio februar 2012 og afsluttet ultimo marts Ledelsesberetning

16 Nordsøfondens licensdeltagelse vest for 6 15 Ø Licencer med 20 % deltagelse af Nordsøfonden 6 15' Ø A.P. Møller - Mærsk eneretsbevilling med 20 % deltagelse af Nordsøfonden fra 9 juli 2012 Licenser uden deltagelse af Nordsøfonden 1/12 7/06 1/06 1/06 9/06 3/09 4/98 4/06a 4/06b 5/06 8/06b 8/06a 12/06 April 2013 Ledelsesberetning 15

17 Brønden blev boret i samarbejde med licens 2/05 øst for Centralgraven i Nordsøen. Luna-1 blev boret som en lodret boring og sluttede i vulkanske konglomerater af sandsynlig tidlig Perm (Rotliegendes) alder. Der blev taget en borekerne, udboret sidevægskerner og foretaget omfattende målinger. Boringen fandt ikke kulbrinter. Boringen er lukket permanent, og licensen er tilbageleveret i januar Vurderingsaktiviteter Ravn fundet (Licens 5/06) Der er i 2012 arbejdet videre med afklaring af oliefundets mulige kommercialitet, herunder ikke mindst mulige evakueringsløsninger for olie- og gasproduktionen. Blandt andet som følge af det positive resultat af Hibonite-1 efterforskningsboringen, jf. ovenfor, forventes det, at konsortiet erklærer Ravn oliefundet kommercielt og dermed forpligter sig til udbygning heraf. Solsort fundet (Licens 3/09 og 4/98) Der har været arbejdet intensivt med analyser og vurderinger af resultaterne fra Solsort oliefundet, der blev gjort i 2010 i sandstenslag af tidlig Tertiær alder. I 2012 har partnerne fortsat vurderingerne af resultaterne fra Solsort-1 boringerne og planlagt boringen af Solsort-2 vurderingsbrønden, der er nødvendig for, at beslutningen om en kommerciel udnyttelse af oliefundet kan træffes på det bedst mulige grundlag og for at kunne beslutte det mest optimale udbygningskoncept. Solsort-2 brønden forventes påbegyndt i sidste halvår af Broder Tuck gaskondensatfundet (Licens 12/06) I årets løb er der afsluttet en fundevalueringsrapport med et reserveestimat på ca. 5 mia. m 3 gas og 6,6 mio. tønder kondensat. Yderligere vurderingsarbejder, der skal afgøre, om fundet kan udnyttes kommercielt, pågår. Lille John oliefundet (Licens 12/06) I årets løb er der afsluttet en fundevalueringsrapport med et reserveestimat for det Miocæne oliefund i Lille John på 35 mio. tønder olie. Yderligere vurderingsarbejder, herunder planlægningen af en vurderingsboring, der skal afgøre, om fundet kan udnyttes kommercielt, pågår. Svane gasfundet (Licens 4/98) Efter at operatøren DONG og partnerne var nået til den konklusion, at en Svane-2 vurderingsboring ikke teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne bores i en overskuelig fremtid, meddelte Energistyrelsen, at Svane-delen af licensen ville udløbe ved årsskiftet , uden at Svane-2 boringen blev gennemført. Svane-delen af licensen udløb således ved årsskiftet, mens Solsort-delen af licensen blev forlænget. Efterforskningsaktiviteter i 2013 Nordsøfonden vil forsat bruge sin særlige status som deltager i alle nyere licenser i Danmark samt partner i DUC til at fremme koordinering og optimering af aktiviteterne på tværs af de enkelte licenser og arbejde for en økonomisk effektiv og innovativ efterforskningsindsats. På baggrund af de seneste års mange nye olie- og gasfund i den danske del af Nordsøen og med det nuværende olieprisniveau er der fortsat stor interesse for yderligere efterforskning. Aktivitetsniveauet forventes derfor fortsat at være højt i 2013 i de efterforskningslicenser, som Nordsøfonden deltager i, 16 Ledelsesberetning

18 bl.a. med gennemførelse af to-tre efterforskningsog vurderingsboringer i løbet af Samlet forventes det, at Nordsøfonden deltager med en 20 % andel i efterforsknings- og vurderingsaktiviteter i 2013, der alt i alt beløber sig til omkring 1,3 mia. kr. (100 % basis). I forbindelse med afslutningen af serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding i februar i år blev konklusionen, at licenser omfattet af de gamle skatteregler (licenser fra før 2004) overføres til de skatteregler, der gælder for licenser udstedt efter Beskatningen af kommende licenser ændres ikke i forhold til nugældende kulbrinteskatteregler, og der er dermed skabt klarhed over de økonomiske vilkår for de kommende licenser. Det forventes, at 7. udbudsrunde gennemføres i 2013/2014. Med de fund, der er gjort i de i 6. udbudsrunde tildelte licenser, er potentialet i dansk Nordsø dokumenteret, og Nordsøfonden ser derfor frem til at deltage i arbejdet i de licenser, der tildeles i 7. runde. Forventninger til 2013 resultatet I DUC forventes en olieproduktion noget under niveauet i 2012 som følge af felternes naturlige produktionsfald. Gasproduktionen i 2013 forventes tilsvarende noget lavere end i Investeringer i DUC forventes at stige væsentligt, bl.a. som følge af Tyra Sydøst udbygningsplanen. Derudover forventes fortsat stigende omkostninger til brøndvedligehold og produktionsoptimering. Uden for DUC-området forventes der boret 1 vurderingsboring samt en til to efterforskningsboringer. Alt i alt forventer Nordsøfonden, ved nuværende oliepriser, et resultat på 1-2 mia kr., væsenligt over 2012, hvor Nordsøfonden alene deltog i DUC i et halvt år. Ledelsesberetning 17

19 Indtræden i DUC pr. 9. juli regnskabsmæssige forhold Overdragelsen af 20 % statsandelen er en del af aftalen om forlængelse af Eneretsbevillingen (Nordsøaftalen fra 2003). Den for Nordsøfonden vederlagsfrie overdragelse skete ved udløbet af den oprindelige koncessionsperiode den 8. juli Fra og med 9. juli 2012 har der derfor været aktiv statsdeltagelse med Nordsøfonden som partner i DUCarbejdsfællesskabet. I forbindelse med Nordsøfondens indtræden i DUC skal de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes i Nordsøfondens regnskab, og der er etableret en regnskabsmæssig åbningsbalance for de ved fondens indtræden overtagne aktiver og forpligtelser. Nordsøfonden har ved indregning anvendt den såkaldte overtagelsesmetode regnskabsmæssigt, jf. årsregnskabslovens , og hermed indarbejdet den overdragne andel i fondens regnskab ved at opgøre den overtagne 20 % andel af aktiver og forpligtelser til en forsigtigt opgjort dagsværdi. Den foretagne værdiansættelse til dagsværdi er baseret på en forsigtig, men realistisk opgørelse af de værdier, der blev overtaget pr. 9. juli 2012 og afspejler forventet produktion og udgifter fra de anlæg, der var i drift på indtrædelsestidspunktet frem til koncessionens udløb i 2042, såfremt der ikke investeres yderligere. Produktion herudover, som følge af yderligere investeringer, som Nordsøfonden bidrager økonomisk til via deltagelse i DUC, indregnes fremadrettet i regnskabet efter gængs praksis i forbindelse med afholdelse af udgifterne og er derfor ikke medtaget i åbningsbalancen. Værdi af 20 % statsandelen (2012-priser) Nutidsværdi for staten før skat af den forventede fremtidige indtjening fratrukket udgifter til reetablering Nutidsværdi af forventede fremtidige skattebetalinger Nutidsværdi for Nordsøfonden De parametre, som indgår i værdiansættelsen, ligger inden for det interval, der normalt anvendes i branchen, men i den lave ende af intervallet for de væsentligste. Parametrene indbefatter bl.a. følgende: Olie- og gaspris Inflationssats USD kurs Diskonteringssats Estimeret omkostningsprofil Reserveestimater (produktionsprofil) Reetableringstidspunkt og omkostninger Effektiv skatteprocent 22,6 mia. kr. 13,8 mia. kr. 8,8 mia. kr. Værdiansættelsen er forbundet med væsentlig usikkerhed. Størst usikkerhed ved værdiansættelsen knytter sig til reserveestimatet (produktionsprofilen). Sammenhængen mellem parametrene er kompleks, og en ændring af en enkelt af ovenstående vil påvirke andre (eksempelvis vil olieprisen påvirke reserveestimater, produktionsprofilen, reetableringstidspunkt m.v.). Selv ved ændring af de mindre væsentlige parametre vil der være flere afledte effekter. F.eks. vil alene æn- 18 Ledelsesberetning

20 dring af USD kursen med 10 % medføre ændring af nutidsværdien for Nordsøfonden med ca. 10 % - men kun forudsat, at alt andet er lige. Det er alene statsandelen af værdiskabelsen efter 9. juli 2012, der indregnes i Nordsøfondens balance i forbindelse med fondens indtræden i DUC. På baggrund af den foretagne dagsværdiansættelse af nutidsværdien for Nordsøfonden på de angivne 8,8 mia. kr. er følgende regnskabsposter indregnet i Nordsøfondens balance pr. 9. juli Regnskabsmæssig åbningsbalance mio. kr. Reservedelslager mv. 112 Igangværende arbejder pr. 8. juli Anlægsaktiver Skatteaktiv - reetablering Reetableringsforpligtigelse Udskudt skat Egenkapital tilskud i alt Illustrationen viser DUC s samlede produktion og produktionsværdi historisk. Værdiskabelsen for staten i perioden , i form af overskudsdeling som følge af indgåelse af 2003-aftalen, medregnes ikke i Nordsøfondens åbningsbalance. NORDSØAFTALEN Overskudsdeling Aktiv statsdeltagelse Kilde til produktion: Energistyrelsen 2042 Ledelsesberetning 19

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøfonden

Årsrapport 2013. Nordsøfonden Årsrapport 2013 Nordsøfonden Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 7 Regnskabspraksis 21 Regnskab 27 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden

Årsrapport 2014. Nordsøfonden Nordsøenheden Årsrapport 2014 Nordsøfonden Nordsøenheden Årsrapporten for 2014 omhandler i modsætning til tidligere år både Nordsøfonden og Nordsøenheden. Nordsøfonden ejer statens andele i danske olie- og gaslicenser.

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere