Årsrapport Nordsøfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2012. Nordsøfonden"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Nordsøfonden

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Nordsøfonden 3 Nordsøfondens hovedtal 5 Ledelsesberetning 8 Regnskabspraksis 22 Regnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 31. december 30 Pengestrømsopgørelse 32 Noter til årsregnskabet 33 Påtegninger og erklæring 41 Licensoversigt 48 Dansk licensområde, se omslag bagerst 1

3 2

4 Oplysninger Nordsøfonden Amaliegade 45, 1. sal 1256 København K Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr: Hjemstedskommune: København Regnskabsperiode: 1. januar december 2012, 7. regnskabsår Direktion: Revision: Peter Helmer Steen Rigsrevisionen (ekstern revisor) og PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (intern revisor) Fotos: Forside: Ulf Lægreid, Bayerngas Side 6: Maersk Oil Øvrige billeder: Nordsøfonden 3

5 4

6 Nordsøfonden hovedtal mio. kr. 2012* ) Olieproduktion i tønder pr. dag, i gennemsnit (afrundet) Gasproduktion i millioner m 3 pr. dag 2, Gennemsnitlig oliepris for året (Brent) kr Nettoomsætning Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Efterforskningsaktiviteter Årets resultat Investering i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Betalte skatter Overført til staten *) afspejler indtræden i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) pr. 9. juli 2012 Hovedtal 5

7 6 Ledelsesberetning

8 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 7

9 Ledelsesberetning Nordsøfonden 2012 Vision 2012 var et år med et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i Nordsøfonden. De største og væsentligste aktiviteter omfatter: Forberedelser til og indtræden som aktiv statsdeltager i DUC Hibonite oliefund i licens 5/06 Forberedelse af skifergasboring i Nordjylland Ressortomlægning og tilpasning af Nordsøfondens fremtidige rammer Lige fra Nordsøfondens oprettelse i 2005 har der været arbejdet hen imod fondens indtræden i DUC, og i løbet af foråret 2012 var Nordsøfonden klar til de nye og omfattende opgaver, der følger af indtræden som aktiv statsdeltager i DUC. Nordsøfonden har bl.a. skullet etablere egne salgsaftaler for fondens andel af olie- og gasproduktionen, arrangere forsikringsdækning samt forhandle ny samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement) for DUC-partnerskabet. Den 9. juli 2012 blev Nordsøfonden DUC-partner og forløbet herefter har været hektisk, men uden større uforudsete overraskelser. Administrative rutiner, herunder interne godkendelsesprocedurer, salgsaftaler mm. er implementeret således, at Nordsøfonden til fulde har kunnet opfylde dels forpligtigelser som DUC-partner, dels gennemføre fondens olie- og gassalg, der varetages uafhængigt af de øvrige DUCpartnere. At arbejde for en langsigtet, idérig og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark. Mission At skabe mulighed for et højt økonomisk udbytte for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. At sikre, at fonden er en aktiv og kompetent samarbejdspartner, der fremmer en sammenhængende og omkostningsbevidst efterforskning og produktion. 8 Ledelsesberetning

10 Om Nordsøfonden Nordsøfonden deltager på statens vegne som ikkeoperativ partner med 20 % i alle nyere danske licenser samt fra 9. juli 2012 i Dansk Undergrunds Consortium. Fonden er som den eneste deltager med i alle disse licenser og spiller derfor en central rolle i forhold til at fastholde viden i Danmark samt sikre videndeling på tværs af de mange licensgruppers aktiviteter. Nordsøfonden er med til at træffe tekniske, økonomiske, juridiske og kommercielle beslutninger, der er af stor betydning for investeringer og indtægter både for de involverede olie- og gasselskaber og for det danske samfund som helhed. Nordsøfonden øger værdiskabelsen Der er stadig meget mere olie og gas i Danmarks undergrund! Opgaven er at gøre kagen større på en fremsynet og innovativ måde. Dette skal ske ved langsigtede og innovative projekter i de eksisterende og fundne felter og ved, at der samtidig efterforskes bredt og effektivt efter mere olie og gas, således at den totale produktion, og dermed værdiskabelse, fra Nordsøen over tid forøges. Der er fortsat massive indtægter for Danmark at hente i undergrunden, og arbejdet med olien og gassen skaber mange arbejdspladser og bidrager til at opretholde en høj levestandard. Nordsøfonden miljø, sikkerhed og samfundsansvar Årsregnskabsloven fastlægger, at store klasse C selskaber skal supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar, såfremt virksomheden har etableret politikker herfor. Idet Nordsøfonden ikke har vedtaget deciderede målbare politikker for samfundsansvar, har Nordsøfonden efter årsregnskabsloven ikke en politik og derfor indeholder årsrapporten ikke en særskilt redegørelse for samfundsansvar. Med de begrænsede ressourcer Nordsøfonden har til rådighed, prioriteres det højt, via deltagelse i licensernes styrende organer, aktivt at påvirke operatørerne i de licenser, fonden deltager i, til at fokusere på sikkerheds-, miljø- og energiforhold. Olieindvindingen fra felter på dansk område skal ske med anvendelse af løsninger, der er best practise, således at miljøbelastningen minimeres og uheld elimineres. Nordsøfonden finder det er af væsentlig betydning, at der arbejdes med udvikling af forbedrede indvindingsmetoder, og at dansk forskning i indvinding fra tætte kalklag prioriteres. Fonden støtter derfor aktivt sådanne initiativer. Nordsøfonden bestræber sig på at drive sin virksomhed på en forsvarlig måde og leve op til lovgivningen inden for de områder, der udøves virksomhed i. Nordsøfonden har alene aktiviteter i Danmark, hvor der er etableret lovgivning for blandt andet sikkerhed og miljø, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption. De licenser, Nordsøfonden deltager i, er alle underlagt dansk lovgivning. Nordsøfonden er ikke operatør i nogen af licenserne og forestår dermed ikke den daglige drift. For yderligere information om Nordsøfonden mm. henvises til nordsoefonden.dk. Ledelsesberetning 9

11 Nordsøfondens deltagelse i DUC De fire partnere i DUC (A. P. Møller, Shell, Chevron og Nordsøfonden) nåede i juli 2012 til enighed om en ny samarbejdsaftale (Joint Operating Agreement), der trådte i kraft den 9. juli 2012 efter udløbet af den hidtidige koncessionsperiode. Nordsøfonden finder resultatet positivt. Især bør det fremhæves, at der er opnået enighed om stemmeregler, der kan bidrage til et effektivt samarbejde, at der er aftalt retningslinjer for finansiel sikkerhedsstillelse i forbindelse med reetableringsfasen, og at myndighederne (Energistyrelsen) fremover deltager som observatør i de besluttende organer i DUC. Nordsøfonden prioriterer aktiv deltagelse i DUC-samarbejdet højt for derigennem at kunne medvirke til at sikre et fortsat højt aktivitetsniveau med optimal udnyttelse af alle partneres tekniske kompetencer alt for at øge olieindvindingen fra Eneretsbevillingens område. I slutningen af året blev et nyt arbejdsprogram for de kommende års efterforskning i Eneretsbevillingens område godkendt af myndighederne. Der er tale om en væsentlig forøgelse af efterforskningsaktiviteterne i Eneretsbevillingens område, og Nordsøfonden ser frem til at følge resultatet heraf i de kommende år. Der er i løbet af 2012 etableret en projektmodnings-proces i DUC, der i stort omfang svarer til partnernes interne processer. Nordsøfonden forventer, at det vil medvirke til at fremme beslutningsprocesserne i forbindelse med igangsættelse af nye investeringer. Nordsøfonden vil fortsætte med at arbejde for at støtte og styrke DUC s videre arbejde med indvindingsforbedrende metoder som vandinjektion, CO 2 -injektion og generel optimering af udnyttelsen af reservoirerne. Det er væsentligt at opnå størst mulig produktion fra eksisterende brønde ved anvendelse af best in class brønd-, reservoir- og produktionsoptimeringsmetoder, således at der sikres maksimal samlet indvinding fra felterne. DUC har i efteråret 2012 vedtaget den største investering siden fase 4 af udbygningen af Halfdan feltet i Tyra Sydøst udbygningsplanen omfatter produktion af omkring 50 mio. tønder olieækvivalenter, og medfører investeringer på samlet set 5 mia. kr. i brønde og en ny ubemandet produktionsplatform, der skal bygges af et nordjysk firma. Nordsøfonden finder det positivt, at danske leverandører er konkurrencedygtige i et sådant internationalt marked. Det forventes, at produktionen fra de nye faciliteter påbegyndes i starten af Nordsøfondens indsatsområder Der er mere at komme efter i den danske kalk Der er store teknologiske, økonomiske og tidsmæssige udfordringer ved at producere olie og gas fra den tætte danske kalk i undergrunden. Erfaringer fra tilsvarende forhold i verden er få, og de resultater, der er opnået indtil nu, har krævet løbende udvikling og afprøvning af nye og utraditionelle teknologier. Den potentielle værdiforøgelse for staten er så stor, at alle muligheder må afprøves. Selv med den nuværende forventede totale olieindvinding fra de danske kalkfelter vil der blive efterladt i størrelsesordenen 70 % af den tilstedeværende olie i disse felter, når produktionen ophører. En forøgelse af indvindingen fra DUC s felter med bare ét procent 10 Ledelsesberetning

12 point svarer til, at der kan produceres omkring 100 mio. tønder olie mere eller næsten yderligere to års produktion på nuværende niveau. Nordsøfonden støtter aktivt, at olieselskaberne samarbejder om disse udfordringer. Danske kalkfelter Forskningsprogrammet er etableret af Energistyrelsen og det Norske Petroleums Direktorat. Målet med forskningsprogrammet er at finansiere forskning, der kan øge indvindingen fra eksisterende kalkfelter i Nordsøen og minimere omkostningerne ved produktionen. Nordsøfonden har påtaget sig sekretariatsfunktionen for Joint Chalk Research 7. I løbet af det første år har forskningsprogrammet igangsat mere end 10 projekter, der er helt eller delvist finansieret af Joint Chalk Research 7. Et af forskningsprojekterne har som mål at udarbejde en standard for analyser i meget tæt kalk. Standardiseringen af analyserne kan bane vej for yderligere indvinding i randområderne af de eksisterende felter. Ny viden og nye indvindingsteknologier kan øge indvindingen I olieindustriens fælles kalkforskningsprojekt Joint Chalk Research 7 deltager 10 olieselskaber, der producerer fra kalken i den norske og danske sektor, aktivt og støtter ny forskning og udvikling målrettet mod øget indvinding af disse meget store forekomster af olie fra tætte kalkreservoirer i Nordsøen. Dette er et eksempel på et konstruktivt samarbejde, hvor der skabes nye resultater ved tværgående udnyttelse af selskabernes forskellige tekniske ekspertiser. Endvidere gennemføres nogle projekter i samarbejde med universiteter. Nordsøfonden har sammen med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) taget initiativ til, at der er i 2011 blev etableret et projekt om Det Jurassiske Petroleums System i den danske del af Centralgraven med deltagelse af otte internationale olieselskaber. Inden for projektet har GEUS igangsat en række aktiviteter, der samler tilgængelige data og derved skaber et opdateret og gennemarbejdet overblik over disse geologiske aflejringer, der omfatter såvel kildebjergarter som sandstensreservoirer. GEUS er ansvarlig for integreringen af de mange forskellige datatyper og analysemetoder. Intentionen er gennem øget viden og forståelse blandt de deltagende selskaber at fastholde interessen for efterforskning i disse dybe aflejringer i Danmark. Gennem projektet er alle anvendte data og tolkninger gjort tilgængelige for de deltagende selskaber, og der er skabt betydelig ny viden om sedimenternes aflejringsmønstre samt hydrokarbonernes migrationsruter og modenhed. Det er Nordsøfondens forventning, at dette projekt Ledelsesberetning 11

13 kan bidrage til væsentlig øget interesse for de dybereliggende forekomster af olie og gas i Danmark. DUC vurderer i øjeblikket mulighederne for at anvende såkaldte Enhanced Oil Recovery teknikker (EOR). En af de EOR teknikker, der vurderes, er injektion af CO 2 sammen med det vand, der allerede injiceres. CO 2 gassen kan ofte gøre olien mere letflydende og kan derfor bane vejen for, at en større del af olien kan indvindes. Væsentlige elementer i overvejelserne er adgangen til og prisen på CO 2 gas. Nordsøfonden er i kraft af DUC-partnerskabet med til at etablere et nyt dansk forskningscenter møntet på at forbedre indvinding og produktion fra den danske sokkel, som annonceret af klima-, energiog bygningsministeren og DUC-partnerskabet i februar Nordsøfonden vil arbejde for, at dette forskningscenter opbygger en høj faglig standard og dermed i samarbejde med danske og udenlandske forskningscentre kan bidrage til etableringen af en langsigtet strategi for optimering af udnyttelsen af ressourcerne i den danske del af Nordsøen. Der er andet end kalken at komme efter Et interessant aspekt ved de kommende boringer er den store spændvidde i efterforsknings- og vurderingsmål lige fra ca. 500 mio. år gamle skifre til få mio. år gamle sandsten altså også andre spændende muligheder end de traditionelle kalklag, som hidtil har været ophav til de fleste danske olieog gasfelter. Blandt de nye efterforskningsmål, som kan vise sig at få meget stor betydning for fremtidig kulbrinteproduktion i Danmark, bør særligt to nævnes: Farsund tight oil De sen jurassiske moderbjergarter til olien i de danske felter består af en mange hundrede meter tyk sekvens af sorte skifre med vekslende tynde lag af dolomitter, siltsten og sandsten. I enkelte boringer er der foretaget egentlig prøveproduktion fra tynde intervaller af moderbjergarten med positive resultater. De tilstedeværende olievolumener i moderbjergarten i Centralgraven er anseelige og det antages, at en ikke ubetydelig del af olien findes i lag og sprækkesystemer med forbedrede reservoiregenskaber (sweet spots) det vil sige med forøget gennemstrømmelighed for olie. Hvis det viser sig, at blot en lille del af denne olie kan indvindes kommercielt, vil det betyde, at der kan produceres yderligere meget store olievolumener fra den danske del af Nordsøen. Skifergas Skifergaspotentialet undersøges aktivt i Danmark og resten af Europa. I første omgang skal der udføres en efterforskningsboring i Nordjylland for at undersøge om der i undergrunden findes skifer, som indeholder metangas. Såfremt der findes skifergas, skal det vurderes, hvorvidt det er både økonomisk muligt og miljømæssigt forsvarligt at indvinde gassen. Såfremt udfaldet af vurderingen er positivt, kan denne naturgasproduktion blive et vigtigt bidrag til den danske energiforsyning i fremtiden. De senere års olie- og gasfund Broder Tuck, Lille John, Solsort og Hibonite er alle fund i andre lag end de traditionelle kalklag, hvilket bekræfter, at der er reelle muligheder uden for kalken. 12 Ledelsesberetning

14 Optimal udnyttelse af infrastruktur Nordsøfonden har via sin brede deltagelse i licenserne kendskab til de mange licensgruppers aktiviteter og planer og kan herigennem bidrage til koordinering og udnyttelse af viden om efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark. Dette er til gavn for den samlede viden om undergrunden og kan samtidig give et væsentligt bidrag til licensgruppernes beslutningsgrundlag. Mange af de eksisterende produktionsanlæg i den danske del af Nordsøen er ældre, og produktionen fra disse er faldende. Der er derfor kapacitet i den eksisterende infrastruktur til at tilkoble nye fund. Samtidig er den eksisterende infrastruktur vedligeholdelseskrævende og har derfor en begrænset økonomisk levetid, medmindre udnyttelsesgraden øges. Nordsøfonden ser det derfor som et væsentligt indsatsområde at arbejde for optimal udnyttelse af den eksisterende infrastruktur bl.a. gennem tilkobling af nye fund til eksisterende produktionsanlæg. Da flere af de nye fund tillige har en størrelse, der gør, at de ikke kan finansiere en selvstændig uafhængig infrastruktur, er det tillige nødvendigt for at sikre en optimal ressourceudnyttelse på dansk sokkel, at disse nye fund bliver sat i produktion via den eksisterende infrastruktur. Nordsøfondens fremtidige organisation og rammer Ved kongelig resolution blev ressortansvaret for Nordsøfonden og Nordsøenheden med tilhørende lovgivning overført fra klima-, energi- og bygningsministeren til erhvervs- og vækstministeren per 14. november Resortomlægningen skete som følge af Energinet.dk s certificering som transmissionssystemoperatør for el og naturgas, der forudsatte at klima-, energi- og bygningsministeren blev afskåret fra at kontrollere og udøve rettigheder over naturgasproducerende organisationer, hvilket Nordsøfonden blev ved indtræden i DUC i juli I forbindelse med omlægningen er det fundet hensigtsmæssigt, at Nordsøfondens organisation og rammebetingelser tilpasses i lyset af fondens voksende kommercielle rolle, således at Nordsøfonden fremover kan sikre, at statens langsigtede interesser vedrørende olie- og gasaktiviteterne i Danmark understøttes bedst muligt. Det forventes, at eventuelle ændringer i lovgrundlaget for Nordsøfonden som følge af tilpasningen kan medtages i lovprogrammet 2013/14. Regnskabsberetning Nordsøfondens andel af produktionen i DUC efter indtræden pr. 9. juli 2012 udgjorde 5,6 mio. tønder olie svarende til tønder/dag og samlet 401 mio. m 3 gas. Med en gennemsnitlig Brent oliepris i andet halvår 2012 på USD 110 per tønde blev den samlede omsætning på 4,6 mia. kr. Nordsøfondens andel af DUC s produktionsomkostninger udgjorde 546 mio. kr. og andelen af investeringer i produktionsboringer mm. beløb sig til 201 mio. kr. Der er i perioden fra 9. juli og til udgangen af 2012 afsluttet to produktionsboringer i DUC. Nordsøfonden har udenfor DUC anvendt 185 mio. kr. på efterforskning i 18 licenser. Hertil kommer nedskrivninger vedrørende tidligere aktiverede efterforskningsboringer med 84 mio. kr. Der blev i 2012 gennemført to efterforskningsboringer i de licenser, uden for DUC, Nordsøfonden deltager i. Ledelsesberetning 13

15 I regnskabet indgår endvidere aktuelle selskabs- og kulbrinteskatter med 2,3 mia. kroner for året Herudover er der overført 550 mio. kr. i udbytte til staten. I alt en pengestrøm på 2,7 mia. kr. til staten. Efterforskning i 2012 Ved udgangen af 2012 havde Nordsøfonden en 20 % andel i 17 licenser, såvel i Nordsøen som på land og i de indre danske farvande se nærmere på licenskortene på modsatte side og i omslaget bagest. På side er der ligeledes vist en oversigt over de olieselskaber, som Nordsøfonden samarbejder med i licenserne og en angivelse af, hvilket selskab operatøren der leder arbejdet i den pågældende licensgruppe. Det nye oliefund i efterforskningsboringen Hibonite-1 er den mest interessante aktivitet i Hibonite oliefundet (Licens 5/06) Boringen af efterforskningsbrønden Hibonite-1 blev påbegyndt den 5. september Boringen, der er lokaliseret ca. 7 km nord fra Ravn oliefundet, 20 km syd for Syd Arne feltet og 25 km nordvest for Valdemar feltet i den danske del af Nordsøen, blev boret med henblik på at undersøge muligheden for tilstedeværelsen af olie i dybtliggende sen Jurassiske sandsten i den kortlagte Hibonite struktur i lighed med det nærliggende Ravn oliefund. Mod slutningen af oktober 2012 nåede man toppen af det forventede Jurassiske sandstensreservoir, hvorefter hele reservoirsekvensen blev kerneboret og logget, tryktestet og prøvetaget, inden boringen blev boret til en slutdybde af meter vertikalt under havniveau i lerskifer af Jura alder. På baggrund af tilstedeværelse af olie i sandstensreservoiret blev det herefter besluttet at gennemføre et større prøveproduktionsprogram, som blev afsluttet i januar For nærmere at vurdere udstrækningen af oliefundet blev der udført to sidespor, Hibonite-1A og Hibonite-1B. Begge boringer bekræftede tilstedeværelsen af olieholdige sandstensreservoirer af sen Jurassisk alder. Operatøren Winthershall s foreløbige skøn indikerer tilstedeværende olievolumener på i størrelsesordenen 100 mio. tønder. Resultaterne og de indhøstede erfaringer fra det omfattende prøveproduktionsprogram vil ikke alene blive brugt til vurderingen af oliefundet i Hibonite, men vil også blive brugt i forbindelse med vurderingen af kommercialiteten af det nærliggende Ravn oliefund. Seismisk dataindsamling Der er i årets løb indsamlet 2D landseismiske data i licenserne 1/08, 1/09 og 2/09. I alt er der indsamlet ca. 350 linjekilometer. Endvidere er der hen over årsskiftet 2012/2013 indsamlet 3D seismiske data i et 75 km 2 område i licens 1/09 i den centrale del af Jylland. Felsted-1 boringen (Licens 1/05) Efterforskningsboringen Felsted-1 på land sydvest for Aabenraa i Jylland blev afsluttet ultimo januar Boringen fandt de forventede dolomitlag af sen Perm (Zechstein) alder. Reservoirlagene viste sig dog at indeholde hovedsageligt kvælstof (nitrogen) med blot små mængder naturgas. Boringen er lukket permanent, og licensen er tilbageleveret i Luna-1 boringen (Licens 1/11) Efterforskningsboringen Luna-1 blev påbegyndt medio februar 2012 og afsluttet ultimo marts Ledelsesberetning

16 Nordsøfondens licensdeltagelse vest for 6 15 Ø Licencer med 20 % deltagelse af Nordsøfonden 6 15' Ø A.P. Møller - Mærsk eneretsbevilling med 20 % deltagelse af Nordsøfonden fra 9 juli 2012 Licenser uden deltagelse af Nordsøfonden 1/12 7/06 1/06 1/06 9/06 3/09 4/98 4/06a 4/06b 5/06 8/06b 8/06a 12/06 April 2013 Ledelsesberetning 15

17 Brønden blev boret i samarbejde med licens 2/05 øst for Centralgraven i Nordsøen. Luna-1 blev boret som en lodret boring og sluttede i vulkanske konglomerater af sandsynlig tidlig Perm (Rotliegendes) alder. Der blev taget en borekerne, udboret sidevægskerner og foretaget omfattende målinger. Boringen fandt ikke kulbrinter. Boringen er lukket permanent, og licensen er tilbageleveret i januar Vurderingsaktiviteter Ravn fundet (Licens 5/06) Der er i 2012 arbejdet videre med afklaring af oliefundets mulige kommercialitet, herunder ikke mindst mulige evakueringsløsninger for olie- og gasproduktionen. Blandt andet som følge af det positive resultat af Hibonite-1 efterforskningsboringen, jf. ovenfor, forventes det, at konsortiet erklærer Ravn oliefundet kommercielt og dermed forpligter sig til udbygning heraf. Solsort fundet (Licens 3/09 og 4/98) Der har været arbejdet intensivt med analyser og vurderinger af resultaterne fra Solsort oliefundet, der blev gjort i 2010 i sandstenslag af tidlig Tertiær alder. I 2012 har partnerne fortsat vurderingerne af resultaterne fra Solsort-1 boringerne og planlagt boringen af Solsort-2 vurderingsbrønden, der er nødvendig for, at beslutningen om en kommerciel udnyttelse af oliefundet kan træffes på det bedst mulige grundlag og for at kunne beslutte det mest optimale udbygningskoncept. Solsort-2 brønden forventes påbegyndt i sidste halvår af Broder Tuck gaskondensatfundet (Licens 12/06) I årets løb er der afsluttet en fundevalueringsrapport med et reserveestimat på ca. 5 mia. m 3 gas og 6,6 mio. tønder kondensat. Yderligere vurderingsarbejder, der skal afgøre, om fundet kan udnyttes kommercielt, pågår. Lille John oliefundet (Licens 12/06) I årets løb er der afsluttet en fundevalueringsrapport med et reserveestimat for det Miocæne oliefund i Lille John på 35 mio. tønder olie. Yderligere vurderingsarbejder, herunder planlægningen af en vurderingsboring, der skal afgøre, om fundet kan udnyttes kommercielt, pågår. Svane gasfundet (Licens 4/98) Efter at operatøren DONG og partnerne var nået til den konklusion, at en Svane-2 vurderingsboring ikke teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kunne bores i en overskuelig fremtid, meddelte Energistyrelsen, at Svane-delen af licensen ville udløbe ved årsskiftet , uden at Svane-2 boringen blev gennemført. Svane-delen af licensen udløb således ved årsskiftet, mens Solsort-delen af licensen blev forlænget. Efterforskningsaktiviteter i 2013 Nordsøfonden vil forsat bruge sin særlige status som deltager i alle nyere licenser i Danmark samt partner i DUC til at fremme koordinering og optimering af aktiviteterne på tværs af de enkelte licenser og arbejde for en økonomisk effektiv og innovativ efterforskningsindsats. På baggrund af de seneste års mange nye olie- og gasfund i den danske del af Nordsøen og med det nuværende olieprisniveau er der fortsat stor interesse for yderligere efterforskning. Aktivitetsniveauet forventes derfor fortsat at være højt i 2013 i de efterforskningslicenser, som Nordsøfonden deltager i, 16 Ledelsesberetning

18 bl.a. med gennemførelse af to-tre efterforskningsog vurderingsboringer i løbet af Samlet forventes det, at Nordsøfonden deltager med en 20 % andel i efterforsknings- og vurderingsaktiviteter i 2013, der alt i alt beløber sig til omkring 1,3 mia. kr. (100 % basis). I forbindelse med afslutningen af serviceeftersynet af vilkårene for kulbrinteindvinding i februar i år blev konklusionen, at licenser omfattet af de gamle skatteregler (licenser fra før 2004) overføres til de skatteregler, der gælder for licenser udstedt efter Beskatningen af kommende licenser ændres ikke i forhold til nugældende kulbrinteskatteregler, og der er dermed skabt klarhed over de økonomiske vilkår for de kommende licenser. Det forventes, at 7. udbudsrunde gennemføres i 2013/2014. Med de fund, der er gjort i de i 6. udbudsrunde tildelte licenser, er potentialet i dansk Nordsø dokumenteret, og Nordsøfonden ser derfor frem til at deltage i arbejdet i de licenser, der tildeles i 7. runde. Forventninger til 2013 resultatet I DUC forventes en olieproduktion noget under niveauet i 2012 som følge af felternes naturlige produktionsfald. Gasproduktionen i 2013 forventes tilsvarende noget lavere end i Investeringer i DUC forventes at stige væsentligt, bl.a. som følge af Tyra Sydøst udbygningsplanen. Derudover forventes fortsat stigende omkostninger til brøndvedligehold og produktionsoptimering. Uden for DUC-området forventes der boret 1 vurderingsboring samt en til to efterforskningsboringer. Alt i alt forventer Nordsøfonden, ved nuværende oliepriser, et resultat på 1-2 mia kr., væsenligt over 2012, hvor Nordsøfonden alene deltog i DUC i et halvt år. Ledelsesberetning 17

19 Indtræden i DUC pr. 9. juli regnskabsmæssige forhold Overdragelsen af 20 % statsandelen er en del af aftalen om forlængelse af Eneretsbevillingen (Nordsøaftalen fra 2003). Den for Nordsøfonden vederlagsfrie overdragelse skete ved udløbet af den oprindelige koncessionsperiode den 8. juli Fra og med 9. juli 2012 har der derfor været aktiv statsdeltagelse med Nordsøfonden som partner i DUCarbejdsfællesskabet. I forbindelse med Nordsøfondens indtræden i DUC skal de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes i Nordsøfondens regnskab, og der er etableret en regnskabsmæssig åbningsbalance for de ved fondens indtræden overtagne aktiver og forpligtelser. Nordsøfonden har ved indregning anvendt den såkaldte overtagelsesmetode regnskabsmæssigt, jf. årsregnskabslovens , og hermed indarbejdet den overdragne andel i fondens regnskab ved at opgøre den overtagne 20 % andel af aktiver og forpligtelser til en forsigtigt opgjort dagsværdi. Den foretagne værdiansættelse til dagsværdi er baseret på en forsigtig, men realistisk opgørelse af de værdier, der blev overtaget pr. 9. juli 2012 og afspejler forventet produktion og udgifter fra de anlæg, der var i drift på indtrædelsestidspunktet frem til koncessionens udløb i 2042, såfremt der ikke investeres yderligere. Produktion herudover, som følge af yderligere investeringer, som Nordsøfonden bidrager økonomisk til via deltagelse i DUC, indregnes fremadrettet i regnskabet efter gængs praksis i forbindelse med afholdelse af udgifterne og er derfor ikke medtaget i åbningsbalancen. Værdi af 20 % statsandelen (2012-priser) Nutidsværdi for staten før skat af den forventede fremtidige indtjening fratrukket udgifter til reetablering Nutidsværdi af forventede fremtidige skattebetalinger Nutidsværdi for Nordsøfonden De parametre, som indgår i værdiansættelsen, ligger inden for det interval, der normalt anvendes i branchen, men i den lave ende af intervallet for de væsentligste. Parametrene indbefatter bl.a. følgende: Olie- og gaspris Inflationssats USD kurs Diskonteringssats Estimeret omkostningsprofil Reserveestimater (produktionsprofil) Reetableringstidspunkt og omkostninger Effektiv skatteprocent 22,6 mia. kr. 13,8 mia. kr. 8,8 mia. kr. Værdiansættelsen er forbundet med væsentlig usikkerhed. Størst usikkerhed ved værdiansættelsen knytter sig til reserveestimatet (produktionsprofilen). Sammenhængen mellem parametrene er kompleks, og en ændring af en enkelt af ovenstående vil påvirke andre (eksempelvis vil olieprisen påvirke reserveestimater, produktionsprofilen, reetableringstidspunkt m.v.). Selv ved ændring af de mindre væsentlige parametre vil der være flere afledte effekter. F.eks. vil alene æn- 18 Ledelsesberetning

20 dring af USD kursen med 10 % medføre ændring af nutidsværdien for Nordsøfonden med ca. 10 % - men kun forudsat, at alt andet er lige. Det er alene statsandelen af værdiskabelsen efter 9. juli 2012, der indregnes i Nordsøfondens balance i forbindelse med fondens indtræden i DUC. På baggrund af den foretagne dagsværdiansættelse af nutidsværdien for Nordsøfonden på de angivne 8,8 mia. kr. er følgende regnskabsposter indregnet i Nordsøfondens balance pr. 9. juli Regnskabsmæssig åbningsbalance mio. kr. Reservedelslager mv. 112 Igangværende arbejder pr. 8. juli Anlægsaktiver Skatteaktiv - reetablering Reetableringsforpligtigelse Udskudt skat Egenkapital tilskud i alt Illustrationen viser DUC s samlede produktion og produktionsværdi historisk. Værdiskabelsen for staten i perioden , i form af overskudsdeling som følge af indgåelse af 2003-aftalen, medregnes ikke i Nordsøfondens åbningsbalance. NORDSØAFTALEN Overskudsdeling Aktiv statsdeltagelse Kilde til produktion: Energistyrelsen 2042 Ledelsesberetning 19

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Swedan ApS. Årsrapport for 2012

Swedan ApS. Årsrapport for 2012 Swedan ApS Saturnvej 5, 7430 Ikast CVR-nr. 34 48 90 76 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro

PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PEST ApS Mammen Byvej 32, Mammen, 8850 Bjerringbro CVR-nr. 33 95 47 51 Årsrapport 1. januar -

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15

Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 Beck Form A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 13 39 31 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/9 2015 Øjvind Hulgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015

German Pellets Denmark ApS. Årsrapport for 2015 German Pellets Denmark ApS Klamsagervej 35, 1. sal, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8 /6 2016 Jørgen

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Primera IT ApS. Årsrapport for 2011/2012

Primera IT ApS. Årsrapport for 2011/2012 Primera IT ApS Dalgas Plads 16, 7400 Herning CVR-nr. 33 96 77 13 Årsrapport for 2011/2012 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NOLSØE GRUPPEN A/S. Årsrapport 1. oktober december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NOLSØE GRUPPEN A/S Årsrapport 1. oktober 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/04/2013 Bjarne Bruun Sørensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15

Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 Pilegaard Contracting A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 41 18 18 18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/7 2015 Frantz Dolberg Dirigent

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T

Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS Å R S R A P P O R T Filialejendomsselskabet af 5. december 2001 ApS CVR 10 07 78 18 Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 14. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 10. marts 2015. Dirigent: Arne Jakobsen c/o Fynske

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere