Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA"

Transkript

1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne. Stk. 2. A-kassen har hjemsted i København. Afsnit 2 Anerkendelsen 2. A-kassen er anerkendt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (i det følgende kaldet loven). Stk. 2. A-kassen er en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, jf. 32, stk. 1, nr. 1, litra c, i loven. Stk. 3. Til anerkendelsen hører de rettigheder, der fremgår af loven, herunder ret til forskud og refusion efter 79 i loven. Stk. 4. Til anerkendelsen er tillige knyttet de pligter, der nævnes i loven, herunder pligten til at være undergivet offentligt tilsyn. Stk. 5. Tilsynet forestås af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf i loven. 3. Om bortfald af anerkendelsen henvises til reglerne i kapitel 7 i loven. Stk. 2. Bortfalder en a-kasses anerkendelse, skal der træffes afgørelse om anvendelsen af a-kassens formue. Afgørelsen er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Afsnit 3 Medlemsretten 4. En person har ret til at blive optaget som medlem, hvis lovens almindelige betingelser for optagelse er opfyldt, og pågældende kan henføres til a-kassens faglige område, jf. stk. 2. Stk. 2. A-kassens faglige område omfatter alle lønmodtagere. Stk. 3. Ændring af det faglige område, der medfører en ændring af vedtægtens 2, stk. 2, skal godkendes af a-kassens øverste myndighed. En ændring er først gyldig, når den er godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 4. Lønmodtagere kan optages som fuldtids- eller deltidsforsikrede. 5. Optagelse i a-kassen er ikke gyldig, før a-kassen har godkendt, at lovens betingelser for optagelse er opfyldt. Stk. 2. Ved optagelsen i a-kassen skal medlemmet gøres bekendt med a-kassens vedtægt enten ved udlevering af et eksemplar eller ved information om, at vedtægten er tilgængelig på a-kassens hjemmeside. Et medlem skal på anmodning have udleveret en udskrift af vedtægten. 6. Medlemskabet ophører ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 65 år, dog 67 år for medlemmer født før den 1. juli Udmeldelse af a-kassen kan kun finde sted ved skriftlig meddelelse til a-kassen med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udtrædelsen, jf. dog stk. 2-4.

2 Stk. 2. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem overgår til førtidspension, jf. lov om social pension. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a-kassen har modtaget den skriftlige meddelelse. Stk. 3. Fristerne i stk. 1 gælder ikke, når et medlem, der betaler efterlønsbidrag, visiteres til fleksjob, jf. lov om fleksydelse. Udmeldelse kan dog tidligst ske med virkning fra den dato, hvor a- kassen har modtaget den skriftlige meddelelse eller fra den første i måneden efter visitationen for et medlem, der inden da har udmeldt sig skriftligt. A-kassen skal vejlede om konsekvenserne af en udmeldelse. Stk. 4. Ved overflytning til anden a-kasse gælder fristerne i stk. 1 ikke, men medlemmet skal betale medlemsbidrag til den hidtidige a-kasse til datoen for overflytning. Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Ret til dagpenge m.v. 8. A-kassen yder dagpenge m.v. efter de gældende regler herom. 9. Dagpenge m.v. udbetales til medlemmets konto i et pengeinstitut. Stk. 2. A-kassen skal modtage dagpengekort m.v. umiddelbart efter hver udbetalingsperiodes udløb. Retten til forfaldne ydelser falder bort, hvis dagpengekortet m.v. ikke er indleveret senest 3 måneder efter periodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret udbetalingsmaterialet. Stk. 3. Hvis medlemmet ønsker det, sender a-kassen specifikation over den udbetalte ydelses bruttobeløb, tilbageholdt A-skat og evt. ATP- og SP-bidrag, evt. fradrags art og størrelse, samt det udbetalte nettobeløb. Andre rettigheder 10. Ethvert medlem har ret til at lade sig vælge til a-kassens ledelse og revision. Stk. 2. Ethvert medlem har ret til at deltage i a-kassens medlemsmøder samt til at afgive sin stemme på generalforsamlingen, ved valg af delegerede eller repræsentanter samt ved afholdelse af urafstemning, jf. dog 16, stk. 2. Stk. 3. For at medlemmerne kan varetage de rettigheder, der er nævnt i stk. 2, er det a-kassens pligt at orientere og indkalde alle medlemmer. Stk. 4. Ethvert medlem har ret til at gøre sig bekendt med a-kassens eller afdelingens regnskab. Afsnit 5 Medlemmernes pligter Pligt til at betale medlemsbidrag 11. Medlemmet har pligt til at betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag efter de regler, der er fastsat i loven og a-kassen. Stk. 2. Medlemmet skal betale medlemsbidrag, ATP- og evt. efterlønsbidrag ugevis/månedsvis eller kvartalsvis enten bagud eller forud. 12 Ophævet Andre pligter

3 13. Et medlem har pligt til, herunder ved henvendelse til a-kassen (afdelingen), at holde sig orienteret om de gældende regler vedrørende dagpengeret m.v. i loven og i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de forskrifter, der er knyttet til disse love. Stk. 2. Medlemmerne har pligt til at overholde god ro og orden på a-kassens ekspeditionskontor og ved møder, som a-kassen har indkaldt til. Desuden har de pligt til at overholde de ordensregler, der er fastsat af ledelsen, og til at rette sig efter a-kassens påbud og anvisninger. Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre anvendelse af vedtægtens Et medlem har pligt til at meddele bopælsændring til a-kassen. Stk. 2. Et medlem, der søger om eller modtager ydelser fra a-kassen, har pligt til at give a-kassen oplysning om ethvert forhold, der kan have betydning for bedømmelsen af retten til de omhandlede ydelser. Stk. 3. Et medlem, der modtager ydelser fra a-kassen, skal give a-kassen oplysninger om al indtægt og arbejde, lønnet som ulønnet. Stk. 4. Overtrædelse af stk. 2 og 3 medfører anvendelse af vedtægtens 16, stk. 1. Afsnit 6 Forskellige bestemmelser 15. Udbetaling af dagpenge m.v. sker centralt via a-kassens hovedkontor, der endvidere fremskaffer oplysninger til statistisk formål efter retningslinjer, der fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. 16. Forseelser over for a-kassen kan medføre tab af medlemsret eller ret til dagpenge m.v. efter gældende regler. Stk. 2. Overtrædelse af ordensforskrifter, jf. 13, stk. 2, kan medføre henholdsvis bortvisning fra pågældende møde og henvisning til særlig ekspedition efter ledelsens nærmere bestemmelse. Afsnit 7 A-kassens administration A. Administrativ struktur 17. A-kassen er en centralt ledet kasse med en ledelse, der benævnes bestyrelsen. Stk. 2. STA er organiseret med et hovedkontor og geografisk fordelte regionskontorer. På regionskontorerne foregår den egentlige medlemsbetjening. På hovedkontoret varetages de regeludstedende og koordinerende funktioner. Hovedkontoret er ankeinstans for regionskontorernes afgørelser. Stk. 3. Oprettelse og nedlæggelse af administrative kontorer kan bestemmes af bestyrelsen jf. 19, stk. 1. Stk. 4. Ved oprettelse, nedlæggelse eller flytning af et administrativt kontor skal der sendes meddelelse til direktøren for Arbejdsdirektoratet, Register for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM) og det lokale arbejdsformidlingskontor. 18. Administrationen af a-kassens virksomhed påhviler direktøren, der ansættes af bestyrelsen efter indstilling fra FU. FU ansætter øvrige ledere efter indstilling fra direktøren. Direktøren ansætter derudover det fornødne, kvalificerede personale til a-kassens administration. Stk. 2. A-kassen tegnes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med den af bestyrelsen ansatte direktør. Stk. 3. Ethvert kontor, der er oprettet under a-kassen, skal administrere i overensstemmelse med de anvisninger, som bestyrelsen har givet.

4 B. Bestyrelsen og forretningsudvalget 19. Bestyrelsen udfører de funktioner, der er tillagt den i henhold til nærværende vedtægter og varetager i øvrigt a-kassens ledelse under ansvar for delegeretmødet, alt i overensstemmelse med lovgivningen og de anvisninger, som er givet af direktøren for Arbejdsdirektoratet og direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at a-kassen såvel hovedkontor som administrative kontorer har ansat kvalificeret personale til at varetage de administrative funktioner. Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at a-kassen deltager som anden aktør i beskæftigelsesindsatsen. Varetagelsen af opgaver som anden aktør kan alene ske på den samlede a-kasses ansvar efter reglerne om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Stk. 3. Bestyrelsen består af en formand og ni andre medlemmer, som vælges på det ordinære delegeretmøde, der endvidere vælger personlige suppleanter for bestyrelsens medlemmer, jf. 23. Valgbare er alene medlemmer af a-kassen. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der træder i formandens sted ved dennes midlertidige forfald. Stk. 4. Hvis formanden fratræder sin formandspost i en valgperiode, skal bestyrelsen indenfor sin midte vælge en stedfortræder, der da fungerer indtil næste ordinære delegeretmøde. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den personlige suppleant. Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og samles så ofte formanden finder det nødvendigt og når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer forlanger det. 20. A-kassens daglige ledelse forestås af et forretningsudvalg bestående af formanden, næstformanden og et medlem, valgt af bestyrelsen indenfor dennes midte. Stk. 2. Forretningsudvalget samles så ofte formanden finder det nødvendigt, og når mindst et medlem forlanger det. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter forretningsudvalgets kompetence indenfor de beføjelser og øvrige funktioner, som er tillagt bestyrelsen. Stk. 4. A-kassens almindelige administrative forretninger varetages af en af bestyrelsen ansat direktør. Direktøren deltager i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder, dog uden stemmeret. C. Delegeretmøder 21. Hvert fjerde år afholdes, efter indkaldelse af bestyrelsen, et ordinært delegeretmøde, som er a-kassens højeste indre myndighed, jf. dog nedenfor under D. Stk. 2. Ordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 1 måneds varsel til afholdelse inden udgangen af maj måned. Stk. 3. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinært delegeretmøde. Indkaldelse til behandling af forslag til ændring af vedtægterne eller forslag om a-kassens opløsning kan alene foretages, såfremt direktøren for Arbejdsdirektoratet forudgående har godkendt, at en sådan behandling finder sted. Stk. 4. Et ekstraordinært delegeretmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved tilsigelse til de delegerede med en dagsorden, der tydeligt oplyser om den eller de sager, der skal behandles. Stk. 5. Såvel ordinære som ekstraordinære delegeretmøder er beslutningsdygtige, hvis de er lovligt indvarselt og, når mindst halvdelen af de delegerede er til stede. 22. Delegeretmødet består af 80 medlemmer og sammensættes af: A. Bestyrelsens medlemmer B. Delegerede, valgt på de regionale generalforsamlinger, jf. 23.

5 Stk. 2. Valgbare som delegerede er alene medlemmer af a-kassen. Stk. 3. Hver delegeret har 1 stemme, jf. dog stk. 6. Stk. 4. Bestyrelsens ti medlemmer er deltagere i delegeretmødet med en mandatperiode, der løber fra valg under det ordinære delegeretmøde indtil valg under det følgende ordinære delegeretmøde. Stk. 5. Ved indtræden af suppleanter i bestyrelsen, indtræder disse tillige som delegerede i de udtrådte bestyrelsesmedlemmers sted. Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer har som delegerede ikke stemmeret ved afstemning til godkendelse af beretning og regnskab. 23. Delegerede og personlige suppleanter vælges for en mandatperiode, der løber fra valget på områdets generalforsamling indtil nyvalg har fundet sted på næste generalforsamling. Stk. 2. De delegerede vælges på generalforsamlingerne i område Øst, område Syd, område Århus og område Aalborg, hvortil alle medlemmer indkaldes. Bestyrelsen er ansvarlig for, at alle medlemmer har mulighed for at lade sig vælge, og at generalforsamlingerne har været afholdt senest 2 måneder før det ordinære delegeretmøde. Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Stk. 4. Medlemmer, der ønsker at lade sig vælge til delegeret eller suppleant på de regionale generalforsamlinger, skal anmelde deres kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen. Anmeldelse skal ske til bestyrelsen og sendes til direktøren. Bestyrelsen afgør om en anmeldelse er indsendt rettidigt. Stk. 5. Samtidigt med valg af delegerede vælges personlige suppleanter for delegerede, der i mandatperioden mister valgbarhed eller får varigt forfald.. Stk. 6. Adgang til valg af delegerede tildeles hver regions medlemmer på baggrund af regionernes respektive medlemmer pr. 31. december forud for det ordinære delegeretmøde. Stk. 7. De enkelte regioners ret til at lade sig repræsentere på delegeretmøde afgøres på grundlag af fordelingstallet. Det fremkommer ved, at a-kassens medlemstal pr. 31. december divideres med 70. Resultatet heraf afrundes til nærmeste hele tal. Tildelingen af mandater til delegeretmøde fra regionerne foretages ved at dividere de enkelte regioners medlemstal pr. 31. december med fordelingstallet. På grundlag af de fremkomne tal fordeles mandaterne til regionerne i overensstemmelse med de hele tal. Eventuelle overskydende mandater fordeles til regionerne af bestyrelsen under hensyntagen til forholdet mellem de enkelte regioners medlemstal. Stk. 8. Regionerne er afgrænset på følgende måde: A. Område Øst omfatter Region Hovedstaden og region Sjælland. B. Område Syd omfatter Region Syddanmark. C. Område Midt omfatter Region Midtjylland. D. Område Nord omfatter Region Nordjylland. Stk. 9. Det er medlemmets adresse på indkaldelsestidspunktet, der er afgørende for, hvilken regions generalforsamling man indkaldes til og er stemmeberettiget på. Stk. 10. Et medlem, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal skriftligt eller telefonisk melde sig til senest 10 dage før generalforsamlingen. 24. Hvis der efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidatur, alene er opstillet det antal kandidater, der skal vælges i regionen, skal der ikke afholdes generalforsamling, men udpegning finder sted som fredsvalg, hvis A. samtlige kandidater i regionen kan tilslutte sig afholdelse som fredsvalg, og B. der kan opnås enighed blandt kandidaterne om hvilken delegeret, den enkelte suppleant skal indtræde for.

6 25. Dagsorden for ordinært delegeretmøde skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigenter 2. Beretning 3. Forelæggelse af regnskaber 4. Indkomne forslag, jf. 25 stk Fastsættelse af lønninger og honorarer, diæter og rejseudgifter til tillidsmænd og delegerede jf. 25 stk Valg af formand og øvrige medlemmer af bestyrelse, samt suppleanter. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Hvis der er stillet forslag om ændringer af a-kassens vedtægter, skal dette fremgå af dagsordenen. Stk. 2. På det ordinære delegeretmøder vælges formand og medlemmer, samt suppleanter til bestyrelsen, jf. 19 stk. 3. Ligeledes vælges statsautoriseret revisor, 2 kritiske revisorer, samt suppleanter for disse. Alle valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af revisorer meddeles direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 3. Samtlige valg gælder for tiden indtil næste ordinære delegeretmøde foretager nyvalg. Stk. 4. Enhver delegeret, kan stille forslag til det ordinære delegeretmøde. Forslagene skal indsendes til bestyrelsen senest 1 måned før delegeretmødets afholdelse. Forslagene skal sammen med dagsordenen udsendes til de delegerede senest 14 dage før delegeretmødet. Stk. 5. Ethvert spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræves der ved beslutning om formueanvendelse i tilfælde af anerkendelsens bortfald jf. 3, tre fjerdedels flertal. Ved beslutning om opløsning kræves to trediedels flertal. Om ændringer i vedtægterne henvises i øvrigt til 32. Stk. 6. Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning, hvis der er foreslået flere personer end der skal vælges. Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når mindst 6 delegerede forlanger det. Stk. 7. Delegeretmødet fastsætter formandens løn samt andre lønninger og honorarer, herunder rejseudgifter og diæter for tillidsmænd og delegerede. C. Urafstemning 26. Mellem delegeretmøderne kan bestyrelsen lade foretage en almindelig afstemning (urafstemning) som særlige spørgsmål, som kræver hurtig afgørelse. Stk. 2. De nærmere regler om fremgangsmåden ved afholdelse af urafstemning fastsættes af bestyrelsen. Afsnit 8 Regnskab og revision 27. A-kassens regnskabsvæsen, der omfatter hovedkassen og evt. afdelinger, skal tilrettelægges efter de regler, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. A-kassen skal opfylde de til enhver tid gældende krav til regnskabsaflæggelse og løbende indberetninger. Stk. 2. Regnskabsføringen skal give en klar og overskuelig redegørelse for a-kassens virksomhed, således at denne kan danne grundlag for udarbejdelse af a-kassens årsregnskab. Stk. 3. Efter hvert regnskabsårs slutning udarbejder a-kassen et årsregnskab efter de regler og retningslinjer, der er fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Årsregnskabet skal godkendes og

7 underskrives af bestyrelsen. Det skal tillige underskrives af de revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed. Stk. 4. For at a-kassen kan opnå refusion fra staten, skal det reviderede og underskrevne årsregnskab indsendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet inden for den frist, som er fastsat i loven. 28. A-kassens indtægter og formue må kun anvendes til opfyldelse af a-kassens formål, jf. 1, og må hverken som lån, sikkerhedsstillelse eller gave tilflyde andre. Stk. 2. A-kassens midler skal holdes adskilt fra andre foreningers midler og skal anbringes og forvaltes på økonomisk forsvarlig måde. Stk. 3. Oversigt over a-kassens tegningsberettigede skal sendes til Arbejdsdirektoratet. Stk. 4. Bestyrelsen skal bemyndige mindst 2 personer til ved deres underskrift at stå inde for rigtigheden og ægtheden af de transaktioner, der danner grundlag for rekvisition af statslige midler efter nærmere regler fastsat af Arbejdsdirektoratet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, Undervisningsministeriet og Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender. 29. De revisorer, der er valgt af a-kassens øverste myndighed, reviderer a-kassens årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om revision af de anerkendte arbejdsløshedskasser. Stk. 2. Mindst én af a-kassens revisorer skal være statsautoriseret. Den valgte statsautoriserede revisor er ansvarlig for den samlede revision, uanset om evt. afdelinger har valgt anden revisor. Stk. 3. Bestyrelsen, de valgte revisorer og direktøren for Arbejdsdirektoratet har til enhver tid ret til at undersøge regnskabsføringen såvel i evt. afdelinger som i hovedkassen. Afsnit 9 Vedtægtens ikrafttræden m.v. 30. Nærværende vedtægt, der er revideret af a-kassens øverste myndighed den 8. maj 2008 og godkendt af direktøren for Arbejdsdirektoratet, træder i kraft den Stk. 2. Samtidig ophæves den under 11. maj 2004 udsendte vedtægt med dertil hørende tillægsblade. Stk. 3. A-kassen sørger for ved bekendtgørelse i fagblade eller på anden måde, at hvert medlem kan få et eksemplar af vedtægten, jf. 5, stk. 2. Stk. 4. A-kassens vedtægt skal være i overensstemmelse med den standardvedtægt for anerkendte a- kasser, der er godkendt af beskæftigelsesministeren. Vedtægten skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 5. Enhver ændring af vedtægten, der vedtages af a-kassen, skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet. Stk. 6. Ændringer i standardvedtægten har umiddelbar virkning for a-kassens vedtægtsbestemmelser. A-kassens bestyrelse er bemyndiget og forpligtet til snarest muligt at foretage de ændringer af vedtægten, der herefter er nødvendige for at bringe den i overensstemmelse med standardvedtægten. Ændringerne skal godkendes af direktøren for Arbejdsdirektoratet, jf. stk. 5. Stk. 7. Enhver ændring af vedtægten skal i forbindelse med offentliggørelsen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet.

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted Afsnit 2 Anerkendelsen Afsnit 3 Medlemsretten Afsnit 4 Medlemmernes rettigheder Afsnit 5 Medlemmernes pligter Afsnit 6

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev

Vedtægter. A/B Carl Nielsens Plads Herlev Vedtægter A/B Carl Nielsens Plads Herlev Navn og hjemsted 1.1 Andelsboligforeningens navn er A/B Carl Nielsens Plads Herlev (herefter kaldet "Foreningen"). 1.2 Foreningens hjemsted er Herlev kommune. Formål

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Love for Sommerbyen Ejbyvænge

Love for Sommerbyen Ejbyvænge Love for Sommerbyen Ejbyvænge 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Sommerbyen Ejbyvænge. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. Foreningens område er følgende: Matr.1c, 1f,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere