NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu"

Transkript

1 Oktober-I 2008 Blad 791 Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Og den nye kulturminister kigger forbi Vedtægtsændringer Hvilke ændringer? Det strømmer ind med tilmeldinger til BKF s årsmøde fra den november. Men du kan fortsat nå at tilmelde dig, hvis du skynder dig. Sidste frist er d. 8. oktober. Læs vilkårene for tilmelding på bagsiden af den tilsendte årsmødeindbydelse. Vi glæder os til at se dig på Munkebjerg. Hvis du kommer, vil du få lejlighed til at høre Carina Christensen, der med kort varsel har givet tilsagn om at tale til årsmødet om sine visioner for kulturområdet torsdag eftermiddag. Bestyrelsen har lavet forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles på generalforsamlingen den 13. november Vedtægtsændringerne er blevet til efter en grundig drøftelse i et vedtægtsudvalg, nedsat af bestyrelsen og har tidligere været omtalt i BKF-NYT. Vedtægtsændringerne indebærer i hovedtræk: Mulighed for dispensation i forhold til optag af medlemmer. Ændringen retter sig særligt mod store kommuner. Det præciseres, at der skal være tale om chefer på forvaltningsniveau med ledelsesbeføjelser i forhold til underliggende niveauer. Bornholms særstatus - i forhold til repræsentation i møderne mellem landsbestyrelsen og regionsformandskaberne - bortfalder. Der oprettes en ny paragraf, der beskriver landsbestyrelsens rådgivende faglige netværk, herunder præciserer, at de faglige netværk nedsættes for ét år ad gangen og at valget af medlemmerne til netværkene sker af bestyrelsen efter indstilling fra regionsbestyrelserne. Drøftelse med regionsformændene Vedtægtsændringerne blev drøftet på det seneste møde mellem regionsformandskaberne og landsbestyrelsen. Her fremlagde bestyrelsen også sit forslag om at ophæve den uskrevne regel om repræsentation med 3 fra Østdanmark og 4 fra Vestdanmark. De fleste regioner havde forud herfor haft vedtægterne i høring blandt medlemmerne i regionen. Der var ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer, som herefter fremsættes som ændringsforslag til generalforsamlingen. Kommunekontaktrådene og samarbejdet i regionerne Bestyrelsen udarbejdede i forsommeren et notat om netværksstyring, som bl.a. beskæftigede sig med den administrative servicering af KKR. Bestyrelsen har her problematiseret bæredygtigheden i de administrative strukturer, der skal sikre, at KKR samarbejdet kan blive en generator for løsninger på problemstillinger, der rækker ud over den enkelte kommune.

2 Oktober-I 2008 Blad 792 Med andre ord: Sikringen af at det regionale perspektiv indtænkes i lokale/kommunale løsninger forudsætter viden om og inddragelse i det arbejde, der går forud for drøftelser, hensigtserklæringer og beslutninger i KKR regi. Drøftelse med KL I forlængelse af tidligere drøftelser om emnet og BKF s notat blev regionsformandskaberne og landsbestyrelsen inviteret til møde med KL s kontaktudvalg for børn og kultur. Der var her lagt op til en drøftelse af: 1. Hvor er de største faglige udfordringer for kommunerne i forhold til samarbejdet om specialundervisningen og tilbud til de udsatte børn/unge og hvordan går det med samarbejdet på tværs? 2. Hvordan fungerer samarbejdet i de tværkommunale embedsmandsgrupper på det sociale område og hvordan kan samarbejdet med de øvrige kommuner i regionen, der ikke er medlem af embedsmandsgrupper, styrkes? 3. Hvordan organiserer og forankrer den enkelte kommune det regionale arbejde på det sociale område? Hovedpunkter Det var en fin drøftelse, som kan opsummeres i følgende punkter: Det er generelt vurderingen, at overgangen fra amt til kommune er gået gnidningsfrit for så vidt angår specialundervisningen og de sociale opgaver. Der står nogle udfordringer foran os både i forhold til det faglige og i forhold til kapaciteten. Samarbejdet i regioner og kommunenetværk kommer for alvor til at stå sin prøve, når der skal bygges ud på en af de kommunale specialskoler. Regionalt ejerskab lokalt Der er enighed om, at der er behov for at arbejde med formidlingen af det nødvendige regionale samarbejde og omsætte og oversætte de planlægningsmæssige elementer fra det regionale niveau til det lokale niveau. Dette er en forudsætning for at skabe og vedligeholde det politiske ejerskab til området. Det stiller særlige krav til os som dem, der skal stå for oversættelsen og gøre området nærværende og relevant at beskæftige sig med. For at kvalificere den kommunale topledelse til bl.a. oversættelsesopgaven kræves der også et vist ejerskab på embedsmandsniveau et ejerskab som kan skabes gennem inddragelse og videndeling. KKR s administrative servicering er organiseret på meget forskellige måder, men uanset formen, så er det afgørende at sekretariaterne og de embedsmandsgrupper, som forbereder møderne i KKR er opmærksomme på og optagede af at sikre information til og inddragelse af repræsentanter fra alle kommuner. Repræsentanterne i KKR s embedsmandsgrupper har altså en helt særlig opgave.

3 Oktober-I 2008 Blad 793 Samarbejdsaftaler Kommunerne i alle 5 KKR er i gang med eller har allerede indgået samarbejdsaftaler, der afløser hensigtserklæringerne for det sociale område. Der er fortsat behov for at få sat udvikling på dagsordenen hvordan skal disse store sektorområder udvikle sig? Og hvem tager sig af den strategiske planlægning? P.t. beskæftiger man sig mest med kapaciteten og noget mindre med økonomien. Kommunaldirektørerne har et særligt ansvar for at det nødvendige samarbejde inden for regionerne kommer til at fungere. Dels har kommunaldirektørerne påtaget sig opgaven med at organisere serviceringen af KKR. Dels har kommunaldirektørerne ansvaret for at sikre formidling og inddragelse også i egen organisation. Det kan bl.a. ske gennem måden hvorpå KKR dagsordener og referater distribueres og gennemgås Ønsker du at vide mere om KKR og organiseringen i din egen region, så kan du søge oplysninger på KL s hjemmeside under Kommunalpolitik og på de enkelte KKR s hjemmesider. Årsmødet flytter til andre rammer men først i 2010 En del medlemmer har ønsket, at årsmødet blev afholdt på et sted, hvor alle kunne overnatte samme sted eller som minimum kunne bo i gå-afstand fra konferencehotellet. Bestyrelsen har ad flere omgange arbejdet med forskellige muligheder første gang strandede det på, at det ville blive væsentligt dyrere. Denne gang er virkeliggørelsen af en flytning ikke strandet. Der er fra 2010 indgået aftale med et hotel i Odense. Nogen vil så sikkert spørge jamen hvorfor er de ikke bare flyttet med det samme? Og svaret er lige så enkelt: Selv om vi gik i gang med bookingen allerede i efteråret 2007, så er det ikke muligt at få plads før i 2010 heller ikke selv om vi var villige til at flytte konferencedatoerne. Derfor glæder vi os til at se jer endnu en gang (eller to) på Munkebjerg. Ankestyrelsens årsstatistik 2007 Færre anbringelser men længere I forbindelse med Anbringelsesreformen i 2006 fik Ankestyrelses til opgave at etablere en statistisk overvågning af anbringelsesområdet. Dette udmøntes i en personstatistik, som tager udgangspunkt i barnets og den unges personnummer, med statistikken omfatter også registrering af en række oplysninger om forældremyndighedsindehaveren. Der er i 2007 foretaget færre anbringelser end i 2006, men da det samlede antal anbragte er uændret, indikerer dette, at varigheden af anbringelserne er steget. 87 % af anbringelserne i 2007 er sket som frivillige anbringelser. I mere end halvdelen af de sager, hvor der er blevet truffet afgørelse om anbringelse, blev sagen rejst efter henvendelse fra blandt andet forældremyndighedsindehaveren.

4 Oktober-I 2008 Blad 794 Mange veje til anbringelsen Det er ofte henvendelser fra flere parter, der er årsag til, at der iværksættes en anbringelse i 30 % af sagerne har der været en henvendelse fra barnet/den unge selv og i 31 % er det sket efter underretning fra daginstitution, skole eller fritidshjem. I 32 % af sagerne er sagen rejst efter initiativ fra kommunens børne- /familieafdeling. Når der ses efter anledningen til anbringelser viser det sig, at der i 60 % af anbringelserne er angivet adfærds- og/eller tilpasningsproblemer hos barnet som medvirkende årsag. Der er sket en positiv udvikling i forhold til antallet af uplanlagte skift i anbringelsessted. Her har der været et fald fra 2006 til 2007 både hvad angår tilfælde, hvor opholdsstedet har givet op overfor barnet/den unge og i de tilfælde, hvor det er den unge, som selv har forladt anbringelsesstedet. Se din kommunes tal Mange sene anbringelser På Ankestyrelsens hjemmeside er der fin mulighed for at udtrække egne og andre kommuners oplysninger fordelt på kommune, alder og art under fanebladet Tal fra Ankestyrelsen. Det kan anbefales at anvende talmaterialet som grundlag for lokale drøftelser både administrativt og politisk omkring praksis på anbringelsesområdet. Til trods for dokumentation for, at tidlige anbringelser giver de bedste resultater, viser det sig fortsat, at anbringelseshyppigheden generelt er stigende med børnenes/de unges alder. Den høje frekvens af forældrehenvendelser og den store andel af tilpasningsproblemer kan tyde på, at det især er i forhold til aldersgruppen år, at familierne oplever vanskelighed ved at få familielivet til at fungere. En problematik, som vi næppe kan løse gennem tidligere anbringelser, men snarere vil kræve fokus på tidlig indsats i forhold til opmærksomhed og opbakning omkring familiemæssige relationer. Udspil om supplerende læreruddannelse Krav Den længe ventede rapport om supplerende læreruddannelse anbefaler, at der opstilles en række konkrete krav til supplerende læreruddannelser. Kravene fremgår af rapportens konklusion og vedrører: - Undervisningskompetence - Samarbejde og arbejdsdeling - Sporskifte og fleksibilitet - Udbud og dimensionering - Samfundsøkonomiske konsekvenser Arbejdsgruppen bag rapporten opstiller endvidere en række mulige modeller for supplerende læreruddannelser. En del af regeringsgrundlaget Det fremgår af regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund fra efteråret 2007, at der skal etableres supplerende læreruddannelser:

5 Oktober-I 2008 Blad 795 "Interessen for lærerfaget skal styrkes ved etableringen af supplerende læreruddannelser, der, afhængig af den enkelte studerendes valg, kan føre til job i folkeskolen eller i gymnasiet. Den nuværende struktur med henholdsvis universiteter og professionshøjskoler fastholdes, men der åbnes for, at professionshøjskoler og universiteter kan gå sammen om udviklingen af nye uddannelser på lærerområdet, der fagligt skal godkendes af Akkrediteringsrådet". Øge rekrutteringsgrundlaget 3+ 1-modellen BKF s holdning Ifølge rapporten ønsker Regeringen at åbne for supplerende læreruddannelser for at øge rekrutteringsgrundlaget til læreruddannelsen og tiltrække flere studerende, som ellers ikke ville have taget en læreruddannelse. Uddannelserne vil således kunne medvirke til at øge den samlede søgning til læreruddannelsen, som de seneste år har været faldende. På dette grundlag er det regeringens holdning, at supplerende læreruddannelser mest hensigtsmæssigt kan udbydes efter en "3+1- model". Modellen omfatter en 3-årig bacheloruddannelse på universiteterne, der efterfølges af en 1-årig overbygning på professionshøjskolerne, hvis den studerende ønsker at blive folkeskolelærer. Ønsker den studerende at blive gymnasielærer, kan det ske ved at fortsætte på universitetet og tage den efterfølgende kandidatuddannelse. Det er BKF s opfattelse, at professionshøjskolernes læreruddannelse fortsat bør være hovedvejen på vejen til at blive lærer i folkeskolen. Denne uddannelse skal løbende kvalitetsudvikles og ligeså samspillet mellem teori og praktik. BKF ser dog gerne at andre veje til lærerjobbet. Enten gennem meritlæreruddannelsen eller målrettede og begrænsede forsøg med supplerende læreruddannelser som ovenfor skitseret. Det vides ikke i skrivende stund om der kan skabes et flertal for den supplerende læreruddannelse i folketinget. Unge og Kultur I sidste nummer af BKF-nyt omtalte redaktionen BKF s nye udspil om unge og kultur. Læs også pressemeddelelsen her på bkchefer Formandskabet for Skolerådet sætter Skoleledelse på dagsordenen Formandskabet for skolerådet inviterede den 19. september til seminar og debat om skoleledelse. Deltagere var skolerådets medlemmer, eksperter og ledere på skoleområdet. Formanden for Skolerådet, Jørgen Søndergaard, åbnede seminaret ved at præsentere skoleledelse som et væsentligt fokusområde i formandskabet arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen og ved at erklære, at folkeskolen i dag er i forandring, hvilket giver ændrede vilkår for ledelse. Herefter fulgte ledelsesmæssige input fra forskere og fremtrædende eksperter i skoleledelse.

6 Oktober-I 2008 Blad 796 Tre temaer Der var tre temaer til debat; 1. Hvad kan skoleledere lære af anden offentlig ledelse? 2. Hvad er kendetegnende ved effektiv skoleledelse? 3. Og hvordan ser skoleledelse ud i praksis? Konklusion En af konklusionerne var, at kompetent skoleledelse er væsentlig for at udvikle folkeskolens potentiale for at sikre effektive folkeskoler. Den afsluttende debat kom vidt omkring med fokus på blandt andet hvilke kompetencer, der kræves af skoleledere, og skoleledelsens tilpasningsdygtighed i forhold til øgede krav og arbejdsopgaver. Der var fokus på, hvad der kendetegner god skoleledelse, og deltagerne kom med forslag til nye undersøgelser om skoleledelse. De forskellige indlæg på seminaret kan ses på Skolerådets hjemmeside Afbureaukratisering på folkeskoleområdet 6 ændringer I forlængelse af arbejdet i udvalget vedrørende afbureaukratisering har forligspartierne bag folkeskoleloven aftalt, hvilke anbefalinger man umiddelbart vil følge op på, og desuden åbner man op for, at der kan laves forsøg med lokale løsninger i forhold til elevplaner og kvalitetsrapporter Umiddelbart vil der blive ændret i forhold til: 1. Elevplaner, hvor elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan på 8. og 9. klassetrin slås sammen i ét dokument med navnet elev- og uddannelsesplan. Et inspirationskatalog skal hjælpe skolerne til at finde gode, lokale løsninger, som ikke bliver for bureaukratiske, og der bliver åbent for forsøg, så man lokalt kan fravige de gældende regler som led i at afprøve lokale løsninger Specialundervisning og tests 2. Henvisning til specialundervisning inden for skolens matrikel, hvor man fremover kan tilbyde specialundervisning og hjælp uden at indhente en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvis skole og forældre er enige om det. 3. Procedurer ved fritagelse for test og prøver m.v., hvor der ikke fremover skal indhentes en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvis skolen og elevens forældre er enige om, at eleven skal fritages eller aflægge prøve på særlige vilkår. Fravær og læseplaner 4. Fraværsregistrering, hvor den daglige registrering af fravær i klasserne fortsætter, men nu er det kun bekymrende fravær, der skal indberettes til kommunen. 5. Vedrørende læseplaner (der beskriver indholdet af undervisningen) og beskrivelser (der beskriver udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for det enkelte

7 Oktober-I 2008 Blad 797 fag), som fremover lægges sammen i ét dokument. Frister for kvalitetsrapporter 6. Kvalitetsrapporter, hvor fristerne for kvalitetsrapporterne bliver ændret fra i år. Fristen er ændret fra den 15. oktober til den 31. december, og fristen for eventuel opfølgning fra kommunalbestyrelsen skal ske senest 31. marts året efter. Der sker desuden en præcisering af, hvilke handleplaner, der er tale om og der udarbejdes også på dette område et inspirationskatalog. Endvidere bliver der åbent for forsøg, således at man lokalt kan fravige de gældende regler som led i at afprøve lokale løsninger. De nødvendige ændringer af folkeskoleloven og på bekendtgørelsesniveau vil blive foretaget snarest. Det bliver åbnet for forsøg med elevplaner og kvalitetsrapporter med virkning fra skoleåret 2009/10. Der arbejdes videre Konferencer Arbejdet med afbureaukratisering af folkeskolen videreføres som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram. Foruden forsøg med lokale løsninger vil der blive gennemført scanninger på bl.a. folkeskoleområdet for at identificere yderligere forslag til afbureaukratisering, og der vil blive gennemført målinger af, hvor meget tid en lærer typisk bruger på administrative opgaver. På den baggrund vil både stat og kommuner vurdere de forslag, der fremkommer i forhold til såvel statslige som kommunale regler med henblik på forenkling. Læs også om Regeringens konference om Kvalitetsreformen på og om Biblioteksforeningens kulturkonferencer på Undersøgelse af BKF - medlemmernes kompetencer Opfølgning I disse dage modtager BKF- medlemmer en mail fra Morten Balle Hansen, Syddansk Universitet om en medlemsundersøgelse. Det er i chefforeningerne (Paraplyen) besluttet at gennemføre en undersøgelse for alle medlemmer af de fire foreninger i Paraplyen. Undersøgelsen vil følge op på en række tidligere danske undersøgelser fra 1980, 1992, 1995 og Det er Paraplyens intentioner, at vi får kortlagt medlemmernes grundlæggende data, herunder karrierebaggrund og ønsker til fremtidige jobs. Undersøgelsen har tre overordnede formål: For det første at skabe ny viden om de langsigtede udviklingstendenser i kommunernes administrative lederskab fra 1980 og frem til efter den anden kommunalreform. For det andet at tegne et billede af situationen for det administrative lederskab efter kommunalreformen i For det tredje skal nogle af undersøgelsens resultater bruges i

8 Oktober-I 2008 Blad 798 udviklingsarbejdet inden for chefforeningerne. Rekrutteringspotentialet Anonymitet Et særligt tema, som vi er optaget af, er at kunne belyse rekrutteringspotentialet blandt lederne lige under direktionsniveauet ud fra deres karriereforventninger. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres naturligvis i henhold til de almindelige krav til anonymitet. Det vil sige, at datamaterialet på intet tidspunkt vil blive anvendt eller offentliggjort på en sådan måde, at oplysninger kan henføres til bestemte personer eller kommuner. Der er nedsat en referencegruppe bestående af de to forskere og repræsentanter fra chefforeningerne, herunder BKF Du skal svare på undersøgelsen senest d. 31.oktober LMS - Levende Musik i Skolen Skolekoncertfestival LMS har afholdt skolekoncertfestival i Kolding. Her blev musiktilbuddet til skolerne præsenteret. I forbindelse med præsentation af musiktilbuddet blev der afholdt høring om skolekoncerternes fremtid. BKF s synspunkt har været, at konceptet ud over hele tiden at skulle være tilpasset skolernes hverdag, så skulle det også sikres, at det var et lige tilbud til alle kommuner, så der ikke opstår A- og B-kommuner, hvor den ene kommune får tilbuddet og den anden ikke gør. Dette synspunkt har klart vundet gehør i LMS. Skolekoncertfestivalen afholdes hvert andet år og kommer fremover til at hedde Musik i Tide Festival. Læs mere på BKF`s sekretariat: Børne- og Kulturforvaltningen Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf Fax

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012

BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 BERETNING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 15.-16.NOVEMBER 2012 Børne- og Kulturchefforeningen Sekretariatet Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 5526 bkf@ bkchefer.dk www.bkchefer.dk Illustrationer Illustrationerne

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform

Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform Folkeskolen på vej En status på de 10 vigtigste udfordringer på tærsklen til reform 10 UDFORDRINGER: Skolerådets formandskab gør status over folkeskolens 10 væsentligste udfordringer, før aftalen om et

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere