FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER"

Transkript

1 FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER En menneskelig investeringsmodel for brugerdreven velfærd Af Nis Bjørn Jensen & Isak Glundal Nuur Nis Bjørn Jensen IT- Bachelor studerende, AU Isak Glundal Nuur IT- Bachelor studerende, AU

2 PROBLEMFORMULERING SOCIALT UDSATTE For en definition af hvad det betyder at være socialt udsat i det danske velfærdssamfund, har vi tyet til servicestyrelsens definition af hvem der kan betegnes som socialt udsatte 1. I servicestyrelsens regi er der tale om voksne mennesker der har tunge sociale problemer så som alkoholmisbrug, stofmisbrug, sindslidelser, hjemløshed, prositution, vold i nære relationer samt sene senfølger af seksuelle overgreb. Der er tale om et flydende spektrum, og ikke absolutte kategorier således kan man godt være sindslidende uden at være socialt udsat, og en person kan tilhøre flere af ovenstående kategorier. Fælles for mange socialt udsatte er, at de har et dårligt eller slet intet socialt netværk af venner og familie, der kan hjælpe dem. Uden hjælp kan bare ét af disse tunge sociale problemer lede videre til andre problemer, og øget sårbarhed og udsathed. PASSIV FORSØRGELSE Vi har under dette forløb tolket passivt forsørgede som værende uden job eller udsigter til job, så staten må støtte disse grupper økonomisk i form af kontanthjælp eller førtidspension, så vidt muligt. Disse mennesker har svært ved at få eller beholde et job, netop pga. at de er hjemløse, misbrugere eller lignende. Ofte vil de have svært ved at leve op til de samme krav som andre arbejdsløse, hvilket kan lede til at de tabes helt for samfundet. AKTIV INDDRAGELSE Som et modstykke til passiv forsørgelse tolker vi aktiv inddragelse i sin endelige form som arbejde og betaling af skat. Der er andre muligheder for fortolkning, men denne har vi valgt at fokusere på. Det ultimative mål for aktiv inddragelse vil være at leve et så normalt liv som muligt, og deltage aktivt i samfundet. I realiteten kan dette mål for mange socialt udsatte være en livslang kamp, men så snart denne kamp bliver kæmpet mener vi at der er tale om aktiv inddragelse i det danske velfærdssamfund. Dette er vores mål at hjælpe og støtte socialt udsatte til, på deres vilkår, at kæmpe denne kamp. METODE Som IT- studerende har vi gennem forløbet anvendt vores akademiske baggrund i så bredt et omfang som muligt, da læringen og erfaringen med at bruge teori i praksis er central for vores egen motivation til at arbejde med denne opgave. Vi besidder specialiseret viden inden for basal forretningsforståelse, proces- og produktinnovation samt datalogi, og er særligt bekendte med idésøgning og brugerdreven innovation. Givet opgaveformuleringen og vores egen baggrund, er det klart, at vores viden inden for dette felt er begrænset, og vi har derfor taget kontakt til forskningsgruppen for velfærd og sundhed hos Afdelingen for Antropologi og Etnografi ved Århus Universitet 2. Vi har mødtes med erhvervs- Ph.d Nina Holm Vohnsen 3 som pt. arbejder med innovation i det offentlige hos MindLab, en tværministeriel udviklingsenhed 4. På det korte forløb er det foreløbigt blevet til et enkelt møde med Nina, men inddragelsen af antropologisk viden har vist sig at være meget givtig relevant, og væsentlig i den fremadrettede udvikling af vores idé. Nina har været en stor hjælp, og skal have en stor tak for at stille sin tid og interesse til rådighed. Da vi netop ikke personligt har nogen form for snitflade til brugere i de scenarier vi kommer til at bevæge os i under dette forløb, har vi med Nina s hjælp udviklet en persona en fiktiv person, som dog er baseret på en unavngiven, virkelig person. Personaer anvendes ofte i bruger- centreret udvikling til at skabe en forståelse for brugere i målgruppen. Vi har valgt at kalde denne persona for Anne, og anbefaler at man læser nærmere om hende i bilag A allerede nu, da vi kommer til at henvise til Anne flere gange i denne korte afhandling. LØSNINGEN MODLØSHED OG MOTIVATION Som socialt udsat er der ofte lang vej til en normal tilværelse i samfundet. Socialt udsatte i passiv forsørgelse har tunge sociale problemer og mangler 1

3 sociale netværk der kan støtte dem. De har det fælllestræk at vejen til en normal tilværelse kan virke uoverkommelig, og de mangler ofte motivationen til at gøre noget aktivt for at forbedre sin egen situation, fordi det er en lang, vanskelig og ukendt proces. Der er ingen opskrift på sucess. Antaget kan denne proces synes mere uoverskuelig i det offentlige system, når man som udsat sendes rundt mellem offentlige forvaltninger, centre og en lang række af tilbud. Dertil er disse tilbud ofte standardiserede, og der er ikke altid plads til individualitet eller personlig interesse, og de krav der stilles er for mange udsatte nok til helt at opgive og miste troen på fremgang. KRAV OG INDGANGSBARRIERER Vi antager at modløshed og manglende motivation er centrale problemer blandt mange socialt udsatte, og at disse blandt andet skyldes for høje krav, og at vejen ud af en dårlig tilværelse kan virke uoverkommelig. Alle har de en eller anden form for forhindring der betyder at de ikke kan deltage på lige vilkår med mennesker som ikke er socialt udsatte i ordet eksate betydning. Disse forhindringer vil vi omtale som 'indgangsbarrierer'. At krav synes for høje, må ses i forhold til et udbytte, og måske skyldes en forskydning mellem krav og udbytte i mange tilfælde, at tilbuddene ikke er skræddersyet til deltageren. Med andre ord stilles der for høje krav i forhold til, at modtageren af et tilbud måske ikke er specielt interesseret i at modtage dette tilbud, og særligt for disse mennesker er der behov for en form for brugerdreven velfærd et begreb som anvendes ibogen Brugerdreven velfærd velfærd for udsatte 5, som vi har fået megen inspiration fra. INDIVIDUALITET Dramatisk sagt er der nok lige så mange forskellige indgangsbarrierer som der er socialt udsatte, alt imens der i det offentlige er en ganske logisk tendens til at inddele folk i kategorier, for at tilbyde pakkeløsninger i høj kvalitet til realistiske penge som dog langt fra bliver skræddersyet til individet. Det er et stort problem, i forhold til at motivere personer til at deltage, men også især i forhold til personer, som falder mellem kategorier, som kan være opdelt efter alder, social status, diagnoser, osv., som belyst i den situation personaen Anne er i. Det skal nævnes, at antagelsen er baseret på vores samtale med Nina Holm Vohnsen, og at der ikke ligger en grundig analyse foretaget af os, af det nuværende system, til baggrund. Det vil være oplagt at inddrage en sådan analyse i et videre forløb. For Anne, som netop er kommet ud af et otte måneder langt behandlingsforløb på et hospital, som har kostet samfundet mange penge, er tre måneders passivitet nok til at hun falder tilbage og i sidste ende kan hele behandlingsforløbet være spildt, hvis ikke der følges op på denne behandling inden for en kort periode. Det er ikke nødvendigvis ment som en kritik af det offentlige system, men snarere belysning af en begrænsning i systemet. Der er mange gode tiltag, og der bliver brugt masser af penge, men systemer er ofte per definition standardiserede. Det er naturligvis et spørgsmål om begrænsede ressourcer det er dyrt at behandle hvert individ på individets præmisser. Det er her, socialt entreprenørskab og private og frivilige organisationer kan komplementere det offentlige system, og det er netop her, vores løsning passer ind - som et ekstra tilbud, ikke som en erstatning eller et opgør med det nuværende system, men som en anden tilgang, en anden måde at give plads og råd til at hjælpe - på den udsattes præmisser. INVESTERINGSMODELLEN: FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER Et eksempel på en organisation, som bevæger sig i feltet mellem det offentlige, det private og frivillige netværk er Østjysk Innovation - et investeringsselskab, som investerer egne midler og statslige midler på vegne af videnskabsministeriet i nyopstartede, innovative virksomheder 6. I grove træk er det den samme overordnede model vi vil anvende til at bringe socialt udsatte fra passiv forsørgelse til aktiv inddragelse i det danske velfærdssamfund. Men i stedet for at investere i nyopstartede virksomheder, vil vi investere i mennesker og håb. Ligesom Østjysk innovation - med risikovillig kapital. De mennesker, vi forsøger at få fat på, er mennesker der ofte mangler håb og selvværd, og derfor giver op, når de stilles overfor krav. Især når disse krav i sidste ende ikke vedrører noget interessant for dem. 2

4 DE SOM GERNE VIL Tilbuddet er særligt rettet imod de, der virkelig vil gøre noget ved deres situation, men som ikke kan. 'De som gerne vil', har vi omtalt dem under forløbet. Vi skal have fat i dem når de kommer ud af behandlingsforløb ligesom Anne, gennem sagsbehandlere og støtte- kontakt personer i det offentlige, på workshops, på gaden, gennem frivillig- organisationer, - og give dem et enestående tilbud: "Hvis du skriver en ansøgning hvor du forklarer, hvorfor du ikke bryder dig om din nuværende situation, hvorfor du er endt i den situation, og hvorfor du gerne vil ud af den, så giver vi dig de økonomiske midler der skal til for at overkomme forhindringerne mellem dig og din fremtid". Hjælp og opfordring til ansøgningen bør naturligvis ydes bredt i det offentlige og i frivillige organisationer for at gøre tiltaget bæredygtigt. INVESTERINGEN Investeringen, i form af økonomiske midler, går til at overkomme indgangsbarrierer. I stedet for et fast beløb i kontanthjælp til overlevelse hver måned, investeres et større beløb på én gang til at hjælpe, så vidt som penge kan, med at overkomme barrierer. Ansøgningerne behandles af en investor or sagsbehandler - og udvælges ud fra et 'for- profit' kriterie - altså om der er muligheder og potentiale i ansøgeren vurderet ud fra ansøgningen - og hvordan pengene skal forvaltes aftales mellem investoren og ansøgeren. Det kan være til indskud i en lejlighed, understøttelse i et beløb over kontanthjælpen i en periode (uden krav om aktivering), terapi, rådgivning, relokering, rehabilitering, bil, ro, uddannelse, alt efter individuelle behov. Størrelsen af investeringen afgøres naturligvis også på denne måde af investoren, igen ud fra et for- profit synspunkt. På denne måde er der naturligvis plads til et begrænset antal deltagere om året, alt efter størrelsen på investeringspuljen som kommer fra staten, fra donationer, og eventuelt de penge, organisationen selv indtjener. Pengene fra staten er de penge, der alligevel skal bruges på passiv forsørgelse. Investeringen tjener sig ind, når socialt udsatte med succes bringes fra passiv forsørgelse til aktiv deltagelse på jobmarkedet, i form af skattekroner og sparet kontanthjælp, som bliver nærmere beskrevet i 'Økonomi'- afsnittet. Kravene kan man sige aftales mellem investoren og ansøgeren, ud fra dennes egne ønsker. Investeringen er uden krog - slår planen fejl, er man stadig hvor man var før, og man kan altid skrive en ansøgning igen. FOR- PROFIT INVESTERING, OG "EN UD AF 10"- STATISTIK Investeringerne er for- profit, idet jo flere penge, en enkelt investering tjener, jo flere fejlede investeringer kan der betales for. Idéen er at den ene succes betaler for de fejlede forsøg. Tallene et og ni er arbitrære, men forholdet er relevant. At virksomheden vokser, giver desuden muligheden for at investere i sociale entreprenører, der giver yderligere muligheder til de udsatte, og desuden et grundlag for læring, videnssamling, udvikling, nye tiltag, med mere. Vi ser mere på selve økonmien, som givetvis er hovedelementet i dette forslag, senere. DEN POSITIVE SPIRAL Det er ikke intentionen at 'de som gerne vil' skal være en eksklusiv klub. Alligevel må det anerkendes, at nogle mennesker har større viljestyrke end andre. Forhåbentligt kan dette have en positiv effekt på 'de der ikke ved at de vil - endnu'. At alkoholikerens kammerat, som drak med ham på fortovet for 12 måneder siden, har lejlighed, arbejde og netværk - kan måske være motivation til at tage det første skridt og udfylde en ansøgning. SOCIALE OG FAGLIGE NETVÆRK For mange socialt udsatte, måske især i forbindelse med misbrug, kan omgivelserne ofte være en del af problemet. Tab af netværk, bånd til venner og familie, og dårlige indflydelser i omgivelserne er, antageligvis, et fællestræk blandt mange udsatte. Anne er et godt eksempel herpå - hun savner social omgang, har ikke noget netværk, og kun en tynd forbindelse til sin mor. Vi ser opbygningen af sociale netværk som en del af løsningen. Noget, som potentielt kan tilbydes af en organisation, som hjælper mange mennesker i samme situation, og ender disse mennesker faktisk i miljøer som virkelig interesserer dem, er mulighederne for at de selv kan knytte sociale bånd givetvis større. Dertil er udviklingen af faglige netværk vigtig. En organisation som denne må nødvendigvis forme 3

5 stærke bånd til private og frivillige arbejdspladser, der kan tage imod de udsatte, og tilbyde dem tolerante omgivelser, hvilket til gengæld kan give synergier i form af vidensdeling og lignende fordele af at danne netværk. Skabes der overskud internt i organisationen - ved succes eller donationer - kan pengene tilmed bruges til at investere i, støtte og vejlede nystartede sociale virksomheder. Amerikanske Roberts Enterprise Development Fund (REDF) er et eksempel på hvad et fagligt netværk kan byde på inden for social entrepenørskab 7. REDF investerer i sociale entrepenørvirksomheder og danner et grundlag for vidensdeling og en masse andre synergier imellem datterselskaberne. ØKONOMI Med nedenstående graf har vi forsøgt at visualisere det økonomiske argument for vores løsning, som vi under forløbet har valgt at kalde "projekt springbræt", som viser omkostningerne for samfundet i form af en fast kontanthjælp (den røde fuldtoptrukne linje) mod den "investering" vi foreslår (den grønne linje, her kaldt projekt: Springbræt ). Mere om denne, og dens prikkede og stiplede udløbere, senere. kontanthjælp. Dykket, der kommer sidst i den fuldt optrukne grønne linje kommer, når projektet udmønter i, at den udsatte faktisk begynder at bidrage til samfundet i rollen som skatteyder, komplet modsat rollen som passivt forsørget. Det kan, og vil nok, gå galt i nogle tilfælde, hvor personen falder tilbage i den gamle spiral, som er beskrevet med de grønne stiplede og prikkede linjer. Men om man når over den sorte linje eller ej er sådan set irrelevant for den individuelle person, og man har været aktivt inddraget i det danske velfærdssamfund undervejs. Den sorte linje er udelukkende relevant ud fra et statistisk synspunkt der i sidste ende kommer til at sige noget om hvorvidt investeringsmodellen bliver bæredygtig eller ej i hvilket fald den stadig kan vise sig at være pengene værd. Forsøget for så vidt det er muligt at udføre er et vind- vind scenarie. DE FÅ BETALER FOR DE MANGE Det er svært at sige noget konkret om økonomien i forslaget uden et dybere kendskab til systemet, og uden videre analyser. Vi har alligevel lavet nogle overordnede, forsimplede regnestykker, der kan give et indtryk af størrelsesforholdet. En 30- årig kontanthjælpsmodtager modtager måske kr. om måneden i understøttelse. Efter 30 år bliver det en omkostning på (30 år x kr.) 3,6 mio. kr. for samfundet. Ikke medregnet er behandling i centre, forvaltninger, socialrådgivere, med mere, som ofte er en del af disse menneskers liv. Springet, som den grønne graf viser, vil være forskellig i forhold til, hvem der investeres i, da nogle har brug for et forholdsvist højt beløb for at komme på fode, og andre har måske ikke brug for pengene men for netværket. I nogle tilfælde vil grafen blive ved med at stige et stykke tid endnu. Den sorte, lodrette linje viser det punkt, hvor investeringen er tjent hjem, og alt efter denne er en gevinst for samfundet, i forhold til den faste En 30- årig person som arbejder de næste 30 år til en løn på gennemsnitligt kr. om måneden betaler som skatteyder (30 år x kr. x 47 pct) 3,386 mio. kr. tilbage til samfundet. Dette giver en samlet forskel mellem minus 3,6 mio. kr. og plus 3,4 mio. kr. - på i alt 7,0 mio. kr. Ovenstående er et forsimplet og naivt regnestykke, men viser alligevel, hvor løsningen bærer os hen, og hvor effektiv den kan vise sig at være. Nogle kommer til at tjene mindre og nogle kommer til at tjene meget mere - det er de få, der betaler for de mange. Det økonomiske aspekt inddrager vi ikke for at understrege, at det er en forretning, men for at understrege, at pengene ikke er givet dårligt ud. 4

6 Hovedformålet er at inddrage socialt udsatte aktivt i det danske velfærdssamfund, og den gode forretning gør at så mange som muligt kan hjælpes. En anden vinkel på økonomien ligger i udfyldningen af hullerne i det offentlige system. Efter at Anne blev udskrevet fra Sct. Hans Psykiatrisk Center efter et ophold på otte måneder, gik Anne i mindst tre måneder uden aktivitet, mens hun blev sendt rundt mellem jobcentre, forvaltninger og institutioner pga. at hun faldt imellem kategorierne, baseret på hendes diagnose, alder, med mere. Annes socialrådgiver udtrykte det som et under, at hun ikke faldt tilbage, hvilket ville have været et spild af et otte måneder langt ophold. Det er svært at gøre op, hvad et ophold på otte måneder har kostet, men et hurtigt besøg på regionh.dk som Sct. Hans Psykiatrisk Center er en del af, viser, at de servicerer i alt sengedage og ambulante besøg om året 8. Driftsudgifterne på behandlingspsykiatri er på i alt 2,7 mia. kr. 9 Sengedagene koster sandsynligvis mere end de ambulante besøg, men antager vi alligevel, at de koster det samme, koster en sengedag (2,7 mia. kr. / besøg+sengedage) kr. Altså kan otte måneders behandling koste over kr. Det kan sagtens være at dette beløb er helt forskruet det må en dyberegående undersøgelse sige mere om men grundlæggende er det et spørgsmål om en større pengesum som investeres, og som ikke bør tabes ved at der ikke opfølges på et sådant ophold. Anne selv er mere end interesseret i det, men det offentlige system virker ikke agilt nok til at tage fat omgående, og det er særligt umiddelbart efter denne type ophold, at vi bør tage fat. DISKUSSION DEN VIRKELIGE VERDEN Som vi allerede har været inde på, har vi ingen lovmæssige eller antropologiske kompetencer til at se på løsningen i forhold til den virkelige verden. Det er vores fordel, såvel som vores ulempe. Det hjælper os med at tænke uden for boksen, men der er behov for andre undersøgelser af de forhindringer, der givetvis vil spænde ben for et projekt som dette f.eks. lovgivning og det etablerede system. De tilhørende risici tilknyttet 'risikovillig kapitalinvestering', og tiltroen til at statistikken i sidste ende hænger sammen. Projektet er stadig underlagt de samme begrænsninger, som det offentlige system er, i form af lange ventelister og den måde det etablerede system, den største samarbejdspartner, fungerer på. Men tanken er samtidig, at en organisation som denne vil kunne prikke til og presse det offentlige system, spotte hullerne og hjælpe med at lappe dem. Noget som er uhyrligt svært for den enkelte udsatte eller den enkelte socialrådgiver på egen hånd. NÆSTE SKRIDT Fremadrettet er der behov for dybdegående undersøgelser af det nuværende system. Har vi antaget korrekt i forhold til modløshed og motivation? Krav og indgangsbarrierer? Er det muligt, og realistisk? Hvordan når vi ud til målgruppen? Og hvordan ønsker brugerne, de socialt udsatte, selv at dette bør foregå? For at videreudvikle og føre denne idé ud i livet, er man nødt til at gøre brug af brugerdreven innovation, hvor alle interessenter inddrages til at konkretisere problemstillinger og udformne et fleksibelt og agilt system, der tager udgangspunkt i individets behov. De centrale brugere vil være de udsatte, i samtlige mulige scenarier. Socialrådgiverne, de offentlige forvaltninger, det private arbejdsliv og frivillige organisationer. Netværk imellem disse skal opbygges. Vidensdeling fasciliteres. Scenarier udvikles og afprøves som prototyper på processen fra start til slut. Der skal etableres et netværk der inddrager den offentlige sektor med private og frivillige organisationer og virksomheder, der skal stille services som jobmuligheder, boliger og sociale netværk til rådighed, og der skal være personer, der kommer til at investere i individet sammen med den kontaktperson/case manager der tager personen i hånden, og ikke giver slip før han eller hun kan begå sig i samfundet, som en aktiveret inddraget person. Vi foreslår, at når dette er etableret, skal hele konceptet køre på test- basis med et mindre antal socialt udsatte, hvorpå man kan justere og belyse fejl og mangler. Det er måske et stort skridt, men som vi ser det vinder vi allerede bare ved at forsøge. 5

7 REFERENCER 1 Servicestyrelsen (2010) 2 Forskningsområder ved Afdelingen for Antropologi og Etnografi (2010) 3 Nina Holm Vohnsen (2010) 4 MindLab (2010) lab.dk/om 5 Brugerdreven velfærd velfærd for udsatte (2008) 6 Østjysk innovation (2010) 7 Roberts Enterprise Development Fund (2010) redf 8 Sygdom og behandling - Region Hovedstadens Psykiatri (2010) regionh.dk/menu/sygdom+og+behandling/?wbc_purpose=bt_bla 9 Økonomi - Region Hovedstadens Psykiatri (2010) regionh.dk/topmenu/om+region+hovedstadens+psykiatri/noegletal/behandlingspsykiatri/okonomi/?wbcm ODE=Presen_blank_blank 6

8 BILAG A PERSONA En persona er en fiktiv person, inspireret af en virkelig person. I dette tilfælde en unavngiven person vi blev præsenteret for gennem et interview foretaget af antropolog og Ph.d.- studerende Nina Holm Vohnsen. Personaer bruges til at sætte navn, historie og egenskaber på en målgruppe, og det er blandt andet det, vi anvender Anne til undervejs i denne rapport. ANNE Anne er en 26- årig kvinde som er blevet seksuelt misbrugt, og har mange ubehagelige forhold med mænd bag sig. Hun har intet socialt netværk, udover hendes mor som hun ser en gang i mellem. Hun har problemer med alkoholmisbrug, stofmisbrug, kleptomani, og hun er selvskærende. På trods af forhindringerne er Anne ikke modløs, hun ønsker at komme videre, og komme ud af en ond spiral. Hun vil gerne være social, deltage i projekter og bruge sin tid på noget andet end at tænke på problemer, men på tidspunktet for interviewet, har Anne været udskrevet i tre måneder fra et otte måneder langt ophold på Sct. Hans Psykiatrisk Center, uden at blive inddraget i det offentlige system igen. Hun blev ledt rundt i systemet til diverse jobcentre, forvaltninger og andre tilbud, der alle enten udskyder eller ikke kan acceptere hende fordi hun ikke passer på deres kriterier. Enten er hun for gammel, for ung, har de forkerte problemer, osv. Hun accepteres ikke på jobcentret da hun har et alkoholmisbrug, og bedes henvende sig i en anden forvaltning, der igen har andre former for kategorier som Anne skal passe ind i. I mellemtiden er faren for at Anne falder tilbage stigende mens hun går i tomgang uden noget at lave. 7

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje

Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Udenforskabets pris og Skandia-modellen Sociale investeringer - et vigtigt bidrag til den menneskelige og den samfundsøkonomiske bundlinje Et samarbejde mellem: Skandia sætter fokus på sociale investeringer

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering 125 mio. kr. i perioden 2015-2018 Kolding 10. november 2015 HOVEDFORMÅL 1. Hensynet til den enkelte borger - Vi skal

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering Fredericia 7. september 2015 AGENDA Baggrund Investering Målgrupper Redskaber Proces Evaluering HOVEDFORMÅL 1. Hensynet

Læs mere

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen.

NOTAT. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet

Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Ny velfærd på Børne- og Ungeområdet Byrådet har ultimo 2011 taget hul på drøftelserne af de aktuelle velfærdsudfordringer, og hvordan vi håndterer dem her i Køge. Afsættet er blevet den fælles overordnede

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister

De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 10. april 2012 De kommunaløkonomiske virkninger af at iværksætte et mikrolånsprojekt for kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister 1 Baggrund og forudsætninger for beregningerne Beregningerne i notatet

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314

Til KL. Beskrivelse af Forandringskompasset 27-10-2010. Sagsnr. 2010-157513. Dokumentnr. 2010-739314 Socialforvaltningen NOTAT Til KL Beskrivelse af Forandringskompasset I Københavns Kommunes Socialforvaltning hjælper vi udsatte borgere, og vi har en stærk tro på at det vi gør, det virker. Men på det

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation

Projekt FriNoVa. Projektbeskrivelse. Fricenter. Tillid. Innovation Projekt FriNoVa Tillid Innovation Fricenter Projektbeskrivelse 0 Indhold Indledning... 2 Vision... 2 Ide... 3 Målgruppe... 3 Baggrund... 3 Mål... 4 Forandringsteori... 5 Indhold... 6 Samarbejdsparter i

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb

Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Tillægsansøgning om Det gode ressourceforløb Benyttes hvis kommunen allerede har indsendt ansøgning til empowermentprojektet Ansøger Kommune Hedensted Navn og titel på projektansvarlig HC Knudsen, beskæftigelseschef

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde

Ansøgningsskema 2014 om støtte til frivilligt, socialt arbejde Aalborg Kommune giver tilskud til frivilligt, socialt arbejde jf. Servicelovens 18 og Aalborg Kommunes retningslinjer. Der kan søges to gange om året: Den 15. oktober og den 15. april. Foreninger, der

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder

Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om S ocial Ø konomiske V irksomheder Om Socialøkonomiske virksomheder Indhold Én indgang til kommunen 4 Er socialøkonomisk virksomhed en virksomhedsform for dig? 5 Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - svar fra 1.011 danskere Holdninger til socialt udsatte - svar fra 1.11 danskere Epinion og Rådet for Socialt Udsatte, oktober 13 1 Introduktion Hvordan ser den danske befolkning på socialt udsatte er der socialt udsatte, hvem

Læs mere

Metadon fortsat den modvillige hjælp?

Metadon fortsat den modvillige hjælp? STOF nr. 3, 2004 TEMA Modsætninger Metadon fortsat den modvillige hjælp? Narkotikapolitikkens og behandlingssystemets forhold til metadon og behandling er ikke uden indbyggede modsætninger. Metadonbrugeres

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Notat. Job-kompetencetræning. Opkvalificering af jobkunders og frivilliges kompetencer gennem faglig og pædagogisk støtte/sparring - Projekt 61

Notat. Job-kompetencetræning. Opkvalificering af jobkunders og frivilliges kompetencer gennem faglig og pædagogisk støtte/sparring - Projekt 61 Notat Projekt nr. 61 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen Maja Sylow Pedersen 2.oktober 2007 Godkendt d. 17.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt

Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt Socialrådgiveren i det retspsykiatriske felt, ph.d., leder, seniorforsker Workshop: Retspsykiatri 2 Civilretspsykiatri og strafferetspsykiatri Hvad forstår vi ved retspsykiatri? Psykisk sygdom og kriminalitet

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011)

Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov til marts 2011) Det kontrollerede forsøg: På rette vej i Job Forsøgsperioden: nov. 2010 til marts 2012 (indtag af borgere i perioden nov. 2010 til marts 2011) Målgruppe: matchgruppe 2, indsatsklare kontant og starthjælpsmodtagere.

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling:

Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen. På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der afgivet følgende bestilling: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Notat om borgere, som berøres af kontanthjælpsreformen På Socialudvalgets møde den 7. maj 2014 blev der

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Målgruppe : Projektansvarlig organisation Kontaktperson

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere

Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Personaleressourcer i Jobcenter Nordfyn vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Til direktionen På grund af finanskrisen har der siden slutningen af 2008 været en stor stigning i antallet

Læs mere

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde

Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Det økonomiske potentiale af at få udsatte ledige i arbejde Mange borgere i Danmark er på overførselsindkomst, og det offentlige bruger store summer på disse grupper. Men selv de mest udsatte ledige indeholder

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n

High:five. J o b t i l u n g e p å k a nte n High:five J o b t i l u n g e p å k a nte n Kære samarbejdspartnere i kommuner, politi og kriminalforsorg r er brug for en indsats i forhold til unge på kanten. High:Five er startet af Virksomhedsforum

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi

Luk op for. Flere i arbejde. Tidligere hjælp til udsatte Sund økonomi Luk op for Flere i arbejde Der er rigtig mange penge at hente ved at gøre tingene anderledes og tænke i en helt anden forebyggende og socialt ansvarlig indsats Lars Krarup, borgmester i Herning Tidligere

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger

Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger 19. oktober 2007 Ledigheden falder, men fraværet fra arbejde stiger Forebyggelsesfonden er en tiltrængt fornyelse i indsatsen for at undgå, at så mange forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Ledigheden

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst

Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Strategi for etablering af Socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune 2015-2020 - Vejen til mere rummelighed, livskvalitet og vækst Forestil dig en virksomhed, der tjener penge på almindelige markedsvilkår

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling

Økonomiske effekter ved specialiseret behandling Økonomiske effekter ved specialiseret behandling 3 sæt case beregninger Jacob Frankel, Actuarial, Risk & Advanced Analytics Landstingssalen 2016-09-28 Formål med beregningerne Cases og metode Landsforeningen

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark?

og 225-timersreglen er tvunget til at flytte bolig, generelt flytter de samme steder hen i Danmark? Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt T A L E 9. november 2016 Samrådstale vedr. spørgsmål T-V J.nr. 2016-7561 SYD/CAP MTA/MMA Samrådsspørgsmål T Ministeren

Læs mere

Den målrettede flaskepost om forebyggende indsatser

Den målrettede flaskepost om forebyggende indsatser STOF nr. 22, 2013 Den målrettede flaskepost om forebyggende indsatser - Der kan være store samfundsøkonomiske og menneskelige gevinster ved forebyggende indsatser i forhold til udsatte børn og unge. Artiklen

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere