FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER"

Transkript

1 FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER En menneskelig investeringsmodel for brugerdreven velfærd Af Nis Bjørn Jensen & Isak Glundal Nuur Nis Bjørn Jensen IT- Bachelor studerende, AU Isak Glundal Nuur IT- Bachelor studerende, AU

2 PROBLEMFORMULERING SOCIALT UDSATTE For en definition af hvad det betyder at være socialt udsat i det danske velfærdssamfund, har vi tyet til servicestyrelsens definition af hvem der kan betegnes som socialt udsatte 1. I servicestyrelsens regi er der tale om voksne mennesker der har tunge sociale problemer så som alkoholmisbrug, stofmisbrug, sindslidelser, hjemløshed, prositution, vold i nære relationer samt sene senfølger af seksuelle overgreb. Der er tale om et flydende spektrum, og ikke absolutte kategorier således kan man godt være sindslidende uden at være socialt udsat, og en person kan tilhøre flere af ovenstående kategorier. Fælles for mange socialt udsatte er, at de har et dårligt eller slet intet socialt netværk af venner og familie, der kan hjælpe dem. Uden hjælp kan bare ét af disse tunge sociale problemer lede videre til andre problemer, og øget sårbarhed og udsathed. PASSIV FORSØRGELSE Vi har under dette forløb tolket passivt forsørgede som værende uden job eller udsigter til job, så staten må støtte disse grupper økonomisk i form af kontanthjælp eller førtidspension, så vidt muligt. Disse mennesker har svært ved at få eller beholde et job, netop pga. at de er hjemløse, misbrugere eller lignende. Ofte vil de have svært ved at leve op til de samme krav som andre arbejdsløse, hvilket kan lede til at de tabes helt for samfundet. AKTIV INDDRAGELSE Som et modstykke til passiv forsørgelse tolker vi aktiv inddragelse i sin endelige form som arbejde og betaling af skat. Der er andre muligheder for fortolkning, men denne har vi valgt at fokusere på. Det ultimative mål for aktiv inddragelse vil være at leve et så normalt liv som muligt, og deltage aktivt i samfundet. I realiteten kan dette mål for mange socialt udsatte være en livslang kamp, men så snart denne kamp bliver kæmpet mener vi at der er tale om aktiv inddragelse i det danske velfærdssamfund. Dette er vores mål at hjælpe og støtte socialt udsatte til, på deres vilkår, at kæmpe denne kamp. METODE Som IT- studerende har vi gennem forløbet anvendt vores akademiske baggrund i så bredt et omfang som muligt, da læringen og erfaringen med at bruge teori i praksis er central for vores egen motivation til at arbejde med denne opgave. Vi besidder specialiseret viden inden for basal forretningsforståelse, proces- og produktinnovation samt datalogi, og er særligt bekendte med idésøgning og brugerdreven innovation. Givet opgaveformuleringen og vores egen baggrund, er det klart, at vores viden inden for dette felt er begrænset, og vi har derfor taget kontakt til forskningsgruppen for velfærd og sundhed hos Afdelingen for Antropologi og Etnografi ved Århus Universitet 2. Vi har mødtes med erhvervs- Ph.d Nina Holm Vohnsen 3 som pt. arbejder med innovation i det offentlige hos MindLab, en tværministeriel udviklingsenhed 4. På det korte forløb er det foreløbigt blevet til et enkelt møde med Nina, men inddragelsen af antropologisk viden har vist sig at være meget givtig relevant, og væsentlig i den fremadrettede udvikling af vores idé. Nina har været en stor hjælp, og skal have en stor tak for at stille sin tid og interesse til rådighed. Da vi netop ikke personligt har nogen form for snitflade til brugere i de scenarier vi kommer til at bevæge os i under dette forløb, har vi med Nina s hjælp udviklet en persona en fiktiv person, som dog er baseret på en unavngiven, virkelig person. Personaer anvendes ofte i bruger- centreret udvikling til at skabe en forståelse for brugere i målgruppen. Vi har valgt at kalde denne persona for Anne, og anbefaler at man læser nærmere om hende i bilag A allerede nu, da vi kommer til at henvise til Anne flere gange i denne korte afhandling. LØSNINGEN MODLØSHED OG MOTIVATION Som socialt udsat er der ofte lang vej til en normal tilværelse i samfundet. Socialt udsatte i passiv forsørgelse har tunge sociale problemer og mangler 1

3 sociale netværk der kan støtte dem. De har det fælllestræk at vejen til en normal tilværelse kan virke uoverkommelig, og de mangler ofte motivationen til at gøre noget aktivt for at forbedre sin egen situation, fordi det er en lang, vanskelig og ukendt proces. Der er ingen opskrift på sucess. Antaget kan denne proces synes mere uoverskuelig i det offentlige system, når man som udsat sendes rundt mellem offentlige forvaltninger, centre og en lang række af tilbud. Dertil er disse tilbud ofte standardiserede, og der er ikke altid plads til individualitet eller personlig interesse, og de krav der stilles er for mange udsatte nok til helt at opgive og miste troen på fremgang. KRAV OG INDGANGSBARRIERER Vi antager at modløshed og manglende motivation er centrale problemer blandt mange socialt udsatte, og at disse blandt andet skyldes for høje krav, og at vejen ud af en dårlig tilværelse kan virke uoverkommelig. Alle har de en eller anden form for forhindring der betyder at de ikke kan deltage på lige vilkår med mennesker som ikke er socialt udsatte i ordet eksate betydning. Disse forhindringer vil vi omtale som 'indgangsbarrierer'. At krav synes for høje, må ses i forhold til et udbytte, og måske skyldes en forskydning mellem krav og udbytte i mange tilfælde, at tilbuddene ikke er skræddersyet til deltageren. Med andre ord stilles der for høje krav i forhold til, at modtageren af et tilbud måske ikke er specielt interesseret i at modtage dette tilbud, og særligt for disse mennesker er der behov for en form for brugerdreven velfærd et begreb som anvendes ibogen Brugerdreven velfærd velfærd for udsatte 5, som vi har fået megen inspiration fra. INDIVIDUALITET Dramatisk sagt er der nok lige så mange forskellige indgangsbarrierer som der er socialt udsatte, alt imens der i det offentlige er en ganske logisk tendens til at inddele folk i kategorier, for at tilbyde pakkeløsninger i høj kvalitet til realistiske penge som dog langt fra bliver skræddersyet til individet. Det er et stort problem, i forhold til at motivere personer til at deltage, men også især i forhold til personer, som falder mellem kategorier, som kan være opdelt efter alder, social status, diagnoser, osv., som belyst i den situation personaen Anne er i. Det skal nævnes, at antagelsen er baseret på vores samtale med Nina Holm Vohnsen, og at der ikke ligger en grundig analyse foretaget af os, af det nuværende system, til baggrund. Det vil være oplagt at inddrage en sådan analyse i et videre forløb. For Anne, som netop er kommet ud af et otte måneder langt behandlingsforløb på et hospital, som har kostet samfundet mange penge, er tre måneders passivitet nok til at hun falder tilbage og i sidste ende kan hele behandlingsforløbet være spildt, hvis ikke der følges op på denne behandling inden for en kort periode. Det er ikke nødvendigvis ment som en kritik af det offentlige system, men snarere belysning af en begrænsning i systemet. Der er mange gode tiltag, og der bliver brugt masser af penge, men systemer er ofte per definition standardiserede. Det er naturligvis et spørgsmål om begrænsede ressourcer det er dyrt at behandle hvert individ på individets præmisser. Det er her, socialt entreprenørskab og private og frivilige organisationer kan komplementere det offentlige system, og det er netop her, vores løsning passer ind - som et ekstra tilbud, ikke som en erstatning eller et opgør med det nuværende system, men som en anden tilgang, en anden måde at give plads og råd til at hjælpe - på den udsattes præmisser. INVESTERINGSMODELLEN: FRA SAGSBEHANDLERE TIL INVESTORER Et eksempel på en organisation, som bevæger sig i feltet mellem det offentlige, det private og frivillige netværk er Østjysk Innovation - et investeringsselskab, som investerer egne midler og statslige midler på vegne af videnskabsministeriet i nyopstartede, innovative virksomheder 6. I grove træk er det den samme overordnede model vi vil anvende til at bringe socialt udsatte fra passiv forsørgelse til aktiv inddragelse i det danske velfærdssamfund. Men i stedet for at investere i nyopstartede virksomheder, vil vi investere i mennesker og håb. Ligesom Østjysk innovation - med risikovillig kapital. De mennesker, vi forsøger at få fat på, er mennesker der ofte mangler håb og selvværd, og derfor giver op, når de stilles overfor krav. Især når disse krav i sidste ende ikke vedrører noget interessant for dem. 2

4 DE SOM GERNE VIL Tilbuddet er særligt rettet imod de, der virkelig vil gøre noget ved deres situation, men som ikke kan. 'De som gerne vil', har vi omtalt dem under forløbet. Vi skal have fat i dem når de kommer ud af behandlingsforløb ligesom Anne, gennem sagsbehandlere og støtte- kontakt personer i det offentlige, på workshops, på gaden, gennem frivillig- organisationer, - og give dem et enestående tilbud: "Hvis du skriver en ansøgning hvor du forklarer, hvorfor du ikke bryder dig om din nuværende situation, hvorfor du er endt i den situation, og hvorfor du gerne vil ud af den, så giver vi dig de økonomiske midler der skal til for at overkomme forhindringerne mellem dig og din fremtid". Hjælp og opfordring til ansøgningen bør naturligvis ydes bredt i det offentlige og i frivillige organisationer for at gøre tiltaget bæredygtigt. INVESTERINGEN Investeringen, i form af økonomiske midler, går til at overkomme indgangsbarrierer. I stedet for et fast beløb i kontanthjælp til overlevelse hver måned, investeres et større beløb på én gang til at hjælpe, så vidt som penge kan, med at overkomme barrierer. Ansøgningerne behandles af en investor or sagsbehandler - og udvælges ud fra et 'for- profit' kriterie - altså om der er muligheder og potentiale i ansøgeren vurderet ud fra ansøgningen - og hvordan pengene skal forvaltes aftales mellem investoren og ansøgeren. Det kan være til indskud i en lejlighed, understøttelse i et beløb over kontanthjælpen i en periode (uden krav om aktivering), terapi, rådgivning, relokering, rehabilitering, bil, ro, uddannelse, alt efter individuelle behov. Størrelsen af investeringen afgøres naturligvis også på denne måde af investoren, igen ud fra et for- profit synspunkt. På denne måde er der naturligvis plads til et begrænset antal deltagere om året, alt efter størrelsen på investeringspuljen som kommer fra staten, fra donationer, og eventuelt de penge, organisationen selv indtjener. Pengene fra staten er de penge, der alligevel skal bruges på passiv forsørgelse. Investeringen tjener sig ind, når socialt udsatte med succes bringes fra passiv forsørgelse til aktiv deltagelse på jobmarkedet, i form af skattekroner og sparet kontanthjælp, som bliver nærmere beskrevet i 'Økonomi'- afsnittet. Kravene kan man sige aftales mellem investoren og ansøgeren, ud fra dennes egne ønsker. Investeringen er uden krog - slår planen fejl, er man stadig hvor man var før, og man kan altid skrive en ansøgning igen. FOR- PROFIT INVESTERING, OG "EN UD AF 10"- STATISTIK Investeringerne er for- profit, idet jo flere penge, en enkelt investering tjener, jo flere fejlede investeringer kan der betales for. Idéen er at den ene succes betaler for de fejlede forsøg. Tallene et og ni er arbitrære, men forholdet er relevant. At virksomheden vokser, giver desuden muligheden for at investere i sociale entreprenører, der giver yderligere muligheder til de udsatte, og desuden et grundlag for læring, videnssamling, udvikling, nye tiltag, med mere. Vi ser mere på selve økonmien, som givetvis er hovedelementet i dette forslag, senere. DEN POSITIVE SPIRAL Det er ikke intentionen at 'de som gerne vil' skal være en eksklusiv klub. Alligevel må det anerkendes, at nogle mennesker har større viljestyrke end andre. Forhåbentligt kan dette have en positiv effekt på 'de der ikke ved at de vil - endnu'. At alkoholikerens kammerat, som drak med ham på fortovet for 12 måneder siden, har lejlighed, arbejde og netværk - kan måske være motivation til at tage det første skridt og udfylde en ansøgning. SOCIALE OG FAGLIGE NETVÆRK For mange socialt udsatte, måske især i forbindelse med misbrug, kan omgivelserne ofte være en del af problemet. Tab af netværk, bånd til venner og familie, og dårlige indflydelser i omgivelserne er, antageligvis, et fællestræk blandt mange udsatte. Anne er et godt eksempel herpå - hun savner social omgang, har ikke noget netværk, og kun en tynd forbindelse til sin mor. Vi ser opbygningen af sociale netværk som en del af løsningen. Noget, som potentielt kan tilbydes af en organisation, som hjælper mange mennesker i samme situation, og ender disse mennesker faktisk i miljøer som virkelig interesserer dem, er mulighederne for at de selv kan knytte sociale bånd givetvis større. Dertil er udviklingen af faglige netværk vigtig. En organisation som denne må nødvendigvis forme 3

5 stærke bånd til private og frivillige arbejdspladser, der kan tage imod de udsatte, og tilbyde dem tolerante omgivelser, hvilket til gengæld kan give synergier i form af vidensdeling og lignende fordele af at danne netværk. Skabes der overskud internt i organisationen - ved succes eller donationer - kan pengene tilmed bruges til at investere i, støtte og vejlede nystartede sociale virksomheder. Amerikanske Roberts Enterprise Development Fund (REDF) er et eksempel på hvad et fagligt netværk kan byde på inden for social entrepenørskab 7. REDF investerer i sociale entrepenørvirksomheder og danner et grundlag for vidensdeling og en masse andre synergier imellem datterselskaberne. ØKONOMI Med nedenstående graf har vi forsøgt at visualisere det økonomiske argument for vores løsning, som vi under forløbet har valgt at kalde "projekt springbræt", som viser omkostningerne for samfundet i form af en fast kontanthjælp (den røde fuldtoptrukne linje) mod den "investering" vi foreslår (den grønne linje, her kaldt projekt: Springbræt ). Mere om denne, og dens prikkede og stiplede udløbere, senere. kontanthjælp. Dykket, der kommer sidst i den fuldt optrukne grønne linje kommer, når projektet udmønter i, at den udsatte faktisk begynder at bidrage til samfundet i rollen som skatteyder, komplet modsat rollen som passivt forsørget. Det kan, og vil nok, gå galt i nogle tilfælde, hvor personen falder tilbage i den gamle spiral, som er beskrevet med de grønne stiplede og prikkede linjer. Men om man når over den sorte linje eller ej er sådan set irrelevant for den individuelle person, og man har været aktivt inddraget i det danske velfærdssamfund undervejs. Den sorte linje er udelukkende relevant ud fra et statistisk synspunkt der i sidste ende kommer til at sige noget om hvorvidt investeringsmodellen bliver bæredygtig eller ej i hvilket fald den stadig kan vise sig at være pengene værd. Forsøget for så vidt det er muligt at udføre er et vind- vind scenarie. DE FÅ BETALER FOR DE MANGE Det er svært at sige noget konkret om økonomien i forslaget uden et dybere kendskab til systemet, og uden videre analyser. Vi har alligevel lavet nogle overordnede, forsimplede regnestykker, der kan give et indtryk af størrelsesforholdet. En 30- årig kontanthjælpsmodtager modtager måske kr. om måneden i understøttelse. Efter 30 år bliver det en omkostning på (30 år x kr.) 3,6 mio. kr. for samfundet. Ikke medregnet er behandling i centre, forvaltninger, socialrådgivere, med mere, som ofte er en del af disse menneskers liv. Springet, som den grønne graf viser, vil være forskellig i forhold til, hvem der investeres i, da nogle har brug for et forholdsvist højt beløb for at komme på fode, og andre har måske ikke brug for pengene men for netværket. I nogle tilfælde vil grafen blive ved med at stige et stykke tid endnu. Den sorte, lodrette linje viser det punkt, hvor investeringen er tjent hjem, og alt efter denne er en gevinst for samfundet, i forhold til den faste En 30- årig person som arbejder de næste 30 år til en løn på gennemsnitligt kr. om måneden betaler som skatteyder (30 år x kr. x 47 pct) 3,386 mio. kr. tilbage til samfundet. Dette giver en samlet forskel mellem minus 3,6 mio. kr. og plus 3,4 mio. kr. - på i alt 7,0 mio. kr. Ovenstående er et forsimplet og naivt regnestykke, men viser alligevel, hvor løsningen bærer os hen, og hvor effektiv den kan vise sig at være. Nogle kommer til at tjene mindre og nogle kommer til at tjene meget mere - det er de få, der betaler for de mange. Det økonomiske aspekt inddrager vi ikke for at understrege, at det er en forretning, men for at understrege, at pengene ikke er givet dårligt ud. 4

6 Hovedformålet er at inddrage socialt udsatte aktivt i det danske velfærdssamfund, og den gode forretning gør at så mange som muligt kan hjælpes. En anden vinkel på økonomien ligger i udfyldningen af hullerne i det offentlige system. Efter at Anne blev udskrevet fra Sct. Hans Psykiatrisk Center efter et ophold på otte måneder, gik Anne i mindst tre måneder uden aktivitet, mens hun blev sendt rundt mellem jobcentre, forvaltninger og institutioner pga. at hun faldt imellem kategorierne, baseret på hendes diagnose, alder, med mere. Annes socialrådgiver udtrykte det som et under, at hun ikke faldt tilbage, hvilket ville have været et spild af et otte måneder langt ophold. Det er svært at gøre op, hvad et ophold på otte måneder har kostet, men et hurtigt besøg på regionh.dk som Sct. Hans Psykiatrisk Center er en del af, viser, at de servicerer i alt sengedage og ambulante besøg om året 8. Driftsudgifterne på behandlingspsykiatri er på i alt 2,7 mia. kr. 9 Sengedagene koster sandsynligvis mere end de ambulante besøg, men antager vi alligevel, at de koster det samme, koster en sengedag (2,7 mia. kr. / besøg+sengedage) kr. Altså kan otte måneders behandling koste over kr. Det kan sagtens være at dette beløb er helt forskruet det må en dyberegående undersøgelse sige mere om men grundlæggende er det et spørgsmål om en større pengesum som investeres, og som ikke bør tabes ved at der ikke opfølges på et sådant ophold. Anne selv er mere end interesseret i det, men det offentlige system virker ikke agilt nok til at tage fat omgående, og det er særligt umiddelbart efter denne type ophold, at vi bør tage fat. DISKUSSION DEN VIRKELIGE VERDEN Som vi allerede har været inde på, har vi ingen lovmæssige eller antropologiske kompetencer til at se på løsningen i forhold til den virkelige verden. Det er vores fordel, såvel som vores ulempe. Det hjælper os med at tænke uden for boksen, men der er behov for andre undersøgelser af de forhindringer, der givetvis vil spænde ben for et projekt som dette f.eks. lovgivning og det etablerede system. De tilhørende risici tilknyttet 'risikovillig kapitalinvestering', og tiltroen til at statistikken i sidste ende hænger sammen. Projektet er stadig underlagt de samme begrænsninger, som det offentlige system er, i form af lange ventelister og den måde det etablerede system, den største samarbejdspartner, fungerer på. Men tanken er samtidig, at en organisation som denne vil kunne prikke til og presse det offentlige system, spotte hullerne og hjælpe med at lappe dem. Noget som er uhyrligt svært for den enkelte udsatte eller den enkelte socialrådgiver på egen hånd. NÆSTE SKRIDT Fremadrettet er der behov for dybdegående undersøgelser af det nuværende system. Har vi antaget korrekt i forhold til modløshed og motivation? Krav og indgangsbarrierer? Er det muligt, og realistisk? Hvordan når vi ud til målgruppen? Og hvordan ønsker brugerne, de socialt udsatte, selv at dette bør foregå? For at videreudvikle og føre denne idé ud i livet, er man nødt til at gøre brug af brugerdreven innovation, hvor alle interessenter inddrages til at konkretisere problemstillinger og udformne et fleksibelt og agilt system, der tager udgangspunkt i individets behov. De centrale brugere vil være de udsatte, i samtlige mulige scenarier. Socialrådgiverne, de offentlige forvaltninger, det private arbejdsliv og frivillige organisationer. Netværk imellem disse skal opbygges. Vidensdeling fasciliteres. Scenarier udvikles og afprøves som prototyper på processen fra start til slut. Der skal etableres et netværk der inddrager den offentlige sektor med private og frivillige organisationer og virksomheder, der skal stille services som jobmuligheder, boliger og sociale netværk til rådighed, og der skal være personer, der kommer til at investere i individet sammen med den kontaktperson/case manager der tager personen i hånden, og ikke giver slip før han eller hun kan begå sig i samfundet, som en aktiveret inddraget person. Vi foreslår, at når dette er etableret, skal hele konceptet køre på test- basis med et mindre antal socialt udsatte, hvorpå man kan justere og belyse fejl og mangler. Det er måske et stort skridt, men som vi ser det vinder vi allerede bare ved at forsøge. 5

7 REFERENCER 1 Servicestyrelsen (2010) 2 Forskningsområder ved Afdelingen for Antropologi og Etnografi (2010) 3 Nina Holm Vohnsen (2010) 4 MindLab (2010) lab.dk/om 5 Brugerdreven velfærd velfærd for udsatte (2008) 6 Østjysk innovation (2010) 7 Roberts Enterprise Development Fund (2010) redf 8 Sygdom og behandling - Region Hovedstadens Psykiatri (2010) regionh.dk/menu/sygdom+og+behandling/?wbc_purpose=bt_bla 9 Økonomi - Region Hovedstadens Psykiatri (2010) regionh.dk/topmenu/om+region+hovedstadens+psykiatri/noegletal/behandlingspsykiatri/okonomi/?wbcm ODE=Presen_blank_blank 6

8 BILAG A PERSONA En persona er en fiktiv person, inspireret af en virkelig person. I dette tilfælde en unavngiven person vi blev præsenteret for gennem et interview foretaget af antropolog og Ph.d.- studerende Nina Holm Vohnsen. Personaer bruges til at sætte navn, historie og egenskaber på en målgruppe, og det er blandt andet det, vi anvender Anne til undervejs i denne rapport. ANNE Anne er en 26- årig kvinde som er blevet seksuelt misbrugt, og har mange ubehagelige forhold med mænd bag sig. Hun har intet socialt netværk, udover hendes mor som hun ser en gang i mellem. Hun har problemer med alkoholmisbrug, stofmisbrug, kleptomani, og hun er selvskærende. På trods af forhindringerne er Anne ikke modløs, hun ønsker at komme videre, og komme ud af en ond spiral. Hun vil gerne være social, deltage i projekter og bruge sin tid på noget andet end at tænke på problemer, men på tidspunktet for interviewet, har Anne været udskrevet i tre måneder fra et otte måneder langt ophold på Sct. Hans Psykiatrisk Center, uden at blive inddraget i det offentlige system igen. Hun blev ledt rundt i systemet til diverse jobcentre, forvaltninger og andre tilbud, der alle enten udskyder eller ikke kan acceptere hende fordi hun ikke passer på deres kriterier. Enten er hun for gammel, for ung, har de forkerte problemer, osv. Hun accepteres ikke på jobcentret da hun har et alkoholmisbrug, og bedes henvende sig i en anden forvaltning, der igen har andre former for kategorier som Anne skal passe ind i. I mellemtiden er faren for at Anne falder tilbage stigende mens hun går i tomgang uden noget at lave. 7

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk

Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk CENTER FOR SUND ALDRING Sundhedsfremme for udsatte borgere med anden etnisk baggrund end dansk Erfaringer fra ti gode virkerum for sundhed i København Signe Gronwald Petersen, Maria Benavente Rasmussen

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Det opsøgende tandplejeteam

Det opsøgende tandplejeteam Det opsøgende tandplejeteam tandplejeprojekt for socialt udsatte i Aarhus Afsluttende rapport december 2013 Det har noget at gøre med at kunne smile i fuld offentlig uden at ligne en, der har børstet tænder

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere