NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Oktober-I 2008 Blad 791. Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu"

Transkript

1 Oktober-I 2008 Blad 791 Du kan nå at tilmelde dig årsmødet endnu Og den nye kulturminister kigger forbi Vedtægtsændringer Hvilke ændringer? Det strømmer ind med tilmeldinger til BKF s årsmøde fra den november. Men du kan fortsat nå at tilmelde dig, hvis du skynder dig. Sidste frist er d. 8. oktober. Læs vilkårene for tilmelding på bagsiden af den tilsendte årsmødeindbydelse. Vi glæder os til at se dig på Munkebjerg. Hvis du kommer, vil du få lejlighed til at høre Carina Christensen, der med kort varsel har givet tilsagn om at tale til årsmødet om sine visioner for kulturområdet torsdag eftermiddag. Bestyrelsen har lavet forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles på generalforsamlingen den 13. november Vedtægtsændringerne er blevet til efter en grundig drøftelse i et vedtægtsudvalg, nedsat af bestyrelsen og har tidligere været omtalt i BKF-NYT. Vedtægtsændringerne indebærer i hovedtræk: Mulighed for dispensation i forhold til optag af medlemmer. Ændringen retter sig særligt mod store kommuner. Det præciseres, at der skal være tale om chefer på forvaltningsniveau med ledelsesbeføjelser i forhold til underliggende niveauer. Bornholms særstatus - i forhold til repræsentation i møderne mellem landsbestyrelsen og regionsformandskaberne - bortfalder. Der oprettes en ny paragraf, der beskriver landsbestyrelsens rådgivende faglige netværk, herunder præciserer, at de faglige netværk nedsættes for ét år ad gangen og at valget af medlemmerne til netværkene sker af bestyrelsen efter indstilling fra regionsbestyrelserne. Drøftelse med regionsformændene Vedtægtsændringerne blev drøftet på det seneste møde mellem regionsformandskaberne og landsbestyrelsen. Her fremlagde bestyrelsen også sit forslag om at ophæve den uskrevne regel om repræsentation med 3 fra Østdanmark og 4 fra Vestdanmark. De fleste regioner havde forud herfor haft vedtægterne i høring blandt medlemmerne i regionen. Der var ingen bemærkninger til de foreslåede ændringer, som herefter fremsættes som ændringsforslag til generalforsamlingen. Kommunekontaktrådene og samarbejdet i regionerne Bestyrelsen udarbejdede i forsommeren et notat om netværksstyring, som bl.a. beskæftigede sig med den administrative servicering af KKR. Bestyrelsen har her problematiseret bæredygtigheden i de administrative strukturer, der skal sikre, at KKR samarbejdet kan blive en generator for løsninger på problemstillinger, der rækker ud over den enkelte kommune.

2 Oktober-I 2008 Blad 792 Med andre ord: Sikringen af at det regionale perspektiv indtænkes i lokale/kommunale løsninger forudsætter viden om og inddragelse i det arbejde, der går forud for drøftelser, hensigtserklæringer og beslutninger i KKR regi. Drøftelse med KL I forlængelse af tidligere drøftelser om emnet og BKF s notat blev regionsformandskaberne og landsbestyrelsen inviteret til møde med KL s kontaktudvalg for børn og kultur. Der var her lagt op til en drøftelse af: 1. Hvor er de største faglige udfordringer for kommunerne i forhold til samarbejdet om specialundervisningen og tilbud til de udsatte børn/unge og hvordan går det med samarbejdet på tværs? 2. Hvordan fungerer samarbejdet i de tværkommunale embedsmandsgrupper på det sociale område og hvordan kan samarbejdet med de øvrige kommuner i regionen, der ikke er medlem af embedsmandsgrupper, styrkes? 3. Hvordan organiserer og forankrer den enkelte kommune det regionale arbejde på det sociale område? Hovedpunkter Det var en fin drøftelse, som kan opsummeres i følgende punkter: Det er generelt vurderingen, at overgangen fra amt til kommune er gået gnidningsfrit for så vidt angår specialundervisningen og de sociale opgaver. Der står nogle udfordringer foran os både i forhold til det faglige og i forhold til kapaciteten. Samarbejdet i regioner og kommunenetværk kommer for alvor til at stå sin prøve, når der skal bygges ud på en af de kommunale specialskoler. Regionalt ejerskab lokalt Der er enighed om, at der er behov for at arbejde med formidlingen af det nødvendige regionale samarbejde og omsætte og oversætte de planlægningsmæssige elementer fra det regionale niveau til det lokale niveau. Dette er en forudsætning for at skabe og vedligeholde det politiske ejerskab til området. Det stiller særlige krav til os som dem, der skal stå for oversættelsen og gøre området nærværende og relevant at beskæftige sig med. For at kvalificere den kommunale topledelse til bl.a. oversættelsesopgaven kræves der også et vist ejerskab på embedsmandsniveau et ejerskab som kan skabes gennem inddragelse og videndeling. KKR s administrative servicering er organiseret på meget forskellige måder, men uanset formen, så er det afgørende at sekretariaterne og de embedsmandsgrupper, som forbereder møderne i KKR er opmærksomme på og optagede af at sikre information til og inddragelse af repræsentanter fra alle kommuner. Repræsentanterne i KKR s embedsmandsgrupper har altså en helt særlig opgave.

3 Oktober-I 2008 Blad 793 Samarbejdsaftaler Kommunerne i alle 5 KKR er i gang med eller har allerede indgået samarbejdsaftaler, der afløser hensigtserklæringerne for det sociale område. Der er fortsat behov for at få sat udvikling på dagsordenen hvordan skal disse store sektorområder udvikle sig? Og hvem tager sig af den strategiske planlægning? P.t. beskæftiger man sig mest med kapaciteten og noget mindre med økonomien. Kommunaldirektørerne har et særligt ansvar for at det nødvendige samarbejde inden for regionerne kommer til at fungere. Dels har kommunaldirektørerne påtaget sig opgaven med at organisere serviceringen af KKR. Dels har kommunaldirektørerne ansvaret for at sikre formidling og inddragelse også i egen organisation. Det kan bl.a. ske gennem måden hvorpå KKR dagsordener og referater distribueres og gennemgås Ønsker du at vide mere om KKR og organiseringen i din egen region, så kan du søge oplysninger på KL s hjemmeside under Kommunalpolitik og på de enkelte KKR s hjemmesider. Årsmødet flytter til andre rammer men først i 2010 En del medlemmer har ønsket, at årsmødet blev afholdt på et sted, hvor alle kunne overnatte samme sted eller som minimum kunne bo i gå-afstand fra konferencehotellet. Bestyrelsen har ad flere omgange arbejdet med forskellige muligheder første gang strandede det på, at det ville blive væsentligt dyrere. Denne gang er virkeliggørelsen af en flytning ikke strandet. Der er fra 2010 indgået aftale med et hotel i Odense. Nogen vil så sikkert spørge jamen hvorfor er de ikke bare flyttet med det samme? Og svaret er lige så enkelt: Selv om vi gik i gang med bookingen allerede i efteråret 2007, så er det ikke muligt at få plads før i 2010 heller ikke selv om vi var villige til at flytte konferencedatoerne. Derfor glæder vi os til at se jer endnu en gang (eller to) på Munkebjerg. Ankestyrelsens årsstatistik 2007 Færre anbringelser men længere I forbindelse med Anbringelsesreformen i 2006 fik Ankestyrelses til opgave at etablere en statistisk overvågning af anbringelsesområdet. Dette udmøntes i en personstatistik, som tager udgangspunkt i barnets og den unges personnummer, med statistikken omfatter også registrering af en række oplysninger om forældremyndighedsindehaveren. Der er i 2007 foretaget færre anbringelser end i 2006, men da det samlede antal anbragte er uændret, indikerer dette, at varigheden af anbringelserne er steget. 87 % af anbringelserne i 2007 er sket som frivillige anbringelser. I mere end halvdelen af de sager, hvor der er blevet truffet afgørelse om anbringelse, blev sagen rejst efter henvendelse fra blandt andet forældremyndighedsindehaveren.

4 Oktober-I 2008 Blad 794 Mange veje til anbringelsen Det er ofte henvendelser fra flere parter, der er årsag til, at der iværksættes en anbringelse i 30 % af sagerne har der været en henvendelse fra barnet/den unge selv og i 31 % er det sket efter underretning fra daginstitution, skole eller fritidshjem. I 32 % af sagerne er sagen rejst efter initiativ fra kommunens børne- /familieafdeling. Når der ses efter anledningen til anbringelser viser det sig, at der i 60 % af anbringelserne er angivet adfærds- og/eller tilpasningsproblemer hos barnet som medvirkende årsag. Der er sket en positiv udvikling i forhold til antallet af uplanlagte skift i anbringelsessted. Her har der været et fald fra 2006 til 2007 både hvad angår tilfælde, hvor opholdsstedet har givet op overfor barnet/den unge og i de tilfælde, hvor det er den unge, som selv har forladt anbringelsesstedet. Se din kommunes tal Mange sene anbringelser På Ankestyrelsens hjemmeside er der fin mulighed for at udtrække egne og andre kommuners oplysninger fordelt på kommune, alder og art under fanebladet Tal fra Ankestyrelsen. Det kan anbefales at anvende talmaterialet som grundlag for lokale drøftelser både administrativt og politisk omkring praksis på anbringelsesområdet. Til trods for dokumentation for, at tidlige anbringelser giver de bedste resultater, viser det sig fortsat, at anbringelseshyppigheden generelt er stigende med børnenes/de unges alder. Den høje frekvens af forældrehenvendelser og den store andel af tilpasningsproblemer kan tyde på, at det især er i forhold til aldersgruppen år, at familierne oplever vanskelighed ved at få familielivet til at fungere. En problematik, som vi næppe kan løse gennem tidligere anbringelser, men snarere vil kræve fokus på tidlig indsats i forhold til opmærksomhed og opbakning omkring familiemæssige relationer. Udspil om supplerende læreruddannelse Krav Den længe ventede rapport om supplerende læreruddannelse anbefaler, at der opstilles en række konkrete krav til supplerende læreruddannelser. Kravene fremgår af rapportens konklusion og vedrører: - Undervisningskompetence - Samarbejde og arbejdsdeling - Sporskifte og fleksibilitet - Udbud og dimensionering - Samfundsøkonomiske konsekvenser Arbejdsgruppen bag rapporten opstiller endvidere en række mulige modeller for supplerende læreruddannelser. En del af regeringsgrundlaget Det fremgår af regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund fra efteråret 2007, at der skal etableres supplerende læreruddannelser:

5 Oktober-I 2008 Blad 795 "Interessen for lærerfaget skal styrkes ved etableringen af supplerende læreruddannelser, der, afhængig af den enkelte studerendes valg, kan føre til job i folkeskolen eller i gymnasiet. Den nuværende struktur med henholdsvis universiteter og professionshøjskoler fastholdes, men der åbnes for, at professionshøjskoler og universiteter kan gå sammen om udviklingen af nye uddannelser på lærerområdet, der fagligt skal godkendes af Akkrediteringsrådet". Øge rekrutteringsgrundlaget 3+ 1-modellen BKF s holdning Ifølge rapporten ønsker Regeringen at åbne for supplerende læreruddannelser for at øge rekrutteringsgrundlaget til læreruddannelsen og tiltrække flere studerende, som ellers ikke ville have taget en læreruddannelse. Uddannelserne vil således kunne medvirke til at øge den samlede søgning til læreruddannelsen, som de seneste år har været faldende. På dette grundlag er det regeringens holdning, at supplerende læreruddannelser mest hensigtsmæssigt kan udbydes efter en "3+1- model". Modellen omfatter en 3-årig bacheloruddannelse på universiteterne, der efterfølges af en 1-årig overbygning på professionshøjskolerne, hvis den studerende ønsker at blive folkeskolelærer. Ønsker den studerende at blive gymnasielærer, kan det ske ved at fortsætte på universitetet og tage den efterfølgende kandidatuddannelse. Det er BKF s opfattelse, at professionshøjskolernes læreruddannelse fortsat bør være hovedvejen på vejen til at blive lærer i folkeskolen. Denne uddannelse skal løbende kvalitetsudvikles og ligeså samspillet mellem teori og praktik. BKF ser dog gerne at andre veje til lærerjobbet. Enten gennem meritlæreruddannelsen eller målrettede og begrænsede forsøg med supplerende læreruddannelser som ovenfor skitseret. Det vides ikke i skrivende stund om der kan skabes et flertal for den supplerende læreruddannelse i folketinget. Unge og Kultur I sidste nummer af BKF-nyt omtalte redaktionen BKF s nye udspil om unge og kultur. Læs også pressemeddelelsen her på bkchefer Formandskabet for Skolerådet sætter Skoleledelse på dagsordenen Formandskabet for skolerådet inviterede den 19. september til seminar og debat om skoleledelse. Deltagere var skolerådets medlemmer, eksperter og ledere på skoleområdet. Formanden for Skolerådet, Jørgen Søndergaard, åbnede seminaret ved at præsentere skoleledelse som et væsentligt fokusområde i formandskabet arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen og ved at erklære, at folkeskolen i dag er i forandring, hvilket giver ændrede vilkår for ledelse. Herefter fulgte ledelsesmæssige input fra forskere og fremtrædende eksperter i skoleledelse.

6 Oktober-I 2008 Blad 796 Tre temaer Der var tre temaer til debat; 1. Hvad kan skoleledere lære af anden offentlig ledelse? 2. Hvad er kendetegnende ved effektiv skoleledelse? 3. Og hvordan ser skoleledelse ud i praksis? Konklusion En af konklusionerne var, at kompetent skoleledelse er væsentlig for at udvikle folkeskolens potentiale for at sikre effektive folkeskoler. Den afsluttende debat kom vidt omkring med fokus på blandt andet hvilke kompetencer, der kræves af skoleledere, og skoleledelsens tilpasningsdygtighed i forhold til øgede krav og arbejdsopgaver. Der var fokus på, hvad der kendetegner god skoleledelse, og deltagerne kom med forslag til nye undersøgelser om skoleledelse. De forskellige indlæg på seminaret kan ses på Skolerådets hjemmeside Afbureaukratisering på folkeskoleområdet 6 ændringer I forlængelse af arbejdet i udvalget vedrørende afbureaukratisering har forligspartierne bag folkeskoleloven aftalt, hvilke anbefalinger man umiddelbart vil følge op på, og desuden åbner man op for, at der kan laves forsøg med lokale løsninger i forhold til elevplaner og kvalitetsrapporter Umiddelbart vil der blive ændret i forhold til: 1. Elevplaner, hvor elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan på 8. og 9. klassetrin slås sammen i ét dokument med navnet elev- og uddannelsesplan. Et inspirationskatalog skal hjælpe skolerne til at finde gode, lokale løsninger, som ikke bliver for bureaukratiske, og der bliver åbent for forsøg, så man lokalt kan fravige de gældende regler som led i at afprøve lokale løsninger Specialundervisning og tests 2. Henvisning til specialundervisning inden for skolens matrikel, hvor man fremover kan tilbyde specialundervisning og hjælp uden at indhente en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvis skole og forældre er enige om det. 3. Procedurer ved fritagelse for test og prøver m.v., hvor der ikke fremover skal indhentes en pædagogisk-psykologisk udtalelse, hvis skolen og elevens forældre er enige om, at eleven skal fritages eller aflægge prøve på særlige vilkår. Fravær og læseplaner 4. Fraværsregistrering, hvor den daglige registrering af fravær i klasserne fortsætter, men nu er det kun bekymrende fravær, der skal indberettes til kommunen. 5. Vedrørende læseplaner (der beskriver indholdet af undervisningen) og beskrivelser (der beskriver udviklingen i undervisningen frem mod trin- og slutmål for det enkelte

7 Oktober-I 2008 Blad 797 fag), som fremover lægges sammen i ét dokument. Frister for kvalitetsrapporter 6. Kvalitetsrapporter, hvor fristerne for kvalitetsrapporterne bliver ændret fra i år. Fristen er ændret fra den 15. oktober til den 31. december, og fristen for eventuel opfølgning fra kommunalbestyrelsen skal ske senest 31. marts året efter. Der sker desuden en præcisering af, hvilke handleplaner, der er tale om og der udarbejdes også på dette område et inspirationskatalog. Endvidere bliver der åbent for forsøg, således at man lokalt kan fravige de gældende regler som led i at afprøve lokale løsninger. De nødvendige ændringer af folkeskoleloven og på bekendtgørelsesniveau vil blive foretaget snarest. Det bliver åbnet for forsøg med elevplaner og kvalitetsrapporter med virkning fra skoleåret 2009/10. Der arbejdes videre Konferencer Arbejdet med afbureaukratisering af folkeskolen videreføres som led i regeringens afbureaukratiseringsprogram. Foruden forsøg med lokale løsninger vil der blive gennemført scanninger på bl.a. folkeskoleområdet for at identificere yderligere forslag til afbureaukratisering, og der vil blive gennemført målinger af, hvor meget tid en lærer typisk bruger på administrative opgaver. På den baggrund vil både stat og kommuner vurdere de forslag, der fremkommer i forhold til såvel statslige som kommunale regler med henblik på forenkling. Læs også om Regeringens konference om Kvalitetsreformen på og om Biblioteksforeningens kulturkonferencer på Undersøgelse af BKF - medlemmernes kompetencer Opfølgning I disse dage modtager BKF- medlemmer en mail fra Morten Balle Hansen, Syddansk Universitet om en medlemsundersøgelse. Det er i chefforeningerne (Paraplyen) besluttet at gennemføre en undersøgelse for alle medlemmer af de fire foreninger i Paraplyen. Undersøgelsen vil følge op på en række tidligere danske undersøgelser fra 1980, 1992, 1995 og Det er Paraplyens intentioner, at vi får kortlagt medlemmernes grundlæggende data, herunder karrierebaggrund og ønsker til fremtidige jobs. Undersøgelsen har tre overordnede formål: For det første at skabe ny viden om de langsigtede udviklingstendenser i kommunernes administrative lederskab fra 1980 og frem til efter den anden kommunalreform. For det andet at tegne et billede af situationen for det administrative lederskab efter kommunalreformen i For det tredje skal nogle af undersøgelsens resultater bruges i

8 Oktober-I 2008 Blad 798 udviklingsarbejdet inden for chefforeningerne. Rekrutteringspotentialet Anonymitet Et særligt tema, som vi er optaget af, er at kunne belyse rekrutteringspotentialet blandt lederne lige under direktionsniveauet ud fra deres karriereforventninger. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres naturligvis i henhold til de almindelige krav til anonymitet. Det vil sige, at datamaterialet på intet tidspunkt vil blive anvendt eller offentliggjort på en sådan måde, at oplysninger kan henføres til bestemte personer eller kommuner. Der er nedsat en referencegruppe bestående af de to forskere og repræsentanter fra chefforeningerne, herunder BKF Du skal svare på undersøgelsen senest d. 31.oktober LMS - Levende Musik i Skolen Skolekoncertfestival LMS har afholdt skolekoncertfestival i Kolding. Her blev musiktilbuddet til skolerne præsenteret. I forbindelse med præsentation af musiktilbuddet blev der afholdt høring om skolekoncerternes fremtid. BKF s synspunkt har været, at konceptet ud over hele tiden at skulle være tilpasset skolernes hverdag, så skulle det også sikres, at det var et lige tilbud til alle kommuner, så der ikke opstår A- og B-kommuner, hvor den ene kommune får tilbuddet og den anden ikke gør. Dette synspunkt har klart vundet gehør i LMS. Skolekoncertfestivalen afholdes hvert andet år og kommer fremover til at hedde Musik i Tide Festival. Læs mere på BKF`s sekretariat: Børne- og Kulturforvaltningen Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf Fax

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702

NYHEDSBREV. August 2007 Blad 702 August 2007 Blad 702 Velkommen tilbage BKF-nyts redaktion byder kolleger og samarbejdspartnere velkommen tilbage til jobbet. Mange spændende opgaver ligger og venter på os. Budget 2008, den fortsatte implementering

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2006 Blad 649 Vi bliver mange på Munkebjerg Generalforsamling Der er også i år rift om pladserne til vores årsmøde fra d. 15. 17. november. 10 dage før tilmeldingsfristen udløber er der tilmeldt

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat

Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012. Høringsnotat Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 L 96 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning November 2012 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer

Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer Refleksioner over dagens indlæg og debat med fokus på kommunernes fremtidige udfordringer Ved Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen på konferencen om Uddannelse

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Oktober 2005 Blad 568 Vi ses på Munkebjerg Sidste tilmeldingsfrist 7. oktober Generalforsamling Der er rigtig mange medlemmer, der har tilmeldt sig årsmødet d. 9-11. november og vi ser frem til dialogen

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN August 2006 Blad 634 Årsmødet 2006 Sorømøde Velfærdsudspil Udvikling af ny hjemmeside Dagplejens placering i den samlede vifte af dagtilbud Så er programmet for årsmødet 2006, d. 15-17. november på Hotel

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Kommunerne i den nye regionale struktur

Kommunerne i den nye regionale struktur Kommunerne i den nye regionale struktur Reformen er ikke mere af det samme reformen indebærer en ny offentlig sektor Amterne er nedlagt 5 regioner fra 2007 Kommunerne er tiltænkt en langt mere fremtrædende

Læs mere

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark

Danmark. Indledning. Ansvarsfordeling mellem stat, region og kommune NOTAT. Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark NOTAT Titel Fra: Til: Tilbud til udsatte børn og unge i Danmark Elisabeth Marian Thomassen, Servicestyrelsen, Danmark Valuta för pengarna? Kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud

Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud Udkast til Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 20, stk. 7 og 8, 22, stk. 6, 30 a,

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016

Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 Resultater fra evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen 10. oktober 2016 I foråret 2014 blev der etableret et evaluerings- og følgeforskningsprogram til folkeskolereformen med den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Krav til minimumsstørrelsen af interne skoler i dagbehandlingstilbud og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Marts 2010 blad 913. - Objektiv sagsbehandling

Marts 2010 blad 913. - Objektiv sagsbehandling Marts 2010 blad 913 På vej mod forpligtende samarbejde mellem kommunerne KL s direktionskonference 20.-21. april Debatoplæg på vej vigtigt med forberedende diskussioner! KL indbyder kommunernes direktioner

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Indstilling. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. november 2008 Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Partnerskab om folkeskolen

Partnerskab om folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om folkeskolen Aftale mellem 35 kommuner og KL 2007-2009 Baggrund Der er i disse år stort fokus i kommunerne på at styrke fagligheden i folkeskolen. Der er også vedtaget

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde

Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 10. marts 2006 Redegørelse for spørgsmål fra Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2005 vedrørende Den selvstændige skole Grupperne 1.

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN April 2006 Blad 613 Forlig om læreruddannelsen Elevplaner og kvalitetsrapporter Børnekultur i hele landet Program Opfølgning på konferencen Biblioteksforeningens årsmøde Vi byder velkommen til nye medlemmer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til.

Bilag 21. Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget Borgmesterens Afdeling. Kopi til. Bilag 21 Emne Til Kopi til Udmøntning af budgetreserver vedrørende moderniseringsaftalen budget 2014-2017 Borgmesterens Afdeling Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge Børn og Unge er af Borgmesterens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen pr. 1. august Indhold De røde markeringer er rettelser i forhold til den gældende styrelsesvedtægt. Links virker ikke i denne udgave, og sidetallene 2-7 er ikke korrekte pga. rette-indstillingen. Styrelsesvedtægt for Silkeborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.

Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 12/6 2014 Høringssvar - 11 udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet. Skole og Forældre takker for det tilsendte

Læs mere

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009

Referat. Mødeforum UTA styregruppen. Sagsnr Dokumentnr Mødedato 19. januar 2009 Referat Mødeforum UTA styregruppen Sagsnr. 2007-10404 Dokumentnr. 2009-13328 Mødedato 19. januar 2009 Tid Kl. 9.30 11.00 obs: Mødet er forkortet med ½ time Sted UU ungevejledningen Jernbanegade 10, 1.

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS

NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS NATIONAL KOORDINATIONSSTRUKTUR ORIENTERING OG DRØFTELSE V/ Bruno Lind, Styregruppen RS National koordinationsstruktur I Regeringen vil: Etablere en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur for den

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS

DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS DET MELLEMKOMMUNALE SAMARBEJDE PÅ SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN V/KFS 2007-2015 Juni 2015 Hovedstadsregionen opdelt i kommuner og netværk Samarbejdet vedr. specialundervisningen i Hovedstadsregionen

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 1 Hovedresultater 2 2 Afgørelser om anbringelse i 2013 6 2.1 Afgørelser om samtykke 7 2.2 Køn, alder og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Horsens Kommunes Skolevæsen Indhold KAPITEL 1 2 KOMMUNALBESTYRELSEN 2 SKOLEBESTYRELSEN 2 SAMMENSÆTNING OG VALG 2 MØDEVIRKSOMHED 4 KAPITEL 2 6 SKOLEBESTYRELSENS BEFØJELSER 6 KAPITEL

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Det kræver en læreruddannelse:

Det kræver en læreruddannelse: Velkomsttale og præsentation af følgegruppen for den ny læreruddannelsens rapport deregulering og internationalisering, fredag d. 20. januar 2012 på Christiansborg, v/ Per B. Christensen, formand for følgegruppen

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur

GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Punkt 6 fra Gudenåkomitéens møde 6. marts 2015: GudenåSamarbejdernes fremtidige indhold og struktur Baggrund Det blev på sidste mødet i Gudenå komiteen den 5. december 2014 konstateret, at der var opbakning

Læs mere

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser

Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 459 Offentligt Tale til samråd i SOU om netværksanbringelser [Det talte ord gælder] Der er stillet tre spørgsmål, som jeg vil besvare her

Læs mere

NYHEDSBREV. Juni 2012

NYHEDSBREV. Juni 2012 God sommer og hilsner fra et godt fællesmøde I dette sidste nyhedsbrev før sommeren vil vi gerne ønske jer alle en god sommer. Vi håber vejret vil vise sig fra sin bedste side, så vi alle kan få ladet

Læs mere

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler

Fælles Skoleudvikling. Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Fælles Skoleudvikling Pædagogisk udviklingsarbejde på Aalborg Kommunes skoler Forord Mange spændende udviklingsprojekter er blevet udtænkt, gennemført og om sat i praksis på skolerne, siden Aalborg Kommunale

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åbent møde for Socialudvalgets møde den 05. marts 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Orientering fra formanden... 29 019. Orientering fra administrationen...

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2009 Blad 820. UU skal stå på 2 ben

NYHEDSBREV. Februar 2009 Blad 820. UU skal stå på 2 ben Februar 2009 Blad 820 UU skal stå på 2 ben BKF mener, at Ungdommens Uddannelsesvejledning skal opprioritere indsatsen i forhold til de 20 % af en ungdomsårgang, der ikke gennemfører en kompetencegivende

Læs mere

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv

Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse og erhverv Uddannelsesudvalget L 112 - Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Januar 2009 Notat om høringssvar over udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning

Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Punkt 13. Godkendelse af mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning 2015-058779 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede:

DRAGØR SKOLE. Møde 7. Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd. Til Stede: Møde i skolebestyrelsen på Dragør Skole mandag den 9. marts kl. 19. på Dragør Skole Syd Møde 7 Skolebestyrelsesmødet Medlemmer: Forældrerepræsentanter: Steen Elkær-Hansen, Lene B. Clausen, Troels Kjær

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Anbringelsesstatistik

Anbringelsesstatistik 1 Ankestyrelsens statistikker Anbringelsesstatistik Årsstatistik 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 1 Hovedresultater 4 2 Afgørelser om anbringelse i 2012 8 2.1 Afgørelser og samtykke

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere