Referat Møde den 15. marts 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00"

Transkript

1 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. marts 2011 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra mødet den 15. februar Besøg af hospitalschef Kurt Espersen Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring vedr. Borger og Sundhed pr. 1. maj Høring vedr. ændring af maximaltakster for taxikørsel Opfølgning på dialogmødet den 9. marts Orientering fra de nedsatte følgegrupper Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Orientering fra Danske Ældreråd Orientering fra FN s ældredags gruppen Endelig beslutning om markering af FN s Ældredag den 1. oktober Fastlæggelse af praksis vedr. afrapportering fra brugerråd, m.fl Forslag til Trafikplan for Rønne Mødeplan for Eventuelt Orientering til pressen... 23

2 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 2 Fraværende: Inge Lorentzen deltog indtil kl Bemærkninger til dagsordenen:

3 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 3 1. Godkendelse af dagsorden. Der blev optaget ekstra dagsordenspunkt om forslag til Trafikplan for Rønne. 2. Referat fra mødet den 15. februar Såfremt afgivelse af et høringssvar ikke kan afvente ordinært ældrerådsmøde indkaldes til et ekstraordinært møde. 3. Besøg af hospitalschef Kurt Espersen Hospitalschef Kurt Espersen deltager i Ældrerådets møde den 15. marts Kurt Espersen orienterede og besvarede spørgsmål.

4 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 4 4. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Mødeplan: Socialudvalgsformand Leila Lindén deltager i Ældrerådets møde den 13. september Der afholdes møde med Leila Lindén torsdag den 28. april 2011 kl (ekstraordinært møde). 5. Høring vedr. Borger og Sundhed pr. 1. maj Socialudvalget har den 28. februar 2011 behandlet dagsordenspunkt vedrørende etablering af ny virksomhed Borger og Sundhed pr. 1. maj Socialudvalget besluttede at sende punktet til høring i bl.a. Ældrerådet. Fristen for afgivelse af høringssvar er fastsat til den 17. marts Borger og Sundhed pr. 1. maj P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget

5 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 5 Resumé For i større grad at kunne koordinere og optimere tværgående opgaver, fastholde høj kvalitet i opgavevaretagelsen og ikke mindst for at kunne give borgerne én indgang er der politisk besluttet en omorganisering af virksomhederne: Visitation Ældre, Hjælpemidler og Genoptræning samt Forebyggelse og Sundhed, som et effektiviseringsforslag fra Virksomheden Borger og Sundhed etableres fra 1. maj Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at afrapporteringen sendes i høring i berørte virksomheders MED-udvalg, i Ældrerådet og i Handicaprådet Socialudvalget, den 28. februar 2011: Sendes i høring. Sagsfremstilling Der foreligger nu afrapportering fra grupperne således: Gruppe 1) Kortlægning. Formål: Skabe overblik over medarbejdere i virksomheden, hvilke opgaver der skal løses og hvilke samarbejdsrelationer der findes. Hvordan: Skematisk opgørelse over medarbejdere, opgaver og samarbejdsrelationer foreligger. Arbejdet fortsætter i en interessetilkendelsesproces. Gruppe 2) Èn indgang. Formål: Sætte borgeren i centrum, og sikre at borgeren oplever, at kunne komme i kontakt med Borger og Sundhed. Hvordan: Telefonisk indgang: Telefonomstilling, ét hovednummer, reception/ekspedition på Ullasvej 43, Rønne - tilgængelighed. Hvordan: Digital indgang: Hjemmeside udbygges/opbygges logisk og tilgængeligt og med al relevant information for området. Gruppe 3) Visitation myndighed. Formål: Én indgang. Samle relevante myndighedsopgaver/visitation. Hvordan: Det er som udgangspunkt visitation, der har myndighedsfunktionen. Myndighedsfunktion vedr. 117 (individuel transport) forslås dog flyttet til Psykiatri og Handicap. Indsamling af oplysninger skal ske ved brug af samme arbejdsredskab/funktionsvurdering. Gruppe 4) Event. Formål: Skabe fælles kultur. Hvordan: Afholdelse af temadag m.m. Ikke stationær løbende proces. Gruppe 5) Intern organisering.

6 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 6 Formål: Opbygge den interne organisering. Hvordan: Stillingtagen til MED- og sikkerhedsorganisering. Samkøring af diverse politikker. Gruppe 6) Uddannelse. Formål: Sundhedspædagogik, undervisning og vejledning afklaring af snitflader fokus på øget samarbejde. Hvordan: Fælles undervisning/fyraftensmøder/fælles møder. Afklare arbejdsområder, udveksle erfaringer. Gruppe 7) Omplaceringer. Formål: Arbejds- og fagfællesskaber. Hvordan: Forslag til procedure, hvor der lægges vægt på, at medarbejderne får mulighed for i en fælles proces med ledelsen at tilkendegive interesser. Gruppe 8) Forebyggelsesfonden. Formål: Undersøge mulighed for at søge midler i Forebyggelsesfonden til et sundhedsfremmeprojekt. Hvordan: Finde ídéer til projektindhold, sammensætte projekt projektansøgning. Økonomiske konsekvenser Organisationsudvikling på ældre-, sundhed og hjælpemiddelområdet, effektivisering ved sammenlægning af virksomheder -0,5 mio. kr. Besparelsen ved omorganiseringen tages midlertidigt ved vakant stilling. Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 28. februar 2011 Bilag til gruppe 2) (DOC) Afrapportering 8. februar 2011 (DOC)

7 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 7 Ældrerådets beslutning den 15. marts 2011: Ældrerådet tog afrapporteringen til efterretning, og anbefaler i øvrigt målet om at etablere en indgang på området for borgerne. Ældrerådet forudsætter at borgerne orienteres, og at arbejdsgruppernes arbejde fortsættes samt at disse efterfølgende evaluerer med fornuftige intervaller. 6. Høring vedr. ændring af maximaltakster for taxikørsel. Teknik- og Miljøudvalget behandler den 13. april 2011 et dagsordenspunkt vedrørende ændring af maksimaltakster for taxikørsel Sagen er sendt i høring hos bl.a. Ældrerådet. Teknik og Miljøudvalgets formand Steen Colberg Jensen har truffet formandsbeslutning om at sende punktet i høring inden forelæggelsen for TMU. Udkast til dagsorden til TMU er gengivet nedenfor: Ændring af maksimaltakster for taxikørsel G Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget Hvem beslutter Teknik- og Miljøudvalget beslutter Resumé Taxi taksterne blev sidst reguleret i oktober Ifølge Taxilovens kap skal Maksimaltakster, herunder eventuelle takster for timebetaling, samt eventuelle særlige tillæg til taksterne fastsættes af kommunalbestyrelsen. Ifølge den gældende kompetencefordelingsplan for Teknik- og Miljøområdet, er det Teknik- og Miljøudvalget, der træffer afgørelse på området.

8 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 8 Indstilling og beslutning Områdechefen for Teknik og Forsyning indstiller, at (indstilling beror på høringssvar fra Ældreråd og Handicapråd).. Teknik- og Miljøudvalget d. 13. april 2011: Sagsfremstilling Dantaxi Bornholm har fremsendt forslag til nye takster, som ønskes indført snarest muligt. Ansøgningen sker med henvisning til taxi indekset for 2. kvartal, udarbejdet af Danmarks Statistik. Små vogne (indtil 4 personer) Nugældende takster, kr. Forslag til fremtidige takster, kr. Grundtakst 43,00 45,00 Pr. km. 10,50 10,75 Pr. km. (nattakst) 13,75 14,00 Ventetid pr. time 310,00 320,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 315,00 330,00 Store vogne (indtil 8 personer) Nugældende takster, kr. Forslag til fremtidige takster, kr. Grundtakst 43,00 45,00 Pr. km. 13,75 14,00 Pr. km. (nattakst) 16,50 16,75 Ventetid pr. time 310,00 320,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 330,00 345,00 Liftvogne Nugældende takster, kr. Forslag til fremtidige takster, kr. Grundtakst 43,00 45,00 Pr. km. 14,75 15,00 Pr. km. (nattakst) 17,50 17,75 Ventetid pr. time 325,00 335,00 Timebetaling (herunder rundture, min. 4 timer) 350,00 360,00 Andre takster Nugældende takst, kr. Forslag til fremtidige takster, kr. Cykler pr. stk. 0 20,00 Indvendig tilsmudsning af vognen (øl, urin, opkast eller lignende) Nattakst gælder alle hverdage fra kl. 18,00 til 06,00 og fra fredag kl. 18,00 til mandag morgen kl samt alle øvrige helligdage. Takstigningerne har, efter beslutning fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget, været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Begge høringssvar ses af bilaget. Ældrerådet:.. Handicaprådet:..

9 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 9 Økonomiske konsekvenser Klik her for at skrive økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Klik her for at skrive tilføjelse Ældrerådets beslutning den 15. marts 2011: Til efterretning. 7. Opfølgning på dialogmødet den 9. marts Der blev den 9. marts 2011 afholdt dialogmøde mellem Socialudvalget og Ældrerådet. Der foreslås en drøftelse af mødet. Ældrerådet afventer opfølgning fra områdechefen vedr. HandyBAT og øvrig patientbefordring.

10 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Orientering fra de nedsatte følgegrupper a) Kultur, Teknik, og Miljø (afholdt møde 1.3) b) Social og Sundhed (afholdt møde 28.2) c) Økonomi (afholdt møde 2.3) a) Følgegruppen vedr. Kultur-, Teknik og Miljø: Følgegruppen afholdt møde den 25. januar 2011 på Ullasvej 23. I mødet deltog Bent Nielsen, Jan Harvest, Jette Kold og Verner Landin. Afbud: Carl Aage Reuss. 1. Godkendelse/gennemgang af referatet fra 25 januar 2011: Ikke afsluttede sager: Planlægning af møde med Rønne havn: Ingen bemærkninger til referatet.. BN arrangerer møde, når vi har gennemgået trafikplanen. 2. Ældrerådsreferat fra mødet 15. februar 2011: Ingen bemærkninger. Ifølge pkt. 8, side 18 arbejdes der videre med befordringsspørgsmålet, jf. pkt Teknik- og miljøudvalget : pkt. 1 om Lejeboliger på Snorrebakken: Lejen er anført til 937 kr/m2 pr år (= 5856 kr. pr. måned ) med et indskud på 2% ( svarende til ca kr. pr. bolig). Vi efterlyser beregningseksempler på økonomien, specielt med henblik på hvad beboerne kan have tilbage til rådighed efter husleje mv. Ved mail af fra Preben Bay Jensen til ældrerådet er der givet eksempel på huslejeberegning : Specielt om parkeringsordningen. Taget til efterretning 4. Gennemgang af referater fra brugerrådsmøderne: Østkraft: Referat afventes Bornholms forsyning:

11 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 11 Ingen bemærkninger., men man ønsker oplyst om evt. genindvinding af varme fra røg fra varmeværkerne. Ved mail af er oplyst, at varmeværkets røggas passerer en røggaskøler, som genindvinder energien Bornholms forsyning: Taget til efterretning Bibliotekernes brugerrådsmøde Taget til efterretning, idet man har bemærket at antallet af åbne biblioteker i 2011 bliver udvidet med Allinge og Aakirkeby, jf. pkt Fritids-, kultur og forebyggelsesudvalgets møde : 6. Trafikplan for Rønne: Trafikplanen blev gennemgået specielt med hensyn til - Trafikplan for Rønne - Bilag C Trafik på Havnen - Bilag D Trafik ved Campus Ingen bemærkninger. Ad. Pkt 2: Anlægsbevillinger til selvejende idrætshaller. Man kunne kun rose planen som et fint instrument for det videre arbejde og med en fin layout. På enkelte af tegningerne kan det være svært at skelne farverne på signaturerne specielt er det svært at skelne mellem blå og sort. Der skal knyttes følgende bemærkninger til planen: Ad. Side 6: De viste uafklarede veje bør minimum have sivetrafik og altså f. eks. ikke ændres til gågader. Krydset Haslevej/Nordre Ringvej bør vel have en speciel udformning til afvikling af trafikken. Ad side 10: Hastigheden på Ndr. Ringvej er vist 60 km/timen uanset at vejen krydses af cykelstien til Nyker. Det kan vist ikke være rigtigt. Ad side 27: Planen udtaler, at der skal være god kollektiv tilgængelighed til vigtige trafikmål. Det ses ikke af materialet, at der er taget højde for dette til f.eks. Bornholmerfærgen og Campus. De regionale ruter bør køre til begge mål uden at man skal skifte bus. Ad. Bilag D, Campus:

12 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 12 Man anbefaler her klart forslag A med direkte adgang til kommende ringvej. Antallet af parkeringspladser bør øges mere og specielt hvis den kollektive trafik ikke gives plads i planen tættere på Campus. Endelig kan man spørge: Såfremt administrationen samles eet sted på øen ( og det bliver Rønne) har man taget højde for det i planen? 7. Handybat: Til mødet var udsendt diverse retningslinier for - Landsdækkende handicaprejser - Handybattilbud til visiterede brugere - Handybattilbud til borgere - Handybattilbud til pensionister - Handybattilbud til åbne brugere Endvidere forelå referat fra følgegruppens møde Ældrerådet vedtog at følgegruppen skulle arbejde videre med befordringen og vende tilbage til ældrerådet. Det er oplyst at ingen i Regionskommunen er egentlig ansvarlig for patientbefordring, så det er ikke muligt at afholde møde med en person herom. Efter at have studeret området har man fået den opfattelse, at hele spørgsmålet er meget komplekst med forskellige regler indenfor hvert sit myndighedsområde. Helhedsindtrykket er et meget forvirret og uoverskueligt billede for hvilket muligheder der findes i den givne situation. Konklusionen er derfor, at man ønsker patienten sat i centrum, idet man ønskede et fælles vejledningskontor uanset om man er hospitalsrelateret eller blot skal til den praktiserende læge. 8. Snesnak: Ifølge regionskommunen bliver det ny regulativ sendt i høring medio marts Eventuelt. Erindringsliste til møde med - Steen Colberg Fastlæggelse af møder for kl på Ullasvej. Tirsdag 29. marts 2011 Tirsdag 10. maj 2011 Onsdag 8. juni Snerydning for pensionister. Ref: jh b) Følgegruppen vedr. Social og Sundhed: Følgegruppen afholdt møde den 28. februar 2011 på Ullasvej 23. I mødet deltog Else Marie Carlslund,

13 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 13 Ragna Folkmann, Randy Korp og Vibeke Rivold. Inge Lorentzen deltog under mødet med Leila Lindén. 1 2 Møde med Leila Lindén Spørgsmål var fremsendt Siden sidst: Referat fra sidste møde den 7. februar Referat fra Ældrerådsmødet den 15. februar Eventuelle høringssvar Vi havde et rigtig godt møde, med rigtig gode drøftelser. Spørgsmålene var fremsendt til Leila Lindén. Spørgsmål og svar vil blive fremsendt særskilt til Ældrerådets medlemmer. Referatet godkendt I referatet mangler en kommentar vedrørende høringssvar. (pkt. 6) Vi ønsker at vide om, der ønskes kommentarer eller om det tages til efterretning. Der var intet til Høringssvar 3 4 Referat fra Bruger-Pårørenderåd den 27. januar Spørgsmål til Hospitalsdirektør Kurt Espersen Deltager i Ældrerådsmødet tirsdag den 15. marts. Vi har modtaget referat fra mødet. Der lægges op til, at vores gruppe mødes med de nyvalgte Brugere-Pårørende i slutningen af april. Else Marie tager kontakt med Janike Thisen med henblik på nyt møde samt eventuelt afvikling af stormøde med alle Bruger-Pårørende. Der skal også besluttes et tema. Tages op på næste møde i Ældrerådet. 1. Bornholms Hospital, som selvstændigt Hospital, overvejelser/konsekvenser 2. Transport af patienter ved indl/udskr, på øen og til Københavnske hospitaler 3. Samarbejde med Regionens Hospitaler 4. MR Scanner, Fordele/ulemper. Konsekvenser: uddannelse, drift 5. Belægning på Bornholms

14 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 14 Hospital 6. Genindlæggelse/ overflytning 5 Næste møde: Mandag den 11. april kl Eventuelt Intet Ref. VR Referat fra mødet med Leila Lindén: 1 Det nye plejehjem, Snorrebakken Selvstyrende enhed Personalenormering Personalesammensætning Duft af mad Ensomhed den største trussel Borgerens valg af plejehjem/center, brochure Servicepakken Apparatfejlsmodellen Mulighed for at købe ekstra ydelser Korttidspladser/aflastning Alle punkter blev drøftet. Der er kommet mange høringssvar. Vi er enige i, at det er en god ide, at lægge op til nye tiltag i forbindelse med nybyggeriet, med egen leder med mulighed for at opbygge en kultur, der tager udgangspunkt i at betjene den enkelte borger, som også tager højde for ensomhed. Det er vigtig med en god fusionsstrategi i forbindelse med flytning af beboere fra Klemensker plejehjem. Det vil være vigtigt at evaluere tiltagene på Snorrebakken, med henblik på at overføre de gode tiltag til de øvrige plejehjem/centre. Det er aftalt, at maden leveres som præfabrikat, således at maden laves på stedet. Borgere skal via brochuren over plejehem/centre have mulighed for at vælge plejehjem/centre, ligeledes bør der åbnes op for lempeligere visitationsregler. Da flere borgere ønsker at være

15 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 15 længst muligt i eget hjem, og på et tidligere tidspunkt end tidligere, planlægger og indretter sin bolig, der vil derfor være behov for flere aflastningspladser. Vi drøftede mulighed for at bevare Sønderbo, med aflastningspladser, genoptræning og varmtvandsbassin. Leila lovede at se på denne mulighed, som en løsning. Der er/var enighed om at plejepersonale ikke undervises efter Apparatfejlsmodellen, men ud fra en humanistisk indfaldsvinkel, som tager udgangspunkt i det hele menneske. Bemandingen vil blive en bred sammensætning og normeringen vil blive den samme, som for de øvrige. Socialudvalgets visioner vil nok blive mere til målsætninger for de kommende dialogmøder Hvordan sikrer vi, at de tilbageblivende plejehjem/centre bliver ligeværdige med Snorrebakken? Nedlagte plejehjem: Lægehuse? Sundhedscentre? Den medicinske patient. Personalefyringer Følge hjem ordning Der er stor respekt for det arbejde, der udføres på alle Plejehjem/centre. Der vil ikke blive taget noget fra de øvrige hjem/centre. Målet er at, der på sigt skal være en leder på hvert sted. Plejehjemmet i Sandvig og Østermarie er sat til salg. Der forhandles med praktiserende læger med henblik på at oprette lægehuse/ sundhedscentre. Der er lukket 10 medicinske senge. Det undersøges hvad, der skal ske med dem. Der er afsat penge til Følge hjem ordning, men det kniber med opbakning fra lægerne (økonomi)

16 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 16 National handlingsplan Der arbejdes med en National handlingsplan, men det er endnu uklart, hvor langt arbejdsgruppen er. Vi vil være opmærksomme på dette Bornholms Hospital blandt de dyreste, konsekvenser Demente, Det nye plejecenter, Etape II. (Kayser Projekt) Forebyggende besøg Plejetestamente Frivilliges arbejde. Hvilke opgaver? Frivillighedskonference? Bornholms Hospital er et mindre Hospital i et udkantsområde. Med det vagtberedskab og åben skadestue, der skal være til stede er det dyrt. En analyse arbejde skal drøftes på et regionsmøde. Der ønskes en MR scanner for at kunne udrede flere patienter lokalt. Kayser projektet går ud på, at demente borgere har brug for mindre og overskuelige boliger, hvilket bør indtænkes ved byggeriet af etape II. Det forebyggende team har været ude på de steder, der har haft åbent hus i forbindelse med aktivitetscentre. Der er udarbejdet en rapport vedrørende deres arbejde, som er sendt til socialudvalget. Vi efterlyser denne rapport, som vi vil drøfte med dem på vores næste møde. Else Marie aftaler et møde med dem. Vi gennemgik et eksempel på et Plejetestamente. Der er enighed om, at vi kan gå videre med ideen til Ældrerådgiverne, som kan tage det med til borgeren ved det første forebyggende besøg. Vi drøftede hvilke opgaver, der vil være egnede som frivilligt arbejde, og hvilke dilemmaer, man kan komme i. Der henvises til paragraf 18 midler. Det er en god ide at beskrive eventuelle projekter, som kan

17 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Kvalitetsstandarder Forenkling på vej, Dokumentation: Meningsfuld dokumentation, Nødvendig Dokumentation Bloktilskud Ældrekommision, Thyra Frank Partnerskabsaftale vurderes. Kvalitetsstandarder skal revideres hvert år. Vi er velkomne til at komme med input til det arbejde. Der har været opsat postkasser på de enkelte arbejdspladser, således at den enkelte medarbejder har haft mulighed for at komme med forslag til unødig registrering. Socialudvalget har været i Aarhus og set på kontrolfri zone, hvilket ikke er helt ukompliceret, idet der er en lovgivning, der skal overholdes. Går til hjemmeplejen/plejehjem Ældrekommisionen blev kort drøftet. Thyra Frank er udpeget til formand, Bjarne Hastrup er medlem. Ældrerådet ser gerne at formanden for Danske Ældreråd kommer ind i gruppen. Der er indgået partnerskabsaftale mellem Regionskommunen og Ældremobiliseringen Elektronisk Folder Det er et ønske, at der laves en folder for borgerne, så man kan se, hvor man skal henvende sig i forskellige situationer, idet den gamle Folder ikke er opdateret. Det foreslås at den gøres elektronisk. Det er der ikke tid og penge til for tiden Projekter: Pedersker Velfærdsteknologi Vi drøftede kort velfærdsteknologi. Vi vil være opmærksomme på de tiltag, der er sat i gang, og hvilke projekter der vil blive sat i værk.

18 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 18 Referent VR 9. Orientering fra Trafikkontaktrådet. Der blev afholdt møde i Trafikkontaktrådet formandskab den 18. februar På mødet blev drøftet fortsættelse af nuværende ordning med pensionistbilletter til Færgen. Dagspunktet gengives nedenfor: 2. Fortsættelse af nuværende ordning med Pensionistbilletter Ældrerådet anmodede på mødet den 9. december 2010 om en fortsættelse af nuværende ordning for pensionistbilletterne, dvs. der er ingen begrænsning i antallet og mulighed for at booke på alle afgange mod at Færgen får mulighed, via tilladelse af Trafikstyrelsen, til at indregne pensionistbilletterne i gennemsnitsprisen. På mødet den 9. december 2010 blev Ældrerådets forslag til skrivelse til om fortsættelse af nuværende ordning med pensionistbilletter udskudt til næste møde. Vedlagt som bilag er Ældrerådets anmodning om en fortsættelse af nuværende ordning. Bilag: - Ældrerådets skrivelse af 1. december 2010 Kontaktrådets formandskab, , pkt. 2: Færgen kan ifølge kontraktens foreslå en begrænsning i antallet af pensionistbilletter pr. afgang. Sådan et forslag skal dog først godkendes af Trafikstyrelsen efter høring i Kontaktrådet. Da Færgen ikke har fremsat forslag om en begrænsning i antal pensionistbilletter, henholder Kontaktrådet sig til kontraktens ordlyd om, at der skal udbydes pensionistbilletter på alle afgange uden begrænsning lig den nuværende ordning Poul Ancher Hansen orienterer på ældrerådets møde. Ældrerådets beslutning den 15. marts 2011: Poul Ancher Hansen orienterede.

19 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden. Inge Lorentzen orienterede. 11. Orientering fra Danske Ældreråd. Ikke afholdt møde siden sidst. 12. Orientering fra FN s ældredags gruppen. Poul Ancher Hansen orienterer. Jan Harvest og Poul Ancher Hansen orienterede.

20 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Endelig beslutning om markering af FN s Ældredag den 1. oktober Det anbefales at der træffes endelig beslutning om markering af FN`s Ældredag den 1. oktober Det blev besluttet, at Ældrerådet markerer FN s Ældredag den 1. oktober Fastlæggelse af praksis vedr. afrapportering fra brugerråd, m.fl. Der ønskes en drøftelse af hvorledes afrapportering bør ske til Ældrerådet fra Ældrerådets repræsentanter i brugerråd, m.fl. Det blev besluttet: - at referater fra følgegruppemøder optages som selvstændige dagsordenspunkter - at referater fra brugerråd udsendes som hidtil pr. mail, og - at punkter der ønskes selvstændigt behandlet i Ældrerådet sendes til sekretæren.

21 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Forslag til Trafikplan for Rønne. Følgegruppen vedr. Teknik, Miljø, Kultur og Forebyggelse har gennemgået forslag til Trafikplan for Rønne. Følgegruppen indstiller følgende høringssvar fra Ældrerådet: Man kan kun rose planen som et fint instrument for det videre arbejde og med en fin layout. På enkelte af tegningerne kan det være svært at skelne farverne på signaturerne specielt er det svært at skelne mellem blå og sort. Der skal knyttes følgende bemærkninger til planen: Ad side 6: De viste uafklarede veje bør minimum have sivegader og altså f.eks. ikke ændres til gågader. Krydset Haslevej/Nordre Ringvej bør vel have en speciale udformning til afvikling af trafikken. Ad side 10. Hastigheden på Ndr. Ringvej er vist 60 km. i timen uanset at vejen krydses af cykelstien til Nyker. Det kan vist ikke være rigtigt. Ad Haslevej. Konsekvensen af at cykelstierne på Haslevej er gjort unødigt brede, og parkeringen af biler på strækningen, har begrænset trafikal fremkommelig. Der anbefales derfor parkeringsforbud på hele strækningen i lighed med Zahrtmannsvej. Dette skal også ses i lyset af forventningen om øget tung trafik på Haslevej, når hele Ringvejen er klar. Af side 27: Planen udtaler, at der skal være god kollektiv tilgængelighed til vigtige trafikmål. Det ses ikke af materialet, at der er taget højde for dette til f.eks. Bornholmerfærgen og Campus. De regionale busser bør køre til begge mål uden at man skal skifte bus. Ad bilag D, Campus: Man anbefaler her klart forslag A med direkte adgang til kommende ringvej. Antallet af parkeringspladser bør øges mere - og specialet hvis den kollektive trafik ikke gives plads i planen tættere på Campus. Høringssvar tiltrådt.

22 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Mødeplan for Mødeplan for 2011: Tirsdag den 12. april Tirsdag den 24. maj Tirsdag den 21. juni Tirsdag den 2. august Tirsdag den 13. september Tirsdag den 25. oktober Tirsdag den 15. november Tirsdag den 13. december Mødestart kl Næste møde afholdes 12. april 2011 kl hos Carl Aage Reuss, Spellingevej 3, Rø. Der afholdes ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl (besøg af Leila Lindén). 17. Eventuelt. 1. Ragna Folkmann har talt med projektleder Knud Erik Thomsen om placering af sten fra området omkring Plejecenter Snorrebakken. 2. Else Marie Carlslund opfordrede til at Ældrerådet ser på en revision af rådets forretningsorden. 3. Vibeke Rivold refererede fra deltagelse i temadagen God mad - godt liv.

23 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side Orientering til pressen. Der udsendes ikke noget til pressen fra Ældrerådet denne gang.

24 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 24 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt. Inge Lorentzen Poul Ancher Hansen Verner Landin Jette Kold Bent Nielsen Else Marie Carlslund Jan Harvest Ragna Folkmann Randy Korp Carl Aage Steenberg Reuss Vibeke Rivold

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 17. marts 2011

REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 17. marts 2011 Handicaprådet i torsdag d. 17. marts 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 17. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Orienteringssag Status for tilgang/afgang/venteliste

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 11. januar 2011...3 3. Besøg af projektleder

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Referat Møde den 11. februar 2014 kl

Referat Møde den 11. februar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. februar 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Udpegning til hverv....3

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2015 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Randy Korp, næstformand, Erik A. Larsen, Verner Landin, Ella Jallov, Anita

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 3. oktober 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne

Møde nr. 8: Mandag den 8. december 2008, kl. 14.30 17.00 med efterfølgende middag kl. 17.30. Hotel Radisson SAS Fredensborg, Strandvejen 116, Rønne Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 11. december

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.01.11 kl. 9-12 i mødelokale 1 Bente Vejlesby, formand Flemming Vahlgreen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud Elo Knudsen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. marts 2011...3 3. Fremtidige møder

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW. BHSIR.DK Referat af møde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 05. maj 2011 kl. 16:00 18:00 i Idrættens Hus, Helsevej 4, 3700 Rønne Deltagere: Jørn Christoffersen, Carsten Hæstrup, Cæsar Funch Jensen, Erik Eriksen,

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 06. April 2016 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 0.13 Fraværende: Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Referat. Møde den 17. september 2013 kl Referat Møde den 17. september 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 6. august 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 31. oktober 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Seniorrådet

Seniorrådet Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 11-11-2014-11-11-2014 11.11.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg ÆLDRERÅDET R E F E R A T Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg Fraværende: Lene Olrik. Henrik Mandrup deltog fra pkt. 19. Punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 21-01-2014-21-01-2014 21.01.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 15 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale.

KERTEMINDE KOMMUNE. Instans: Ældrerådet. Referat. Ældrerådets møde den 28. juni 2010 kl på Munkebo Rådhus, mødelokale. 1 Deltagere: Knud Clausen (KC) Erik Duerlund (ED) Flemming Jensen (FJ) Anna Jørgensen (AJ) Doris Sørensen (DS) Harry Skjoldemose (HAS) Leo Mortensen (LM) Inge Weisdal (IW) Bjarne Dambro (BD) Referat af

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale juni 2017 Kl. 10:15. Medlemmer

Ældreråd. Referat. Mødelokale juni 2017 Kl. 10:15. Medlemmer Referat Mødelokale 2 Kl. 10:15 Medlemmer Flemming Pihl Marianne Jensen Lilly Meisner Pedersen Birthe Høfler Bodil Nielsen Helmut Madsen Karsten P. Smith Oda Petersen Jens Kierkegaard Bemærkning: Flemming

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Mødetype: ordinært møde

Mødetype: ordinært møde Sygehusudvalget i region Syddanmark Tirsdag den 11, november kl. 9,30 Mødested: Hjallese forsamlingshus Hjallesegade 31 5260 Odense S Indkaldt Søren Kollerup af 04-11-2014 Mødetype: ordinært møde Deltagere:

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag den 11.3.2009 Mødedato: 11.3.2009 Tidspunkt: 14-18 Mødenr.: Sted: Deltagere: Ryslinge Administrationsbygning M59 Indkaldelse Torben Smith (formand, KB) Søren Kristensen

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00.

Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00. Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 31. august 2015, kl. 09.00-12.00. Mødet afholdes i det Røde værelse på Rådhuset. Deltagere: Per Thordal, Jette Lützhøft,

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Tirsdag den 22. januar 2013 kl. 20.30 22.00, Ystad Havn -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune: Borgmester Winni Grosbøll Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Mandag den 17. september kl. 9.30 på Aabybro plejehjem Anlægsvej 2 Aabybro MØDEDATO: 17.09.07 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30

Bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Mødereferat. Møde nr. 10: Onsdag den 27. Maj 2009, kl. 08.30 Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 27. maj

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 27. juni 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 27. juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Drøftelse af kommunens anvendelse af handicapkonventionen... 2 3. Tilgængelighed til

Læs mere

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103

Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: Onsdag den 29. april 2014 kl. 10 15 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal værelse 103 Dagsorden: 1. Valg af formand 2. Politikeroplæg: Henrik Appel Esbensen

Læs mere

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM

REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM REFERAT KONTAKTRÅDET FOR TRAFIKBETJENINGEN AF BORNHOLM Mandag den 17. december 2012 kl. 17.00 på Radisson Blu Fredensborg Hotel, Strandvejen 116, Rønne -1- Kontaktrådets medlemmer Bornholms Regionskommune:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 29. februar 2016 Initialer: kit Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 26. februar 2016 kl. 11.00 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat. Møde den 11. september 2012 kl

Referat. Møde den 11. september 2012 kl Referat Møde den 11. september 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 20. august 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d

Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d Referat fra møde i Handicaprådet, onsdag d. 17.08.2016 Mødedato: 17/8 2016 Tidspunkt: Kl. 13.30 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Rådhuset i Ringe Indkaldelse Kristian Nielsen (Formand,KB) Anne

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere